Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Les- en cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in instellingstijd verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 29 juni 2007 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. Inhoudsopgave blz. I. Algemeen 1 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob (CU), Remkes (VVD), Joldersma (CDA), De Vries (CDA), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Dijk (CDA), Aptroot (VVD), Leerdam (PvdA), Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Roefs (PvdA), ondervoorzitter, Abel (SP), Van Leeuwen (SP), Verdonk (VVD), Biskop (CDA), Bosma (PVV), Pechtold (D66), Zijlstra (VVD), Van Dijk (SP), Besselink (PvdA), De Rooij (SP), Ouwehand (PvdD) en Dibi (GL). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Ferrier (CDA), Gill ard (PvdA), Anker (CU), Weekers (VVD), Atsma (CDA), Sterk (CDA), Vietsch (CDA), Schinkelshoek (CDA), Ten Broeke (VVD), Van Dijken (PvdA), Hamer (PvdA), Van Dam (PvdA), van Bommel (SP), Langkamp (SP), Dezentjé Hamming (VVD), Jonker (CDA), Fritsma (PVV), Van der Ham (D66), Nicolaï (VVD), Leijten (SP), Bouchibti (PvdA), Gerkens (SP), Thieme (PvdD) en Azough (GL). 1. Inleiding 1 2. Aanleiding wetswijziging 2 3. Demarcatiepunt studiefinanciering en tegemoetkoming in de schoolkosten 3 4. Bol- en bbl-opleidingen 3 5. In Instellingstijd Verzorgd Onderwijs (IIVO) 4 6. Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent-opleiding (AKA) 6 7. Transparantie verantwoordelijkheden en verantwoording 6 8. Uitvoerbaarheid en administratieve lasten 6 II. Artikelsgewijze toelichting 7 I. ALGEMEEN 1. Inleiding De leden van de CDA-fractie hebben met genoegen kennisgenomen van het wetsvoorstel. Het wettelijk verankeren van de verplichte onderwijstijd in een volletijds mbo-opleiding en het daaraan koppelen van de studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten leidt tot een verheldering van verantwoordelijkheden en leidt tevens tot vereenvoudiging van regelgeving. Van alle geraadpleegde instellingen zijn positieve adviezen KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 1

2 ontvangen, hetgeen duidt op een duidelijk en wenselijk voorstel. Voor de leden van de genoemde fractie zijn er nog enkele onduidelijkheden. De leden van de PvdA-fractie vinden het van groot belang dat het onderwijs op het mbo uit voldoende lesuren bestaat. In dit verband wijzen zij op de meest recente mbo-monitor uitgebracht door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) 1. Volgens dit onderzoek blijkt wederom dat er een sterk verband bestaat tussen het aantal lesuren en de waardering voor de opleiding Deze leden vinden het van groot belang dat de huidige situatie, waarin onderwijsinstellingen indirect via het recht op tegemoetkoming studiekosten voor de ouders of studiefinanciering voor de deelnemers verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de 850 urennorm, aangepast wordt. Onderwijsinstellingen moeten direct verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de 850 urennorm en het handhaven van de urennorm moet onderdeel worden van het reguliere toezicht op de onderwijsinstellingen. De leden van deze fractie ondersteunen dan ook het voorstel van de regering om een minimum van 850 uren vast te leggen in de Wet op educatie beroepsonderwijs (WEB). De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorstellen, van het advies van de Raad van State en het nader rapport. Deze leden vinden het een goede zaak dat er duidelijke afspraken komen rondom de 850 urennorm. De leden van de VVD-fractie hebben met veel belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel. Deze leden hechten veel waarde aan de naleving van de 850-urennorm op de regionale opleidingscentra (roc s). Deelnemers aan het beroepsonderwijs hebben recht op deze uren, die nodig zijn om de benodigde kennis en vaardigheden op te doen om de beroepsopleiding tot een goed einde te brengen en goed voorbereid op de arbeidsmarkt terecht te komen. Zij stemmen in met de voorgestelde lijn waarbij het niet langer de deelnemer is die de dupe wordt wanneer de opleiding niet aan de urennorm voldoet, maar de instelling de gevolgen daarvan ondervindt. Het principe dat de deelnemer wordt gekort op de studiefinanciering als de opleiding in gebreke blijft, is een manke maatregel die de verkeerde spelers treft. Deze leden stemmen dan ook in met de wijzigingen in de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze leden van deze fractie plaatsen echter wel enkele kanttekeningen bij het alternatief dat geboden wordt met deze wetswijziging. De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel hetgeen de wettelijke verankering van de urennorm beoogt evenals het loskoppelen van de sanctie op het niet naleven van de urennorm en de toekenning van studiefinanciering. 2. Aanleiding wetswijziging De leden van de CDA-fractie willen ingaan op de norm als zodanig. In het voorstel wordt de norm van 850 uur voorgesteld zonder enige onderbouwing. Waarom, zo vragen deze leden, is de norm 850 uur per jaar en niet 1024 uur zoals in het voortgezet onderwijs. Het aantal van 850 uur wordt per leerjaar aangeduid, maar een andere manier van normeren zou zijn om de norm per opleiding te benoemen, bijvoorbeeld 3400 uur per opleiding. 1 Job-monitor 2007, onderzoeksresultaten Odin4. De leden van de PvdA-fractie willen er op wijzen dat het voldoen aan deze 850 urennorm geen garantie biedt voor de kwaliteit van de opleiding. Voor de kwaliteit van de opleiding is niet alleen het aantal lesuren van belang maar ook bijvoorbeeld de aandacht voor bijscholing van docenten, de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 2

3 resultaten bij examens, de organisatie van het onderwijs en de leerlingenzorg. Naast toezicht op het aantal lesuren blijft toezicht op deze kwalitatieve aspecten van de opleiding noodzakelijk. Voorts willen deze leden er op wijzen dat de norm van 850 uren als minimum aantal uren beschouwd zou moeten worden. 850 uren per jaar komt bij 40 lesweken per jaar overeen met 21 uur les per week. 850 uren les per jaar is dus niet erg veel te noemen. Deze leden menen dan ook dat het voor weinig onderwijsinstellingen een probleem moet zijn aan de norm van 850 uren per jaar te voldoen. De leden van de SP-fractie vinden dat deelnemers aan het middelbaar beroepsonderwijs moeten weten waar zij aan toe zijn. Als zij een studie volgen, hebben zij recht op voldoende uren onderwijs. De inspectie zal er op toezien dat de 850 urennorm wordt gehaald. De regering schrijft over strenger toezicht en sancties. Zij horen graag van de regering hoe dit strengere toezicht eruit ziet. Worden meer opleidingen van een instelling bezocht of zal de inspectie vaker een opleiding die in het verleden niet aan de norm voldeed controleren of ziet het strengere toezicht er anders uit, zo vragen deze leden. Deze leden zijn blij dat de wetswijziging zo is opgesteld dat deelnemers er niet de dupe van worden wanneer de instelling zich niet aan de 850 urennorm houdt. De instelling wordt gesanctioneerd wanneer deze zich niet aan de norm houdt. Aangezien het hier gaat om een bekostigingssanctie horen de bovengenoemde leden graag van de regering hoe instellingen gesanctioneerd kunnen worden zonder dat de deelnemer daar hinder van ondervindt. 3. Demarcatiepunt studiefinanciering en tegemoetkoming in de schoolkosten De leden van de CDA-fractie constateren dat een student die intekent op een voltijdsopleiding hiermee automatisch recht heeft op studiefinanciering. De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk hebben van 850 lesuren ligt bij de instelling en heeft geen consequenties voor de student. De leden van deze fractie vragen of er een situatie kan ontstaan, dat een student zich inschrijft bij een instelling voor een voltijdsopleiding en daarmee denkt recht te hebben op een studiefinanciering, terwijl de instelling niet voldoet aan de 850 urennorm en leerlingen derhalve niet zou hebben mogen inschrijven. Is het toezicht hierop voldoende en wordt voldoende gecommuniceerd welke instellingen c.q. opleidingen voldoen aan de norm? Daarbij vragen de leden op welke wijze de studenten worden geïnformeerd als er sprake is van dat de studiefinanciering of tegemoetkoming in de schoolkosten in de tijd beperkt wordt. Overigens willen zij graag weten wat de reikwijdte is van deze tijdsbeperking. Wat kunnen de consequenties zijn voor studenten als een onderwijsinstelling in de procedure onderzoek en hoor en wederhoor komt, zo vragen deze leden 4. Bol- en bbl-opleidingen De leden van de CDA-fractie merken op dat in de wet een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen bol- en bbl-opleidingen. Vanwege het duale karakter van de bbl-opleiding mag uitgegaan worden van een inkomen voor de student. De vraag van de leden van deze fractie is of een 4/5 werkweek (deelnemers gaan immers een dag per week naar school) in voldoende inkomen voorziet voor de deelnemer. Volgens de leden van de VVD-fractie is niet duidelijk wat er precies met de deelnemers gebeurt die een bol-opleiding volgen die niet aan de normen voldoet. Voorheen was het zo dat de deelnemer werd gekort op de studiefinanciering en was het zelfs mogelijk dat de opleiding tegelijkertijd (in Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 3

4 een verbetertraject) gewoon door kon gaan. Het is echter niet duidelijk hoe dit met deze wetswijziging zal gaan. Opleidingen krijgen immers altijd de mogelijkheid een verbeterplan op te stellen en uit te voeren. De verantwoordelijkheid ligt weliswaar alleen bij de instelling en niet langer bij de deelnemer, maar welke maatregelen worden er genomen met betrekking tot de instelling? Welke wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie wil de regering doorvoeren, zo vragen bovengenoemde leden. Met andere woorden; de deelnemer voelt het niet meer, maar ook de instelling niet. Kan de regering hier een toelichting op geven. 5. In Instellingstijd Verzorgd Onderwijs (IIVO) De leden van de CDA-fractie lezen in de memorie van toelichting dat een (niet limitatieve) opsomming wordt gegeven van onderwijsactiviteiten. Het is goed te constateren dat beroepspraktijkvorming, maar ook excursies en werkbezoeken expliciet worden genoemd. Er worden echter geen opmerkingen gemaakt over de wijze waarop deze activiteiten plaatsvinden. Zo kan de genoemde studiebegeleiding plaatsvinden in groepen van 25 leerlingen, maar, zo blijkt uit enkele ons toegezonden voorbeelden, ook in groepen van meer dan 50 en soms zelfs 150 deelnemers in één ruimte. Bovendien vragen deze leden of er bij de beroepspraktijkvorming geen nadere voorwaarden geformuleerd dienen te worden over de aard en de intensiteit van de begeleiding. Acht de regering het wenselijk om in het kader van deze wet enkele richtinggevende kaders aan te geven, zo vragen deze leden. De leden van de PvdA-fractie vinden het van groot belang dat onderwijsinstellingen enerzijds voldoende ruimte hebben voor het aanbieden van andere lesvormen en het leveren van maatwerk in het onderwijsprogramma bij het invullen van het onderwijsprogramma voor de 850-urennorm. Anderzijds menen deze leden dat een al te ruime definitie van lesuren die mee tellen voor de 850-urennorm de effectiviteit en de handhaafbaarheid van de minimumeis van 850-lesuren ondergraaft. Zij menen dat het onderscheid tussen uren die meetellen voor de 850-urennorm en de uren die daar buiten vallen in verschillende situaties niet duidelijk is. Deze leden vragen of een onbegeleid tussenuur valt onder de 850-urennorm. Valt een onbegeleid tussenuur waarvoor wel een concrete opdracht gegeven wordt wel onder de 850-urennorm? Vallen alle door school georganiseerde activiteiten na uur s avonds onder de 850-urennorm, zo vragen zij. De leden van bovengenoemde fractie vragen daarnaast tot in welke mate de soorten onderwijs uren bij aanvang van het jaar vastgelegd moeten worden. Moet per lesuur in het IIVO worden aangegeven worden op welke wijze het onderwijs ingevuld wordt, bijvoorbeeld als contactuur, begeleid tussenuur of uren die gereserveerd zijn voor een project? Zo ja, heeft dit gevolgen voor de wijze waarop onderwijsinstellingen de invulling van het onderwijsprogramma op dit moment in het IIVO vastleggen? De leden van deze fractie vragen de regering naar de achtergrond voor het verplichten van een minimum 850 lesuren per jaar in plaats van een minimum aantal lesuren per opleiding. Zij merken op dat door de ontkoppeling van de minimum urennorm aan het recht op tegemoetkoming studiekosten of studiefinanciering de directe noodzaak tot het op jaarbasis invullen van de urennorm komt te vervallen. Zij vragen of de 850-urennorm ook voor de gehele opleiding ingevuld kan worden, bijvoorbeeld door het stellen van een minimumeis van 3400 uur voor een vierjarige opleiding. Zij vragen de regering om een reactie. De leden vinden het van groot belang dat de administratieve lasten voor het vaststellen van de IIVO s en het specificeren van de onderwijstijd beperkt zijn, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de effectiviteit van het toezicht en de handhaafbaarheid van de 850-urennorm. Zij vragen daarom Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 om een reactie van de regering op het volgende voorstel. Deze leden van deze fractie stellen voor in het onderwijsprogramma onderscheid te maken tussen geprogrammeerde leeractiviteiten, gerichte ondersteuning en begeleiding en daarnaast toetsing en examinering. Mogelijkerwijs biedt een dergelijk onderscheid meer houvast bij het bepalen of uren al dan niet onder de 850-urennorm vallen en voorkomt dit onderscheid een al te gedetailleerde urenverantwoording in het IIVO. De leden van de SP-fractie lezen in het wetsvoorstel dat het onwenselijk is een uitputtende opsomming te geven van onderwijsactiviteiten die mee mogen tellen voor het voldoen aan de urennorm. Dit in verband met mogelijke belemmeringen voor nieuwe onderwijsvormen. Juist in het licht van onderwijsvernieuwingen zouden deze leden graag wat meer duidelijkheid krijgen van de regering. Een uitputtende opsomming is niet nodig, maar graag nog duidelijker een afbakening van de randvoorwaarden waaraan een activiteit moet voldoen om mee te tellen voor de urennorm. Er wordt gesteld dat het maken van huiswerk niet meetelt, maar dat individuele begeleiding en studiebegeleiding wel mee telt. Het maken van huiswerk onder begeleiding is een activiteit die precies tussen de groepen invalt. Zou een dergelijke activiteit mee tellen voor de urennorm? Zo ja, waar ligt de grens, zo vragen zij. Hoeveel deelnemers mag een docent maximaal begeleiden? Telt een invaluur mee waar de deelnemers worden opgevangen door een andere docent met een andere expertise dan het vak waarvoor hij invalt? Deze leden vragen of een invaluur, waarin de deelnemers worden opgevangen door een onderwijsassistent, meetelt. Hoe vaak mag een onderwijsassistent dan een les overnemen, zo vragen zij. Ook zouden de leden graag uitleg krijgen over wat ICT-toepassingen voor buitenschools onderwijs precies zijn. Wanneer aan activiteiten buiten de instelling zoals bijvoorbeeld excursies en werkbezoeken mee wordt gedaan, telt dan ook de reistijd voor de urennorm? De leden van deze fractie vragen of de regering misschien duidelijk uiteen kan zetten wat zij bedoelt wanneer zij spreekt over onderwijsactiviteiten «onder verantwoordelijkheid en toezicht van het bevoegd gezag van de instelling». De leden van de VVD-fractie hebben moeite met de definitie die wordt gegeven aan de uren die meetellen als in instellingstijd verzorgd onderwijs (IIVO) en daarmee binnen de 850-urennorm vallen. Als een groot deel van de 850 uur in beslag wordt genomen door «activiteiten na uur», «activiteiten in het Open Leercentrum of mediatheek», «voorbereidende en ondersteunende activiteiten» of «ICT-toepassingen voor buitenschools onderwijs», en een klein deel met «ingeroosterde lessen» en «beroepspraktijkvorming», dan is de deelnemer helemaal niets opgeschoten met de 850-urennorm, zelfs niet als die strikt gehandhaafd wordt. Deze leden zijn van mening dat de 850-urennorm zoals die nu wordt ingevuld, te vrijblijvend en niet controleerbaar is. Zij vragen de regering een alternatief kader te bieden, waarbij de verdeling tussen de verschillende activiteiten die worden genoemd, wordt verduidelijkt. Hoeveel contacturen en hoeveel stageuren moet de instelling minimaal bieden? Hoeveel uren mogen er maximaal overblijven binnen de 850 uur voor de andere activiteiten die worden genoemd? Hoe wordt dit gecontroleerd? De regering geeft aan dat de controle hiervan in eerste instantie via de weg van de instellingsaccountant zal lopen. Deze leden zijn van mening dat deze vorm van controle onvoldoende is en vragen de regering naar alternatieven. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de recente onderzoeken naar de voortgang van de implementatie van competentiegericht onderwijs in het mbo, de rol van het nieuwe leren en het belang van individuele begeleiding in de bestrijding van voortijdig schooluitval, geen ander licht zouden kunnen werpen op de onderwijsactiviteiten die voor het voldoen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 5

6 aan de urennorm meegerekend mogen worden. Zo neen, waarom niet? Deze leden vragen of de regering kan toelichten of zij het al dan niet wenselijk vindt dat er een zekere minimale verhouding bestaat tussen de verschillende activiteiten die meetellen voor de urennorm, zodat in ieder geval een bepaalde mate van concrete individuele begeleiding wordt gewaarborgd. 6. Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent-opleiding (AKA) De leden van de CDA-fractie constateren dat het onduidelijk is of het experiment Arbeidsmarktgekwalificeerde assistent-opleiding (AKA) eveneens onder dit voorstel valt. Het is immers nu nog een experimentjaar. De leden van de PvdA-fractie stellen dat met name op het mbo-1 en in het bijzonder bij de AKA opleidingen voldoende zorg en structuur gegeven wordt. Tegen die achtergrond zou de 850 uur geen probleem kunnen zijn. Verder is de noodzaak tot het leveren van maatwerk bij de opleiding van groot belang. Naast de geprogrammeerde lesuren moet er voldoende ruimte zijn voor privé trajecten en individuele begeleiding. Deze leden vragen de regering of het aanbieden van individuele trajecten en individuele begeleiding eveneens meetellen voor de 850-urennorm. Tevens vragen deze leden of het bij AKA opleidingen realistisch is te eisen dat het onderwijsprogramma tot in detail in het IIVO vastgelegd zijn. Biedt het bij aanvang van het studiejaar vastleggen van het IIVO voor AKA opleiding voldoende ruimte voor het leveren van het noodzakelijke maatwerk gedurende het jaar, zo vragen deze leden. Zij wijzen in dit verband ook op het niet altijd duidelijke onderscheid tussen zorg- en onderwijstaken binnen de AKA-opleidingen. De leden vragen of het aanbieden van zorgtaken binnen de opleidingen onder het IIVO en daarmee onder de 850-urennorm valt? Moeten zorgtaken buiten het onderwijsprogramma geprogrammeerd worden, zo vragen de leden. 7. Transparantie verantwoordelijkheden en verantwoording De leden van de PvdA-fractie merken op dat in veel gevallen de verantwoording van het gerealiseerde aantal uren achteraf van groter belang is dan de verantwoording van het aantal uren bij aanvang van het jaar. Immers, juist de uitval van lessen of bijvoorbeeld problemen bij het vinden van een stageplaats kunnen leiden tot een uitval van uren waardoor het realiseren van de 850-urennorm in gevaar komt. Deze leden vragen de regering op welke wijze de verantwoording over het gerealiseerde aantal uren vorm zal krijgen. Moeten onderwijsinstellingen daartoe zelf jaarlijks inzicht bieden in bijvoorbeeld lesuitval of uitval van onderwijsuren door het ontbreken van een stageplaats? De leden van de VVD-fractie lezen dat de regering stelt dat het onderwijs en de verantwoordelijkheden transparant moeten zijn voor alle partijen. Vooraf en achteraf moet duidelijk zijn waar de partijen elkaar over kunnen aanspreken. Onduidelijk is hoe dit gerealiseerd wordt. Welke maatregelen treft de regering om deze transparantie af te dwingen, zo vragen deze leden. 8. Uitvoerbaarheid en administratieve lasten Ten aanzien van de uitvoerbaarheid wordt aangegeven, dat de uitvoeringslasten van de Centrale Financiële Instellingen (CFI) afhankelijk zijn van het handhavingsbeleid. De leden van de CDA-fractie zouden dit graag nader toegelicht zien. Welke problemen worden door het CFI voorzien, zo vragen deze leden. Na inwerkingtreding van de Wet deregulering en vermindering admini- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 6

7 stratieve lasten (DAL) 1 is, zo constateren de leden van de CDA-fractie, het bevoegd gezag in principe vrij om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan. Toch bereiken deze leden signalen, dat onderwijsinstellingen vrezen voor een toename van de administratieve lasten door (per opleiding/per deelnemer) roosters, schooluitval en roosterwijzigingen te administreren, inclusief accountantscontrole. Met name de accountantscontrole zou aanleiding geven tot zeer gedetailleerde registratie van gegevens. De leden van bovengenoemde fractie wijzen er op dat een verzwaring van administratieve lasten niet wenselijk is en dat een stapeling van controles dient te worden voorkomen. Hoe wordt dit door de regering beoordeeld en op welke wijze is aan de bovengenoemde kritiek tegemoet te komen, zo vragen zij. De leden van de PvdA-fractie vinden het van groot belang dat de administratieve lasten voor onderwijsinstellingen voor het invullen van de 850-urennorm beperkt blijven. Deze leden vragen of onderwijsinstellingen die standaard een negen tot vijf programma aanbieden eveneens op hier voorgeschreven wijzen aan de 850-urennorm moeten voldoen. Deze leden stellen voor bij opleidingen met een negen tot vijf programma het toezicht en de verantwoording van de 850-urennorm te verlichten. Zij ontvangen graag een reactie van de regering. De leden van de SP-fractie hebben nog zorgen over de uitvoeringslasten voor CFI. Deze zijn, zo schrijft de regering, sterk afhankelijk van de nadere invulling die wordt gegeven aan het handhavingsbeleid, met name op het gebied van de bekostiging en sanctie. Blijkbaar is hieromtrent nog veel onduidelijkheid. Hoe komt het dat hier nog geen nadere uitwerking van is? Kan de regering aangeven op wat voor manier de uitvoeringslasten voor CFI afhangen van het handhavingsbeleid? Op wat voor manier is de regering voornemens nadere invulling te geven aan het handhavingsbeleid? Graag met name ingaan op het gebied van de bekostiging en sanctie. De leden van de VVD-fractie lezen dat CFI heeft aangegeven dat het wetsvoorstel uitvoerbaar is. Wel zegt CFI dat de uitvoeringslasten sterk afhankelijk zijn van de nadere invulling die wordt gegeven aan het handhavingsbeleid, met name op het gebied van de bekostiging en sanctie. Zij vragen of dit betekent dat er uitvoeringsproblemen ontstaan als deze wetswijziging ook daadwerkelijk gehandhaafd moet worden. Gaat CFI er niet altijd vanuit dat wetgeving uitgevoerd en gehandhaafd dient te worden? Neemt CFI niet altijd als uitgangspunt voor de toets in hoeverre een wetsvoorstel uitvoerbaar is, dat het ook uitgevoerd moet worden, zo vragen deze leden. II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Onderdeel B In dit wetsvoorstel wordt voor de bbl-opleidingen uitgegaan van een tijdsbesteding die boven de 850 uur zal liggen. Waarom wordt er niet voor gekozen om ook voor de bbl-opleiding de 850 uur vast te leggen als minimum, ook al zal in het merendeel van de gevallen de 850 uur ruim worden overschreden, zo vragen de leden van de CDA-fractie. Onderdeel C 1 Wet Deregulering en vermindering administratieve lasten (Kamerstuk ). Het laatste jaar van de opleiding behoeft geen 850 uur IIVO-programa te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 7

8 hebben. Betekent dit dat de urenbesteding voor het laatste jaar geheel vrij is, zo vragen de leden van de CDA-fractie. Artikel II Onderdeel C Zolang de instelling deelnemers mag inschrijven als deelnemers aan een volleltijds beroepsopleiding, bestaat er aanspraak op studiefinanciering. De leden van de CDA-fractie vragen op welke wijze wordt gecommuniceerd aan deelnemers dat instellingen deelnemers mogen inschrijven. Artikel III De leden van de CDA-fractie vragen of het opnemen van de 850 uur norm voor een Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs opleiding (VAVO) wel opportuun is, omdat het juist eigen is aan deze opleiding dat studenten gedeelten van opleidingen doen en daarvoor ook slechts gedeeltelijk onderwijs volgen. Betekent dit dat een tegemoetkoming in studiekosten alleen wordt verstrekt indien er meer dan 850 uur onderwijs wordt genoten, zo vragen de bovengenoemde leden. De voorzitter van de commissie Van de Camp Adjunct-griffier van de commissie Jaspers Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 048 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 27 451 Koers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 868 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs in hoofdzaak ten behoeve van het volgen van assistentopleidingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 155 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 048 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 270 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Betreft naleving onderwijstijd BVE 2009 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 176 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 199 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 883 Wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006 2010 in verband met het verhogen van

Nadere informatie

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra Servicedocument De 850-urennorm Extra Titel : Servicedocument De 850-urennorm Auteur(s) : Heleen Beurskens MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De Bilt T: 030 221 98 11 E: info@mboraad.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 772 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 Nr. 112 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 220 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 226 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2009 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 260 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BN8550, Raad van State, 201002576/1/H2 Datum 29-09-2010 uitspraak: Datum 29-09-2010 publicatie: Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Bij

Nadere informatie

Servicedocument 850 urennorm MBO

Servicedocument 850 urennorm MBO Servicedocument 850 urennorm MBO A. Relevante definities voor de onderwijsintensiteit 1. Leerwegen Binnen de WEB worden twee leerwegen onderscheiden, de Beroepsopleidende leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 263 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a > Retouradres Postbus 6375 500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 528 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 17 november 2008 De algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen

agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen agenda Onderwijstijd Wie controleer wat Andere redenen voor registratie aanwezigheid Discussie/vragen Onderwijstijd BOL minimaal 850 uur IIVO BOL-DT minimaal 300 uur IIVO BBL minimaal 300 IIVO waarvan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 520 Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging

Nadere informatie

1. Vraag: Wat is de juridische basis van de uitbreiding van de accountantscontrole naar concrete plandocumenten zoals lesroosters.

1. Vraag: Wat is de juridische basis van de uitbreiding van de accountantscontrole naar concrete plandocumenten zoals lesroosters. Vragen 850 uren controles in controleprotocol BVE 2006 Inleiding Naar aanleiding van overleg met enkele instellingsaccountants en overleg met de beleidsdirectie heeft de AD een concept tekst 850 / 300

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 992 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2009 De algemene commissie voor Wonen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 27 565 Alcoholbeleid Nr. 100 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 24 724 Studiefinanciering Nr. 163 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 februari 2017 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 853 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 834 Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 472 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 817 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

2014D01314 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D01314 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D01314 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie