jaarverslag 2011 Sociaal van het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 Sociaal van het"

Transcriptie

1 Sociaal Fonds van het ANPCB jaarverslag 2011 Stuiversstraat 8 Rue des Sols 1000 Brussel - Bruxelles T F

2

3 Sociaal Fonds van het ANPCB Inhoud I Inleiding - Historiek 3 II Het Sociaal Fonds en de beheerorganen 7 A Oprichting 7 B Financiering 7 C Beheer 7 III Opdrachten van het Sociaal Fonds 9 A Waarborgen van de aanvullende vergoeding brugpensioen 10 B Financiële tegemoetkomingen in de kosten van de vormingsinitiatieven 10 van patronale en syndicale organisaties C Terugbetalen van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de werkgevers 11 D Uitbetaling van de individuele tussenkomst tijdskrediet 12 E Registratie van opleidingsplannen 13 IV Commentaar op de jaarrekening 14 A Financieel 14 B Resultatenrekening 15 C Conclusie 15 V Secretariaat 16 1

4

5 I Inleiding A Historiek Bij de oprichting van het Sociaal Fonds in 1975 beperkte de opdracht zich tot tegemoetkomingen in de kosten van de economische en sociale vorming en het waarborgen van de uitbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen indien de werkgever in gebreke blijft (ingevolge art. 12 van de cao van 19 december 1974). Nadien hing de gestage uitbreiding van de rol van het Sociaal Fonds sterk samen met de ondersteunende rol inzake de door de overheid vanaf 1983 opgelegde maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling. In 1990 werd het vormingscentrum vzw Cevora opgericht in de schoot van het paritair comité 218. Jaarlijks wordt er door het paritair comité een budget toegekend voor de werking van het centrum. De bijdragen ter bevordering van de tewerkstelling dienen als voornaamste financieringsbron. Vanaf 1995 werd het accent binnen het Sociaal Fonds meer en meer gelegd op opleiding en arbeidsherverdelende maatregelen. De cao van 19 mei 1995 liet de werkgevers uit onze sector toe om via een toetredingsakte te opteren voor één van de in de cao opgenomen tewerkstellingsmaatregelen. In 1997 werd aan de werkgevers opnieuw de mogelijkheid geboden om toe te treden tot het tewerkstellingsluik, opgenomen in de cao van 12 mei Deze toetreding was gekoppeld aan een rsz-vermindering op voorwaarde dat de werkgever geopteerd had voor tenminste twee van de zes hieronder opgenomen maatregelen : - vormingsplicht - arbeidsherverdeling - verruiming van het recht op loopbaanonderbreking - vrijwillige deeltijdse arbeid - halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar - bedrijfseigen maatregel In dit kader werd ook het recht op individuele tegemoetkoming (op voorwaarde dat de werkgever toegetreden was tot deze module) uitgebreid naar de groep van halftijdse loopbaanonderbrekers vanaf 50 jaar en ouder. Daar waar in het verleden hoofdzakelijk tewerkstellingspremies werden toegekend, werd bij het afsluiten van de cao voor de jaren het toekennen van de premies niet langer voorzien. Op 5 mei 1999 kwam er een nieuwe cao tot stand met een variabele duur (de normale duur is twee jaar, maar voor de categorieën vorming en brugpensioen werd de periode voor 3 jaar verlengd). Eén van de vernieuwende elementen in deze overeenkomst was dat de werkgevers zich engageerden om aan de bedienden 4 dagen vorming toe te kennen over een periode van drie jaar ( ). Bedrijven die zich in dit kader bij het Sociaal Fonds lieten registreren konden een beroep doen op financiële tussenkomsten vanwege Cevora. 3

6 I Inleiding De bedrijven die in het kader van de cao van 12 mei 1997 opteerden voor minstens 2 van de arbeidsbevorderende maatregelen, konden deze toetreding verlengen en konden op die manier eveneens genieten van de financiële steun vanwege Cevora. In 2000 hebben de werkzaamheden binnen het Sociaal Fonds zich voornamelijk toegespitst op de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de werkgevers, het uitbetalen van de individuele tussenkomsten in het kader van voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar en het registreren van bedrijven met syndicale delegatie die intekenden op het suppletief opleidingsplan in het kader van de cao van 5 mei De cao van 25 april 2001 bood aan de werkgevers, voor wat het vormingsluik betreft, de mogelijkheid om zich te laten registreren bij het Sociaal Fonds en op die manier beroep te doen op financiële steun vanwege Cevora. Aan de werkgevers die zich reeds lieten registreren in het kader van de cao van 05 mei 1999 werd eveneens de mogelijkheid geboden om deze registratie te verlengen. Er werd tevens voorzien in een individuele tussenkomst in het kader van tijdskrediet voor de personen die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen en op voorwaarde dat zij de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. De cao van 20 december 2001 tot regeling van een bijkomende vergoeding inzake tijdskrediet stelde dat er een bijkomende uitkering van 55 euro werd voorzien en dit voor een tijdsduur van 1 januari 2002 tot en met december Bijgevolg werd in 2002, voor wat betreft de werkzaamheden van het Sociaal Fonds, vooral het accent gelegd op de registraties in het kader van het vormingsakkoord, de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen, en de uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De cao van 15 mei 2003 resulteerde in het voortzetten van een aantal bestaande maatregelen, zoals het vormingsluik, brugpensioen en tijdskrediet, maar voorzag anderzijds ook in een aantal nieuwe maatregelen. In eerste instantie werd er een financiële tegemoetkoming voorzien voor jongeren die schoolopleidingen volgen die leiden tot het invullen van een knelpuntberoep. In tweede instantie werd er ook een financiële begeleiding voorzien voor werkgevers die jongeren aanwerven die in het bezit zijn van een startbaankaart en/ of oudere werknemers aanwerven van 50 jaar en ouder. Deze laatste maatregel werd aangepast in de cao van 18 december

7 Het zijn vooral de nieuwe maatregelen, opgenomen in de cao s van 15 mei en 18 december 2003, die in het jaar 2004 een behoorlijke impact gehad hebben op de werkzaamheden van het Sociaal Fonds. De premies in het kader van knelpuntberoepen en de premies in het kader van startbanen en de aanwerving van werknemers van 50 jaar en ouder hebben een enorme toename van het aantal dossiers tot gevolg gehad. Tijdens de eerste helft van het jaar waren er eveneens de registraties met betrekking tot het vormingsluik. Daarnaast was er ook het dossierbeheer in het kader van de bestaande maatregelen, zoals de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen en de uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van het tijdskrediet. De cao van 16 juni 2005 werd vooral gekenmerkt door een verlenging van de maatregelen die voortvloeiden uit de cao van 15 mei Zo bleven de maatregelen tijdskrediet, brugpensioen, startbanen, oudere werknemers en knelpuntberoepen ook in 2005 deel uitmaken van de werkzaamheden van het Sociaal Fonds. Hoewel er in de cao geen verlenging van de maatregel rond de knelpuntberoepen werd voorzien, hebben de engagementen die voortvloeien uit de vorige cao nog steeds een implicatie op het jaar Artikel 16 van de cao van 16 juni 2005, voorziet eveneens in de oprichting van een paritaire werkgroep om bestaande sectorale vormings- en tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van 45-plussers en jongeren te evalueren en te onderzoeken in welke mate zij moeten worden aangepast om hun doeltreffendheid te verhogen. De werkgroep zal eveneens onderzoeken welke sectorale vormings- en tewerkstellingsinitiatieven er kunnen genomen worden ten gunste van allochtone werkzoekenden. Voor wat de werkzaamheden in het jaar 2006 betreft, werd vooral het accent gelegd op het dossierbeheer en uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van de premies startbanen, brugpensioen, tijdskrediet en knelpuntberoepen. Daarnaast waren er eveneens de registraties in het kader van het vormingsakkoord. Artikel 16 van de cao van 16 juni 2005 voorziet in het oprichten van een paritaire werkgroep om bestaande sectorale vormings- en tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van 45-plussers en jongeren te evalueren en te onderzoeken in welke mate deze maatregelen moeten worden aangepast om hun doeltreffendheid te verhogen. Aan Idea Consult werd gevraagd om een studieopdracht uit te voeren gericht op de analyse en evaluatie van bovenvermelde maatregelen was een voortzetting van de taken van 2006 op gebied van dossierbeheer en uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van de premies startbanen, brugpensioen, tijdskrediet en knelpuntberoepen. Vanaf oktober startten de registraties in het kader van het vormingsakkoord. Artikel 18 van voornoemde cao voorziet in de oprichting van een paritaire werkgroep die zal onderzoeken welke sectorale vormings- en tewerkstellingsinitiatieven kunnen genomen worden ten gunste van diversiteit in al zijn facetten zoals bepaald in het IPA

8 I Inleiding In 2008 werden geen nieuwe initiatieven genomen. Het Sociaal Fonds heeft de maatregelen, bepaald in de cao 12 juli 2007 verder afgehandeld, m.n. de registraties van de opleidingsplannen, de betalingen van de aanvullende vergoeding tijdskrediet en de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen. De projecten bedoeld om studenten toe te leiden naar knelpuntberoepen en de betaling van aanwervingspremies aan bedrijven om de aanwerving van jongere en oudere bedienden te stimuleren, werden afgerond. In 2009 werd een grote inspanning gedaan door de sociale partners om de onderhandelingen over twee belangrijke cao s tot een goed einde te brengen. Op 28 september 2009 werd een cao afgesloten over een nieuwe beroepsindeling binnen paritair comité 218. Hieraan waren vele jaren van voorbereiding vooraf gegaan om een geactualiseerde versie te maken van de functieclassificatie die opgenomen was in de cao van 29 mei Eerst werd een geactualiseerde lijst van voorbeeldfuncties samengesteld. Deze functies werden vervolgens gewogen en ondergebracht in klassen. Uiteindelijk is zo een indeling van de bediendenfuncties in 4 klassen ontstaan met de bedoeling de ondernemingen een richtlijn mee te geven om de toepassing van de beloningsminima te vergemakkelijken. Op dezelfde dag werd eveneens overeenstemming bereikt over nieuwe sectorale loonschalen. Deze zijn niet langer gebaseerd op de leeftijd van de bedienden, maar op het aantal jaren beroepservaring. Eerder in 2009 hadden de sociale partners al cao s afgesloten in uitvoering van het IPA , inzake ecocheques, de verlenging van de maatregelen m.b.t. opleiding, brugpensioen en tijdskrediet en een verhoging van de bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het 4de kwartaal 2009 en tot en met het 4de kwartaal 2010 tot 0,21% (cao s van 30/06/2009 en 16/7/2009). In 2010 werden de registraties van de opleidingsplannen voor de periode afgerond. Ook de betalingen van de aanvullende premies tijdskrediet en brugpensioen werden verder gezet. In februari werd een cao over de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten afgesloten in uitvoering van het IPA Op het vlak van beheer werd een protocolakkoord tussen het Sociaal Fonds en Cevora afgesloten waarin een financieringsregeling voor Cevora uitgewerkt werd in het kader van de opdracht van het sociaal fonds, zoals voorzien in art. 4, punt 5 van de cao van 11 juni 1997 betreffende oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid. In 2011 heeft het Sociaal Fonds zijn gewone activiteiten verder gezet: betaling aanvullende premie tijdskrediet, terugbetaling aanvullende vergoeding brugpensioen en registratie van de opleidingsplannen van de bedrijven. De cao s m.b.t. deze onderwerpen werden verlengd op 19 september 2011 met een geldigheidsduur tot einde

9 II Het Sociaal Fonds en de beheerorganen A Oprichting Met ingang van 01 april 1975 (cao van 28 februari 1975) werd een fonds voor bestaanszekerheid opgericht met als benaming Sociaal Fonds. B Financiering Het Sociaal Fonds wordt gefinancierd door een trimestriële bijdrage van de ondernemingen die ressorteren onder het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB). Deze bijdragen worden voor het Fonds geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 07 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, wordt het bedrag van de bijdragen bepaald bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. Voor het jaar 2011 werd de bijdrage voor de eerste drie kwartalen vastgelegd op 0,21% van de brutolonen van de bedienden (cao s van 16 november 2010 en 13 oktober 2011). Voor het laatste kwartaal 2011 werd geen bijdrage geïnd (cao van 13 oktober 2011). C Beheer Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en afgevaardigden van de werknemers. Volgens de statuten moet de raad van beheer bestaan uit 22 leden, hetzij 11 afgevaardigden voorgesteld door de werkgeversorganisaties en 11 afgevaardigden voorgesteld door de bediendenorganisaties. Het paritair comité duidt de leden van de raad van beheer aan en ontslaat ze tevens; het kan het aantal beheerders wijzigen. De leden van de raad van beheer worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, maar hun mandaat kan hernieuwd worden. Ingeval van overlijden of ontslag van een beheerder, voorziet het paritair comité in zijn vervanging. Om de twee jaar duidt de raad van beheer uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. De raad van beheer duidt eveneens de secretaris aan die belast is met het dagelijks bestuur. 7

10 II Het Sociaal Fonds en de beheerorganen De raad van beheer heeft tot opdracht het Sociaal Fonds te beheren, in de ruimste betekenis van het woord, daaronder begrepen het treffen van alle maatregelen welke nodig zijn voor zijn goede werking en voor de verwezenlijking van zijn doel. Het Directiecomité van het Sociaal Fonds is belast met het dagelijks beheer en is paritair samengesteld uit 5 leden die de werkgevers vertegenwoordigen (Confederatie Bouw, Comeos, VBO, VGI, Unizo) en 5 leden die de bedienden vertegenwoordigen (BBTK, Setca, LBC, CNE, ACLVB). Het kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn bij regelmatige volmacht gegeven aan een ander lid van dit comité. De beslissingen van het Directiecomité worden genomen met een éénparigheid van stemmen. De Raad van Beheer heeft op volgende data vergaderd: 24 juni 2011, 7 juli 2011, 6 september 2011 en 8 december

11 III Opdrachten van het Sociaal Fonds Volgende opdrachten bepalen de werkzaamheden van het Sociaal Fonds in 2011 : A. Het waarborgen van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de bediende, indien de werkgever in gebreke blijft ; B. Financiële tegemoetkomingen in de kosten van de vormingsinitiatieven voor patronale en syndicale organisaties ; C. Het terugbetalen van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de werkgevers (cao van 19 september 2011) ; D. Uitbetaling van de individuele tussenkomst tijdskrediet (cao van 19 september 2011) ; E. Het registreren van opleidingsplannen voor de bedrijven die opteerden om : - hun toetreding in het kader van de cao van 30 juni 2009 te verlengen ; - toe te treden tot het vormingsluik van de cao van 19 september

12 III Opdrachten van het Sociaal Fonds A Waarborg aan de bedienden van de aanvullende vergoeding in het kader van brugpensioen Het Sociaal Fonds verzekert de waarborg van de bijkomende vergoeding ingeval een werkgever de verplichtingen welke hem krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, zijn opgelegd niet nakomt binnen een termijn van 30 dagen na het vervallen van de maand waarvoor de bijkomende vergoeding is verschuldigd. Deze opdracht bestaat sinds de oprichting van het Sociaal Fonds. De weigering van het betalen van de aanvullende vergoeding brugpensioen door de werkgever is zeer uitzonderlijk. Vaak betreft het bedrijven in moeilijkheden. Tijdens de terugvorderingprocedure gebeurt het regelmatig dat er zich een faillissement voordoet. In deze gevallen kunnen de voorschotten meestal niet meer gerecupereerd worden. In 2011 kreeg het Sociaal Fonds geen nieuwe aanvraag voor betaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen. B Financiële tegemoetkomingen in de kosten van de vormingsinitiatieven van patronale en syndicale organisaties Het Sociaal Fonds kwam in het jaar 2011 geregeld tussen in de vormingskosten van de patronale en syndicale organisaties. De terugbetaling van kosten geschiedt aan de hand van verantwoordingsstukken en op basis van de geldende criteria. 10

13 C Het terugbetalen van de aanvullende vergoeding voor brugpensioen aan de werkgevers Deze maatregel werd ingevoerd in 1985 en is nog steeds van kracht. Voor de periode 01/07/ /12/2013 is de sectorale leeftijdsvoorwaarde voor brugpensioen vastgesteld op 58 jaar voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke loopbaanvoorwaarden. De cao van 19 september 2011 stelt dat de werkgevers een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds kunnen verkrijgen voor de bruggepensioneerden voor zover hun opzegging zowel ingaat als eindigt tussen 1 juli 2011 en 31 december De leeftijd van 59 jaar dient bereikt te zijn bij de aanvang van het brugpensioen. Er kan aanspraak gemaakt worden op de tussenkomst totdat de bruggepensioneerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. De terugbetaling in het kader van brugpensioen wordt beperkt tot het bedrag dat is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de effectieve terugbetalingen sinds het ontstaan van deze maatregel. Jaar Nieuwe dossiers Actieve dossiers Effectief terugbetaald , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 11

14 III Opdrachten van het Sociaal Fonds D Tijdskrediet De cao van 25 april 2001 afgesloten in het ANPCB voorzag in artikel 14 de mogelijkheid voor de bedienden die de leeftijd van minstens 55 jaar bereiken om vanaf 1 januari 2002 hun arbeidstijd tot een 4/5e job te herleiden (in toepassing van de cao nr. 77 van de NA tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, art en 9 1,1). De vergoeding die in dit kader door het Sociaal Fonds werd toegekend, werd vastgelegd op 55 euro en gekoppeld aan de index zoals de loonschalen van het ANPCB (cao van 20 december 2001). Deze maatregel werd in opeenvolgende cao s verlengd. De laatste verlenging werd bepaald in de cao van 19 september 2011 die stelt dat de maatregel geldig blijft tot 31 december De bedrag van de premie is voor 2011, na jaarlijkse indexatie, opgelopen tot 65,20. Op 31 december 2011 had het Sociaal Fonds sinds het begin van de maatregel in het totaal aanvragen tot tussenkomst ontvangen waarvan er goedgekeurd en betaald zijn. Tijdens het jaar 2011 werd er in het kader van deze maatregel ,74 uitbetaald aan de betrokken bedienden. Jaar Nieuwe dossiers Actieve dossiers Effectief betaald , , , , , , , , , ,74 12

15 E Registraties van opleidingsplannen Bij het tot stand komen van de cao van 5 mei 1999 werd een vernieuwend element ingevoerd. De werkgevers zouden zich engageren om aan de bedienden 4 dagen vorming toe te kennen over een periode van drie jaar ( ). Dit engagement werd verder gezet in de cao s van 25 april 2001, 15 mei 2003, 16 juni 2005, 12 juli 2007 en 16 juli 2009, onder de vorm van verlenging of nieuwe toetreding. Gezien het succes van deze maatregel werd er ook in de cao van 19 september 2011 een vormingsluik voorzien voor de periode Bedrijven die zich in dit kader bij het Sociaal Fonds laten registreren kunnen een beroep doen op financiële tegemoetkoming vanwege Cevora in het kader van de opleidingskosten. De periode voor registraties werd uitgebreid tot 31/12/2012 voor alle vormen van registraties zonder akkoord van de syndicale delegatie. Op 31 december 2011 hadden al bedrijven een aanvraag tot registratie ingediend. 13

16 IV Commentaar op de jaarrekening A Financieel Activa De investeringen in immateriële vaste activa, met name de software worden rechtstreeks in kosten geboekt gezien geoordeeld wordt dat deze geen echte waarde vertegenwoordigen. De materiële vaste activa kenden een stijging. Een nieuwe server werd aangekocht in De afschrijvingen werden normaal toegepast. Het totaal van de afschrijvingen over 2011 beloopt 4.513,32 t.o.v ,73 in De vorderingen op ten hoogste één jaar dewelke voornamelijk bestaan uit de te ontvangen bijdragen R.S.Z. liepen terug van ,04 in 2010 tot ,36 in Deze sterke daling is het gevolg van het niet-innen van bijdragen in het vierde kwartaal De geldbeleggingen daalden van ,17 in 2010 naar ,77 in In de loop van het jaar 2011 werd een totaal bedrag van ,40 van de belegde middelen ingebracht in liquide. De beleggingen bestaan uit beleggingsfondsen en obligaties. De portefeuille wordt actief beheerd door verschillende financiële instellingen. De liquide middelen daaldenvan ,72 in 2010 naar ,59 in De overlopende rekeningen stegen van ,38 in 2010 naar ,24 in De verworven, lopende intresten op de beleggingsportefeuille maken het belangrijkste deel uit van deze post. Passiva Het negatief saldo van het boekjaar bedraagt ,01 tegenover een negatief saldo van ,38 in De reserves bleven dezelfde als in 2010 en dit ten belope van Het eigen vermogen kende een daling van ,82 in 2010 naar ,81 in De voorzieningen voor risico s en kosten stegen van ,29 in 2010 naar ,53 in De schulden verbonden aan sociale voordelen daalden van ,16 in 2010 naar ,41 in Deze bestaan voornamelijk uit schulden t.a.v. Cevora ingevolge een procotol van De overlopende rekeningen daalden van ,58 in 2010 naar ,97 in Het betreft kosten die betrekking hebben op 2011 en die pas aangerekend worden na de afsluiting van het boekjaar. 14

17 B Resultatenrekening Kosten De technische kosten stegen van ,98 in 2010 naar ,19 in Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het verhogen van de dotaties aan het vormingscentrum Cevora. De werkingskosten daalden van ,65 in 2010 naar ,75 in De financiële kosten stegen van ,59 in 2010 naar ,85 in De financiële kosten zijn hoofdzakelijk kosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuilles. De uitzonderlijke kosten daalden van 748,34 in 2010 tot 355,02 in Opbrengsten De technische opbrengsten, zijnde de werkgeversbijdragen, bedroegen ,09 in 2011 tegenover ,05 in Deze sterke daling is te wijten aan het feit dat er in 2011 geen bijdrage werd geïnd voor het vierde kwartaal. De andere opbrengsten, voornamelijk de bijdrageopslagen gekoppeld aan de werkgeversbijdragen bedroegen ,38 in 2011 tegenover ,59 in De opbrengsten uit beleggingen stegen van ,54 in 2010 naar ,08 in C Conclusie Het boekjaar eindigt met een deficit van ,01. 15

18 V Secretariaat Naast het dossierbeheer en de uitbetaling van de tussenkomsten van de maatregelen die voortvloeien uit de CAO s afgesloten in 2011 of eerder, werd er verder geïnvesteerd om de gegevensstromen die het Sociaal Fonds nodig heeft voor haar werking te optimaliseren en bijgevolg op een snellere manier over RSZ- en andere gegevens te beschikken. Deze worden eveneens gebruikt voor research om op die manier een breder beeld te kunnen krijgen van de sector. Het Sociaal Fonds heeft ook een belangrijke rol als verstrekker van informatie naar de werkgevers/werknemers van de sector toe voor wat betreft de materie die eigen is aan het Sociaal Fonds en vervult tevens een doorverwijsfunctie voor materies die haar bevoegdheid overschrijden. Brussel, 5 juni 2012 Paul Clerinx secretaris 16

19

20 Sociaal Fonds van het ANPCB

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN EN VASTSTELLING VAN ZIJN STATUTEN, GEWIJIZGD BIJ COLLECTIEVE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

1. op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het verzekeringswezen, en;

1. op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het verzekeringswezen, en; Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van Fopas, het fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector * Memorie van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

bijlagen cao van 12 december voor de PC218-bedienden www.cevora.be Registreer en geniet van onze ondersteunende diensten en financiële voordelen!

bijlagen cao van 12 december voor de PC218-bedienden www.cevora.be Registreer en geniet van onze ondersteunende diensten en financiële voordelen! bijlagen cao van 12 december Registreer 2013 uw opleidingsplan PC 218 en geniet van onze voor de PC218-bedienden ondersteunende diensten en financiële voordelen! Eenvoudige procedure! www.cevora.be BIJLAGEN

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200 CAO voor de bedienden van het paritair comité 200 PERIODE 2016-2017 Maak van opleiding uw strategische troef Uw praktische gids Geniet van de diensten van Cevora en van uw (financiële) voordelen die ermee

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 3 Overbruggingsuren... 3 Zon- en feestdagen... 3 Premie voor arbeidstijd en beschikbaarheidstijd...

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. 1400500 Verhuizing

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. 1400500 Verhuizing Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400500 Verhuizing Toelage bij pensionering... 2 Kosten van medische schifting... 4 Verwijderingsvergoeding... 5 Verblijfsvergoeding... 5 Vergoeding indien

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016

AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN. Brussel, 15 januari 2016 AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS ALLERLEI PRODUCTEN MVB/WINWORD/SOCIAL/CIRCULAIRES FONDS/ SOCIALES 2016/ DIVERS/PROD DIV 002 FORM GROUPE A RISQUE NL Brussel, 15 januari 2016 Betreft : Regeling om financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Verlenging van sommige bepalingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013 (118.603)... 2 Verloning... 4 Collectieve

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DEEL I: LOONVOORWAARDEN

DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 DEEL I: LOONVOORWAARDEN DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PC 201) LOON- EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 Op 26 juni 2015 sloot het PC 201 een sectorakkoord af voor de periode 1/1/15 31/12/16. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie

RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES 2010. BBTK SETCa. Socialisme. Welvaart. Dienstverlening. Vakbondsalternatieven. Visie Socialisme Welvaart Gepensioneerden Bruggepensioneerden Internationaal Jongeren Militantisme Vooruitgang Leden Acties Dienstverlening België Europa Kaderleden BBTK SETCa RESOLUTIES & MOTIES STATUTAIR CONGRES

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie

Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie Protocol nationaal sectoraal akkoord 2009 2010 arbeiders van de glasindustrie 1. Toepassingsgebied Alle werkgevers, arbeiders en arbeidsters die behoren tot het paritair comité voor het glasbedrijf. 2.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013

Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 Sectorale onderhandelingen PC 322 2013-2014 Sectorakkoord van 12/11/2013 1. Koopkracht A/ Financiële situatie Sociaal Fonds - Gezien het financieel evenwicht van het Sociaal Fonds intussen volledig is

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG HOOFDSTUK 1: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG 1 VANAF 58 JAAR I. Wat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende het sectorakkoord 2015-2016 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied 2. Vastheid van betrekking

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Model van toetredingsakte en toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 20 juli 2007; SCSZ/07/130 1 BERAADSLAGING NR. 07/043 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING EN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 -----------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN

SOCIALE MARIBEL PC 331/KO : INFOBROCHURE - RICHTLIJNEN Fonds Sociale Maribel 331 Vlaamse Welzijns- en Gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel Tel 02 229 32 45 en 02 229 20 12 - Fax 02 227 69 14 SOCIALE MARIBEL PC 331/KO

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord

Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord Sectoronderhandelingen 2011 2012 Sectorakkoord 1. Koopkracht 1.1. Financiële situatie Sociaal Fonds De totale bijdrageverhoging vanaf 01/10/2011 zal 0,15% bedragen (0,09% zie volgende paragraaf inclusief).

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

PREAMBULE TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de inspanningen ten gunste van de personen die tot de risicogroepen

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen 3140000 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Arbeids- en loonvoorwaarden... 2 CAO van 22 maart 1999 (51.489)... 2 Maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie