lfi,ln2}l3 België pagina I van2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lfi,ln2}l3 http://www.fbaa.belnvdefault.asp?id1:183&id2:0&id3:1&im:12&a.:. België pagina I van2"

Transcriptie

1 België pagina I van2 Alcoholgehalte l'let toegelaten maximum alcoholgehalte bedraagt 0.5 o/oo. veiligheidsgordels Alle autocars, voor de eerste keer ingeschreven na 31 maart 2003, moeten uitgerust zijn met veiligheidsgordels. De passagiers moeten de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ervan voorzien zijn. Het is verboden gebruik te maken van een draagbare telefoon tijdens het rijden, behalve in geval van gebruik van een 'handfree kit'. Brandblusapparaten De autocars moeten uitgerust zun met twee brandblusapparaten. Plaatsen voor kinderen Vanaf 1 september 2003 neemt éen kind één volledige zitplaats in,'ongeacht zijn leeftjid. Wegcode Bij het oprijden van een rondpunt is het niet verplicht de richtingaanwuzers te gebruiken. Het gebruik ervan is daarentegen wel verplicht bij het verlaten van een rondpunt. Het is verboden voor voertuigen van meer dan 7,5t gedurende meer dan I opeenvolgende uren te parkeren in agglomeraties, behalve in de zones aangeduid door een specifiek bord. Het is verboden voor autocars en autobussen van meer dan 7,5t om in te halen bij regenweer op de autosnelwegen, de wegen met minimum 4 rustroken, met of zonder afscheiding, en de wegen aangeduid door borden (witte auto op blauwe achtergrond). Deze maatregel geldt niet voor het inhalen van voertuigen die gebruik maken van de stroken bestemd voor langzaam verkeer of voor het inhalen van landbouwvoertuigen. Wegsignalering De hoofdwegen en secundaire wegen zijn aangeduid door blauwe borden met witte letters. De autosnelwegen zijn aangeduid door groene borden met witte letters. Inhaalverbod bij neerslag Inhaalverbod bij neerslag, op de autosnelwegen en wegen met tenminste 4 rijstroken met of zonder middenberm voor bestuurders van voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton. Ook autocars en autobussen vallen - jammer genoeg! - onder deze maatregel I België I Bosnië-Herzegovina I Bulgarije fi Denemarken ll Duitsland I Estland ll Finland ll FÍankrUk = Griekenland I Groot-BÍittannië ll Hongarije ll ltalië I Kroatië Il Letland ll Luxemburg I Macedonié n Mouavië ll Nederland I Noorwegen il Oekraine ll Oostenriik ll Polen Roemenië a Russische Fedeíatie tl Servië Í Slovakrje I Spanje Tsjechische I Turkiie a Wt-Rusland I Zweden E Zwítserland Reflecterende veiligheidsvest Verplichte gebruik voor van een reflecterende veiligheidsvest voor de chauffeur van een voertuig dat pech heeft en dat geparkeerd staat waar het verboden is te parkeren of stil te staan; vanaf OL/06/09 behoort het retro-reflecterend veiligheidshesje tot de verplichte velligheidsuitrusting van ieder voertuig, net als de gevarendriehoek, de verbandskist en de brandblussers. De aanwezigheid ervan zal vanaf die datum gecontroleerd worden door de statioss voor technische controle, Mits borden: busbanen ook voortour:ngcars Het BS dd. 20/06/ll publiceert het KB dd. ll/06/t1 voornamelijk ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders. Deze tekst bevat echter ook een belangrijke bepaling voor onze sector : vanaf 01/09/11 mogen de busbanen en de overrijdbare beddingen gebruikt worden door «voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend" indien volgend symbool aangebracht is op het bord F17 (busstrook) of F18 (overrijdbare bedding) : Dit symbool mag ook op het wegdek worden herhaald. Wat houdt de nieuwe toestand vanaf 01/09/11 in daar het symbool voor het werkliedenvervoer niet meer hernomen wordt? lfi,ln2}l3

2 België pagina 2van2 p g6ppenbare autobusdlensten : toegelaten op alle busstroken en op alle overrijdbare '. Autocars : toegelaten op de busstroken voorzien van het symbool en op de overrijdbare beddingen voorzien van het symbool, o Personeelsvervoer : toegelaten op de busstroken voorzien van het symbool en op de overrijdbare beddingqn voorzlen van het symbool.. Schoolvervoèr (1) : tqegelaten op alle busstroken en op de overrijdbare beddlngen voorzien van het symbool. Nu dienen nog de diverse wegbeheerders overtuigd om zoveel mogeluk sites uit te rusten met het symbool ten einde de doorstroming van alle voeftuigen van collectief personenvervoer over de weg te verbeteren. (1) Idit zijn de voertuigen uitgerust met dit paneel: Federatie van de Bèlgische Auiobus- 6n Autocàrondèmemers en Reisorganisatoren Metrologielaan I - I í30 Brussel Wbb Progrem & Hosting Tutum trtp://www.íbaabelnudefault asp?trd1:183&id2=0&arrpíd3=1&ldkt2&a... l8/lll20l3

3 Frankriik pagina I van 3 verbod GPS-radar Wij herinneren eraan dat bezit en gebruik van elke vorm van flitslocatiesignalisatie in Frankrijk verboden is. Dit verbod omvat alle toestellen (navigatiesystemen, laptop, PDA, mobiele telefoons,...) die waarschuwen voor mobiele en vaste radars en kan worden bestraft met een boete tot C Bij sommige GPs-toestellen kan deze functie uitgeschakeld worden, maar er zijn er ook waarin deze plaatsen vast worden aangegeven. De producenten van deze GPS-toestellen krijgen momenteel de kans om hun software aan te passen, zodat de eigenaars een update kunnen uitvoeren. Hierbij worden de flitslocaties vervangen door "gevaadijke zones", waar de verkeerssituatie anders is en er ook meer kans is op controles. Ook bij Coyote-systemen werd deze software-update reeds uitgevoerd. Deze zijn dus in Frankrijk niet verboden. Verplichte ethylotest op OL I 07 / 12 Een Decreet van 28/02/12 laste in de Franse wegcode een artikel in waarbij elke chauffeur van een motorvoertuig, met uitzondering van een cyclomotor, een ongebruikte ethylotest bij zich moet hebben welke onmiddellijk beschikbaar is. De bestuurders van voertuigen uitgerust met een alcolock, worden beschouwd aan deze verplichting te voldoen. De maatregel wordt van kracht op OL/071L2. Het niet bezitten van een ethylotest zal worden beboet vanaf 0t103/13. De ethylotest voor eenmalig gebruik moet aan de Franse normen Í{f x voldoen. Autocarchauffeurs moeten beschikken over een ethylotest aangepast aan 0,2 grlliter bloed of 0,1 mg/l uitgeademde lucht. PassagiersliJst Sinds 03/07109 moet een lijst worden opgesteld met naam en voornaam van alle passagiers van de autocars die cabotagediensten in ongeregeld vervoer in Frankrijk uitvoeren buiten de zone bestaande uit het laaddepartement en de aangrenzende departementen. Bij vervoer van kinderen moet de lijst bovendien voor ieder kind de telefonische coördinaten van een te contacteren persoon bevatten. Deze lijst waarvan de vorm vrij is, moet eveneens de datum en de algemene karakteristieken van het vervoer aangeven evenals de telefonische gegevens van de reisorganisator. Deze organisator is verantwoordelijk voor het opstellen van deze lijst en moet ze overhandigen aan zijn vertegenwoordiger aan boord van de autocar of, bij ontstentenis hiervan, aan de chauffeur en ze vervolledigen met de nummerplaat van de autocar, De vervoerder moet zich vergewissen van de aanwezigheid ervan aan boord vóór het vertrek van het voertuig. Deze verplichting geldt niet voor autocars die internationaal ongeregeld vervoer uitvoeren naar of door Frankrijk. Wijzigin g verkeersreglement Vanaf 01/10/08 moeten defecte voertuigen aangegeven worden door zowel de 4 richtingaanwijzers als door de gevarendriehoek. Bovendien moet de chauffeur een veiligheidsvestje dragen wanneer hij het voertuig in noodgevallen verlaat. Te noteren dat dit vestje zich steeds binnen handbereik van de chauffeur moet bevinden. Inbreuken op deze bepalingen zijn overtredingen van klasse 4 die tot een boete van maximum 750 kunnen leiden. lil België I Bosnië:Hezegovina I Bulgarije ll Denemarken I Duitsland tr Estland il Finland ll Frankrijk = Griekenland tr Groot-Bríttannië ll Hongarije ll ltalié!l Kroatië ll Letland l! Luxemburg í Macedonië 5 Moldavië Il Nederland I NooMegen Ë Oekraine ll Oostenrijk I Polen m Roemenië I Russische Federatie ll Servië I Slovakije I Spanje I Tsjechische I Turkije a WfRusland I Zweden Gl Zwitserland Alcoholgehalte Een Decreet ondertekend op 25 oktober jl. bepaalt het maximaal toegelaten alcoholgehalte voor de chauffeurs van het gemeenschappelijk vervoer (autobussen en autocars) op 0,2 9r alcohol per liter bloed; anders gezegd, een nultolerantie. Bij inbreuk is de sanctie 135. Daarbovenop kan men het rijbewijs intrekken voor een maximum periode van 3 jaar en kan men overgaan tot immobilisatie van het voertuig. Het is verboden gebruik te maken van een draagbare telefoon tijdens het rijden, behalve in geval van gebruik van een "handfree kit". Brandblusapparaten De autocars die gevaarlijke goederen veryoeren moeten uitgerust ziin met een brandblusapparaat. Roken Verboden in autocars Verbandkist De verbandkist moet rubberen handschoenen bevatten. Zaklamp In de autocar moet een zaklamp aanwezig zijn. 18llll20l3

4 Frankrijk pagina 2var3 ' Gidszetel De gidszetel mag enkel ingenomen worden door "een lid van de bemanning, een persoon belast met het assisteren van de chauffeur of belast met de functie van hostess, steward of gids" maar in geen geval door een passagier (Arrèté du 4 mars 1999 modífiant l'arrété du 2 juillet 1982 reíatif au transpoft en commun de personnes) Frankrijk: rijverbod 2013 Op zaterdag O3lo,elL3 van oou tot 24u zijn voeftuigen vanaf 8+1 plaatsen en die in hoofdzaak instaan voor het vervoer van kinderen, verboden op het geheel van het wegennet en autosnelwegennet buiten de zone samengesteld door het departement van vertrek en de aangrenzende departementen (wat de autocars betreft afkomstig uit het buitenland wordt als departement van vertrek het departement beschouwd waarlangs men Frankrijk binnenrudt). veiligheidsgordels De Franse overheíd herhaalt dat het dragen van de velligheidsgordel verplicht is voor alle chauffeurs en passagiers van autocars, zowel voor volwassenen als voor kinderen, op de zetels die uitgerust zijn met een veiligheidsgordel (artikel R 4L2.L van het verkeersreglement). Deze verplichting geldt voor alle touringcars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in Frankrijk of in een ander land. De Franse overheid gaat de controles op de wegen opvoeren. Het niet dragen van de veiligheidsgordel is een 4d" graads-oveftreding en wordt bestraft rnet een forfaitaire boete van 135. De verkeerscontroleurs kunnen voor iedere inzittende die geen veiligheidsgordel draagt een bekeuring uitschrijven. l-tet komt er dus op aan dat Uw chauffeurs enlof gidsen Uw passagiers duidelijk informeren. Kinderen Bij de regel van drie op twee was het onder bepaalde omstandigheden (onder andere een maximale afstand van 50 km) mogeluk drie kínderen van minder dan 12 jaar te vervoeren op twee plaatsen voorzien voor volwassenen. Vanaf nu kan deze regel niet meer toegepast worden op de voertuigen die van veiligheidsgordels voorzien zijn. veiligheidsafstand Een regeringsdecreet van 23 november 2001 bepaalt de afstanden die nageleefd moeten worden tussen de voertuigen. De onderstaande punten zijn te onthouden: De afstand wisselt volgens de snelheid. De veiligheidsafstand stemt overeen met de afgelegde afstand gedurende een periode van minstens twee seconden;. Buiten agglomeratie, moeten de voertuigen of combinatie van voertuigen van meer dan 3.5 ton of meer dan 7 m lang een minimale afstand naleven van 50 m. Op de wegeninfrastructuur waarvan de uitbating bijzondere rlsico's kan inhouden (bv. tunnels), kan een grotere veiligheidsafstand opgelegd worden door de politionele overheid.. Minimale veiligheidsafstand in functie van de snelheid: 50 km/u 28 m 90 km/u 50 m 110 km/u 62 m 130 km/u 73 m Circulatae Het is verboden voor elk voertuig van meer dan 3,5 ton of meer dan 7 meter. voorbij te steken of van file te veranderen als de weg geheel of gedeeltelijk rnet sneeuw of rijmplekken bedekt is;. de voertuigen van de winterdiensten in actie (sneeuw ruimen of zout strooien) voorbij te steken; r andere rijstroken dan de twee rechts gelegen rijstroken op een drievaksbaan of meer in dezelfde richting, tenzij om van richting te veranderen wegsignalering De hoofdwegen en de secundaire wegen zijn aangeduid door witte borden met zwafte letters. De signalisatie met witte letters op groene achtergrond op de hoofdwegen en de secundaire wegen duiden de "bis" omleidingswegen aan. De gele borden met zwarte letters duiden de aanbevolen route aan in geval van druk verkeer. De autosnelwegen zijn aangeduid door blauwe borden met witte letters' Reflecterend hesje en gevarendriehoek Het reflecterend hesje en de gevarendriehoek moeten sinds 01/07108 verplicht aanwezig zijn in alle voertuigen die in Frankrijk rijden. l8/

