COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V."

Transcriptie

1 COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

2 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering - StenVi Advies Er is een account voor vragen en ideeën betreffende de activiteiten gericht op het realiseren van de MVO ambitie van Bepacom B.V. en de samenwerking met haar ketenpartners: Evaluatie Per halfjaar worden de resultaten van het en communicatieplan zelf beoordeeld. De geconstateerde afwijkingen en verbeteringen worden verwerkt in het communicatieplan. Het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande communicatiemiddelen zoals beschreven in dit plan.

3 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Communicatiedoelstelling 5 Boodschap 5 Aanpak 7 Marketing 8 Bijlagen 9 Bijlage 1 Doelgroepen 9 Bijlage 2 Boodschap en doelstelling MVO ambitie 12 Bijlage 3 Beschikbare communicatiemiddelen 15 Bijlage 4 Communicatiematrix in separate bijlage

4 4 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het best te omschrijven als de verantwoordelijkheid van de onderneming voor de gevolgen en impact van haar activiteiten en beslissingen op de gezondheid en het welzijn van de samenleving, de economie en het milieu. Het houdt rekening met de verwachtingen van haar belanghebbenden. En het is een continu verbeteringsproces. Bepacom wil een onderneming zijn die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn van mening dat MVO onlosmakelijk verbonden is met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de toekomstbestendigheid van onze ondernemingen door bij alle beslissingen evenwichtig na te denken over de invalshoeken people, planet, profit. Bepacom B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van MVO en wil haar activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid delen met al haar belanghebbenden. Transparantie en het betrekken van de belanghebbenden is een essentieel onderdeel van MVO. Hiertoe is het van belang om beleid te hebben op het gebied van communicatie. Het doel is niet alleen te informeren maar ook te stimuleren. Dit communicatieplan geeft invulling aan de gestelde doelstellingen. Het beschrijft de doelgroepen, de boodschap van Bepacom B.V. en de wijze waarop de boodschap wordt gecommuniceerd. Tevens draagt het communicatieplan bij aan de inbedding van de geplande certificering op de CO 2 -Prestatieladder en aan het bewustwordingsproces van de impact van de (bedrijfs)activiteiten op het milieu. Conform de CO 2 -Prestatieladder wordt er zowel intern als extern over de CO 2 -voetafdruk en de kwantitatieve reductiedoelstellingen gecommuniceerd; van het energiebeleid, de mogelijkheden tot individuele en gemeenschappelijke bijdrage tot reductie, het huidige energieverbruik en de trends in het bedrijf zijn middels communicatieprocedures en vastgestelde verantwoordelijken beschreven in de verschillende communicatie-uitingen. Het communicatieplan is niet bedoeld voor de communicatie in geval van nood of bij ongevallen. Per situatie zal door de algemeen directeur worden bepaald welk middel wordt ingezet. Dit stelt Bepacom B.V. in staat flexibel met de communicatievormen om te gaan. Afwijkingen op het communicatieplan worden periodiek getoetst en verwerkt. Het communicatieplan is hiermee een levend document. Jaarlijks vindt een evaluatie van de inhoud plaats. Het communicatieplan is als volgt opgebouwd: 1. Een beschrijving van de communicatiedoelstellingen; 2. De aanpak en de uitvoering; 3. De marketingdoelstelling; 4. Uitwerking van de communicatiematrix in een separaat document.

5 5 Communicatiedoelstelling Het communicatiedoel van Bepacom B.V. is haar belanghebbenden te informeren en te betrekken bij haar visie en beleid voor de organisatie, waardoor zij haar marktpositie kan versterken en de continuïteit van de organisatie kan borgen. Zij wil de belanghebbenden informeren over de positionering die Bepacom B.V. inneemt met haar producten en diensten in de keten, de visie die Bepacom B.V. heeft op het gebied van MVO door gerichte verbinding in de keten en zij wil transparant verslag te doen over de positie en de bijdrage van Bepacom B.V. aan het milieu, de maatschappij en de samenleving. Het communicatiedoel voor de certificering op de CO 2 -Prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trend en de energie reductiedoelstellingen van Bepacom B.V. en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdrage. Hierbij worden de CO 2 -voetafdruk (Carbon Footprint), de reductiedoelstelling van de CO 2 -uitstoot, de maatregelen die Bepacom B.V. heeft genomen om haar CO 2 -uitstoot te reduceren en haar deelname aan initiatieven gecommuniceerd. Boodschap Per doelgroep is er een communicatiedoelstelling geformuleerd die primair is gericht op het overbrengen van de gewenste boodschap. Voor de CO 2 -Prestatieladder zijn de verplichte communicatieonderwerpen uit de norm te destilleren en opgenomen in de communicatie boodschap en doelstelling, zoals deze hierna wordt beschreven. Voor de MVO ambities van Bepacom B.V. is de communicatiedoelstelling bepaald welke per doelgroep terug te lezen is in de bijlage. Vrij vertaald vormt dit de onderstaande doelstelling: Interne doelgroep Door communicatie worden de medewerkers geïnformeerd over en aangespoord om een bijdrage te leveren aan het beleid van Bepacom B.V.. Het doel van de interne communicatie beoogt de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, draagvlak te creëren voor de uitvoering van het beleid en gebruik te maken van hun ervaringen en ideeën. Voorts tracht Bepacom B.V. met communicatie de medewerkers onderling en met Bepacom B.V., te verbinden, hen te motiveren en tevreden te stellen. Dit betekent het vergroten van het milieubewustzijn, door het bevorderen van deskundigheid en kennis

6 6 op het gebied van MVO en aanverwante zaken en het periodiek communiceren over het beleid, de voortgang en de waarde van de CO 2 -emissie en reductie en haar milieubelasting. Tenminste elk kwartaal wordt de doelgroep geïnformeerd via een medewerkersbijeenkomst. Daarnaast zal er de reguliere overlegstructuren het meedenken worden aangemoedigd en wordt waar nodig gestuurd om de CO 2 -reductie, de MVO ambitie en de vermindering van de milieubelasting te realiseren. Externe doelgroep Door communicatie worden de externe belanghebbenden geïnformeerd en uitgenodigd voor de dialoog met Bepacom. Om de MVO ambities van Bepacom B.V. te realiseren, is medewerking en inbreng van externe partijen nodig. Het doel van de externe communicatie is het informeren en stimuleren van de externe doelgroepen ter bevordering van kansen, de samenwerking en het imago van Bepacom B.V.. Voor de CO 2 -Prestatieladder betekent dit minimaal periodiek communiceren over het beleid, de voortgang en de waarde van de CO 2 -emissie en reductie en haar milieubelasting en voortgang van de initiatieven waaraan Bepacom B.V. deelneemt.

7 7 Aanpak De middelen, de planning en de organisatie rondom de communicatie en de communicatiedoelstellingen hebben geresulteerd in de communicatiematrix. In de communicatiematrix worden per doelgroep de volgende zaken weergegeven: wat, waarover, wanneer, waarmee en door wie er wordt gecommuniceerd. Middelen Voor het communiceren van de boodschap staan verschillende media tot de beschikking. De bijlage Beschikbare communicatiemiddelen geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet ten behoeve van de communicatie over de MVO ambitie van Bepacom B.V. en de vereisten conform de CO 2 - Prestatieladder. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande communicatiemiddelen welke Bepacom B.V. heden ten dagen inzet. De meest voorkomende vormen waarin wordt gecommuniceerd met in en externe belanghebbenden is door middel van het vastleggen van informatie op de website, het beschrijven van de voortgang en maatregelen in de Carbon Footprint rapportages en door het aangaan van gesprekken via presentaties en één-op-één gesprekken. Slogan Informatie wordt aan het personeel en belanghebbenden gecommuniceerd met de slogan: Samen verbinden voor morgen CO 2 -Prestatieladder vereisten Informatie over de CO 2 -voetadruk wordt minimaal eenmaal per half jaar aan het personeel en belanghebbenden gecommuniceerd. Hiermee informeert en attendeert Bepacom B.V. alle belanghebbenden over CO 2 -reductie en de CO 2 -Prestatieladder ter bewustwording van eenieder. Voorts is er een apart mailaccount aangemaakt voor vragen en/of ideeën betreffende de energie- en CO 2 - reductiedoelstellingen, de CO 2 -Prestatieladder en de deelname aan het initiatief van Bepacom B.V.: Uitvoering De communicatie wordt aangestuurd door processen en activiteiten die zijn vastgelegd in de procedures uit het kwaliteitshandboek. Voor de uitvoering van de communicatie is namens de directie de heer W.G. Kemper bevoegd en verantwoordelijk voor de inhoud en de gebruikte media van het communicatieplan en draagt zij de zorg voor de uitvoering ervan.

8 8 Marketing In de communicatiematrix is per doelgroep de communicatiedoelstelling weergegeven en waar nodig ter verduidelijking de communicatiestrategie over de wijze waarop deze doelstelling wordt bereikt. Hiervoor zijn een viertal strategieën benoemd, gebaseerd op het communicatiekruispunt, te weten: informeren en beïnvloeden, dialoog en overtuigen. Missie Bepacom B.V. Bepacom B.V. adviseert, ontwerpt, produceert, levert en stelt duurzame producten in bedrijf en adviseert diensten voor de klimaatbeheersing- en industriële automatiseringprocessen van haar klanten, welke in samenwerking met de klant worden ontworpen en welke voldoen aan de groeiende economische, maatschappelijke en ecologische vraag naar efficiency en duurzaamheid. Bepacom B.V. wil een solide werkgever en partner zijn voor haar medewerkers en ketenpartners gefundeerd op betrokkenheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Visie Bepacom B.V. Luisteren, samenwerken en meedenken met opdrachtgevers, toeleveranciers en bouwpartners is de kracht van Bepacom B.V. die respect en vertrouwen afdwingt. Bepacom B.V. zet in op een veranderend bouwproces waarbij haar expertise eerder en gedurende het gehele bouwproces wordt benut Bepacom B.V. levert degelijke producten en diensten, modulair ingericht en daardoor flexibel en gericht op eenvoud waar mogelijk. Marketingdoelstelling Meer werk en opdrachten genereren en het versterken van haar imago en positie in de keten door het vergroten van de naamsbekendheid, de geleverde inspanning van Bepacom B.V. op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het delen van de Bepacom visie met haar ketenpartners. Deze doelstelling dient te worden bereikt door invulling van de communicatiedoelstelling van dit communicatieplan (transparant communiceren over de positie en de bijdrage van Bepacom B.V. aan het milieu en haar maatschappelijk en sociaal nut om zo de betrokkenheid van onze buren, medewerkers, klanten en belanghebbenden te vergroten). Zij, de belanghebbenden, zijn ambassadeurs voor het werk, de kwaliteit en de mentaliteit die Bepacom B.V. levert. Eén van de activiteiten om invulling te geven aan de marketingdoelstelling is de uitvoering van dit communicatieplan en bijbehorende communicatiematrix. In de basis voorziet dit communicatieplan in de uitvoering van de marketingdoelstelling.

9 9 Bijlage 1 - Doelgroepen Voor het communicatieplan zijn de doelgroepen (belanghebbenden of ook wel genoemd stakeholders) van Bepacom B.V. in beeld gebracht aan de hand van methodieken uit de AA1000. Om ervoor te zorgen dat de communicatiedoelstelling van Bepacom B.V. per doelgroep zo effectief mogelijk is, is een workshop uitgevoerd. Als definitie voor stakeholder of de belanghebbende, wordt gebruikt: Alle personen, bedrijven en instanties waar Bepacom B.V. door zijn activiteiten direct of indirect mee in aanraking komt c.q. waarvan zij de leefomgeving beïnvloedt. Interne doelgroepen Binnen Bepacom B.V. komen mensen in verschillende groepen samen. In deze groepen werken ze samen en wisselen ze ideeën, overtuigingen en kennis met elkaar uit. Directie / eigenaar De Directie is eindverantwoordelijk voor de disciplines van Bepacom B.V. (Commercie, Engineering, Uitvoering) en het gezicht naar het personeel en vertegenwoordigers van het personeel. Een voorbeeldrol in MVO beleid resulteert in geloofwaardigheid onder medewerkers en externe belanghebbenden van de geformuleerde MVO ambitie en sluit aan op de eigen intrinsieke motivatie van de directie. Management team Het management team bestaat uit vier leden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de disciplines van Bepacom B.V. (Commercie, Engineering, Uitvoering), het personeel en vertegenwoordigers van het personeel. Een gedragen MVO beleid, eenduidig uitgedragen door het MT, resulteert in geloofwaardigheid onder medewerkers en externe belanghebbenden van de geformuleerde MVO ambitie. Medewerkers Bij Bepacom B.V. werken circa 40 mensen, uiteenlopend van het management team tot uitvoerend personeel op de projecten. Willen zij succesvolle projecten kunnen realiseren in naleving van de huidige wet- en regelgeving en het beleid dat is bepaald door Bepacom B.V., dan dienen zij goed te zijn geïnformeerd. Dit vergroot niet alleen hun kennis, kunde en verdieping in het project maar voorkomt tevens onwenselijke situaties en afwijkingen. Bewustwording over de impact op het milieu en wat Bepacom B.V. (samen) daar aan doet, vergroot de binding van het personeel onderling. Het is Bepacom B.V. er alles aan gelegen om de sociale binding met en binnen het bedrijf dagelijks te voeden.

10 10 Externe doelgroepen Voor Bepacom B.V. is het extern communiceren van haar MVO beleid van groot belang. Zij beseft dat communicatie over haar MVO activiteiten evenals de MVO effecten die optreden op andere plaatsen in de keten, haar geloofwaardigheid vergroot en haar intrinsieke motivatie vertaalt. Extern communiceren vormt tegelijk een overeenkomstig signaal met datgene wat Bepacom B.V. naar haar medewerkers afgeeft. De externe doelgroepen voor Bepacom B.V. zijn door Bepacom B.V. geïdentificeerd. Hieronder zijn de doelgroepen in categorieën onderverdeeld. Relaties Relaties zijn ketenpartners waarmee Bepacom B.V. al meerdere jaren mee samenwerkt. Relaties bevinden zich in verschillende segmenten van de keten; van adviseur tot system integrator tot eindgebruiker van de producten en diensten van Bepacom B.V. De relaties stellen steeds meer vragen over MVO activiteiten en de impact van werkzaamheden op het milieu en praktische gegevens zoals bijvoorbeeld de CO 2 - voetafdruk, het energieverbruik en de afvalstromen. Bepacom B.V. wil in dialoog haar eigen MVO beleid realiseren. Een goede relatie met Bepacom B.V. en een basis voor continuïteit is hiermee voor beide partijen belangrijk. Opdrachtgevers Opdrachtgevers zijn ketenpartners waarvoor Bepacom B.V. nu en in het afgelopen jaar opdrachten heeft uitgevoerd. Naast prijscondities stellen opdrachtgevers steeds meer vragen over MVO activiteiten, omdat zij hun eigen projecten willen blijven realiseren. Een goede relatie met Bepacom B.V. en een basis voor continuïteit is hiermee voor beide partijen belangrijk. Alleen op deze wijze kunnen zij de projecten blijven realiseren en naar tevredenheid resultaten behalen. Leveranciers Leveranciers zijn onder te verdelen in twee categorieën; strategische leveranciers en leveranciers projectgebonden (korte termijn, projectspecifiek). Leveranciers leveren in veel gevallen een bijdrage aan de MVO prestaties van Bepacom B.V. Door een verbetering van de prestaties van leveranciers behaalt Bepacom B.V. zelf ook verbeteringen. Samenwerking met leveranciers geeft Bepacom B.V. de mogelijkheid om gezamenlijk projecten te realiseren conform de eisen, wensen en visie van de opdrachtgever. Voor Bepacom B.V. is een goede relatie met vooral haar strategische leveranciers van groot belang. Conform de CO 2 -Prestatieladder dienen leveranciers zich aan te kunnen sluiten bij de doelstellingen die Bepacom B.V. zich stelt inzake de reductie van haar CO 2 -emissie.

11 11 Overheden en inspecties Overheden zoals de gemeente als bevoegd gezag zijn ook geïdentificeerd tot de belanghebbenden van Bepacom B.V. Het is van belang deze groep apart te benoemen omdat voor deze groep een additionele behoefte bestaat om contact te hebben met bedrijven die zich actief inzetten voor een beter leefklimaat en (leef)milieu. De gemeente Raalte heeft zelf ook een duurzaamheidsambitie. Overheden zijn tegelijkertijd regelgever en handhaver. Hun behoefte en zorg bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bevat alle aspecten van MVO. Hun zorgplicht omvat onder andere werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid en het uitdragen van gevormd beleid. In dit kader behoort ook een inspectie SZW ook tot deze groep. Door met elkaar mee te denken, kunnen bijvoorbeeld een vermindering van energieverbruik, afvalreductie en veilige werkomstandigheden worden gerealiseerd. Het voordeel voor Bepacom B.V. bij het informeren van deze groep is dat zij samen met hen kan optrekken en vroegtijdig kan reageren op ontwikkelingen. Het stelt haar ook in staat om naar inspecterende instanties naleving van wet- en regelgeving aan te tonen waardoor zij deze instanties vroegtijdig ontzorgt. Banken en financiële instellingen Banken en financiële instellingen stellen steeds meer vragen over MVO activiteiten vanwege het belang op het mondiale leefklimaat en ter beoordeling van het risico op voortbestaan van de organisatie. Voornamelijk de financiële wereld bemerkt de invloed van de samenleving, door middel van de verschuiving naar groene en integere producten. Voor banken en financiële instellingen is het nakomen van de primaire verplichting (beoordeling van de levensvatbaarheid en de continuïteit van organisaties) veelal aan de hand van winstcijfers, niet langer een instrument om waarde creatie te bepalen. Zij hebben behoefte aan echtheid en duurzaamheid en zijn ook bereid hiervoor een bijdrage te leveren. Voor Bepacom B.V. zijn de banken en financiële instellingen belangrijk om haar liquiditeit en investeringen voor continuïteit te waarborgen. Branchegenoten en collega bedrijven Samenwerking en overleg met collega bedrijven stelt Bepacom B.V. in staat proactief over haar MVO prestaties en de eisen van de CO 2 -Prestatieladder te communiceren. Conform de CO 2 -Prestatieladder kunnen concurrenten op de website van Bepacom B.V. en via persberichten kennisnemen van het energiebeleid en de CO 2 - en energie reductiedoelstellingen. Dit geldt tevens andersom: Bepacom B.V. neemt kennis van de CO 2 - en de energie-reductiedoelstellingen middels de website en eventuele persberichten van concurrenten. Onderwijs en kennisinstellingen Kennisinstellingen, zoals de ROC s en HBO scholen in de regio s zijn tevens geïdentificeerd tot de belanghebbenden van Bepacom B.V.. Het is van belang deze groep apart te benoemen omdat binnen deze groep een additionele behoefte bestaat om contact te hebben met bedrijven die zich actief inzetten op MVO beleid voor wederzijdse kennisdeling en samen met hen op te trekken. Bepacom B.V. kan hiermee vroegtijdig reageren op ontwikkelingen en ondersteunt de ervaring van toekomstige medewerkers in het

12 12 bedrijfsleven. Als erkend leerbedrijf onderhoudt Bepacom B.V. nauwe contacten met haar belanghebbenden en ondersteunt zij het regionale en de sectorspecifieke opleidingen in haar branche. Voor de kennisinstellingen betekent de huidige voorlichting van de jeugd een enthousiast en goed geschoold personeel in de toekomst. NGO NGO s (non-gouvernementele organisaties) ook wel non-profitorganisaties zijn organisaties met een maatschappelijk karakter die hun invloed aanwenden om het beleid van overheden en bedrijfsleven te veranderen. Voorbeelden voor Bepacom B.V. zijn de branchevereniging Uneto VNI en de Nederlandse brancheorganisatie voor gebouwautomatisering, maar ook regionaal de kring van Raalter werkgevers en de stichtingen Duurzaam Raalte en Duurzaam Heeten. Deze NGO s zijn zowel geïnteresseerd in de activiteiten die Bepacom B.V. uitvoert op het gebied van CO 2 -emissiereductie en haar MVO prestaties als bereid om mee te denken in serieuze plannen van Bepacom B.V. om te komen tot een betere samenleving. Vice versa is het voor Bepacom B.V. van wezenlijk belang om in contact met deze NGO s tot een verbetering van de informatie-uitwisseling, bijdrage en initiatieven van Bepacom B.V. voor invulling van de maatschappelijke thema s te komen. Andere voorbeelden zijn ook hulpdiensten zoals de brandweer, waarbij informatie wordt uitgewisseld over risico s, keuring van de brandveiligheid en voorlichting. De omgeving Communicatie met de omgeving stelt Bepacom B.V. in staat om hinder te minimaliseren, milieueffecten tot een minimum te beperken maar ook beschikbare technieken te evolueren. Het belang van Bepacom B.V. bij de omgeving is begrip en medewerking. Hierdoor kunnen activiteiten effectief en zonder verstoring worden uitgevoerd. De omgeving van Bepacom B.V. bestaat uit de pers, het verenigingsleven, plaatselijke bedrijven en middenstand en omwonende buren en bedrijven. Waar het verenigingsleven belang heeft bij financiële en materiële bijdrage, zo levert Bepacom B.V. een bijdrage aan meerdere belanghebbenden en kan zo haar bijdrage aan de maatschappij te leveren, reclame generen en invulling geven aan één van haar MVO thema s, haar maatschappelijke betrokkenheid. Oud personeel en het thuisfront Ook de doelgroep van oud personeel en het thuisfront van de huidige medewerkers voor Bepacom B.V. zijn van grote betekenis. Sociaal betrokken werknemerschap resulteert in support van het thuisfront van de huidige medewerkers en stelt Bepacom B.V. in staat soms een extra beroep op haar medewerkers te doen. Naast het thuisfront is het oud personeel ambassadeur van Bepacom B.V. en wordt zij met enige regelmaat naar hun kennis gevraagd.

13 13 Bijlage 2 doelstelling MVO Welke belanghebbende Doelstelling Directie / Eigenaar Management team Medewerkers, ingeleend personeel en stagiaires Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. - Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. - Energiebeleid + Reductiedoelstellingen + wat is er al gedaan. Voortgang duurzaamheidseisen doelstellingen + terugkoppeling van resultaten van duurzaamheidsinitiatieven in relatie tot de doelstellingen Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Energiebeleid + Mogelijkheden eigen bijdrage + wat is er al gedaan + eigen bijdrage. Voortgang duurzaamheidseisen doelstellingen + terugkoppeling van resultaten van duurzaamheidsinitiatieven in relatie tot de doelstellingen en de eigen bijdrage Boodschap klein mogelijke milieubelasting. Directie draagt hierin haar intrinsieke motivatie uit. We hebben onze Carbon footprint en gaan voor certificeringstraject. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. Samen komen we verder. We hebben Carbon footprint en certificeringstraject + op gang brengen en houden bewustzijn t.a.v. milieu en veiligheid + relatie met verduurzamen producten en diensten klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. We hebben onze carbon footprint en gaan voor certificeringstraject + meedenken over mogelijkheden eigen bijdrage + relatie met verduurzamen producten en diensten Beinvloeden (B), Informeren (I), Dialoog (D), Overtuigen (O) Beinvloeden (B) Beinvloeden (B) Dialoog (D) en overtuigen (O) Relaties Opdrachtgevers Strategische leveranciers Projectgebonden / korte termijn leveranciers Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. klein mogelijke milieubelasting. Adviseur: Beinvloeden (B) overtuigen (O) Eindgebruiker: Beinvloeden (B) overtuigen (O) System integrator: Overtuigen (O) Installateur: Overtuigen (O) Eindgebruiker: Beinvloeden (B) en Overtuigen (O) System integrator: Informeren (I) Beinvloeden (B), Overtuigen (O) Informeren (I) Gemeentelijke overheid (b.v. Raalte) Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, naleving van wet- & regelgeving omtrent klein mogelijke milieubelasting. Zij wil bijdragen aan energie, delen visie. doelstellingen gemeentelijke overheid. Rijksoverheid: inspectie SZW Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, naleving van wet- & regelgeving omtrent klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een energie, delen visie. veilig bedrijf. Banken en financiële instellingen Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, verkrijgen gunstige condities, delen visie. klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en goed renderend bedrijf, nu en in de toekomst. Informeren (I), Overtuigen (O) Informeren (I) Informeren (I)

14 14 Bijlage 2 doelstelling MVO Welke belanghebbende Doelstelling Concurrenten en branchegenoten Regionale ROC's en VMBO onderwijs (Carmel college) HBO onderwijs in de regio (Windesheim, Saxion Hogeschool) Uneto VNI Nederlandse brancheorganisatie voor gebouwautomatisering Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in de keten. Boodschap klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Werkgever met duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in opleiding van klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een toekomstig personeel in de branche. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Werkgever met duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in opleiding van klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een toekomstig personeel in de branche. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een samenwerken in de keten. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een samenwerken in de keten. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Beinvloeden (B), Informeren (I), Dialoog (D), Overtuigen (O) Informeren (I) Beinvloeden (B) Overtuigen (O) Informeren (I) Beinvloeden (B), Overtuigen (O) Kring Raalter werkgevers Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een samenwerken in de keten. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Informeren (I) Duurzaam Raalte Krachtenbundeling, Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in de keten. klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst en wil bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Overtuigen (O) Duurzaam Heeten Krachtenbundeling, Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in de keten. klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst en wil bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Informeren (I) Thuisfront en oud personeelsleden Pers: - Dagbladen - Vakpers Het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Energiebeleid + Mogelijkheden eigen klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de bijdrage + wat is er al gedaan + eigen dialoog. bijdrage. Voortgang duurzaamheidseisen meedenken over mogelijkheden eigen bijdrage + relatie doelstellingen + terugkoppeling van met verduurzamen producten en diensten resultaten van duurzaamheidsinitiatieven in relatie tot de doelstellingen en de eigen bijdrage Duurzaam imago, benchmark van bedrijven klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Dialoog (D) en overtuigen (O) Beinvloeden (B), Informeren (I) Buren en omwonenden / bedrijven Duurzaam imago, benchmark van bedrijven klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Beinvloeden (B), Informeren (I)

15 15 Bijlage 3 Beschikbare communicatiemiddelen De volgende algemene middelen kunnen worden ingezet voor zowel interne als externe communicatie: Youtube bedrijfsfilm; Bedrijfspresentatie; handtekening; Exposities en open dagen; Website; ; Schriftelijk (brief); Presentaties (bijvoorbeeld op scholen en bij brancheverenigingen); Social media (bijvoorbeeld twitter, facebook, linkedin, interactieve games). Voor de interne communicatie zet Bepacom B.V. onder andere de volgende communicatiestructuren in: Werkoverleg; Managementrapportages; Personeelsbijeenkomsten; Werkplek introductie; Functionerings-, beoordelings-, en verzuimgesprek; Toolbox bijeenkomsten; Start werkvergadering bij aanvang van een nieuw werk. Voor de interne communicatie beschikt Bepacom B.V. naast de eerder benoemde communicatiemiddelen over de volgende communicatiemiddelen: Mondelinge communicatie zoals een gesprek; Introductie nieuwe medewerker Bepacom B.V.; Nieuwsmailing; Brochures.

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Communicatieplan CO 2 bij Alliander Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie