Besluit van Provinciale Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit van Provinciale Staten"

Transcriptie

1 Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum September 2013 Nummer 6611 Onderwerp Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties dd. 9 juli Gelet op artikel 61 en 145 van de Provinciewet, de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de circulaire "Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin" van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november 2005; Besluiten: I. Vast te stellen, de Verordening betreffende de instelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, luidende als volgt: Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de Circulaire: de "Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin" van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 november b. de commissie: de vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid. c. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. d. de secretaris: de secretaris van de commissie als bedoeld in artkel 3, vierde lid. Instelling en taak Artikel 2 1. Er is een vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. 2. De commissie is belast met de beoordeling van kandidaten en de voorbereiding van de aanbeveling van Provinciale Staten van Zuid-Holland aan de Minister van Binnenlandse Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 1 van 8

2 Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de benoeming van een commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Samenstelling Artikel 3 1. De commissie bestaat uit zoveel leden als er politieke fracties in Provinciale Staten van Zuid-Holland waren tijdens de eerste Statenvergadering van de zittingsperiode In de commissie hebben de voorzitters, zoals deze bekend waren bij de vaststelling van deze verordening, van de in het eerste lid genoemde politieke fracties zitting. 3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter leidt de werkzaamheden van de commissie en treedt op als contactpersoon. 4. De griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland is secretaris van de commissie en kan zich in die hoedanigheid door de eerste plaatsvervangend Griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland doen vervangen. De griffer of de commissie kunnen zich desgewenst door een ambtenaar van de griffie van Provinciale Staten van Zuid-Holland laten bijstaan. 5. Een lid van de commissie kan uitsluitend in geval van een te verwachten langdurige verhindering van meer dan een maand worden vervangen. De betreffende fractievoorzitter wijst uit zijn fractie een vervanger aan, die hem tijdens voor de rest van de procedure als lid van de commissie zal vervangen. 6. Op voordracht van gedeputeerde staten wordt uit hun midden een adviseur aan de commissie toegevoegd. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht. De adviseur kan uitsluitend in geval van een te verwachten langdurige verhindering van meer dan een maand op voordracht van de gedeputeerden door een andere gedeputeerde worden vervangen voor de rest van de procedure. 7. De verplichtingen welke bij of krachtens wettelijk voorschrift, de Circulaire, of de onderhavige verordening aan de leden en de secretaris van de commissie zijn opgelegd, zijn op gelijke wijze van toepassing op de plaatsvervangende leden en de plaatsvervangend secretaris, alsmede op de adviseur als bedoeld in het zesde lid en op de ambtenaren als bedoeld in het vierde lid. Werkwijze Artikel 4 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten. 2. De uitnodigingen voor de vergaderingen van de commissie worden ten minste drie dagen tevoren door of vanwege de voorzitter verzonden. 3. Alle stukken, bestemd voor de commissie, worden aan het huisadres van de leden van de commissie, de adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris gericht en aldaar door hen bewaard op een wijze, die recht doet aan de in deze verordening aan hen opgelegde geheimhoudingsverplichtigen. 4. De commissie vergadert uitsluitend wanneer meer dan de helft van het aantal commissieleden aanwezig is. Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 2 van 8

3 5. De vergaderingen van de commissie vinden plaats achter gesloten deuren. 6. Van het behandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Deze verslagen worden door de commissie vastgesteld en zijn geheim. 7. Noch aan de afzonderlijke leden van Provinciale Staten, die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen wordt inzage in, of informatie over de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering verstrekt. Aan Provinciale Staten als zodanig wordt deze informatie slechts verstrekt, voor zover dit door de commissie noodzakelijk wordt geacht in het kader van de conceptaanbeveling als bedoeld in artikel 6, derde lid. Artikel 5 1. De voorzitter en de secretaris nodigen in overleg met de commissie degenen uit die kandidaat zijn voor het ambt van commissaris van de Koning in Zuid-Holland. 2. Plaats, datum en tijdstip van dit gesprek, alsmede de wijze van corresponderen met de kandidaten, worden zodanig gekozen dat de namen van de kandidaten niet bekend worden bij de kandidaten onderling of bij derden. 3. Over de kandidaten worden geen inlichtingen -schriftelijk of mondeling- ingewonnen dan door tussenkomst van de minister. Overleg met derden -met uitzondering van de minister- is uitgesloten. Artikel 6 1. De commissie voert gesprekken met de door de minister geselecteerde kandidaten en eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die hetzij zich eigener beweging tot de commissie hebben gewend, hetzij door de commissie worden uitgenodigd, overeenkomstig het bepaalde in de Circulaire. Indien de commissie besluit een door de minister geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, stelt de commissie de minister en de kandidaat schriftelijk van dit besluit op de hoogte. 2. De beoordeling van de kandidaten vindt plaats aan de hand van de door Provinciale Staten vastgestelde profielschets. 3. De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten. Zij brengt daaromtrent schriftelijk verslag uit aan Provinciale Staten en aan de minister. De commissie doet dit verslag als bedoeld in het vierde lid vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van ten minste twee kandidaten die naar haar oordeel -in de volgorde van haar voorkeur- voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid. Zowel het verslag als de conceptaanbeveling zijn geheim. 4. Het verslag en de conceptaanbeveling als bedoeld in het derde lid worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst opgenomen in het aan Provinciale Staten uit te brengen verslag. De aanbeveling Artikel 7 1. De conceptaanbeveling van de commissie als bedoeld in artikel 6, derde lid wordt door Provinciale Staten achter gesloten deuren behandeld. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 61, zesde lid van de Provinciewet en artikel IX, vierde lid van de Circulaire, bevelen Provinciale Staten de minister in volgorde van hun Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 3 van 8

4 voorkeur twee kandidaten aan. Deze aanbeveling is geheim, met uitzondering van de naam van de kandidaat welke de eerste voorkeur van de Proviciale Staten heeft. Geheimhouding Artikel 8 1. Ten aanzien van al hetgeen tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden van de commissie direct of indirect door de commissie wordt besproken, schriftelijk wordt vastgelegd of aan de leden van de commissie wordt voorgelegd, geldt voor de voorzitter en leden van de commissie, de secretaris en de griffieambtenaren die hen bijstaan een volstrekte geheimhoudingsplicht. 2. Ten aanzien van al hetgeen door de commissie aan Provinciale Staten wordt overgelegd, medegedeeld of anderszins ter kennis wordt gebracht geldt voor de voorzitter, de afzonderlijke leden van Provinciale Staten, alsmede de ambtenaren die Provinciale Staten bij hun werkzaamheden terzijde staan, een volstrekte geheimhoudingsplicht. 3. De behandeling van de in het tweede lid bedoelde stukken, gegevens of informatie zal door Provinciale Staten steeds achter gesloten deuren plaatsvinden. De verslagen van deze vergaderingen zijn geheim. 4. Noch de commissie, noch Provinciale Staten zullen de geheimhouding, als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid opheffen. 5. Alle uit hoofde van deze verordening geldende verplichtingen tot geheimhouding blijven onverminderd van kracht na het moment waarop de commissie ingevolge artikel 11, tweede lid zal zijn ontbonden. Archivering & vernietiging van stukken Artikel 9 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het in artikel 11, tweede lid bedoelde moment alle archiefbescheiden, die de commissie zelf heeft opgemaakt, onverwijld in verzegelde enveloppen en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebrachte naar de krachtens de Archiefwet door Provinciale Staten aangewezen archiefbewaarplaats. De voorzitter en de secretaris dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. 2. Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging volgens artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste 1, sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar. 3. De originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de minister worden onmiddellijk na het in artikel 11, tweede lid bedoelde tijdstip aan de minister teruggezonden. 4. Alle aan de voorzitter, de commissieleden, de adviseur, de eerste plaatsvervangend Griffier van Provinciale Saten van Zuid-Holland of de ambtenaren als bedoeld in artikel 3, vierde lid, verstrekte bescheiden, alsmede alle eventuele kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden, worden uiterlijk zeven dagen na het in het artikel 11, tweede lid Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 4 van 8

5 bedoelde tijdstip door de genoemde personen bij de secretaris van de commissie ter vernietiging ingeleverd. 5. De in het vierde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris van de commissie terstond vernietigd. Slotbepalingen Artikel 10 In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie, met inachtneming van het bij of krachtens wettelijk voorschrift bepaalde. Zo nodig voert de voorzitter van de commissie vooraf overleg met de minister. Artikel Deze verordening treedt onmiddellijk nadat deze is vastgesteld in werking. 2. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die, waarop de benoeming van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland door middel van het toezenden van het daartoe strekkende Koninklijk Besluit door de minister aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend gemaakt is. 3. Deze verordening vervalt -met uitzondering van het bepaalde in artikel 8, vijfde lid- op de achtste dag volgend op die, waarop de benoeming van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland door middel van het toezenden van het daartoe strekkende Koninklijk Besluit door de minister aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland bekend gemaakt is. Artikel 12 Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland 2013". II. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van dit besluit in kennis te stellen. Den Haag, 11 september 2013 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, plv. voorzitter, Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 5 van 8

6 2. Toelichting Artikel 3 De vertrouwenscommissie wordt gevormd door het fractievoorzitters in Provinciale Staten (lid 2). Dit overeenkomstig hetgeen het geval geweest is bij eerdere herbenoemingen van de comissaris van de Koning(in). De kring van de fracties waarvan de voorzitters zitting hebben in de vertrouwenscommissie is echter begrensd tot de fracties die zich aan het begin van de lopende zittingsperiode van Provinciale Staten hebben geformeerd (lid 1). Deze kring stemt overeen met de fracties die op dit moment in de Staten aanwezig zijn. Nieuwe fracties, die zich gedurende de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie mochten formeren, zullen echter geen aanspraak kunnen maken op een lidmaatschap van de vertrouwenscommissie. Een en ander betekent dat de vertrouwenscommissie bij aanvang van haar werkzaamheden zal worden gevormd door de volgende fractievoorzitters: VVD - dhr. F. Vermeulen PvdA - dhr. R. Hillebrand PVV - mw. V. Maeijer CDA - dhr. J.J. Démoed SP - dhr. H.F.A. van der Nat D66 - dhr. G. Wenneker ChristenUnie en SGP - dhr. C.H. Schaapman GROENLINKS - mw. M.G.T. Kleijweg 50 plus - dhr. J.W.A. Struijlaard Partij voor de Dieren - mw. A.H.K. van Viegen Adviseur GS - dhr. R.A.M. van der Sande Vervanging van genoemde fractievoorzitters kan alleen plaatsvinden in geval van langdurige verhindering om aan de werkzaamheden van de vertrouwenscommissie deel te nemen. Het moet dan gaan om een te verwachte verhindering van langer dan één maand. Indien sprake is van een zodanige verhindering, dan kan de fractievoorzitter zelf bepalen wie van zijn fractie (statenlid) hem/haar voor de rest van de procedure in de vertrouwenscommissie zal vervangen. Dat kan de plaatsvervangend fractievoorzitter zijn, maar ook een ander fractielid (lid 5). De fractievoorzitter van de SP zal direct na vaststelling van de verordening, de heer Snellink aanwijzen als zijn vervanger. Dit geldt overigens op gelijke wijze voor de gedeputeerde dat als adviseur in de vertrouwenscommissie plaatsneemt. Bij een voorziene verhindering van langer dan één maand, kunnen de gedeputeerden aangegeven welke gedeputeerde het verhinderde lid zal vervangen (lid 6). Deze vervangingsregeling komt voort uit de gedachte dat de bezetting van de commissie gedurende het proces niet al te zeer zou moeten wisselen. Incidentele of frequent wisselende vervanging wordt niet beoogd. Verder hebben de fractievoorzitters afgesproken dat de heer F. Vermeulen zal optreden als voorzitter van de vertrouwenscommissie en de heer Hillebrand als plv. voorzitter. Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 6 van 8

7 Artikel 4 Het derde lid van deze bepaling regelt de wijze waarop met de commissie wordt gecorrespondeerd en de wijze waarop de stukken door de diverse betrokkenen bewaard dienen te worden. Van de betrokkenen wordt verwacht dat zij zodanig met de stukken omgaan, dat -in alle gevallen- alleen zij toegang tot de stukken hebben. Dit vergt onder andere dat zij zowel binnen als buiten het Provinciehuis zodanige voorzieningen treffen, dat anderen geen kennis kunnen nemen van de betreffende stukken. Artikel 5 Het tweede lid geeft mede invulling aan de opdracht in de Circulaire "Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin" dat de privacybelangen van de sollicitanten zoveel mogelijk worden beschermd. Deze bepaling moet in de breedst mogelijke zin worden uitgelegd. Naast de concreet benoemde maatregelen, behoort hiertoe bijvoorbeeld ook dat de ontvangst van de sollicitanten zodanig wordt geregeld dat zij elkaar ook niet fysiek tegen kunnen komen. Artikel 8 De geheimhouding ten aanzien van de informatie die gedurende het gehele totstandkomingsproces van de aanbeveling aan de betrokkenen bekend wordt vloeit rechtstreeks voort uit de wet (artikel 61C Provinciewet) en de Circulaire "Procedureregels bij benoeming van een commissaris van de Koningin". Het opleggen van de geheimhouding is dus onderworpen aan een vrije overweging van Provinciale Staten of de vertrouwenscommissie. Genoemde voorschriften bepalen in dat verband dat voorzieningen getroffen dienen te worden die het voortbestaan van de geheimhoudingsplicht ook na beëindiging van de benoemingsprocedure waarborgt. Het vijfde lid voorziet daarin. Daarnaast past dan geen bevoegdheid voor Provinciale Staten of de vertrouwenscommissie tot opheffing van de geheimhouding. Met het oog hierop is dit - wellicht ten overvloede - ook expliciet in het vierde lid tot uitdrukking gebracht. De nakoming van de geheimhoudingsverplichtingen is de verantwoordelijkheid van betrokkenen zelf. Schending van de geheimhoudingsverplichting wordt strafrechtelijk aangemerkt als een misdrijf en kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben. Van elke schending van een bestaande geheimhoudingsplicht zal aangifte worden gedaan, waarop mogelijk strafrechtelijk onderzoek, c.q. vervolging zal kunnen volgen. Artikel 9 Alle door de commissie zelf geproduceerde stukken zullen op de daartoe aangewezen wijze worden gearchiveerd, onder oplegging van een beperkte openbaarheid voor een periode van 75 jaar. Daarnaast zullen alle van de minister ontvangen originele bescheiden aan de minister worden geretourneerd. Belangrijk aandachtspunt vormen de stukken die beschikbaar gesteld zijn aan de diverse betrokkenen bij de vertrouwenscommissie. Ingevolge het bepaalde in het vierde lid wordt van hen verwacht dat zij ook werkelijk alle stukken die zij in het kader van de benoemingsprocedure in bezit hebben gekregen uiterlijk zeven dagen na ontbinding van de commissie ter vernietiging aanbieden bij de secretaris. Dit betreft dus mede eventuele fotokopieën of andere transcripties van die stukken. Bij indiening van deze stukken zullen deze Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 7 van 8

8 terstond door de secretaris worden vernietigd. Dit betekent dat de indieners van deze bescheiden zelf getuige kunnen zijn van de vernietiging. Artikel 11 Hoewel de verordening wel in het Provinciaal blad bekend gemaakt zal worden, betreft het hier zuiver intern werkende voorschriften welke voor hun inwerkingtreding niet afhankelijk zijn van enige datum van bekendmaking. De verordening kan derhalve onmiddellijk na haar vaststelling in werking treden. Verder zal de verordening zonder nadere besluitvorming komen te vervallen, nadat de werkzaamheden rond de benoeming van de commissaris van de Koning zijn afgerond. De commissie zal ontbonden zijn op de dag, nadat het Koninklijk besluit inzake de benoeming van de minister is ontvangen. De verordening kan vervolgens op de achtste dag na genoemd moment (grotendeels) vervallen. In de tussengelegen zeven dagen zal de in artikel 9, vierde lid gestelde vernietiging van bescheiden dan nog onder volledige werking van de verordening kunnen plaatsvinden. Artikel 8, vijfde lid blijft echter onverminderd van kracht. Dientengevolge zullen alle uit hoofde van de verordening bestaande geheimhoudingsverplichting onverminderd voortbestaan. Besluit van Provinciale Staten - Verordening commissie benoeming commissaris van de Koning Pagina 8 van 8

PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43

PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2011 nr.: 43 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

P. Houtsma. Voorstel: de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vaststellen

P. Houtsma. Voorstel: de Verordening Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20114 Datum:23 november 2010 Agendapunt: Vaststellen Vertrouwenscommissie Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: P. Houtsma Onderwerp: Verordening Vertrouwenscommissie

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.:4 Renswoude, 5 februari 2016 Nr.: 152450 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening (vertrouwens) commissie(s) (her) benoeming burgemeester en functioneringsgesprekken burgemeester

Nadere informatie

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017

Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Verordening benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Aa en Hunze 2017 Artikel 1. Taak De commissie heeft tot taak: a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de

Nadere informatie

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012 (raadsvoorstel )

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester 2012 (raadsvoorstel ) Staat van vergelijking van de voorbeeldverordening vertrouwenscommissie etc. uit bovengenoemde circulaire met de verordening uit 2012 en verantwoording van verwerking in de voorgestelde verordening. Bijlage

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Eilandsraad. Verordening op de vertrouwenscommissie. gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van de P.L.P. en de U.P.C. d.d.

Eilandsraad. Verordening op de vertrouwenscommissie. gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van de P.L.P. en de U.P.C. d.d. Eilandsraad Onderwerp: Verordening op de vertrouwenscommissie. Registratienummer: AB 2016 No. 01 De eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Instellen van een vertrouwenscommissie voor aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester Dienst / afdeling : raadsgriffie Aan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De gemeenteraad van de gemeente Almere. gelezen het voorstel van het presidium; gelet op de bepalingen in de Gemeentewet besluit: vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling

Nadere informatie

Doelstelling Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling benoeming burgemeester.

Doelstelling Zorg dragen voor een zorgvuldige procedure om te komen tot een aanbeveling benoeming burgemeester. gemeente Eindhoven Raadsnummer 16R6666 Raadsvoorstel Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt en benoeming van de leden in de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Handreiking voor het archiveren van stukken rond (her)benoemingen van burgemeesters

Handreiking voor het archiveren van stukken rond (her)benoemingen van burgemeesters Handreiking voor het archiveren van stukken rond (her)benoemingen van burgemeesters 15-08-2017 In deze handreiking worden de uitgangspunten beschreven die gelden met betrekking tot de archivering van stukken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 29 augustus Agendapunt : 4 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 29 augustus Agendapunt : 4 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 29 augustus 2016 Agendapunt : 4 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Behandelend ambt. : Sytze Dijkstra E-mail : SKDijkstra@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511)460

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Verordening op het onderzoeksrecht van Provinciale Staten

Verordening op het onderzoeksrecht van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 83 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND VERORDENING OP DE COMMISSIE, WELKE DE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE GEZAGHEBBER HOUDT AB 2016 N0.

ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND VERORDENING OP DE COMMISSIE, WELKE DE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE GEZAGHEBBER HOUDT AB 2016 N0. ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND VERORDENING OP DE COMMISSIE, WELKE DE FUNCTIONERINGSGESPREKKEN MET DE GEZAGHEBBER HOUDT AB 2016 N0.02 Vastgesteld in de openbare eilandsraadsvergadering 21 januari 2016

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Aalten 2017

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Aalten 2017 Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Aalten 2017 Artikel 1. Taak De commissie heeft tot taak a. de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden; b. een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status Rv herbenoeming Bgm 2014 dd 250713 Raadsvoorstel Onderwerp: herbenoeming burgemeester 2014 Agendanr. Reg.nr. Presidium Cie_verg. Raadsverg.. 10 september 2013 1) Status Op grond van de gemeentewet moet

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 151a tot en met 151f van de Provinciewet;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Algemene bepalingen. Procedure en tijdschema. Samenstelling commissie. Voorzitterschap van de evaluatiecommissie

Begripsomschrijvingen. Algemene bepalingen. Procedure en tijdschema. Samenstelling commissie. Voorzitterschap van de evaluatiecommissie Verordening Evaluatiegesprekken burgemeester en raad Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a gesprekken: evaluatiegesprekken namens de raad met de burgemeester; b evaluatiecommissie:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 21-5-2016 Nummer voorstel: 2016/30 Voor raadsvergadering d.d. : 31 mei 2016 Agendapunt : Onderwerp:

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie 2014

Verordening op de vertrouwenscommissie 2014 Verordening op de vertrouwenscommissie 2014 De gemeenteraad van Druten heeft op 27 november 2014 besloten tot het vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie 2014 en instellen herbenoemingscommissie.

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995; Besluit raad Besluitnummer 78 / 2012 Onderwerp Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de commissie, die functioneringsgesprekken met

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor

Nadere informatie

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 36067 24 maart 2016 Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, commissie functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester

Verordening vertrouwenscommissie benoeming, commissie functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester CVDR Officiële uitgave van Meierijstad. Nr. CVDR601515_1 7 februari 2017 Verordening vertrouwenscommissie benoeming, commissie functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester Artikel 1. Taak 1. De

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35796_1 3 juni 2016 Enquêteverordening Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2277 Nr. 3 Raadsbesluit van 7 februari 2006, houdende vaststelling

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

Verordening op de Raad voor Toezicht

Verordening op de Raad voor Toezicht Verordening op de Raad voor Toezicht De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de ter uitvoering van de artikelen 3, eerste lid, 4, tweede lid, 5, derde lid, 8, tweede lid, 13 en 17, tweede lid, van de Archieflandsverordening 2007

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 september 2014;

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 september 2014; Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012.

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. NOTITIE Griffie PS2012-347 Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. 1. Doel Deze notitie heeft als doel duidelijkheid te verschaffen hoe Provinciale Staten van Gelderland omgaan met geheimhouding.

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Eed/gelofte Ten aanzien van de leden is artikel 81 g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. CONCEPT VERORDENING OP DE REKENKAMERCOMMISSIE TIEL De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van het presidium van.. 2016; gelet op het bepaalde in artikel 81oa van de Gemeentewet; besluit: 1.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op het bepaalde in hoofdstuk 12 van de CAR-UWO; B E S L U I T : vast te stellen de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie