Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl"

Transcriptie

1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende aspecten van de relatie tussen Gebruikers en Waarneembemiddeling.nl geregeld: Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een Account Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het platform Voorwaarden voor het plaatsen van vacatures en waarnemingen Voorwaarden omtrent de betaling voor de bepaalde Diensten Artikel 1. Definities 1.1 Account: persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij/zij zich aanmeldt op de Website en met behulp waarvan de Gebruiker Profielen kan aanmaken en/of Vacatures kan plaatsen. 1.2 Content: alle informatie die door de Gebruiker via de Website toegankelijk wordt gemaakt. 1.3 Diensten: de via de Website aangeboden diensten die faciliteren in het bieden van de gelegenheid aan werkzoekenden en aanbieders van werk in de zorg, zoals zelfstandig gevestigde huisartsen, huisartsendienstenstructuren, fysiotherapeuten, tandartsen, assistenten, gezondheidscentra en andere aanbieders van werk binnen de eerstelijnszorg, om met elkaar in contact te komen en contracten, documenten en facturen met elkaar te delen. 1.4 Gebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt. 1.5 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van B.V. Waarneembemiddeling.nl 1.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. 1.7 Profiel: een door een Gebruiker die werk zoekt op de website geplaatst bericht waarin zijn/haar beschikbaarheid per vacaturetype en regio, zoals aangegeven op de Website, wordt vermeld. 1.8 Vacature of waarneming (verder: vacature): een door een Gebruiker op de Website geplaatst bericht waarin werk wordt aangeboden en waarop door werkzoekende Gebruikers kan worden gereageerd 1.9 Waarneembemiddeling.nl: de besloten vennootschap B.V. Waarneembemiddeling.nl gevestigd aan de Kerkenbos 1057A, 6546 BB TG te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Centraal Gelderland) onder nummer Website: de website wwww.waarneembemiddeling.nl en alle onderliggende webpagina s. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat na registratie door Gebruiker van de Website en de Diensten wordt gemaakt. 2.2 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Diensten onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te beëindigen.

2 Artikel 3 Account 3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Gebruiker staat er jegens Waarneembemiddeling.nl voor in dat de informatie die hij/zij bij het aanmaken van zijn/haar een Account verstrekt compleet en juist is. Het is dus nadrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken, onder een alias of het BIG-nummer van iemand anders te gebruiken (zie ook artikel 3.4). Tijdens registratie moet Gebruiker tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account. 3.2 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd om, zonder opgave van reden en zonder schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, een verzoek tot registratie te weigeren. 3.3 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens is van groot belang voor het optimale werking van de Diensten. 3.4 Indien Gebruiker zich registreert als (o.a.) arts, verpleegkundige, verloskundige, fysiotherapeut of tandarts, wordt gebruiker verzocht zijn/haar BIG-registratienummer te verstrekken. Waarneembemiddeling.nl garandeert nadrukkelijk niet dat de betreffende Gebruiker BIG geregistreerd blijft na het aanmaken van zijn/haar Account. 3.5 Waarneembemiddeling accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het correct en compleet zijn en/of blijven van de door Gebruiker verstrekte gegevens of voor de gegevens zoals opgenomen in het BIG-register van het Ministerie van VWS. Indien Gebruiker op een gegeven moment niet langer BIG geregistreerd is, dient hij/zij het gebruik van de Diensten, voor zover een BIG registratie daarvoor is vereist, onmiddellijk te staken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Gebruiker zelf. Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl dan ook voor elke schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig staken van het gebruik van de Diensten zoals hierboven bedoeld. 3.6 De gegevens die Gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy die Gebruiker op Waarneembemiddeling.nl kan raadplegen. 3.7 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn/haar gebruikersnaam en/ of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot het afgeschermde gedeelte van de Website of de Website en/of de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Diensten wordt gemaakt. Waarneembemiddeling.nl mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker Waarneembemiddeling.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord. 3.8 Waarneembemiddeling is te allen tijde gerechtigd de Diensten te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Indien Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie voor Gebruiker om de Diensten niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen. Reeds door Gebruiker betaalde vergoedingen komen nimmer voor restitutie in aanmerking. 3.9 Waarneembemiddeling.nl behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of het wachtwoord en/of gebruikersnaam van Gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Diensten Waarneembemiddeling.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Diensten door derden.

3 Artikel 4 Gebruik Diensten 4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Website en de Diensten alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in de Diensten op het moment van gebruik (op as is basis). Waarneembemiddeling.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 4.2 Gebruiker erkent en aanvaardt dat Waarneembemiddeling.nl alleen een platform biedt waarop Gebruikers die werk zoeken of aanbieden op het vlak van eerstelijnszorg met elkaar in contact worden gebracht. Waarneembemiddeling.nl heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door Gebruikers met behulp van de Website en/of de Diensten ter beschikking wordt gesteld. 4.3 Verder heeft Waarneembemiddeling.nl nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Diensten tussen Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/ of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. 4.4 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van de Website en/of Diensten verrichten. 4.5 Gebruiker staat er jegens Waarneembemiddeling.nl voor in dat hij/zij gerechtigd is om van de Diensten gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker vrijwaart Waarneembemiddeling.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Diensten door Gebruiker op enigerlei wijze onrechtmatig is. 4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan de via de Diensten verkregen Content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. 4.7 Het is nadrukkelijk niet toegestaan om Vacatures verder te bemiddelen. Dit betekent dat het Gebruiker niet is toegestaan om gegevens van (andere) Gebruikers te verzamelen via Waarneembemiddeling.nl om vervolgens: i) Gebruikers die werk zoeken te benaderen voor werk; en/of ii) Gebruikers die Vacatures hebben geplaatst te benaderen voor (geschikte) kandidaten. Tevens is het Gebruiker niet toegestaan om derden in staat te stellen deze handelingen te verrichten. Eveneens is het nadrukkelijk niet toegestaan om gegevens van Gebruikers voor bovenstaande of andere commerciële doeleinden te gebruiken zonder nadrukkelijk medeweten en toestemming van Waarneembemiddeling.nl en de betreffende Gebruiker(s). 4.8 Het is Gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan de Diensten dan wel door andere Gebruikers verstrekte middelen om te communiceren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot telefoonnummers en adressen, te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie anders dan voor openstaande concrete vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie. 4.9 Waarneembemiddeling.nl is te allen tijde gerechtigd om een Account van een Gebruiker te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren Indien Gebruiker zelf en/of door zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord ter beschikking te stellen aan een derde, inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 4.7 van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij/zij aan Waarneembemiddeling.nl, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van ,- (duizend euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Waarneembemiddeling.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

4 Artikel 5 Vacatures plaatsen en Profielen aanmaken 5.1 Gebruiker die Vacatures plaatst en/of Profielen aanmaakt, staat in voor de juistheid en compleetheid van de daarin opgenomen Content en vrijwaart Waarneembemiddeling.nl voor enige aansprakelijk van derden die voortvloeien uit de Vacature, het Profiel en/of de Content. 5.2 Vacatures worden gedurende 31 dagen op de Website getoond, tenzij bij plaatsing anders wordt vermeld op de Website of anders met Gebruiker is overeengekomen. De betaalde Vacature wordt per rondgestuurd naar alle Gebruikers waarvan het Profiel overeenkomt met de Vacature en die aangegeven hebben de vacatures per te willen ontvangen. 5.3 Na afloop van de 31e dag wordt de betaalde Vacature niet langer getoond. Gebruiker wordt hiervan per op de hoogte gebracht en krijgt een aanbod om de Vacature tegen de op dat moment geldende voorwaarden te verlengen. Verlengen van de Vacature houdt in dat deze wederom voor 31 dagen getoond zal worden op de Website. De Vacature wordt vervolgens wederom per verstuurd naar werkzoekende Gebruikers, zoals beschreven in artikel 5.3, voor zover zij de Vacature nog niet eerder hebben ontvangen. 5.4 Voor wat betreft Gebruikers die werk zoeken, geldt dat zij een jaarabonnement moeten afnemen indien zij tot de beroepsgroep Huisartsen behoren. Gebruikers krijgen vervolgens een jaar lang toegang tot de Vacatures op de Website. Gebruikers kunnen zelf zoeken naar relevante Vacatures en/of automatisch Vacatures toegezonden krijgen die aansluiten op hun Profiel. 5.5 Gebruikers die Vacatures plaatsen en/of Profielen aanmaken zijn er strikt aan gehouden uitsluitend concrete Vacatures te plaatsen en/of Profielen aan te maken, die nadrukkelijk geen reclameboodschappen mogen bevatten in bredere zin. In het geval van Vacatures mogen deze uitsluitend betrekking hebben op praktijken die direct onder beheer en verantwoordelijkheid van deze Gebruikers vallen en dus niet op praktijken van derden. 5.6 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, mogen de Vacatures die Gebruiker plaatst en/of Profielen die Gebruiker aan maakt met behulp van de Diensten niet: a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Waarneembemiddeling.nl te omzeilen; c. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit en/of het ten onrechte suggereren dat Gebruiker bij Waarneembemiddeling.nl betrokken is; d. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving; e. inbreuk maken op rechten van Waarneembemiddeling.nl of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; f. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of g. de belangen en goede naam van Waarneembemiddeling.nl schaden. 5.7 Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Vacatures en/of Profielen en Content die hij/ zij ter beschikking stelt via de Diensten gebruikt zullen worden door andere Gebruikers. Waarneembemiddeling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers. 5.8 Gebruikers mogen de Vacatures uitsluitend gebruiken om deze Gebruikers te benaderen voor een passende en concrete functie.

5 Artikel 6 Betaling 6.1 Voor gebruikmaking van de Diensten is in sommige gevallen een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding kan verschillen en wordt op de Website vermeld. 6.2 De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen Diensten. 6.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen of vermeld op de Website, vindt de betaling voor de Diensten door middel van éénmalige automatisch incasso of Ideal plaats. Waarneembemiddeling. nl werkt hiertoe samen met Ogone BV, gevestigd te Mijdrecht. Tijdens het betalingsproces zal Gebruiker omgeleid worden naar de webomgeving van Ogone BV. Waarneembemiddeling.nl is niet verantwoordelijk voor het technisch functioneren van deze omgeving. Gebruiker zorgt voor een toereikend bank- of girosaldo zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het rekeningnummer en de tenaamstelling. 6.4 Indien nadrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen dat betaling niet per automatisch incasso plaatsvindt, betaalt Gebruiker binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen per bankgiro. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 6.5 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij Gebruiker een consument is. 6.6 De kosten voor de Diensten worden verhoogd met administratiekosten zoals weergeven op de Website indien Gebruiker een papieren factuur wenst te ontvangen in plaats van een gratis, per te verzenden, digitale factuur. 6.7 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/ of anderszins mislukt, zal Waarneembemiddeling.nl één of meermalen het verschuldigde bedrag opnieuw per automatische incasso proberen te incasseren. Indien de automatische incasso twee of meer keer is mislukt en/of is gestorneerd, zal Waarneembemiddeling.nl Gebruiker een factuur zenden met het verzoek de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk per overboeking te voldoen. De in artikel 7.6 bedoelde administratiekosten worden hierbij in rekening gebracht. 6.8 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 6.7 vermelde termijn heeft voldaan, zal Waarneembemiddeling.nl Gebruiker een herinnering zenden waarbij Waarneembemiddeling.nl zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten in rekening te brengen. 6.9 Indien Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 6.8 en 6.9 bedoelde termijn voldoet, zal Waarneembemiddeling.nl Gebruiker een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin bovenop de bedragen als bedoeld in artikelen 6.8 en 6.9 tevens aanmaningskosten in rekening worden gebracht Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien geen automatische incasso is overeengekomen en/of Gebruiker enige factuur van Waarneembemiddeling.nl niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is Indien Gebruiker na de in artikel 6.10 bedoelde aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de administratiekosten en aanmaningskosten, te voldoen, heeft Waarneembemiddeling.nl, naast haar overige rechten, het recht om de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 250,-- (tweehonderdvijftig Euro) Ten aanzien van reeds door Gebruiker betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de Algemene Voorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats. Ten aanzien van het jaarabonnement, vindt geen terugbetaling plaats indien Gebruiker minder dan één jaar gebruik heeft gemaakt van het abonnement, tenzij het kortere gebruik te wijten is aan wanprestatie of een onrechtmatige daad van Waarneembemiddeling.nl.

6 Artikel 7 Beschikbaarheid Diensten 7.1 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst. 7.2 Waarneembemiddeling.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen. 7.3 Waarneembemiddeling.nl garandeert niet dat de Website en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Website en de Diensten kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Waarneembemiddeling.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Diensten. 7.4 Waarneembemiddeling.nl wijst Gebruiker, voor zover hij/zij een consument is, er op dat aan hem/ haar geen recht toekomt tot ontbinding van de overeenkomst met Waarneembemiddeling.nl zonder opgave van redenen zoals bedoeld artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek. De Diensten worden door Waarneembemiddeling.nl namelijk direct met instemming van Gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 Burgerlijk Wetboek. Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten 8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakt informatie zoals de teksten, look-and- feel, templates van de Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij Waarneembemiddeling.nl en/of haar licentiegevers. 8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Waarneembemiddeling.nl aan Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om van de Website, de Diensten, de Content gebruik te maken en te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Website en Diensten ter beschikking worden gesteld. 8.3 Ten aanzien van de door Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt Gebruiker aan Waarneembemiddeling.nl het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Diensten vereist is alsmede deze op elk gewenst moment te verwijderen. 8.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Diensten of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Waarneembemiddeling.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven danwel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat. 8.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 8.6 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Waarneembemiddeling.nl zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Waarneembemiddeling.nl Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

7 Artikel 9 Database 9.1 De Database van Waarneembemiddeling.nl is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. Waarneembemiddeling.nl is de producent van deze Database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze Database. Gebruiker mag gegevens uit de Database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden en voor uitvoering van de Diensten is toegestaan en Gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Waarneembemiddeling.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet. 9.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de informatie toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 Waarneembemiddeling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan Indien Waarneembemiddeling.nl aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Waarneembemiddeling.nl in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Waarneembemiddeling.nl om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 10.3, 10.4 en Waarneembemiddeling.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Waarneembemiddeling.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de vergoedingen die Waarneembemiddeling.nl gedurende een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, heeft betaald gekregen van Gebruiker voor de Dienst waarop de toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad betrekking heeft. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 1.000,-- (duizend Euro) bedragen Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) materiële schade aan zaken; ii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; iii) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel Iedere aansprakelijkheid van Waarneembemiddeling.nl anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel Deze aansprakelijkheidsbeperking van Waarneembemiddeling.nl beoogt niet de aansprakelijkheid van Waarneembemiddeling.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Waarneembemiddeling.nl ( eigen handelen ) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

8 Artikel 11 Overmacht 11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Waarneembemiddeling.nl indien sprake is van overmacht Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Waarneembemiddeling.nl, tekortkomingen van door Waarneembemiddeling.nl, ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding Indien Waarneembemiddeling.nl ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 12 Duur en beëindiging 12.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen Waarneembemiddeling.nl en Gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan De door Waarneembemiddeling.nl voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Algemene Voorwaarden heeftwaarneembemiddeling.nl het recht om, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Vacatures en/of Profielen te verwijderen en/of te weigeren en/of de overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten direct, zonder tussenkomst van de rechter, te ontbinden, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin : i) Gebruiker artikel 3.1 of 4.7 schendt; en/of ii) Waarneembemiddeling op de hoogte is gekomen van het feit dat Gebruiker niet langer BIG geregistreerd is, bijvoorbeeld doordat zij hiervan door een toezichthoudende instantie op de hoogte is gebracht; en/of iii) Gebruiker niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen. Het bovenstaande is onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

9 Artikel 13 Geheimhouding 13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid en indien de ontvangende partij in redelijkheid moet begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is De verplichtingen tot geheimhouding zijn niet van toepassing in zoverre de Partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie: (i) reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; (ii) reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; (iii) publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend; (iv) op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren; (v) op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; (vi) openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij. Artikel 14 Rechtskeuze en jurisdictie 14.1 De tussen Waarneembemiddeling.nl en de gebruiker gesloten overeenkomsten, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met de tussen Waarneembemiddeling. nl en Gebruiker gesloten overeenkomsten en/of de Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. Artikel 15 Varia 15.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Waarneembemiddeling.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding Waarneembemiddeling.nl mag rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met Gebruiker en deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn/haar enige remedie om het gebruik van de Diensten te staken en zijn/haar Account te beëindigen Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn van kracht met ingang 1 januari 2014.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN BANENENZO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN BANENENZO GEBRUIKERSVOORWAARDEN BANENENZO Deze Gebruikers voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN PURE-AMBITION.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN PURE-AMBITION.COM GEBRUIKSVOORWAARDEN PURE-AMBITION.COM Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Accord, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De LO community

Algemene voorwaarden De LO community Algemene voorwaarden De LO community Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het platform van De LO community. Wij adviseren je deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat

Nadere informatie

Content/ Inhoud: Iedere vorm van informatie die verstrekt wordt via de Website naar de Gebruiker toe.

Content/ Inhoud: Iedere vorm van informatie die verstrekt wordt via de Website naar de Gebruiker toe. Algemene voorwaarden van Maatwerkbanen.nl, gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer., hierna te noemen Maatwerkbanen.nl; Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO Op VraagHugo.nl bieden wij je informatie en advies om jou als ondernemer te helpen bij het regelen van jouw standaard ondernemerszaken. Ook kan je met VraagHugo.nl zelf,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYFLOW

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYFLOW ALGEMENE VOORWAARDEN STUDYFLOW Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw overeenkomst met Studyflow en elk gebruik van het platform van Studyflow dat via uw overeenkomst wordt gemaakt. Studyflow

Nadere informatie

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Podium Nederland. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK

GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LISTR Maart 2016

GEBRUIKSVOORWAARDEN LISTR Maart 2016 GEBRUIKSVOORWAARDEN LISTR Maart 2016 Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform van Listr. Listr adviseert je deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.naupar.nl, het daarop aangeboden Platform alsmede op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Gebruiker en NAUPAR,

Nadere informatie

SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER

SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER SCOUPY ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKER Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Scoupy een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Cookie Statement: het cookie statement van TruQu, beschikbaar hier. Partij: een partij (de Gebruiker en/of TruQu) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Cookie Statement: het cookie statement van TruQu, beschikbaar hier. Partij: een partij (de Gebruiker en/of TruQu) bij deze Gebruiksvoorwaarden; Gebruiksvoorwaarden Nederlands Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken van de Website en het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CO CO

GEBRUIKSVOORWAARDEN CO CO GEBRUIKSVOORWAARDEN CO CO Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, één en ander zoals hieronder gedefinieerd. Door in een Overeenkomst te treden met Communicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT

GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETSCRIPT In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Ticketscript. Gebruiker wordt aangeraden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX

GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX GEBRUIKSVOORWAARDEN KIEKEBOX Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van KiekeBox maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen

WesternToday Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Algemeen WesternToday Beginweg 35 8222 AJ Lelystad Tel: 06-16950551 Bank: 1042.41.152 KvK nr: 32147542 BTW:NL1391.96.511B01 Email:info@westerntoday.nl www.westerntoday.nl Voor het plaatsen van banners gelden de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Twiga B.V. versie 5 april 2015

Algemene voorwaarden Twiga B.V. versie 5 april 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door Twiga B.V. gevestigd te Ede (KvK: 09167431) handelend onder de naam Twiga Credit Management en zien op het bezoeken van de website

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Mieke Bakker Psycholoog en coach, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66419301. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van het Platform maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Gebruik van de Ticketshop

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Gebruik van de Ticketshop Algemene voorwaarden In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van LetsGo. Gebruiker wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKS-EN LEVERINGSVOORWAARDEN DIYBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKS-EN LEVERINGSVOORWAARDEN DIYBOX ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKS-EN LEVERINGSVOORWAARDEN DIYBOX Deze Gebruiks-en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Diybox maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Nadere informatie

Hieronder lees je wat we bedoelen met alle termen in deze Algemene Voorwaarden:

Hieronder lees je wat we bedoelen met alle termen in deze Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Hieronder lees je wat we bedoelen met alle termen in deze Algemene Voorwaarden: Zakelijk Schrijven: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28108429.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SmartBreaks

Algemene Voorwaarden SmartBreaks Algemene Voorwaarden SmartBreaks Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op jouw Overeenkomst met SmartBreaks en elk gebruik van de website van SmartBreaks dat via jouw account wordt gemaakt. SmartBreaks

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden gebruikersvoorwaarden WerkvoorWerk.nl Deze gebruikersvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid Gebruiksvoorwaarden Fashionlab Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO Op VraagHugo.nl bieden wij je informatie en advies om jou als ondernemer te helpen bij het regelen van jouw standaard ondernemerszaken. Ook kan je met VraagHugo.nl zelf,

Nadere informatie

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt.

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt. Algemene Voorwaarden Versie 1, Laatst gewijzigd op 1 oktober 2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tabster B.V. ( Tabster ). Tabster adviseert de Gebruiker deze Algemene

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst 4 Artikel 3 Beëindiging van de overeenkomst en gebruik van de site 4 Artikel 4 Tarieven en prijzen 5 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Lobas kantoorhoudende te (1017 KP) Amsterdam, aan de Prinsengracht 1041 (KvK nummer 55253105)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - blendis

Algemene Voorwaarden - blendis Algemene Voorwaarden - blendis Dit zijn de algemene voorwaarden van blendis ( Opdrachtnemer ) gevestigd aan de Middelstegracht 87X (2312TT) te Leiden, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van en aansluiting bij de Dienst van Diner Jaarkaart, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Door aan te

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT

GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Imagine Identity and Culture (hierna Imagine IC ), kantoorhoudende te (1102 AN) Amsterdam, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterinOffice

Algemene Voorwaarden BeterinOffice Algemene Voorwaarden BeterinOffice Deze algemene voorwaarden geldt per 1-12-2018 welke van toepassing is op iedere aanbieding, dienst, offerte en overeenkomst van BeterinOffice. BeterinOffice biedt aan

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de Algemene Voorwaarden van BinnenBuiten Advies. BinnenBuiten Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66809932 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor shopkeepers

Gebruiksvoorwaarden voor shopkeepers Gebruiksvoorwaarden voor shopkeepers Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van de Social Shop. Je gaat deze Voorwaarden aan met Social Shop B.V., het bedrijf dat het Social Shop concept heeft ontwikkeld:

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Getaway Travel B.V.

Algemene voorwaarden Getaway Travel B.V. Algemene voorwaarden Getaway Travel B.V. 1. Definities 1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Getaway Travel B.V. een Overeenkomst aangaat. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NL JUICES ONLINE

Algemene Voorwaarden NL JUICES ONLINE Algemene Voorwaarden NL JUICES ONLINE Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel die NL juices online via haar Website aanbiedt. Door Producten te bestellen op de Website

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Stichting Werk&Mantelzorg. oktober 15. 9 oktober 2015 Pagina 1 van 13

Gebruikersvoorwaarden Stichting Werk&Mantelzorg. oktober 15. 9 oktober 2015 Pagina 1 van 13 Gebruikersvoorwaarden Stichting Werk&Mantelzorg oktober 15 9 oktober 2015 Pagina 1 van 13 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van Stichting Werk&Mantelzorg, een en ander zoals hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Overeenkomst Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Overeenkomst Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Kickzy: Kickzy is een eenmanszaak die zich ten doel stelt als energiek en creatief conceptenbureau concepten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mei 2018

Algemene Voorwaarden Mei 2018 Algemene Voorwaarden Mei 2018 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk A: Algemene bepalingen...2 Artikel 1 Reikwijdte en definities...2 Artikel 2 Totstandkoming van een overeenkomst...2 Artikel 3 Aansprakelijkheid...3

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s

Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. U wordt geadviseerd deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen met de daarachter vermelde betekenis: Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van veilingdeurwaarder.nl;

Nadere informatie

Qidos Gebruikersvoorwaarden

Qidos Gebruikersvoorwaarden Qidos Gebruikersvoorwaarden Oktober 2014 Qidos, Wilhelminaweg 12, 3941 DG Doorn, Tel: 0343 477 485, Email: info@qidos.nl, Web: Qidos.nl, Twitter: QidosHR ABN Amro Doorn, IBAN NL 74 ABNA 0433015667, K.v.K.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ALGEMENE VOORWAARDEN ELEPHANT ROAD ARTIKEL 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden van Elephant Road (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: AANVERWANTE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Arkadiia In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van UMa. Gebruiker en Organisator worden aangeraden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van HeyBing Marketing (in document benoemd als MARKETDING)

Algemene Voorwaarden van HeyBing Marketing (in document benoemd als MARKETDING) Algemene Voorwaarden van HeyBing Marketing (in document benoemd als MARKETDING) Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Member Get Member Company

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Member Get Member Company GEBRUIKSVOORWAARDEN Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van het Member get member programma. Je gaat deze Voorwaarden aan met MGMco, het bedrijf dat het Member get member programma concept heeft ontwikkeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERACTIVITEITENZOEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERACTIVITEITENZOEKER ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERACTIVITEITENZOEKER Deze Algemene Voorwaarden (zoals gedefinieerd in artikel 15) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals gedefinieerd in artikel 15). Lees deze

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Hieronder een overzicht van de diverse begrippen

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Hieronder een overzicht van de diverse begrippen De in deze algemene voorwaarden besproken bepalingen zijn van toepassing op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten verstrekt door TicketSupply BV, KVKnummer: 64748448, BTWnummer NL851586971B01.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie