lfi,ln2}l3 België pagina I van2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lfi,ln2}l3 http://www.fbaa.belnvdefault.asp?id1:183&id2:0&id3:1&im:12&a.:. België pagina I van2"

Transcriptie

1 België pagina I van2 Alcoholgehalte l'let toegelaten maximum alcoholgehalte bedraagt 0.5 o/oo. veiligheidsgordels Alle autocars, voor de eerste keer ingeschreven na 31 maart 2003, moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels. De passagiers moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ervan voorzien zijn. Het is verboden gebruik te maken van een draagbare telefoon tijdens het rijden, behalve in geval van gebruik van een 'handfree kit'. Brandblusapparaten De autocars moeten uitgerust zun met twee brandblusapparaten. Plaatsen voor kinderen Vanaf 1 september 2003 neemt éen kind één volledige zitplaats in,'ongeacht zijn leeftjid. Wegcode Bij het oprijden van een rondpunt is het niet verplicht de richtingaanwuzers te gebruiken. Het gebruik ervan is daarentegen wel verplicht bij het verlaten van een rondpunt. Het is verboden voor voertuigen van meer dan 7,5t gedurende meer dan I opeenvolgende uren te parkeren in agglomeraties, behalve in de zones aangeduid door een specifiek bord. Het is verboden voor autocars en autobussen van meer dan 7,5t om in te halen bij regenweer op de autosnelwegen, de wegen met minimum 4 rustroken, met of zonder afscheiding, en de wegen aangeduid door borden (witte auto op blauwe achtergrond). Deze maatregel geldt niet voor het inhalen van voertuigen die gebruik maken van de stroken bestemd voor langzaam verkeer of voor het inhalen van landbouwvoertuigen. Wegsignalering De hoofdwegen en secundaire wegen zijn aangeduid door blauwe borden met witte letters. De autosnelwegen zijn aangeduid door groene borden met witte letters. Inhaalverbod bij neerslag Inhaalverbod bij neerslag, op de autosnelwegen en wegen met tenminste 4 rijstroken met of zonder middenberm voor bestuurders van voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton. Ook autocars en autobussen vallen - jammer genoeg! - onder deze maatregel I België I Bosnië-Herzegovina I Bulgarije fi Denemarken ll Duitsland I Estland ll Finland ll FÍankrUk = Griekenland I Groot-BÍittannië ll Hongarije ll ltalië I Kroatië Il Letland ll Luxemburg I Macedonié n Mouavië ll Nederland I Noorwegen il Oekraine ll Oostenriik ll Polen Roemenië a Russische Fedeíatie tl Servië Í Slovakrje I Spanje Tsjechische I Turkiie a Wt-Rusland I Zweden E Zwítserland Reflecterende veiligheidsvest Verplichte gebruik voor van een reflecterende veiligheidsvest voor de chauffeur van een voertuig dat pech heeft en dat geparkeerd staat waar het verboden is te parkeren of stil te staan; vanaf OL/06/09 behoort het retro-reflecterend veiligheidshesje tot de verplichte velligheidsuitrusting van ieder voertuig, net als de gevarendriehoek, de verbandskist en de brandblussers. De aanwezigheid ervan zal vanaf die datum gecontroleerd worden door de statioss voor technische controle, Mits borden: busbanen ook voortour:ngcars Het BS dd. 20/06/ll publiceert het KB dd. ll/06/t1 voornamelijk ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders. Deze tekst bevat echter ook een belangrijke bepaling voor onze sector : vanaf 01/09/11 mogen de busbanen en de overrijdbare beddingen gebruikt worden door «voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend" indien volgend symbool aangebracht is op het bord F17 (busstrook) of F18 (overrijdbare bedding) : Dit symbool mag ook op het wegdek worden herhaald. Wat houdt de nieuwe toestand vanaf 01/09/11 in daar het symbool voor het werkliedenvervoer niet meer hernomen wordt? lfi,ln2}l3

2 België pagina 2van2 p g6ppenbare autobusdlensten : toegelaten op alle busstroken en op alle overrijdbare '. Autocars : toegelaten op de busstroken voorzien van het symbool en op de overrijdbare beddingen voorzien van het symbool, o Personeelsvervoer : toegelaten op de busstroken voorzien van het symbool en op de overrijdbare beddingqn voorzlen van het symbool.. Schoolvervoèr (1) : tqegelaten op alle busstroken en op de overrijdbare beddlngen voorzien van het symbool. Nu dienen nog de diverse wegbeheerders overtuigd om zoveel mogeluk sites uit te rusten met het symbool ten einde de doorstroming van alle voeftuigen van collectief personenvervoer over de weg te verbeteren. (1) Idit zijn de voertuigen uitgerust met dit paneel: Federatie van de Bèlgische Auiobus- 6n Autocàrondèmemers en Reisorganisatoren Metrologielaan I - I í30 Brussel Wbb Progrem & Hosting Tutum trtp://www.íbaabelnudefault asp?trd1:183&id2=0&arrpíd3=1&ldkt2&a... l8/lll20l3

3 Frankriik pagina I van 3 verbod GPS-radar Wij herinneren eraan dat bezit en gebruik van elke vorm van flitslocatiesignalisatie in Frankrijk verboden is. Dit verbod omvat alle toestellen (navigatiesystemen, laptop, PDA, mobiele telefoons,...) die waarschuwen voor mobiele en vaste radars en kan worden bestraft met een boete tot C Bij sommige GPs-toestellen kan deze functie uitgeschakeld worden, maar er zijn er ook waarin deze plaatsen vast worden aangegeven. De producenten van deze GPS-toestellen krijgen momenteel de kans om hun software aan te passen, zodat de eigenaars een update kunnen uitvoeren. Hierbij worden de flitslocaties vervangen door "gevaadijke zones", waar de verkeerssituatie anders is en er ook meer kans is op controles. Ook bij Coyote-systemen werd deze software-update reeds uitgevoerd. Deze zijn dus in Frankrijk niet verboden. Verplichte ethylotest op OL I 07 / 12 Een Decreet van 28/02/12 laste in de Franse wegcode een artikel in waarbij elke chauffeur van een motorvoertuig, met uitzondering van een cyclomotor, een ongebruikte ethylotest bij zich moet hebben welke onmiddellijk beschikbaar is. De bestuurders van voertuigen uitgerust met een alcolock, worden beschouwd aan deze verplichting te voldoen. De maatregel wordt van kracht op OL/071L2. Het niet bezitten van een ethylotest zal worden beboet vanaf 0t103/13. De ethylotest voor eenmalig gebruik moet aan de Franse normen Í{f x voldoen. Autocarchauffeurs moeten beschikken over een ethylotest aangepast aan 0,2 grlliter bloed of 0,1 mg/l uitgeademde lucht. PassagiersliJst Sinds 03/07109 moet een lijst worden opgesteld met naam en voornaam van alle passagiers van de autocars die cabotagediensten in ongeregeld vervoer in Frankrijk uitvoeren buiten de zone bestaande uit het laaddepartement en de aangrenzende departementen. Bij vervoer van kinderen moet de lijst bovendien voor ieder kind de telefonische coördinaten van een te contacteren persoon bevatten. Deze lijst waarvan de vorm vrij is, moet eveneens de datum en de algemene karakteristieken van het vervoer aangeven evenals de telefonische gegevens van de reisorganisator. Deze organisator is verantwoordelijk voor het opstellen van deze lijst en moet ze overhandigen aan zijn vertegenwoordiger aan boord van de autocar of, bij ontstentenis hiervan, aan de chauffeur en ze vervolledigen met de nummerplaat van de autocar, De vervoerder moet zich vergewissen van de aanwezigheid ervan aan boord vóór het vertrek van het voertuig. Deze verplichting geldt niet voor autocars die internationaal ongeregeld vervoer uitvoeren naar of door Frankrijk. Wijzigin g verkeersreglement Vanaf 01/10/08 moeten defecte voertuigen aangegeven worden door zowel de 4 richtingaanwijzers als door de gevarendriehoek. Bovendien moet de chauffeur een veiligheidsvestje dragen wanneer hij het voertuig in noodgevallen verlaat. Te noteren dat dit vestje zich steeds binnen handbereik van de chauffeur moet bevinden. Inbreuken op deze bepalingen zijn overtredingen van klasse 4 die tot een boete van maximum 750 kunnen leiden. lil België I Bosnië:Hezegovina I Bulgarije ll Denemarken I Duitsland tr Estland il Finland ll Frankrijk = Griekenland tr Groot-Bríttannië ll Hongarije ll ltalié!l Kroatië ll Letland l! Luxemburg í Macedonië 5 Moldavië Il Nederland I NooMegen Ë Oekraine ll Oostenrijk I Polen m Roemenië I Russische Federatie ll Servië I Slovakije I Spanje I Tsjechische I Turkije a WfRusland I Zweden Gl Zwitserland Alcoholgehalte Een Decreet ondertekend op 25 oktober jl. bepaalt het maximaal toegelaten alcoholgehalte voor de chauffeurs van het gemeenschappelijk vervoer (autobussen en autocars) op 0,2 9r alcohol per liter bloed; anders gezegd, een nultolerantie. Bij inbreuk is de sanctie 135. Daarbovenop kan men het rijbewijs intrekken voor een maximum periode van 3 jaar en kan men overgaan tot immobilisatie van het voertuig. Het is verboden gebruik te maken van een draagbare telefoon tijdens het rijden, behalve in geval van gebruik van een "handfree kit". Brandblusapparaten De autocars die gevaarlijke goederen veryoeren moeten uitgerust ziin met een brandblusapparaat. Roken Verboden in autocars Verbandkist De verbandkist moet rubberen handschoenen bevatten. Zaklamp In de autocar moet een zaklamp aanwezig zijn. 18llll20l3

4 Frankrijk pagina 2var3 ' Gidszetel De gidszetel mag enkel ingenomen worden door "een lid van de bemanning, een persoon belast met het assisteren van de chauffeur of belast met de functie van hostess, steward of gids" maar in geen geval door een passagier (Arrèté du 4 mars 1999 modífiant l'arrété du 2 juillet 1982 reíatif au transpoft en commun de personnes) Frankrijk: rijverbod 2013 Op zaterdag O3lo,elL3 van oou tot 24u zijn voeftuigen vanaf 8+1 plaatsen en die in hoofdzaak instaan voor het vervoer van kinderen, verboden op het geheel van het wegennet en autosnelwegennet buiten de zone samengesteld door het departement van vertrek en de aangrenzende departementen (wat de autocars betreft afkomstig uit het buitenland wordt als departement van vertrek het departement beschouwd waarlangs men Frankrijk binnenrudt). veiligheidsgordels De Franse overheíd herhaalt dat het dragen van de velligheidsgordel verplicht is voor alle chauffeurs en passagiers van autocars, zowel voor volwassenen als voor kinderen, op de zetels die uitgerust zijn met een veiligheidsgordel (artikel R 4L2.L van het verkeersreglement). Deze verplichting geldt voor alle touringcars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in Frankrijk of in een ander land. De Franse overheid gaat de controles op de wegen opvoeren. Het niet dragen van de veiligheidsgordel is een 4d" graads-oveftreding en wordt bestraft rnet een forfaitaire boete van 135. De verkeerscontroleurs kunnen voor iedere inzittende die geen veiligheidsgordel draagt een bekeuring uitschrijven. l-tet komt er dus op aan dat Uw chauffeurs enlof gidsen Uw passagiers duidelijk informeren. Kinderen Bij de regel van drie op twee was het onder bepaalde omstandigheden (onder andere een maximale afstand van 50 km) mogeluk drie kínderen van minder dan 12 jaar te vervoeren op twee plaatsen voorzien voor volwassenen. Vanaf nu kan deze regel niet meer toegepast worden op de voertuigen die van veiligheidsgordels voorzien zijn. veiligheidsafstand Een regeringsdecreet van 23 november 2001 bepaalt de afstanden die nageleefd moeten worden tussen de voertuigen. De onderstaande punten zijn te onthouden: De afstand wisselt volgens de snelheid. De veiligheidsafstand stemt overeen met de afgelegde afstand gedurende een periode van minstens twee seconden;. Buiten agglomeratie, moeten de voertuigen of combinatie van voertuigen van meer dan 3.5 ton of meer dan 7 m lang een minimale afstand naleven van 50 m. Op de wegeninfrastructuur waarvan de uitbating bijzondere rlsico's kan inhouden (bv. tunnels), kan een grotere veiligheidsafstand opgelegd worden door de politionele overheid.. Minimale veiligheidsafstand in functie van de snelheid: 50 km/u 28 m 90 km/u 50 m 110 km/u 62 m 130 km/u 73 m Circulatae Het is verboden voor elk voertuig van meer dan 3,5 ton of meer dan 7 meter. voorbij te steken of van file te veranderen als de weg geheel of gedeeltelijk rnet sneeuw of rijmplekken bedekt is;. de voertuigen van de winterdiensten in actie (sneeuw ruimen of zout strooien) voorbij te steken; r andere rijstroken dan de twee rechts gelegen rijstroken op een drievaksbaan of meer in dezelfde richting, tenzij om van richting te veranderen wegsignalering De hoofdwegen en de secundaire wegen zijn aangeduid door witte borden met zwafte letters. De signalisatie met witte letters op groene achtergrond op de hoofdwegen en de secundaire wegen duiden de "bis" omleidingswegen aan. De gele borden met zwarte letters duiden de aanbevolen route aan in geval van druk verkeer. De autosnelwegen zijn aangeduid door blauwe borden met witte letters' Reflecterend hesje en gevarendriehoek Het reflecterend hesje en de gevarendriehoek moeten sinds 01/07108 verplicht aanwezig zijn in alle voertuigen die in Frankrijk rijden. l8/

5 Duitsland pagtnal van2 Alcoho!gehalte Het maximum toegelaten alcoholgehalte bedraagt 0.5 7oo. Indien de bestuurder een ongeval heeft veroorzaakt of een overtreding begaan, wordt het alcoholgehalte van 0.3 o/oo in aanmerking genomen. Brandblussers Autocars die gevaarlijke goederen aan boord hebben moeten uitgerust zun met een brandblusser. veiligheidsgordels Elke bestuurder of passagier van een autocar moet de veiligheidsgordel dragen op een zetel die ermee uitgerust is. Voor het vertrek moet de chauffeur de passagiers inlichten over dit verplichte gebruik. Het is verboden een draagbare telefoon te gebruiken tijdens het rijden, behalve bij gebruik van een handenvrij kit. Roken Rookverbod voor de chauffeur achter het stuur Plaatsen voor kinderen Een kind bezet een volledige zetel, ongeacht zijn leeftijd. Allerlei De verbandkist moet rubberen handschoenen bevatten. De bestuurders die een rotonde verlaten, moeten ditmelden met hun richtingsaanwijzer. Slaapbussen in Duitsland Paragraaf 35 i, alinea 2 van het verkeersreglement stelt "In Kraftomnibussen duífen Fahrgëste nicht liegend befördert werden. Dies gilt nicht filr Kinder in Kinderwagen" oí in het Nederlands "In touringcars mogen passagiers niet in ligtoestand vervoerd worden. Dit geldt niet voor kinderen vervoerd in kinderwagens". Voor de niet aan de gordelplicht onderworpen autocars (in België gaat het om de touringcars voor het eerst in nieuwe toestand ingeschreven vóór 31103/03), bluft de oude versie van deze bepaling van toepassing die stelt : "In Kraftomnibussen dërfen Fahrgàste nicht liegend befördeft werden. Dies gilt nicht f0r Fahrgàste, die durch geeignete Riickhalteeinrichtungen hinreichend gesch[]tzt sind, und fër Kinder ín Kinderwagen". De vertaling in het Nederlands luidt : «In touringcars mogen passagiers niet in ligtoestand vervoerd worden. Dit geldt niet voor passagiers die voldoende beschermd worden door passende terughoudsystemen en voor kinderen vervoerd in kinderwagens". n België n Bosnië-Herzegovina I Bulgarije E Denemarken f Duitsland t Estland {i Finland ll Frankrijk E Griekenland I Groot-Brittannië ll HongarUe ll ltalië! Kroatié Letland ll Luxemburg I Macedonië ll Moldavië ll Nederland I Noorwegen a Oekraine I Oostenrijk I Polèn í Roemenié I Russische Federatie ll Servië Í Slovakije!l Spanje Tsjechische I Turkrje I WlRusland I Zweden E Zwitserland Geen gevaarlijk schoeisel De Duitse wegpolitie verspreidt voor het ogenblik informatie om chauffeurs te herinneren aan de vereisten inzake schoeisel. Tijdens het rijden moeten chauffeurs schoenen dragen, die de juiste maat hebben en ervoor te zorgen dat de pedalen zonder beperkingen kunnen bediend worden. Sandalen zijn toegelaten, indien de riemen vastgemaakt zijn. Wat is er verboden? Chauffeurs mogen uiteraard niet met blote voeten rijden. Klompen en teenslippers zin ook niet toegestaan. Elke vorm van schoeisel die zomaar van de voet kan schuiven tijdens het rijden wordt dus niet aanvaard. Een boete van 75 wordt opgelegd voor overtredingen terzake. Hoewel het hier om Duitse regels gaat, dient genoteerd dat gelukaardige regels in heel Europa gelden. zaklamp In de autocar moet een zaklamp aanwezig ziin HesJe, gevarendriehoek Autocars die op Duits grondgebied rijden moeten een gevarendriehoek, een draagbaar geel knipperlicht en een gebruiksklare zaklamp aan boord van het voeftuig hebben. Bovendien moeten de chauffeurs elk over een reflecterend hesje beschikken Hulpstrook vormen. De Duitse wegcode verplícht om bij filevorming, als gevolg van een verkeersongeval, een hulpstrook te vormen. De strook is nodig om hulpdiensten (zieken -, politie - en brandweerwagen) toe te laten de plaats van het ongeval zo snel mogelijk te bereiken. Op wegen met twee rijstroken in dezelfde rijrichting moeten voertuigen zoveel mogelijk uitwijken naar de zijkant van de weg, zodat door het midden een hulpstrook gecreëerd wordt. Op wegen met drie rijstroken moeten de voertuigen die links rijden, zoveel mogeluk uitwijken naar links en moeten de weggebruikers die zich op de middelste en rechterrijstrook bevinden, zoveel mogelijk lslll/2013

6 Groot-Brittannië pagina 1 van 1 Alcoholgehalte Het maximum toegelaten alcoholgehalte bedraagt 0.8 o/oo. Brandblussers De autocars, die gevaarlijke goederen vervoeren, moeten uitgerust zijn met een brandblusapparaat t-let is verboden een draagbare telefoon te gebruiken tijdens het rijden en bu een halte voor een rood licht of in een file, behalve bij gebruik van een handenvrij kit. Allerlea Men rijdt links en men steekt rechts voorbii Flet verkeer op de verkeerspleinen heeft voorrang op het naderend verkeer. BiJ een ï-kruispunt heeft verkeer dat rechtdoor rijdt voorrang' Het is verplicht de kruislichten te gebruiken, als het zicht gevoelig verminderd is (in het algemeen, minder dan 100 m). wegsignalering Autosnelwegen: witte letters op een blauwe achtergrond. Hoofdwegen: witte letters op een groene achtergrond (wegnummers in gele letters). Secundaire wegen: zwafte letters op een witte achtergrond in een zwart kader. Parking's nachts In het noorden van Groot-q!'ittannië worden door de politie boetes opgelegd op voertuigen die 's nachts zonder lichten op bepaalde rustplaatsen geparkeerd staan. De politie maakt de chauffeur niet wakker, maar plaatst het PV gewoon vooraan het voertuig. De Britse wetgevíng bepaalt dat het parkeren 's nachts op bepaalde rustplaatsen die gescheiden zijn van de hoofdweg door een gewone ononderbroken witte lijn zonder reflectoren of enige andere verplichte verlichting een wetsovertreding is en dat de chauffeur hiervoor kan vervolgd worden. Deze reglementering is niet van toepassing op de rustplaatsen indien deze van de hoofdweg is gescheiden door een berm met gras... I België I Bosnië-Hezegovina I Bulgariie I Denemarken I Duitsland i Estland It Finland ll Frankrijk Griekenland I GÍoot-Brittannië li Hongarije rr ltalië I Kroatië tl Letland ll Luxemburg I Macedonië I Moldavië tl Nederland I Noorwegen I Oekraine ll Oostenrijk I Polen I Roemenië I Russische Federatie Il Servië I SlovakUe I Spanje Tsjechische I Turkije a WÍRusland I Zwedèn E Zwitserland i Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondememers en Rèisorganisatoren Metrologielaan I - 1'130 Brussel Design by ATdesion l8l1ll20l3

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 Bundel N 143 Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 navb dossier Inhoud Veiligheid op de openbare weg De navb dossiers zijn driemaandelijkse uitgaven

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Even met wagen? Gordel dragen.

Even met wagen? Gordel dragen. Driemaandelijks tijdschrift van60 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid juni 2003 Even met wagen? Gordel dragen. Alles over kinderzitjes in de wagen Samenvatting van de recente aanpassingen

Nadere informatie

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen +

Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Theorie voor de B- Rijbewijs: Inhoud: LES 1 Begrippen + Diversen Pagina 2 LES 2 Rijbewijzen + Pagina 14 Kentekenbewijzen LES 3 Inrichting, belading en slepen Pagina 18 van voertuigen LES 4 Borden + verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

Wat te doen bij pech in het buitenland?

Wat te doen bij pech in het buitenland? Reiswijzer Bron: ANWB zomer 2014 Wat te doen bij pech in het buitenland? De zomervakantie komt er aan, tijd om te ontspannen en zorgeloos te genieten! Zorg daarom voor een goede voorbereiding en voorkom

Nadere informatie

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK

Vademecum Openbare weg cat. C-CE VAK v.e. Vademecum Cat. C CE Openbare weg VAK Vademecum Cat. C C Openbare weg VAK Te vervangen pagina s : Vademecum xaminator WIJIGINGSBLADN 2015.01 V cat C/C1_C/C1.v. (01/03/2015) Praktische proef op openbare weg VAK p. 10, 14, 16, 21-24, 33, 34,

Nadere informatie

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem.

De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. BOSCH MOBILITY PROGRAMME ALGEMENE VOORWAARDEN De dienstverlening wordt geleverd door Europ Assistance (Nederland) B.V., gevestigd Kroonpark 14 te Arnhem. Artikel 1: BEGRIPPEN Rechthebbend voertuig Elk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer. Herziene druk

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer. Herziene druk Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer Herziene druk Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer Herziene druk Tekst zoals deze luidt na de eind 2003 vastgestelde wijzigingen

Nadere informatie

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres

Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e. Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum privé-terrein manoeuvres RB + VAK cat D v.e Vademecum Categorie D/D1 RB+VAK Privaat terrein Manoeuvres Vademecum Examinator WIJZIGINGSBLADEN 2015.01 VM cat D/D1.v. E (01/03/2015) Praktische proef

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding

Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding AFGIFTEKANTOOR: BRUSSEL X ERKENNING: P201009 Belgique - België P.P. - BRUSSEL X BC 1423 Douane Juridisch Sociaal Opleiding Federatie Uitzonderlijk vervoer Telecom ADR Logistiek Fiscaal Veiligheid Advertenties

Nadere informatie

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Editie 04-2015 1. DEFINITIES a) Oldtimer Om in aanmerking te komen voor het oldtimerstatuut gelden twee voorwaarden: 1. Leeftijd alle categorieën van voertuigen met een leeftijd

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven

Speciale hulpverleningstelefoonnummers alleen voor leden van ANWB voor Bedrijven Algemene Voorwaarden 2012 Adresgegevens Geef iedere (kenteken)wijziging altijd zo spoedig mogelijk door aan onze afdeling Customer Services via Mijn ANWB voor Bedrijven, e-mail, fax of post. Telefoon:

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen 0096-0166V0000.03-01032014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14

Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling verkeersovertredingen en alcohol, drugs en geneesmiddelen 14 Indeling van de verkeersovertredingen 14.1 De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren.

Nadere informatie

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL

EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL 0 EERSTE HULP BIJ VERKEERSONGEVAL [Geef tekst op] 1 Inhoudsopgave 1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND zonder vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V1 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Omvang van de dekking Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid De hierna volgende voorwaarden wijken alleen van de reglementsbepalingen af voor zover zij gunstiger zijn voor u, de verzekerde of eenieder die bij de toepassing ervan betrokken is. 1.

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie