Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar Koers BVE Nr. 116 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 april 2007 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart d.d. 20 maart 2007 inzake het nieuwe leren en onderwijstijd (Kamerstuk VIII en , nr. 106). Bij brief van13 april 2007 hebben de minister en staatssecretaris, Van Bijsterveldt- Vliegenthart, deze beantwoord. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Van de Camp Adjunct-griffier van de commissie, Arends 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob (CU), Remkes (VVD), Joldersma (CDA), De Vries (CDA), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Dijk (CDA), Aptroot (VVD), Leerdam (PvdA), Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Roefs (PvdA), ondervoorzitter, Abel (SP), Van Leeuwen (SP), Verdonk (VVD), Biskop (CDA), Bosma (PVV), Pechtold (D66), Zijlstra (VVD), Van Dijk (SP), Besselink (PvdA), De Rooij (SP), Ouwehand (PvdD) en Dibi (GL). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Ferrier (CDA), Gill ard (PvdA), Anker (CU), Weekers (VVD), Atsma (CDA), Sterk (CDA), Vietsch (CDA), Schinkelshoek (CDA), Ten Broeke (VVD), Van Dijken (PvdA), Hamer (PvdA), Van Dam (PvdA), Van Bommel (SP), Langkamp (SP), Dezentjé Hamming (VVD), Jonker (CDA), Fritsma (PVV), Van der Ham (D66), Nicolaï (VVD), Leijten (SP), Bouchibti (PvdA), Gerkens (SP), Thieme (PvdD) en Azough (GL). KST tkkst30800VIII-116 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

2 Inhoudsopgave blz. I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 2 1. Inleiding 2 2. Het nieuwe leren 4 3. Onderwijstijd 6 II Reactie van de minister en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart 8 I VRAGEN EN OPMERKINGEN VANUIT DE FRACTIES 1. Inleiding De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van de korte brief over de lopende activiteiten rond het nieuwe leren en de onderwijstijd. De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van de minister en staatssecretaris van onderwijs inzake de activiteiten die zij ondernemen met betrekking tot het «nieuwe leren» en de onderwijstijd. De leden van de GroenLinks-fractie realiseren zich na lezing van de brief van de minister en staatssecretaris van 20 maart 2007 dat competentiegericht leren een containerbegrip is waarover geen algemeen oordeel geveld kan worden. Het is voor studenten van belang dat de kennis en vaardigheden die zij in het moderne onderwijs opdoen, aansluiten bij het vervolgonderwijs en de eisen van een veranderende arbeidsmarkt, zo menen deze leden. Zij zijn daarom niet per definitie tegen het nieuwe leren. 2. Het nieuwe leren De leden van de SP-fractie vragen wat voor het kabinet de vigerende definitie is van «het nieuwe leren» en dito voor «competentiegericht onderwijs». Ook vragen zij of het kabinet nog steeds achter het standpunt staat dat de discussie rond het nieuwe leren «een zaak is tussen de student en de instelling», zoals verwoord in de antwoorden van 27 december 2006 op schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk 1. Deze leden vragen of exact uitgelegd kan worden wat de reikwijdte is van het kabinet als het gaat om de handhaving van de kwaliteit van het (hoger) onderwijs. De minister heeft op 4 maart 2007 in het programma Buitenhof aangegeven dat het nieuwe leren is «doorgeschoten». Deze leden vragen welke consequenties hieraan worden verbonden, mede in het licht van de opmerking dat het nieuwe leren een zaak zou zijn tussen student en instelling. Deze leden vragen of exact kan worden aangegeven hoe het ervoor staat met de mbo-brede invoering van het competentiegericht onderwijs. Is hiervoor een definitieve datum vastgesteld, zo vragen deze leden. Tevens vragen zij of het juist is dat staatssecretaris Rutte hiertoe besloot in en zo neen, hoe is dit besluit dan wel tot stand gekomen? 1 Aanhangsel Handelingen II, , nr NRC-Handelsblad, Zaterdags Bijvoegsel van 3 februari De leden van de VVD-fractie hechten zeer aan een zorgvuldig onderzoek met betrekking tot genoemde onderwerpen, omdat deze de kwaliteit van het onderwijs rechtstreeks raken. Ook achten zij het van belang dat deze onderwerpen voortvarend worden opgepakt. Daarom is het noodzakelijk duidelijke deadlines te verbinden aan de te ondernemen activiteiten. De gestelde termijn voor de inventarisatie van klachten en de analyse Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

3 daarvan, die is gesteld op mei 2007, achten deze leden een redelijke termijn, die echter niet overschreden mag worden. De leden van de GroenLinksfractie hebben vernomen dat onder het mom van «wij willen leren, geef ons ook de kans!» het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs (JOB) aan het begin van dit jaar de noodklok hebben geluid over het nieuwe competentiegericht leren. De verbasterde versie van die leus «wij willen doceren, geef ons ook de kans!» had goed gepast vanuit de optiek van de leraren, zo menen deze leden. Volgens deze leden zijn de geuite klachten ondubbelzinnig: de docent is zijn vak kwijt, het salaris is te laag, de doorgroeimogelijkheden zijn gering en de erkenning is zoek. Een te groot deel van het budget gaat structureel niet naar het onderwijs zelf, zo menen deze leden. Tevens zijn zij van mening dat het onderwijs in dienst staat van het management en niet omgekeerd en dat er onvoldoende zeggenschap is over de inrichting van het onderwijs bij leraren, docenten en ouders. Deze klachten zijn de uitwassen van het nieuwe competentiegerichte leren, zo menen deze leden. Deze leden zijn van mening dat de aanhoudende klachtenstroom dwingt tot handelen. Zij zijn van mening dat dit kabinet weigert snelle actie te ondernemen. Dit spijt hen en velen met hen uit het onderwijsveld. Deze leden constateren daarentegen dat het kabinet, zoals zij aangeeft in haar brief van 20 maart 2007, bezig is met een uitgebreide klachteninventarisatie uitgevoerd door scholieren- en studentenorganisaties. Vrijdag 30 maart a.s. zal de klachteninventarisatie aan de minister worden aangeboden. De enige toezegging die het kabinet in haar brief doet, is dat zij de Kamer in mei zal informeren over de uitkomsten van de inventarisatie en de reactie van de instellingen daarop, zo stellen zij vast. Het lijkt volgens deze leden erop dat elk gevoel van urgentie bij het kabinet ontbreekt. Dat bevreemdt deze leden omdat de minister zelf in een aflevering van het programma Buitenhof van 4 maart 2007 het volgende aangaf: «ik heb de indruk dat het nieuwe competentiegerichte leren hier en daar is doorgeschoten». Welke consequentie verbindt de minister aan deze uitspraak zo vragen deze leden. Tevens vragen zij waarom het kabinet twee maanden de tijd nodig heeft om de Kamer te informeren over de klachteninventarisatie en de reactie van de instellingen daarop. Deze leden verzoeken het kabinet met klem vóór dinsdag 10 april a.s. de Kamer te informeren over de klachteninventarisatie en de reactie van de instellingen daarop. Tevens vragen zij of het kabinet hen kan toezeggen dat de nieuwe lichting scholieren en studenten niet de dupe worden van de uitwassen van het nieuwe leren en zo ja, welke actie het kabinet zal ondernemen en zo neen waarom niet. 3. Onderwijstijd De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de termijn die het kabinet stelt om de Kamer te berichten over het voorjaarsonderzoek met betrekking tot de urennorm, oktober 2007, te ruim is. Zij vragen het kabinet dit onderzoek te bespoedigen en de Kamer hierover te berichten vóór het zomerreces. Graag vernemen zij een reactie van het kabinet hierop. De leden van de GroenLinksfractie zijn verheugd over de toezegging dat de inspectie in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zal onderzoeken of instellingen daadwerkelijk voldoende onderwijstijd realiseren en dat volgens het kabinet er tevens aanvullende acties zullen worden ondernomen om de naleving een extra impuls te geven. Deze leden vragen of het kabinet concreet kan aangeven welke acties worden ondernomen om de naleving een extra impuls te geven. Deze leden constateren dat de aanhoudende klachtenstroom over het nieuwe leren zich niet beperkt tot het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepson- Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

4 derwijs en dat ook studenten in het hoger onderwijs aan de bel trekken. De leus «wij willen leren, geef ons ook een kans» is ook op hen van toepassing, zo menen deze leden. Deze leden willen niet dat instellingen in het hoger onderwijs gelijk worden beknot in hun vrijheid het onderwijs in te richten. Het hoger onderwijs moet niet gelijkgeschakeld worden aan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, maar ook hier geldt dat de kennisoverdracht van docent op student gewaarborgd dient te zijn, zo menen zij. Deze leden vragen of het kabinet bereid is te onderzoeken of het aantal contacturen in het hoger onderwijs moet worden gewaarborgd. II REACTIE VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHART Het nieuwe leren Goed onderwijs is in het belang van leerlingen en van de samenleving. Goed onderwijs is een essentiële voorwaarde om van Nederland een sterke kennissamenleving te maken. Onderwijsinstellingen vervullen daarbij een cruciale rol, en hebben de opdracht om samen met leerlingen, studenten en andere belanghebbenden tot onderwijs van hoogwaardige kwaliteit te komen. De opmerking van onze ambtsvoorgangers dat dit een aangelegenheid is tussen instelling en student moet dan ook in die context worden verstaan. Het wordt een ander verhaal als studenten en leerlingen de noodklok luiden over het nieuwe leren, zoals ze dat begin februari hebben gedaan, en meer recent met het aanbieden van een groot aantal klachten. Dan is kennelijk sprake van een probleem dat niet in het verkeer tussen student en instelling kan worden opgelost. De wijze waarop de school het onderwijs uitvoert, dient te voldoen aan wettelijke eisen van kwantiteit en kwaliteit. Zo dient de hand te worden gehouden aan de urennorm voor begeleide onderwijstijd en dient de kwaliteit van het onderwijs te voldoen aan de normen die daarvoor in de verschillende sectoren gelden. Wet- en regelgeving geven dus per sector bepalingen over de inhoud van het onderwijs, examinering, minimumomvang van onderwijstijd (met uitzondering van het hoger onderwijs), begeleiding van studenten, examinering en inspraak en medezeggenschap van studenten en docenten. In het hoger onderwijs geldt specifiek het accreditatiestelsel en het toezicht van de Inspectie. Met mijn opmerking in Buitenhof dat het nieuwe leren hier en daar is doorgeschoten heb ik, als minister mijn zorg geuit en deze opmerking mag als een aansporing aan instellingen worden opgevat, om zich serieus rekenschap te geven van de kwaliteit van het aanbod en te zorgen voor goede kwaliteitszorg. Ook de recente brief d.d. 5 april 2007 van mij als staatssecretaris aan de Tweede Kamer over competentiegericht onderwijs en examens in het mbo geeft blijk van onze opstelling. Nu hebben de drie studentenorganisaties op 30 maart ruim 7500 klachten bij ons ingediend. Deze verdienen een zorgvuldige behandeling. De procedure is daarbij als volgt. De Inspectie zal de klachten inventariseren en analyseren en in dat verband ook het hoor en wederhoor toepassen zoals dat eerder al door onze ambtsvoorgangers is toegezegd. De Inspectie zal zonodig ook met individuele instellingen overleggen. Tevens zullen we spreken met de drie betrokken sectororganisaties om te vernemen welke initiatieven vanuit de sectoren worden genomen om de problematiek aan te pakken. De bevindingen van de Inspectie en de resultaten van deze reguliere overleggen worden gecombineerd. Dit geheel en de vervolgstappen, afhankelijk van deze resultaten, gaat in de tweede helft van mei Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

5 naar de Tweede Kamer. Dit is in lijn met de toezegging die onze ambtsvoorgangers in het vragenuurtje van 30 januari 2007 gedaan hebben. Ten aanzien van de vraag van de leden van de SP-fractie naar de vigerende definitie van «het nieuwe leren» en «competentiegericht onderwijs» het volgende. Van nieuw leren en competentiegericht leren zijn vele definities in omloop; het zijn inderdaad containerbegrippen. Het nieuwe leren verwijst naar vormen van onderwijs die worden gekenmerkt door zelfsturend leren door de leerling, in realistische leeromgevingen (b.v. de beroepspraktijk), waarin samen leren centraal staat en veel gewerkt wordt met ict-toepassingen. Competentiegericht onderwijs gaat in eerste instantie in op «wat» geleerd moet worden. Het gaat om het kunnen uitvoeren van zowel specifieke (beroeps-) taken (waar dus kennis en vaardigheden voor nodig zijn) als de ontwikkeling van beroepsoverstijgende competenties (bijvoorbeeld leidinggeven). In het middelbaar onderwijs of voortgezet onderwijs zie je dat bij de vormgeving van competentiegericht onderwijs (dus het «hoe») gebruik wordt gemaakt van onderwijskundige en pedagogisch-didactische principes uit het nieuwe leren. De vormgeving van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de school die dat onderwijs verzorgt, binnen de zojuist genoemde kaders. De school is echter gehouden aan kwaliteitszorg, wat onder meer betekent dat de school zich nadrukkelijk rekenschap geeft van de wensen en aanspraken van studenten, leerlingen en andere belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven. Voor de vragen over het competentiegerichte leren in het mbo verwijzen we naar de brief die hierover op 5 april jongstleden naar de Tweede Kamer gestuurd is. De besluitvorming over een competentiegerichte kwalificatiestructuur dateert al van voor staatssecretaris Rutte. Toenmalig minister Hermans heeft besloten tot de ontwikkeling hiervan. Ik deel als minister de zorgen van de leden van de GroenLinksfractie over de positie van de leraar en over de mate van inspraak bij de inrichting van het onderwijs. Dit zal een van de elementen zijn in de taakopdracht van de commissie die in het coalitieakkoord is afgesproken. Deze commissie zal bouwstenen aanleveren voor een actieplan om de positie van de leraar te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn er op deze thema s al veel onderzoeken gedaan en maatregelen genomen. De commissie zal ik daarom vragen gebruik te maken van reeds beschikbaar materiaal en te adviseren over implementatie van maatregelen. Welke aanpak kan de positie en kwaliteit van de leraar versterken? Hoe zorgen we ervoor dat scholen professionele en inspirerende organisaties worden, voor leerlingen, studenten en medewerkers? Daarnaast rijst de vraag hoe we het leraarsberoep aantrekkelijker kunnen maken om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsvoldoening onder leraren hoog is, maar er ontevredenheid is over het management. Onderwijsvernieuwingen worden veelal door instellingen top down vormgegeven. In de besturingsfilosofie van OCW («goed bestuur») is het de kerntaak van het bestuur de onderwijskundige professionals in staat te stellen hun vak uit te oefenen én verantwoordelijkheid te nemen, respectievelijk verantwoording af te leggen over de genomen besluiten. Het betrekken van het personeel bij de inrichting van het onderwijs hoort hier mijns inziens ook bij. Kennelijk gebeurt dit nog onvoldoende en is nog onduidelijk wat de positie van de leraar in «goed bestuur» is. Daarom heb ik de Onderwijsraad gevraagd mij hierover uiterlijk 1 oktober aanstaande advies uit te brengen. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

6 Onderwijstijd Zoals u weet, is in het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in 2006 een zeer verontrustend beeld geschetst over de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Er is gebleken dat lang niet alle onderwijsinstellingen de minimale urennormen voor de begeleide onderwijstijd naleven. In reactie op deze constatering hebben onze voorgangers in een brief d.d (Kamerstuk , , nr. 60, Tweede Kamer) aan uw Kamer maatregelen aangekondigd om de naleving op orde te brengen. Eén van de aangekondigde maatregelen betrof een extra onderzoek in het voorjaar van de In de brief van 12 februari 2007 (Kamerstuk , , nr. 63) hebben zij u nader geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen, en over de resultaten van een tussentijdse quick scan. Voldoende tijd en begeleiding om de leerstof eigen te maken, is een cruciaal aspect van de kwaliteit van het onderwijs. De naleving van de urennormen heeft voor ons dan ook hoge prioriteit. Het eerder genoemde extra onderzoek in het voorjaar van 2007 zal belangrijke informatie opleveren. Gezien de aanhoudende klachtenstroom vanuit ouders, leerlingen en studenten zouden wij net als de leden van de VVD-fractie en van de GroenLinksfractie graag zo snel mogelijk feitelijke en actuele informatie over de naleving tot onze beschikking willen hebben. De leden van de VVD-fractie vragen ons om het onderzoek te bespoedigen en de Kamer hierover vóór het zomerreces te berichten. Helaas is het niet mogelijk om voor begin oktober de Kamer al te berichten. Dit heeft de volgende reden. De Inspectie en voor wat betreft de mbo-sector ook de Auditdienst van OCW (AD) zullen het onderzoek naar de naleving van de urennormen in de vo- en mbo-sector in de periode vanaf mei tot eind juni uitvoeren. Pas in de loop van juli kunnen de Inspectie en de AD hun definitieve oordeel over de onderzochte scholen en opleidingen vaststellen. Vervolgens stellen zij op basis van de individuele oordelen een totaaloverzicht op van de urennaleving in beide onderwijssectoren. In deze overkoepelende analyse zullen zij ook de resultaten van de eerdere onderzoeken betrekken. Het eindrapport ontvangen wij in de maand september. Na bestudering ontvangt u het rapport en onze reactie zo snel mogelijk, maar in elk geval uiterlijk in oktober. Het doel van het onderzoek is om een representatief beeld te krijgen van de naleving van urennormen in beide onderwijssectoren in studiejaar Dat betekent dat de Inspectie en de AD niet het aantal geprogrammeerde contacturen, maar de feitelijke realisatie onderzoeken. In gevallen waarbij de realisatie van het minimale aantal contacturen dicht in de buurt komt van de norm, kunnen de inspectie en AD pas aan het einde van het studiejaar daadwerkelijk vaststellen of voldaan is aan de norm. Vervolgens krijgen onderwijsinstellingen de gelegenheid om binnen 10 dagen te reageren op het conceptrapport. Dit is in het belang van zorgvuldigheid en is een standaardprocedure bij elk onderzoek van de Inspectie en AD. Pas na hoor- en wederhoor kan het definitieve oordeel worden vastgesteld. Dit betekent dat de individuele oordelen in de loop van juli gereed zullen zijn. Om die reden kan de afronding van het onderzoek niet vervroegd worden. Naast de uitvoering van het onderzoek naar de realisatie van onderwijstijd in het lopende studiejaar, zijn ook andere acties ondernomen om de naleving op orde te brengen. In reactie op de vraag van de leden van Groen- Linksfractie naar deze aanvullende acties verwijzen wij u naar de genoemde maatregelen in de hierboven genoemde brieven van en Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

7 Tot slot willen we ingaan op de vraag van de leden van de fractie van GroenLinks over de eventuele noodzaak van de borging van het aantal contacturen in het hoger onderwijs. Gezien de aard en verscheidenheid van opleidingen in het hoger onderwijs valt de wijze waarop instellingen van hoger onderwijs deze inrichten onder de verantwoordelijkheid van de instellingen. Dit met inachtneming van de desbetreffende onderwijs- en examenregelingen en het bepaalde daaromtrent in het studentenstatuut en de geldende medezeggenschapsregelingen. De hoger onderwijswetgeving bevat dan ook geen bepalingen waarin het aantal contacturen voor het wo en hbo vastligt. Naar aanleiding van eerdere klachten van studenten over gebrek aan contacttijd en begeleiding hebben wij de Inspectie van het Onderwijs verzocht de contacttijd in het hoger onderwijs in kaart te brengen. Momenteel loopt dit onderzoek, waarin de volgende vragen aan de orde zijn: Wat is de geprogrammeerde onderwijstijd per studiejaar in het bekostigde hoger onderwijs?wat is de gerealiseerde onderwijstijd per studiejaar in het bekostigde hoger onderwijs? Voor dit onderzoek wordt onder meer een representatieve steekproef onder 600 opleidingen genomen, verdeeld over alle bekostigde hbo- en wo-instellingen. Naar verwachting is dit onderzoek begin mei afgerond. Tweede Kamer, vergaderjaar , VIII en , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 048 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 155 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 176 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 868 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 270 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 883 Wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006 2010 in verband met het verhogen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 112 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 289 Voortgezet Onderwijs 31 293 Primair Onderwijs Nr. 16 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 106 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D56821 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 20D5682 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 255 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 281 Invoering van de bachelor-masterstructuur in het Hoger Onderwijs Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 juli 2007 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie. Vastgesteld 22 december 2011

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie. Vastgesteld 22 december 2011 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 121 herdruk*) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 22 december 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1) hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 211 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 67

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur Nr. 130 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 2009 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Datum 4 november 2016 Schriftelijk overleg over het SO over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets

Datum 4 november 2016 Schriftelijk overleg over het SO over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 740 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 472 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 278 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2008 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 158 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2218 Vragen van het lid

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 21 501-34 Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur Nr. 147 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 mei 2010 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a > Retouradres Postbus 6375 500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

2017D29849 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D29849 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D29849 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 6 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 405 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2015D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

2015D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg 2015D18883 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 827 Toekomst mediabeleid 34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 176 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

Nadere informatie