GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.12.2012"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2012) 8370 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht (Voor de EER relevante tekst) NL NL

2 TOELICHTING 1. ACHTERGROND VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING De richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 1 (abibeheerdersrichtlijn) voert geharmoniseerde vereisten in voor entiteiten die het beheer hebben over alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) welke aan professionele beleggers worden verhandeld in de EU 2. Er worden minimumnormen vastgesteld voor de beheerders van abi's die op grond van nationale regels aan retailbeleggers worden verhandeld. De richtlijn geldt voor een grote verscheidenheid van abi's en de beheerders ervan (abibeheerders) gaande van aandelenfondsen tot fondsen die in illiquide activa (vastgoed, private equity, infrastructuur, grondstoffen of goederen zoals wijn of kunst) beleggen. Zij geldt voor alle mogelijke beleggingsstrategieën en rechtsvormen van abi-beheerders en abi's. Om een vergunning te verkrijgen, moet de abi-beheerder aan de vereisten van de richtlijn voldoen, die gaan van onder meer kapitaalvereisten, vereisten inzake risico- en liquiditeitsbeheer en de aanstelling van één bewaarder tot regels betreffende informatieverstrekking aan beleggers en rapportage aan de bevoegde autoriteiten. Met de abi-beheerdersrichtlijn vallen alle beleggingsinstellingen in de EU in een van de volgende twee categorieën: icbe's (instellingen voor collectieve belegging in effecten) of abi's. Icbe-fondsen worden beheerst door de icbe-richtlijn ((2009/65/EG) en mogen aan de retailmarkt worden verkocht. Zij zijn niet het voorwerp van onderhavige gedelegeerde verordening. Met bijna 6 biljoen euro aan beheerde activa in de EU is de icbe-sector bijna driemaal zo groot als de abi-sector (2,2 biljoen euro). In 2010 bedroegen de totale door alle categorieën van abi's beheerde activa 18% van het EU-bbp. Meer dan twee derde (68%) van de activa van abi's is in het bezit van institutionele beleggers, waarvan 70% pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen zijn. De abi-beheerdersrichtlijn voorziet in een zeer uitgebreide reeks uitvoeringsmaatregelen ('niveau 2-maatregelen') die van toepassing zijn op een grote verscheidenheid van onderwerpen waaronder: berekening van de beheerde activa, de methode voor de berekening van de hefboomfinanciering, verduidelijking van bepaalde voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening door abi-beheerders, de delegatie van taken van de abi-beheerder, specifieke bepalingen betreffende risico- en liquiditeitsbeheer, verduidelijking van de verplichtingen en aansprakelijkheid van een bewaarder, transparantievereisten en regels betreffende derde landen. 1 2 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:NL:PDF De abi-beheerdersrichtlijn is ook van toepassing op de verhandeling van in derde landen gevestigde abi's aan professionele beleggers in de Unie en het beheer van in de Unie gevestigde abi's, ook al worden zij niet aan beleggers in de Unie verhandeld. NL 2 NL

3 Onderhavige gedelegeerde verordening voert de machtigingen voor gedelegeerde handelingen in de abi-beheerdersrichtlijn uit en creëert aldus één reglement dat een gelijk speelveld onder de abi-beheerders in de Unie waarborgt. Een verordening is het passende rechtsinstrument voor het creëren van één reglement dat uniforme regels voor alle abi-beheerders bevat. Aangezien er geen sprake is van substantiële omzetting, wordt het risico van divergente toepassing in de verschillende lidstaten vermeden. Bijgevolg vergemakkelijkt het gebruik van een verordening het grensoverschrijdend beheer en de grensoverschrijdende verhandeling van abi's door abi-beheerders. 2. AAN DE VASTSTELLING VAN DE HANDELING VOORAFGAANDE RAADPLEGINGEN Hoewel de abi-beheerdersrichtlijn geen termijnen voor de totstandbrenging van deze gedelegeerde handelingen bevat, streeft de Commissie ernaar het gehele pakket van uitvoeringswetgeving vóór het einde van de omzettingstermijn voor de abi-beheerdersrichtlijn (juli 2013) aan te nemen. Op 2 december 2010 heeft de Commissie een verzoek om technisch advies over de niveau 2- maatregelen aan het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) gezonden. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (de ESMA, die het CESR per 1 januari 2011 heeft vervangen) heeft op 15 november 2011 haar technisch advies aan de Europese Commissie gezonden. Tijdens het gehele proces van opstelling van haar advies stond de ESMA in nauw contact met de sector middels bilaterale vergaderingen en publieke raadplegingen. De stakeholders legden een sterke betrokkenheid aan de dag, zoals blijkt uit het aantal reacties dat de ESMA op haar schriftelijke raadplegingen heeft ontvangen. Naast de schriftelijke raadplegingen heeft de ESMA drie openbare hoorzittingen georganiseerd betreffende de oproep tot het indienen van bewijs en de twee delen van het ontwerp van technisch advies, de eerste in januari, de andere in september Ook heeft de ESMA ongeveer 20 geselecteerde deskundigen uitgenodigd om deel te nemen aan een reeks specifieke workshops over de verschillende delen van het technische advies tussen maart en mei Zelf heeft de Commissie uitgebreide besprekingen gehouden met nationale toezichthouders en stakeholders, met name beroepsverenigingen, fondsbeheerders en bewaarders uit de lidstaten en uit niet-eu-landen, inclusief belangrijke financiële centra zoals de Kanaaleilanden, de Caraïbische eilanden, de Verenigde Staten en Zwitserland. Overeenkomstig haar beleid inzake betere regulering heeft de Commissie een effectbeoordeling verricht van beleidsopties betreffende acht strategische kwesties op zes gebieden waarvoor de gedelegeerde verordening moest gelden: 1) de berekening van de beheerde activa, 2) de methode voor de berekening van de hefboomfinanciering, 3) bijkomend eigen vermogen, 4) verplichtingen en aansprakelijkheid van de bewaarder, 5) rapportagefrequentie en 6) het gebruik in aanzienlijke mate van hefboomfinanciering. De ontwerp-effectbeoordeling is in februari/maart 2012 door de Effectbeoordelingsraad (IAB) volgens de schriftelijke procedure onderzocht. Op basis van het advies van de IAB van 16 NL 3 NL

4 maart 2012 is het ontwerp van effectbeoordelingsverslag herzien om zoveel mogelijk met de zienswijzen van de IAB rekening te houden. Om de draagwijdte van het initiatief te verduidelijken, is wat meer achtergrond over het initiatief verstrekt. In het hoofdstuk over 'opties' zijn de grenzen van de abi-beheerdersrichtlijn meer in detail uitgelegd. De analyse van de effecten omvat een bespreking van de mate waarin effecten door niveau 1 en door niveau 2 worden veroorzaakt. Het voorstel om de analyse van de effecten met kwantitatieve input te versterken, kon niet worden gevolgd omdat deze informatie niet bij de sector of de toezichthoudende lichamen of enige andere derde kon worden verkregen. Een vergelijking van de opties met de optie "niets doen" was niet mogelijk aangezien er geen duidelijk ijkpunt is. Het is niet onbelangrijk voor deze niveau 2-maatregelen een passend ijkpunt te omschrijven aangezien zij enerzijds betrekking hebben op een gebied dat tot dusver niet op Unieniveau, en gedeeltelijk zelfs niet op nationaal niveau, is geregeld, maar anderzijds hoe dan ook door de effecten van de niveau 1-richtlijn zullen worden beïnvloed. Ook is het, vanwege de verschillen in de huidige praktijken enerzijds en in de manieren waarop de abibeheerdersrichtlijn zou worden omgezet als geen niveau-2 maatregelen zouden worden genomen, anderzijds, bijna onmogelijk een dergelijk ijkpunt op zinvolle wijze te construeren om de effecten te kwantificeren. Om de lay-out te verbeteren, is het rapport op sommige plaatsen ingekort. De gedeelten betreffende de effectenanalyse zijn beter gemaakt doordat is aangegeven op welke wijze de voorkeursopties in deze effectbeoordeling van het technisch advies van de ESMA afwijken. 3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING 3.1. Subsidiariteit en evenredigheid Het recht van de Europese Commissie en de EU om op te treden, wordt besproken in de effectbeoordeling bij de abi-beheerdersrichtlijn. De abi-beheerdersrichtlijn strekt ertoe in een duidelijk en consistent kader te voorzien voor de regulering van en het toezicht op abibeheerders in de EU; zij stelt op Europees niveau een mechanisme in voor het totstandbrengen van één Europese markt voor alternatieve beleggingsinstellingen overeenkomstig de rechtsgrondslag van de EU-wetgeving op dit gebied (artikel 53, lid 1, VWEU). De rechtsgrondslag voor gedelegeerde handelingen wordt geleverd (en begrensd door) de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen vast te stellen die in de artikelen 56 tot en met 58 van Richtlijn 2011/61/EU aan de Commissie wordt verleend. De Richtlijn vereist dat op gespecificeerde gebieden gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld om te ervoor te zorgen dat de richtlijn in geheel de EU consistent wordt uitgevoerd Keuze van de rechtsvorm Eén reglement is van essentieel belang voor abi-beheerders aangezien zij, gezien hun grensoverschrijdende activiteiten, dienen te voldoen aan een uniform aantal regels, zoals inzake: zorgvuldigheidsvereisten, inducements of belangenconflicten die zich in de loop van hun activiteiten kunnen voordoen. Erkend wordt dat hoewel de impact van abi-beheerders op de markt grotendeels voordelig is, hun activiteiten via het financieel stelsel ook de risico's kunnen vergroten. Het is bijgevolg noodzakelijk dat vereisten betreffende risico- en NL 4 NL

5 liquiditeitsbeheer, waardering en beleggingen in securitisatieposities gelijk zijn en door de abi-beheerders op dezelfde wijze worden toegepast, ongeacht de lidstaat waar zij een vergunning hebben. Voorts bevat de gedelegeerde verordening nadere vereisten betreffende de berekening van de beheerde activa, methoden en berekening van de hefboomfinanciering alsook de inhoud en frequentie van de rapportage aan de bevoegde autoriteiten en beleggers. Evenzo zijn precieze en ondubbelzinnige regels inzake delegatie en bewaarders gerechtvaardigd. Zij garanderen een duidelijke afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van de abi-beheerder, de bewaarder van de abi en de eventueel aangestelde gedelegeerde. Opgemerkt zij evenwel dat de familie van abi-beheerders en abi's zo divers is dat het noch mogelijk noch wenselijk is te trachten maatwerkregels voor elk soort abi-beheerder vast te stellen. Bijgevolg moet deze gedelegeerde verordening enige speelruimte laten zodat de regels ervan op evenredige wijze kunnen worden toegepast, indien dit gerechtvaardigd wordt door de grootte en de organisatie van de abi-beheerder en de aard, schaal en complexiteit van de beheerde abi. Het is de taak van de bevoegde autoriteiten toe te zien op de wijze waarop abi-beheerders de gedelegeerde verordening toepassen. Eén reglement dat geldt voor alle aspecten van het beheren van abi's is noodzakelijk bij de voorbereiding van de vlotte invoering van een verhandelings- en bedrijfsuitoefeningspaspoort voor beheerders van derde landen. Enkel een hoog niveau van convergentie tussen beheer- en kwaliteitsnormen zou een gelijk speelveld tussen in de EU-gevestigde ondernemers en in andere rechtsgebieden gevestigde ondernemers waarborgen. De rechtsvorm van een verordening is de best mogelijke waarborg om voor een gelijk speelveld, uniforme concurrentievoorwaarden en het hoogst mogelijke beschermingsniveau voor beleggers te zorgen Subsidiariteit en evenredigheid Deze gedelegeerde verordening moet, met gepaste inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, de vereiste mate van harmonisatie garanderen. Gezien de aard en de werkingssfeer van deze verordening zouden deze kwesties met een optreden op lidstaatniveau alleen niet effectief en efficiënt kunnen worden aangepakt gezien de centrale rol van de eengemaakte markt en de grensoverschrijdende dimensie van de abi-beheerderssector. Wanneer enkel op lidstaatniveau wordt opgetreden, zou het risico bestaan dat belemmeringen voor verdere integratie worden gecreëerd of in stand gehouden en dat het efficiënte beheer en de efficiënte verhandeling van abi's in de EU wordt belemmerd, waardoor de kosten en risico's voor de beleggers zouden kunnen stijgen en de administratiekosten zouden kunnen toenemen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel moet elk optreden doelgericht zijn en mag het niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om de doelstellingen te verwezenlijken. Met dit beginsel is rekening gehouden vanaf de identificatie en evaluatie van alternatieve beleidsopties tot het opstellen van dit voorstel Nadere uitleg van het voorstel Berekening van de beheerde activa (artikelen 2-5) - artikel 3 abi-beheerdersrichtlijn De gedelegeerde verordening stelt de procedure in die door een abi-beheerder moet worden gevolgd bij de berekening van de door hem beheerde activa en de methodologie die moet worden gebruikt voor specifieke categorieën van activa (artikel 2). In overeenstemming met artikel 2 moet de abi-beheerder de totale beheerde activa berekenen door het bepalen van de NL 5 NL

6 waarde van alle door hem beheerde activa, zonder aftrek van passiva, en het waarderen van financiële derivaten tegen de waarde van een gelijkwaardige positie in de onderliggende activa. Waardering van financiële derivaten alsof de onderliggende activa door het fonds zijn verworven, vormt een fundamentele beleidskeuze aangezien deze methode van waardering de blootstelling van de abi aan die activa het best weerspiegelt. De verordening vereist ook dat de beheerde activa door de abi-beheerder constant worden bewaakt (artikel 3) en dat actie wordt ondernomen wanneer de in artikel 3 abibeheerdersrichtlijn vastgestelde drempels nu en dan niet in acht worden genomen (artikel 4). De bevoegde autoriteiten moeten het recht hebben om de juistheid van de berekening te controleren (artikel 5) Methoden en berekening van de hefboomfinanciering (artikelen 6-11) - artikel 4 abibeheerdersrichtlijn Artikel 4, lid 1, onder v), abi-beheerdersrichtlijn definieert hefboomfinanciering als een methode waarmee de abi-beheerder de positie van een door hem beheerde abi met geleend kasgeld of geleende effecten, met een hefboom in de vorm van derivatenposities of anderszins vergroot. De abi-beheerdersrichtlijn onderwerpt het gebruik van hefboomfinanciering aan meerdere verplichtingen. Zo moet de abi-beheerder cijfers over de hefboomfinanciering aan de beleggers en toezichthoudende autoriteiten rapporteren 3, moet hij bij het aanvragen van een vergunning het beleid ten aanzien van de hefboomfinanciering uiteenzetten 4 en moet hij een maximumniveau van hefboomfinanciering die hij namens elke abi die hij beheert mag gebruiken vaststellen 5. Teneinde de uniforme naleving van deze verplichtingen te verzekeren en het doel van de abi-beheerdersrichtlijn te verwezenlijken om een objectief overzicht van de door een abi-beheerder gebruikte hefboomfinanciering te verstrekken, voorzien de artikelen 6 tot en met 11 van de verordening in twee methoden voor het berekenen van de hefboomfinanciering. Volgens de effectbeoordeling worden de beste resultaten behaald door het combineren van de zogenaamde 'brutomethode' en de methode 'op basis van gedane toezeggingen'. De hefboomfinancieringsratio's die uit het toepassen van de brutomethode voortvloeien, stemmen overeen met de doelstelling van bewaking van macroprudentiële risico's. De methode op basis van gedane toezeggingen is alom bekend en erkend in de vermogensbeheersector. De resultaten ervan zijn gemakkelijk te vergelijken met die voor icbe-fondsen. In combinatie met de brutomethode levert zij een goed inzicht op in de zowel voor beleggers als voor toezichthouders relevante beleggingsstrategieën en blootstelling van abi's. Zoals weerspiegeld in overweging 12 mag de Commissie op basis van door de ESMA ontwikkeld technisch advies zo nodig bijkomende gedelegeerde handelingen vaststellen inzake een bijkomende en optionele methode voor de berekening van de hefboomfinanciering. Ook bij gebruik van een geavanceerde methode dienen alle abi-beheerders de hefboomfinanciering volgens de brutomethode en de methode op basis van gedane toezeggingen te berekenen Artikel 24, lid 4, van Richtlijn 2011/61/EG. Artikel 7, lid 3, onder a), van Richtlijn 2011/61/EG. Artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2011/61/EG. NL 6 NL

7 Bijkomend eigen vermogen en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (artikelen 12-15) - artikel 9 abi-beheerdersrichtlijn De abi-beheerdersrichtlijn vereist dat abi-beheerders passend bijkomend eigen vermogen of een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanhouden ter dekking van de aansprakelijkheidsrisico's die uit beroepsnalatigheid kunnen voortvloeien. Deze gedelegeerde verordening specificeert welk bijkomend vermogen of welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering passend zijn om te garanderen dat abi-beheerders voldoende dekking aanhouden om beleggers te beschermen. Om te bepalen welke dekking passend is, omvat de gedelegeerde verordening een gemeenschappelijke definitie voor beroepsaansprakelijkheidsrisico's, een indicatieve lijst van te dekken gebeurtenissen (artikel 12) en een aantal kwalitatieve vereisten voor abi-beheerders om de operationele risico's op passende wijze te bewaken (artikel 13). Het bijkomend eigen vermogen van een abi-beheerder wordt passend geacht als het ten minste 0,01% van de waarde van de beheerde portefeuilles van abi's vertegenwoordigt, waarbij het bedrag continu wordt aangepast om het risicoprofiel van de abi-beheerder te weerspiegelen (artikel 14). Er worden verschillende kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden gesteld voor het bepalen welke beroepsaansprakelijkheidsverzekering passend is voor abi-beheerders die ervoor kiezen de beroepsaansprakelijkheidsrisico's met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te dekken (artikel 15): een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van 0,9% van de beheerde activa voor het jaartotaal aan schuldvorderingen en 0,7% van de beheerde activa per afzonderlijke schuldvordering lijkt passend om de beleggers te beschermen tegen schade als gevolg van beroepsnalatigheid van de abi-beheerder Voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening door abi-beheerders algemene beginselen en belangenconflicten (artikelen 16-37) - artikelen 12 en 14 abibeheerdersrichtlijn De abi-beheerdersrichtlijn vereist dat de Commissie de criteria specificeert die door de bevoegde autoriteiten moeten worden gebruikt om te beoordelen of abi-beheerders voldoen aan de verplichtingen om bij de uitoefening van hun werkzaamheden billijk, loyaal en met gepaste bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding te werk te gaan. Deze gedelegeerde verordening verduidelijkt de algemene plicht van abi-beheerders om zich in te zetten voor de belangen van de abi of van beleggers in de abi en de integriteit van de markt. Zij verduidelijkt de reikwijdte van de due diligence in het algemeen en de werkingssfeer van de due diligence-verplichtingen als beleggingen worden gedaan in activa met een beperkte liquiditeit en indien abi-beheerders tegenpartijen en prime brokers selecteren en aanwijzen. Onderhavige gedelegeerde verordening omvat regels inzake inducements en verwerking van orders, inclusief: rapportageverplichtingen met betrekking tot de uitvoering van inschrijvings- en terugbetalingsorders, en regels inzake het plaatsen van orders om namens abi s op te treden bij andere entiteiten ter uitvoering van en samenvoeging en toewijzing van orders. De gedelegeerde verordening specificeert welke soorten belangenconflicten zich kunnen voordoen en stelt een beleid inzake belangenconflicten vast dat procedures en regelingen omvat die abi-beheerders verwacht worden uit te voeren en toe te passen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen, te beheren, te bewaken en bekend te maken. NL 7 NL

8 Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor het risicobeheer van abi-beheerders (artikelen 38-45) - artikel 15 abi-beheerdersrichtlijn Onderhavige gedelegeerde verordening stelt regels vast betreffende het risicobeheersysteem dat door de abi-beheerders moet worden ingesteld en toegepast. Het systeem omvat de organisatiestructuur, gedragslijnen en procedures voor het beheer van de voor de beleggingsstrategie van elke abi relevante risico's en de processen en technieken die worden gebruikt om die risico's te meten en te beheren. Ten aanzien van de organisatiestructuur vereist de verordening de instelling van een permanente risicobeheerfunctie en vertrouwt zij daaraan specifieke taken toe, inclusief: uitvoering van het risicobeheerbeleid, risicobewaking en meting van het risiconiveau en zorg dat het met het risicoprofiel van de abi overeenkomt. De verordening legt ook voorwaarden vast voor functionele en hiërarchische scheiding van de risicobeheerfunctie van de uitvoerende afdelingen en specificeert voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van belangenconflicten die moeten waarborgen dat de risicobeheeractiviteiten onafhankelijk worden uitgevoerd Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor abi-beheerders liquiditeitsbeheer (artikelen 46 49) - artikel 16 abi-beheerdersrichtlijn De abi-beheerdersrichtlijn vereist dat de abi-beheerder voor elke door hem beheerde abi die geen abi zonder hefboomfinanciering van het closed-end-type is, gebruik maakt van een passend liquiditeitsbeheersysteem en procedures vaststelt die hem in staat stellen het liquiditeitsrisico van de abi te bewaken en ervoor te zorgen dat het liquiditeitsprofiel van de beleggingen van de abi in overeenstemming is met de onderliggende verplichtingen. Onderhavige verordening specificeert dat de liquiditeitsbeheersystemen en procedures de abi-beheerders in staat moeten stellen de instrumenten en regelingen toe te passen die noodzakelijk zijn om met illiquide activa om te gaan teneinde aan terugbetalingsverzoeken te kunnen voldoen. Deze regelingen kunnen 'bijzondere regelingen' omvatten zoals het gebruik van side-pockets. Voorts wordt voorgesteld dat abi-beheerders, indien passend gezien de aard, schaal en complexiteit van elke abi die zij beheren, geschikte limieten moeten opstellen voor liquiditeit/illiquiditeit van de abi die overeenstemmen met hun terugbetalingsbeleid. Abibeheerders moeten ten minste jaarlijks stresstests houden Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor abi-beheerders belegging in securitisatieposities (artikelen 50 56) - artikel 17 abi-beheerdersrichtlijn De bepalingen inzake belegging in securitisatieposities zijn bedoeld om de mogelijke slechte afstemming van belangen tussen ondernemingen die leningen tot verhandelbare effecten herverpakken en initiators, enerzijds, en abi-beheerders die in deze effecten beleggen, anderzijds, aan te pakken mede om sectoroverschrijdende consistentie tot stand te brengen. Volgens artikel 51 is het behouden van een materieel netto economisch belang een eerste vereiste voor een abi-beheerder die de blootstelling aan het kredietrisico van een securitisatie namens een of meer door hem beheerde abi's op zich neemt. Bovendien moet de abibeheerder garanderen dat de sponsor en initiator bepaalde kenmerken vertonen (artikel 52) en dient de abi-beheerder zelf aan een aantal kwalitatieve vereisten te voldoen (artikel 53). Artikel 54 voorziet in corrigerende maatregelen als het behouden netto economisch belang onder de vereiste drempel ligt. Om sectoroverschrijdende consistentie met de overeenkomstige bepalingen in Richtlijn 2006/48/EG te verzekeren, worden een clausule met betrekking tot het behoud van verworven rechten (artikel 55) en een interpretatieve bepaling (artikel 56) ingevoerd. NL 8 NL

9 Organisatorische vereisten algemene beginselen (artikelen 57 66) - artikel 18 abibeheerdersrichtlijn Abi-beheerders dienen te allen tijde over adequate en voldoende personele en technische middelen, inclusief administratieve en boekhoudkundige procedures en toereikende interne controlemechanismen, te beschikken om het beheer van abi s naar behoren te kunnen uitvoeren. Onderhavige gedelegeerde verordening vereist dat abi-beheerders een goed gedocumenteerde organisatiestructuur instellen die op een duidelijke wijze verantwoordelijkheden toewijst, controlemechanismen omschrijft en voor goede informatiestromen tussen alle betrokken partijen zorgt. Bij de interne verdeling van de taken moet de abi-beheerder garanderen dat het bestuursorgaan, de directie en, indien relevant, de toezichtfunctie er verantwoordelijk voor zijn dat de abi-beheerders aan hun verplichtingen uit hoofde van de abi-beheerdersrichtlijn voldoen. Abi-beheerders moeten gedragslijnen en procedures toepassen die bedoeld zijn om alle risico's van niet-naleving van hun verplichtingen op grond van de abi-beheerdersrichtlijn op te sporen. De permanente compliancefunctie en de permanente interne-auditfunctie moeten gescheiden en onafhankelijk zijn van andere taken om hun taken te kunnen vervullen. Abi-beheerders moeten ook systemen instellen om informatie te beveiligen en de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Bij het instellen van deze procedures en structuren moeten abi-beheerders rekening houden met het evenredigheidsbeginsel op grond waarvan procedures, mechanismen en de organisatiestructuur mogen worden afgestemd op de aard, de schaal en de complexiteit van het bedrijf van de abi-beheerder en op de aard en de reikwijdte van de activiteiten die in het kader van zijn bedrijf worden uitgevoerd Waardering (artikelen 67-74) - artikel 19 abi-beheerdersrichtlijn De abi-beheerder moet garanderen dat voor elke abi die hij beheert passende en consistente procedures worden ingesteld zodat een behoorlijke en onafhankelijke waardering van de activa van de abi kan worden verricht overeenkomstig artikel 19 van de abibeheerdersrichtlijn en de geldende nationale en abi-regels. Artikel 67 vereist dat de abi-beheerder voor elke abi gedragslijnen en procedures instelt, aanhoudt en uitvoert voor de waardering van activa, en de hoofdkenmerken van die waarderingsgedragslijnen en -procedures vaststelt. Er worden specifieke regels vastgesteld voor het gebruik van modellen voor de waardering van activa (artikel 68). Artikel 69 omschrijft nauwkeurig het beginsel van consistente toepassing van waarderingsgedragslijnen en -procedures. De gedelegeerde verordening stelt verder regels vast voor de periodieke toetsing van waarderingsgedragslijnen en procedures (artikel 70), de toetsing van individuele activawaarden (artikel 71), de berekening van de intrinsieke waarde van de activa per recht van deelneming of aandeel (artikel 72), het door externe taxateurs te leveren bewijs van hun vakbekwaamheid (artikel 73) en de frequentie van de waardering van activa van abi's van het open-end-type (artikel 74) Delegatie van taken van de abi-beheerder (artikel 75-82) - artikel 20 abibeheerdersrichtlijn Behoudens de in artikel 20 omschreven vereisten en beperkingen mogen abi-beheerders op grond van de abi-beheerdersrichtlijn de uitvoering van sommige van hun taken delegeren, hoofdzakelijk om de bedrijfsuitoefening efficiënter te maken. De artikelen 75 tot en met 81 van de verordening omschrijven nauwkeurig de voorwaarden waaronder de abi-beheerder mag delegeren rekening houdend met het feit dat een abi-beheerder er niet van mag worden NL 9 NL

10 weerhouden in het belang van zijn beleggers te handelen en verantwoordelijk blijft voor de gedelegeerde taken. Met name is de mate waarin een abi-beheerder mag delegeren, vastgesteld in artikel 82. De abi-beheerder moet zich ten minste met de besluitvorming blijven belasten, hetgeen in feite zijn belangrijkste operationele taak vormt. Hij moet bijgevolg ten minste taken betreffende risico- of portefeuillebeheer verrichten. Het vermogen om de abi te beheren en te controleren zou niet zijn gewaarborgd als de abi-beheerder niet nauw bij de besluitvorming van zijn gedelegeerden zou zijn betrokken Bewaarder (artikelen ) - artikel 21 abi-beheerdersrichtlijn De verordening bevat nadere bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van bewaarders, ermee rekening houdend dat de kerntaak van die entiteiten bestaat in de bescherming van abi-beleggers. Er worden onder meer criteria vastgesteld voor het bewaken van de geldstromen van een abi, de omvang van in bewaring te houden financiële instrumenten, algemene toezichtverplichtingen, delegatie van bewaring en aansprakelijkheid voor het verlies van een in bewaring gehouden financiële instrument. De artikelen 85 en 86 van de verordening omschrijven nauwkeurig de vereisten inzake toegang en informatiestroom die noodzakelijk zijn om de bewaarder in staat te stellen een duidelijk overzicht te hebben van en effectieve bewaking uit te oefenen op de geldstromen van de abi als bepaald in artikel 21, lid 7 abi-beheerdersrichtlijn. Om een hoog niveau van bescherming van beleggers te garanderen, omschrijft artikel 88 de werkingssfeer van de bewaring. Op grond van dit artikel moeten alle financiële instrumenten die op een rekening voor financiële instrumenten kunnen worden geregistreerd (voornamelijk effecten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging) en die aan een abi toebehoren in bewaring worden gehouden. Zoals in overweging 98 verduidelijkt, mogen aan een abi toebehorende activa niet van de werkingssfeer van de bewaring worden uitgesloten enkel omdat zij aan bepaalde zakelijke transacties zoals zekerheidsregelingen zijn onderworpen. Bijgevolg vereist de abi-beheerdersrichtlijn dat, mocht een abi haar activa als zekerheid voor een zekerheidsnemer ter beschikking stellen, die activa in bewaring worden gehouden zolang de abi de financiële instrumenten in eigendom heeft. In die omstandigheden kan de bewaring op verschillende manieren worden geregeld: 1) de zekerheidsnemer is de bewaarder van de abi of is door de bewaarder van de abi aangesteld als onderbewaarder van de als zekerheid gestelde activa; 2) de bewaarder van de abi stelt een onderbewaarder aan die voor de zekerheidsnemer optreedt; of 3) de als zekerheid gestelde activa blijven bij de bewaarder van de abi en worden 'geoormerkt' ten gunste van de zekerheidsnemer (overweging 98). Artikel 92 bevat met name vereisten met betrekking tot de toezicht- en controlefunctie van een bewaarder om deze in staat te stellen de abi-beheerder naar behoren te beoordelen en toezicht op hem te houden. Met betrekking tot de aansprakelijkheidsregeling waarborgen de artikelen een uniforme interpretatie van artikel 21, lid 12, van de abibeheerdersregeling. Artikel 21, lid 13, van de abi-beheerdersrichtlijn bepaalt: 'De in lid 11 bedoelde delegatie laat de aansprakelijkheid van de bewaarder onverlet'. Volgens de effectbeoordeling betekent dit dat de bewaarder aansprakelijk is om een in bewaring gehouden instrument terug te geven als het verlies van dat instrument wordt veroorzaakt door gebeurtenissen in de operationele sfeer van een bewaarder of zijn aangesteld netwerk van onderbewaarders. Bij insolventie van een onderbewaarder zouden operationele nalatigheden van zijn kant (bv. nalatigheid om de scheidingsvereiste uit te voeren) eveneens aanleiding geven tot de teruggaveverplichting terwijl externe gebeurtenissen, zoals natuurrampen, overheidshandelingen of overheidsmaatregelen (bv. marktsluitingen) dat niet zouden doen tenzij is aangetoond dat de gevolgen hadden kunnen worden vermeden. Om de gevolgen van NL 10 NL

11 artikel 101 te beperken, bevat artikel 102 een lijst van objectieve redenen om ontheffing van aansprakelijkheid overeen te komen Transparantievereisten en de uitwisseling van informatie (artikelen ) - artikelen 22, 23 en 24 abi-beheerdersrichtlijn Een van de hoofddoelstellingen van de abi-beheerdersrichtlijn is de transparantie van een abibeheerder voor beleggers en toezichthoudende autoriteiten te vergroten zodat zij de risico's die een abi met zich mee kan brengen naar behoren kunnen inschatten en er kennis van kunnen dragen. Bijgevolg omschrijven de artikelen 103 tot en met 111 nauwkeurig de vereisten van de artikelen 22 tot en met 24 abi-beheerdersrichtlijn en stellen zij minimumnormen vast en waarborgen zij uniforme toepassing van de abi-beheerdersrichtlijn. De artikelen 103 tot en met 107 omschrijven een aantal minimumvereisten betreffende de inhoud van het jaarverslag die erkende praktijken, boekhoudstandaarden en regels weerspiegelen. De artikelen 108 en 109 bepalen de inhoud en het formaat van de informatieverstrekking aan beleggers en artikel 110 stelt de inhoud, het formaat en de frequentie van de aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken informatie vast. Artikel 111 bepaalt met name wanneer een abi-beheerder geacht wordt in aanzienlijke mate van hefboomfinanciering gebruik te maken. Op grond van dit artikel zou een abi geacht worden in aanzienlijke mate van hefboomfinanciering gebruik te maken wanneer haar blootstelling, berekend met behulp van de 'methode op basis van gedane toezeggingen', driemaal groter is dan haar intrinsieke waarde. De voorkeursoptie levert het beste compromis op tussen toereikende rapportage over de hefboomfinanciering en de administratieve last voor de abibeheerder en de bevoegde autoriteiten. Deze drempel zou tevens een gelijk speelveld voor abi-beheerders en rechtszekerheid ten aanzien van hun rapportageverplichtingen en identificatie van de abi-beheerder waarvoor bevoegde autoriteiten geacht worden informatie over de hefboomfinanciering te ontvangen, garanderen Regels betreffende derde landen (artikelen ) artikelen 34, 35, 36, 37, 40 en 42 abi-beheerdersrichtlijn Een aantal bepalingen in de abi-beheerdersrichtlijn vereisen het treffen van samenwerkingsregelingen tussen Europese bevoegde autoriteiten en toezichthoudende autoriteiten van het land van oorsprong van een niet-eu-abi-beheerder of een niet-eu-abi. De gedelegeerde verordening specificeert bepaalde aspecten van die samenwerkingsregelingen teneinde een gemeenschappelijk kader te ontwikkelen om de totstandbrenging van dergelijke samenwerkingsregelingen met derde landen te vergemakkelijken. Artikel 113 stelt de werkingssfeer, de vorm en de doelstellingen van de samenwerkingsregelingen vast. Artikel 114 vereist dat samenwerkingsregelingen in die mechanismen, instrumenten en procedures voorzien welke noodzakelijk zijn willen de bevoegde autoriteiten van de EU hun taken op grond van de abi-beheerdersrichtlijn kunnen verrichten. Artikel 115 vereist dat samenwerkingsregelingen een gegevensbeschermingswaarborg overeenkomstig artikel 52 van de abi-beheerdersrichtlijn omvatten Uitwisseling van informatie in verband met potentiële systeemrelevante gevolgen (artikel 116) artikel 53 abi-beheerdersrichtlijn Artikel 116 specificeert de informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de ESMA en het ESRB die op grond van artikel 53 van de abi-beheerdersrichtlijn NL 11 NL

12 vereist is voor het identificeren van potentieel systeemrelevante gevolgen van abibeheerdersactiviteit. 4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING De in onderhavige verordening voor de ESMA beoogde taken hebben noch voor de EUbegroting noch voor de begroting van de ESMA gevolgen. In verband met deze handeling zullen bijgevolg geen bijkomende financiering en geen bijkomende posten voor de ESMA vereist zijn. NL 12 NL

13 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 6, en met name artikel 3, lid 6, artikel 4, lid 3, artikel 9, lid 9, artikel 12, lid 3, artikel 14, lid 4, artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 3, artikel 17, artikel 18, lid 2, artikel 19, lid 11, artikel 20, lid 7, artikel 21, lid 17, artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 6, artikel 24, lid 6, artikel 25, lid 9, artikel 34, lid 2, artikel 35, lid 11, artikel 36, lid 3, artikel 37, lid 15, artikel 40, lid 11, artikel 42, lid 3 en artikel 53, lid 3, Gezien het advies van de Europese Centrale Bank, Overwegende hetgeen volgt: (1) Richtlijn 2011/61/EU verleent aan de Commissie bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot specificatie van met name de regels betreffende de berekening van de drempel, hefboomfinanciering, voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna 'abi-beheerders'), inclusief risico- en liquiditeitsbeheer, waardering en delegatie, vereisten betreffende de taken en verplichtingen van bewaarders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna abi's ), regels betreffende transparantie en specifieke vereisten betreffende derde landen. Het is belangrijk dat al deze aanvullende regels op hetzelfde moment als Richtlijn 2011/61/EU ingaan zodat de nieuwe vereisten die aan abi-beheerders worden opgelegd effectief in werking kunnen worden gesteld. De bepalingen in deze verordening zijn nauw met elkaar verweven aangezien zij betrekking hebben op de vergunningverlening aan, de dagelijkse bedrijfsuitoefening door en de transparantie van abi-beheerders die abi's in de Unie beheren en, naargelang van het geval, of verhandelen, welke onlosmakelijk verbonden aspecten zijn inherent aan de toegang tot en uitoefening van het vermogensbeheerbedrijf. Om 6 PB L 174 van , blz. 1. NL 13 NL

14 de samenhang te verzekeren tussen die bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om aan de personen voor wie deze verplichtingen gelden, inclusief beleggers die geen ingezetenen zijn van de EU, een volledig beeld van en een compacte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk alle bij Richtlijn 2011/61/EU vereiste gedelegeerde handelingen in één verordening op te nemen. (2) Het is belangrijk door het aannemen van een verordening ervoor te zorgen dat de doelstellingen van Richtlijn 2011/61/EU in alle lidstaten op uniforme wijze worden verwezenlijkt, de integriteit van de interne markt te bevorderen en rechtszekerheid te bieden aan de deelnemers eraan, inclusief institutionele beleggers, bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden. De rechtsvorm van een verordening waarborgt een coherent kader voor alle marktdeelnemers en is de best mogelijke garantie voor een gelijk speelveld, uniforme concurrentievoorwaarden en het gemeenschappelijke passende beschermingsniveau voor beleggers. Voorts waarborgt deze rechtsvorm de rechtstreekse toepasselijkheid van nadere uniforme regels betreffende de bedrijfsuitoefening door abi-beheerders, die door hun aard rechtstreeks toepasselijk zijn en bijgevolg geen verdere omzetting op nationaal niveau vereisen. Door gebruik te maken van een verordening wordt bovendien een vertraagde toepassing van Richtlijn 2011/61/EU in de lidstaten vermeden. (3) Aangezien de gedelegeerde verordening de taken en verantwoordelijkheden van het 'bestuursorgaan' en van de 'directie' specificeert, is het belangrijk de betekenis van die termen te verduidelijken, met name het feit dat een bestuursorgaan uit hogere leidinggevenden kan bestaan. Voorts moet, aangezien deze verordening eveneens de term 'toezichtfunctie' invoert, de definitie van het bestuurorgaan duidelijk maken dat dit het orgaan is dat de bestuursfunctie uitvoert ingeval de toezichtfunctie en de bestuurfunctie worden gescheiden overeenkomstig het nationale ondernemingsrecht. Richtlijn 2011/61/EU vereist dat abi-beheerders bepaalde informatie aan de bevoegde autoriteiten verstrekken, inclusief het percentage van de abi-activa waarvoor wegens de illiquide aard ervan bijzondere regelingen gelden. Deze verordening verduidelijkt de betekenis van bijzondere regelingen zodat abi-beheerders precies weten welke informatie zij aan de bevoegde autoriteiten moeten verstrekken. (4) Richtlijn 2011/61/EU voorziet in een lichtere regeling die geldt voor die abibeheerders welke portefeuilles van abi's beheren waarvan de totale beheerde activa de relevante drempels niet overschrijden. Het is noodzakelijk duidelijk de wijze te specificeren waarop de totale waarde van beheerde activa moet worden berekend. In deze context is het van essentieel belang de stappen te omschrijven die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de totale waarde van de activa, duidelijk te bepalen welke activa niet worden meegerekend, te verduidelijken op welke wijze de middels het gebruik van hefboomfinanciering verworven activa moeten worden gewaardeerd en regels te geven voor de behandeling van gevallen van een kruislings belang van abi s die door dezelfde abi-beheerder wordt beheerd. (5) De totale waarde van beheerde activa dient ten minste jaarlijks en onder gebruikmaking van actuele informatie te worden berekend. De waarde van activa moet bijgevolg in de twaalf maanden vóór de datum van berekening van de totale waarde van beheerde activa en zo dicht mogelijk bij die datum worden bepaald. (6) Om ervoor te zorgen dan een abi-beheerder onder de lichtere regeling blijft vallen waarin Richtlijn 2011/61/EU voorziet, moet hij een procedure invoeren die het NL 14 NL

15 mogelijk maakt de totale waarde van beheerde activa doorlopend te observeren. De abi-beheerder mag de soorten beheerde abi's en de verschillende klassen van activa waarin is belegd in aanmerking nemen om te beoordelen of het waarschijnlijk is dat de drempel niet in acht wordt genomen of een bijkomende berekening noodzakelijk is. (7) Indien een abi-beheerder niet langer aan de voorwaarden in verband met de drempels voldoet, moet hij zijn bevoegde autoriteit in kennis stellen en binnen 30 kalenderdagen een vergunning aanvragen. Indien echter binnen een gegeven kalenderjaar slechts af en toe drempels worden overschreden of onderschreden en dergelijke situaties als tijdelijk worden beschouwd, dient de abi-beheerder niet verplicht te worden een vergunning aan te vragen. In die gevallen moet de abi-beheerder de bevoegde autoriteit ervan op de hoogte brengen dat de drempel niet in acht is genomen en uitleggen waarom hij dit van tijdelijke aard acht. Een situatie die langer dan drie maanden duurt kan niet als tijdelijk worden beschouwd. Bij het beoordelen of het waarschijnlijk is dat een situatie tijdelijk is, moet de abi-beheerder rekening houden met verwachte inschrijvings- en terugbetalingsactiviteit of, indien toepasselijk, kapitaalopvragingen en kapitaaluitkeringen. De abi-beheerder mag bij deze beoordeling geen verwachte marktbewegingen gebruiken. (8) Door abi-beheerders gebruikte gegevens om de totale waarde van beheerde activa te berekenen, dienen niet voor publiek of beleggers beschikbaar te zijn. Bevoegde autoriteiten moeten echter kunnen nagaan of abi-beheerders de totale waarde van beheerde activa juist berekenen en bewaken en kunnen beoordelen of op een bepaald moment de totale waarde van beheerde activa tijdelijk de relevante drempel overschrijdt en moeten bijgevolg op verzoek toegang hebben tot die gegevens. (9) Het is belangrijk dat abi-beheerders die onder de lichtere regeling in Richtlijn 2011/61/EU vallen aan de bevoegde autoriteiten actuele informatie verstrekken op het moment van de registratie. Mogelijk beschikken niet alle soorten abi-beheerders over actuele aanbiedingsdocumenten die de jongste ontwikkelingen in verband met de abi's die zij beheren weerspiegelen en achten die abi-beheerders het handiger de vereiste informatie op te nemen in een afzonderlijk document waarin de beleggingsstrategie van het fonds wordt beschreven. Dit kan het geval zijn met private equity- of durfkapitaalfondsen, die vaak via onderhandelingen met potentiële beleggers geld aantrekken. (10) Een abi die alleen gewone aandelen in beursgenoteerde ondernemingen heeft, dient niet als een abi met hefboomfinanciering te worden beschouwd zolang de gewone aandelen niet middels een lening zijn verworven. Indien dezelfde abi opties op een aandelenindex koopt, moet zij als abi met hefboomfinanciering worden beschouwd aangezien daardoor de blootstelling van de abi aan een gegeven instrument is verhoogd. (11) Om een uniforme toepassing te garanderen van de verplichtingen van abi-beheerders om een objectief overzicht van de gebruikte hefboomfinanciering te verstrekken, is het noodzakelijk in twee methoden te voorzien om de hefboomfinanciering te berekenen. Zoals uit marktsituaties blijkt, kunnen de beste resultaten worden behaald door het combineren van de zogenaamde 'brutomethode' en de methode 'op basis van gedane toezeggingen'. NL 15 NL

16 (12) Teneinde passende informatie voor het bewaken van systeemrisico's te ontvangen en een volledig beeld van het gebruik van hefboomfinanciering door abi-beheerders te verkrijgen, moet informatie over de blootstelling van een abi aan bevoegde autoriteiten en beleggers op basis van zowel de 'brutomethode' als de methode 'op basis van gedane toezeggingen' worden verstrekt. De brutomethode levert de totale blootstelling van de abi op terwijl de methode op basis van gedane toezeggingen inzicht geeft in de door de beheerder gebruikte hedging- en salderingstechnieken; bijgevolg moeten beide methoden worden gecombineerd. Meer bepaald de mate waarin de totale blootstelling verschilt naargelang van gebruik van de brutomethode of de methode op basis van gedane toezeggingen kan nuttige informatie opleveren. Als dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat elke toename van de blootstelling van abi's op toereikende wijze wordt weerspiegeld, kan de Commissie bijkomende gedelegeerde handelingen betreffende een bijkomende en optionele methode voor de berekening van de hefboomfinanciering vaststellen. (13) Bij berekening van de blootstelling moeten eerst alle posities van de abi, inclusief short- en longposities in activa en passiva, leningen, derivaten en elke andere methode om de blootstelling te vergroten indien de risico's en baten van activa of passiva voor de abi zijn, en alle andere posities waaruit de intrinsieke waarde is samengesteld, in aanmerking worden genomen. (14) Door de abi aangegane leningsovereenkomsten moeten buiten beschouwing worden gelaten als zij van tijdelijke aard zijn en betrekking hebben op kapitaaltoezeggingen van beleggers en er volledig door gedekt zijn. Renouvellerende kredietfaciliteiten dienen niet als tijdelijk van aard te worden beschouwd. (15) Naast het berekenen van de blootstelling met behulp van de brutomethode moeten alle abi-beheerders de blootstelling berekenen met behulp van de methode op basis van gedane toezeggingen. Volgens de methode op basis van gedane toezeggingen moeten financiële derivaten in gelijkwaardige posities in het onderliggende activum worden omgezet. Als echter een abi in bepaalde derivaten belegt om het marktrisico van andere activa waarin de abi belegt te neutraliseren, mogen die derivaten onder bepaalde omstandigheden niet in een gelijkwaardige positie in de onderliggende activa worden omgezet omdat de blootstellingen van de twee beleggingen elkaar in evenwicht houden. Dat zou het geval zijn indien bijvoorbeeld een abi-portefeuille belegd is in een bepaalde index en een derivaat omvat dat de prestaties van die index ruilt voor de prestaties van een andere index, hetgeen gelijkstaat met het bezitten van blootstelling aan de tweede index in de portefeuille waardoor de intrinsieke waarde van de abi niet van de prestaties van de eerste index afhangt. (16) Bij berekening van blootstelling volgens de methode op basis van gedane toezeggingen geven derivaten die aan de criteria in deze verordening voldoen geen aanleiding tot incrementele blootstelling. Als de abi in indexfutures belegt en een geldpositie heeft gelijk aan de totale onderliggende marktwaarde van de futures zou dit aldus gelijkstaan aan het direct beleggen in indexaandelen en mag bijgevolg de indexfuture niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de blootstelling van de abi. (17) Bij berekening van de blootstelling volgens de methode op basis van gedane toezeggingen moeten abi-beheerders hedging- en salderingsregelingen in aanmerking NL 16 NL

17 kunnen nemen mits deze de criteria betreffende de methode op basis van gedane toezeggingen vervullen. (18) Het vereiste dat salderingsregelingen op hetzelfde onderliggende activum betrekking hebben, moet strikt worden geïnterpreteerd zodat activa die de abi-beheerder als gelijkwaardig of in hoge mate gecorreleerd beschouwd, zoals andere aandelenklassen of door dezelfde emittent uitgegeven obligaties, voor de toepassing van salderingsregelingen niet als identiek mogen worden beschouwd. De definitie van salderingsregelingen is erop gericht te garanderen dat alleen die transacties welke de risico's in verband met andere transacties neutraliseren, waardoor geen materieel restrisico overblijft, in aanmerking worden genomen. Combinaties van transacties die erop gericht zijn rendement, hoe laag ook, te genereren door het verminderen van bepaalde risico's en het behouden van andere risico's mogen niet als salderingsregelingen worden beschouwd, zoals dat het geval is met arbitragebeleggingsstrategieën die ertoe strekken rendement te genereren door te profiteren van prijsverschillen tussen derivaten met dezelfde onderliggende waarde, maar met een andere looptijd. (19) Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is door het combineren van een belegging in een langetermijnobligatie met een renteswap het durationrisico te verminderen, of door het aangaan van een shortpositie op obligatiefutures die representatief zijn voor het renterisico van de portefeuille de duration van een abiobligatieportefeuille te verminderen (durationhedging), moet als een hedgingregeling worden beschouwd mits deze aan de hedgingcriteria voldoet. (20) Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is de significante risico's in verband met een belegging in een goed gediversifieerde aandelenportefeuille te neutraliseren door het innemen van een shortpositie op een beursindexfuture moet, indien de samenstelling van de aandelenportefeuille zeer nauw aansluit bij die van de beursindex en het rendement ervan in hoge mate correleert met dat van de beursindex en indien de shortpositie op de beursindexfuture onbetwistbaar een vermindering van het algemene marktrisico in verband met de aandelenportefeuille mogelijk maakt en het specifieke risico insignificant is, zoals betahedging van een goed gediversifieerde aandelenportefeuille indien het specifieke risico als insignificant wordt beschouwd, geacht worden aan de hedgingcriteria te voldoen. (21) Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan. (22) Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico van een gegeven aandeel te neutraliseren door het innemen van een shortpositie middels een derivatencontract op een aandeel dat verschilt van, maar sterk gecorreleerd is met dat eerste aandeel, mag niet geacht worden aan de hedgingcriteria te voldoen. Hoewel een dergelijke strategie berust op het innemen van tegengestelde posities in dezelfde activaklasse zorgt zij niet voor hedging van het specifieke risico in verband met de belegging in een bepaald aandeel. Bijgevolg mag zij niet als een hedgingregeling worden beschouwd als vastgesteld in de criteria betreffende de methode op basis van gedane toezeggingen. NL 17 NL

18 (23) Een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is de alfa van een mandje aandelen (dat een beperkt aantal aandelen bevat) te behouden door het combineren van de belegging in dat mandje aandelen met een voor beta aangepaste shortpositie op een future op een beursindex mag niet geacht worden aan de hedgingcriteria te voldoen. Een dergelijke strategie is er niet op gericht de significante risico's in verband met de belegging in dat mandje aandelen te neutraliseren, maar de beta (marktrisico) van die belegging te neutraliseren en de alfa te behouden. De alfacomponent van het mandje aandelen kan de betacomponent overheersen en als zodanig tot verliezen bij de abi leiden. Om die reden mag zij niet als een hedgingregeling worden beschouwd. (24) Een fusiearbitragestrategie is een strategie die een shortpositie op een aandeel met een longpositie op een ander aandeel combineert. Een dergelijke strategie is erop gericht de beta (marktrisico) van de posities af te dekken en een rendement te genereren dat verband houdt met de relatieve prestaties van beide aandelen. De alfacomponent van het mandje aandelen kan eveneens de betacomponent overheersen en als zodanig tot verliezen bij de abi leiden. Zij mag niet als een hedgingregeling worden beschouwd als vastgesteld in de criteria betreffende de methode op basis van gedane toezeggingen. (25) Een strategie die erop gericht is een longpositie in een aandeel of een obligatie af te dekken met behulp van gekochte kredietprotectie op deze emittent heeft betrekking op twee verschillende activaklassen en mag bijgevolg niet als een hedgingregeling worden beschouwd. (26) Bij het gebruik van methoden die de blootstelling van een abi vergroten, moet de abibeheerder algemene beginselen in acht nemen en bijvoorbeeld de inhoud van de transactie en de rechtsvorm ervan in aanmerking nemen. Meer bepaald met betrekking tot retrocessietransacties moet de abi-beheerder nagaan of de risico's en opbrengsten van de betrokken activa door de abi worden doorgegeven dan wel behouden. De abibeheerder moet ook door derivaten of andere contractuele regelingen heen naar de onderliggende activa kijken om de mogelijke toekomstige toezeggingen van de abi als gevolg van die transacties te bepalen. (27) Aangezien de methode op basis van gedane toezeggingen ertoe leidt dat rentes met een andere looptijd als verschillende onderliggend activa worden beschouwd, mogen abi's die volgens hun kernbeleggingsbeleid in de eerste plaats in rentederivaten beleggen specifieke durationsalderingregels gebruiken om rekening te houden met de correlatie tussen de looptijdbandbreedtes van de rentecurve. Bij de vaststelling van haar beleggingsbeleid en risicoprofiel moet een abi het niveau van het renterisico en bijgevolg de streefduration ervan kunnen bepalen. De abi moet bij het maken van haar beleggingskeuzes rekening houden met de vooraf bepaalde streefduration. Wanneer de portefeuilleduration van de streefduration afwijkt, mag de strategie niet beschouwd worden als een durationsalderingregeling als vastgesteld in de criteria betreffende de methode op basis van gedane toezeggingen. (28) Op grond van de durationsalderingregels is het toegestaan longposities te salderen met shortposities waarvan de onderliggende activa verschillende rentes zijn. De looptijden die als drempel van de looptijdbandbreedten dienen, zijn twee jaar, zeven jaar en 15 jaar. Binnen dezelfde looptijdbandbreedte moet saldering van posities toegestaan zijn. (29) Saldering van posities in twee verschillende looptijdbandbreedtes moet gedeeltelijk toegestaan zijn. Op de gesaldeerde posities moeten sancties worden toegepast om NL 18 NL

19 enkel gedeeltelijke saldering toe te staan. Deze moeten worden uitgedrukt middels percentages op basis van de gemiddelde correlaties tussen de looptijdbandbreedtes voor twee jaar, vijf jaar, tien jaar en 30 jaar van de rentecurve. Hoe langer het verschil tussen de looptijden van de posities, hoe strenger saldering ervan moet worden gesanctioneerd en hoe hoger bijgevolg het percentage moet zijn. (30) Posities waarvan de gewijzigde duration veel langer is dan de gewijzigde duration van de gehele portefeuille zijn niet in overeenstemming met de beleggingsstrategie van de abi en het volledig salderen ervan mag niet worden toegestaan. Aldus mag het niet aanvaardbaar zijn een shortpositie met een looptijd van 18 maanden (looptijdbandbreedte 1) met een longpositie met een looptijd van 10 jaar (looptijdbandbreedte 3) te salderen als de streefduration van de abi ongeveer 2 jaar is. (31) Bij de berekening van de blootstelling kunnen abi's eerst de hedgingregelingen identificeren. De bij deze regelingen betrokken derivaten worden vervolgens van de berekening van de algemene blootstelling uitgesloten. Abi's moeten een exacte berekening gebruiken bij hedgingregelingen. Abi's mogen geen durationsalderingregels gebruiken bij de berekening van de hedging. De durationsalderingregels mogen worden gebruikt om de resterende rentederivaten in hun overeenkomstige posities in onderliggende activa om te zetten. (32) Ingevolge Richtlijn 2011/61/EU dient een abi-beheerder ervoor te zorgen dat de potentiële beroepsaansprakelijkheidsrisico s die uit zijn activiteiten voortvloeien op passende wijze middels bijkomend eigen vermogen of middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn gedekt. Voor de uniforme toepassing van deze bepaling is consensus vereist over de te dekken potentiële beroepsaansprakelijkheidsrisico's. In de algemene specificatie van de risico s die voortvloeien uit een beroepsnalatigheid van de abi-beheerder moeten de kenmerken van de relevante risicogebeurtenissen worden bepaald en de reikwijdte van de potentiële beroepsaansprakelijkheid worden geïdentificeerd, inclusief bij schade of verlies veroorzaakt door personen die rechtstreeks activiteiten verrichten waarvoor de abi-beheerder juridisch verantwoordelijk is, zoals de bestuurders, directeurs of personeelsleden van de abi-beheerder, en personen die activiteiten verrichten uit hoofde van een met de abi-beheerder getroffen delegatieregeling. Overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU moet bij delegatie of onderdelegatie de aansprakelijkheid van de abi-beheerder onverlet blijven en dient de abi-beheerder in toereikende dekking te voorzien voor beroepsrisico's in verband met derden voor wie hij juridisch aansprakelijk is. (33) Om consensus over de algemene specificatie te verzekeren, moet een lijst van voorbeelden als benchmark worden gebruikt voor het identificeren van potentiële risicogebeurtenissen ten aanzien van beroepsaansprakelijkheid. Die lijst moet een grote verscheidenheid van gebeurtenissen omvatten die voortvloeien uit onachtzaamheid, vergissingen of nalatigheid, zoals het verlies van bewijsstukken voor het eigendomsrecht op beleggingen, onjuiste voorstellingen, of niet-nakoming van de diverse verplichtingen of taken waarmee de abi-beheerder belast is. De lijst moet ook de nalatigheid omvatten om met behulp van toereikende internecontrolesystemen bedrieglijk gedrag binnen de organisatie van de abi-beheerder te voorkomen. Schade als gevolg van het nalatig zijn in het betrachten van voldoende gepaste zorgvuldigheid naar aanleiding van een bedrieglijk gebleken belegging zou ertoe leiden dat de abibeheerder professioneel aansprakelijk is en die aansprakelijkheid dient op passende NL 19 NL

20 wijze gedekt te zijn. Verliezen doordat een belegging aan waarde heeft verloren als gevolg van ongunstige marktvoorwaarden dienen echter niet gedekt te zijn. De lijst moet ook niet naar behoren uitgevoerde waarderingen omvatten, waaronder dient te worden verstaan een waarderingsnalatigheid in strijd met artikel 19 van Richtlijn 2011/61/EG en de overeenkomstige gedelegeerde handelingen. (34) Overeenkomstig hun risicobeheerverplichtingen moeten abi-beheerders over passende kwalitatieve internecontrolemechanismen beschikken om operationele nalatigheden, inclusief beroepsaansprakelijkelijkheidsrisico's, te vermijden of te beperken. Bijgevolg moet een abi-beheerder in het kader van zijn risicobeheerbeleid over toereikende gedragslijnen en procedures voor operationeel risicobeheer beschikken die aangepast zijn aan de aard, de schaal en de complexiteit van zijn bedrijf. Die procedures en gedragslijnen moeten het in ieder geval mogelijk maken een databank met verliesgegevens op te zetten ten behoeve van het beoordelen van het operationele risicoprofiel. (35) Om ervoor te zorgen dat bijkomend eigen vermogen en beroepsaansprakelijkheidsverzekering potentiële beroepsaansprakelijkheidsrisico's dekken, moeten voor het bepalen van het gepaste dekkingsniveau kwantitatieve minimumbenchmarks worden vastgesteld. Dergelijke kwantitatieve benchmarks moeten door de abi-beheerder worden uitgedrukt als een specifiek percentage van de waarde van de portefeuilles van de beheerde abi's, berekend als de totale absolute waarde van alle activa van alle beheerde abi's, ongeacht of deze door het gebruik van hefboomfinanciering of met geld van de beleggers verworven zijn. In dit verband moeten derivaten tegen hun marktprijs worden gewaardeerd aangezien zij tegen die prijs zouden kunnen worden vervangen. Aangezien dekking middels beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit de aard onzekerder is dan dekking door middel van bijkomend eigen vermogen, moeten verschillende percentages gelden voor de twee verschillende instrumenten die voor de dekking van het beroepsaansprakelijkheidsrisico worden gebruikt. (36) Om ervoor te zorgen dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk verliezen dekt die uit verzekerde gebeurtenissen voortvloeien, moet zij worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming die een vergunning heeft voor het aanbieden van beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daartoe behoren EUverzekeringsondernemingen en niet-eu-ondernemingen voor zover deze op grond van het uniale of nationale recht een dergelijke verzekeringsdienst mogen aanbieden. (37) Om enige speelruimte te laten bij het ontwikkelen van passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten de abi-beheerder en de verzekeringsmaatschappij een akkoord kunnen sluiten over een clausule op grond waarvan een bepaald bedrag als eerste deel van elk verlies door de abi-beheerder wordt gedragen (eigen risico). Indien over een dergelijk eigen risico een akkoord wordt gesloten, moet de abi-beheerder eigen vermogen verstrekken dat met het door de abi-beheerder te dragen vastgestelde franchise overeenstemt. Dergelijk eigen vermogen dient bovenop het aanvangskapitaal van de abi-beheerder en het ingevolge artikel 9, lid 3, van Richtlijn 2011/61/EU te verstrekken eigen vermogen van de abibeheerder te komen. (38) In beginsel moet de toereikendheid van de dekking via bijkomend eigen vermogen of beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten minste eenmaal per jaar worden getoetst. De NL 20 NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.10.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.10.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.10.2014 C(2014) 7484 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.10.2014 tot correctie van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 918/2012 ten aanzien

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 20 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 20 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 20 oktober 2014 (OR. en) 14484/14 EF 267 ECOFIN 940 DELACT 200 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 oktober 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule

Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA-BoS-14/174 NL Richtsnoeren voor de omgang met markt- en tegenpartijrisico s in de standaardformule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 19.2.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 47/1 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 24 mei 2012 inzake een ontwerp-gedelegeerde verordening

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2012 COM(2012) 654 final 2012/0312 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 19.6.2012 Publicatieblad van de Europese Unie C 175/11 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 april 2012 inzake een voorstel voor een verordening

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 127, lid 6, en artikel 132, L 314/66 1.12.2015 BESLUIT (EU) 2015/2218 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 20 november 2015 betreffende de procedure tot vaststelling van de niet-toepasselijkheid op personeelsleden van het vermoeden

Nadere informatie

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht.

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht. Verzekerings- en herverzekeringsholdings naar Belgisch recht. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, xx-xx-2015 Kenmerk: NBB_2015 uw correspondent:

Nadere informatie

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s

Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor risicometing en de berekening van het totale risico voor bepaalde types gestructureerde icbe s ESMA/2012/197 Datum: 23

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.9.2014 C(2014) 6515 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 19.9.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD)

Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE. 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 1 augustus 2012 (OR. en) 13037/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0297 (COD) DROIPE 115 EF 188 ECOFI 736 CODEC 2004 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 27 juli 2012 Nr.

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering

Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering EIOPA-BoS-14/171 NL Richtsnoeren inzake doorkijkbenadering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2017 COM(2017) 561 final 2017/0243 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij het Koninkrijk der Nederlanden wordt gemachtigd een maatregel in te voeren

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

FSMA_2014_03-1 dd. 23/06/2014

FSMA_2014_03-1 dd. 23/06/2014 Bijlage Mededeling FSMA_2014_03-1 dd. 23/06/2014 Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders : vragen en antwoorden over de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 12.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 12.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.3.2014 C(2014) 1556 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 12.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (19.05) (OR. en) 9860/10 EF 47 ECOFIN 281

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (19.05) (OR. en) 9860/10 EF 47 ECOFIN 281 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 mei 2010 (19.05) (OR. en) 9860/10 EF 47 ECOFIN 281 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 10 mei 2010 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017

ECB-OPENBAAR. Aan: de leiding van belangrijke banken. Frankfurt am Main, 28 juli 2017 DANIÈLE NOUY Voorzitter van de Raad van Toezicht ECB-OPENBAAR Aan: de leiding van belangrijke banken Frankfurt am Main, 28 juli 2017 Openbare leidraad betreffende informatie over transacties die de grenzen

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage

Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA-BoS-15/106 NL Richtsnoeren inzake de methoden voor de bepaling van de marktaandelen met het oog op rapportage EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van Uitvoeringsbesluit 2012/181/EU van de Raad waarbij Roemenië

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 24.11.2009 COM(2009)641 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de Portugese Republiek wordt gemachtigd een maatregel toe

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 31 juli 2012 (OR. en) 13023/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0295 (COD) EF 187 ECOFI 734 DROIPE 114 CODEC 1999 GEWIJZIGD VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.:

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 326/34 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/2303 VAN DE COMMISSIE van 28 juli 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz EIOPA16/858 NL Richtsnoeren inzake het vergemakkelijken van een doeltreffende dialoog tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op verzekeringsondernemingen en de wettelijke auditor(s) en auditkantoren

Nadere informatie

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht

Toepassingsveld Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, dd mm 2015 Kenmerk: NBB_2015_xx uw correspondent:

Nadere informatie

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt

4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt 4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een bijzondere

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 VOORSTEL van: ingekomen: 23 augustus 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 20.5.2014 L 148/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 528/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17690 28 juni 2013 Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de definitie en de berekening

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 27 januari 2012 (30.01) (OR. en) 5859/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0002 ( LE) FISC 15 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 26 januari 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0288 (NLE) 14222/14 FISC 154 VOORSTEL van: ingekomen: 10 oktober 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012)

Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inmaxxa B.V. Principles van Fund Governance (versie: Oktober 2012) Inleiding Het doel van deze Principles van Fund Governance (verder Principles ) is het geven van nadere richtlijnen voor alsmede een toelichting

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/22 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/797/EU waarbij de Republiek Estland wordt

Nadere informatie

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1,

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0325 Verlening van luchtvaartnavigatiediensten ***II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juli 2012 (17.07) (OR. en) 12316/12 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2010/0251 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 6 juli 2012 (17.07) (OR. en) 12316/12 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2010/0251 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2012 (17.07) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2010/0251 (COD) 12316/12 ADD 2 EF 165 ECOFI 686 DELACT 34 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd met de Republiek Oekraïne een overeenkomst

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen

Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen EIOPA-BoS-15/113 NL Richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn, 89/647/EEG van de Raad met betrekking tot de aanvaarding door toezichthouders van schuldvernieuwingscontracten

Nadere informatie

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 5 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0076 (NLE) 8010/17 VOORSTEL van: ingekomen: 4 april 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 74 ECOFIN 260 SURE 8 SERVICES

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, SEC(2009) 577 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE bij het Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake beheerders

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: VOORSTEL VAN WET Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de economische delicten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen.

Samenvatting/Doelstelling Deze circulaire verschaft informatie over de richtsnoeren van de Bank inzake contractgrenzen. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire Brussel, 25 april 2016 Kenmerk: NBB_2016_24 uw correspondent:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.12.2009 COM(2009)668 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Litouwen wordt gemachtigd een maatregel te blijven

Nadere informatie

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten

RJ-Uiting : Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten RJ-Uiting 2017-6: Wijzigingen in Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten Algemeen RJ-Uiting 2017-6: Richtlijn 615 Beleggingsentiteiten bevat de wijzigingen in hoofdstuk 615 Beleggingsentiteiten. Achtergrond

Nadere informatie