Communicatieplan. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv. Protective Coatings

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv. Protective Coatings"

Transcriptie

1 Communicatieplan Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv

2 Distributielijst Naam G. Geelkerken C. Heeres G. Koert Accorderingslijst Naam G. Geelkerken Paraaf Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 Februari 2011 Carola Heeres

3 Inhoud 1. Introductie 4 2. Doelstellingen en doelgroepen Communicatiedoelstelling Interne doelgroepen Externe doelgroepen Opdrachtgevers Leveranciers Branchegenoten en concurrenten Brancheorganisaties Overheden en overheidsinstellingen 7 3. Media Interne communicatie Managementvergadering VG(W)M-overleg OR Nieuwsbrief, postcards, persbericht, Externe communicatie Internet Mailings Persberichten Actieve deelname in werkgroepen Gesprekken brancheorganisaties en overheden Uitvoeringsaspecten 4.1 Doelstellingen en beleid Verantwoordelijkheden Interne communicatie Externe communicatie 12

4 Introductie Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van Certificering op de CO 2-prestatieladder en de inbedding van het bewustwordingsproces betreffende CO 2-uitstoot bij International Paint (Nederland) bv (verder: International Paint). Het document geeft een beschrijving hoe de communicatie als bedoeld onder 3.C.2. en 4.C.2. beschreven in het document De CO 2-Prestatieladder/het certificeren van 23 september Zowel intern als extern wordt over de CO 2-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstellingen gecommuniceerd. Het energiebeleid, mogelijkheden tot individuele en gemeenschappelijke bijdrage tot reductie, huidig energieverbruik en trends in het bedrijf zullen worden opgenomen in de verschillende communicatie-uitingen. In het communicatieplan worden de interne en externe doelgroepen, de wijze van communicatie, de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende taken benoemd en uitgeschreven. Taken zijn daarbij toegewezen aan verantwoordelijken. Het communicatieplan heeft de volgende opbouw: In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen en de verschillende doelgroepen benoemd en uitgewerkt. In hoofdstuk 3 wordt de verschillende media beschreven, die zullen worden gebruikt. In hoofdstuk 4 worden de verantwoordelijkheden en taken beschreven en wordt een planning gegeven.

5 1 Doelstellingen en doelgroepen 1.1 Communicatiedoelstelling Het communicatiedoel rondom de certificering op de CO 2-prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf, mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdrage, informatie over het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf. Daarnaast heeft het tot doel de CO 2-footprint, de reductiedoelstelling van de CO 2-uitstoot en de maatregelen die International Paint heeft genomen om haar CO 2-uitstoot te reduceren te communiceren. Dit communicatieplan bevat de vastgelegde taken en verantwoordelijkheden en de wijze van communicatie. 1.2 Interne doelgroepen Binnen International Paint zijn er diverse doelgroepen te onderscheiden. Het onderscheid zit in de functie en in de wijze waarop mensen worden bereikt. De volgende doelgroepen worden onderscheiden: 1. Directieteam;. 2. Managementteam; 3. Bedrijfs- en projectleiders; 4. Afdelingshoofden; 5. Overig UTA-personeel (Uitvoerend, Technisch, Administratief); 6. VG(W)M- overleg; 7. OR; 1.3 Externe doelgroepen Externe doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: 1. Opdrachtgevers (potentiële); 2. Leveranciers (bestaande en nieuwe); 3. Branchegenoten en concurrenten; 4. Brancheorganisaties (VVVF, SVMB); 5. Overheid.

6 1.3.1 Opdrachtgevers Opdrachtgevers zullen steeds meer vragen stellen over de CO 2-footprint van International Paint. Dit is merkbaar in aanbestedingstrajecten en bij gesprekken met opdrachtgevers die reeds bewust omgaan met CO 2-emissie. Belangrijke opdrachtgevers voor International Paint zitten in de volgende branches:. Energie (gas, wind) Weg- en Waterbouw Olie en gas-upstream Olie en gas-downstream Industrie Infrastructuur Leveranciers Leveranciers leveren een bijdrage in het reductiebeleid dat International Paint heeft ingezet voor haar CO 2-emissie. Om de leveranciers te betrekken, te informeren en aan te geven hoe zij kunnen participeren is het belangrijk een goede verstandhouding te hebben met de leveranciers. Leveranciers dienen zich aan te sluiten bij de doelstellingen die International Paint zich stelt in zake de reductie van CO 2-emissie. Leveranciers zijn te onderscheiden in drie categorieën: Leveranciers van materialen (o.a verf, chemicaliën, verpakkingen); Leveranciers van niet-materialen /diensten (o.a. transport, uitzendkrachten); Leveranciers van materieel (o.a lease-auto s). Met de groep A/C leveranciers is een proactieve communicatie Branchegenoten en concurrenten De branchegenoten en concurrenten kunnen middels de website van International Paint en persberichten kennis nemen van het energiebeleid en de CO 2- en energiereductiedoelstellingen. Dit geldt tevens andersom: International Paint neemt kennis van de CO 2- en de energiereductiedoelstellingen middels de website en eventuele persberichten van de branchegenoten en de concurrenten. De volgende zijn branchegenoten: PPG Jotun Hempel Zandleven Baril

7 1.3.4 Brancheorganisaties Brancheorganisaties zijn organisaties met een maatschappelijk karakter die invloed aanwenden om beleid van overheden en bedrijfsleven te veranderen. Deze brancheorganisaties zijn zowel geïnteresseerd in de activiteiten die International Paint doet op het gebied van CO 2-emissiereductie; zij zijn bereid mee te denken in serieuze plannen om te komen tot een betere samenleving en zijn geïnteresseerd om support van International Paint te verkrijgen voor ideeën waar zijzelf mee aan de slag zijn. Het in gesprek zijn en informeren gebeurt zowel individueel als via de brancheorganisatie(s). Met de volgende brancheorganisaties is vanuit International Paint proactieve communicatie: VVVF SVMB Overheden en overheidsinstellingen Overheden en overheidsinstellingen behoren tevens tot de klantengroep van International Paint. Het is van belang deze groep naast de klantengroep apart te benoemen. De reden hiervoor is dat, naast de wijze waarop opdrachtgevers worden geïnformeerd, binnen deze groep een additionele behoefte bestaat contact te hebben met bedrijven die zich actief inzetten voor een beter leefklimaat. Overheden en overheidsinstellingen zijn tevens regelgever en handhaver. Denk hierbij aan: Emissie van voertuigen (euronorm + roetmeting); Energieverbruikers (bijvoorbeeld in kantoren werkplaatsen en op parkeerplaatsen o.a. in het kader van milieuvergunning); MJA s (Meer Jaren Afspraken). Bij de volgende overheden zijn gesprekken geïnitieerd: RWS; Prorail. Andere zijn: Waterschappen; Provincies; Gemeenten.

8 2 Media Voor het informeren van de verschillende doelgroepen, wordt diverse media ingezet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie. 2.1 Interne communicatie Voor interne communicatie gebruikt men de volgende overlegorganen en/of media: 1. Direct (mondeling) bij Managementvergadering; 2. Direct (mondeling) bij VGM-overleg; 3. Direct (mondeling) bij OR; 4. Geschreven (schriftelijk) middels diverse mediamiddelen zoals: nieuwsbrieven, personeelsblad, , postcards, persberichten en prikborden Managementvergadering Deze vergadering vindt eens per kwartaal plaats tussen met het managementteam. In dit overleg wordt de voortgang en status van het bewustwordingsproces en de doelstellingen betreffende CO 2-reductie besproken. Naar aanleiding van de besluitvorming rondom de interne en externe initiatieven wordt besproken welke acties worden geïnitieerd en door wie ze worden opgepakt. Hiervan vindt verslaglegging plaats VG(W)M-overleg (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu) Het VGWM (Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu) vindt 6 x per jaar (tijdens safemeetings) plaats tussen [doelgroep(en) benoemen]. In dit overleg wordt de voortgang en status van het bewustwordingsproces en de doelstellingen alle aspecten van VGM plaats waarin ook de betreffende CO 2-reductie geagendeerd en besproken. Hiervan vindt verslaglegging plaats OR De OR vindt eens per kwartaal plaats. In dit overleg wordt de voortgang en status van het bewustwordingsproces en de doelstellingen betreffende CO 2-reductie geagendeerd en besproken. Hiervan vindt verslaglegging plaats.

9 2.1.4 Nieuwsbrief, postcards, persbericht, Er worden diverse mediamiddelen gebruikt om de medewerkers te informeren en te attenderen over CO 2-reductie en de CO 2- prestatieladder. Er is een apart mailaccount aangemaakt voor vragen en/of ideeën rondom de CO 2-prestatieladder en CO 2-reductie: Informatie over de CO 2-footprint wordt minimaal eenmaal per half jaar aan het personeel gecommuniceerd door middel van een . De inhoud van deze mail bevat minimaal: Het geformuleerde energiebeleid; De huidige status van de gerealiseerde CO 2-uitstoot en energieverbruik; De geformuleerde doelstellingen op het gebied van energie en CO 2-reductie; Voortgang ten opzichte van de doelstellingen; Reductiemogelijkheden, zowel bedrijfsbreed als op project- en persoonlijk niveau; Projecten die zijn ingezet om reducties te realiseren; Trends van energieverbruik en CO 2-uitstoot. Vanuit het management team vindt interne communicatie plaats middels mail, postcards en prikborden naar alle medewerkers van International Paint: bij uitgifte nieuwsbrief, persbericht, tussentijdse relevante berichten; afdelingsvergaderingen. 2.2 Externe communicatie Externe communicatie is afhankelijk van de doelgroep. Er is een apart mailaccount aangemaakt voor vragen en/of ideeën betreffende de CO 2-reductiedoelstellingen, CO 2-prestatieladder en deelname aan het initiatief van International Paint. De volgende media worden onderscheiden: 1. Internet:http://www.internationalpc.com/supportandadvice/healthsafetyandenvironment/Pages/CO2prestatieladder.aspx 2. Persberichten; 3. Actieve deelname en initiatie van werkgroepen; 4. Gesprekken met brancheorganisaties en overheden Internet International Paint heeft voor haar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden een CO 2-website ingericht op internet. De website bestaat uit een aantal onderdelen: Informatie: informatie over het beleid, doelstellingen en voortgang op het gebied van CO 2- en energiereductie worden gepubliceerd. Dit gebeurt minimaal halfjaarlijks of, bij grote afwijkingen, meerdere keren per jaar; Deelname aan initiatieven: informatie over de initiatieven waar International Paint zich bij aan heeft gesloten.

10 Concreet worden de volgende documenten via de website gepubliceerd: CFA rapportage(s); Energieauditverslag; Certificaat; Verklaring verificatie CO 2 inventarisatie door CI; Rapport CO 2- en energiereductiedoelstellingen; Beschrijving deelname in initiatieven Mailings International Paint zal de door haar geïdentificeerde externe partijen middel mailings op de hoogte stellen van haar beleid, Carbon Footprint rapportage en energie- en CO 2 reductiedoelstellingen Persberichten Akzo Nobel (International Paint als onderdeel hiervan) communiceert middels persberichten haar activiteiten op het gebied van CO 2- emissie en CO 2-reductie: haar eigen initiatief en haar deelname aan initiatieven. Dit gebeurt wanneer deze meldingen actueel en relevant zijn Actieve deelname in werkgroepen Binnen de maatschappelijke omgeving waarin International Paint opereert, zijn er diverse initiatieven die tot doel hebben de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren. International Paint participeert in die initiatieven en zorgt door middel van inzet van haar kennis op het gebied van bouw en CO 2-emissiereductie in het kader van processen in de bouwbranche voor een actieve bijdrage in de werkgroepen. Zij communiceert in deze werkgroepen tevens haar eigen resultaten en geeft aan hoe zij beoogt de gestelde doelstellingen te realiseren. International Paint heeft zich aangesloten bij volgende initiatieven: Deelname aan het initiatief project C-Energy Gesprekken bracheorganisaties en overheden Er vinden gesprekken plaats met de volgende brancheorganisaties VVVF; SVMB. Doelstelling van de gesprekken is: de door de NGO geformuleerde punten van zorg te bespreken; datgene wat International Paint doet in het kader van CO 2-reductie aan te geven; daar waar mogelijk gezamenlijk initiatieven te ontplooien om te komen tot CO 2-reductie. Er vinden tevens gesprekken plaats met overheden: RWS Prorail Van alle gesprekken, die minimaal twee keer per jaar plaats vinden, dient verslag te worden gemaakt. Tevoren dient een agenda te worden opgesteld en toegezonden, met als bijlagen de documenten op basis waarvan het gesprek wordt gevoerd.

11 3 Uitvoeringsaspecten In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van de communicatie beschreven. 3.1 Doelstellingen en beleid Ieder jaar wordt het volgende getoetst en vastgesteld middels een directiebesluit: Energiebeleid; Energiereductiebeleid; CO 2-reductie doelstelling (bijstelling meerjarenplan). Ieder half jaar wordt de volgende informatie geüpdate: CO 2-prestatieresultaten scope I, II en III; Voortgang resultaten versus doelstellingen; Diverse lopende projecten en initiatieven om CO 2-uitstoot te reduceren. 3.2 Verantwoordelijkheden Namens International Paint is Carola Heeres voor het communicatieplan en is de gehele organisatie verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en activiteiten die zijn benoemd in het communicatieplan Interne communicatie Activiteit Termijn Verantwoordelijke 1.1 Managementvergadering Per kwartaal Geert Geelkerken Voortgang en status doelstellingen CO 2-reductie Acties koppelen aan doelstellingen CO 2-reductie en uitzetten bij de verschillende afdelingen 1.2 Projectontwikkeling overleg Maandelijks Geert Geelkerken Voortgang en status doelstellingen CO 2-reductie Acties uitzetten waar nodig 1.3 VGWM-overleg Maximaal 6x per jaar Ger Koert Voortgang en status doelstellingen CO 2-reductie en informatief 1.4 OR Geert Geelkerken Voortgang en status doelstellingen CO 2-reductie en informatief Per kwartaal 1.5 nieuwsbrief personeel , posters, prikbord 2 x per jaar Carola Heeres

12 3.2.2 Externe communicatie Activiteit Termijn Verantwoordelijke 2.1 Internet 2 x per jaar Carola Heeres 2.2 Persberichten n.v.t. Carola Heeres 2.3 Actieve deelname in werkgroepen Doorlopend Geert Geelkerken 2.4 Gesprekken branche-organisaties en overheden Doorlopend Geert Geelkerken

Certificering op de CO2- Prestatieladder Renault Nederland N.V. Communicatieplan. Missie: Charge Up - Reduce CO2

Certificering op de CO2- Prestatieladder Renault Nederland N.V. Communicatieplan. Missie: Charge Up - Reduce CO2 Certificering op de CO2- Prestatieladder Renault Nederland N.V. Communicatieplan Missie: Charge Up - Reduce CO2 Auteur: D.L. Boek Versie: 0.3 Datum: 15 mei 2012 Renault Nederland N.V. Certificering op

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 Autorisatie: M. van Leeuwen Directeur beton- en funderingswerken 18-03-2010 Dit

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 - Prestatieladder. Imtech ICT Communication Solutions B.V.

Certificering op de CO 2 - Prestatieladder. Imtech ICT Communication Solutions B.V. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder Imtech ICT Communication Solutions B.V. Communicatieplan Door Business Improvement Auteur: R.Y. Aalbers Versie: 0.3 Datum: 10-aug-10 Doc.nr: 10.xxx Distributielijst

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO2-prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse (extern adviseur Nedcon Organisatieadvies B.V.) 26 mei 2014 Definitief

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 prestatieladder Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V. Afdeling Presentatie & Marketingcommunicatie Amsterdamseweg 53 3812 RP Amersfoort Postbus 47 3800 AA Amersfoort Telefoon 033-467 15 11 Fax 033-461 38 30 pmc@wolterendros.nl

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Communicatieplan April 2014 Versie 3

Communicatieplan April 2014 Versie 3 Communicatieplan April 2014 Versie 3 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Inhoud 1. Introductie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V.

COMMUNICATIEPLAN. Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. COMMUNICATIEPLAN Samen verbinden voor morgen BEPACOM B.V. 2 Auteurs Dhr. W. Kemper Dhr. F. te Wierik Dhr. H. Jansen Dhr. R. Huls Dhr. M. Kemper - Directeur - Salesmanager - Hoofd Engineering - Hoofd uitvoering

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 -prestatieladder

Certificering op de CO 2 -prestatieladder Certificering op de CO 2 -prestatieladder Rexel Nederland B.V. 2013 It s easy to be green at work 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Doelgroepen 4 2.1 Intern 4 2.2 Extern 4 3. Middelen 5 4. Organisatie 7

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Communicatieplan CO2-prestatieladder 2014-2015 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 25 september 2014 Referentie 1000110-0457.3.0 Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 22 april 2013. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 18 Communicatieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 KvK Veluwe

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie