COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V."

Transcriptie

1 COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

2 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering - StenVi Advies Er is een account voor vragen en ideeën betreffende de activiteiten gericht op het realiseren van de MVO ambitie van Bepacom B.V. en de samenwerking met haar ketenpartners: Evaluatie Per halfjaar worden de resultaten van het en communicatieplan zelf beoordeeld. De geconstateerde afwijkingen en verbeteringen worden verwerkt in het communicatieplan. Het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande communicatiemiddelen zoals beschreven in dit plan.

3 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Communicatiedoelstelling 5 Boodschap 5 Aanpak 7 Marketing 8 Bijlagen 9 Bijlage 1 Doelgroepen 9 Bijlage 2 Boodschap en doelstelling MVO ambitie 12 Bijlage 3 Beschikbare communicatiemiddelen 15 Bijlage 4 Communicatiematrix in separate bijlage

4 4 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het best te omschrijven als de verantwoordelijkheid van de onderneming voor de gevolgen en impact van haar activiteiten en beslissingen op de gezondheid en het welzijn van de samenleving, de economie en het milieu. Het houdt rekening met de verwachtingen van haar belanghebbenden. En het is een continu verbeteringsproces. Bepacom wil een onderneming zijn die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn van mening dat MVO onlosmakelijk verbonden is met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de toekomstbestendigheid van onze ondernemingen door bij alle beslissingen evenwichtig na te denken over de invalshoeken people, planet, profit. Bepacom B.V. neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van MVO en wil haar activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid delen met al haar belanghebbenden. Transparantie en het betrekken van de belanghebbenden is een essentieel onderdeel van MVO. Hiertoe is het van belang om beleid te hebben op het gebied van communicatie. Het doel is niet alleen te informeren maar ook te stimuleren. Dit communicatieplan geeft invulling aan de gestelde doelstellingen. Het beschrijft de doelgroepen, de boodschap van Bepacom B.V. en de wijze waarop de boodschap wordt gecommuniceerd. Tevens draagt het communicatieplan bij aan de inbedding van de geplande certificering op de CO 2 -Prestatieladder en aan het bewustwordingsproces van de impact van de (bedrijfs)activiteiten op het milieu. Conform de CO 2 -Prestatieladder wordt er zowel intern als extern over de CO 2 -voetafdruk en de kwantitatieve reductiedoelstellingen gecommuniceerd; van het energiebeleid, de mogelijkheden tot individuele en gemeenschappelijke bijdrage tot reductie, het huidige energieverbruik en de trends in het bedrijf zijn middels communicatieprocedures en vastgestelde verantwoordelijken beschreven in de verschillende communicatie-uitingen. Het communicatieplan is niet bedoeld voor de communicatie in geval van nood of bij ongevallen. Per situatie zal door de algemeen directeur worden bepaald welk middel wordt ingezet. Dit stelt Bepacom B.V. in staat flexibel met de communicatievormen om te gaan. Afwijkingen op het communicatieplan worden periodiek getoetst en verwerkt. Het communicatieplan is hiermee een levend document. Jaarlijks vindt een evaluatie van de inhoud plaats. Het communicatieplan is als volgt opgebouwd: 1. Een beschrijving van de communicatiedoelstellingen; 2. De aanpak en de uitvoering; 3. De marketingdoelstelling; 4. Uitwerking van de communicatiematrix in een separaat document.

5 5 Communicatiedoelstelling Het communicatiedoel van Bepacom B.V. is haar belanghebbenden te informeren en te betrekken bij haar visie en beleid voor de organisatie, waardoor zij haar marktpositie kan versterken en de continuïteit van de organisatie kan borgen. Zij wil de belanghebbenden informeren over de positionering die Bepacom B.V. inneemt met haar producten en diensten in de keten, de visie die Bepacom B.V. heeft op het gebied van MVO door gerichte verbinding in de keten en zij wil transparant verslag te doen over de positie en de bijdrage van Bepacom B.V. aan het milieu, de maatschappij en de samenleving. Het communicatiedoel voor de certificering op de CO 2 -Prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trend en de energie reductiedoelstellingen van Bepacom B.V. en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdrage. Hierbij worden de CO 2 -voetafdruk (Carbon Footprint), de reductiedoelstelling van de CO 2 -uitstoot, de maatregelen die Bepacom B.V. heeft genomen om haar CO 2 -uitstoot te reduceren en haar deelname aan initiatieven gecommuniceerd. Boodschap Per doelgroep is er een communicatiedoelstelling geformuleerd die primair is gericht op het overbrengen van de gewenste boodschap. Voor de CO 2 -Prestatieladder zijn de verplichte communicatieonderwerpen uit de norm te destilleren en opgenomen in de communicatie boodschap en doelstelling, zoals deze hierna wordt beschreven. Voor de MVO ambities van Bepacom B.V. is de communicatiedoelstelling bepaald welke per doelgroep terug te lezen is in de bijlage. Vrij vertaald vormt dit de onderstaande doelstelling: Interne doelgroep Door communicatie worden de medewerkers geïnformeerd over en aangespoord om een bijdrage te leveren aan het beleid van Bepacom B.V.. Het doel van de interne communicatie beoogt de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, draagvlak te creëren voor de uitvoering van het beleid en gebruik te maken van hun ervaringen en ideeën. Voorts tracht Bepacom B.V. met communicatie de medewerkers onderling en met Bepacom B.V., te verbinden, hen te motiveren en tevreden te stellen. Dit betekent het vergroten van het milieubewustzijn, door het bevorderen van deskundigheid en kennis

6 6 op het gebied van MVO en aanverwante zaken en het periodiek communiceren over het beleid, de voortgang en de waarde van de CO 2 -emissie en reductie en haar milieubelasting. Tenminste elk kwartaal wordt de doelgroep geïnformeerd via een medewerkersbijeenkomst. Daarnaast zal er de reguliere overlegstructuren het meedenken worden aangemoedigd en wordt waar nodig gestuurd om de CO 2 -reductie, de MVO ambitie en de vermindering van de milieubelasting te realiseren. Externe doelgroep Door communicatie worden de externe belanghebbenden geïnformeerd en uitgenodigd voor de dialoog met Bepacom. Om de MVO ambities van Bepacom B.V. te realiseren, is medewerking en inbreng van externe partijen nodig. Het doel van de externe communicatie is het informeren en stimuleren van de externe doelgroepen ter bevordering van kansen, de samenwerking en het imago van Bepacom B.V.. Voor de CO 2 -Prestatieladder betekent dit minimaal periodiek communiceren over het beleid, de voortgang en de waarde van de CO 2 -emissie en reductie en haar milieubelasting en voortgang van de initiatieven waaraan Bepacom B.V. deelneemt.

7 7 Aanpak De middelen, de planning en de organisatie rondom de communicatie en de communicatiedoelstellingen hebben geresulteerd in de communicatiematrix. In de communicatiematrix worden per doelgroep de volgende zaken weergegeven: wat, waarover, wanneer, waarmee en door wie er wordt gecommuniceerd. Middelen Voor het communiceren van de boodschap staan verschillende media tot de beschikking. De bijlage Beschikbare communicatiemiddelen geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet ten behoeve van de communicatie over de MVO ambitie van Bepacom B.V. en de vereisten conform de CO 2 - Prestatieladder. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande communicatiemiddelen welke Bepacom B.V. heden ten dagen inzet. De meest voorkomende vormen waarin wordt gecommuniceerd met in en externe belanghebbenden is door middel van het vastleggen van informatie op de website, het beschrijven van de voortgang en maatregelen in de Carbon Footprint rapportages en door het aangaan van gesprekken via presentaties en één-op-één gesprekken. Slogan Informatie wordt aan het personeel en belanghebbenden gecommuniceerd met de slogan: Samen verbinden voor morgen CO 2 -Prestatieladder vereisten Informatie over de CO 2 -voetadruk wordt minimaal eenmaal per half jaar aan het personeel en belanghebbenden gecommuniceerd. Hiermee informeert en attendeert Bepacom B.V. alle belanghebbenden over CO 2 -reductie en de CO 2 -Prestatieladder ter bewustwording van eenieder. Voorts is er een apart mailaccount aangemaakt voor vragen en/of ideeën betreffende de energie- en CO 2 - reductiedoelstellingen, de CO 2 -Prestatieladder en de deelname aan het initiatief van Bepacom B.V.: Uitvoering De communicatie wordt aangestuurd door processen en activiteiten die zijn vastgelegd in de procedures uit het kwaliteitshandboek. Voor de uitvoering van de communicatie is namens de directie de heer W.G. Kemper bevoegd en verantwoordelijk voor de inhoud en de gebruikte media van het communicatieplan en draagt zij de zorg voor de uitvoering ervan.

8 8 Marketing In de communicatiematrix is per doelgroep de communicatiedoelstelling weergegeven en waar nodig ter verduidelijking de communicatiestrategie over de wijze waarop deze doelstelling wordt bereikt. Hiervoor zijn een viertal strategieën benoemd, gebaseerd op het communicatiekruispunt, te weten: informeren en beïnvloeden, dialoog en overtuigen. Missie Bepacom B.V. Bepacom B.V. adviseert, ontwerpt, produceert, levert en stelt duurzame producten in bedrijf en adviseert diensten voor de klimaatbeheersing- en industriële automatiseringprocessen van haar klanten, welke in samenwerking met de klant worden ontworpen en welke voldoen aan de groeiende economische, maatschappelijke en ecologische vraag naar efficiency en duurzaamheid. Bepacom B.V. wil een solide werkgever en partner zijn voor haar medewerkers en ketenpartners gefundeerd op betrokkenheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Visie Bepacom B.V. Luisteren, samenwerken en meedenken met opdrachtgevers, toeleveranciers en bouwpartners is de kracht van Bepacom B.V. die respect en vertrouwen afdwingt. Bepacom B.V. zet in op een veranderend bouwproces waarbij haar expertise eerder en gedurende het gehele bouwproces wordt benut Bepacom B.V. levert degelijke producten en diensten, modulair ingericht en daardoor flexibel en gericht op eenvoud waar mogelijk. Marketingdoelstelling Meer werk en opdrachten genereren en het versterken van haar imago en positie in de keten door het vergroten van de naamsbekendheid, de geleverde inspanning van Bepacom B.V. op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het delen van de Bepacom visie met haar ketenpartners. Deze doelstelling dient te worden bereikt door invulling van de communicatiedoelstelling van dit communicatieplan (transparant communiceren over de positie en de bijdrage van Bepacom B.V. aan het milieu en haar maatschappelijk en sociaal nut om zo de betrokkenheid van onze buren, medewerkers, klanten en belanghebbenden te vergroten). Zij, de belanghebbenden, zijn ambassadeurs voor het werk, de kwaliteit en de mentaliteit die Bepacom B.V. levert. Eén van de activiteiten om invulling te geven aan de marketingdoelstelling is de uitvoering van dit communicatieplan en bijbehorende communicatiematrix. In de basis voorziet dit communicatieplan in de uitvoering van de marketingdoelstelling.

9 9 Bijlage 1 - Doelgroepen Voor het communicatieplan zijn de doelgroepen (belanghebbenden of ook wel genoemd stakeholders) van Bepacom B.V. in beeld gebracht aan de hand van methodieken uit de AA1000. Om ervoor te zorgen dat de communicatiedoelstelling van Bepacom B.V. per doelgroep zo effectief mogelijk is, is een workshop uitgevoerd. Als definitie voor stakeholder of de belanghebbende, wordt gebruikt: Alle personen, bedrijven en instanties waar Bepacom B.V. door zijn activiteiten direct of indirect mee in aanraking komt c.q. waarvan zij de leefomgeving beïnvloedt. Interne doelgroepen Binnen Bepacom B.V. komen mensen in verschillende groepen samen. In deze groepen werken ze samen en wisselen ze ideeën, overtuigingen en kennis met elkaar uit. Directie / eigenaar De Directie is eindverantwoordelijk voor de disciplines van Bepacom B.V. (Commercie, Engineering, Uitvoering) en het gezicht naar het personeel en vertegenwoordigers van het personeel. Een voorbeeldrol in MVO beleid resulteert in geloofwaardigheid onder medewerkers en externe belanghebbenden van de geformuleerde MVO ambitie en sluit aan op de eigen intrinsieke motivatie van de directie. Management team Het management team bestaat uit vier leden. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de disciplines van Bepacom B.V. (Commercie, Engineering, Uitvoering), het personeel en vertegenwoordigers van het personeel. Een gedragen MVO beleid, eenduidig uitgedragen door het MT, resulteert in geloofwaardigheid onder medewerkers en externe belanghebbenden van de geformuleerde MVO ambitie. Medewerkers Bij Bepacom B.V. werken circa 40 mensen, uiteenlopend van het management team tot uitvoerend personeel op de projecten. Willen zij succesvolle projecten kunnen realiseren in naleving van de huidige wet- en regelgeving en het beleid dat is bepaald door Bepacom B.V., dan dienen zij goed te zijn geïnformeerd. Dit vergroot niet alleen hun kennis, kunde en verdieping in het project maar voorkomt tevens onwenselijke situaties en afwijkingen. Bewustwording over de impact op het milieu en wat Bepacom B.V. (samen) daar aan doet, vergroot de binding van het personeel onderling. Het is Bepacom B.V. er alles aan gelegen om de sociale binding met en binnen het bedrijf dagelijks te voeden.

10 10 Externe doelgroepen Voor Bepacom B.V. is het extern communiceren van haar MVO beleid van groot belang. Zij beseft dat communicatie over haar MVO activiteiten evenals de MVO effecten die optreden op andere plaatsen in de keten, haar geloofwaardigheid vergroot en haar intrinsieke motivatie vertaalt. Extern communiceren vormt tegelijk een overeenkomstig signaal met datgene wat Bepacom B.V. naar haar medewerkers afgeeft. De externe doelgroepen voor Bepacom B.V. zijn door Bepacom B.V. geïdentificeerd. Hieronder zijn de doelgroepen in categorieën onderverdeeld. Relaties Relaties zijn ketenpartners waarmee Bepacom B.V. al meerdere jaren mee samenwerkt. Relaties bevinden zich in verschillende segmenten van de keten; van adviseur tot system integrator tot eindgebruiker van de producten en diensten van Bepacom B.V. De relaties stellen steeds meer vragen over MVO activiteiten en de impact van werkzaamheden op het milieu en praktische gegevens zoals bijvoorbeeld de CO 2 - voetafdruk, het energieverbruik en de afvalstromen. Bepacom B.V. wil in dialoog haar eigen MVO beleid realiseren. Een goede relatie met Bepacom B.V. en een basis voor continuïteit is hiermee voor beide partijen belangrijk. Opdrachtgevers Opdrachtgevers zijn ketenpartners waarvoor Bepacom B.V. nu en in het afgelopen jaar opdrachten heeft uitgevoerd. Naast prijscondities stellen opdrachtgevers steeds meer vragen over MVO activiteiten, omdat zij hun eigen projecten willen blijven realiseren. Een goede relatie met Bepacom B.V. en een basis voor continuïteit is hiermee voor beide partijen belangrijk. Alleen op deze wijze kunnen zij de projecten blijven realiseren en naar tevredenheid resultaten behalen. Leveranciers Leveranciers zijn onder te verdelen in twee categorieën; strategische leveranciers en leveranciers projectgebonden (korte termijn, projectspecifiek). Leveranciers leveren in veel gevallen een bijdrage aan de MVO prestaties van Bepacom B.V. Door een verbetering van de prestaties van leveranciers behaalt Bepacom B.V. zelf ook verbeteringen. Samenwerking met leveranciers geeft Bepacom B.V. de mogelijkheid om gezamenlijk projecten te realiseren conform de eisen, wensen en visie van de opdrachtgever. Voor Bepacom B.V. is een goede relatie met vooral haar strategische leveranciers van groot belang. Conform de CO 2 -Prestatieladder dienen leveranciers zich aan te kunnen sluiten bij de doelstellingen die Bepacom B.V. zich stelt inzake de reductie van haar CO 2 -emissie.

11 11 Overheden en inspecties Overheden zoals de gemeente als bevoegd gezag zijn ook geïdentificeerd tot de belanghebbenden van Bepacom B.V. Het is van belang deze groep apart te benoemen omdat voor deze groep een additionele behoefte bestaat om contact te hebben met bedrijven die zich actief inzetten voor een beter leefklimaat en (leef)milieu. De gemeente Raalte heeft zelf ook een duurzaamheidsambitie. Overheden zijn tegelijkertijd regelgever en handhaver. Hun behoefte en zorg bij maatschappelijk verantwoord ondernemen bevat alle aspecten van MVO. Hun zorgplicht omvat onder andere werkgelegenheid, gezondheid, veiligheid en het uitdragen van gevormd beleid. In dit kader behoort ook een inspectie SZW ook tot deze groep. Door met elkaar mee te denken, kunnen bijvoorbeeld een vermindering van energieverbruik, afvalreductie en veilige werkomstandigheden worden gerealiseerd. Het voordeel voor Bepacom B.V. bij het informeren van deze groep is dat zij samen met hen kan optrekken en vroegtijdig kan reageren op ontwikkelingen. Het stelt haar ook in staat om naar inspecterende instanties naleving van wet- en regelgeving aan te tonen waardoor zij deze instanties vroegtijdig ontzorgt. Banken en financiële instellingen Banken en financiële instellingen stellen steeds meer vragen over MVO activiteiten vanwege het belang op het mondiale leefklimaat en ter beoordeling van het risico op voortbestaan van de organisatie. Voornamelijk de financiële wereld bemerkt de invloed van de samenleving, door middel van de verschuiving naar groene en integere producten. Voor banken en financiële instellingen is het nakomen van de primaire verplichting (beoordeling van de levensvatbaarheid en de continuïteit van organisaties) veelal aan de hand van winstcijfers, niet langer een instrument om waarde creatie te bepalen. Zij hebben behoefte aan echtheid en duurzaamheid en zijn ook bereid hiervoor een bijdrage te leveren. Voor Bepacom B.V. zijn de banken en financiële instellingen belangrijk om haar liquiditeit en investeringen voor continuïteit te waarborgen. Branchegenoten en collega bedrijven Samenwerking en overleg met collega bedrijven stelt Bepacom B.V. in staat proactief over haar MVO prestaties en de eisen van de CO 2 -Prestatieladder te communiceren. Conform de CO 2 -Prestatieladder kunnen concurrenten op de website van Bepacom B.V. en via persberichten kennisnemen van het energiebeleid en de CO 2 - en energie reductiedoelstellingen. Dit geldt tevens andersom: Bepacom B.V. neemt kennis van de CO 2 - en de energie-reductiedoelstellingen middels de website en eventuele persberichten van concurrenten. Onderwijs en kennisinstellingen Kennisinstellingen, zoals de ROC s en HBO scholen in de regio s zijn tevens geïdentificeerd tot de belanghebbenden van Bepacom B.V.. Het is van belang deze groep apart te benoemen omdat binnen deze groep een additionele behoefte bestaat om contact te hebben met bedrijven die zich actief inzetten op MVO beleid voor wederzijdse kennisdeling en samen met hen op te trekken. Bepacom B.V. kan hiermee vroegtijdig reageren op ontwikkelingen en ondersteunt de ervaring van toekomstige medewerkers in het

12 12 bedrijfsleven. Als erkend leerbedrijf onderhoudt Bepacom B.V. nauwe contacten met haar belanghebbenden en ondersteunt zij het regionale en de sectorspecifieke opleidingen in haar branche. Voor de kennisinstellingen betekent de huidige voorlichting van de jeugd een enthousiast en goed geschoold personeel in de toekomst. NGO NGO s (non-gouvernementele organisaties) ook wel non-profitorganisaties zijn organisaties met een maatschappelijk karakter die hun invloed aanwenden om het beleid van overheden en bedrijfsleven te veranderen. Voorbeelden voor Bepacom B.V. zijn de branchevereniging Uneto VNI en de Nederlandse brancheorganisatie voor gebouwautomatisering, maar ook regionaal de kring van Raalter werkgevers en de stichtingen Duurzaam Raalte en Duurzaam Heeten. Deze NGO s zijn zowel geïnteresseerd in de activiteiten die Bepacom B.V. uitvoert op het gebied van CO 2 -emissiereductie en haar MVO prestaties als bereid om mee te denken in serieuze plannen van Bepacom B.V. om te komen tot een betere samenleving. Vice versa is het voor Bepacom B.V. van wezenlijk belang om in contact met deze NGO s tot een verbetering van de informatie-uitwisseling, bijdrage en initiatieven van Bepacom B.V. voor invulling van de maatschappelijke thema s te komen. Andere voorbeelden zijn ook hulpdiensten zoals de brandweer, waarbij informatie wordt uitgewisseld over risico s, keuring van de brandveiligheid en voorlichting. De omgeving Communicatie met de omgeving stelt Bepacom B.V. in staat om hinder te minimaliseren, milieueffecten tot een minimum te beperken maar ook beschikbare technieken te evolueren. Het belang van Bepacom B.V. bij de omgeving is begrip en medewerking. Hierdoor kunnen activiteiten effectief en zonder verstoring worden uitgevoerd. De omgeving van Bepacom B.V. bestaat uit de pers, het verenigingsleven, plaatselijke bedrijven en middenstand en omwonende buren en bedrijven. Waar het verenigingsleven belang heeft bij financiële en materiële bijdrage, zo levert Bepacom B.V. een bijdrage aan meerdere belanghebbenden en kan zo haar bijdrage aan de maatschappij te leveren, reclame generen en invulling geven aan één van haar MVO thema s, haar maatschappelijke betrokkenheid. Oud personeel en het thuisfront Ook de doelgroep van oud personeel en het thuisfront van de huidige medewerkers voor Bepacom B.V. zijn van grote betekenis. Sociaal betrokken werknemerschap resulteert in support van het thuisfront van de huidige medewerkers en stelt Bepacom B.V. in staat soms een extra beroep op haar medewerkers te doen. Naast het thuisfront is het oud personeel ambassadeur van Bepacom B.V. en wordt zij met enige regelmaat naar hun kennis gevraagd.

13 13 Bijlage 2 doelstelling MVO Welke belanghebbende Doelstelling Directie / Eigenaar Management team Medewerkers, ingeleend personeel en stagiaires Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. - Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. - Energiebeleid + Reductiedoelstellingen + wat is er al gedaan. Voortgang duurzaamheidseisen doelstellingen + terugkoppeling van resultaten van duurzaamheidsinitiatieven in relatie tot de doelstellingen Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Energiebeleid + Mogelijkheden eigen bijdrage + wat is er al gedaan + eigen bijdrage. Voortgang duurzaamheidseisen doelstellingen + terugkoppeling van resultaten van duurzaamheidsinitiatieven in relatie tot de doelstellingen en de eigen bijdrage Boodschap klein mogelijke milieubelasting. Directie draagt hierin haar intrinsieke motivatie uit. We hebben onze Carbon footprint en gaan voor certificeringstraject. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. Samen komen we verder. We hebben Carbon footprint en certificeringstraject + op gang brengen en houden bewustzijn t.a.v. milieu en veiligheid + relatie met verduurzamen producten en diensten klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. We hebben onze carbon footprint en gaan voor certificeringstraject + meedenken over mogelijkheden eigen bijdrage + relatie met verduurzamen producten en diensten Beinvloeden (B), Informeren (I), Dialoog (D), Overtuigen (O) Beinvloeden (B) Beinvloeden (B) Dialoog (D) en overtuigen (O) Relaties Opdrachtgevers Strategische leveranciers Projectgebonden / korte termijn leveranciers Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Continuering: Het garanderen van omzet vandaag en morgen met het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de dialoog. klein mogelijke milieubelasting. Adviseur: Beinvloeden (B) overtuigen (O) Eindgebruiker: Beinvloeden (B) overtuigen (O) System integrator: Overtuigen (O) Installateur: Overtuigen (O) Eindgebruiker: Beinvloeden (B) en Overtuigen (O) System integrator: Informeren (I) Beinvloeden (B), Overtuigen (O) Informeren (I) Gemeentelijke overheid (b.v. Raalte) Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, naleving van wet- & regelgeving omtrent klein mogelijke milieubelasting. Zij wil bijdragen aan energie, delen visie. doelstellingen gemeentelijke overheid. Rijksoverheid: inspectie SZW Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, naleving van wet- & regelgeving omtrent klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een energie, delen visie. veilig bedrijf. Banken en financiële instellingen Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, verkrijgen gunstige condities, delen visie. klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en goed renderend bedrijf, nu en in de toekomst. Informeren (I), Overtuigen (O) Informeren (I) Informeren (I)

14 14 Bijlage 2 doelstelling MVO Welke belanghebbende Doelstelling Concurrenten en branchegenoten Regionale ROC's en VMBO onderwijs (Carmel college) HBO onderwijs in de regio (Windesheim, Saxion Hogeschool) Uneto VNI Nederlandse brancheorganisatie voor gebouwautomatisering Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in de keten. Boodschap klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Werkgever met duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in opleiding van klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een toekomstig personeel in de branche. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Werkgever met duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in opleiding van klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een toekomstig personeel in de branche. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een samenwerken in de keten. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een samenwerken in de keten. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Beinvloeden (B), Informeren (I), Dialoog (D), Overtuigen (O) Informeren (I) Beinvloeden (B) Overtuigen (O) Informeren (I) Beinvloeden (B), Overtuigen (O) Kring Raalter werkgevers Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een samenwerken in de keten. solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Informeren (I) Duurzaam Raalte Krachtenbundeling, Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in de keten. klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst en wil bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Overtuigen (O) Duurzaam Heeten Krachtenbundeling, Kennisuitwisseling, Duurzaam imago, benchmark van bedrijven, mogelijkheden bijdrage aan eigen duurzaamheidsdoelstellingen, delen visie, samenwerken in de keten. klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst en wil bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen. Informeren (I) Thuisfront en oud personeelsleden Pers: - Dagbladen - Vakpers Het behouden / bewerkstellingen van goede relaties, versterken imago en delen visie. Energiebeleid + Mogelijkheden eigen klein mogelijke milieubelasting. Zij zoekt hierin de bijdrage + wat is er al gedaan + eigen dialoog. bijdrage. Voortgang duurzaamheidseisen meedenken over mogelijkheden eigen bijdrage + relatie doelstellingen + terugkoppeling van met verduurzamen producten en diensten resultaten van duurzaamheidsinitiatieven in relatie tot de doelstellingen en de eigen bijdrage Duurzaam imago, benchmark van bedrijven klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Dialoog (D) en overtuigen (O) Beinvloeden (B), Informeren (I) Buren en omwonenden / bedrijven Duurzaam imago, benchmark van bedrijven klein mogelijke milieubelasting. Bepacom B.V. is een solide en betrouwbare partner, nu en in de toekomst. Beinvloeden (B), Informeren (I)

15 15 Bijlage 3 Beschikbare communicatiemiddelen De volgende algemene middelen kunnen worden ingezet voor zowel interne als externe communicatie: Youtube bedrijfsfilm; Bedrijfspresentatie; handtekening; Exposities en open dagen; Website; ; Schriftelijk (brief); Presentaties (bijvoorbeeld op scholen en bij brancheverenigingen); Social media (bijvoorbeeld twitter, facebook, linkedin, interactieve games). Voor de interne communicatie zet Bepacom B.V. onder andere de volgende communicatiestructuren in: Werkoverleg; Managementrapportages; Personeelsbijeenkomsten; Werkplek introductie; Functionerings-, beoordelings-, en verzuimgesprek; Toolbox bijeenkomsten; Start werkvergadering bij aanvang van een nieuw werk. Voor de interne communicatie beschikt Bepacom B.V. naast de eerder benoemde communicatiemiddelen over de volgende communicatiemiddelen: Mondelinge communicatie zoals een gesprek; Introductie nieuwe medewerker Bepacom B.V.; Nieuwsmailing; Brochures.

16 16 Voor de externe communicatie beschikt Bepacom B.V. naast de eerder benoemde communicatiemiddelen over de volgende middelen: Persberichten; Brochures; Voorlichting; Actieve deelname in werkgroepen; Advertenties; Beurzen; Specifieke evenementen sponsoring.

17 17 Bepacom B.V. Spitsstraat 29, 8102 HW Raalte Postbus 33, 8101 AA Raalte T E I

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Communicatie plan. CO₂ prestaties

Communicatie plan. CO₂ prestaties Communicatie plan CO₂ prestaties Rijssen, juni 2016 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Wijze van communicatie Pagina 4 2.1 Doel Pagina 4 2.2

Nadere informatie

Communicatieplan. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv. Protective Coatings

Communicatieplan. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv. Protective Coatings Communicatieplan Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv Distributielijst Naam G. Geelkerken C. Heeres G. Koert Accorderingslijst Naam G. Geelkerken Paraaf Versiebeheer

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2 prestatieladder. Alfen CO2 bewust. Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM

Communicatieplan. CO2 prestatieladder. Alfen CO2 bewust. Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM Communicatieplan CO2 prestatieladder Alfen CO2 bewust Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM Distributielijst Naam B. Bor M. Roeleveld Accorderingslijst Naam Paraaf M. Roeleveld MR

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 Autorisatie: M. van Leeuwen Directeur beton- en funderingswerken 18-03-2010 Dit

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2-reductie

Communicatieplan CO 2-reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Saasveld, 8 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: M.G.M. Kleizen Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan 3 2 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 4 2.1 COMMUNICATIEDOELSTELLING

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm (Reijm Groep I B.V.) A.T.

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie Communicatieplan 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie: 001

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl ABN AMRO Bank 59.45.65.693 BTW nr. NL8509.99.303.B01

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6 Introductie Oosterhof Holman streeft naar een beter milieu en naar een transparante communicatie hierover met al haar in- en externe doelgroepen. Sinds december 2011 is Oosterhof Holman gecertificeerd

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO2-prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse (extern adviseur Nedcon Organisatieadvies B.V.) 26 mei 2014 Definitief

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS

Communicatieplan CO2 Periode Hoeflake Electrotechniek. Hoeflake Infratechniek. Hoeflake Installatietechniek VIOSS Communicatieplan CO2 Periode 2016 Hoeflake Electrotechniek Hoeflake Infratechniek Hoeflake Installatietechniek VIOSS Montad Elektrotechnisch Adviesbureau Goedgekeurd door Datum: 01-06-2016 Directeur: mevr.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 7 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Ondersteuning door: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V.

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

CO2 communicatieplan

CO2 communicatieplan CO2 communicatieplan Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Doelgroepen... 3 4 Communicatiemiddelen... 6 01.10.D - CO2 Communicatieplan / versie 2 / 01.09.2016 / Pagina 1 van 6 1 Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelgroepen (stakeholders) 3 2.1. Groep A; Veel invloed, veel belang 3 2.2.

Nadere informatie

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Communicatieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 1. Doelstelling van het communicatieplan...

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN

DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN Inhoud 1. INTRODUCTIE 3 2. DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 3 01. Communicatiedoelstelling 3 02. Interne doelgroepen 3 03. Externe doelgroepen 3 (potentiële) Opdrachtgevers 3 Leveranciers 4 NGO s (niet-gouvernementele

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO 2-functionaris, Reijm Groep I B.V. Patricia de Leeuw-Booltink,

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Broekema Wegenbouw BV

Broekema Wegenbouw BV Communicatieplan CO 2 -reductie Broekema Wegenbouw BV Groningen, 14 oktober 2013 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

Communicatieplan DE ROO B.V.

Communicatieplan DE ROO B.V. Communicatieplan DE ROO B.V. Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 - Prestatieladder Eekels

Certificering op de CO 2 - Prestatieladder Eekels Certificering op de CO 2 - Prestatieladder Eekels Communicatieplan Door Eekels Technology B.V. Auteur: R. Jans Versie: 1.0 Datum: 24-10-2014 Doc.nr: 10.A Doc. nr. 10.A Communicatieplan Certificering op

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Projectplan. Communicatieplan Procesbeheer en KAM

Projectplan. Communicatieplan Procesbeheer en KAM Projectplan Communicatieplan Procesbeheer en KAM Projectplan Communicatieplan Procesbeheer en KAM Aan: Hollander Techniek Auteur(s): mevrouw P. Beuzekom Contact: P. (Pieternel) Beuzekom Datum: 6 februari

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan. Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld. Versie 3.1 8 maart 2016 Definitief rapport

Communicatieplan. Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld. Versie 3.1 8 maart 2016 Definitief rapport Communicatieplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 8 maart 2016 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het communicatieplan in het kader van certificering op de CO 2 -prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Communicatieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Autorisatie Versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 01-02-2017 F. van Doorn J. van Esch 3.C. Communicatieplan Van Esch 2017 v_1, 1/6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 25 september 2014 Referentie 1000110-0457.3.0 Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Valmont Nederland B.V.

Communicatieplan Valmont Nederland B.V. VEMS 1-03 Communicatieplan 31-10-13 Vervangt 13-09-13 Communicatieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Veko Lightsystems International B.V. Auteur(s): Dhr. van Kleef (Operations manager & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

Versie 1.0 30-04-2015

Versie 1.0 30-04-2015 Versie 1.0 30-04-2015 3.C.2 Communicatieplan Milieu en duurzaamheid Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan milieu van Martens en Van Oord, hierna te noemen MvO. Dit communicatieplan is onderdeel

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2 Communicatieplan CO2-prestatieladder Eis 3.C.2 COLOFON Project : Communicatieplan CO2-prestatieladder Omvang rapport : 5 pagina's Auteur : Bijdrage : Reinder Disbergen Datum : 20 december 2013 DM-nummer

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2-prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum, 03-06-2014

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie