Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Normatief document 29 oktober 2004 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout vereisten Bijlage 4 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten Inhoud Inhoud 1 Voorwoord 2 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen Toepassingsgebied Referenties Definities 4 Hoofdstuk 2: Vereisten met betrekking tot de controleketen methode 6 van materiële scheiding 2.1 Algemene vereisten voor materiële scheiding Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering Identificatie bij de leverancier Scheiding van de gecertificeerde grondstoffen Verkoop van gecertificeerde producten 7 Hoofdstuk 3: Vereisten met betrekking tot de controleketen 7 percentagemethode 3.1 Algemene vereisten voor de percentagetmethode Toepassing van de percentagetmethode Bepalen van de productieserie Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering Identificatie bij de leverancier 8

2 3.3 Berekening van het gecertificeerde percentage Omzetting van het berekende percentage naar 9 productiehoeveelheden Methode op basis van het gemiddelde percentage Methode op basis van volumekredieten Verkoop van de producten Omstreden bevoorradingsbronnen 10 Hoofdstuk 4: Minimale vereisten met betrekking tot het 11 managementsysteem 4.1 Algemene vereisten Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managementverantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de 11 controleketen 4.3 Gedocumenteerde procedures Registratie van gegevens Beheer van middelen Human resources / personeel Technische faciliteiten Inspectie en controle 12 Bijlage 1: Specificaties van de PEFC Council voor de herkomst met 13 het oog op de uitreiking van het PEFC-label en PEFCcertificaten Bijlage 2: Implementatie van de controleketen in het kader van ISO :2000 Bijlage 3: Implementatie van de controleketen in het kader van ISO :1996 Bijlage 4: Implementatie van de controleketen bij organisaties met 16 meerdere vestigingen Bijlage 5: Berekening van het certificatiepercentage 19 Voorwoord De tekst van deze norm werd aan de hand van een open en transparant proces, waarbij ook publiek overleg werd gepleegd, uitgewerkt door de Werkgroep Controleketen en Labels van de PEFC Council en werd op 29 oktober 2004 officieel goedgekeurd door de Algemene vergadering van de PEFC Council.

3 Deze norm kan worden onderschreven en gebruikt door ieder boscertificatie- of labelprogramma dat regels met betrekking tot de controleketen omvat voor het gebruik van certificaten en/of labels die verwijzen naar de herkomst van de grondstoffen die verwerkt worden in producten van hout of op basis van hout. Inleiding De controleketen heeft als doel een informatieve link te vormen tussen de grondstof die wordt gebruikt in producten van hout of op basis van hout, en de herkomst van die grondstof. Steeds meer consumenten willen zekerheid met betrekking tot milieuvriendelijke producten en productiemethoden en verwachten dat de houtverwerkende nijverheid kan waarborgen en kan aantonen dat het hout dat zij gebruikt, afkomstig is van duurzaam beheerde bronnen. De ondernemingen moeten daarom kunnen terugvallen op een betrouwbaar en geloofwaardig mechanisme dat hun klanten informatie verstrekt over de herkomst van de grondstoffen. Deze norm met betrekking tot de controleketen kan in combinatie met boscertificatie- en/of labelprogramma s een dergelijk mechanisme vormen. Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Toepassingsgebied Deze norm legt de vereisten vast voor het controlesysteem dat de organisatie moet hanteren wanneer zij wil dat haar certificaten en/of labels met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen die in de verkochte of aangeleverde producten worden gebruikt, worden erkend als zijnde geloofwaardig en betrouwbaar. In deze norm staat de term organisatie voor iedere instelling die betrokken is bij bosbouw, transport, behandeling of verwerking van producten van hout of op basis van hout, en dit van het bos tot bij de eindgebruiker. De vereisten met betrekking tot de controleketen beschrijven het proces om informatie te verkrijgen, gaande van de herkomst van de aangekochte grondstoffen tot die van de producten van de organisatie. De norm beschrijft twee mogelijke benaderingen voor de controleketen, namelijk materiële scheiding en de percentagemethode. Deze norm bepaalt verder ook de minimale vereisten waaraan het beheersysteem voor de implementatie en het beheer van de controleketen moet voldoen. Het kwaliteitssysteem (ISO9001:2000) of milieuzorgsysteem (ISO 14001:1996) van een onderneming kan worden gebruikt om te voldoen aan de minimale vereisten met betrekking tot het beheersysteem die in hoofdstuk 4 van deze norm worden beschreven, en om te voldoen aan de vereisten van het certificatieproces die in de hoofdstukken 2 en 3 van deze norm worden beschreven. Deze norm moet worden gebruikt met de vereisten voor het bepalen van de herkomst en deze laatste moet door de controleketen worden gecontroleerd. Deze vereisten kunnen afkomstig zijn van het schema voor boscertificatie en/of het labelsysteem, voor zover die betrekking hebben op de specifieke certificaten en/of labels die in het kader van deze programma s of systemen worden toegekend. Het kunnen teven de vereisten zijn die de organisatie zelf

4 hanteert met betrekking tot haar eigen specifieke certificaat (certificaten) en label(s). Het gebruik van labels en certificaten die zijn gebaseerd op de toepassing van deze norm, moet voldoen aan ISO 14020:2000. Deze norm kan door organisaties worden gebruikt voor eigen certificaten of het certificeren van tweede of derde partijen. Het type van conformiteitsaudit en de specifieke vereisten die hierbij worden gehanteerd, moeten worden bepaald door een schema voor boscertificatie of een labelsysteem dat de norm onderschrijft. De conformiteitsaudit die wordt uitgevoerd door een derde partij (certificering door een derde partij), wordt beschouwd als certificering van het product, waarbij ISO/IEC Richtlijn 65 / 1996 moet worden gevolgd. De term moet houdt overal in deze norm in dat de bepalingen verplicht zijn. De term mag wordt gebruikt om aan te geven welke bepalingen zouden moeten worden aangenomen en toegepast, ook al zijn die niet verplicht. 1.2 Referenties Deze norm omvat al dan niet gedateerde bepalingen van andere publicaties. Deze normatieve referenties worden op de desbetreffende plaatsen in de tekst aangegeven en een overzicht van de publicaties vindt u hierna. Voor gedateerde en niet-gedateerde referenties geldt de laatste versie van de publicatie waarnaar wordt verwezen. ISO / IEC Richtlijn 65:1996 Algemene vereisten voor instellingen voor productcertificatie ISO / IEC Richtlijn 2:1996 Standaardisering en aanverwante activiteiten Algemene woordenlijst ISO 9000:2000 Kwaliteitsmanagementsystemen Basis en woordenlijst ISO 9001:2000 Kwaliteitsmanagementsystemen Vereisten ISO 14001:1996 Milieuzorgsystemen Specificatie en richtlijnen voor gebruik ISO 14020:2000 Milieulabels en -certificaten Algemene principes 1.3 Definities In het kader van onderhavige norm zijn de relevante definities die worden gegeven in ISO/IEC Richtlijn 2 en ISO 9000:2000, samen met de volgende definities van toepassing: Gecertificeerde grondstoffen Grondstoffen waarvan de herkomst valt onder certificaten van de controleketen Gecertificeerd product Product dat gecertificeerde grondstoffen bevat die door de controleketen werden gecontroleerd. Opmerking: Kwalificatiecriteria voor gecertificeerde grondstoffen worden bepaald door een specifiek schema voor boscertificatie of een specifiek labelsysteem of door de organisatie zelf. In dit laatste geval gebeurt dat in het kader van het eigen label en/of de eigen certificaten van de organisatie.

5 1.3.3 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout Alle wijzigingen met betrekking tot het beheer van producten van hout of op basis van hout gedurende het kappen, transporteren, verwerken en verdelen, van in het bos tot bij de eindgebruiker Omstreden bronnen Illegale of niet-toegelaten kap. Opmerking: Voorbeelden van illegale of niet-toegestane kappingen zijn kappingen in bosgebieden die door de wet worden beschermd of in bosgebieden die officieel door overheidsinstanties (of instellingen die daartoe bevoegd zijn) zijn aangeduid om deel te gaan uitmaken van strikt door de wet beschermde gebieden, zonder dat de overheid (of de instelling die daartoe bevoegd is) daarvoor toestemming heeft gegeven Certificaat/Label Claim die betrekking heeft op bepaalde aspecten van een product Product van hout of op basis van hout Product dat grondstoffen bevat die afkomstig zijn van bossen Neutrale grondstoffen Grondstoffen waarvan de herkomst in de berekening van het certificatiepercentage als neutraal wordt beschouwd. Opmerking: Kwalificatiecriteria voor neutrale grondstoffen worden bepaald door een specifiek schema voor boscertificatie of een labelsysteem of door de organisatie zelf en dit ten behoeve van haar eigen label en/of certificaten Labelen Gebruik van labels (van het eigenlijke product of producten waarin de grondstof is verwerkt) Herkomst Informatie met betrekking tot de grondstoffen die in het product worden gebruikt en die slaat op (i) de eigenschappen van de plaats waar de grondstoffen vandaan komen (bijvoorbeeld gecertificeerde bossen, gerecycleerde grondstoffen, enz.) of (ii) een specifieke plaats waar de grondstoffen vandaan komen. Opmerking 1: voor verklaringen inzake boscertificatie is de eerste optie de eigenschappen van de plaats waar de grondstoffen vandaan komen van toepassing. De tweede optie de plaats waar de grondstoffen vandaan komen is enkel van toepassing op de methode van materiële scheiding waarbij een organisatie heeft besloten om na te gaan van welke plaats de grondstoffen precies afkomstig zijn (FMU, enz.). Opmerking 2: De definitie van de herkomst (meer bepaald de eigenschappen van de plaats of specifieke plaats ) wordt gegeven door (i) hetzij het desbetreffende boscertificatie- of labelschema indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken van labels en/of certificaten van het schema of (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door de organisatie zelf van eigen labels en/of certificaten Andere grondstoffen

6 Andere grondstoffen dan de gecertificeerde en neutrale grondstoffen. Opmerking: De criteria voor de kwalificatie van andere grondstoffen kunnen worden vastgelegd door een specifiek boscertificatie- of labelschema of door de organisatie zelf en dit met het oog op het afleveren van een eigen label en/of eigen certificaten Materiële scheiding Een procedure waarbij verschillende grondstoffen van verschillende herkomst van elkaar gescheiden worden gehouden, zodat de herkomst van de grondstof die voor een product wordt gebruikt, kan worden achterhaald Nevenproducten voorafgaand aan levering aan de eindgebruiker Hout en vezels onder de vorm van zaagsel, houtvezel, resten van plaatmateriaal, zaagresten van vol hout of zaagresten van samengesteld hout, die voortkomen van de verwerking van hout of van het productieproces en die kunnen worden ingezameld en gerecycleerd als grondstoffen voor een ander productieproces of die kunnen worden verbrand Hout en vezels van producten bestemd voor de eindgebruiker Hout en vezels die werden gebruikt in commerciële producten of producten bestemd voor de eindgebruiker en die werden afgevoerd voor hergebruik, recyclage of afvalverwerking; hieronder vallen niet de restanten van houtzagerijen of resten van bosbouw Productieserie De hoeveelheid producten die aan de hand van de beschreven procédés werd geproduceerd of werd verhandeld gedurende de desbetreffende periode Gerecycleerd hout en gerecycleerde vezels Hout en vezels afkomstig van de eindgebruiker en nevenproducten afkomstig van het productieproces Grondstoffen op basis van hout Grondstoffen of tussenproducten op basis van hout (bijvoorbeeld rondhout, houtvezels, zaagsel, gezaagd hout, panelen op basis van hout, pulp, papier, kurk, schors, hars).

7 Hoofdstuk 2: Vereisten met betrekking tot de controleketen methode van materiële scheiding 2.1 Algemene vereisten voor materiële scheiding De organisatie die opteert voor de methode van materiële scheiding, moet erover waken dat de gecertificeerde grondstoffen in iedere fase van het productieproces of tijdens het handelsverloop worden gescheiden of duidelijk te identificeren zijn Voor de organisatie waarvan de grondstoffen niet met andere grondstoffen worden gemengd of waarvan de gecertificeerde grondstoffen gedurende het hele proces kunnen worden geïdentificeerd, is de methode van materiële scheiding de aangewezen oplossing. 2.2 Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering De organisatie moet de herkomst van alle aangekochte grondstoffen traceren en controleren. Documenten die bij elke levering van grondstoffen worden afgeleverd, moeten ten minste de volgende informatie bevatten: (a) identificatie van de leverancier, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van de herkomst (met vermelding van het percentage gecertificeerde grondstoffen indien de leverancier de percentagemethode gebruikt). Opmerking 1: De categorieën met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren. Opmerking 2: De organisatie die de methode van de materiële scheiding gebruikt (bijvoorbeeld houthandel), moet ook weten om welk percentage gecertificeerde grondstoffen het gaat (zie punt d) indien de leverancier de percentagemethode hanteert Identificatie bij de leverancier De organisatie moet alle leveranciers van gecertificeerde grondstoffen documenten vragen die bewijzen dat werd voldaan aan de criteria die van toepassing zijn op de leverancier van de gecertificeerde grondstoffen. Opmerking: De criteria voor leveranciers van gecertificeerde grondstoffen worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren.

8 2.3 Scheiding van de gecertificeerde grondstoffen De gecertificeerde grondstoffen moeten gedurende het hele productieproces/handelsverloop/opslagproces duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan door: (a) materiële scheiding bij productie en opslag of (b) materiële scheiding in de tijd of (c) permanente identificatie van de gecertificeerde grondstoffen. 2.4 Verkoop van gecertificeerde producten In het verkooppunt of bij de overdracht van de gecertificeerde producten aan een andere entiteit moet de organisatie de klant een document geven dat vermeldt dat de vereisten van de controleketen werden nageleefd. Opmerking: De criteria voor het document dat de naleving van de vereisten van de controleketen bevestigt, worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren De organisatie moet erover waken dat in alle documenten bij levering van gecertificeerde producten ten minste de volgende informatie duidelijk is opgenomen: (a) identificatie van de organisatie, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van de herkomst (met vermelding van het percentage gecertificeerde grondstoffen indien de leverancier de percentagemethode gebruikt). Opmerking: De categorieën met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren Indien de organisatie het logo of label gebruikt, moeten de voorwaarden zoals beschreven in het contract tussen de gebruiker en de eigenaar van de auteursrechten van het logo of zijn erkende vertegenwoordiger, worden nageleefd voor het gebruik van logo of label, zowel in combinatie met het eigenlijke product als daarnaast. Hoofdstuk 3: Vereisten met betrekking tot de controleketen - percentagemethode 3.1 Algemene vereisten voor de percentagemethode Toepassing van de percentagemethode De percentagemethode voor de controleketen is van toepassing op organisaties waarbij de gecertificeerde grondstoffen tijdens productie of handel worden vermengd met andere

9 grondstoffen en niet duidelijk in de eindproducten kunnen worden geïdentificeerd Bepalen van de productieserie De organisatie moet de vereisten van de controleketen voor deze specifieke productieserie in acht nemen De organisatie moet de productieserie(s) identificeren op basis van de volgende criteria: (a) grondstoffen verwerkt in de producten die deel uitmaken van de serie, (b) productievestiging waar de producten van deze serie werden gefabriceerd, (c) periode waarbinnen de producten van deze serie werden gefabriceerd of verkocht/verhandeld De productieserie moet worden gekoppeld aan (i) één enkel product of (ii) een groep van producten waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen werden gebruikt, bijvoorbeeld op basis van soort, type, enz De productieserie moet worden gekoppeld aan producten die afkomstig zijn van een enkele productievestiging. Opmerking: Deze vereiste is niet van toepassing op organisaties waarvan de productievestiging niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld bosbouwers, transporteurs, enz De maximale periode die de productieserie mag beslaan, is drie maanden De organisatie moet alle producten (die deel uitmaken van de productieserie waarop de controleketen van toepassing is) identificeren door een serie-identificatie, waarmee de productieserie kan worden bepaald waarvan de producten deel uitmaken. Opmerking: Materiële identificatie van de productieserie op het product zelf is niet vereist indien het certificatiepercentage van toepassing is op verkochte/overgedragen producten, aangezien de identificatie van de productieserie kan worden afgeleid uit de verkoop-/leveringsdocumenten. 3.2 Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering De organisatie moet de categorie van herkomst van alle aangekochte grondstoffen identificeren en controleren. De documenten die met de grondstoffen worden afgeleverd, moeten ten minste de volgende informatie bevatten: (a) identificatie van de leverancier, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van herkomst, met vermelding van het percentage gecertificeerde grondstoffen in het gecertificeerde product. Opmerking: De categorieën van herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren

10 van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren Identificatie bij de leverancier De organisatie moet alle leveranciers van gecertificeerde grondstoffen vragen om documenten voor te leggen waaruit blijkt dat de criteria voor leveranciers van gecertificeerde grondstoffen werden nageleefd. Opmerking: De criteria voor leveranciers van gecertificeerde grondstoffen worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren. 3.3 Berekening van het gecertificeerde percentage De organisatie moet het percentage voor iedere productieserie afzonderlijk berekenen en dit aan de hand van de volgende formule: Pc Certificatiepercentage Vc Gecertificeerde grondstoffen Vo Andere grondstoffen 100 Opmerking 1: De categorieën van herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren. Opmerking 2: Een schema voor boscertificatie en/of een labelsysteem of de organisatie zelf (zie opmerking 1) kunnen criteria vastleggen voor neutrale grondstoffen. Het totale volume aan grondstoffen wordt daarom berekend als de som van de gecertificeerde grondstoffen, de neutrale grondstoffen en andere grondstoffen. (Vt=Vc+Vo+Vn, waarbij Vt staat voor het totaal aan grondstoffen en Vn voor de neutrale grondstoffen) De organisatie moet het certificatiepercentage berekenen op basis van een enkele maateenheid die wordt gebruikt voor alle grondstoffen die in de berekening worden opgenomen. Indien voor de berekening een omzetting naar de enkele maateenheid is vereist, dan mag de organisatie enkel gebruikmaken van officiële conversieratio s en -methodes. Indien er geen geschikte conversieratio bestaat, moet de organisatie zelf een redelijke en geloofwaardige conversieratio definiëren en gebruiken Indien de aangekochte grondstoffen slechts een deel gecertificeerde grondstoffen bevatten, dan mag alleen de hoeveelheid die overeenstemt met het eigenlijke certificatiepercentage van de leverancier, in de formule als gecertificeerde grondstoffen worden meegenomen. De rest van deze grondstoffen moet voor de berekening dan worden beschouwd als andere grondstoffen De organisatie moet het certificatiepercentage berekenen als:

11 (a) eenvoudig percentage of (b) gemiddeld percentage De organisatie die het eenvoudige percentage gebruikt, moet in de berekening de grondstoffen opnemen die worden gebruikt in de productieserie waarvoor het certificatiepercentage wordt berekend. De maximale berekeningsperiode in geval van een eenvoudig berekeningspercentage is gelijk aan de maximale periode zoals die voor de productieserie is vastgelegd en mag niet langer zijn dan drie maanden De organisatie die het gemiddelde percentage gebruikt, moet voor de berekening van het certificatiepercentage voor de desbetreffende productiereeks de hoeveelheid grondstoffen gebruiken die gedurende de vorige periode werden aangekocht. De totale maximumperiode voor de berekening van het gemiddelde percentage mag niet langer zijn dan 12 maanden. Opmerking: De organisatie die heeft geopteerd voor het gemiddelde percentage over een periode van 12 maanden, berekent het certificatiepercentage voor de hoeveelheid grondstoffen die tijdens de voorbije 12 maanden werden aangekocht. 3.4 Omzetting van het berekende percentage naar productiehoeveelheden Methode op basis van het gemiddelde percentage De organisatie die heeft geopteerd voor de methode van het gemiddelde percentage, moet het certificatiepercentage gebruiken voor alle producten van de productieserie waarvoor de berekening werd uitgevoerd. Opmerking 1: Er is geen minimumdrempel om de methode van het gemiddelde percentage te gebruiken. Een specifiek schema voor boscertificatie of labelsysteem kan echter een minimum opleggen met het oog op zijn label en/of certificaat. Opmerking 2: Indien het certificatiepercentage voor de productieserie bijvoorbeeld 54% bedraagt, dan kunnen alle producten uit deze serie worden verkocht als producten die 54% gecertificeerde grondstoffen bevatten Methode op basis van volumekredieten De organisatie die de methode van de volumekredieten hanteert, moet het certificatiepercentage overdragen naar de volumekredieten en dit op basis van de enkele maateenheid die wordt gebruikt voor de producten van de serie. Het volumekrediet moet zodanig over de gefabriceerde producten worden verdeeld dat van de gecertificeerde producten kan worden aangenomen dat ze 100% gecertificeerde grondstoffen bevatten. Opmerking: Indien het certificatiepercentage van de serie 100 ton producten omvat, dan staat bijvoorbeeld 54% voor 54 ton producten die kunnen worden verkocht als zijnde producten die 100% gecertificeerde grondstoffen bevatten De organisatie (i) die er niet in slaagt om een enkele maateenheid te bepalen voor alle producten die in een serie worden geproduceerd of (ii) die in de productieserie producten heeft zitten met verschillende ratio s tussen input van grondstoffen en output van producten, moet het certificatiepercentage overdragen naar aparte volumekredieten voor de producten waarvoor er een andere maateenheid is of waarvan de input/output ratio verschilt.

12 De organisatie kan het volumekrediet cumuleren door een kredietrekening te openen die dan kan worden gebruikt voor de volgende productieseries. De kredietrekening moet conform hoofdstuk worden geopend De totale hoeveelheid kredieten die op de kredietrekening zijn ingeschreven, mag niet groter zijn dan de som van de kredieten die gedurende de voorbije twaalf maanden op de kredietrekening werden ingeschreven. 3.5 Verkoop van producten Wanneer de organisatie de gecertificeerde producten verkoopt of overdraagt, dan moet zij de klant een document overhandigen dat bevestigt dat de vereisten van de controleketen werden nageleefd. Opmerking: De criteria voor het document tot staving van de naleving van de vereisten van de controleketen worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren De organisatie moet erop toezien dat de documenten voor iedere levering van gecertificeerde producten ten minste de volgende informatie duidelijk vermelden: (a) identificatie van de organisatie, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van herkomst (met vermelding van het eigenlijke percentage gecertificeerde grondstoffen in het gecertificeerde product) Indien de organisatie het logo gebruikt, moeten de voorwaarden zoals beschreven in het contract tussen de gebruiker en de eigenaar van de auteursrechten van het logo of zijn erkende vertegenwoordiger, worden nageleefd voor het gebruik van het logo, zowel in combinatie met het eigenlijke product als los daarvan. 3.6 Omstreden bronnen De organisatie dient de gepaste maatregelen te treffen om erover te waken dat in de gecertificeerde producten geen grondstoffen van omstreden bronnen worden gebruikt De organisatie moet van alle leveranciers van grondstoffen op basis van hout, die niet kunnen worden geclassificeerd als zijnde gecertificeerde grondstoffen, ten minste een ondertekende verklaring eisen waarin wordt gesteld dat de geleverde grondstoffen niet afkomstig zijn van omstreden bronnen. De organisatie die haar leveranciers contracten laat ondertekenen, moet een dergelijke verklaring opnemen in haar contracten De organisatie moet het potentiële risico met betrekking tot het aankopen van

13 grondstoffen van omstreden bronnen inschatten. Indien het risico op grondstoffen die afkomstig zijn van omstreden bronnen, groot is, dan moet de organisatie de verklaringen van de leveranciers door een tweede of derde partij laten controleren. Opmerking: De inschatting van het potentiële risico door de organisatie dient te gebeuren op het niveau van de regio/het land De organisatie die grondstoffen aankoopt van soorten die door CITES als bedreigde soorten worden beschouwd, moet alle regels bepaald door CITES en andere internationale en nationale wetgeving naleven. Hoofdstuk 4: Minimale vereisten met betrekking tot het managementsysteem 4.1 Algemene vereisten De organisatie moet een managementsysteem hanteren dat voldoet aan de verschillende elementen van deze norm die borg staan voor een correcte implementatie en een correct verloop van de controleketen. Het managementsysteem moet conform het type, de omvang en de hoeveelheid van het geleverde werk zijn. Opmerking: Het kwaliteitsbewakingssysteem (ISO 9001:2000) of milieuzorgsysteem (ISO 14001:1996) van een organisatie mag worden gebruikt om te voldoen aan de minimale vereisten die met betrekking tot het managementsysteem in deze norm zijn opgenomen. 4.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managementverantwoordelijkheden Het topmanagement van de organisatie moet zijn engagement om de controleketen te implementeren en om aan de vereisten terzake zoals in deze norm beschreven te voldoen, duidelijk aangeven en documenteren. Het engagement van de organisatie moet kenbaar worden gemaakt aan het personeel, de leveranciers, klanten en andere belanghebbende partijen Het topmanagement van de organisatie moet een staflid aanduiden dat, ongeacht eventuele andere verantwoordelijkheden, volledig verantwoordelijk en bevoegd is voor de controleketen Het topmanagement van de organisatie moet de controleketen van de organisatie regelmatig evalueren en nagaan of aan de vereisten van deze norm wordt voldaan Verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de controleketen De organisatie moet medewerkers aanduiden die instaan voor de implementatie en het toezicht op de controleketen en moet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de controleketen vastleggen: (a) aankoop van grondstoffen en identificatie van de herkomst, (b) verwerking van het product met inachtneming van materiële scheiding of berekening van het percentage en overdracht naar de outputs inzake productie, (c) productverkoop en labelen,

14 (d) registratie van gegevens, (e) interne audits en toezicht op naleving. Opmerking: de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de controleketen zoals die hierboven worden beschreven, kunnen worden gecumuleerd. 4.3 Gedocumenteerde procedures De procedures die de organisatie hanteert met betrekking tot de controleketen, moeten worden gedocumenteerd. De documentatie met betrekking tot de controleketen moet ten minste de volgende informatie bevatten: (a) beschrijving van de stroom van grondstoffen tijdens het productieproces, (b) organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de controleketen, (c) procedures met betrekking tot de opvolging van de controleketen en dit in het kader van alle vereisten die door deze norm worden gesteld. 4.4 Registratie van gegevens De organisatie moet de gegevens verzamelen en bijhouden, zodat kan worden aangetoond dat aan alle vereisten wordt voldaan en dat efficiënt wordt gewerkt. De organisatie moet ten minste de volgende gegevens bijhouden: (a) gegevens van alle leveranciers van grondstoffen van hout of op basis van hout, met inbegrip van de informatie die bevestigt dat de leverancier aan de vereisten voldoet, (b) gegevens van alle grondstoffen van hout of op basis van hout die werden aangekocht, met inbegrip van informatie over de herkomst ervan, (c) gegevens van alle producten van hout of op basis van hout die werden verkocht en gegevens met betrekking tot de herkomst ervan, (d) gegevens van interne audits, tekortkomingen die zich hebben voorgedaan en acties ter verbetering De organisatie moet deze gegevens ten minste vijf jaar bijhouden. 4.5 Beheer van middelen Human resources / personeel De organisatie moet erop toezien dat alle medewerkers die betrokken zijn bij de implementatie en het toezicht op de controleketen, de nodige training en opleiding hebben gekregen en over de nodige vaardigheden en ervaring beschikken Technische faciliteiten De organisatie moet de infrastructuur en technische faciliteiten die nodig zijn voor de doeltreffende implementatie en het toezicht op de controleketen van de organisatie, identificeren en ter beschikking stellen, en moet erover waken dat ze in overeenstemming zijn met de vereisten van deze norm. 4.6 Inspectie en controle

15 4.6.1 De organisatie moet ten minste eenmaal per jaar een interne audit doen met betrekking tot alle vereisten van deze norm, en moet zo nodig maatregelen treffen ter verbetering of preventie Het verslag van de interne audit moet ten minste ieder jaar door het topmanagement van de organisatie worden besproken.

16 Bijlage 1: Specificatie van de PEFC Council voor de herkomst met het oog op de uitreiking van het PEFC-label en PEFC-certificaten (Normatief voor een organisatie die het PEFC-label en PEFC-certificaten gebruikt) Inleiding De bepaling van de herkomst zoals beschreven in deze Bijlage, moet samen met de vereisten van deze norm worden gebruikt wanneer de organisatie een controleketen invoert met het oog op het gebruik van het PEFC-logo en/of PEFC-certificaten. Gecertificeerde grondstoffen (Vc): Omvatten grondstoffen op basis van hout die worden verkocht met PEFC-certificaat : (a) door de leverancier die beschikt over een geldig certificaat inzake bosbeheer, uitgereikt door een erkende certificatie-/registratie-instelling omdat de leverancier de vereisten van een door de PEFC-Council ondersteund boscertificatieschema in acht neemt, (b) door de leverancier die beschikt over een document dat bevestigt dat hij deel uitmaakt van een regio of groep die beschikt over een geldig certificaat inzake bosbeheer, zoals beschreven in (a), (c) door de leverancier die beschikt over een geldig controleketencertificaat, uitgereikt door een erkende certificatie-/registratie-instelling omdat de leverancier voldoet aan de norm inzake de controleketen en beantwoordt aan de definitie van de PEFC Council inzake de herkomst van grondstoffen of aan een andere door de PEFC Council erkende definitie van de herkomst, (d) door de leverancier die beschikt over een document dat bevestigt dat hij deel uitmaakt van een organisatie met meerdere vestigingen die beschikt over een geldig controleketencertificaat zoals beschreven in (c), (e) door de leverancier die niet beschikt over een controleketencertificaat, maar de grondstoffen/het product in de originele verpakking doorverkoopt, zoals hij die heeft ontvangen van zijn leverancier waar de certificatie conform de punten (a), (b), (c) of (d) kan worden gecontroleerd. In dit geval moet de informatie op het product zelf een identificatie bevatten van de originele gecertificeerde leverancier en moet de certificatie worden vermeld. Opmerking: De vereisten van de PEFC Council inzake erkende certificatie-/registratie-instellingen worden beschreven in Bijlage 6 van het Technisch Document van de PEFC Council. De certificaten die worden uitgereikt door de erkende certificatie-instellingen, moeten de naam en/of het logo van de accreditatie-instelling en het relevante accreditatienummer vermelden. Neutrale grondstoffen (Vn): Grondstoffen waarin geen hout zit (bijvoorbeeld plantaardige vezels en lompen), stijfsel, pigmenten en hout afkomstig van woongebieden (stadshout). Gerecycleerd hout en gerecycleerde vezels (hout afkomstig van de eindgebruiker en vezels) en recuperatie van nevenproducten uit het productieproces wanneer de basisherkomst van deze grondstoffen niet volgens de regels van de controleketen kan worden getraceerd.

17 Andere grondstoffen (Vo): Andere grondstoffen op basis van hout dan deze beschreven in de punten gecertificeerde grondstoffen en neutrale grondstoffen.

18 Bijlage 2: Implementatie van de Controleketen in het kader van ISO 9001:2000 (Informatie) De organisatie mag de vereisten met betrekking tot de controleketen zoals die in deze norm worden beschreven, implementeren in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie dat conform ISO 9001:2000 is. De integratie van de vereisten met betrekking tot de controleketen zoals die in deze norm worden beschreven in het ISO 9001:2000 kwaliteitsmanagementsysteem, wordt getoond in de onderstaande tabel: Standaardvereisten ISO 9001:2000 Hoofdstuk 2: Vereisten met betrekking tot de controleketen methode van materiële scheiding 7 Hoofdstuk 3: Vereisten met betrekking tot de controleketen percentagemethode 7 Hoofdstuk 4: Minimale vereisten beheersysteem 4.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managementverantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Gedocumenteerde procedures 4.2.1, Registratie van gegevens Beheer van middelen Human resources / personeel Technische faciliteiten Inspectie en controle 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3

19 Bijlage 3: Implementatie van de Controleketen in het kader van ISO 14001:1996 (Informatie) De organisatie mag de vereisten met betrekking tot de controleketen zoals die in deze norm worden beschreven, implementeren in het kader van het milieuzorgsysteem van de organisatie dat conform ISO 14001:1996 is. De integratie van de vereisten met betrekking tot de controleketen zoals die in deze norm worden beschreven in het ISO 14001:1996 milieuzorgsysteem, wordt getoond in de onderstaande tabel: Standaardvereisten ISO 14001:1996 Hoofdstuk 2: Vereisten met betrekking tot de controleketen methode van materiële scheiding Hoofdstuk 3: Vereisten met betrekking tot de controleketen percentagemethode Hoofdstuk 4: Minimale vereisten beheersysteem 4.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managementverantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Gedocumenteerde procedures 4.4.4, Registratie van gegevens Beheer van middelen Human resources / personeel 4.4.1, Technische faciliteiten Inspectie en controle 4.5.2, 4.5.2, 4.5.4

20 Bijlage 4: Implementatie van de norm inzake de controleketen in een organisatie met meerdere vestigingen (Normatief) Inleiding Deze bijlage heeft als doel een aantal richtlijnen te geven voor de implementatie van de vereisten inzake de controleketen binnen een organisatie met meerdere vestigingen. Het is de bedoeling enerzijds te komen tot de certificatie/registratie van de controleketen op een praktische, haalbare en economisch verantwoorde wijze, en anderzijds ervoor te zorgen dat de evaluatie voldoende vertrouwen geeft voor wat de conformiteit van de controleketen betreft. Deze benadering maakt het ook mogelijk om de controleketen te implementeren en te certificeren in een groep van doorgaans kleinere, onafhankelijke ondernemingen. Deze bijlage omvat enkel de vereisten die van toepassing zijn op een organisatie met meerdere vestigingen en slaat uitsluitend op de implementatie van de vereisten inzake de controleketen die in deze norm zijn opgenomen. De vereisten en richtlijnen voor certificatie-/registratie-instellingen met het oog op de evaluatie en certificatie van een organisatie met meerdere vestigingen worden beschreven in de IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 62:1996 en in de IAF Guidance on the Application of ISO / IEC Guide 66:1996. Definities Een organisatie met meerdere vestigingsplaatsen wordt omschreven als een organisatie die over een hoofdvestiging beschikt waarnaar verder wordt verwezen als het hoofdkantoor waar bepaalde activiteiten worden gepland, aangestuurd en beheerd, en een netwerk van lokale kantoren of vestigingen (sites) waar deze activiteiten geheel of gedeeltelijk worden verricht. Een dergelijke organisatie moet niet noodzakelijkerwijze een en dezelfde entiteit vormen, maar alle sites moeten een juridische of contractuele verbintenis hebben met het hoofdkantoor van de organisatie en moeten onder eenzelfde controleketen vallen die continu vanuit het hoofdkantoor wordt bewaakt. Dit betekent dat het hoofdkantoor het recht heeft om, wanneer nodig, op iedere site in te grijpen. Indien dit nodig is, moet dit zijn opgenomen in het contract tussen het hoofdkantoor en de sites. Voorbeelden van organisaties met meerdere vestigingen zijn: (a) organisaties die werken via een franchisenetwerk, (b) ondernemingen met meerdere vestigingsplaatsen, (c) een groep van juridisch onafhankelijke ondernemingen. Opmerking: groep van juridisch onafhankelijke ondernemingen staat voor een netwerk van doorgaans kleine onafhankelijke ondernemingen die zijn samengegaan om certificatie van de controleketen voor de gehele groep van ondernemingen te bekomen. Het hoofdkantoor kan in een dergelijk geval een vakvereniging zijn of een andere juridische entiteit die over de nodige ervaring beschikt en daartoe door een groep van leden is aangesteld of een dienst verleent aan de groep en in die hoedanigheid moet waken over de naleving van de norm. Het hoofdkantoor kan ook worden beheerd door een enkel lid van de groep.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten. Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council

Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten. Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council BELGISCH REFERENTIESYSTEEM INZAKE BOSCERTIFICATIE BFCS VII Gebruiksregels van het PEFC-merk - vereisten Nederlandse vertaling van de originele versie PEFC ST 2001:2008 van de PEFC Council PEFC Belgium

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil

duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil duurzame bosbouw en boscertificatie Wat u verkoopt, maakt het verschil De uitdaging van hout Steeds meer consumenten willen een bewijs zien van milieuvriendelijke bedrijfspraktijken. Inkopers van overheidsdiensten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA Wat is FSC? Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC weegt de verschillende belangen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek?

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Katrin Goyvaerts Agentschap voor Natuur en Bos Infosessie duurzaam beheerd hout, Gent 21/06/2012

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org WAT BETEKENT HET VOOR MIJ? Certificering biedt een geloofwaardig verband tussen verantwoord bosbeheer

Nadere informatie

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website.

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website. CE markering Bijna alle bouwproducten moeten binnen enkele jaren zijn voorzien van een CE markering. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hiervoor al hun bouwmaterialen en bouwproducten (laten)

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERTALING

NEDERLANDSE VERTALING PEFC INTERNATIONAL STANDAARD PEFC ST 2002:2013 Eisen voor PEFC schema gebruikers 24-05-2013 Chain of Custody van Producten uit Bos - Eisen (Chain of Custody of Forest Based Products Requirements) NEDERLANDSE

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010

Gebruikshandleiding Certificatielogo s. Version 01.2010 Gebruikshandleiding Certificatielogo s Version 01.2010 Inhoudsopgave 1. Algemene introductie 2. Beleidsrichtlijnen 3. Certificatielogo s 3.1 Opbouw 3.2 Beveiligingszone en minimum afmetingen 3.3 Kleurgebruik

Nadere informatie

Bijlage BC. Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Marine Stewardship Council. Uitgiftedatum: 14 januari 2013

Bijlage BC. Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Marine Stewardship Council. Uitgiftedatum: 14 januari 2013 GECERTIFICEERD DUURZAME VISSERIJ Marine Stewardship Council Bijlage BC Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Uitgiftedatum: 14 januari 2013 Dit document is een uittreksel van de certificeringseisen

Nadere informatie

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE.

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. IN 8 STAPPEN NAAR CHAIN OF CUSTODY CERTIFICERING Bedrijven die het PEFC keurmerk willen voeren, moeten over het Chain

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6

GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 BA Module: Feed Safety Assurance GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren 6 NL B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon: KAM Consultants FSC Certificaat 1 Brochurewijzer 1. Welkom bij KAM Consultants 2. Werkwijze 3. FSC certificaat 4. FSC certificatiebegeleiding 5. QuickScan 6. Coaching 7. Intensieve begeleiding 8. Onderhoud

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie :

Vertegenwoordigd door : Bedrijfslocatie : Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon Antoon Hermans Aardappeltarragrond T 088 223 11 45 M 065 318 25 49 F 088 223 33 34 a.t.j.hermans@minlnv.nl 3

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2012 inzake de procedures

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label Het Certificatie reglement is door het Bestuur van de Stichting Green Gold Label vastgesteld en goedgekeurd op 1 oktober 2010. Artikel 1. Stichting Green

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

HET PEFC-LABEL. als verantwoorde aankoop van hout en papier

HET PEFC-LABEL. als verantwoorde aankoop van hout en papier HET PEFC-LABEL als verantwoorde aankoop van hout en papier PEFC is een milieuvriendelijk label dat u vindt op hout en papier. Het toont aan dat het hout in het product zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12

BC-00. Inleiding. Ver BT-12 v0.12 BC-00 Ver 0.3 Inleiding 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring 0.0 03/07/2008 0.1 02/05/2013 0.2 22/06/2015 Reden van revisie Start van de nieuwe Feed Chain Alliance-

Nadere informatie

Internationaal dierenwelzijnsbeleid

Internationaal dierenwelzijnsbeleid Internationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI. Een belangrijke voorwaarde

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid 6.2 GROEPSREGELS MSC Deze regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het MSC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari 2012. Alle eerdere versies

Nadere informatie

duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/

duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/ duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/30-01-01 De uitdaging voor hout en papier Consumenten willen steeds vaker bewijs zien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO

Memo Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Memo Aan: Regiegroep OSO Datum: 7 januari 2016 Van: Marjan Frijns Onderwerp: Voorstel wijziging PKI infrastructuur OSO Aanleiding: Binnen OSO speelt de kwestie van het vervangen van de huidige OSO certificaten

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Documentcode: RvA-T041-NL Versie 1, 1-6-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2017 L 32/35 UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/204 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2017 tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk af te wijken van een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de

Nadere informatie

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31

11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 11.12.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/31 VERORDENING (EU) Nr. 1179/2012 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING

Monti Regeling VOORWOORD TOELICHTING MONTI-REGELING Monti Regeling Verordening (EG) Nr. 1400/2002 31 juli 2001 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie