Kopie Deel Drie. begmsel hjkt te doelen, hanteerde de Afdehng ook hier de 'c-grond'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopie Deel Drie. begmsel hjkt te doelen, hanteerde de Afdehng ook hier de 'c-grond'"

Transcriptie

1 begmsel hjkt te doelen, hanteerde de Afdehng ook hier de 'c-grond' 8 Geconcludeerd kan worden dat ook in het Nederlandse bestuursrecht de beoordelmg van de verhoudmg van middel en doel een belangnjke plaats jnneemt in de toetsing van de uitoefening van discretionaire bevoegdheden Deze bevmdmg strookt met wat wij weten over de aard van discretionaire bevoegdheden deze geven het bestuursorgdan geen 'vnjheid' om binnen de wettehjke kaders zijn gang te gaan, maar leggen het bestuursorgaan de plicht op te beoordelen hoe, met machtneming van de rechtspositie van alle betrokkenen, de aan het orgaan opgedragen taak dit is het doel waartoe de bevoegdheid is gegeven het beste behartigd kan worden De middelenkeuze moet adequaat zijn ten opzichte van het doel, en mag met buiten de mate waann het doel dit rechtvaardigt (en uiteraard ook ovengens nimmer wederrechtehjk) in de belangen van de betrokken rechtssubjecten mgnjpen Een expliciete toetsing van de middelenkeuze die aan een besluit ten grondslag ligt, aan het evenredigheidsbegmsel zou in vergeh] king met de omslachtige, maar weinig verhelderende 'cgrond' uit een oogpunt van duidelijkheid winst brengen Kopie Deel Drie Prof mr J H Nieuwenhuis HR 4 apnl 1986, RvdW 1986, 71 (mrs Ras, Mär tens, Hermans, Bloembergen, Boekman, A G Franx) Goede trouw bij de aankoop van een tweede-hands auto Apon is eigenaar van een automobiel, merk Mercedes, type 250 SL Apon heeft de auto met het kentekenbewijs, de delen 1,11 en III, maar zonder kopie deel III meegegeven aan Walthuis Hoewel daartoe met bevoegd verkoopt en levert Walthuis de auto aan autohandelaar Schepers Deze verkoopt de Mercedes vervolgens aan Bisterbosch Levenng vindt plaats door middel van feitehjke overgave op 2 maart 1979 Schepers slaagt er op het Postkantoor van de gemeente Twello in het kentekenbewijs te doen oversthnjven op naam van Bisterbosch zonder daarbij kopie deel III te hebben getoond Bisterbosch heeft herhaalde malen bij Schepers gevraagd waar kopie deel III bleef Na de mededehng dat zij was zoekgeraakt, vraagt cn knjgt Bisterbosch een meuw kenteken In Oktober 1980 doet Apon aangifte van verduistermg De auto wordt door de pohtie aangetroffen bij Bisterbosch Apon laat revindicatoir beslag leggen en vordert de auto als zijn eigendom op Rechtbank en Hof zijn van oordeel dat Bisterbosch moet worden aangemerkt als te goeder trouw en wijzen de vordenng af Advocaat-Generaal Franx kan zieh met dit oordeel veremgen, de Hoge Raad met Het hof heeft geoordceld dat onder de gegeven omstan digheden moet worden aangenomen dat Bisterbosch de auto te goeder trouw heeft verkregen en derhalve de door Apon gesteldc beschikkmgsonbevoegdheid van Schepers, die de auto <jan Bisterbosch heeft verkocht en gelevcrd krachtens art 2014 BW aan hem met kan worden tegengeworpen Het middel komt hiertegen terecht op Voor goede trouw vereist voor een beroep op dit artikel, is nie* alleen nodig dat de verknjger ten tijde van de levering de onbevoegdhcid van zijn voorman met kende maar ook dat met gezegd kan worden dat hij die onbevoegd heid toen behoorde te kennen Met het oog op dit laatste dient hi] naar de bevoegdheid van zijn \oorman het onderzoek in te stellen, dat in de gegeven omstandigb 6 den van hem kan worden verlangd Du brengt behou dens hier met ter zake doende uitzondenngen mß e dat de verknjger van een tweede hands, auto tenminste de autopapieren (het kentekenbewijs en de kopie van deel III van het kentekenbewijs) heeft onderzotht m et het oog op deze bevoegdheid, wil hij ten tijde van zij n verknjgmg te goeder trouw zijn Dit behoort derha) ve tot de omstandigheden die hij bij betwisting van z'j n goede trouw zal hebben te stellen Noch uit de bestrede" uitspraak noch uit de stukken van het gedmg bhjkt dat Bisterbosch aan deze stelplicht heett voldaan Er valt derhalve in deze procedure van uit te gaan dat Bister bosch met te goeder trouw was Noot Beati possidentes Gelukkig zij die bezitten ib met een cymsche rephek op Lukas 6 20, gij armen, maar een geheid begmsel van burgerlip recht De bezittcr zit goed Artikel 2014 getuig 1 hiervan Met betrekkmg tot roerende goederef geldt het bezit als volkomen titel Van de talnjke theoneen die ter verklanng van

2 deze intngerende bepahng zijn opgesteld is het de legitimatieleer van Paul Schölten geweest die de hoogste ogen heeft geworpen De kern van zijn opvattmg m zijn eigen woorden ' 'Bezit van roerend goed legitimeert als rechthebbende De bezitter wordt vermoed eigenaar te zijn, wie daarop vertrouwt, is veihg ' Schölten verbind! hieraan twee regels 1 Wie op de legitimatie die het bezit geeft, afgaat, is veihg Htj, die te goeder trouw een zaak verknjgt van lemand die niet tot vervreemden bevoegd was, wordt legen opvordenng van vroegere gerechtigden be schermd (mateneelrechtelijke functie van art 2014) ' 2 Wie eigendom van roerend goed beweert, kan ter staving zijner bewermg volstaan met bewijs van bezit Beroep op een tuet van verknjgmg is niet nodig Beweert de tegenpartij, dat desondanks eigendom niet bestaat dan is het aan hem dat te bewijzen (processuele functie van art 2014), Degeen om Wiens bezit het gaat, verschilt in de legitimatietheorie dl naar gelang het de mateneelrechtelijke dan wel de processuele functie betreft A levert krachtens een nietige titel een schildert] aan B B verkoopt en levert het schildert) aan C Met betrekking tot de mateneelrechtelijke functie gadt het om het bezit van de vervreemder (B) Het door B uitgeoefende bezit legitimeert hem jegens, C als beschikkmgsbcvoegd Anders dan ter zake van onroerend goed hoeft C geen onderzoek m te stellen naar de titel van B Wat de processuele functie betreft, is het bezit van de verkrijger (C) in het geding Beztt schept het vermoeden van eigendom Aingesproken door A tot afgifte van het schilaenj, kan C volstaan met een beroep op zijn bezit Verv olgens is A aan zet om aan te tonen dat C geen eigenaar is geworden Tot zover de blauwdruk v <in Scholtcns legitimatieleer Zoals bckend heeft de Hoge Raad deze inter- Pretatie van art 2014 tot de zijne g^maakt (HR 5 mei 1950, Λ7 1951, l, Damhof/Staat) Wel s Pnngt een belangnjke ontwikkelmg ten opzichte v an de oor&pronkelijke versie in het oog het teru gdrmgen van de rol van het bezit bij de beschernung op grond van art 2014 De onderhavige Procedure vormt daarvan een illustratie noch het fert ddt Bisterbosch is afgegaan op het bezit van Schepers, noch de omstandigheid dat hij zelf door 'evering bezitter is geworden van de auto baatte B sterbosch Het bezit van Schepers bood onvoldoende leg'timatie jegens Bisterbosch De Hoge Raad eiste dat Bisterbosch ten minste de autopapieren, waar- Or»der kopie deel III had onderzocht (mateneelre chtehjke functie van art 2014) Ook kon Bisterbosch ten processe met volstaan met het stellen van zijn bezit De Hoge Raad rekende immers het onderzoek van de autopapieren tot de stejphcht van Bisterbosch (processuele functie van art 2014) Deze ontwikkelmg is begrijpehjk legen de achtergrond van de legitimatieleer In deze theone is art 2014 niet langei een bepahng die bezit (te goedei trouw) promoveert tot eigendom, maar een aanvulling op de regeling van eigendomsverknjging door levenng (art 639) Ondanks de onbevoegdheid van de vervreemder wordt de verkrijger loch eigenaar mits hij te goeder trouw is Bij deze stand van zaken is voor toepassmg van art 2014 het bezit van de verkrijger nog slechts van belang voor zover dat wordt geeist door de algemene regel voor levenng van roerende zaken (art 667) Maar ook hier heeft de legitimatiegedachte krachtig toegeslagen Levenng door bezitsverschaffmg is wehswaar uitgangspunt, maar met langer op basis van exclusiviteit Zie HR 7 mei 1982, NJ 1983, 241, Ars Aequi 31 (1982) 12, 733 noot Van Der Grmten, Tiel-Utrecht/Wienn- Het middel betreft de vraag wat nodig is voor de overgave van de zaak m de zin van art 667 BW m het geval dat de vervreemder het bezit van de zaak niet heeft en aan de verknjger dus ook met dit bezit dat m verband met het bepaalde m de artt 590 en 2014 eerste hd van dat wetboek geacht kan worden hem jegens derden als eigenaar tc legitimeren kan verschaffen In een zodanig geval kan deze overgave geschieden door een overeenkomst tussen de vervreemder en de verknjger, die tot overdracht strekt en waarbij de verknjger op een andeie wijze tot een zodanige legitimatie m Staat wordt gesteld Voor dit laatste is in elk geval voldoende een door de vervreemder ondertekend geschnft, waaruit van de overdracht blijkt Niet uitgesloten is echter dat dit m Staat stellen op andere wijze geschiedt, bijvoorbeeid tndien het om een auto gaat, door overgifte van de sleutels en het kentekenbewijs Of du voldoende is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval, waaronder de vraag of er reeds tevoren een geschnft was, waaruit van een verplichting tot overdracht bleek De verknjger in Staat stellen zieh jegens derden als eigenaar tc legitimeren, dat is de kern van de levenngshandehng De Hoge Raad is doende het Nieuw Burgerhjk Wetboek voorbij te streven Daar wordt immers een akte vereist voor het geval de vervreemder met in Staat is het bezit te verschaffen (art a) Het valt te hopen dat de Hoge Raad nog op een ander punt het NBW zal passeren De levenng door middel van een akte, zonder bezitsverschaffmg, wordt m het NBW m zoverre gediskwahftceerd dat zij met kan leiden tot bescherming bser Schölten II Zakenrecht 8e druk p 95 e v 791

3 van de derde te goeder trouw die verkreeg van een beschikkingsonbevoegde B heeft een schilderij waarop ten gunste van A een eigendomsvoorbehoud rust B heeft het schilderij legen diefstal verzekerd bij C Nadat het is gestolen en door de verzekeraar is vergoed draagt B het schilderij per akte over aan C De verzekeraar wordt onder het NBW niet beschermd door art 342 3a (het nieuwe art 2014), aangezien de verknjgmg krachtens art 342 7a (levenng door een akte) van beschermmg wordt uitgesloten Hoe naar geldend recht te oordelen 7 Van der Gnnten, 2 Mijnssen, 3 Schul en Rodenburg 4 hebben bepleit in dit soort gevallen de verknjger te goeder trouw wel te beschermen Ik slmt mi] hierbij graag aan Het valt niet in te zien dat de levenng door akte een zwakkere werking zou moeten hebben dan een levenng door middel van bezitsverschaffmg Wel moeten nog twee tegenwerpmgen worden gepareerd Allereerst deze het betreft hier een levenng door een (gewezen) houder, terwijl de levenng door een akte, zonder feitehjke overgave van het schilderij, als twee druppels water hjkt op een levenng per constitutum possessonum Moet nu, aangezien een levenng constituto possessono door een houder niet kan leiden tot beschermmg op grond van art 2014, hetzelfde niet gelden voor de (ex)-detentor die per akte leverde 9 Neen, zeker niet Dat, ingeval van een levenng per constitutum possessonum door een houder, art 2014 geen beschermmg biedt, berust op de aan art 592 ontleende gedachte dat een houder niet door enkele overeenkomst aan een derde bezit kan verschaffen Nu het vereiste van bezitsverschaffmg niet meer onvoorwaardehjk geldt, en de vervreemder die geen bezit kan verschaffen niettemm een geldige levenngshandeling kan verrichten door de verknjger m Staat te stellen zieh jegens derden als eigendctr te legitimeren, is de verwantschap met de levermg constituto possessono door een houder niet langer een seneus obstakcl Een tweede hinderms hjkt te worden gevormd door het arrest Geleedts/Wolff, HR 29 februan 1952, NJ 1953, 58, An Aequi 1951, 52 p 127, noot J Dnon Tijdens de oorlog verkoopt Balo een drukpers aan Geleedts Levermg vmdt plaats doordat Geleedts op aanwijzmg van Balo en in de veronderstelling dat Balo daarover mocht beschikken de drukpers heeft weggehaald bij Wolff die zieh daartegen niet heeft ver/et Waarom wordt Geleedts niet beschermd? De Hoge Raad overweegt 'dat art 2014, eerst hd voorzover te dezen van belang slechts beschermmg verleent aan dengene die zijn rechten ontleent aan lemand, dien hij, afgaande op het door dezen uitgeoefende bezit, voor den rechthebbende heeft gehouden, dat Geleedts derhdlve, nu de zaak zieh niet heeft bevonden in het bezit van Balo, van welke hij zijn rechten afleidt, doch m het bezit van Wolff, vruchteloos op genoemd voorschnft beroep doet,' Hier wordt uit Scholtens legitimatieleer de uiterste consequentie getrokken Het bezit van de vervreemder legitimeert deze jegens de verknjger als beschikkingsbevoegd De Hoge Raad maakt hiervan uitsluitend het door de vervreemder uitgeoefende bezit heeft legitimerende werkmg Goede trouw van de verknjger is niet voldoende, vereist is bovendien dat die goede trouw is gebaseerd op het door de vervreemder uitgeoefende bezit (in ruime zm, inclusief houderschap) Zou dit arrest het thans nog geldende recht weergeven, dan zou de levermg per akte van het bij de vervreemder gestolen schilderij nooit tot beschermmg van de verzekeraar op grond van art 2014 kunnen leiden De verzekeraar is bij een zodanige levermg immers niet afgegaan op het bezit van de vervreemder Maar spreekt dit arrest een regel uit die thans nog geldf Ik meen van niet De m deze uitspraak geformuleerde nadere eis is bij mijn weten nimmer herhaald, en bovendien is hij hoogst onredehjk De vervreemder kan jegens de verknjger perfect gelegitimeerd zijn als beschikkingsbevoegd, zonder dat de vervreemder kan bogen op bezit of houderschap Degeen die zijn gestolen auto overdraagt aan de verzekeraar door overhandigmg van kentekenbewijs en sleutels vormt hiervan het bewijs Kortom het Drukpersarrest heeft zi)" tijd gehad ' Geldt bezit als volkomen Aanvaardmg van de legitimatieleer heeft g e " leid tot het terugdrmgen van de rol van het bezrt bij de toepassing van art 2014? Bezit is wel e en factor, maar geen voorwaarde Dat de derde-vef" knjger is afgegaan op het bezit van de vervreenv der is noodzakehjk noch voldoende Dat de derde zelf bezit heeft verkregen is evenmm een onvooi"" waardehjke eis Zo voert de legitimatieleer ons daarheen w aa het zwaartepunt van art 2014 behoort te ligg e " de eis van goede trouw De vraag of de vervreeif 2 An Aeqm XXX! W7WÄ5654(1983)p 351 Beschermmg van de verknjger van roerende zaken SW, lf pocket Privaatrecht (1986), p 125, efl 5 In vergelijkbare ζιη,ζΐ) het wat voor^ichtiger Schul R bürg Beschermmg van de verknjger van roerende M Studiepocket Privaatrechl 1986 p 124

4 35 (1986) der gelegitimeerd was jegens de verknjger is geen andere dan de vraag of de verknjger de vervreemder voor beschikkingsbevoegd mocht houden Goede trouw en onderzoek Wanneer is de verknjger te goeder trouw 9 De Hoge Raad eist van hem, dat hij naar de bevoegdheid van zijn voorman het onderzoek m- stelt, dat in de gegeven omstandigheden van hem kan worden verlangd Voor de koper van een tweede-hands auto houdt dat in dat hij tenmmste het kentekenbewijs en de kopie van deel III onderzoekt Op dit punt is de Hoge Raad strenger dan Rechtbank, Hof en Advocaat-Generaal Zij immers hadden aan het feit dat Bisterbosch dat onderzoek had nagelaten niet de conclusie verbonden dat bij Bisterbosch goede trouw ontbrak Welk onderzoek kan van de verknjger worden verlangd 9 De Hoge Raad verwijst hiervoor terecht naar de omstandigheden van het geval, maar vallen er mettemin emge algemene hjnen te trek- In leder geval zal een redehjk evenwicht moeten worden gevonden tussen twee motieven die aan de toepassing van art 2014 ten grondslag hggen Aan de ene kant is er het verkeersbelang dat zieh verzet legen een tijdrovend en kostbaar onderzoek daar waar er op het eerste gezicht geen reden is om te twijfelen aan de beschikkmgsbevoegdheid van de vervreemder Op dit aambeeld wordt krachtig gehamerd in het arrest Hoogovens/ Matcx (HR 29 jum 1979, NJ , An Aequi 29, 182, noot Van der Grmten) Hiertegenover Staat het argument van de mudaadbestrijdmg dat de laatste jaren aan gewicht heeft gewonnen Diefstal en verduistenng floreren dankzij het feit dat er kopers zijn van gestolen en verduisterde zaken Het moet nun niet te gemakkelijk worden gemaakt Dit pleit voor het adagium laatdederde hand weten wat de tweede hand deed Den Heyer koopt op een avond m een cafe te Schevenmgen een bromfiets van een hem onbekende jongen Naar naam en emg bewijs van eigendom wordt niet gevraagd Achteraf bhjkt de brornfiets verduisterd De conclusie dat bij gebreke van onderzoek de verkrijger niet te goeder trouw is, ligt voor de hand Zie Rechtbank 's-gravenhage 28 jum 1965, NJ 1966, 497 Een en ander brengt mee dat er twee mdicaties zijn voor hei aannemen van een acüeve onderzoeksplicht voor de verknjger in de eerste plaals de beschikbaarheid en toegankehjkheid van informaiie ovcr de beschikkmgs(on)bevoegdheid van de vervreemder en in de tweede plaals de male twijfel aan de bevoegdheid van de voorgeboden is Wat het eerste betreft failhelverklaring leidt tot beschikkmgsonbevoegdheid Een uittreksel uit het vonnis van faillietverklanng wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en een of meer meuwsbladen (art 14 lid 3 Failhssementswet) Nu kan men alle begnp opbrengen voor degene die dergelijke mistroostige berichten ongelezen laat, maar wanneer hij een Perzisch tapijt koopt van een handelaar Wiens faillissement op bovenomschreven wijze was gepubhceerd, kan hij zieh niet beroepen op goede trouw als vereist voor de bescherming van art 2014 De andere grond voor het aannemen van een onderzoeksplicht, twijfel aan de beschikkingsbevoegdheid, valt uiteen in twee rubrieken Aanleiding tot onderzoek is er als de verknjger reden had te vermoeden dat de aangeboden zaak van misdnjf afkomstig was, maar ook wanneer de vervreemder de zaak weliswaar krachtens rechtsgeldige titel onder zieh heeft, doch de verknjger er ernstig rekemng mee moet houden dat die titel met terugwerkende kracht vervalt doordat hij wordt ontbonden omdat de vervreemder niet aan zijn fmanciele verphchtingen kan voldoen jegens zijn voorman Een bank die zieh een partij Perzische tapijten toi zekerheid laat overdragen en volstrekt niet onderzoekl of de overdrager wel in Staat is zijn leveranciers te betalen, is met te goeder trouw (HR 6 januari 1961, NJ 1962,19, Ars Aequi X, 272 noot J H Beekhuis, Seneca/Forumbank) De onderzoeksplicht van de koper van een tweedehands auto 6 In het licht van hei bovenstaande wordt begnjpelijk dat de Hoge Raad van de koper van een tweede-hands auto eisl, dal hij tenmmste het kentekenbewijs en kopie deel III onderzoekl Beide gezichlspunten, zowel de beschikbaarheid van m- formatie over de beschikkmgs(on-)bevoegdheid van de verkoper als de gegronde twijfel aan de bevoegdheid, speien een rol De introductie van kopie deel III m 1974 werd ingegeven door de wens de handel m gestolen en verduisterde motorvoerluigen le bemoeilijken De (normale) gang van zaken rond de overschnjvmg van hei kentekenbewijs wordt helder uiteengezet op de achterzijde van Kopie deel III De gedachte achter de aanbevelmg om kopie deel III thuis op een veilige plaals te bewaren is dat de auto zonder dit sluk moeihjk verhandelbaar wordt De dief of verduisteraar zal de moeite moelen nemen een falsificaat te produceren (Dat die 6 Zie hierover het zeer inforrnatieve artikel van oud redacteur Bert Groefsema Ars Aequi e v

5 Längs perforatie afsoheuren ΚΟΡΙΕ DEEL III Niet bij het voertuig te voeren Bewaar dit thuis op een veilige plaats BIJ verkoop van het motorri tuig moet het kentekenbewijs worden overgeschreven Datgaatzo 1 De oude eigenaar geeft deel II en de kopie deel III aan de nieuwe eigenaar die het aanvraagformulier op de rechter binnenkant van deel II moet invullen 2 De nieuwe eigenaar gaat met deel II en de kopie deel III naar een van de postkantoren viar kentekenbewijzen worden afgegeven Op vertoon van een legitimatiebewijs knjgt hi/ daar een nieuw deel II en een zogenaamd vrijwarmgsbewijs Als de nieuwe eigenaar een rechtspersoon is moet behalve het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde ook aenuittreksel uit het Handels-, Stichtmgen- of Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabneken worden getoond dat niet ouder is dan 1 jaar 3 De nieuwe eigenaar geeft het vriiwanngsbewijs aan de oude eigenaar en krijgt dan van hern deel l en III en het voertuig Met hat vn wanngsbewijs kan de oude eigenaar aantonen dat het kentekenbewijs correct is overgesi_hreven en dat hij niet langer aansprakelijk is a t Model RDW 255c C1 -RKR111 moeite jaarhjks in vele duizenden gevallen wordt genomen, is een ander verhaal) Een en ander brengt mee dat de koper die een verkoper treft die niet beschikt over kopie deel III zeer op zijn hoede moet zijn Reden voor twijfel aan de beschikkingsbevoegdheid is er dan te over en een nader onderzoek is dan steilig geboden Dat er ook bij het ontbreken van kopie deel III nog wel plaats kan zijn voor goede trouw bij de verknjger leert het vonnis gewezen door de Rechtbank te Amsterdam (28 december 1976, NJ 1978, 192) Van der Pijl koopt een auto van Liauw Gevraagd naar de registratiepapieren heeft de verkoper m plaats van de kopie deel HI een door de Rijksdienst voor het wegverkeer afgegeven bewijs van de aanvraag van een nieuw kentekenbewijs getoond Op dit punt nader aan de tand gevoeld deelde Liauw mee dat hij de auto had gekocht van Ramsodit die ter verklanng van het ontbreken van kopie deel III had gezegd dit niet te kunnen vinden en thuis nog te zullen zoeken Nu was dit laatste op zijn zachst gezegd misleidend, aangezien Ramsodit als huurkoper nimmer de beschikking had gehad over kopie deel III Dit stuk had zieh steeds in de macht van de huurverkoper bevonden Ook na het arrest Apon/ Bisterbosch hjkt mij alleszins verdedigbaar het oordeel van de rechtbank dat onder deze omstandigheden Van der Prjl als te goeder trouw moest worden aangemerkt Stelphcht en bewijslast Bisterbosch had naar het oordeel van de Hoge Raad een onderzoek moeten instellen naar het kentekenbewijs en de kopie van deel III De Hoge Raad vervolgt dan Dit behoort derhaive tot de omstandigheden die hij bij betwistmg van zijn goede trouw /al hebben te stellen Noch uit de be;>treden uitspraak noch uit de stukken van het geding blijkt dat Bisterbosch aan dezc stelphcht hecft voldaan Er valt derhaive in dezc procedure van uit te gaan dat Bisterbosch niet te goeder trouw was ' Bezit geldt als volkomen titel De processuele versie van deze orakelspreuk wordt meestal zo geduid dat de gedaagde kan volstaan met een beroep op zijn bezit Het is dan aan de eiser om zijn betere recht te bewijzen Wat de goede trouw betreff, verge makkehjkt art 589 bovendien de processuele rol van de bezitter 'De goede trouw van de bezitter wordt steeds verondersteld, htj, die kwade trou* beweert, moet dezelve bewijzen ' Het beeld van de gedaagde die slechts de gramrnofoonplaat 'Bezit geldt als volkomen titel' hoeft op te zetten, is echter al te simpel Dat zou in Strip zijn met het fundamentale beginsel van procesrecht, dat partiien gemotiveerd dienen in le ga an op elkaars Stellingen Een genuanceerdere weergave van de processuele functie van art 2014 ' s te vinden m HR 24 november 1967, NJ 1968,? 4 ' Van der Peijl/Van der Gun Aldaar overweegt " e Hoge Raad dat degene die een roerend goed als zi n l opvordert, bij conclusie van eis niet me^r behoeft stellen dan dat hij de eigenaar van het goed is en t» de gedaagde het zonder recht of titel onder /ich nee ' dat, mdien de gedaagde antwoordt dat hem de eigen" 0 van het goed toekomt en daarbij beroep doet op #1 bezit van het goed, dit verweer io het voldoeh gemotiveerd is de eiser noodzaakt feiten en ornsta j e digheden te stellen uit welke voortvloeit dat de gedaag de eigendom niet heeft verworven,' 794

6 Het verweer van de gedaagde moet voldoende gemotiveerd zijn. Het arrest Kopie deel III bevat een uitwerking hiervan met betrekking tot het debat over het al dan niet ontbreken van de goede trouw. Betwist de eiser dat de gedaagde te goeder trouw was, dan moet de gedaagde stellen dat hij het onderzoek naar de bevoegdheid van zijn voorman heeft gedaan dat in de gegeven omstandigheden van hem mocht worden verlangd. Is dit geen inbreuk op de regel van art. 589 dat de goede trouw van de bezitter wordt verondersteld en dat wie kwade trouw beweert haar moet bewijzen? Voor een goed begrip van deze vraag is het nodig stelplicht en bewijslast zorgvuldig uiteen te houden. In beginsel liggen zij in elkaars verlengde. Op wie ten aanzien van enig feit de stelplicht rust, ligt ook de last het gestelde feit bij betwisting te bewijzen. Dit alleszins redelijke uitgangspunt heeft het burgerlijk proces gemeen met blufpoker. Bluf is niet zonder risico. De tegenstander kan je dwingen de kaarten op tafel te leggen. De eiser die stell dat gedaagde het huis heeft gekocht voor / , rnoet die Stelling waarmaken, zo gedaagde haar betwist. Lukt dat niet, dan verliest eiser de procedure. Geldt dit uitgangspunt ook in het onderhavige arrest? Volgt daaruit, niet alleen dat de koper van een tweedehands auto moet stellen dat hij de autopapieren heeft onderzocht, maar ook dat hij dat bij tegenspraak moet bewijzen? Zou dit zo zijn, dan zou er wel heel weinig overblijven van de regel dat goede trouw bij de bezitter wordt vermoed en dat kwade trouw moet worden bewezen. Het is echter zeer de vraag of dit juist is. De Hoge Raad lijkt op dit punt geünspireerd door een passage uit de Parlementaire Geschiedenis van het NEW. 7 Daar laat de minister zieh uit over de stelplicht van de derde die zieh op zijn goede trouw beroept: 'Hier is vooral de bepaling van artikel van belang. Uit dit artikel vloeit voort dat hij niet alleen de omstandigheden moet stellen die rechtvaardigden dat hij de vervreemder voor bevoegd mocht houden, maar ook in hoeverre hij heeft voldaan aan de onderzoeksplicht te dier zake, waarvan het artikel uitgaat. (... ) Gehandhaafd is de regel van het huidige recht dat de bewijslast dat de Stellingen van de verkrijger niet juist zijn, op de gedepossedeerde rust; men zie artikel Een ontkoppeling van stelplicht en bewijslast. De gedaagde moet stellen wat hij heeft onderlomen ter voldoening aan zijn onderzoeksplicht. Vervolgens zal de rechter indien deze het gestelde nderzoek voldoende vindt de eiser de gelegenheid bieden de onjuistheid te bewijzen van hetgeen door de gedaagde is gesteld. Heeft bij voorde gedaagde aangevoerd dat de verkoper hem ter verklaring van het ontbreken van kopie deel III heeft meegedeeld dat dit document door brand is teniet gegaan en dat een nieuw kentekenbewijs is aangevraagd dan moet de eiser bewijzen dat de gang van zaken rondom de aankoop van de auto niet is geweest zoals door de gedaagde wordt voorgesteld. Althans voor zover de rechter van oordeel is dat hetgeen door gedaagde is gesteld, indien waar, voldoende is om hem als te goeder trouw aan te merken. Dit betekent overigens niet dat de gedaagde zijn fantasie een vrije teugel kan laten. Naarmate zijn beweringen onwaarschijnlijker zijn, zal de rechter de eiser eerder geslaagd achten in het bewijs van hun onjuistheid. Tot slot Voor goede trouw is een gezonde dosis wantrouwen vereist. Op dit punt schoot Bisterbosch tekort. AI te lichtvaardig vertrouwde hij dat het met de bevoegdheid van Schepers wel goed zat. Het loont de moeite te delven naar de diepere grond van de plicht tot onderzoek waarmee de Hoge Raad de verkrijger confronteert. Een verwijzing naar de middeleeuwse rechtsspreuk 'Waar men zijn vertrouwen gelaten heeft, moet men het zoeken' biedt geen uitkomst. 8 Weliswaar zou men kunnen menen dat, nu zijn vertrouwen in Schepers beschaamd werd, Bisterbosch maar verhaal moest zoeken bij Schepers, maar hetzelfde kan worden tegengeworpen aan Apon, die de auto in (te) goed vertrouwen heeft afgestaan aan iemand die dat vertrouwen niet waard bleek. Meer vrucht draagt het inzicht in de verwantschap tussen de goede trouw van art en de goede trouw waarvan art melding maakt (overeenkomsten moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gelegd). Traditioneel valt de nadruk op het verschal: verschoonbaar niet weten tegenover behoorlijk handelen. Het blootleggen van de gemeenschappelijke wortel is echter zeker zo interessant. 9 De eis van goede trouw die zonder uitzondering het gehele burgerlijk recht bestrijkt, houdt in dat de rechtsgenoten hun gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardige belangen van de ander. Mede, niet uitsluitend; het eigen belang hoeft niet te worden weggecijferd, maar het mag ook niet het enige richtsnoer vormen. Het is deze gedachte die een brug slaat tussen art en art Zij brengt mee dat bij 7 Memorie van Anlwoord, Tweede Kamer , nr. 10, p Zie over deze rechtsspreuk en het feit dat zij is gericht zowel tot de eerste als tot de derde hand L.J. van Apeldoorn, Rechtsgeleerd Magazijn 1930, p Zie P. van Schilfgaarde, Goed en trouw, Zwolle 1984, p. 57 e.v. 795

7 toepassmg van art 1374 de verschoonbaarheid van het niet weten wel degehjk een rol speelt De verkoper die een ernstig verwijt treft dat hij de gebreken m een door hem geieverde zaak niet kende, kan in verband met de eisen van de goede trouw geen beroep doen op een door hem gemaakt exoneratiebeding (zie HR 20 februan 1976, NJ 1976, 486, An Aeqm XXV, 467, noot Van der Gnnten) Diezeifde gedachte (rekemng houden met de gerechtvaardigde belangen van de ander) vormt ook de grondslag en de begrenzmg van de onderzoeksphcht in het kader van art 2014 De koper van een tweede-hands auto moet zijn gedrag mede laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar Hij moet naar de bevoegheid van de verkoper het onderzoek instellen dat redehjkerwijs van hem gevergd kan worden Hiertoe zal het in het algemeen niet nodig zrjn dat de koper onderzoekt of de verkoper de auto heeft verkregen krachtens een titel die nog aan onbindmg bloot Staat, maar controle of het kentekenbewijs op naam Staat van degeen die de auto aanbiedt en of deze in het bezit is van kopie deel III is niet te veel gevraagd Een en ander leidt naar een wijsheid waaraan uw annotator jarenlang gedachtenloos is voorbijgegaan De weg naar school voerde längs de Deventer Botermarkt Daar pnjkt in vergulde letters de kern van dit arrcst fide sed cui vide Rechtsvragen Beantwoording rechtsvraag (N) B W (19) erfpacht- en opstalrecht Mr J de Jong Vraag De ondergrondse parkeergarage l Vlak bij het centrum van een drukke stad bevindt zieh een mooi landgoed De gemeente wil op een gedeelte daarvan, gelegen aan een centrale toegangsweg, een parkeergarage vestigen met een capaciteit van ca auto's Zij bereikt hierover overeenstemmjng met de eigenares van het landgoed, die daartoe voor de duur van 99 jaar een opstalrecht aan de gemeente verleent voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage De eigenares ontvangt hiervoor een waardevaste retn butie, terwijl voorts in de akte van ves.tigmg is bepaald dat de exploitatie van het gebouwde zodanig moet zijn dat het landgoed als beschermd natuurgebied m stand wordt gehouden en de rust en ongereptheid van het landgoed worden gehandhaafd In de akte van vestigmg wordt voor het ovenge venvezen naar de bepahngen der wet De gemeente geeft vervolgens nadat de bouw van de garage is gereahseerd, het gebouwde uit in erfpacht aan een exploitatiemaatschappij, verder te noemen Ex plmtant A De bestemmmg wordt omschreven als parkeergarage metbijbehorendben/meverkoopstation De uitgifle in erfpacht geschiedt ovengens onder de gebruikehjke gemeentehjke algemene voorwaarden voor voorfdurende erfpacht Vraag l Kan een opstalrecht voor deze situatie worden gebruikt 9 Vraag 2 Kan de gemeente vervolgens de garage in erfpacht uitgeven' > Hoe is deze eventuele stapehng van rechten naar BW en NBW geconstrueerd 9 Kan opstal ook op erfpacht worden gevestigd 9 Hoe verhouden de voorwaarden van het erfpachtsrecht ach tot die van het opstalrecht 9 2 Na ongeveer 25 jaar draagt Exploitant A zijn recht aan een derde, verder te noemen Exploitant B over Het beleid van de gemeente is veranderd Door allerlei oorzaken is de vraag naar parkeerruimte in de garage teruggelopen en is de exploitatie met meer lonend Het landgoed is intussen van zonsopgang tot zonsondergang opengesteld voor het pubhek en zeer gehefd Exploitant B wil nu de capaciteit van de garage tot de helft terugbrengen en op de bovenste verdiepmgen een dnve indisco cn fitness-centrum vestigen Hij vraagt hiervoor toestemmmg aan de gemeente maar gaat mtussen alvast aan de verbouwing beginnen Na een halfjaar is de verbouwmg klaar en alles m exploitatie Vraag 3 Stel de gemeente voelt niets voor zijn plannen Welke rechtsgang Staat voor Exploitant B open e" waarop kan hij eventueel een beroep doen 9 Vraag 4 Wat kan de gemeente doen om een eind te maken aan de door haar met gewenste toestand 9 3 De disco annex fitness centrum bhjken een groot su< ces Onder druk van de publieke opinie geeft de g^" meente daarom alsnog toestemmmg aan Exploitant V legen een forse canonverhogmg Het veranderde g 6 ' bruik van de garage heeft echter als gevolg dat het lan"j goed ook 's nachts druk wordt bezocht en het lawaa

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54440

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 3 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME ALGEMEEN Het algemeen deel van het vermogensrecht bestaat uit twee boeken, Boek 3 (vermogensrecht in het algemeen) en Boek 4 (erfrecht).

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Relativiteit en medebezit

Relativiteit en medebezit piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Hangmatarrest a) Relativiteit en medebezit b) Naschrift Pagina 13 Uitbreiding verzekeringsplicht ex 7:611 Pagina 18 Voordeelverrekening en sommenverzekering Pagina 21 Opleidingshuis

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME

MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME MEMORIE VAN TOELICHTING BOEK 7 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME INLEIDING Het is de bedoeling dat Boek 7 uiteindelijk zal bestaan uit een twintigtal titels, waarvan elk de regeling van een benoemde,

Nadere informatie

De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit?

De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit? De frictie tussen de Vormerkung en art. 7:226 BW, fictie of realiteit? Auteur: A.J.L. Boonman Studentnr.: 9605371 Scriptiebegeleiding: Mr. J.J. Dammingh Afstudeerdatum: 22 maart 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...I

Nadere informatie

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door Mr. R.A. SALOMONS J uridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Mr. J.H. WANSINK Wetenschappelijk hoofdmedewerker Verzekeringsinstituut

Nadere informatie

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4.1 Inleiding In art. 63a lid 1 Fw is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Gronden van prospectusaansprakelijkheid

Gronden van prospectusaansprakelijkheid Mr Jan Willem P.M. van der Velden 1 Gronden van prospectusaansprakelijkheid 1. Inleiding Indien een instelling effecten wil uitgeven aan het publiek, dient zij in het algemeen eerst een prospectus uit

Nadere informatie

Huurkoop of Duurkoop?

Huurkoop of Duurkoop? Huurkoop of Duurkoop? KAN DE AANDELENLEASEOVEREENKOMST WORDEN GEKWALIFICEERD ALS HUURKOOP? Frank Jaspers (OUNL) en Kasper Krzeminski (EUR) 1 INLEIDING Eind jaren negentig maakte de Nederlandse economie

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Annotatie onder HR 19 december 2008, LJN BG1816 M.L. Tuil Published in JBPr 2009, 13 Universitair docent, Rotterdam Institute of Private Law, Erasmus

Nadere informatie

«JA» Risicoaansprakelijkheid

«JA» Risicoaansprakelijkheid te tegen de vonnissen van de rechtbank slagen ten dele. De vonnissen van de rechtbank van november 2004 (uitlating benoeming deskundige), 28 september 2005 (benoeming deskundige) en het eindarrest van

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Zorgplicht vs. klachtplicht

Zorgplicht vs. klachtplicht annotatie Ars Aequi oktober 2013 755 Annotatie Zorgplicht vs. klachtplicht Prof.mr. W.H. van Boom HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) *

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK ENKELE BELANGRIJKE ARRESTEN VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (1984-1986) * door DE AFDELING BURGERLIJK RECHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN INHOUD Hoofdstuk I PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het blokkeringsrecht bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces

Het blokkeringsrecht bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces Het blokkeringsrecht bij medische expertises in de letselschadepraktijk: een botsing tussen het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces Mevrouw mr. M.H. Elferink 1. Inleiding 1 Aanleiding voor

Nadere informatie

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper.

Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Koop anno 2012. De termijnen en omvang van de onderzoeksplicht en klachtplicht van de consumentkoper. Scriptie, in het kader van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Auteur: Wanda E. Sanfélix LLB we.sanfelix@studie.ou.nl

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen Implanon revisited

De aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen Implanon revisited De aansprakelijkheid voor gebrekkige medische hulpmiddelen Implanon revisited M r. A. J. V a n * 1. Inleiding In 1999 werd in ons land het anticonceptiemiddel Implanon geïntroduceerd. Implanon is een buigzaam

Nadere informatie

Beperking schade - vergoedingsplicht beteugeld

Beperking schade - vergoedingsplicht beteugeld blad or nsrecht Beperking schade - vergoedingsplicht beteugeld Inleiding In de uitoefening van de paardensport lopen jaarlijks naar schatting 75.000 mensen meer of minder ernstige vormen van letsel op.

Nadere informatie

Inleiding. Achtergrond toepasselijke regels

Inleiding. Achtergrond toepasselijke regels Beschikking door een deelgenoot over zijn aandeel in een goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort: enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 28 november 2008, NJ 2009, 145 Inleiding In zijn arrest

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN

CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN CofaceAntergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen: HR 21 maart 2014, ECIJ:NL:HR:2014:682 Maandblad voor Ve... Page 1 of 18 B^TIJDSCHRIFTEN DOl: 10.5553/MvV/157457672014024006002 Coface/Intergamma en onoverdraagbaarheidsbedingen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 17 541 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van Boek 3 en van de Boeken 5 en 6) Nr.

Nadere informatie