5 Duitsland pagtnal van2 Alcoho!gehalte Het maximum toegelaten alcoholgehalte bedraagt 0.5 7oo. Indien de bestuurder een ongeval heeft veroorzaakt of een overtreding begaan, wordt het alcoholgehalte van 0.3 o/oo in aanmerking genomen. Brandblussers Autocars die gevaarlijke goederen aan boord hebben moeten uitgerust zun met een brandblusser. veiligheidsgordels Elke bestuurder of passagier van een autocar moet de veiligheidsgordel dragen op een zetel die ermee uitgerust is. Voor het vertrek moet de chauffeur de passagiers inlichten over dit verplichte gebruik. Het is verboden een draagbare telefoon te gebruiken tijdens het rijden, behalve bij gebruik van een handenvrij kit. Roken Rookverbod voor de chauffeur achter het stuur Plaatsen voor kinderen Een kind bezet een volledige zetel, ongeacht zijn leeftijd. Allerlei De verbandkist moet rubberen handschoenen bevatten. De bestuurders die een rotonde verlaten, moeten ditmelden met hun richtingsaanwijzer. Slaapbussen in Duitsland Paragraaf 35 i, alinea 2 van het verkeersreglement stelt "In Kraftomnibussen duífen Fahrgëste nicht liegend befördert werden. Dies gilt nicht filr Kinder in Kinderwagen" oí in het Nederlands "In touringcars mogen passagiers niet in ligtoestand vervoerd worden. Dit geldt niet voor kinderen vervoerd in kinderwagens". Voor de niet aan de gordelplicht onderworpen autocars (in België gaat het om de touringcars voor het eerst in nieuwe toestand ingeschreven vóór 31103/03), bluft de oude versie van deze bepaling van toepassing die stelt : "In Kraftomnibussen dërfen Fahrgàste nicht liegend befördeft werden. Dies gilt nicht f0r Fahrgàste, die durch geeignete Riickhalteeinrichtungen hinreichend gesch[]tzt sind, und fër Kinder ín Kinderwagen". De vertaling in het Nederlands luidt : «In touringcars mogen passagiers niet in ligtoestand vervoerd worden. Dit geldt niet voor passagiers die voldoende beschermd worden door passende terughoudsystemen en voor kinderen vervoerd in kinderwagens". n België n Bosnië-Herzegovina I Bulgarije E Denemarken f Duitsland t Estland {i Finland ll Frankrijk E Griekenland I Groot-Brittannië ll HongarUe ll ltalië! Kroatié Letland ll Luxemburg I Macedonië ll Moldavië ll Nederland I Noorwegen a Oekraine I Oostenrijk I Polèn í Roemenié I Russische Federatie ll Servië Í Slovakije!l Spanje Tsjechische I Turkrje I WlRusland I Zweden E Zwitserland Geen gevaarlijk schoeisel De Duitse wegpolitie verspreidt voor het ogenblik informatie om chauffeurs te herinneren aan de vereisten inzake schoeisel. Tijdens het rijden moeten chauffeurs schoenen dragen, die de juiste maat hebben en ervoor te zorgen dat de pedalen zonder beperkingen kunnen bediend worden. Sandalen zijn toegelaten, indien de riemen vastgemaakt zijn. Wat is er verboden? Chauffeurs mogen uiteraard niet met blote voeten rijden. Klompen en teenslippers zin ook niet toegestaan. Elke vorm van schoeisel die zomaar van de voet kan schuiven tijdens het rijden wordt dus niet aanvaard. Een boete van 75 wordt opgelegd voor overtredingen terzake. Hoewel het hier om Duitse regels gaat, dient genoteerd dat gelukaardige regels in heel Europa gelden. zaklamp In de autocar moet een zaklamp aanwezig ziin HesJe, gevarendriehoek Autocars die op Duits grondgebied rijden moeten een gevarendriehoek, een draagbaar geel knipperlicht en een gebruiksklare zaklamp aan boord van het voeftuig hebben. Bovendien moeten de chauffeurs elk over een reflecterend hesje beschikken Hulpstrook vormen. De Duitse wegcode verplícht om bij filevorming, als gevolg van een verkeersongeval, een hulpstrook te vormen. De strook is nodig om hulpdiensten (zieken -, politie - en brandweerwagen) toe te laten de plaats van het ongeval zo snel mogelijk te bereiken. Op wegen met twee rijstroken in dezelfde rijrichting moeten voertuigen zoveel mogelijk uitwijken naar de zijkant van de weg, zodat door het midden een hulpstrook gecreëerd wordt. Op wegen met drie rijstroken moeten de voertuigen die links rijden, zoveel mogeluk uitwijken naar links en moeten de weggebruikers die zich op de middelste en rechterrijstrook bevinden, zoveel mogelijk lslll/2013

6 Groot-Brittannië pagina 1 van 1 Alcoholgehalte Het maximum toegelaten alcoholgehalte bedraagt 0.8 o/oo. Brandblussers De autocars, die gevaarlijke goederen vervoeren, moeten uitgerust zijn met een brandblusapparaat t-let is verboden een draagbare telefoon te gebruiken tijdens het rijden en bu een halte voor een rood licht of in een file, behalve bij gebruik van een handenvrij kit. Allerlea Men rijdt links en men steekt rechts voorbii Flet verkeer op de verkeerspleinen heeft voorrang op het naderend verkeer. BiJ een ï-kruispunt heeft verkeer dat rechtdoor rijdt voorrang' Het is verplicht de kruislichten te gebruiken, als het zicht gevoelig verminderd is (in het algemeen, minder dan 100 m). wegsignalering Autosnelwegen: witte letters op een blauwe achtergrond. Hoofdwegen: witte letters op een groene achtergrond (wegnummers in gele letters). Secundaire wegen: zwafte letters op een witte achtergrond in een zwart kader. Parking's nachts In het noorden van Groot-q!'ittannië worden door de politie boetes opgelegd op voertuigen die 's nachts zonder lichten op bepaalde rustplaatsen geparkeerd staan. De politie maakt de chauffeur niet wakker, maar plaatst het PV gewoon vooraan het voertuig. De Britse wetgevíng bepaalt dat het parkeren 's nachts op bepaalde rustplaatsen die gescheiden zijn van de hoofdweg door een gewone ononderbroken witte lijn zonder reflectoren of enige andere verplichte verlichting een wetsovertreding is en dat de chauffeur hiervoor kan vervolgd worden. Deze reglementering is niet van toepassing op de rustplaatsen indien deze van de hoofdweg is gescheiden door een berm met gras... I België I Bosnië-Hezegovina I Bulgariie I Denemarken I Duitsland i Estland It Finland ll Frankrijk Griekenland I GÍoot-Brittannië li Hongarije rr ltalië I Kroatië tl Letland ll Luxemburg I Macedonië I Moldavië tl Nederland I Noorwegen I Oekraine ll Oostenrijk I Polen I Roemenië I Russische Federatie Il Servië I SlovakUe I Spanje Tsjechische I Turkije a WÍRusland I Zwedèn E Zwitserland i Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondememers en Rèisorganisatoren Metrologielaan I - 1'130 Brussel Design by ATdesion l8l1ll20l3

Italië. pagina l van. zezijnte koop bij de FBAA. vervoer van kinderen. Allerlei. Alcoholgehalte

Italië. pagina l van. zezijnte koop bij de FBAA. vervoer van kinderen. Allerlei. Alcoholgehalte Italië pagina l van > HoÍne De Italiaanse regering past sinds 01/08/10 een nultolerantiebeleid toe op het vlak van het alcoholgehalte bu professionele chauffeurs die houder zijn van een rubewus C of D

Nadere informatie

l8llll20l3 Wegsignalering http://www.fbaabe/nvdefault.asp?id1:183&id2:0&arrp;id!:19&ld4:12&,... pagina I van I Portugal

l8llll20l3 Wegsignalering http://www.fbaabe/nvdefault.asp?id1:183&id2:0&arrp;id!:19&ld4:12&,... pagina I van I Portugal Portugal pagina I van I Het maximum toegelaten alcoholgehalte bedraagt O.2oloo. Draagbare telefoon: Het is verboden een draagbare telefoon te gebruiken tijdens het rijden, behalve bij gebruik van een handenvru

Nadere informatie

Duitsland. België In de bebouwde kom. A: gewone wegen Buiten de bebouwde kom. B: gewone wegen. D: snelwesen: wesen met minimum 2x2 riistrc ken met

Duitsland. België In de bebouwde kom. A: gewone wegen Buiten de bebouwde kom. B: gewone wegen. D: snelwesen: wesen met minimum 2x2 riistrc ken met België C: wegen met minimum 2x2 rijstroken, gescheiden door wegmarkeringen wesen: wesen met minimum 2x2 riistrc ken met Auto's 50 90 90 t20 Autocars 50 75 90 90 Autocars met aanhangwagen 50 75 90 90 Duitsland

Nadere informatie

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014

Europese Regelgeving voor Winter uitrusting op vrachtwagens en bussen. Winter 2013/2014 ALBANIË Sneeuwkettingen voor de aandrijfas dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt BELGIË Geen plicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of BOSNIË HERZEGOVINA Winterbandenplicht van

Nadere informatie

Land Bijzonderheden. Denemarken tussen file rijden NIET toegestaan alcohol limiet 0,5 autowegen tolvrij

Land Bijzonderheden. Denemarken tussen file rijden NIET toegestaan alcohol limiet 0,5 autowegen tolvrij Motor uitrusting buitenland Het is niet altijd even duidelijk welke uitrustingsregels er voor motoren gelden in de diverse landen in Europa. Op de forums doen dan ook de meest vreselijke verhalen de ronde.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Algemene informatie. Winterbanden:

Algemene informatie. Winterbanden: Algemene informatie Met het oog op het huidige Duitse verkeersreglement (StVO) heeft Vereniging VACO, na uitgebreid overleg met de collega s van het Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk

Nadere informatie

Gevarendriehoek In vrijwel alle Europese vakantielanden is een gevarendriehoek verplicht, terwijl in onder andere

Gevarendriehoek In vrijwel alle Europese vakantielanden is een gevarendriehoek verplicht, terwijl in onder andere Over het algemeen zijn verkeersregels en voertuigeisen in alle Europese landen identiek. Op sommige vlakken is het echter oppassen geblazen voor de vakantieganger of voetballiefhebber. BOVAG zet de meest

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel

Gordeldracht. 1. Context. 2. Wettelijk kader. Veiligheidsgordel Gordeldracht Bron: BIVV 1. Context Het hoeft geen betoog dat het dragen van de veiligheidsgordel en het correct vastgespen van kinderen levens kan redden. Talloze studies tonen aan dat de ernst van het

Nadere informatie

Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen

Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen Maak de VAB-vakantietest en vermijd dure boetes en kosten aan je wagen De zomervakantie is weer in aantocht en de wagen is nog steeds het populairste vervoermiddel om Europa te doorkruisen. In bepaalde

Nadere informatie

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden Zomerse verkeerstips populaire Europese vakantielanden Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen binnen Europa? Dan is het verstandig om je vooraf goed te verdiepen in de verkeersregels en voertuigeisen.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Verkeerstips voor populaire vakantielanden

Verkeerstips voor populaire vakantielanden Allianz Global Assistance Verkeerstips voor populaire vakantielanden Juni 2017 1 Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen naar een van onderstaande populaire vakantiebestemmingen? Dan is het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

Verkeerstips voor de zomer

Verkeerstips voor de zomer Verkeerstips voor de zomer Europese vakantielanden Gaat u deze zomer met de auto op reis? Dan is het belangrijk om goed te weten welke verkeersregels en voertuigeisen in bepaalde landen gelden. Voor uw

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden

Zomerse verkeerstips. populaire Europese vakantielanden Zomerse verkeerstips populaire Europese vakantielanden Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen binnen Europa? Dan is het verstandig om je vooraf goed te verdiepen in de verkeersregels en voertuigeisen.

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Antwerpen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Antwerpen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968)

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968) Verklarende nota Hieronder wordt wat meer informatie gegeven met betrekking tot de wijzigingen die in de verkeersreglementering zijn aangebracht door het KB van 29 januari 2014 (Belgisch Staatsblad 13

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement ANTWERPEN Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement ANTWERPEN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 705.173

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Wat te doen bij pech in het buitenland?

Wat te doen bij pech in het buitenland? Reiswijzer Bron: ANWB zomer 2012 Wat te doen bij pech in het buitenland? De zomervakantie komt er aan, tijd om te ontspannen en zorgeloos te genieten! Zorg daarom voor een goede voorbereiding en voorkom

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement West- Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement West- Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 533.900

Nadere informatie

Reservelampjes zijn altijd handig, en bovendien verplicht in Spanje en Nederland.

Reservelampjes zijn altijd handig, en bovendien verplicht in Spanje en Nederland. Vakantietips 2012 Profiteert u ook van de zomermaanden om met de wagen naar uw vakantiebestemming te vertrekken voor een welverdiende rust? Zie hier enkele tips die u veel problemen zullen besparen als

Nadere informatie

Gebruiken en regels in het buitenland

Gebruiken en regels in het buitenland Gebruiken en regels in het buitenland De inhoud van deze presentatie: Filerijden op de motor in Europa Afwijkende verkeersregels Bijzondere feestdagen Deze gegevens kun je vinden op www.knmv.nl EU-lidstaten

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie West-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie West-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 489.020

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 468.238

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Wat te doen bij pech in het buitenland?

Wat te doen bij pech in het buitenland? Reiswijzer Bron: ANWB zomer 2014 Wat te doen bij pech in het buitenland? De zomervakantie komt er aan, tijd om te ontspannen en zorgeloos te genieten! Zorg daarom voor een goede voorbereiding en voorkom

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ DENDERLEEUW/ HAALTERT VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 7.824

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Ondanks dat er op sommige landen geen rijverbod van toepassing is op feestdagen kunnen deze wel invloed hebben op de looptijden van een zending.

Ondanks dat er op sommige landen geen rijverbod van toepassing is op feestdagen kunnen deze wel invloed hebben op de looptijden van een zending. RIJVERBODEN & RIJVERBODEN Europese feestdagen en rijverboden 2014 Onderstaande feestdagen / rijverboden zijn van toepassing voor het jaar 2014. Eventuele wijzigingen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Verkeerstips voor populaire vakantielanden

Verkeerstips voor populaire vakantielanden Verkeerstips voor populaire vakantielanden Juni 2016 Ben je van plan om deze zomer met de auto te reizen naar een van onderstaande populaire vakantiebestemmingen? Dan is het verstandig om je vooraf goed

Nadere informatie

3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen

3. De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sow jetrepublieken betreffende het internationale vervoer over de weg De Regering van het

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN UITZONDERLIJK VERVOER Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN VOORSTELLING Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN

Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN Overzicht Verkeersinbreuken 2016 PZ VOEREN VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL OI + PV 1.555 1.043 1.180 1.435

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer.

Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Mercedes-Benz MobiloVan. Uw mobiliteit is onze drijfveer. Wij houden u mobiel. 30 jaar lang. Met uw Citan, Sprinter of Vito blijft u altijd mobiel dankzij de standaard mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Strijen, 28 oktober 2010

Strijen, 28 oktober 2010 Strijen, 28 oktober 2010 Bijgaand treft u een herziene lijst aan met de wet- en regelgeving winterbanden in Europa van de VACO. Deze lijst is aangevuld, vergeleken met de lijst van het afgelopen winterseizoen,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inschrijformulier WK kwalificatiewedstrijden

Inschrijformulier WK kwalificatiewedstrijden W. van Beijsterveldt Rust 1 7-sep-12 Duitsland - Farëer Eilanden 3 0 9 0 2 7-sep Moldavië - Engeland 0 1 0 2 3 7-sep Wales - België 0 1 0 2 Groep A: Groep B: Groep C: 4 7-sep Bulgarije - Italië 0 1 1 3

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7

FV nr. 18: Datum : Revisie : 3 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 VERKEERSREGLEMENT Blz. : 1 van 7 1. DOEL. Het verzekeren van een veilig en vlot verkeer binnen de omheining van de LO-fabriek. 2. BEPALINGEN. 2.1. Fabriekswegen. De fabriekswegen zijn met volle lijn weergegeven

Nadere informatie

Strategie voor meer verkeersveiligheid

Strategie voor meer verkeersveiligheid Strategie voor meer verkeersveiligheid Algemene context: de doelstelling = maximum 420 verkeersdoden tegen 2020. Het afgelopen decennium slaagde ons land erin om het aantal doden op de weg met 44% terug

Nadere informatie

DE NIEUWE VERKEERSREGELS. Caelen Erik Verkeerskundige Mobiliteitscel

DE NIEUWE VERKEERSREGELS. Caelen Erik Verkeerskundige Mobiliteitscel V e r e n i g i n g v a n d e S t a d en d e Ge me e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o fd s t e d e l i j k Ge w e s t Aarl e n s t r a a t 5 3 b u s 4 1 0 4 0 B r u s s e l Tel. 02/2 3 8.5 1.

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015 Bibip Bibip Bibip Best even die GSM uitschakelen, dan word je straks niet gestoord. DE STRAATCODE ***De straat voor iedereen*** **Nieuwe verkeersregels** FILMS\Wie heeft er voorrang.mp4 3 maart 2015 Rudy

Nadere informatie

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten Verkeersboetes in 2015 weer hoger DEN HAAG - Wie een bekeuring krijgt, gaat dat nog harder in de portemonnee voelen. Een aantal boetes zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Vanaf 2015 gaan de verkeersboetes

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Veilig en vlot op reis

Veilig en vlot op reis Veilig en vlot op reis Veilig en vlot op reis Als we met de auto op vakantie trekken, dan rekenen we op een veilige en vlotte heen- en terugreis. Files en ongevallen kunnen het reis- en rijplezier enkel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 2 Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F.

Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Algemene voorwaarden en tarieven 2013 A2B 4U Koeriers V.O.F. Opdrachten (algemeen) Vrachtbrieven: Voor iedere opdracht binnen Nederland wordt

Nadere informatie

Resultaten BENEFRALUX - Aantal vaststellingen

Resultaten BENEFRALUX - Aantal vaststellingen Resultaten BENEFRALUX - Aantal vaststellingen Andere Illegalen ADR CMR Maximum gewicht Rij-en rusttijden (tacho) Andere (Controle transportmiddel) Rijbewijs Technische controle Inschrijvingsbewijs Eurovignet

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

EEN VEILIGE WINTER(VAKANTIE) MET DE ALD WINTERTIPS

EEN VEILIGE WINTER(VAKANTIE) MET DE ALD WINTERTIPS ALD WINTERTIPS EEN VEILIGE WINTER(VAKANTIE) MET DE ALD WINTERTIPS WINTERTIPS TIJD OM DE VOORBEREIDING TE STARTEN Hieronder vindt u de meest praktische tips waarmee u de winter zonder problemen doorkomt.

Nadere informatie

DE NIEUWE VERKEERSWET Logisch en redelijk

DE NIEUWE VERKEERSWET Logisch en redelijk DE NIEUWE VERKEERSWET Logisch en redelijk VAB is tevreden dat dankzij een constructieve houding en samenwerking tussen overheid, verenigingen en specialisten, de verkeerswet van 1 maart 2004 een grondige

Nadere informatie

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens

Garmin (Nederland) GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens GARMIN NÜVI 465T Garmin s eerste draagbare navigatie voor vrachtwagens 1 Voor wie is de nüvi 465T bedoeld? Vrachtwagenchauffeurs Buschauffeurs Campereigenaars Fleetmanagement 2 Welke kenmerken heeft de

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v INHOUD AFKORTINGEN... x VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Provincie Oost-Vlaanderen Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Provincie Oost-Vlaanderen VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten.

Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Begrippenlijst Lading en slepen van andere voertuigen Lading op dak mag niet meer uitsteken dan 20cm aan beide zijkanten. Slepen van andere voertuig mag niet meer dan 5m afstand zijn. Steekt lading aan

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen Winter 2017/2018

Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen Winter 2017/2018 Europese regelgeving voor winteruitrusting op vrachtwagens en bussen Land Regelgeving banden Regelgeving sneeuwkettingen Meer informatie Albanië Sneeuwkettingen voor aandrijfas dienen aan boord te zijn.

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

Alle regels van het uitzonderlijk vervoer zijn dan van toepassing. breedte: 2,55 m of 3,00 als je onder de uitzonderingsregel voor landbouwvoertuigen

Alle regels van het uitzonderlijk vervoer zijn dan van toepassing. breedte: 2,55 m of 3,00 als je onder de uitzonderingsregel voor landbouwvoertuigen max. 4,25 m max. 16,5 m Doordat de machine breder is dan 3,00 m is het een uitzonderlijk voertuig. Doordat de machine breder is dan 3,00 m is het een uitzonderlijk voertuig. 18 max. 4,25 m max. 12 m max.

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG Bel gratis 0800-023 00 24 24 uur per dag, 7 dagen per week. Buiten Nederland: bel +31 800 023 00 24 (gratis) of +31 33 4949600 (niet gratis). ŠKODA MOBILITEITSSERVICE

Nadere informatie

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van

Productvoorwaarden P-DPH14. Pechhulp Verzekering. D-zeker is onderdeel van Productvoorwaarden P-DPH14 Pechhulp Verzekering D-zeker is onderdeel van Je leest nu de Productvoorwaarden van de Pechhulp Verzekering. Met deze verzekering krijg je hulp bij pech met je auto of motor.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Artikel 13.01. Verboden handelingen Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit is het verboden op de

Nadere informatie

Wegkapitein bij fietsers in groep

Wegkapitein bij fietsers in groep Lokale politie Geel Wegkapitein bij fietsers in groep Verkeerspolitie zone Geel versie december 03 Inhoudsopgave 2 I. Inleiding 3 II. Wetgeving 3 II.1. minder dan 15 3 II.2. 15 tot 50 3 II.3. 51 tot 150

Nadere informatie

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS ***

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, 12.10.1999 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** 2 Op 22 september 1999 heeft het Interfederaal bureau nr. 10 en

Nadere informatie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie

Hulp bij pech in het buitenland. Audi Mobiliteitsgarantie Hulp bij pech in het buitenland Audi Mobiliteitsgarantie Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit stranden met uw Audi dan helpen

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie