Kopie Deel Drie. begmsel hjkt te doelen, hanteerde de Afdehng ook hier de 'c-grond'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopie Deel Drie. begmsel hjkt te doelen, hanteerde de Afdehng ook hier de 'c-grond'"

Transcriptie

1 begmsel hjkt te doelen, hanteerde de Afdehng ook hier de 'c-grond' 8 Geconcludeerd kan worden dat ook in het Nederlandse bestuursrecht de beoordelmg van de verhoudmg van middel en doel een belangnjke plaats jnneemt in de toetsing van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden Deze bevmdmg strookt met wat wij weten over de aard van discretionaire bevoegdheden deze geven het bestuursorgdan geen 'vnjheid' om binnen de wettehjke kaders zijn gang te gaan, maar leggen het bestuursorgaan de plicht op te beoordelen hoe, met machtneming van de rechtspositie van alle betrokkenen, de aan het orgaan opgedragen taak dit is het doel waartoe de bevoegdheid is gegeven het beste behartigd kan worden De middelenkeuze moet adequaat zijn ten opzichte van het doel, en mag met buiten de mate waann het doel dit rechtvaardigt (en uiteraard ook ovengens nimmer wederrechtehjk) in de belangen van de betrokken rechtssubjecten mgnjpen Een expliciete toetsing van de middelenkeuze die aan een besluit ten grondslag ligt, aan het evenredigheidsbegmsel zou in vergeh] king met de omslachtige, maar weinig verhelderende 'cgrond' uit een oogpunt van duidelijkheid winst brengen Kopie Deel Drie Prof mr J H Nieuwenhuis HR 4 apnl 1986, RvdW 1986, 71 (mrs Ras, Mär tens, Hermans, Bloembergen, Boekman, A G Franx) Goede trouw bij de aankoop van een tweede-hands auto Apon is eigenaar van een automobiel, merk Mercedes, type 250 SL Apon heeft de auto met het kentekenbewijs, de delen 1,11 en III, maar zonder kopie deel III meegegeven aan Walthuis Hoewel daartoe met bevoegd verkoopt en levert Walthuis de auto aan autohandelaar Schepers Deze verkoopt de Mercedes vervolgens aan Bisterbosch Levenng vindt plaats door middel van feitehjke overgave op 2 maart 1979 Schepers slaagt er op het Postkantoor van de gemeente Twello in het kentekenbewijs te doen oversthnjven op naam van Bisterbosch zonder daarbij kopie deel III te hebben getoond Bisterbosch heeft herhaalde malen bij Schepers gevraagd waar kopie deel III bleef Na de mededehng dat zij was zoekgeraakt, vraagt cn knjgt Bisterbosch een meuw kenteken In Oktober 1980 doet Apon aangifte van verduistermg De auto wordt door de pohtie aangetroffen bij Bisterbosch Apon laat revindicatoir beslag leggen en vordert de auto als zijn eigendom op Rechtbank en Hof zijn van oordeel dat Bisterbosch moet worden aangemerkt als te goeder trouw en wijzen de vordenng af Advocaat-Generaal Franx kan zieh met dit oordeel veremgen, de Hoge Raad met Het hof heeft geoordceld dat onder de gegeven omstan digheden moet worden aangenomen dat Bisterbosch de auto te goeder trouw heeft verkregen en derhalve de door Apon gesteldc beschikkmgsonbevoegdheid van Schepers, die de auto <jan Bisterbosch heeft verkocht en gelevcrd krachtens art 2014 BW aan hem met kan worden tegengeworpen Het middel komt hiertegen terecht op Voor goede trouw vereist voor een beroep op dit artikel, is nie* alleen nodig dat de verknjger ten tijde van de levering de onbevoegdhcid van zijn voorman met kende maar ook dat met gezegd kan worden dat hij die onbevoegd heid toen behoorde te kennen Met het oog op dit laatste dient hi] naar de bevoegdheid van zijn \oorman het onderzoek in te stellen, dat in de gegeven omstandigb 6 den van hem kan worden verlangd Du brengt behou dens hier met ter zake doende uitzondenngen mß e dat de verknjger van een tweede hands, auto tenminste de autopapieren (het kentekenbewijs en de kopie van deel III van het kentekenbewijs) heeft onderzotht m et het oog op deze bevoegdheid, wil hij ten tijde van zij n verknjgmg te goeder trouw zijn Dit behoort derha) ve tot de omstandigheden die hij bij betwisting van z'j n goede trouw zal hebben te stellen Noch uit de bestrede" uitspraak noch uit de stukken van het gedmg bhjkt dat Bisterbosch aan deze stelplicht heett voldaan Er valt derhalve in deze procedure van uit te gaan dat Bister bosch met te goeder trouw was Noot Beati possidentes Gelukkig zij die bezitten ib met een cymsche rephek op Lukas 6 20, gij armen, maar een geheid begmsel van burgerlip recht De bezittcr zit goed Artikel 2014 getuig 1 hiervan Met betrekkmg tot roerende goederef geldt het bezit als volkomen titel Van de talnjke theoneen die ter verklanng van

2 deze intngerende bepahng zijn opgesteld is het de legitimatieleer van Paul Schölten geweest die de hoogste ogen heeft geworpen De kern van zijn opvattmg m zijn eigen woorden ' 'Bezit van roerend goed legitimeert als rechthebbende De bezitter wordt vermoed eigenaar te zijn, wie daarop vertrouwt, is veihg ' Schölten verbind! hieraan twee regels 1 Wie op de legitimatie die het bezit geeft, afgaat, is veihg Htj, die te goeder trouw een zaak verknjgt van lemand die niet tot vervreemden bevoegd was, wordt legen opvordenng van vroegere gerechtigden be schermd (mateneelrechtelijke functie van art 2014) ' 2 Wie eigendom van roerend goed beweert, kan ter staving zijner bewermg volstaan met bewijs van bezit Beroep op een tuet van verknjgmg is niet nodig Beweert de tegenpartij, dat desondanks eigendom niet bestaat dan is het aan hem dat te bewijzen (processuele functie van art 2014), Degeen om Wiens bezit het gaat, verschilt in de legitimatietheorie dl naar gelang het de mateneelrechtelijke dan wel de processuele functie betreft A levert krachtens een nietige titel een schildert] aan B B verkoopt en levert het schildert) aan C Met betrekking tot de mateneelrechtelijke functie gadt het om het bezit van de vervreemder (B) Het door B uitgeoefende bezit legitimeert hem jegens, C als beschikkmgsbcvoegd Anders dan ter zake van onroerend goed hoeft C geen onderzoek m te stellen naar de titel van B Wat de processuele functie betreft, is het bezit van de verkrijger (C) in het geding Beztt schept het vermoeden van eigendom Aingesproken door A tot afgifte van het schilaenj, kan C volstaan met een beroep op zijn bezit Verv olgens is A aan zet om aan te tonen dat C geen eigenaar is geworden Tot zover de blauwdruk v <in Scholtcns legitimatieleer Zoals bckend heeft de Hoge Raad deze inter- Pretatie van art 2014 tot de zijne g^maakt (HR 5 mei 1950, Λ7 1951, l, Damhof/Staat) Wel s Pnngt een belangnjke ontwikkelmg ten opzichte v an de oor&pronkelijke versie in het oog het teru gdrmgen van de rol van het bezit bij de beschernung op grond van art 2014 De onderhavige Procedure vormt daarvan een illustratie noch het fert ddt Bisterbosch is afgegaan op het bezit van Schepers, noch de omstandigheid dat hij zelf door 'evering bezitter is geworden van de auto baatte B sterbosch Het bezit van Schepers bood onvoldoende leg'timatie jegens Bisterbosch De Hoge Raad eiste dat Bisterbosch ten minste de autopapieren, waar- Or»der kopie deel III had onderzocht (mateneelre chtehjke functie van art 2014) Ook kon Bisterbosch ten processe met volstaan met het stellen van zijn bezit De Hoge Raad rekende immers het onderzoek van de autopapieren tot de stejphcht van Bisterbosch (processuele functie van art 2014) Deze ontwikkelmg is begrijpehjk legen de achtergrond van de legitimatieleer In deze theone is art 2014 niet langei een bepahng die bezit (te goedei trouw) promoveert tot eigendom, maar een aanvulling op de regeling van eigendomsverknjging door levenng (art 639) Ondanks de onbevoegdheid van de vervreemder wordt de verkrijger loch eigenaar mits hij te goeder trouw is Bij deze stand van zaken is voor toepassmg van art 2014 het bezit van de verkrijger nog slechts van belang voor zover dat wordt geeist door de algemene regel voor levenng van roerende zaken (art 667) Maar ook hier heeft de legitimatiegedachte krachtig toegeslagen Levenng door bezitsverschaffmg is wehswaar uitgangspunt, maar met langer op basis van exclusiviteit Zie HR 7 mei 1982, NJ 1983, 241, Ars Aequi 31 (1982) 12, 733 noot Van Der Grmten, Tiel-Utrecht/Wienn- Het middel betreft de vraag wat nodig is voor de overgave van de zaak m de zin van art 667 BW m het geval dat de vervreemder het bezit van de zaak niet heeft en aan de verknjger dus ook met dit bezit dat m verband met het bepaalde m de artt 590 en 2014 eerste hd van dat wetboek geacht kan worden hem jegens derden als eigenaar tc legitimeren kan verschaffen In een zodanig geval kan deze overgave geschieden door een overeenkomst tussen de vervreemder en de verknjger, die tot overdracht strekt en waarbij de verknjger op een andeie wijze tot een zodanige legitimatie m Staat wordt gesteld Voor dit laatste is in elk geval voldoende een door de vervreemder ondertekend geschnft, waaruit van de overdracht blijkt Niet uitgesloten is echter dat dit m Staat stellen op andere wijze geschiedt, bijvoorbeeid tndien het om een auto gaat, door overgifte van de sleutels en het kentekenbewijs Of du voldoende is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waaronder de vraag of er reeds tevoren een geschnft was, waaruit van een verplichting tot overdracht bleek De verknjger in Staat stellen zieh jegens derden als eigenaar tc legitimeren, dat is de kern van de levenngshandehng De Hoge Raad is doende het Nieuw Burgerhjk Wetboek voorbij te streven Daar wordt immers een akte vereist voor het geval de vervreemder met in Staat is het bezit te verschaffen (art a) Het valt te hopen dat de Hoge Raad nog op een ander punt het NBW zal passeren De levenng door middel van een akte, zonder bezitsverschaffmg, wordt m het NBW m zoverre gediskwahftceerd dat zij met kan leiden tot bescherming bser Schölten II Zakenrecht 8e druk p 95 e v 791

3 van de derde te goeder trouw die verkreeg van een beschikkingsonbevoegde B heeft een schilderij waarop ten gunste van A een eigendomsvoorbehoud rust B heeft het schilderij legen diefstal verzekerd bij C Nadat het is gestolen en door de verzekeraar is vergoed draagt B het schilderij per akte over aan C De verzekeraar wordt onder het NBW niet beschermd door art 342 3a (het nieuwe art 2014), aangezien de verknjgmg krachtens art 342 7a (levenng door een akte) van beschermmg wordt uitgesloten Hoe naar geldend recht te oordelen 7 Van der Gnnten, 2 Mijnssen, 3 Schul en Rodenburg 4 hebben bepleit in dit soort gevallen de verknjger te goeder trouw wel te beschermen Ik slmt mi] hierbij graag aan Het valt niet in te zien dat de levenng door akte een zwakkere werking zou moeten hebben dan een levenng door middel van bezitsverschaffmg Wel moeten nog twee tegenwerpmgen worden gepareerd Allereerst deze het betreft hier een levenng door een (gewezen) houder, terwijl de levenng door een akte, zonder feitehjke overgave van het schilderij, als twee druppels water hjkt op een levenng per constitutum possessonum Moet nu, aangezien een levenng constituto possessono door een houder niet kan leiden tot beschermmg op grond van art 2014, hetzelfde niet gelden voor de (ex)-detentor die per akte leverde 9 Neen, zeker niet Dat, ingeval van een levenng per constitutum possessonum door een houder, art 2014 geen beschermmg biedt, berust op de aan art 592 ontleende gedachte dat een houder niet door enkele overeenkomst aan een derde bezit kan verschaffen Nu het vereiste van bezitsverschaffmg niet meer onvoorwaardehjk geldt, en de vervreemder die geen bezit kan verschaffen niettemm een geldige levenngshandeling kan verrichten door de verknjger m Staat te stellen zieh jegens derden als eigendctr te legitimeren, is de verwantschap met de levermg constituto possessono door een houder niet langer een seneus obstakcl Een tweede hinderms hjkt te worden gevormd door het arrest Geleedts/Wolff, HR 29 februan 1952, NJ 1953, 58, An Aequi 1951, 52 p 127, noot J Dnon Tijdens de oorlog verkoopt Balo een drukpers aan Geleedts Levermg vmdt plaats doordat Geleedts op aanwijzmg van Balo en in de veronderstelling dat Balo daarover mocht beschikken de drukpers heeft weggehaald bij Wolff die zieh daartegen niet heeft ver/et Waarom wordt Geleedts niet beschermd? De Hoge Raad overweegt 'dat art 2014, eerst hd voorzover te dezen van belang slechts beschermmg verleent aan dengene die zijn rechten ontleent aan lemand, dien hij, afgaande op het door dezen uitgeoefende bezit, voor den rechthebbende heeft gehouden, dat Geleedts derhdlve, nu de zaak zieh niet heeft bevonden in het bezit van Balo, van welke hij zijn rechten afleidt, doch m het bezit van Wolff, vruchteloos op genoemd voorschnft beroep doet,' Hier wordt uit Scholtens legitimatieleer de uiterste consequentie getrokken Het bezit van de vervreemder legitimeert deze jegens de verknjger als beschikkingsbevoegd De Hoge Raad maakt hiervan uitsluitend het door de vervreemder uitgeoefende bezit heeft legitimerende werkmg Goede trouw van de verknjger is niet voldoende, vereist is bovendien dat die goede trouw is gebaseerd op het door de vervreemder uitgeoefende bezit (in ruime zm, inclusief houderschap) Zou dit arrest het thans nog geldende recht weergeven, dan zou de levermg per akte van het bij de vervreemder gestolen schilderij nooit tot beschermmg van de verzekeraar op grond van art 2014 kunnen leiden De verzekeraar is bij een zodanige levermg immers niet afgegaan op het bezit van de vervreemder Maar spreekt dit arrest een regel uit die thans nog geldf Ik meen van niet De m deze uitspraak geformuleerde nadere eis is bij mijn weten nimmer herhaald, en bovendien is hij hoogst onredehjk De vervreemder kan jegens de verknjger perfect gelegitimeerd zijn als beschikkingsbevoegd, zonder dat de vervreemder kan bogen op bezit of houderschap Degeen die zijn gestolen auto overdraagt aan de verzekeraar door overhandigmg van kentekenbewijs en sleutels vormt hiervan het bewijs Kortom het Drukpersarrest heeft zi)" tijd gehad ' Geldt bezit als volkomen Aanvaardmg van de legitimatieleer heeft g e " leid tot het terugdrmgen van de rol van het bezrt bij de toepassing van art 2014? Bezit is wel e en factor, maar geen voorwaarde Dat de derde-vef" knjger is afgegaan op het bezit van de vervreenv der is noodzakehjk noch voldoende Dat de derde zelf bezit heeft verkregen is evenmm een onvooi"" waardehjke eis Zo voert de legitimatieleer ons daarheen w aa het zwaartepunt van art 2014 behoort te ligg e " de eis van goede trouw De vraag of de vervreeif 2 An Aeqm XXX! W7WÄ5654(1983)p 351 Beschermmg van de verknjger van roerende zaken SW, lf pocket Privaatrecht (1986), p 125, efl 5 In vergelijkbare ζιη,ζΐ) het wat voor^ichtiger Schul R bürg Beschermmg van de verknjger van roerende M Studiepocket Privaatrechl 1986 p 124

4 35 (1986) der gelegitimeerd was jegens de verknjger is geen andere dan de vraag of de verknjger de vervreemder voor beschikkingsbevoegd mocht houden Goede trouw en onderzoek Wanneer is de verknjger te goeder trouw 9 De Hoge Raad eist van hem, dat hij naar de bevoegdheid van zijn voorman het onderzoek m- stelt, dat in de gegeven omstandigheden van hem kan worden verlangd Voor de koper van een tweede-hands auto houdt dat in dat hij tenmmste het kentekenbewijs en de kopie van deel III onderzoekt Op dit punt is de Hoge Raad strenger dan Rechtbank, Hof en Advocaat-Generaal Zij immers hadden aan het feit dat Bisterbosch dat onderzoek had nagelaten niet de conclusie verbonden dat bij Bisterbosch goede trouw ontbrak Welk onderzoek kan van de verknjger worden verlangd 9 De Hoge Raad verwijst hiervoor terecht naar de omstandigheden van het geval, maar vallen er mettemin emge algemene hjnen te trek- In leder geval zal een redehjk evenwicht moeten worden gevonden tussen twee motieven die aan de toepassing van art 2014 ten grondslag hggen Aan de ene kant is er het verkeersbelang dat zieh verzet legen een tijdrovend en kostbaar onderzoek daar waar er op het eerste gezicht geen reden is om te twijfelen aan de beschikkmgsbevoegdheid van de vervreemder Op dit aambeeld wordt krachtig gehamerd in het arrest Hoogovens/ Matcx (HR 29 jum 1979, NJ , An Aequi 29, 182, noot Van der Grmten) Hiertegenover Staat het argument van de mudaadbestrijdmg dat de laatste jaren aan gewicht heeft gewonnen Diefstal en verduistenng floreren dankzij het feit dat er kopers zijn van gestolen en verduisterde zaken Het moet nun niet te gemakkelijk worden gemaakt Dit pleit voor het adagium laatdederde hand weten wat de tweede hand deed Den Heyer koopt op een avond m een cafe te Schevenmgen een bromfiets van een hem onbekende jongen Naar naam en emg bewijs van eigendom wordt niet gevraagd Achteraf bhjkt de brornfiets verduisterd De conclusie dat bij gebreke van onderzoek de verkrijger niet te goeder trouw is, ligt voor de hand Zie Rechtbank 's-gravenhage 28 jum 1965, NJ 1966, 497 Een en ander brengt mee dat er twee mdicaties zijn voor hei aannemen van een acüeve onderzoeksplicht voor de verknjger in de eerste plaals de beschikbaarheid en toegankehjkheid van informaiie ovcr de beschikkmgs(on)bevoegdheid van de vervreemder en in de tweede plaals de male twijfel aan de bevoegdheid van de voorgeboden is Wat het eerste betreft failhelverklaring leidt tot beschikkmgsonbevoegdheid Een uittreksel uit het vonnis van faillietverklanng wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en een of meer meuwsbladen (art 14 lid 3 Failhssementswet) Nu kan men alle begnp opbrengen voor degene die dergelijke mistroostige berichten ongelezen laat, maar wanneer hij een Perzisch tapijt koopt van een handelaar Wiens faillissement op bovenomschreven wijze was gepubhceerd, kan hij zieh niet beroepen op goede trouw als vereist voor de bescherming van art 2014 De andere grond voor het aannemen van een onderzoeksplicht, twijfel aan de beschikkingsbevoegdheid, valt uiteen in twee rubrieken Aanleiding tot onderzoek is er als de verknjger reden had te vermoeden dat de aangeboden zaak van misdnjf afkomstig was, maar ook wanneer de vervreemder de zaak weliswaar krachtens rechtsgeldige titel onder zieh heeft, doch de verknjger er ernstig rekemng mee moet houden dat die titel met terugwerkende kracht vervalt doordat hij wordt ontbonden omdat de vervreemder niet aan zijn fmanciele verphchtingen kan voldoen jegens zijn voorman Een bank die zieh een partij Perzische tapijten toi zekerheid laat overdragen en volstrekt niet onderzoekl of de overdrager wel in Staat is zijn leveranciers te betalen, is met te goeder trouw (HR 6 januari 1961, NJ 1962,19, Ars Aequi X, 272 noot J H Beekhuis, Seneca/Forumbank) De onderzoeksplicht van de koper van een tweedehands auto 6 In het licht van hei bovenstaande wordt begnjpelijk dat de Hoge Raad van de koper van een tweede-hands auto eisl, dal hij tenmmste het kentekenbewijs en kopie deel III onderzoekl Beide gezichlspunten, zowel de beschikbaarheid van m- formatie over de beschikkmgs(on-)bevoegdheid van de verkoper als de gegronde twijfel aan de bevoegdheid, speien een rol De introductie van kopie deel III m 1974 werd ingegeven door de wens de handel m gestolen en verduisterde motorvoerluigen le bemoeilijken De (normale) gang van zaken rond de overschnjvmg van hei kentekenbewijs wordt helder uiteengezet op de achterzijde van Kopie deel III De gedachte achter de aanbevelmg om kopie deel III thuis op een veilige plaals te bewaren is dat de auto zonder dit sluk moeihjk verhandelbaar wordt De dief of verduisteraar zal de moeite moelen nemen een falsificaat te produceren (Dat die 6 Zie hierover het zeer inforrnatieve artikel van oud redacteur Bert Groefsema Ars Aequi e v

5 Längs perforatie afsoheuren ΚΟΡΙΕ DEEL III Niet bij het voertuig te voeren Bewaar dit thuis op een veilige plaats BIJ verkoop van het motorri tuig moet het kentekenbewijs worden overgeschreven Datgaatzo 1 De oude eigenaar geeft deel II en de kopie deel III aan de nieuwe eigenaar die het aanvraagformulier op de rechter binnenkant van deel II moet invullen 2 De nieuwe eigenaar gaat met deel II en de kopie deel III naar een van de postkantoren viar kentekenbewijzen worden afgegeven Op vertoon van een legitimatiebewijs knjgt hi/ daar een nieuw deel II en een zogenaamd vrijwarmgsbewijs Als de nieuwe eigenaar een rechtspersoon is moet behalve het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde ook aenuittreksel uit het Handels-, Stichtmgen- of Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabneken worden getoond dat niet ouder is dan 1 jaar 3 De nieuwe eigenaar geeft het vriiwanngsbewijs aan de oude eigenaar en krijgt dan van hern deel l en III en het voertuig Met hat vn wanngsbewijs kan de oude eigenaar aantonen dat het kentekenbewijs correct is overgesi_hreven en dat hij niet langer aansprakelijk is a t Model RDW 255c C1 -RKR111 moeite jaarhjks in vele duizenden gevallen wordt genomen, is een ander verhaal) Een en ander brengt mee dat de koper die een verkoper treft die niet beschikt over kopie deel III zeer op zijn hoede moet zijn Reden voor twijfel aan de beschikkingsbevoegdheid is er dan te over en een nader onderzoek is dan steilig geboden Dat er ook bij het ontbreken van kopie deel III nog wel plaats kan zijn voor goede trouw bij de verknjger leert het vonnis gewezen door de Rechtbank te Amsterdam (28 december 1976, NJ 1978, 192) Van der Pijl koopt een auto van Liauw Gevraagd naar de registratiepapieren heeft de verkoper m plaats van de kopie deel HI een door de Rijksdienst voor het wegverkeer afgegeven bewijs van de aanvraag van een nieuw kentekenbewijs getoond Op dit punt nader aan de tand gevoeld deelde Liauw mee dat hij de auto had gekocht van Ramsodit die ter verklanng van het ontbreken van kopie deel III had gezegd dit niet te kunnen vinden en thuis nog te zullen zoeken Nu was dit laatste op zijn zachst gezegd misleidend, aangezien Ramsodit als huurkoper nimmer de beschikking had gehad over kopie deel III Dit stuk had zieh steeds in de macht van de huurverkoper bevonden Ook na het arrest Apon/ Bisterbosch hjkt mij alleszins verdedigbaar het oordeel van de rechtbank dat onder deze omstandigheden Van der Prjl als te goeder trouw moest worden aangemerkt Stelphcht en bewijslast Bisterbosch had naar het oordeel van de Hoge Raad een onderzoek moeten instellen naar het kentekenbewijs en de kopie van deel III De Hoge Raad vervolgt dan Dit behoort derhaive tot de omstandigheden die hij bij betwistmg van zijn goede trouw /al hebben te stellen Noch uit de be;>treden uitspraak noch uit de stukken van het geding blijkt dat Bisterbosch aan dezc stelphcht hecft voldaan Er valt derhaive in dezc procedure van uit te gaan dat Bisterbosch niet te goeder trouw was ' Bezit geldt als volkomen titel De processuele versie van deze orakelspreuk wordt meestal zo geduid dat de gedaagde kan volstaan met een beroep op zijn bezit Het is dan aan de eiser om zijn betere recht te bewijzen Wat de goede trouw betreff, verge makkehjkt art 589 bovendien de processuele rol van de bezitter 'De goede trouw van de bezitter wordt steeds verondersteld, htj, die kwade trou* beweert, moet dezelve bewijzen ' Het beeld van de gedaagde die slechts de gramrnofoonplaat 'Bezit geldt als volkomen titel' hoeft op te zetten, is echter al te simpel Dat zou in Strip zijn met het fundamentale beginsel van procesrecht, dat partiien gemotiveerd dienen in le ga an op elkaars Stellingen Een genuanceerdere weergave van de processuele functie van art 2014 ' s te vinden m HR 24 november 1967, NJ 1968,? 4 ' Van der Peijl/Van der Gun Aldaar overweegt " e Hoge Raad dat degene die een roerend goed als zi n l opvordert, bij conclusie van eis niet me^r behoeft stellen dan dat hij de eigenaar van het goed is en t» de gedaagde het zonder recht of titel onder /ich nee ' dat, mdien de gedaagde antwoordt dat hem de eigen" 0 van het goed toekomt en daarbij beroep doet op #1 bezit van het goed, dit verweer io het voldoeh gemotiveerd is de eiser noodzaakt feiten en ornsta j e digheden te stellen uit welke voortvloeit dat de gedaag de eigendom niet heeft verworven,' 794

6 Het verweer van de gedaagde moet voldoende gemotiveerd zijn. Het arrest Kopie deel III bevat een uitwerking hiervan met betrekking tot het debat over het al dan niet ontbreken van de goede trouw. Betwist de eiser dat de gedaagde te goeder trouw was, dan moet de gedaagde stellen dat hij het onderzoek naar de bevoegdheid van zijn voorman heeft gedaan dat in de gegeven omstandigheden van hem mocht worden verlangd. Is dit geen inbreuk op de regel van art. 589 dat de goede trouw van de bezitter wordt verondersteld en dat wie kwade trouw beweert haar moet bewijzen? Voor een goed begrip van deze vraag is het nodig stelplicht en bewijslast zorgvuldig uiteen te houden. In beginsel liggen zij in elkaars verlengde. Op wie ten aanzien van enig feit de stelplicht rust, ligt ook de last het gestelde feit bij betwisting te bewijzen. Dit alleszins redelijke uitgangspunt heeft het burgerlijk proces gemeen met blufpoker. Bluf is niet zonder risico. De tegenstander kan je dwingen de kaarten op tafel te leggen. De eiser die stell dat gedaagde het huis heeft gekocht voor / , rnoet die Stelling waarmaken, zo gedaagde haar betwist. Lukt dat niet, dan verliest eiser de procedure. Geldt dit uitgangspunt ook in het onderhavige arrest? Volgt daaruit, niet alleen dat de koper van een tweedehands auto moet stellen dat hij de autopapieren heeft onderzocht, maar ook dat hij dat bij tegenspraak moet bewijzen? Zou dit zo zijn, dan zou er wel heel weinig overblijven van de regel dat goede trouw bij de bezitter wordt vermoed en dat kwade trouw moet worden bewezen. Het is echter zeer de vraag of dit juist is. De Hoge Raad lijkt op dit punt geünspireerd door een passage uit de Parlementaire Geschiedenis van het NEW. 7 Daar laat de minister zieh uit over de stelplicht van de derde die zieh op zijn goede trouw beroept: 'Hier is vooral de bepaling van artikel van belang. Uit dit artikel vloeit voort dat hij niet alleen de omstandigheden moet stellen die rechtvaardigden dat hij de vervreemder voor bevoegd mocht houden, maar ook in hoeverre hij heeft voldaan aan de onderzoeksplicht te dier zake, waarvan het artikel uitgaat. (... ) Gehandhaafd is de regel van het huidige recht dat de bewijslast dat de Stellingen van de verkrijger niet juist zijn, op de gedepossedeerde rust; men zie artikel Een ontkoppeling van stelplicht en bewijslast. De gedaagde moet stellen wat hij heeft onderlomen ter voldoening aan zijn onderzoeksplicht. Vervolgens zal de rechter indien deze het gestelde nderzoek voldoende vindt de eiser de gelegenheid bieden de onjuistheid te bewijzen van hetgeen door de gedaagde is gesteld. Heeft bij voorde gedaagde aangevoerd dat de verkoper hem ter verklaring van het ontbreken van kopie deel III heeft meegedeeld dat dit document door brand is teniet gegaan en dat een nieuw kentekenbewijs is aangevraagd dan moet de eiser bewijzen dat de gang van zaken rondom de aankoop van de auto niet is geweest zoals door de gedaagde wordt voorgesteld. Althans voor zover de rechter van oordeel is dat hetgeen door gedaagde is gesteld, indien waar, voldoende is om hem als te goeder trouw aan te merken. Dit betekent overigens niet dat de gedaagde zijn fantasie een vrije teugel kan laten. Naarmate zijn beweringen onwaarschijnlijker zijn, zal de rechter de eiser eerder geslaagd achten in het bewijs van hun onjuistheid. Tot slot Voor goede trouw is een gezonde dosis wantrouwen vereist. Op dit punt schoot Bisterbosch tekort. AI te lichtvaardig vertrouwde hij dat het met de bevoegdheid van Schepers wel goed zat. Het loont de moeite te delven naar de diepere grond van de plicht tot onderzoek waarmee de Hoge Raad de verkrijger confronteert. Een verwijzing naar de middeleeuwse rechtsspreuk 'Waar men zijn vertrouwen gelaten heeft, moet men het zoeken' biedt geen uitkomst. 8 Weliswaar zou men kunnen menen dat, nu zijn vertrouwen in Schepers beschaamd werd, Bisterbosch maar verhaal moest zoeken bij Schepers, maar hetzelfde kan worden tegengeworpen aan Apon, die de auto in (te) goed vertrouwen heeft afgestaan aan iemand die dat vertrouwen niet waard bleek. Meer vrucht draagt het inzicht in de verwantschap tussen de goede trouw van art en de goede trouw waarvan art melding maakt (overeenkomsten moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gelegd). Traditioneel valt de nadruk op het verschal: verschoonbaar niet weten tegenover behoorlijk handelen. Het blootleggen van de gemeenschappelijke wortel is echter zeker zo interessant. 9 De eis van goede trouw die zonder uitzondering het gehele burgerlijk recht bestrijkt, houdt in dat de rechtsgenoten hun gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardige belangen van de ander. Mede, niet uitsluitend; het eigen belang hoeft niet te worden weggecijferd, maar het mag ook niet het enige richtsnoer vormen. Het is deze gedachte die een brug slaat tussen art en art Zij brengt mee dat bij 7 Memorie van Anlwoord, Tweede Kamer , nr. 10, p Zie over deze rechtsspreuk en het feit dat zij is gericht zowel tot de eerste als tot de derde hand L.J. van Apeldoorn, Rechtsgeleerd Magazijn 1930, p Zie P. van Schilfgaarde, Goed en trouw, Zwolle 1984, p. 57 e.v. 795

7 toepassmg van art 1374 de verschoonbaarheid van het niet weten wel degehjk een rol speelt De verkoper die een ernstig verwijt treft dat hij de gebreken m een door hem geieverde zaak niet kende, kan in verband met de eisen van de goede trouw geen beroep doen op een door hem gemaakt exoneratiebeding (zie HR 20 februan 1976, NJ 1976, 486, An Aeqm XXV, 467, noot Van der Gnnten) Diezeifde gedachte (rekemng houden met de gerechtvaardigde belangen van de ander) vormt ook de grondslag en de begrenzmg van de onderzoeksphcht in het kader van art 2014 De koper van een tweede-hands auto moet zijn gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar Hij moet naar de bevoegheid van de verkoper het onderzoek instellen dat redehjkerwijs van hem gevergd kan worden Hiertoe zal het in het algemeen niet nodig zrjn dat de koper onderzoekt of de verkoper de auto heeft verkregen krachtens een titel die nog aan onbindmg bloot Staat, maar controle of het kentekenbewijs op naam Staat van degeen die de auto aanbiedt en of deze in het bezit is van kopie deel III is niet te veel gevraagd Een en ander leidt naar een wijsheid waaraan uw annotator jarenlang gedachtenloos is voorbijgegaan De weg naar school voerde längs de Deventer Botermarkt Daar pnjkt in vergulde letters de kern van dit arrcst fide sed cui vide Rechtsvragen Beantwoording rechtsvraag (N) B W (19) erfpacht- en opstalrecht Mr J de Jong Vraag De ondergrondse parkeergarage l Vlak bij het centrum van een drukke stad bevindt zieh een mooi landgoed De gemeente wil op een gedeelte daarvan, gelegen aan een centrale toegangsweg, een parkeergarage vestigen met een capaciteit van ca auto's Zij bereikt hierover overeenstemmjng met de eigenares van het landgoed, die daartoe voor de duur van 99 jaar een opstalrecht aan de gemeente verleent voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage De eigenares ontvangt hiervoor een waardevaste retn butie, terwijl voorts in de akte van ves.tigmg is bepaald dat de exploitatie van het gebouwde zodanig moet zijn dat het landgoed als beschermd natuurgebied m stand wordt gehouden en de rust en ongereptheid van het landgoed worden gehandhaafd In de akte van vestigmg wordt voor het ovenge venvezen naar de bepahngen der wet De gemeente geeft vervolgens nadat de bouw van de garage is gereahseerd, het gebouwde uit in erfpacht aan een exploitatiemaatschappij, verder te noemen Ex plmtant A De bestemmmg wordt omschreven als parkeergarage metbijbehorendben/meverkoopstation De uitgifle in erfpacht geschiedt ovengens onder de gebruikehjke gemeentehjke algemene voorwaarden voor voorfdurende erfpacht Vraag l Kan een opstalrecht voor deze situatie worden gebruikt 9 Vraag 2 Kan de gemeente vervolgens de garage in erfpacht uitgeven' > Hoe is deze eventuele stapehng van rechten naar BW en NBW geconstrueerd 9 Kan opstal ook op erfpacht worden gevestigd 9 Hoe verhouden de voorwaarden van het erfpachtsrecht ach tot die van het opstalrecht 9 2 Na ongeveer 25 jaar draagt Exploitant A zijn recht aan een derde, verder te noemen Exploitant B over Het beleid van de gemeente is veranderd Door allerlei oorzaken is de vraag naar parkeerruimte in de garage teruggelopen en is de exploitatie met meer lonend Het landgoed is intussen van zonsopgang tot zonsondergang opengesteld voor het pubhek en zeer gehefd Exploitant B wil nu de capaciteit van de garage tot de helft terugbrengen en op de bovenste verdiepmgen een dnve indisco cn fitness-centrum vestigen Hij vraagt hiervoor toestemmmg aan de gemeente maar gaat mtussen alvast aan de verbouwing beginnen Na een halfjaar is de verbouwmg klaar en alles m exploitatie Vraag 3 Stel de gemeente voelt niets voor zijn plannen Welke rechtsgang Staat voor Exploitant B open e" waarop kan hij eventueel een beroep doen 9 Vraag 4 Wat kan de gemeente doen om een eind te maken aan de door haar met gewenste toestand 9 3 De disco annex fitness centrum bhjken een groot su< ces Onder druk van de publieke opinie geeft de g^" meente daarom alsnog toestemmmg aan Exploitant V legen een forse canonverhogmg Het veranderde g 6 ' bruik van de garage heeft echter als gevolg dat het lan"j goed ook 's nachts druk wordt bezocht en het lawaa

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54440

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0395 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 01-02-2013 Zaaknummer HD 200.054.815 KG Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 293 d.d. 25 oktober 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M.B.S. Brinkman, secretaris) Samenvatting Execution only. Computerstoring.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 06-05-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer HD 200.134.974_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar.

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brieven van 27 maart 2008 en 17 oktober 2008 heeft gereageerd op zijn informatieverzoek van 20 maart 2008. Beoordeling

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer BW. Artikel 8:40 De overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer is de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder (gecombineerd vervoerder)

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4259 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4259 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4259 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-10-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.053.248/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN. I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren RISICO-AANSPRAKELIJKHEDEN BIJ PAARDEN I. Risico-aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren In de Nederlandse wet is een aantal risico-aansprakelijkheden opgenomen, waaronder voor dieren. De

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-285 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris) Klacht ontvangen op : 30 september 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-296 30 oktober 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. P.A. Offers, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 Instantie Datum uitspraak 03-09-2009 Datum publicatie 11-09-2009 Zaaknummer 629990 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9606

ECLI:NL:GHARL:2014:9606 ECLI:NL:GHARL:2014:9606 Instantie Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 14-01-2015 Zaaknummer 200.128.918-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 11 maart 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Schorsing na faillissement en terugverwijzing naar een lagere rechter Alternatieve causaliteit Lastgeving Tussentijds

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 Onderstaande puntenverdeling per vraag is een indicatie. Bij concrete toekenning van punten is mede bepalend in hoeverre een juiste, logisch weergegeven formulering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer 4888855 CV EXPL 16-3386 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. ingediend door: i n d e k l a c h t nr. 054.01 hierna te noemen 'klager tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

AGA International SA, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

AGA International SA, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-158 d.d. 28 mei 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Reisverzekering. Uitleg verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om het privaatrecht van het publiekrecht te onderscheiden.

Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang om het privaatrecht van het publiekrecht te onderscheiden. Bijlage bij DB/ AB-voorstel project Duikwrak Grevelingen In de vergadering van 1 juli 2010 heeft het DB van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen kennis genomen van de voortgang van het project

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:234

ECLI:NL:RBOVE:2017:234 ECLI:NL:RBOVE:2017:234 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 17/39 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer Klaagschrift.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609

ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 ECLI:NL:GHDHA:2014:4609 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer 200.132.906/01 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:3234, (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Zwolle geeft de volgende uitspraak in de zaak van: ZW 10-516 DE RAAD VAN TOEZICHT ZWOLLE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling

Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling 9 september 2015 Alex Ter Horst Advocaat pensioenrecht Achtergrond Indien verplichtstelling van toepassing is leidt dat voor wg en bpf tot allerlei

Nadere informatie

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond.

Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. Nu premies AOV zijn afgetrokken vormen uitkeringen belastbare periodieke uitkeringen uit inkomensvoorziening (art. 3.100, lid 1, ond. b) LJN: BX8102, Gerechtshof 's-gravenhage, BK-10/00754 en 10/00233

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 Instantie Datum uitspraak 27-01-2004 Datum publicatie 20-02-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch C0201298-RO Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-300 d.d. 2 november 2011 (prof. mr M.M. Mendel, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr A.W.H. Vink, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector Bestuursrecht Registratienummer: Awb 10/895. uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

Uitspraak. RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector Bestuursrecht Registratienummer: Awb 10/895. uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ6190 Instantie Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 26-05-2011 Zaaknummer Awb 10/895 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2016:65. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05661

ECLI:NL:HR:2016:65. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/05661 ECLI:NL:HR:2016:65 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 15-01-2016 Datum publicatie 15-01-2016 Zaaknummer 14/05661 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2048,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

De Hoge Raad der Nederlanden,

De Hoge Raad der Nederlanden, 2 januari 1980. nr. 19.623 DG. De Hoge Raad der Nederlanden, Gezien het beroepschrift in cassatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y B.V. te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2012:BX0023

ECLI:NL:RBMAA:2012:BX0023 ECLI:NL:RBMAA:2012:BX0023 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 25-04-2012 Datum publicatie 29-06-2012 Zaaknummer 161186 / ha ZA 11-427 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper. De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van:

Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper. De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van: Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper Klaagster heeft grote belangstelling voor een nieuwbouwappartement. Zij neemt contact op met de haar bekende eigenaar van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22 november 2010

Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22 november 2010 Uitspraak GCHB 397-H90020 Zorgplicht hypotheekadviseur i.v.m. termijn financieringsvoorbehoud. 'eigen schuld' cliënt. Bekijk de uitspraak in eerste aanleg Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn. Datum: 26 juli 2013. Rapportnummer: 2013/088

Rapport. Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn. Datum: 26 juli 2013. Rapportnummer: 2013/088 Rapport Rapport over een klacht over Domeinen Roerende Zaken te Apeldoorn Datum: 26 juli 2013 Rapportnummer: 2013/088 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat Domeinen Roerende Zaken: - Afwijzend heeft beslist

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat

Geachte heer Brenninkmeijer, d.d. 6 november 2007 bericht ik u als volgt. Nationale ombudsman rapport Op waarde geschat Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken De Nationale ombudsman Postbus 93122 2509 AC 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 11 maart 2008 6 november 2007; BJZ 2008 0137 M 2007.06666.014 Onderwerp

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-22 d.d. 24 januari 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2068 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2068 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2013:2068 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-01-2013 Datum publicatie 17-07-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200 098 562/01 NOT Civiel

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 Rapport Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffier van de rechtbank te Amsterdam Sector kanton, locatie Hilversum op 3 augustus 2000 heeft nagelaten

Nadere informatie

Bepaaldheidsvereiste. Over het bepaaldheidsvereiste is veel geprocedeerd. Hieronder citeren wij uit enkele van de belangrijkste uitspraken:

Bepaaldheidsvereiste. Over het bepaaldheidsvereiste is veel geprocedeerd. Hieronder citeren wij uit enkele van de belangrijkste uitspraken: Bepaaldheidsvereiste De gecedeerde vordering (of het gecedeerde recht) moet in voldoende mate door de cessieakte worden bepaald (art. 3:84 lid 2 BW). De akte van cessie moet daarom zodanige gegevens bevatten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Commissie beslist - met inachtneming van haar reglement en op basis van de door partijen aan haar ter beschikking gestelde stukken - als volgt.

De Commissie beslist - met inachtneming van haar reglement en op basis van de door partijen aan haar ter beschikking gestelde stukken - als volgt. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-157 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie