jaarverslag 2011 Sociaal van het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2011 Sociaal van het"

Transcriptie

1 Sociaal Fonds van het ANPCB jaarverslag 2011 Stuiversstraat 8 Rue des Sols 1000 Brussel - Bruxelles T F

2

3 Sociaal Fonds van het ANPCB Inhoud I Inleiding - Historiek 3 II Het Sociaal Fonds en de beheerorganen 7 A Oprichting 7 B Financiering 7 C Beheer 7 III Opdrachten van het Sociaal Fonds 9 A Waarborgen van de aanvullende vergoeding brugpensioen 10 B Financiële tegemoetkomingen in de kosten van de vormingsinitiatieven 10 van patronale en syndicale organisaties C Terugbetalen van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de werkgevers 11 D Uitbetaling van de individuele tussenkomst tijdskrediet 12 E Registratie van opleidingsplannen 13 IV Commentaar op de jaarrekening 14 A Financieel 14 B Resultatenrekening 15 C Conclusie 15 V Secretariaat 16 1

4

5 I Inleiding A Historiek Bij de oprichting van het Sociaal Fonds in 1975 beperkte de opdracht zich tot tegemoetkomingen in de kosten van de economische en sociale vorming en het waarborgen van de uitbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen indien de werkgever in gebreke blijft (ingevolge art. 12 van de cao van 19 december 1974). Nadien hing de gestage uitbreiding van de rol van het Sociaal Fonds sterk samen met de ondersteunende rol inzake de door de overheid vanaf 1983 opgelegde maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling. In 1990 werd het vormingscentrum vzw Cevora opgericht in de schoot van het paritair comité 218. Jaarlijks wordt er door het paritair comité een budget toegekend voor de werking van het centrum. De bijdragen ter bevordering van de tewerkstelling dienen als voornaamste financieringsbron. Vanaf 1995 werd het accent binnen het Sociaal Fonds meer en meer gelegd op opleiding en arbeidsherverdelende maatregelen. De cao van 19 mei 1995 liet de werkgevers uit onze sector toe om via een toetredingsakte te opteren voor één van de in de cao opgenomen tewerkstellingsmaatregelen. In 1997 werd aan de werkgevers opnieuw de mogelijkheid geboden om toe te treden tot het tewerkstellingsluik, opgenomen in de cao van 12 mei Deze toetreding was gekoppeld aan een rsz-vermindering op voorwaarde dat de werkgever geopteerd had voor tenminste twee van de zes hieronder opgenomen maatregelen : - vormingsplicht - arbeidsherverdeling - verruiming van het recht op loopbaanonderbreking - vrijwillige deeltijdse arbeid - halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar - bedrijfseigen maatregel In dit kader werd ook het recht op individuele tegemoetkoming (op voorwaarde dat de werkgever toegetreden was tot deze module) uitgebreid naar de groep van halftijdse loopbaanonderbrekers vanaf 50 jaar en ouder. Daar waar in het verleden hoofdzakelijk tewerkstellingspremies werden toegekend, werd bij het afsluiten van de cao voor de jaren het toekennen van de premies niet langer voorzien. Op 5 mei 1999 kwam er een nieuwe cao tot stand met een variabele duur (de normale duur is twee jaar, maar voor de categorieën vorming en brugpensioen werd de periode voor 3 jaar verlengd). Eén van de vernieuwende elementen in deze overeenkomst was dat de werkgevers zich engageerden om aan de bedienden 4 dagen vorming toe te kennen over een periode van drie jaar ( ). Bedrijven die zich in dit kader bij het Sociaal Fonds lieten registreren konden een beroep doen op financiële tussenkomsten vanwege Cevora. 3

6 I Inleiding De bedrijven die in het kader van de cao van 12 mei 1997 opteerden voor minstens 2 van de arbeidsbevorderende maatregelen, konden deze toetreding verlengen en konden op die manier eveneens genieten van de financiële steun vanwege Cevora. In 2000 hebben de werkzaamheden binnen het Sociaal Fonds zich voornamelijk toegespitst op de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de werkgevers, het uitbetalen van de individuele tussenkomsten in het kader van voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 50 jaar en het registreren van bedrijven met syndicale delegatie die intekenden op het suppletief opleidingsplan in het kader van de cao van 5 mei De cao van 25 april 2001 bood aan de werkgevers, voor wat het vormingsluik betreft, de mogelijkheid om zich te laten registreren bij het Sociaal Fonds en op die manier beroep te doen op financiële steun vanwege Cevora. Aan de werkgevers die zich reeds lieten registreren in het kader van de cao van 05 mei 1999 werd eveneens de mogelijkheid geboden om deze registratie te verlengen. Er werd tevens voorzien in een individuele tussenkomst in het kader van tijdskrediet voor de personen die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen en op voorwaarde dat zij de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. De cao van 20 december 2001 tot regeling van een bijkomende vergoeding inzake tijdskrediet stelde dat er een bijkomende uitkering van 55 euro werd voorzien en dit voor een tijdsduur van 1 januari 2002 tot en met december Bijgevolg werd in 2002, voor wat betreft de werkzaamheden van het Sociaal Fonds, vooral het accent gelegd op de registraties in het kader van het vormingsakkoord, de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen, en de uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De cao van 15 mei 2003 resulteerde in het voortzetten van een aantal bestaande maatregelen, zoals het vormingsluik, brugpensioen en tijdskrediet, maar voorzag anderzijds ook in een aantal nieuwe maatregelen. In eerste instantie werd er een financiële tegemoetkoming voorzien voor jongeren die schoolopleidingen volgen die leiden tot het invullen van een knelpuntberoep. In tweede instantie werd er ook een financiële begeleiding voorzien voor werkgevers die jongeren aanwerven die in het bezit zijn van een startbaankaart en/ of oudere werknemers aanwerven van 50 jaar en ouder. Deze laatste maatregel werd aangepast in de cao van 18 december

7 Het zijn vooral de nieuwe maatregelen, opgenomen in de cao s van 15 mei en 18 december 2003, die in het jaar 2004 een behoorlijke impact gehad hebben op de werkzaamheden van het Sociaal Fonds. De premies in het kader van knelpuntberoepen en de premies in het kader van startbanen en de aanwerving van werknemers van 50 jaar en ouder hebben een enorme toename van het aantal dossiers tot gevolg gehad. Tijdens de eerste helft van het jaar waren er eveneens de registraties met betrekking tot het vormingsluik. Daarnaast was er ook het dossierbeheer in het kader van de bestaande maatregelen, zoals de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen en de uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van het tijdskrediet. De cao van 16 juni 2005 werd vooral gekenmerkt door een verlenging van de maatregelen die voortvloeiden uit de cao van 15 mei Zo bleven de maatregelen tijdskrediet, brugpensioen, startbanen, oudere werknemers en knelpuntberoepen ook in 2005 deel uitmaken van de werkzaamheden van het Sociaal Fonds. Hoewel er in de cao geen verlenging van de maatregel rond de knelpuntberoepen werd voorzien, hebben de engagementen die voortvloeien uit de vorige cao nog steeds een implicatie op het jaar Artikel 16 van de cao van 16 juni 2005, voorziet eveneens in de oprichting van een paritaire werkgroep om bestaande sectorale vormings- en tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van 45-plussers en jongeren te evalueren en te onderzoeken in welke mate zij moeten worden aangepast om hun doeltreffendheid te verhogen. De werkgroep zal eveneens onderzoeken welke sectorale vormings- en tewerkstellingsinitiatieven er kunnen genomen worden ten gunste van allochtone werkzoekenden. Voor wat de werkzaamheden in het jaar 2006 betreft, werd vooral het accent gelegd op het dossierbeheer en uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van de premies startbanen, brugpensioen, tijdskrediet en knelpuntberoepen. Daarnaast waren er eveneens de registraties in het kader van het vormingsakkoord. Artikel 16 van de cao van 16 juni 2005 voorziet in het oprichten van een paritaire werkgroep om bestaande sectorale vormings- en tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van 45-plussers en jongeren te evalueren en te onderzoeken in welke mate deze maatregelen moeten worden aangepast om hun doeltreffendheid te verhogen. Aan Idea Consult werd gevraagd om een studieopdracht uit te voeren gericht op de analyse en evaluatie van bovenvermelde maatregelen was een voortzetting van de taken van 2006 op gebied van dossierbeheer en uitbetaling van de tussenkomsten in het kader van de premies startbanen, brugpensioen, tijdskrediet en knelpuntberoepen. Vanaf oktober startten de registraties in het kader van het vormingsakkoord. Artikel 18 van voornoemde cao voorziet in de oprichting van een paritaire werkgroep die zal onderzoeken welke sectorale vormings- en tewerkstellingsinitiatieven kunnen genomen worden ten gunste van diversiteit in al zijn facetten zoals bepaald in het IPA

8 I Inleiding In 2008 werden geen nieuwe initiatieven genomen. Het Sociaal Fonds heeft de maatregelen, bepaald in de cao 12 juli 2007 verder afgehandeld, m.n. de registraties van de opleidingsplannen, de betalingen van de aanvullende vergoeding tijdskrediet en de terugbetaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen. De projecten bedoeld om studenten toe te leiden naar knelpuntberoepen en de betaling van aanwervingspremies aan bedrijven om de aanwerving van jongere en oudere bedienden te stimuleren, werden afgerond. In 2009 werd een grote inspanning gedaan door de sociale partners om de onderhandelingen over twee belangrijke cao s tot een goed einde te brengen. Op 28 september 2009 werd een cao afgesloten over een nieuwe beroepsindeling binnen paritair comité 218. Hieraan waren vele jaren van voorbereiding vooraf gegaan om een geactualiseerde versie te maken van de functieclassificatie die opgenomen was in de cao van 29 mei Eerst werd een geactualiseerde lijst van voorbeeldfuncties samengesteld. Deze functies werden vervolgens gewogen en ondergebracht in klassen. Uiteindelijk is zo een indeling van de bediendenfuncties in 4 klassen ontstaan met de bedoeling de ondernemingen een richtlijn mee te geven om de toepassing van de beloningsminima te vergemakkelijken. Op dezelfde dag werd eveneens overeenstemming bereikt over nieuwe sectorale loonschalen. Deze zijn niet langer gebaseerd op de leeftijd van de bedienden, maar op het aantal jaren beroepservaring. Eerder in 2009 hadden de sociale partners al cao s afgesloten in uitvoering van het IPA , inzake ecocheques, de verlenging van de maatregelen m.b.t. opleiding, brugpensioen en tijdskrediet en een verhoging van de bijdrage aan het Sociaal Fonds vanaf het 4de kwartaal 2009 en tot en met het 4de kwartaal 2010 tot 0,21% (cao s van 30/06/2009 en 16/7/2009). In 2010 werden de registraties van de opleidingsplannen voor de periode afgerond. Ook de betalingen van de aanvullende premies tijdskrediet en brugpensioen werden verder gezet. In februari werd een cao over de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten afgesloten in uitvoering van het IPA Op het vlak van beheer werd een protocolakkoord tussen het Sociaal Fonds en Cevora afgesloten waarin een financieringsregeling voor Cevora uitgewerkt werd in het kader van de opdracht van het sociaal fonds, zoals voorzien in art. 4, punt 5 van de cao van 11 juni 1997 betreffende oprichting van het Fonds voor bestaanszekerheid. In 2011 heeft het Sociaal Fonds zijn gewone activiteiten verder gezet: betaling aanvullende premie tijdskrediet, terugbetaling aanvullende vergoeding brugpensioen en registratie van de opleidingsplannen van de bedrijven. De cao s m.b.t. deze onderwerpen werden verlengd op 19 september 2011 met een geldigheidsduur tot einde

9 II Het Sociaal Fonds en de beheerorganen A Oprichting Met ingang van 01 april 1975 (cao van 28 februari 1975) werd een fonds voor bestaanszekerheid opgericht met als benaming Sociaal Fonds. B Financiering Het Sociaal Fonds wordt gefinancierd door een trimestriële bijdrage van de ondernemingen die ressorteren onder het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB). Deze bijdragen worden voor het Fonds geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 07 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, wordt het bedrag van de bijdragen bepaald bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. Voor het jaar 2011 werd de bijdrage voor de eerste drie kwartalen vastgelegd op 0,21% van de brutolonen van de bedienden (cao s van 16 november 2010 en 13 oktober 2011). Voor het laatste kwartaal 2011 werd geen bijdrage geïnd (cao van 13 oktober 2011). C Beheer Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en afgevaardigden van de werknemers. Volgens de statuten moet de raad van beheer bestaan uit 22 leden, hetzij 11 afgevaardigden voorgesteld door de werkgeversorganisaties en 11 afgevaardigden voorgesteld door de bediendenorganisaties. Het paritair comité duidt de leden van de raad van beheer aan en ontslaat ze tevens; het kan het aantal beheerders wijzigen. De leden van de raad van beheer worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, maar hun mandaat kan hernieuwd worden. Ingeval van overlijden of ontslag van een beheerder, voorziet het paritair comité in zijn vervanging. Om de twee jaar duidt de raad van beheer uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan. De raad van beheer duidt eveneens de secretaris aan die belast is met het dagelijks bestuur. 7

10 II Het Sociaal Fonds en de beheerorganen De raad van beheer heeft tot opdracht het Sociaal Fonds te beheren, in de ruimste betekenis van het woord, daaronder begrepen het treffen van alle maatregelen welke nodig zijn voor zijn goede werking en voor de verwezenlijking van zijn doel. Het Directiecomité van het Sociaal Fonds is belast met het dagelijks beheer en is paritair samengesteld uit 5 leden die de werkgevers vertegenwoordigen (Confederatie Bouw, Comeos, VBO, VGI, Unizo) en 5 leden die de bedienden vertegenwoordigen (BBTK, Setca, LBC, CNE, ACLVB). Het kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn bij regelmatige volmacht gegeven aan een ander lid van dit comité. De beslissingen van het Directiecomité worden genomen met een éénparigheid van stemmen. De Raad van Beheer heeft op volgende data vergaderd: 24 juni 2011, 7 juli 2011, 6 september 2011 en 8 december

11 III Opdrachten van het Sociaal Fonds Volgende opdrachten bepalen de werkzaamheden van het Sociaal Fonds in 2011 : A. Het waarborgen van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de bediende, indien de werkgever in gebreke blijft ; B. Financiële tegemoetkomingen in de kosten van de vormingsinitiatieven voor patronale en syndicale organisaties ; C. Het terugbetalen van de aanvullende vergoeding brugpensioen aan de werkgevers (cao van 19 september 2011) ; D. Uitbetaling van de individuele tussenkomst tijdskrediet (cao van 19 september 2011) ; E. Het registreren van opleidingsplannen voor de bedrijven die opteerden om : - hun toetreding in het kader van de cao van 30 juni 2009 te verlengen ; - toe te treden tot het vormingsluik van de cao van 19 september

12 III Opdrachten van het Sociaal Fonds A Waarborg aan de bedienden van de aanvullende vergoeding in het kader van brugpensioen Het Sociaal Fonds verzekert de waarborg van de bijkomende vergoeding ingeval een werkgever de verplichtingen welke hem krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, zijn opgelegd niet nakomt binnen een termijn van 30 dagen na het vervallen van de maand waarvoor de bijkomende vergoeding is verschuldigd. Deze opdracht bestaat sinds de oprichting van het Sociaal Fonds. De weigering van het betalen van de aanvullende vergoeding brugpensioen door de werkgever is zeer uitzonderlijk. Vaak betreft het bedrijven in moeilijkheden. Tijdens de terugvorderingprocedure gebeurt het regelmatig dat er zich een faillissement voordoet. In deze gevallen kunnen de voorschotten meestal niet meer gerecupereerd worden. In 2011 kreeg het Sociaal Fonds geen nieuwe aanvraag voor betaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen. B Financiële tegemoetkomingen in de kosten van de vormingsinitiatieven van patronale en syndicale organisaties Het Sociaal Fonds kwam in het jaar 2011 geregeld tussen in de vormingskosten van de patronale en syndicale organisaties. De terugbetaling van kosten geschiedt aan de hand van verantwoordingsstukken en op basis van de geldende criteria. 10

13 C Het terugbetalen van de aanvullende vergoeding voor brugpensioen aan de werkgevers Deze maatregel werd ingevoerd in 1985 en is nog steeds van kracht. Voor de periode 01/07/ /12/2013 is de sectorale leeftijdsvoorwaarde voor brugpensioen vastgesteld op 58 jaar voor zover de betrokkene voldoet aan de wettelijke loopbaanvoorwaarden. De cao van 19 september 2011 stelt dat de werkgevers een tegemoetkoming van het Sociaal Fonds kunnen verkrijgen voor de bruggepensioneerden voor zover hun opzegging zowel ingaat als eindigt tussen 1 juli 2011 en 31 december De leeftijd van 59 jaar dient bereikt te zijn bij de aanvang van het brugpensioen. Er kan aanspraak gemaakt worden op de tussenkomst totdat de bruggepensioneerde de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. De terugbetaling in het kader van brugpensioen wordt beperkt tot het bedrag dat is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de effectieve terugbetalingen sinds het ontstaan van deze maatregel. Jaar Nieuwe dossiers Actieve dossiers Effectief terugbetaald , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 11

14 III Opdrachten van het Sociaal Fonds D Tijdskrediet De cao van 25 april 2001 afgesloten in het ANPCB voorzag in artikel 14 de mogelijkheid voor de bedienden die de leeftijd van minstens 55 jaar bereiken om vanaf 1 januari 2002 hun arbeidstijd tot een 4/5e job te herleiden (in toepassing van de cao nr. 77 van de NA tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, art en 9 1,1). De vergoeding die in dit kader door het Sociaal Fonds werd toegekend, werd vastgelegd op 55 euro en gekoppeld aan de index zoals de loonschalen van het ANPCB (cao van 20 december 2001). Deze maatregel werd in opeenvolgende cao s verlengd. De laatste verlenging werd bepaald in de cao van 19 september 2011 die stelt dat de maatregel geldig blijft tot 31 december De bedrag van de premie is voor 2011, na jaarlijkse indexatie, opgelopen tot 65,20. Op 31 december 2011 had het Sociaal Fonds sinds het begin van de maatregel in het totaal aanvragen tot tussenkomst ontvangen waarvan er goedgekeurd en betaald zijn. Tijdens het jaar 2011 werd er in het kader van deze maatregel ,74 uitbetaald aan de betrokken bedienden. Jaar Nieuwe dossiers Actieve dossiers Effectief betaald , , , , , , , , , ,74 12

15 E Registraties van opleidingsplannen Bij het tot stand komen van de cao van 5 mei 1999 werd een vernieuwend element ingevoerd. De werkgevers zouden zich engageren om aan de bedienden 4 dagen vorming toe te kennen over een periode van drie jaar ( ). Dit engagement werd verder gezet in de cao s van 25 april 2001, 15 mei 2003, 16 juni 2005, 12 juli 2007 en 16 juli 2009, onder de vorm van verlenging of nieuwe toetreding. Gezien het succes van deze maatregel werd er ook in de cao van 19 september 2011 een vormingsluik voorzien voor de periode Bedrijven die zich in dit kader bij het Sociaal Fonds laten registreren kunnen een beroep doen op financiële tegemoetkoming vanwege Cevora in het kader van de opleidingskosten. De periode voor registraties werd uitgebreid tot 31/12/2012 voor alle vormen van registraties zonder akkoord van de syndicale delegatie. Op 31 december 2011 hadden al bedrijven een aanvraag tot registratie ingediend. 13

16 IV Commentaar op de jaarrekening A Financieel Activa De investeringen in immateriële vaste activa, met name de software worden rechtstreeks in kosten geboekt gezien geoordeeld wordt dat deze geen echte waarde vertegenwoordigen. De materiële vaste activa kenden een stijging. Een nieuwe server werd aangekocht in De afschrijvingen werden normaal toegepast. Het totaal van de afschrijvingen over 2011 beloopt 4.513,32 t.o.v ,73 in De vorderingen op ten hoogste één jaar dewelke voornamelijk bestaan uit de te ontvangen bijdragen R.S.Z. liepen terug van ,04 in 2010 tot ,36 in Deze sterke daling is het gevolg van het niet-innen van bijdragen in het vierde kwartaal De geldbeleggingen daalden van ,17 in 2010 naar ,77 in In de loop van het jaar 2011 werd een totaal bedrag van ,40 van de belegde middelen ingebracht in liquide. De beleggingen bestaan uit beleggingsfondsen en obligaties. De portefeuille wordt actief beheerd door verschillende financiële instellingen. De liquide middelen daaldenvan ,72 in 2010 naar ,59 in De overlopende rekeningen stegen van ,38 in 2010 naar ,24 in De verworven, lopende intresten op de beleggingsportefeuille maken het belangrijkste deel uit van deze post. Passiva Het negatief saldo van het boekjaar bedraagt ,01 tegenover een negatief saldo van ,38 in De reserves bleven dezelfde als in 2010 en dit ten belope van Het eigen vermogen kende een daling van ,82 in 2010 naar ,81 in De voorzieningen voor risico s en kosten stegen van ,29 in 2010 naar ,53 in De schulden verbonden aan sociale voordelen daalden van ,16 in 2010 naar ,41 in Deze bestaan voornamelijk uit schulden t.a.v. Cevora ingevolge een procotol van De overlopende rekeningen daalden van ,58 in 2010 naar ,97 in Het betreft kosten die betrekking hebben op 2011 en die pas aangerekend worden na de afsluiting van het boekjaar. 14

17 B Resultatenrekening Kosten De technische kosten stegen van ,98 in 2010 naar ,19 in Deze stijging is voornamelijk te wijten aan het verhogen van de dotaties aan het vormingscentrum Cevora. De werkingskosten daalden van ,65 in 2010 naar ,75 in De financiële kosten stegen van ,59 in 2010 naar ,85 in De financiële kosten zijn hoofdzakelijk kosten verbonden aan het beheer van de beleggingsportefeuilles. De uitzonderlijke kosten daalden van 748,34 in 2010 tot 355,02 in Opbrengsten De technische opbrengsten, zijnde de werkgeversbijdragen, bedroegen ,09 in 2011 tegenover ,05 in Deze sterke daling is te wijten aan het feit dat er in 2011 geen bijdrage werd geïnd voor het vierde kwartaal. De andere opbrengsten, voornamelijk de bijdrageopslagen gekoppeld aan de werkgeversbijdragen bedroegen ,38 in 2011 tegenover ,59 in De opbrengsten uit beleggingen stegen van ,54 in 2010 naar ,08 in C Conclusie Het boekjaar eindigt met een deficit van ,01. 15

18 V Secretariaat Naast het dossierbeheer en de uitbetaling van de tussenkomsten van de maatregelen die voortvloeien uit de CAO s afgesloten in 2011 of eerder, werd er verder geïnvesteerd om de gegevensstromen die het Sociaal Fonds nodig heeft voor haar werking te optimaliseren en bijgevolg op een snellere manier over RSZ- en andere gegevens te beschikken. Deze worden eveneens gebruikt voor research om op die manier een breder beeld te kunnen krijgen van de sector. Het Sociaal Fonds heeft ook een belangrijke rol als verstrekker van informatie naar de werkgevers/werknemers van de sector toe voor wat betreft de materie die eigen is aan het Sociaal Fonds en vervult tevens een doorverwijsfunctie voor materies die haar bevoegdheid overschrijden. Brussel, 5 juni 2012 Paul Clerinx secretaris 16

19

20 Sociaal Fonds van het ANPCB

Sociaal. jaarverslag Stuiversstraat 8 Rue des Sols 1000 Brussel - Bruxelles T F

Sociaal. jaarverslag Stuiversstraat 8 Rue des Sols 1000 Brussel - Bruxelles T F Sociaal Fonds van het ANPCB jaarverslag 2010 Stuiversstraat 8 Rue des Sols 1000 Brussel - Bruxelles T 02-512 93 36 F 02-514 59 94 info@sfonds218.be www.sfonds218.be Sociaal Fonds van het ANPCB Inhoud

Nadere informatie

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden. CAO van 5 augustus 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid tot oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 TER VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN SOCIALE VOORDELEN TEN LASTE VAN HET SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN ---------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Geldigheidsdatum: 01/01/2016 Laatste aanpassing: 22/09/ Paritair Comité voor de handel in brandstoffen 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Ecocheques... 1 Hospitalisatieverzekering... 1 Aanvullend pensioen... 2 Premie bij pensionering... 4 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 BIS VAN 27 NOVEMBER 1981 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE UITZENDKRACHTEN EN VASTSTELLING VAN ZIJN STATUTEN, GEWIJIZGD BIJ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel

HOOFDSTUK I. Benaming, zetel en doel 1270000 Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 1 Premie bij pensionering... 3 Forfaitaire A.R.A.B. -vergoeding... 4 Verblijfsvergoedingen van het rijdend

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit. KONINKLIJK BESLUIT van 24 JUNI 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen,

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

1. op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het verzekeringswezen, en;

1. op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het verzekeringswezen, en; Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van Fopas, het fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector * Memorie van

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331)

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (331) Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, in toepassing van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Gebruik van eender welk mechanisch werktuig Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 4

Gebruik van eender welk mechanisch werktuig Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 4 1460000 Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Gebruik van eender welk mechanisch werktuig... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2005 (74.116)... 2 Gevaarlijke of ongezonde werken... 3

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien de site geen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4

Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Jaarlijks een premie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 (83.930)... 2 Hospitalisatieverzekering... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 3 Overbruggingsuren... 3 Zon- en feestdagen... 3 Premie voor arbeidstijd en beschikbaarheidstijd...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Maaltijdcheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007 (82.707)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Eénmalige premie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Maaltijdcheques... 1 Ecocheques...

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie

Autocarondernemingen

Autocarondernemingen Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 1400103 Autocarondernemingen ARAB-vergoeding... 2 Anciënniteitstoeslag... 2 Overuren... 2 Afwezigheidspremie... 3 Forfaitaire bedrag voor de compensatiedagen

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen

Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen 1420100 Paritair subcomité voor de terugwinning van metalen Eindejaarspremie... 1 Anciënniteitstoeslag... 1 Sectoraal systeem van ecocheques... 1 Aanvullend pensioen... 1 Sectorale omkadering van de regimes

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116)

Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 17 juni 2015 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule Overwegende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen

Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300001 Privé-ziekenhuizen, Psychiatrische verzorgingstehuizen Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

bijlagen cao van 12 december voor de PC218-bedienden www.cevora.be Registreer en geniet van onze ondersteunende diensten en financiële voordelen!

bijlagen cao van 12 december voor de PC218-bedienden www.cevora.be Registreer en geniet van onze ondersteunende diensten en financiële voordelen! bijlagen cao van 12 december Registreer 2013 uw opleidingsplan PC 218 en geniet van onze voor de PC218-bedienden ondersteunende diensten en financiële voordelen! Eenvoudige procedure! www.cevora.be BIJLAGEN

Nadere informatie

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. 1400500 Verhuizing

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek. 1400500 Verhuizing Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400500 Verhuizing Toelage bij pensionering... 2 Kosten van medische schifting... 4 Verwijderingsvergoeding... 5 Verblijfsvergoeding... 5 Vergoeding indien

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 4 Vergoeding bij overlijden... 4 Overbruggingsuren... 4 Zon- en feestdagen... 4 Premie

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD /10/2015

PROTOCOLAKKOORD /10/2015 PROTOCOLAKKOORD 2015-2016 22/10/2015 1. Sectorproblematiek Er wordt een Monitoringwerkgroep opgericht die de invoering van de witte kassa in de horeca opvolgt en nagaat welke effecten dit heeft. Aan Guidea

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/01/2011 Laatste aanpassing: 02/05/2016. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 3 Ploegenpremies... 4 Arbeid op zon en feestdag... 4 Overuren...

Nadere informatie

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013

Ontwerp Protocol van akkoord van 28 oktober 2013 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Ontwerp Protocol van akkoord 2013-2014 van 28 oktober 2013 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie

Thuisverpleging

Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Haard of standplaatstoelage... 1 Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen... 2 Onregelmatige prestaties... 2 Niet ingepland

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt

Laatste aanpassing: 26/11/2014. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Fruitteelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450005 Fruitteelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen

2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen 2240000 Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Verlenging van sommige bepalingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013 (118.603)... 2 Verloning... 4 Collectieve

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED 1/5 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de koppeling van de minimumen de effectief betaalde lonen aan het gezondheidsindexcijfer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 ( )... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 (84.903)...

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 ( )... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 (84.903)... 3120000 Paritair Comité voor de warenhuizen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 (130.047)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 (84.903)... 5 Anciënniteit 1 Collectieve

Nadere informatie

Speciale autobusdiensten

Speciale autobusdiensten Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars 1400102 Speciale autobusdiensten Zondagarbeid... 2 Nachtarbeid... 2 Vergoeding gesplitste diensten... 3 ARAB-vergoeding... 3 Geschenkencheque... 4 Ecocheques...

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200 CAO voor de bedienden van het paritair comité 200 PERIODE 2016-2017 Maak van opleiding uw strategische troef Uw praktische gids Geniet van de diensten van Cevora en van uw (financiële) voordelen die ermee

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15

Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 15 2010000 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012 (113.207)... 2 Overloon zondagarbeid...

Nadere informatie