DECENTRALISATIES EN ARCHIVERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECENTRALISATIES EN ARCHIVERING"

Transcriptie

1 DECENTRALISATIES EN ARCHIVERING

2 Opgesteld door KING Datum 17 december 2014 Versie 0.9 2

3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Aanpak 5 3 Issues Eenmalige overdracht dossiers jeugdzorg Archivering van het ene plan Samenwerken in de keten op basis van uitbesteding 9 4 Aanbeveling voor vervolg 11 5 Bijlage 1 Modelartikel. Informatie en archivering Informatie en archivering 12 Toelichting 12 6 Bijlage 2 - Informatie en archivering 13 In aanvulling op de in artikel.. genoemde bepalingen neemt Opdrachtnemer het volgende in acht met betrekking tot informatie en archivering: 13 3

4 1 Inleiding De drie decentralisaties die momenteel worden uitgevoerd hebben een grote impact op de informatievoorziening voor de gemeenten binnen het sociaal domein. Binnen de afzonderlijke domeinen Jeugd, Zorg en Werk en Inkomen zijn de door te voeren veranderingen erg groot en de het is van groot belang om de samenhang in de verandering in ogenschouw te nemen. VNG heeft in samenwerking met KING het programma VISD opgezet, om ondersteuning te bieden aan gemeenten in de vorm van praktische hulpmiddelen, specialistische kennis en inzicht in oplossingen die andere gemeenten inmiddels hebben gekozen. Een van de onderwerpen waar VISD meer inzicht in wil verschaffen is het thema archivering. De gemeente is als zorgdrager 1 belast met de archiefzorg en heeft daarmee bestuurlijke verantwoording voor het archiefbeheer. Dit is uiteraard ook van toepassing op de domeinen Jeugd, Zorg en Werk en Inkomen. De veranderingen zoals die zich nu voltrekken in het sociaal domein brengt een aantal vragen met zich mee zoals hieronder geformuleerd. De drie vragen die beantwoord zouden moeten worden 1. Waar per taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (t.b.v.) rondom participatie, zorgen, jeugd naar de gemeente overgaan, gaan ook klantgegevens naar de gemeente over. In grote lijnen worden de volgende zaken wettelijk geregeld: Dossiers over maatregelen kinderbescherming en jeugdreclassering worden vervreemd en overgedragen van de Bureaus Jeugdzorg naar de nieuw te vormen gecertificeerde instellingen. Dossiers meldingen van kindermishandeling (AMK) worden vervreemd van Bureaus Jeugdzorg naar de gemeenten, die ze beleggen bij de nieuw te vormen gecombineerde Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK s). Vraag resteert wat een gemeente zelf nog moet regelen rondom dossiervorming/ archivering en toezicht hierop. 2. De gemeente gaat zelf de nieuwe taken inrichten in de lijn met de ambitie van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dat ene plan is in feit een (set van) beschikking(en) met afspraken met klant, gemeente en aanbieder. Hoe wordt dit plan gearchiveerd en wat is de samenhang met de bestaande dossiers in bijvoorbeeld de bestaande kokers binnen de gemeente? 3. Wanneer een gemeente nieuwe taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitbesteedt, welke afspraken worden dan gemaakt over dossiervorming en archivering, maar ook uitwisseling, opvraagbaarheid en toegankelijkheid van dossiers? 1 Een zorgdrager is functionaris of organisatie die bij of krachtens de Archiefwet belast is met de zorg voor de archiefbescheiden 4

5 2 Aanpak In de laatste vergadering van de VNG Adviescommissie archieven van 16 oktober is aangekondigd dat deze notitie er zou komen. In die vergadering is ook aangegeven dat de tijd en capaciteit ontbreekt om een uitgebreid onderzoek te doen bij een groot aantal gemeenten. Om pragmatische redenen is daarom gekozen om een klein aantal gemeenten te bevragen vanuit de hierboven beschreven vraagstelling. Daarnaast zijn er al vragen binnengekomen bij KING en VNG over deze materie met toelichting. Ook worden deskundigen betrokken bij de feedback over dit onderwerp. 5

6 3 Issues Hieronder worden per vraagstelling de issues besproken die bij deze korte inventarisatie naar voren zijn gekomen. 3.1 Eenmalige overdracht dossiers jeugdzorg De beantwoording van deze is in eerste instantie wel meegenomen in deze rapportage. Tijdens de totstandkoming van dit project bleek dat er ook een factsheet 2 door de VNG wordt opgesteld die deze vraag grotendeels beantwoordt. Om die reden wordt verwezen naar deze factsheet. In deze rapportage willen we nog wel aandacht besteden aan het digitale aspect van de overdracht. Momenteel gebruiken de Bureaus Jeugdzorg een drietal primaire systemen IJ (Informatie Jeugdzorg) en KITS (voor meldingen kindermishandeling) en eventueel in het in ontwikkeling zijnde nieuw systeem, dat de opvolger moet worden van deze twee systemen voor een deel van de Bureaus Jeugdzorg. Ten aanzien van archivering zijn er de volgende actoren en acties te onderscheiden voor wat betreft de eenmalige overdracht van de jeugddossiers: Actor Rijk Zorgverzekeraar Provincie Acties 1. Landelijk gefinancierde jeugdhulp, o.a. Jeugdzorg+ informeren over archivering en/of overdracht van dossiers aan de hand van het woonplaatsbeginsel. 2. Hen de primaire gegevens (=relevante betalingsgegevens) laten melden bij de landelijk inkoop (=VNG). 3. Landelijke inkoper informeert de betreffende gemeenten via de landelijke inkoopstructuur over primaire persoonsgegevens en hulpverlenende instelling. Het fysieke (en evt. afgesloten) dossier blijft in bezit van de instelling conform wettelijke vereisten, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en privacywaarborg (WBP) door gemeente is vergelijkbaar met de werkwijze van verzekeraar of provincie. 1. Gecontracteerde jeugdhulp-2014 informeren over archivering en/of overdracht van dossiers aan de hand van het woonplaatsbeginsel. 2. De verzekeraar meldt de primaire gegevens (=relevante betalingsgegevens) bij de betreffende gemeentelijke inkoop. Het fysieke (en eventueel afgesloten) dossier blijft in bezit van de instelling conform wettelijke vereisten (o.a. WGBO) en privacywaarborg door gemeente is vergelijkbaar met de werkwijze van zorgverzekeraar of provincie. 1. Provinciaal gefinancierde jeugdzorg en jeugdhulp informeren over archivering en/of overdracht van dossiers aan de hand van het woonplaatsbeginsel. 2. De provincie meldt primaire gegevens (=relevante betalingsgegevens) bij de betreffende gemeente, via de gemeentelijk inkoop. Het fysieke (en eventueel afgesloten) dossier blijft in bezit van de instelling conform wettelijke vereisten (o.a. WGBO). Bij eventuele wijziging van zorgaanbieder wordt een nieuw dossier aangemaakt door de nieuwe 2 Zie ook notitie Factsheet overdracht dossiers Bureau Jeugdzorg 9 december 14. Deze notitie geeft een compleet beeld van de aanpak die een gemeente moet volgen bij de eenmalige overdracht. 6

7 Actor Gemeente Acties zorgaanbieder en privacywaarborg (WBP) door gemeente is vergelijkbaar met de werkwijze van verzekeraar of provincie. 1. Archiveert de primaire gegevens, nodig voor betaling van jeugdhulp, 2. Lokaal gefinancierde/ ingekochte jeugdhulp informeren over mogelijke aanmaak van nieuwe dossiers, conform wettelijke vereisten (o.a. WGBO). Afgesloten dossiers blijven in bezit van de hulpverlenende instelling, conform wettelijke vereisten, o.a. WBP, WGBO. Betreffende deze overdracht zijn er nog onbeantwoorde vraagstukken: 1. Wat gebeurt er met hulpverleningsdossiers van een instelling die ophoudt te bestaan? 2. welke dossierinformatie van de huidige Bureaus Jeugdzorg moet overgedragen worden en naar wie? (Scope: alles wat niet de huidige 'gezinsvoogdij' en 'jeugdreclassering'/jb/jr betreft) Grofweg zijn er drie scenario s mogelijk bij overdracht van de digitale cliëntdossiers (inclusief procesgegevens) Gemeenten hebben nog geen systeem en nemen het systeem van het regionale Bureau Jeugdzorg niet over of in beheer. Dossiers worden in fysieke vorm overgedragen. 2. Gemeenten hebben eigen Jeugdzorgsysteem. De digitale overdracht bestaat uit de overdracht van gegevens (dossiers en proces) die in het eigen jeugdzorgsysteem worden overgezet. 3. Gemeenten nemen het systeem van Bureau Jeugdzorg over, met die gegevens (dossiers en proces) van cliënten wiens zorg wordt overgedragen. Aanbeveling bij digitale overdracht. De gemeente moet er zorg voor dragen dat de digitale gegevens op een juiste manier terecht komen in de ontvangende (jeugdzorg)systemen. Dit betekent o.a. dat de gegevensmodellen met elkaar in overeenstemming moeten zijn. De gemeente moet er ook voor zorgen dat de toegang tot de gegevens (wie mag wat wanneer zien) op een beveiligde manier wordt gefaciliteerd conform de wet Bescherming Persoonsgegevens. Als besloten is of wordt om de bestaande systemen inclusief de dossiers en gegevens over te nemen, zorg dan er voor dat het technisch en applicatiebeheer ook goed is overgedragen. Let wel, de systemen van Bureau Jeugdzorg kunnen meer cliënten bevatten dan aan zorgdossiers wordt overgedragen, omdat het verzorgingsgebied van een Bureau Jeugdzorg de gemeentegrens kan overstijgen. Dit betekent dat bij overdracht systeem en content gescheiden moeten worden. 3.2 Archivering van het ene plan Een gezin, een regisseur, een plan is de kernslogan rondom de drie decentralisaties. Dit ene plan is in feite een beschikking of een set van besluiten rondom dat ene gezin, persoon die enkelvoudige of meervoudige ondersteuning behoeft van de gemeente. De informatie van dat ene plan wordt dan ook onderdeel van de gemeentelijke informatievoorziening. Er wordt er inmiddels hard gewerkt om de informatiesystemen in te richten zodat deze per 1 januari 2015 op orde zijn om de 3 De vraag naar de status van de digitale overdracht staat o.a. ook uit bij Bureaus Jeugdzorg Nederland. De vraag is onder andere of het überhaupt mogelijk of wenselijk is om als gemeente systemen van een Bureau Jeugdzorg over te nemen. 7

8 wettelijke taken uit te voeren. Leveranciers zitten nu midden in de oplevering van hun systemen of moeten deze nog opleveren. Het is een aandachtspunt dat er nauwelijks tijd is om goed te testen en er bestaat altijd een risico op kinderziektes van deze (deels) nieuwe systemen. Een van de onderliggende aannames voor de nieuwe aanpak is dat er een integraal klantbeeld zou moeten gaan ontstaan, zodat de betrokken professionals in alle situaties alle informatie bij elkaar hebben om het juiste besluit te kunnen nemen. Aan deze situatie zitten echter twee aspecten, die ook een relatie hebben met archivering van de dossiers. De opslag in de processystemen heeft namelijk ook weerslag op de mogelijkheden van archivering. De gegevens en de dossiers moeten zo opgebouwd zijn dat duidelijk is hoe de archivering kan plaatsvinden en dat er geen ingewikkelde programmatuur of complexe processen nodig zijn om een onderscheid te maken binnen de te archiveren gegevens en dossiers. Denk hier bij aan gegevens die wel moeten worden gearchiveerd en welke gegevens niet omdat bijvoorbeeld ook na de bewaartermijn deze niet openbaar mogen worden vanwege de privacywetgeving. De systemen moeten zich kortom bewust zijn van de toekomstige archivering, in termen van toegankelijkheid en bewaartermijnen. Aandachtspunten hierbij zijn: De informatie zit niet fysiek bij elkaar binnen één informatiesysteem, maar ook bij ketenpartijen in de samenwerking, bijvoorbeeld zorgaanbieders, of bij de wijkteams, die ook vaak uitbesteed zijn of samenwerkingsverbanden zijn. De informatie is conform de Wet bescherming persoonsgegevens niet voor iedereen altijd toegankelijk, maar moet voldoen aan het principe van doelbinding. Het principe van doelbinding bestaat uit twee belangrijke bouwstenen: o Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. o Onder omstandigheden mogen de verzamelde gegevens later ook worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen. Dat mag echter niet gebeuren op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De burger heeft recht om te weten wie, wanneer, wat en waarom heeft gedaan met zijn of haar gegevens (logging). Binnen één dossier kunnen afhankelijk van de selectielijst 4 verschillende bewaartermijnen gelden. Dit is een extra beheerlast als dit binnen een dossier specifiek beheerd zou moeten worden. Een manier om daar mee om te gaan is om de langste bewaartermijn te laten gelden voor het complete dossier indien de wet dat toestaat. In principe kan de wettelijk bepaalde uitzondering inhouden dat een specifiek document eerder vernietigd moet worden. Bovenstaande principes zijn niet altijd consistent, namelijk integraal beschikbare informatie voor de medewerkers om goed hun werk te doen en de openbaarheid en transparantie voor de burger versus de beperking op de toegang van de gegevens als gevolg van de WBP. Dit heeft vergaande consequenties voor de ondersteunende informatiesystemen op het gebied van beveiliging, logging, autorisaties van gegevens. 4 Voor de dossiers van BJZ gelden de bewaartermijnen vastgelegd in het Basisselectiedocument (BSD) Bureaus Jeugdzorg vanaf Als gemeentelijke archiefbescheiden zullen de bewaartermijnen van de nieuwe dossiers worden vastgelegd in de Selectielijst van archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, die in 2016 in geactualiseerde vorm van kracht zal worden. 8

9 Aanbevelingen voor gemeenten: Als een gemeente een systeem gaat inzetten in het sociaal domein, bijvoorbeeld een regiesysteem, moet dat systeem in het kader van deze principes zo worden ingericht dat het mogelijk is om én de juiste informatie te bevatten én te voldoen aan wet- en regelgeving. Fijnmazige autorisatie op toegangs- en metagegevensniveau, om doelbinding te garanderen. Beter te veel afschermen dan te weinig als uitgangspunt. Indien systemen die niet kunnen garanderen is het zelfs wellicht beter om de systemen helemaal af te schermen voor derden om de risico s te beperken. Dan kan het soms beter zijn om betrokkenen ter plekke inzage te geven in dossiers die men mag inzien dan risico te lopen bij teveel digitale toegang. Protocollering (logging van het systeemgebruik) om te kunnen traceren wie wat wanneer heeft ingezien. o Welke gegevens zijn wanneer verstrekt o Wat is de oorsprong van die gegevens o Welke bewerkingen zijn er uitgevoerd o Voor de raadpleging van deze gegevens is ook een voorziening vereist die deze informatie kan ontsluiten richting geautoriseerde gebruikers Systemen bewaren hun gegevens conform de wettelijke bewaartermijn conform de archiefwet. Systemen moeten hier kennis van hebben om te voorkomen dat gegevens om andere redenen (databaseonderhoud, reguliere opschoning van afgesloten zaken/dossiers) verloren gaan. Denk hierbij aan: functionaliteit in archiefsystemen voor automatisch/semi-automatisch vernietigen en metagegevens bij alle gearchiveerde content over de bewaartermijn. 3.3 Samenwerken in de keten op basis van uitbesteding Het voorgaande betrof vooral de situatie van uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie. De decentralisaties gaan echter in alle gemeenten over de organisatiegrenzen heen. Deze situatie is in het kader van deze kleine inventarisatie dan ook het grootste risico als het gaat om zorgdragerschap van archieven en het archiefbeheer zelf. Als de Archiefwet van toepassing is, betekent dat nog niet dat de gemeente ervan uit kan gaan dat private partijen zondermeer gaan voldoen aan de Archiefwet. Vaak zijn private partijen niet vertrouwd met de Archiefwet. Bovendien blijft de gemeente het bevoegd gezag, ook bij uitbesteding van taken. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor een goede uitvoering van die taken, inclusief de taken voor archivering en - in verband met de samenhang - ook dossiervorming. Op het moment dat informatie valt onder het zorgdragerschap van gemeenten zijn gemeenten daarmee automatisch verantwoordelijk voor het archiefbeheer. In de contacten met gemeenten over dit onderwerp is er een vermoeden ontstaan dat er niet of nauwelijks afspraken worden gemaakt rondom zorgdragerschap en archiefbeheer met betrekking tot de overdracht van taken binnen de decentralisaties. Dit betekent dat de juridische verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer automatisch overgaat naar de rechtspersoon die de publiekrechtelijke taak heeft overgenomen. In dit geval de gemeente. Als een gemeente een publiekrechtelijke taak gemandateerd overdraagt, moet dit duidelijk in een overeenkomst worden vastgelegd. Het ontbreken van de afspraken ligt vooral aan het feit dat de gemeentelijke medewerkers met de juiste archiefcompetenties nauwelijks aan tafel komen bij de implementatietrajecten. Dit leidt tot eerder genoemd risico, namelijk dat in de overeenkomsten en contracten die nu in de keten worden afgesloten deze afspraken niet zijn vastgelegd terwijl dit wettelijk gezien wel had moeten gebeuren. Vraag is dan of er de mogelijkheid bestaat dit achteraf nog te herstellen zonder dat de overeenkomst herzien hoeft te worden. 9

10 De VNG heeft een aantal modelbepalingen opgesteld die voor dit type overeenkomsten kunnen worden gebruikt en het zorgdragerschap en archiefbeheer voldoende zekerstellen. Aanbevelingen voor gemeenten: Voorafgaand aan het opstellen van een overeenkomst moet vastgesteld worden: o wie wat gaat archiveren en vervolgens bewaren/beheren. Er zijn varianten mogelijk. Bijvoorbeeld: private partij aan wie is uitbesteed, vormt dossier en archiveert dossier na afsluiten zaak, maar draagt gearchiveerd dossier daarna over aan de gemeente; o niet alles hoeft gearchiveerd te worden (denk aan wel/niet openbaar gezagtaak). Dat moet ook duidelijk zijn. Zorg ervoor dat bij elke uitbesteding van taken aan derden bepalingen in de overeenkomst worden opgenomen aangaande zorgdragerschap en archiefbeheer voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Zie de bijlagen voor de formulering van deze modelbepalingen. Zet de juiste mensen aan tafel bij de gesprekken over afsluiten van overeenkomsten met betrekking tot zorgdragerschap en archiefbeheer. Nader onderzoek naar de mate van het ontbreken van afspraken met betrekking archiefbeheer in het kader van de decentralisaties. De gemeente ook moeten nadenken over hoe de informatie uit en voor de benoemde dossiers beschikbaar komt, welke bronnen daarbij aan de orde zijn, welke koppelingen met systemen in- en extern nodig zijn en hoe zij als regisseur het overzicht kan houden over alle informatie en de uitvoering van werkzaamheden. 10

11 4 Aanbeveling voor vervolg Zoals in de inleiding al is aangegeven, was het niet mogelijk om een compleet en representatief beeld te schetsen. Het zijn vooral indrukken die zijn ontstaan door de contacten met een beperkt aantal gemeenten. Het zou goed zijn om dit beeld nog beter bevestigd te krijgen om te komen tot een meeromvattende handreiking. In de praktijk zullen oplossingen afhankelijk zijn van hoe gemeenten het werk gaan organiseren, wat en hoe ze daarbij gaan uitbesteden en ook van wat daarbij de verhoudingen zullen zijn op het niveau van de rechtspersoon. Niet alles is al in 2014 al geregeld, ook in 2015 zal dit nog zijn beslag gaan krijgen. Concrete oplossingen zullen neerkomen op lokaal maatwerk. Dat betekent dat KING, zoals wel vaker het geval is, niet een algehele standaard oplossing kan aanbieden. Maar het moet wel mogelijk zijn voor gemeenten een handreiking te ontwikkelen met daarin aandachtspunten en richtlijnen voor hoe een ander te regelen en in te richten. Een aanbod dat KING wil doen is om bijvoorbeeld met een of meerdere betrokken gemeenten meer diepgang te geven aan de maatregelen en stappen die gezet moeten worden om te komen tot een juiste toepassing van wet- en regelgeving inzake archiefbeheer met betrekking tot de dossiers die ontstaan als gevolg van de drie decentralisaties. Dit voorstel tot een handreiking is echter afhankelijk van de continuering van het VISD in

12 5 Bijlage 1 Modelartikel. Informatie en archivering 12. Informatie en archivering 12.1 Opdrachtnemer hanteert bij het beheer van (digitale) archiefbescheiden in dossiers de uitgangspunten van de Jeugdwet en de Archiefwet Hieronder begrepen de toepassing van de geldende Selectielijst van archiefbescheiden van gemeentelijk en intergemeentelijke organen alsmede de verplichtingen zoals genoemd in bijlage Vernietiging, ontoegankelijk maken, vervanging, vervreemding en overdracht van dossiers door de Opdrachtnemer geschiedt in samenspraak met de Opdrachtgever Bij beëindiging van de Overeenkomst draagt de Opdrachtnemer zorg voor de overdracht van lopende dossiers, in goede, geordende en toegankelijke staat, aan de organisatie die door de Opdrachtgever wordt aangewezen Toezicht op de naleving van deze afspraken wordt uitgevoerd door de gemeentearchivaris van de Opdrachtgever. Toelichting In Artikel van de Jeugdwet zijn uitgangspunten vastgelegd omtrent de inrichting van een jeugddossier. De uitgangspunten van de Archiefwet 1995 zijn breder en hebben betrekking op het gehele systeem van archiefbeheer. In de Selectielijst van archiefbescheiden van gemeentelijk en intergemeentelijke organen zijn de bewaartermijnen van gemeentelijke stukken vastgelegd, dus ook van de jeugddossiers. Bij de waardering wordt onder meer rekening gehouden met het in artikel bepaalde, dat een dossier 15 jaar bewaard moet worden na het opmaken van een dossier. 12

13 6 Bijlage 2 - Informatie en archivering In aanvulling op de in artikel.. genoemde bepalingen neemt Opdrachtnemer het volgende in acht met betrekking tot informatie en archivering: 1. De dossiers worden bewaard in goede, geordende en toegankelijke staat. Opdrachtnemer hanteert het metagegevensschema dat door de Opdrachtgever is vastgesteld. 2. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat het informatiebeheer voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. De opbouw van het digitale informatiebeheer is in overeenstemming met het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN) Opdrachtnemer zorgt voor een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de dossiers. De organisatie beschikt over een informatiebeheerplan. 4. Het maken en bewaren van (digitale) dossiers geschiedt op een zodanige wijze en met zodanige materialen, dat hun houdbaarheid in overeenstemming is met de eisen in hoofdstuk 2 van de Archiefregeling. 5. De dossiers worden opgeslagen in een ruimte die tenminste voldoet aan de eisen: a. beveiliging tegen toegang door onbevoegden; b. beveiliging tegen brand; c. beveiliging tegen wateroverlast; d. bescherming tegen stof, schimmel en ongedierte; e. klimaatbeheersing, met als doel dat geen grote temperatuurschommelingen optreden; f. de ruimte waarin de server voor de opslag van digitale dossiers zich bevindt kent waarborgen voor de elektromagnetische afscherming, stroomvoorziening, bekabeling en registratie van toegang. 5 https://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-musea/publicaties/referentiekaderopbouw-digitaal-informatiebeheer-rodin 13

14 KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN NASSAULAAN JS DEN HAAG POSTBUS GK DEN HAAG T F

Factsheet overdracht dossiers Bureau Jeugdzorg

Factsheet overdracht dossiers Bureau Jeugdzorg Factsheet overdracht dossiers Bureau Jeugdzorg 9 december 2014 Bent u werkzaam bij een gemeente en betrokken bij de voorbereiding op de decentralisatie jeugd? Of bent u werkzaam voor een Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 1 Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz Oktober 2017 Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Factsheet Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb, Wmo 2015 en Jeugdwet

Factsheet Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb, Wmo 2015 en Jeugdwet Factsheet Omgaan met persoonsgegevens met oog op Wpb, Wmo 2015 en Jeugdwet Vanaf januari 2015 krijgt u als zorgaanbieder te maken met nieuwe regelgeving met het oog op uitwisseling van uw cliëntgegevens

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND

D ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND ARCHIEFBEHEEROVEREENKOMST GEMEENTE EDAM-VOLENDAM / OMGEVINGSDIENST IJMOND Overeenkomst tussen gemeente Edam-Volendam en Omgevingsdienst IJmond over het beheer van archiefbescheiden uit hoofde van de voor

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

Privacy dit moet je weten over de wet

Privacy dit moet je weten over de wet Privacy dit moet je weten over de wet Om de privacy van leerlingen en medewerkers optimaal te beschermen, is het belangrijk om te weten wat er precies in de wet staat. In Nederland is de privacybescherming

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Bijlage I Privacyreglement bij samenwerkingsconvenant ketensamenwerking huwelijksdwang en achterlating

Bijlage I Privacyreglement bij samenwerkingsconvenant ketensamenwerking huwelijksdwang en achterlating Inleiding Om de doelstellingen voor de aanpak van huwelijksdwang en achterlating te bereiken is het uitwisselen van gegevens onvermijdelijk. Partijen leggen de door hen afgesproken vorm en inhoud van de

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner,

Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten - Hyllner, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport t.a.v. mw. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Schedeldoekshaven 131 2511

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein -- concept -- 30 september 2014 Inhoud 1. Situatieschets: privacy binnen gemeenten.3 2. Doel van het document 4 3. Informatieanalyse: de uitgangspunten..5

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie 1. Algemeen In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Privacyreglement Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de volgende partijen: - de colleges van

Nadere informatie

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE Versie 1.00 3 juli 2017 Wanneer burgers op zoek zijn naar informatie over hoe de gemeente met privacy omgaat gaan ze meestal naar de privacyverklaring

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER KENMERK: B&A 15/1034/DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 Status: Definitief Datum

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst behorend bij de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en WMO Op weg naar resultaatgericht d.d. 26 mei 2016

Bewerkersovereenkomst behorend bij de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en WMO Op weg naar resultaatgericht d.d. 26 mei 2016 BIJLAGE 10: BEWERKERSOVEREENKOMST Bewerkersovereenkomst behorend bij de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en WMO Op weg naar resultaatgericht d.d. 26 mei 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente @@ naam Opdrachtgever

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid ten aanzien van bewaring van het dossier

Verantwoordelijkheid ten aanzien van bewaring van het dossier LVVP-richtlijn inzake overdracht cliëntendossier na overlijden of vertrek zonder opvolging Bijlage: format voor de praktische afwikkeling van de administratie en dossiervoering Bij overlijden van een vrijgevestigde

Nadere informatie