Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Normatief document 29 oktober 2004 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout vereisten Bijlage 4 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout - vereisten Inhoud Inhoud 1 Voorwoord 2 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen Toepassingsgebied Referenties Definities 4 Hoofdstuk 2: Vereisten met betrekking tot de controleketen methode 6 van materiële scheiding 2.1 Algemene vereisten voor materiële scheiding Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering Identificatie bij de leverancier Scheiding van de gecertificeerde grondstoffen Verkoop van gecertificeerde producten 7 Hoofdstuk 3: Vereisten met betrekking tot de controleketen 7 percentagemethode 3.1 Algemene vereisten voor de percentagetmethode Toepassing van de percentagetmethode Bepalen van de productieserie Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering Identificatie bij de leverancier 8

2 3.3 Berekening van het gecertificeerde percentage Omzetting van het berekende percentage naar 9 productiehoeveelheden Methode op basis van het gemiddelde percentage Methode op basis van volumekredieten Verkoop van de producten Omstreden bevoorradingsbronnen 10 Hoofdstuk 4: Minimale vereisten met betrekking tot het 11 managementsysteem 4.1 Algemene vereisten Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managementverantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de 11 controleketen 4.3 Gedocumenteerde procedures Registratie van gegevens Beheer van middelen Human resources / personeel Technische faciliteiten Inspectie en controle 12 Bijlage 1: Specificaties van de PEFC Council voor de herkomst met 13 het oog op de uitreiking van het PEFC-label en PEFCcertificaten Bijlage 2: Implementatie van de controleketen in het kader van ISO :2000 Bijlage 3: Implementatie van de controleketen in het kader van ISO :1996 Bijlage 4: Implementatie van de controleketen bij organisaties met 16 meerdere vestigingen Bijlage 5: Berekening van het certificatiepercentage 19 Voorwoord De tekst van deze norm werd aan de hand van een open en transparant proces, waarbij ook publiek overleg werd gepleegd, uitgewerkt door de Werkgroep Controleketen en Labels van de PEFC Council en werd op 29 oktober 2004 officieel goedgekeurd door de Algemene vergadering van de PEFC Council.

3 Deze norm kan worden onderschreven en gebruikt door ieder boscertificatie- of labelprogramma dat regels met betrekking tot de controleketen omvat voor het gebruik van certificaten en/of labels die verwijzen naar de herkomst van de grondstoffen die verwerkt worden in producten van hout of op basis van hout. Inleiding De controleketen heeft als doel een informatieve link te vormen tussen de grondstof die wordt gebruikt in producten van hout of op basis van hout, en de herkomst van die grondstof. Steeds meer consumenten willen zekerheid met betrekking tot milieuvriendelijke producten en productiemethoden en verwachten dat de houtverwerkende nijverheid kan waarborgen en kan aantonen dat het hout dat zij gebruikt, afkomstig is van duurzaam beheerde bronnen. De ondernemingen moeten daarom kunnen terugvallen op een betrouwbaar en geloofwaardig mechanisme dat hun klanten informatie verstrekt over de herkomst van de grondstoffen. Deze norm met betrekking tot de controleketen kan in combinatie met boscertificatie- en/of labelprogramma s een dergelijk mechanisme vormen. Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Toepassingsgebied Deze norm legt de vereisten vast voor het controlesysteem dat de organisatie moet hanteren wanneer zij wil dat haar certificaten en/of labels met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen die in de verkochte of aangeleverde producten worden gebruikt, worden erkend als zijnde geloofwaardig en betrouwbaar. In deze norm staat de term organisatie voor iedere instelling die betrokken is bij bosbouw, transport, behandeling of verwerking van producten van hout of op basis van hout, en dit van het bos tot bij de eindgebruiker. De vereisten met betrekking tot de controleketen beschrijven het proces om informatie te verkrijgen, gaande van de herkomst van de aangekochte grondstoffen tot die van de producten van de organisatie. De norm beschrijft twee mogelijke benaderingen voor de controleketen, namelijk materiële scheiding en de percentagemethode. Deze norm bepaalt verder ook de minimale vereisten waaraan het beheersysteem voor de implementatie en het beheer van de controleketen moet voldoen. Het kwaliteitssysteem (ISO9001:2000) of milieuzorgsysteem (ISO 14001:1996) van een onderneming kan worden gebruikt om te voldoen aan de minimale vereisten met betrekking tot het beheersysteem die in hoofdstuk 4 van deze norm worden beschreven, en om te voldoen aan de vereisten van het certificatieproces die in de hoofdstukken 2 en 3 van deze norm worden beschreven. Deze norm moet worden gebruikt met de vereisten voor het bepalen van de herkomst en deze laatste moet door de controleketen worden gecontroleerd. Deze vereisten kunnen afkomstig zijn van het schema voor boscertificatie en/of het labelsysteem, voor zover die betrekking hebben op de specifieke certificaten en/of labels die in het kader van deze programma s of systemen worden toegekend. Het kunnen teven de vereisten zijn die de organisatie zelf

4 hanteert met betrekking tot haar eigen specifieke certificaat (certificaten) en label(s). Het gebruik van labels en certificaten die zijn gebaseerd op de toepassing van deze norm, moet voldoen aan ISO 14020:2000. Deze norm kan door organisaties worden gebruikt voor eigen certificaten of het certificeren van tweede of derde partijen. Het type van conformiteitsaudit en de specifieke vereisten die hierbij worden gehanteerd, moeten worden bepaald door een schema voor boscertificatie of een labelsysteem dat de norm onderschrijft. De conformiteitsaudit die wordt uitgevoerd door een derde partij (certificering door een derde partij), wordt beschouwd als certificering van het product, waarbij ISO/IEC Richtlijn 65 / 1996 moet worden gevolgd. De term moet houdt overal in deze norm in dat de bepalingen verplicht zijn. De term mag wordt gebruikt om aan te geven welke bepalingen zouden moeten worden aangenomen en toegepast, ook al zijn die niet verplicht. 1.2 Referenties Deze norm omvat al dan niet gedateerde bepalingen van andere publicaties. Deze normatieve referenties worden op de desbetreffende plaatsen in de tekst aangegeven en een overzicht van de publicaties vindt u hierna. Voor gedateerde en niet-gedateerde referenties geldt de laatste versie van de publicatie waarnaar wordt verwezen. ISO / IEC Richtlijn 65:1996 Algemene vereisten voor instellingen voor productcertificatie ISO / IEC Richtlijn 2:1996 Standaardisering en aanverwante activiteiten Algemene woordenlijst ISO 9000:2000 Kwaliteitsmanagementsystemen Basis en woordenlijst ISO 9001:2000 Kwaliteitsmanagementsystemen Vereisten ISO 14001:1996 Milieuzorgsystemen Specificatie en richtlijnen voor gebruik ISO 14020:2000 Milieulabels en -certificaten Algemene principes 1.3 Definities In het kader van onderhavige norm zijn de relevante definities die worden gegeven in ISO/IEC Richtlijn 2 en ISO 9000:2000, samen met de volgende definities van toepassing: Gecertificeerde grondstoffen Grondstoffen waarvan de herkomst valt onder certificaten van de controleketen Gecertificeerd product Product dat gecertificeerde grondstoffen bevat die door de controleketen werden gecontroleerd. Opmerking: Kwalificatiecriteria voor gecertificeerde grondstoffen worden bepaald door een specifiek schema voor boscertificatie of een specifiek labelsysteem of door de organisatie zelf. In dit laatste geval gebeurt dat in het kader van het eigen label en/of de eigen certificaten van de organisatie.

5 1.3.3 Controleketen voor producten van hout of op basis van hout Alle wijzigingen met betrekking tot het beheer van producten van hout of op basis van hout gedurende het kappen, transporteren, verwerken en verdelen, van in het bos tot bij de eindgebruiker Omstreden bronnen Illegale of niet-toegelaten kap. Opmerking: Voorbeelden van illegale of niet-toegestane kappingen zijn kappingen in bosgebieden die door de wet worden beschermd of in bosgebieden die officieel door overheidsinstanties (of instellingen die daartoe bevoegd zijn) zijn aangeduid om deel te gaan uitmaken van strikt door de wet beschermde gebieden, zonder dat de overheid (of de instelling die daartoe bevoegd is) daarvoor toestemming heeft gegeven Certificaat/Label Claim die betrekking heeft op bepaalde aspecten van een product Product van hout of op basis van hout Product dat grondstoffen bevat die afkomstig zijn van bossen Neutrale grondstoffen Grondstoffen waarvan de herkomst in de berekening van het certificatiepercentage als neutraal wordt beschouwd. Opmerking: Kwalificatiecriteria voor neutrale grondstoffen worden bepaald door een specifiek schema voor boscertificatie of een labelsysteem of door de organisatie zelf en dit ten behoeve van haar eigen label en/of certificaten Labelen Gebruik van labels (van het eigenlijke product of producten waarin de grondstof is verwerkt) Herkomst Informatie met betrekking tot de grondstoffen die in het product worden gebruikt en die slaat op (i) de eigenschappen van de plaats waar de grondstoffen vandaan komen (bijvoorbeeld gecertificeerde bossen, gerecycleerde grondstoffen, enz.) of (ii) een specifieke plaats waar de grondstoffen vandaan komen. Opmerking 1: voor verklaringen inzake boscertificatie is de eerste optie de eigenschappen van de plaats waar de grondstoffen vandaan komen van toepassing. De tweede optie de plaats waar de grondstoffen vandaan komen is enkel van toepassing op de methode van materiële scheiding waarbij een organisatie heeft besloten om na te gaan van welke plaats de grondstoffen precies afkomstig zijn (FMU, enz.). Opmerking 2: De definitie van de herkomst (meer bepaald de eigenschappen van de plaats of specifieke plaats ) wordt gegeven door (i) hetzij het desbetreffende boscertificatie- of labelschema indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken van labels en/of certificaten van het schema of (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door de organisatie zelf van eigen labels en/of certificaten Andere grondstoffen

6 Andere grondstoffen dan de gecertificeerde en neutrale grondstoffen. Opmerking: De criteria voor de kwalificatie van andere grondstoffen kunnen worden vastgelegd door een specifiek boscertificatie- of labelschema of door de organisatie zelf en dit met het oog op het afleveren van een eigen label en/of eigen certificaten Materiële scheiding Een procedure waarbij verschillende grondstoffen van verschillende herkomst van elkaar gescheiden worden gehouden, zodat de herkomst van de grondstof die voor een product wordt gebruikt, kan worden achterhaald Nevenproducten voorafgaand aan levering aan de eindgebruiker Hout en vezels onder de vorm van zaagsel, houtvezel, resten van plaatmateriaal, zaagresten van vol hout of zaagresten van samengesteld hout, die voortkomen van de verwerking van hout of van het productieproces en die kunnen worden ingezameld en gerecycleerd als grondstoffen voor een ander productieproces of die kunnen worden verbrand Hout en vezels van producten bestemd voor de eindgebruiker Hout en vezels die werden gebruikt in commerciële producten of producten bestemd voor de eindgebruiker en die werden afgevoerd voor hergebruik, recyclage of afvalverwerking; hieronder vallen niet de restanten van houtzagerijen of resten van bosbouw Productieserie De hoeveelheid producten die aan de hand van de beschreven procédés werd geproduceerd of werd verhandeld gedurende de desbetreffende periode Gerecycleerd hout en gerecycleerde vezels Hout en vezels afkomstig van de eindgebruiker en nevenproducten afkomstig van het productieproces Grondstoffen op basis van hout Grondstoffen of tussenproducten op basis van hout (bijvoorbeeld rondhout, houtvezels, zaagsel, gezaagd hout, panelen op basis van hout, pulp, papier, kurk, schors, hars).

7 Hoofdstuk 2: Vereisten met betrekking tot de controleketen methode van materiële scheiding 2.1 Algemene vereisten voor materiële scheiding De organisatie die opteert voor de methode van materiële scheiding, moet erover waken dat de gecertificeerde grondstoffen in iedere fase van het productieproces of tijdens het handelsverloop worden gescheiden of duidelijk te identificeren zijn Voor de organisatie waarvan de grondstoffen niet met andere grondstoffen worden gemengd of waarvan de gecertificeerde grondstoffen gedurende het hele proces kunnen worden geïdentificeerd, is de methode van materiële scheiding de aangewezen oplossing. 2.2 Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering De organisatie moet de herkomst van alle aangekochte grondstoffen traceren en controleren. Documenten die bij elke levering van grondstoffen worden afgeleverd, moeten ten minste de volgende informatie bevatten: (a) identificatie van de leverancier, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van de herkomst (met vermelding van het percentage gecertificeerde grondstoffen indien de leverancier de percentagemethode gebruikt). Opmerking 1: De categorieën met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren. Opmerking 2: De organisatie die de methode van de materiële scheiding gebruikt (bijvoorbeeld houthandel), moet ook weten om welk percentage gecertificeerde grondstoffen het gaat (zie punt d) indien de leverancier de percentagemethode hanteert Identificatie bij de leverancier De organisatie moet alle leveranciers van gecertificeerde grondstoffen documenten vragen die bewijzen dat werd voldaan aan de criteria die van toepassing zijn op de leverancier van de gecertificeerde grondstoffen. Opmerking: De criteria voor leveranciers van gecertificeerde grondstoffen worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren.

8 2.3 Scheiding van de gecertificeerde grondstoffen De gecertificeerde grondstoffen moeten gedurende het hele productieproces/handelsverloop/opslagproces duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan door: (a) materiële scheiding bij productie en opslag of (b) materiële scheiding in de tijd of (c) permanente identificatie van de gecertificeerde grondstoffen. 2.4 Verkoop van gecertificeerde producten In het verkooppunt of bij de overdracht van de gecertificeerde producten aan een andere entiteit moet de organisatie de klant een document geven dat vermeldt dat de vereisten van de controleketen werden nageleefd. Opmerking: De criteria voor het document dat de naleving van de vereisten van de controleketen bevestigt, worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren De organisatie moet erover waken dat in alle documenten bij levering van gecertificeerde producten ten minste de volgende informatie duidelijk is opgenomen: (a) identificatie van de organisatie, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van de herkomst (met vermelding van het percentage gecertificeerde grondstoffen indien de leverancier de percentagemethode gebruikt). Opmerking: De categorieën met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren Indien de organisatie het logo of label gebruikt, moeten de voorwaarden zoals beschreven in het contract tussen de gebruiker en de eigenaar van de auteursrechten van het logo of zijn erkende vertegenwoordiger, worden nageleefd voor het gebruik van logo of label, zowel in combinatie met het eigenlijke product als daarnaast. Hoofdstuk 3: Vereisten met betrekking tot de controleketen - percentagemethode 3.1 Algemene vereisten voor de percentagemethode Toepassing van de percentagemethode De percentagemethode voor de controleketen is van toepassing op organisaties waarbij de gecertificeerde grondstoffen tijdens productie of handel worden vermengd met andere

9 grondstoffen en niet duidelijk in de eindproducten kunnen worden geïdentificeerd Bepalen van de productieserie De organisatie moet de vereisten van de controleketen voor deze specifieke productieserie in acht nemen De organisatie moet de productieserie(s) identificeren op basis van de volgende criteria: (a) grondstoffen verwerkt in de producten die deel uitmaken van de serie, (b) productievestiging waar de producten van deze serie werden gefabriceerd, (c) periode waarbinnen de producten van deze serie werden gefabriceerd of verkocht/verhandeld De productieserie moet worden gekoppeld aan (i) één enkel product of (ii) een groep van producten waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen werden gebruikt, bijvoorbeeld op basis van soort, type, enz De productieserie moet worden gekoppeld aan producten die afkomstig zijn van een enkele productievestiging. Opmerking: Deze vereiste is niet van toepassing op organisaties waarvan de productievestiging niet duidelijk kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld bosbouwers, transporteurs, enz De maximale periode die de productieserie mag beslaan, is drie maanden De organisatie moet alle producten (die deel uitmaken van de productieserie waarop de controleketen van toepassing is) identificeren door een serie-identificatie, waarmee de productieserie kan worden bepaald waarvan de producten deel uitmaken. Opmerking: Materiële identificatie van de productieserie op het product zelf is niet vereist indien het certificatiepercentage van toepassing is op verkochte/overgedragen producten, aangezien de identificatie van de productieserie kan worden afgeleid uit de verkoop-/leveringsdocumenten. 3.2 Identificatie van de herkomst Identificatie bij levering De organisatie moet de categorie van herkomst van alle aangekochte grondstoffen identificeren en controleren. De documenten die met de grondstoffen worden afgeleverd, moeten ten minste de volgende informatie bevatten: (a) identificatie van de leverancier, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van herkomst, met vermelding van het percentage gecertificeerde grondstoffen in het gecertificeerde product. Opmerking: De categorieën van herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren

10 van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren Identificatie bij de leverancier De organisatie moet alle leveranciers van gecertificeerde grondstoffen vragen om documenten voor te leggen waaruit blijkt dat de criteria voor leveranciers van gecertificeerde grondstoffen werden nageleefd. Opmerking: De criteria voor leveranciers van gecertificeerde grondstoffen worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren. 3.3 Berekening van het gecertificeerde percentage De organisatie moet het percentage voor iedere productieserie afzonderlijk berekenen en dit aan de hand van de volgende formule: Pc Certificatiepercentage Vc Gecertificeerde grondstoffen Vo Andere grondstoffen 100 Opmerking 1: De categorieën van herkomst van de grondstoffen worden gespecificeerd door (i) hetzij het schema voor boscertificatie of het labelsysteem indien de controleketen door het schema wordt gebruikt voor het afleveren van labels en/of certificaten, (ii) hetzij de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren. Opmerking 2: Een schema voor boscertificatie en/of een labelsysteem of de organisatie zelf (zie opmerking 1) kunnen criteria vastleggen voor neutrale grondstoffen. Het totale volume aan grondstoffen wordt daarom berekend als de som van de gecertificeerde grondstoffen, de neutrale grondstoffen en andere grondstoffen. (Vt=Vc+Vo+Vn, waarbij Vt staat voor het totaal aan grondstoffen en Vn voor de neutrale grondstoffen) De organisatie moet het certificatiepercentage berekenen op basis van een enkele maateenheid die wordt gebruikt voor alle grondstoffen die in de berekening worden opgenomen. Indien voor de berekening een omzetting naar de enkele maateenheid is vereist, dan mag de organisatie enkel gebruikmaken van officiële conversieratio s en -methodes. Indien er geen geschikte conversieratio bestaat, moet de organisatie zelf een redelijke en geloofwaardige conversieratio definiëren en gebruiken Indien de aangekochte grondstoffen slechts een deel gecertificeerde grondstoffen bevatten, dan mag alleen de hoeveelheid die overeenstemt met het eigenlijke certificatiepercentage van de leverancier, in de formule als gecertificeerde grondstoffen worden meegenomen. De rest van deze grondstoffen moet voor de berekening dan worden beschouwd als andere grondstoffen De organisatie moet het certificatiepercentage berekenen als:

11 (a) eenvoudig percentage of (b) gemiddeld percentage De organisatie die het eenvoudige percentage gebruikt, moet in de berekening de grondstoffen opnemen die worden gebruikt in de productieserie waarvoor het certificatiepercentage wordt berekend. De maximale berekeningsperiode in geval van een eenvoudig berekeningspercentage is gelijk aan de maximale periode zoals die voor de productieserie is vastgelegd en mag niet langer zijn dan drie maanden De organisatie die het gemiddelde percentage gebruikt, moet voor de berekening van het certificatiepercentage voor de desbetreffende productiereeks de hoeveelheid grondstoffen gebruiken die gedurende de vorige periode werden aangekocht. De totale maximumperiode voor de berekening van het gemiddelde percentage mag niet langer zijn dan 12 maanden. Opmerking: De organisatie die heeft geopteerd voor het gemiddelde percentage over een periode van 12 maanden, berekent het certificatiepercentage voor de hoeveelheid grondstoffen die tijdens de voorbije 12 maanden werden aangekocht. 3.4 Omzetting van het berekende percentage naar productiehoeveelheden Methode op basis van het gemiddelde percentage De organisatie die heeft geopteerd voor de methode van het gemiddelde percentage, moet het certificatiepercentage gebruiken voor alle producten van de productieserie waarvoor de berekening werd uitgevoerd. Opmerking 1: Er is geen minimumdrempel om de methode van het gemiddelde percentage te gebruiken. Een specifiek schema voor boscertificatie of labelsysteem kan echter een minimum opleggen met het oog op zijn label en/of certificaat. Opmerking 2: Indien het certificatiepercentage voor de productieserie bijvoorbeeld 54% bedraagt, dan kunnen alle producten uit deze serie worden verkocht als producten die 54% gecertificeerde grondstoffen bevatten Methode op basis van volumekredieten De organisatie die de methode van de volumekredieten hanteert, moet het certificatiepercentage overdragen naar de volumekredieten en dit op basis van de enkele maateenheid die wordt gebruikt voor de producten van de serie. Het volumekrediet moet zodanig over de gefabriceerde producten worden verdeeld dat van de gecertificeerde producten kan worden aangenomen dat ze 100% gecertificeerde grondstoffen bevatten. Opmerking: Indien het certificatiepercentage van de serie 100 ton producten omvat, dan staat bijvoorbeeld 54% voor 54 ton producten die kunnen worden verkocht als zijnde producten die 100% gecertificeerde grondstoffen bevatten De organisatie (i) die er niet in slaagt om een enkele maateenheid te bepalen voor alle producten die in een serie worden geproduceerd of (ii) die in de productieserie producten heeft zitten met verschillende ratio s tussen input van grondstoffen en output van producten, moet het certificatiepercentage overdragen naar aparte volumekredieten voor de producten waarvoor er een andere maateenheid is of waarvan de input/output ratio verschilt.

12 De organisatie kan het volumekrediet cumuleren door een kredietrekening te openen die dan kan worden gebruikt voor de volgende productieseries. De kredietrekening moet conform hoofdstuk worden geopend De totale hoeveelheid kredieten die op de kredietrekening zijn ingeschreven, mag niet groter zijn dan de som van de kredieten die gedurende de voorbije twaalf maanden op de kredietrekening werden ingeschreven. 3.5 Verkoop van producten Wanneer de organisatie de gecertificeerde producten verkoopt of overdraagt, dan moet zij de klant een document overhandigen dat bevestigt dat de vereisten van de controleketen werden nageleefd. Opmerking: De criteria voor het document tot staving van de naleving van de vereisten van de controleketen worden vastgelegd door (i) het desbetreffende schema voor boscertificatie of labelsysteem indien de controleketen wordt geïmplementeerd met het oog op het uitreiken door het schema van labels en/of certificaten of (ii) door de organisatie zelf indien de controleketen door de organisatie wordt gebruikt met de bedoeling eigen labels en/of certificaten af te leveren De organisatie moet erop toezien dat de documenten voor iedere levering van gecertificeerde producten ten minste de volgende informatie duidelijk vermelden: (a) identificatie van de organisatie, (b) geleverde hoeveelheid, (c) leveringsdatum/leveringsperiode/tijdstip van boeking, (d) categorie van herkomst (met vermelding van het eigenlijke percentage gecertificeerde grondstoffen in het gecertificeerde product) Indien de organisatie het logo gebruikt, moeten de voorwaarden zoals beschreven in het contract tussen de gebruiker en de eigenaar van de auteursrechten van het logo of zijn erkende vertegenwoordiger, worden nageleefd voor het gebruik van het logo, zowel in combinatie met het eigenlijke product als los daarvan. 3.6 Omstreden bronnen De organisatie dient de gepaste maatregelen te treffen om erover te waken dat in de gecertificeerde producten geen grondstoffen van omstreden bronnen worden gebruikt De organisatie moet van alle leveranciers van grondstoffen op basis van hout, die niet kunnen worden geclassificeerd als zijnde gecertificeerde grondstoffen, ten minste een ondertekende verklaring eisen waarin wordt gesteld dat de geleverde grondstoffen niet afkomstig zijn van omstreden bronnen. De organisatie die haar leveranciers contracten laat ondertekenen, moet een dergelijke verklaring opnemen in haar contracten De organisatie moet het potentiële risico met betrekking tot het aankopen van

13 grondstoffen van omstreden bronnen inschatten. Indien het risico op grondstoffen die afkomstig zijn van omstreden bronnen, groot is, dan moet de organisatie de verklaringen van de leveranciers door een tweede of derde partij laten controleren. Opmerking: De inschatting van het potentiële risico door de organisatie dient te gebeuren op het niveau van de regio/het land De organisatie die grondstoffen aankoopt van soorten die door CITES als bedreigde soorten worden beschouwd, moet alle regels bepaald door CITES en andere internationale en nationale wetgeving naleven. Hoofdstuk 4: Minimale vereisten met betrekking tot het managementsysteem 4.1 Algemene vereisten De organisatie moet een managementsysteem hanteren dat voldoet aan de verschillende elementen van deze norm die borg staan voor een correcte implementatie en een correct verloop van de controleketen. Het managementsysteem moet conform het type, de omvang en de hoeveelheid van het geleverde werk zijn. Opmerking: Het kwaliteitsbewakingssysteem (ISO 9001:2000) of milieuzorgsysteem (ISO 14001:1996) van een organisatie mag worden gebruikt om te voldoen aan de minimale vereisten die met betrekking tot het managementsysteem in deze norm zijn opgenomen. 4.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managementverantwoordelijkheden Het topmanagement van de organisatie moet zijn engagement om de controleketen te implementeren en om aan de vereisten terzake zoals in deze norm beschreven te voldoen, duidelijk aangeven en documenteren. Het engagement van de organisatie moet kenbaar worden gemaakt aan het personeel, de leveranciers, klanten en andere belanghebbende partijen Het topmanagement van de organisatie moet een staflid aanduiden dat, ongeacht eventuele andere verantwoordelijkheden, volledig verantwoordelijk en bevoegd is voor de controleketen Het topmanagement van de organisatie moet de controleketen van de organisatie regelmatig evalueren en nagaan of aan de vereisten van deze norm wordt voldaan Verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de controleketen De organisatie moet medewerkers aanduiden die instaan voor de implementatie en het toezicht op de controleketen en moet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de controleketen vastleggen: (a) aankoop van grondstoffen en identificatie van de herkomst, (b) verwerking van het product met inachtneming van materiële scheiding of berekening van het percentage en overdracht naar de outputs inzake productie, (c) productverkoop en labelen,

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Op de website vind u alle nodige documenten.

Op de website vind u alle nodige documenten. Het BIPT heeft op 1 februari 2012 van de drie kabeloperatoren, die werkzaam zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de referentieaanbiedingen gekregen voor de volgende diensten: Doorverkoopaanbod van

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal gentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de dioxinemonitoring van voor de diervoeding bestemde risicovolle producten Kenmerk PCCB/S1/JPM/912984 Datum 18/02/2014

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA VAN DE BOEKHOUDSOFTWARE - Technische nota van het IAB - Voorwoord

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen Versie 1.0 13/12/2010 Versiecontrole Document opgesteld door:

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN

CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA MILIEUKEUR BRANDBLUSMIDDELEN Datum van ingang: 1 juni 2014 Herziening per: 1 juni 2017 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BBM.8 MK.64 Publicatie van dit schema onder voorbehoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014 Inhoudsopgave 1. Oplegnotitie Normenkader HO... 2 2. Normenkader HO... 6 3. Toelichting bij Normenkader HO... 13 4. Classificatie persoonsgegevens... 27 5. Aanbevolen gedragsregels medewerkers/studenten...

Nadere informatie