META-HRM 1. Doing HR for HR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "META-HRM 1. Doing HR for HR"

Transcriptie

1 META-HRM 1 Doing HR for HR 1 Auteurs: Frank Droës MSM, Michiel van der Horst MSM en Godfried Koevoets MBA MSM; mei

2 Doing HR for HR Too often HR professionals focus more on helping others than on helping themselves. The HR principles that help business, when applied to the HR function itself, will improve it. HR for HR requires that HR professionals manage the following three sets of activities. First, the professionals must do strategic HR, turning business strategies into organisational capabilities and organisational capabilities into actions. Strategic HR helps fulfill the promise of strategic decisions, and fulfilling promises helps organisations to develop successful relationships with their employees, customers and investors. Second, HR professionals must do HR strategy, crafting a point of view for the HR function. A point of view may be defined through an explicit vision, mission, mindset, or other descriptor. It sets the direction for the HR function and helps those both inside and outside the function to understand its purpose. Third, HR professionals must do HR organization, using HR strategy to strenghten the function. This process includes undertaking organisational diagnosis of the HR function itself, followed by any necessary improvements in hiring, training, compensating, organising and delivering HR work. As HR professionals model the principles they preach, they gain credibility in their companies and increase the probability that they will be succesful business partners. D. Ulrich,

3 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Situatieschets 5 3. Probleemstelling 6 4. Vraagstelling 6 5. Doelstelling 6 6. Theoretisch kader Meer met minder Veranderingsmanagement en organisatiediagnose: De Leidse octaëden Aspectsystemen 9 7. Onderzoeksvragen Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Organisatiedoel Organisatiestructuur Strategie: het dienstverleningsmodel Technologie Functietypen Competenties Cultuur Conclusies Aanbevelingen Tot slot 24 Naschrift 27 Bijlage 1: Proceshiërarchie 28 Bijlage 2: Functietypen 29 Literatuurlijst 30 3

4 Voorwoord Zeer recent is het onderzochte bedrijf geconfronteerd met een opgelegde personele reductie (ongeveer 700 fte) en een voorgeschreven organisatie van de P&O-functie. Daar waar de verschillende bedrijfsonderdelen tot op heden zeer autonoom hun personeelsbeleid en P&O-organisatie zelf vormgaven, wordt nu de beleidsfunctie gecentraliseerd op het concernniveau De schok is groot. De directie P&O van het onderzochte bedrijf voert momenteel het gevecht om zoveel mogelijk personeel te kunnen onderbrengen in de centraal te vormen (HR Shared Service) organisatie. Tegelijkertijd is zij zeer bezorgd om het personeel waarvan afscheid genomen moet worden of moet worden ondergebracht in andere delen van de eigen organisatie. De aandacht voor de invoering van het dienstverleningsconcept dat onlosmakelijk verbonden is met de voorgestelde organisatiestructuur, en de kansen die deze introductie met zich meebrengt, is minimaal. Tot op heden zijn geen voorstellen gedaan voor invulling van de nieuwe organisatie anders dan een kwantitatieve. Om echter de kansen van de introductie van het dienstverleningsconcept te benutten, of om überhaupt de dienstverlening van P&O in de nieuwe organisatiestructuur functionerend te krijgen, moet nadere invulling gegeven worden aan overige aspecten van het (organisatie)systeem naast structuur en aandacht worden besteed aan een organisatieveranderingstraject. Na een uitgebreide analyse van de bovenstaande situatie in haar specifieke context, hebben we ons tot doel gesteld de Directie P&O inzicht te verschaffen in de opzet en werking van de toekomstige organisatie en aandacht te verkrijgen voor een organisatie veranderingstraject. Gelet op de heersende (hiërarchische) cultuur van het onderzochte bedrijf én de eisen gesteld door de opdrachtgever voor dit paper, aan vorm, opzet en inhoud, hebben we besloten een tweetal interventies te plegen in de vorm van een uitvoering en presentatie van een tweetal onderzoeken. In eerste instantie zal de verantwoordelijke top van de onderneming inzicht moeten verkrijgen in de werking en de mogelijkheden van de toekomstige eigen P&O-organisatie en zich moeten uitspreken over de eigen ambitie met betrekking tot die organisatie. Onze eerste interventie betreft derhalve een onderzoek naar de overige aspecten (dan structuur) van het HR Shared Service Organisatiesysteem en de presentatie van de resultaten inclusief aanbevelingen. De top van de organisatie ontvangt tegelijkertijd het verzoek zich uit te spreken over haar ambitie met betrekking tot die toekomstige situatie.indien de organisatie top de resultaten van het eerste onderzoek als ambitie heeft vast- of bijgesteld, volgt de tweede interventie; een onderzoek naar mogelijke (personele) activiteiten teneinde die ambitie te halen (verandermanagement). Tot op heden is dit document, om bij de auteurs bekende redenen, niet aangeboden aan de Directie P&O. Deel 2 is derhalve niet tot stand gekomen. 4

5 1. Inleiding Het onderzochte bedrijf staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van het personele functiegebied, als onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing. Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds de verbetering van de kwaliteit van het personeelsbeheer en anderzijds de verbetering van de doelmatigheid, om een bijdrage te leveren aan de taakstelling van het Strategisch Akkoord en het Hoofdlijnenakkoord. Deze vernieuwing betreft het geheel van de personele beleids- en beheersprocessen bij het kerndepartement en alle het onderzochte bedrijf onderdelen. Met een geautomatiseerd, op ERP gebaseerd personeelsinformatiesysteem voor de gehele het onderzochte bedrijf organisatie, P&O2000+, wordt een andere inrichting van de processen en de werkwijzen op personeelsgebied geïntroduceerd. Daarnaast biedt het systeem faciliteiten waarmee medewerkers, leidinggevenden en ondersteunende personeelsfunctionarissen straks zelf een aantal taken op eenvoudige wijze geautomatiseerd kunnen afhandelen, zonder tussenkomst van personeelsbeheerders. Het nog in 2004 op te richten Human Resource Management (HRM) Service Centrum verzorgt de eerste- en tweedelijnszorg om vragen van gebruikers te behandelen. Hiertoe wordt een professioneel call center ingericht en worden teams van deskundigen gevormd voor ingewikkelde zaken. In 2005 wordt binnen het onderzochte bedrijf de brede, geïntegreerde salarisadministratie voor alle medewerkers in het Service Centrum opgenomen. Een belangrijk deel van de ondersteunende activiteiten op personeelsgebied die nu worden uitgevoerd bij de stafafdelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen, wordt gebundeld in een nieuw te vormen breed dienstencentrum. De uitvoering van het personeelsbeheer wordt meer dan ooit een lijnverantwoordelijkheid. Het lijnmanagement wordt hiertoe ondersteund door professionele personeelsdiensten. De aard van de werkzaamheden van deze diensten verschuift van overwegend administratieve en transactietaken naar prestatieverbetering en naar de advisering van het personeel en het lijnmanagement over belangrijke onderwerpen, zoals in-, door- en uitstroomvraagstukken en organisatieveranderingen. Dat stelt andere eisen aan personeelsfunctionarissen, maar ook aan het lijnmanagement en de individuele medewerker. In de professionaliseringstrajecten voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen zal dan ook aandacht worden besteed aan opleiding en training. Gezien de invoering van self service faciliteiten worden ook activiteiten ontplooid om eigen initiatieven van het personeel te bevorderen. 2. Situatieschets Bovenstaand citaat uit de Personeelsbrief van zomer 2003 maakt gewag van de invoering van een nieuwe P&O-organisatie bij de betreffende organisatie. Een shared services centre HRM en een dienstencentrum worden ingericht, en een nieuw op internettechnologie gebaseerd- peroneelsinformatiesysteem met selfservicetoepassingen wordt ingevoerd. Taken in de uitvoering van het personeelsbeheer worden toebedeeld aan de lijn en aan medewerkers. Lijnmanagers worden in hun verantwoordelijkheid voor deze uitvoering ondersteund door professionele personeelsfunctionarissen, die zich richten op meer waardetoevoegende activiteiten als prestatieontwikkeling en verandermanagement. 5

6 Vanwege de reductiedoelstelling op de formatie van de personeelsfunctie wordt tot op heden de nadruk gelegd op de structuur (hard) van deze nieuwe P&O-organisatie. Met bovenstaande ontwikkelingen wordt echter een volledig nieuw dienstverleningsmodel (of delivery-mechanism) geïntroduceerd. De shared services organisatie. 3. Probleemstelling Tot op heden is niet of onvoldoende invulling gegeven aan elementen van een organisatie anders dan structuur (oorzaak), waardoor een effectief verandertraject niet kan worden gedefinieerd, met als mogelijke consequentie dat de slagingskans van een succesvolle introductie van het dienstverleningsconcept gering is en de kwaliteit (of de waarde) van de P&O-dienstverlening (langdurig) niet wordt bevorderd, noch gegarandeerd (gevolg). 4. Vraagstelling De zoals hierboven gedefinieerde probleemstelling leidt tot de volgende vraagstelling: Hoe kan de toekomstige P&O-organisatie van de Koninklijke Landmacht in volledigheid worden gediagnosticeerd en beschreven met de organisatiestructuur als gegeven? 5. Doelstelling Doelstelling van het navolgende onderzoek is om op basis van de theorie èn huidige praktijken de voorgestelde organisatie (inclusief het dienstverleningsconcept) nader in te vullen, zodat passende personele activiteiten (verandermanagement) kunnen worden gedefinieerd en uitgevoerd, teneinde de kans van slagen van de implementatie van het concept binnen het onderzochte bedrijf te optimaliseren en de kwaliteit (waarde) van de P&O-dienstverlening te bevorderen (of minimaal te waarborgen). 6. Theoretisch kader 6.1. Meer met minder: Toegevoegde waarde van HRM In een interne personeelsbrief wordt gesteld dat de aard van de werkzaamheden van deze (P&O-) diensten verschuift van overwegend administratieve en transactietaken naar prestatieverbetering en naar de advisering van het personeel en het lijnmanagement over belangrijke onderwerpen, zoals vullingvraagstukken en organisatieveranderingen. In de literatuur worden verschillende aandachts- of taakgebieden van het personeelsmanagement onderscheiden. Naast de indeling in een behoeftepiramide van P&O door De Korte en Singerling (1995), onderkent Buitendam (2001) een drietal hoofdgebieden: strategie, consultancy en monitoring. Een vergelijkbare, maar gelet op de personeelsbrief waarschijnlijk meer herkenbare, indeling is die van Ulrich. Ulrich onderscheidt een viertal activiteiten van HRM: administratie, transactie-uitvoering, prestatieontwikkeling en strategieimplementatie en verandermanagement. 6

7 Tegelijkertijd stelt Ulrich dat het HRM zich traditioneel heeft beziggehouden met administratie en transactie-uitvoering, terwijl de meer toegevoegde waarde van het HRM voortvloeit uit activiteiten als prestatieontwikkeling en verandermanagement/strategie-implementatie. Het HRM zal derhalve haar aandacht moeten verleggen en meer tijd moeten besteden aan die toegevoegde-waarde-activiteiten. Teneinde die efficiency in de administratie en transactie-uitvoering (of day-to-day process operations) die hiertoe noodzakelijk is te bereiken, moet HR zich volgens Ulrich ontwikkelen tot administrative expert. De middelen die ter beschikking staan om die efficiency te realiseren zijn procesherontwerp, standaardisatie en concentratie van procesuitvoering (centre of scale 2 ) en expertise (centre of excellence 3 ), informatietechnologie (waaronder ehrm 4 ) en uitbesteding. Door het onderzochte bedrijf wordt met gebruik van deze middelen momenteel vormgegeven aan de beoogde efficiency in de vorm van het ontwerp en de oprichting van het dienstencentrum (met inbegrip van het HRM-SC) op centraal (concern-) niveau en de implementatie van nieuwe informatietechnologie en gestandaardiseerde P&O-processen. Tevens wordt vormgegeven aan de structuur van de P&O-organisatie van de beleidsterreinen (product- of businessunits). Hiermee zijn echter nog niet de waardetoevoegende activiteiten van die organisatie gedefinieerd (doelen of deliverables), maar is alleen de ruimte gecreëerd Veranderingsmanagement en organisatiediagnose: De Leidse octaëder Vanuit een systeemtheoretische invalshoek wordt een systeem beschouwd als een samenhangende verzameling van elementen, die onderling zodanig zijn gerelateerd, dat er geen elementen geïsoleerd zijn van de overige (De Leeuw, 1988). Ook organisaties die te beschouwen zijn als sociale systemen, worden opgevat als elementen en relaties. Als we het organisatie-interne evenwicht van elementen en relaties nader willen beschouwen, staan we voor de keuze hoe de organisatie als geheel uiteen te leggen. We kunnen ervoor kiezen zogenaamde deelsystemen te beschouwen, zoals afdelingen en business units, of aspectsystemen zoals structuur en technologie. Gezien de doelstelling kiezen we voor de aspectsysteembenadering, waarbij de organisatie wordt beschouwd aan de hand van de Leidse octaëder (Boonstra,Steensma en Demenint, 2000). 2 Handles routine transaction based processes building on economies of scale and standardisation. 3 Concentrates expertise to provide high-value services to internal customers to competitive cost. 4 ehrm is een wijze van aantrekken, inzetten, ontwikkelen en uitstromen van personeel waarbij een actieve rol is toebedeeld aan lijnmanagement en medewerkers in de uitvoering van deze activiteiten, middels bewuste en gerichte ondersteuning van en/of volledig met behulp van intra- en internettoepassingen. 7

8 Met behulp van de Leidse octaëder kan het organisatie-interne evenwicht worden geanalyseerd of getypeerd aan de hand van een zestal clusters van variabelen, die onderling samenhangen en elkaar sterk beïnvloeden (zie onderstaande afbeelding). Ook staan de clusters (organisatiedoelen, organisatiestrategie, organisatiestructuur, technologie, de mensen in de organisatie en organisatiecultuur), in een uitwisselingsrelatie met de omgeving van de organisatie. Het model van de Leidse octaëder, en soortgelijke modellen 5, wordt doorgaans gebruikt om de noodzaak van een integrale aanpak van veranderingsprocessen te benadrukken. De kern van de achterliggende visie is, dat een verandering in één van de onderscheiden variabelen effect heeft op de overige organisatievariabelen. En dat het vermogen tot aanpassing in elk van de clusters van de octaëder betekent dat de organisatie een flexibel systeem vormt dat veranderingen in de omgeving kan opvangen Voordeel van dit model is dat het element organisatiedoel specifiek wordt genoemd. In de igenoemde interne personeelsbrief wordt het doel van de nieuwe P&O-organisatie niet genoemd. Wel wordt gesteld dat P&O zich moet richten op meer waarde-toevoegende activiteiten. Het element organisatiedoel dwingt ons de doelstelling van de P&O-organisatie expliciet te maken. Nadeel van het model, in vergelijking met het 7S-model, is dat elementen als skills (vaardigheden of competenties) en style (leiderschapsstijl) niet expliciet worden genoemd. Deze elementen zullen onder het aspect mensen (competenties) en cultuur (leiderschap en coördinatiemechanismen) worden benoemd. Het is overigens niet zo geweldig belangrijk welk model wordt gekozen: vaak is het alleen een kwestie van rubriceren. Of je nu een aantal kenmerken van het in de organisatie werkzame personeel rangschikt onder cultuur, mensen of staff maakt weinig uit. Belangrijk is dat dit soort gegevens wordt meegenomen in de beschouwing. (Kouwenhoven en Van Hooft, 1990.) Ofwel: In some ways, it matters less what architecture is used and more that an architecture is articulated Without an architecture that defines the multiple systems within an organization, for example, management might assume that organization equals structure; but this formulation would fail to account for the other essential elements of an organizational infrastructure. (Ulrich, 1997.) 5 Het model van de Leidse octaëder is oorspronkelijk gebaseerd op de Ruit van Leavitt. Een ander bekend model is het 7Smodel van Peters en Waterman (1982). 8

9 6.3. Aspectsystemen De octaëder kent, zoals we hierboven hebben gezien zes aspectsystemen die tezamen een achtvlak vormen. Voor de uitwerking hebben we gebruik gemaakt van de omschrijvingen zoals we die aantroffen bij Boonstra, Steensma en Demenint (2003) Organisatiedoel Doelen vormen als het ware de reden van bestaan van de (deel)organisatie. Doelen geven een identiteit aan de organisatie en worden vertaald in een organisatiebeleid, een technologiebeleid en een sociaalbeleid. Het beleid geeft richting aan de uitvoerende werkzaamheden, de taken die mensen verrichten. Veranderingen in de omgeving zoals nieuwe eisen aan het (HR) product, verlangen aanpassing van de organisatiedoelen, welke op haar beurt weer leiden tot een ingrijpend organisatieveranderingsproces. Strategie Mintzberg (1979) definieert strategische beslissingen als beslissingen op het niveau van de organisatie, die van direct belang zijn voor de continuïteit van de onderneming. Strategie is dan te omschrijven als: de beslissingen over de wijze waarop gestelde doelen kunnen worden bereikt door het inzetten van mensen en middelen, rekening houdend met de eisen vanuit de omgeving. Als de interne bijdrage van HR, op strategisch niveau, is gedefinieerd en de personele activiteiten (zie model Jansen in theoretisch kader) zijn benoemd, resteert de vraag waar die activiteiten plaats vinden en hoe de producten (diensten) van HR worden gedistribueerd. Ofwel, hoe komt de klant aan deze producten? Structuur In een complexe organisatie wordt de indeling in organisatie eenheden bepaald door een organisatieontwerp, waarbij het noodzakelijk is om de organisatiedelen onderling af te stemmen op het realiseren van de doelstellingen van de gehele organisatie. Deze organisatiedelen of afdelingen zijn gedifferentieerd naar hun primaire taken, vaak in samenhang met de kenmerken van hun omgeving Technologie Onder technologie wordt verstaan het totaal aan technische voorzieningen, de lay-out van het machinepark, werkprocedures, werkmethoden. Maar ook procedures, zoals in- en verkoopprocedures, of procedures in het kader van de personeelsselectie en het overig personeelsbeleid. E.e.a. kan variëren van eenvoudig (standaardprocedures) tot complex. Op technologisch gebied doen zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voor met name op het terrein van automatisering en informatieverwerking. Flexibiliteit in dit opzicht wordt voor de organisatie steeds belangrijker terwijl een informatiserings- en informatiseringbeleid onontbeerlijk wordt, wil men zicht kunnen houden op de doelen van de organisatie en de te hanteren strategie om die doelen te bereiken Cultuur Cultuur is een breed begrip en wordt daaraan gekoppeld op vele wijzen gedefinieerd. Samenvattend kan men zeggen dat organisatiecultuur voor te stellen is als een ui. De kern van deze ui bestaat uit de niet meer ter discussie staande vooronderstellingen of taken for granted assumpties. Daarom heen zit een schil van waarden en normen. De volgende laag bestaat uit mythen, helden (belangrijke personen uit de geschiedenis van de organisatie; zij functioneren als rolmodellen), symbolen verhalen. De buitenste schil wordt gevormd door de zeer zichtbare gedragscodes, riten rituelen en procedures. De sterke organisatiecultuur zou de basis zijn voor het succes van de onderneming. Kenmerken van zo n cultuur zijn: klantgerichte instelling; innovatief ondernemingsbeleid; 9

10 permanente educatie en ontwikkeling van de medewerkers; flexibiliteit; een sterke informele organisatie samenwerking en teamgeest. Een cultuur is iets dat door mensen wordt gedeeld. Maar een organisatie bestaat doorgaans uit verschillende groepen mensen (verschillende afdelingen, staf en lijn, leidinggevenden en ondergeschikten etc.) Het is aannemelijk dat daarin vaak sprake is van eigen groeps- of afdelingsculturen. Tot slot: de stijl van leidinggeven heeft grote invloed op de cultuur van groepen afdelingen en organisaties. Op organisatieniveau is daarbij vooral van belang: 1) de mate waarin de leiding voorbeeldgedrag vertoont; 2) de mate waarin de medewerkers de ruimte krijgen eigen initiatieven te ontplooien en 3) de wijze waarop besluitvorming tot stand komt. Deze factoren beïnvloeden in hoge mate de motivatie van medewerkers Mensen De werknemers in de organisatie voeren de activiteiten uit die gericht zijn op het realiseren van de organisatiedoelen. Vanuit de klassieke sociotechniek wordt bij functievorming zowel gelet op technische afstemming tussen mens en taak als op de kwaliteit van arbeid en de (ontplooiings)behoeften van mensen. De werknemers voeren taken uit waarbij zij technologie hanteren en werken binnen een bepaalde organisatie structuur, volgens in de organisatie gehanteerde principes. Vanuit een (moderne) sociotechnische organisatieopvatting worden werknemers als medeverantwoordelijk voor de organisatie gezien. Dit moet nadrukkelijk tot uiting komen in competenties van werknemers en hun bereidheid deze uit te breiden en nieuwe uitdagingen te aanvaarden. De organisatie zal hierin een stimulerende en faciliterende rol moeten spelen. Ook vraagt dit een aangepaste stijl van leidinggeven, bijvoorbeeld een delegerende leiderschapsstijl 7. Onderzoeksvragen Met behulp van de Leidse Octaëder kan de toekomstige organisatie in zijn volledigheid worden beschreven. De benoeming en de beschrijving van de aspectsystemen uit het model leiden tot de volgende onderzoeksvragen. 1. Wat is het organisatiedoel? 2. Wat is de organisatiestructuur? 3. Wat is de organisatiestrategie; ofwel, wat is de werking van het dienstverleningsmodel? 4. Welke technologie wordt toegepast? 5. Welke functietypen worden in het dienstverleningsmodel onderkend? 6. Welke competenties kunnen per functietype worden gedefinieerd? 7. Welke cultuur is het meest voor de hand liggend, gelet op de aard van de werkzaamheden en vereiste competenties. 8. Onderzoeksaanpak Voor het onderzoek staat een aanzienlijke hoeveelheid documentatie ter beschikking, met name over organisatiestructuur en technologietoepassingen. Ter beantwoording van de overige onderzoeksvragen zal veelvuldig gegrepen moeten worden naar bestaande literatuur. Met name Ulrich heeft onderzoek gedaan naar HR-dienstverlening in onder andere organisaties die gebruik maken van shared services. Deze onderzoeken hebben echter overwegend plaatsgevonden in Angelsaksische organisaties. Om de toepasbaarheid van de theorieën van Ulrich te toetsen aan de Nederlandse praktijk, zullen we enkele Nederlandse 10

11 bedrijven of business units met een vergelijkbaar dienstverleningsmodel onze onderzoeksvragen voorleggen. De informatie uit een dergelijke benchmark is overigens niet bedoeld om te dienen als standaard, maar geldt alleen als basaal vergelijkingsmateriaal. The most succesfull companies benchmark to find out what others do, not so they can do it that way, but so they can do it better. (Ulrich, 1997.) 9. Dataverzameling en analyse 9.1. Organisatiedoel Desk research Een onderzoek in de ter beschikking staande informatie en navraag bij de Directie P&O van het onderzochte bedrijf leerde dat een missie of algemene doelstelling van de P&Oorganisatie, hoewel er intern de directie over is gesproken, niet is geëxpliciteerd. In 2002 is het zogenaamde Generiek procesmodel het onderzochte bedrijf ontworpen 6, met als doel een gedeelde visie op het bedrijfsproces van het onderzochte bedrijf te ontwikkelen. Hoewel het ontwerp bedoeld is om de ambitie om meer gezamenlijkheid in de IV-ondersteuning te bewerkstelligen, te realiseren, biedt het procesmodel (met name in de vorm van de waardeketen) inzicht in het primaire proces van het onderzochte bedrijf en de relatie met de personele processen. Het model moet als volgt gelezen worden: Op basis van de missie, taakstelling en veranderdoelstellingen wordt een proces bestuurd dat zorgt voor de vervulling van de behoefte aan capaciteit (materieel en personeel) zodat werkeenheden worden samengesteld waarmee een bepaald prestatieniveau moet worden bereikt. Uit het bijbehorende hiërarchisch procesmodel 7 kunnen bijdragen van de personele functie aan de waardeketen van het onderzochte bedrijf worden gedistilleerd. Teneinde te voorzien in de personele behoefte ( ) worden de volgende processen uitgevoerd: Besturen vervullen personeelsbehoefte ( ) 6 Bestemmingplan Bijlage C: Generiek Procesmodel het onderzochte bedrijf 7 Zie bijlage 1 11

12 Werven en selecteren personeel ( ) In dienst nemen personeel ( ) Introduceren personeel ( ) Beëindigen dienstverband ( ) Teneinde de kwaliteit van het personeel in stand te houden ( ) worden de volgende processen uitgevoerd: Besturen kwaliteit personeel ( ) Verzorgen personeel ( ) Opleiden personeel ( ) Beheren data personeel ( ) Theorie Jansen 8 (2003) betoogt dat externe regulering door de markt (klant, maatschappij of regering) middels strategische planning overgaat in hiërarchische sturing op medewerkers. Anders gezegd; externe besturing via een zakelijk contract met een klant gaat over in een interne besturing via een intern contract. Zodoende ontstaat er een verschil tussen interne prestaties (bestuurd door de organisatie) en externe prestaties of resultaten (resultaten behaald door de organisatie in haar omgeving/markt). Personele activiteiten (ofwel personeelsmanagement of HRM) zijn in eerste instantie gericht op de besturing van interne prestaties van interne contracten. Dit heeft weer tot gevolg dat het object van personeelsmanagement niet zozeer de medewerker is, maar het interne contract, de interne arbeidsrelatie tussen medewerker en organisatie. Naast intern personeelsbeleid wordt ook nog extern, op de omgeving gericht sociaal beleid onderscheiden, gericht op externe afstemming met werkgevers, werknemers en overheid en wordt dus mede bepaald door arbeidsverhoudingen. Jansen onderscheidt 2 hoofdtypen interne personele contracten (het economische of zakelijke, en het psychologische contract), gekoppeld aan twee typen interne prestaties (productiviteit en betrokkenheid) die mensen leveren aan hun organisatie, uitgaande van het gegeven dat interne prestaties middelen zijn om te komen tot externe resultaten. Interne bijdragen van HRM kunnen volgens Ulrich, analoog met de taakgebieden van HR uit het theoretisch kader, worden ingedeeld naar focus (lange termijn/strategisch of korte termijn/operationeel) en activiteiten (management van processen of management van mensen). 8 Prof.dr. P.G.W. Jansen: Reader Personeelsmanagement en HRM 12

13 De strategische functie (lange termijn/procesgericht) van HRM verwijst naar de afstemming (of alignment) van HR-strategie en uitvoering en de bedrijfsstrategie met een drietal oogmerken. Ten eerste helpt deze afstemming de organisatie zich sneller aan te passen aan veranderende omstandigheden, omdat met een passende HR-strategie de doorlooptijd van interne veranderingen kan worden verkort. Ten tweede helpt HRM de organisatie beter aan te sluiten bij de eisen en wensen van de klant (of maatschappij), doordat deze eisen en wensen worden vertaald in HR-beleid en HR-processen. Ten derde helpt de strategische HR-functie de organisatie kosteneffectief (efficient) te opereren juist doordat organisatiestrategie effectiever kan worden uitgevoerd. De bijdrage van de korte termijn/procesgerichte focus van HR is administratieve efficiëntie Ten eerste wordt administratieve efficiency bereikt door (HR-)proces- en organisatieherontwerp en rationalisering en automatisering van (administratieve) arbeid (zie ook theoretisch kader). Ten tweede door personele activiteiten (bijvoorbeeld werving en selectie, opleiding en training en organisatie) gericht op de verbetering van efficiency in alle (administratieve) bedrijfsprocessen door management en medewerkers. De korte termijn/mensgerichte focus van HR betreft de (constante) verbetering van de bijdrage (of prestatie) van management en medewerkers door bevordering van competenties en betrokkenheid (commitment). De vierde bijdrage (lange termijn/mensgericht) van HR is het leveren van veranderingscapaciteit. HR-professionals helpen medewerkers bij het loslaten van een oude, en aanpassen aan een nieuwe cultuur (en structuur, werkwijzen, etc.). Bench mark De ABNAMRO heeft het doel (de kerntaak) van haar HR-organisatie geformuleerd als het leveren van bijdragen aan de performanceverbetering van haar klanten door te voorzien in waarde-toevoegende human resources. In haar HR-strategie heeft de ABNAMRO geformuleerd hoe zij haar HR-doelstellingen realiseert. Analyse Uit de theorie en uit de waardeketen blijkt dat personeelsmanagement (of HRM) een bijdrage levert aan het primaire proces van het onderzochte bedrijf door die (personele) activiteiten uit te voeren die middels de interne bijdragen (competenties en betrokkenheid) leiden tot de externe prestatie (leveren van militaire bijdrage). Een verbetering van de interne bijdrage kan daarmee de externe prestatie bevorderen (zie ook ABNAMRO). Uit de theorie blijkt overigens tevens dat het personeelsmanagement die activiteiten kosteneffectief kan uitvoeren door zich te richten op (administratieve) efficiency én door personele activiteiten ten behoeve van zichzelf uit te voeren. Ook blijkt uit de theorie dat het personeelsmanagement een bijdrage kan leveren aan het realiseren van strategische doelstellingen (missie, taakstelling en veranderingsdoelstellingen; zie ook waardeketen) door HR-strategie en uitvoering af te stemmen met de organisatiestrategie en door het genereren van veranderingscapaciteit. De (algemene) doelstelling (of missie) van de P&O-functie van het onderzochte bedrijf zou vervolgens kunnen worden geformuleerd als: het zodanig vorm en uitvoering geven aan personele activiteiten dat wordt voorzien in de personele behoefte, en 13

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

IT Service Management

IT Service Management DEEL 1 IT Service Management best practices H E T S T A N D A A R D W E R K V O O R I T S E R V I C E M A N A G E M E N T onder redactie van Jan van Bon!?!? De mens in de IT-organisatie 5.3 Het succes

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Een ander Justitie. Afstudeerscriptie MBA / HRM

Een ander Justitie. Afstudeerscriptie MBA / HRM Een ander Justitie Afstudeerscriptie MBA / HRM 1 Het verbeteren van de klantwaarde voor een dienstverlenende organisatie binnen de Rijksoverheid In hoeverre kan het Shared Service Center Midden haar klantwaarde

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Visie op informatiemanagement

Visie op informatiemanagement Masterscriptie MSc Zorgmanagement Peter Visser Visie op informatiemanagement Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen Scriptie MSc Zorgmanagement Juni 2007 Student Dhr. P.B.

Nadere informatie

De HRM-praktijkmonitor

De HRM-praktijkmonitor De HRM-praktijkmonitor Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties Verkorte versie Lectoraat HRM Erik Woering Johanna Alberda Herman van Blitterswijk Nicole

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Management samenvatting 5

Management samenvatting 5 VOORWOORD Doorzettingsmacht, daadkracht, doorpakken, transparantie, new public management, businesscase, leiderschap, top down sturing. Geen woorden, maar daden. Meer en betere uitvoering. Minder beleid

Nadere informatie

Procesgericht Organiseren en Organisatiestructuur

Procesgericht Organiseren en Organisatiestructuur PrimaVera Working Paper Series PrimaVera Working Paper 2006 Procesgericht Organiseren en Organisatiestructuur Patty de Bruine, Bart van der Burg, Wendy Jansen maart 2006 Category: scientific University

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf.

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Thesis De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Student : Wim Suijkerbuijk Adres : Esdoornhof 15 Postcode en Woonplaats : 4675 AV, Sint PhilipsLand Studentnummer

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

What makes them tick?

What makes them tick? What makes them tick? Een onderzoek naar verandering in extra inzet en affectieve betrokkenheid ten gevolge van herinrichting van werk [Afbeelding verwijderd] Peggy Simon juli 2013 Masterthesis Strategisch

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE?

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? MINDSET & LEAN EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset? Masterthesis MHBA 10 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie