second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten"

Transcriptie

1 informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

2 Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het woord hulpverlener aan. Hiermee worden de verschillende beroepsbeoefenaren bedoeld die u in VUmc ontmoet: specialisten, artsen en coassistenten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of medisch maatschappelijk werkers. Kortom, iedereen die (een deel van) uw behandeling verzorgt of bij de zorg betrokken is. Soms wordt er in deze brochure verwezen naar andere documentatie. Deze documentatie kunt u opzoeken op of opvragen bij het patiënteninformatiecentrum. Het adres vindt u achter in deze brochure. Als u deze brochure online leest, kunt u door op de naam van de documentatie te klikken deze direct online raadplegen. Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt voor personen de mannelijke vorm gebruikt. Hier worden ook vrouwen mee bedoeld.

3 Inhoud 1 Doel van deze brochure 4 2 Uw rechten en plichten als patiënt De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst Het recht op informatie Toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling Vertegenwoordiging Wilsverklaring Minderjarigen Recht op een second opinion (tweede mening) Behandeling door een co- of arts-assistent Rechten rondom uw medisch dossier Uw plichten 10 3 Gebruik van uw gegevens (en lichaamsmateriaal) Privacy en beroepsgeheim Gebruik van uw gegevens Gebruik voor diagnostiek, behandeling en nazorg Verstrekking gegevens aan derden Gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden Gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor 14 wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Gebruik voor kwaliteit van zorg Gebruik voor (landelijke) registraties Gebruik van beeldmateriaal (foto-/video-opnamen) 15 4 Klachten 17 5 Schade en aansprakelijkheid Letselschade Uw persoonlijke eigendommen 18 6 Meer informatie Binnen VU medisch centrum Buiten VU medisch centrum 20 Algemene gedrags- en huisregels binnen VU medisch centrum 21 3

4 1 Doel van deze brochure Wanneer u in VU medisch centrum (VUmc) wordt behandeld, krijgt u in de regel met veel medewerkers te maken. U mag verwachten dat zij hun best doen om u een persoonlijke, deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Onze medewerkers verwachten ook het een en ander van u. Zo is bijvoorbeeld uw medewerking nodig om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Een aantal verwachtingen die het ziekenhuis en de patiënt van elkaar hebben, heeft de wetgever als rechten en plichten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar deze wet kan niet het vertrouwen vervangen waarop de relatie tussen de behandelend arts en de patiënt gebaseerd moet zijn. Voor dit vertrouwen is betrokken-heid en openheid nodig; van de artsen en verpleegkundigen, maar ook van u als patiënt. Juist omdat VUmc dit wederzijdse vertrouwen zo belangrijk vindt, informeren wij u in deze brochure over de verwachtingen die u van ons mag hebben en de verwachtingen die wij van u hebben. Wij hopen u door deze brochure inzicht te geven in uw belangrijkste rechten en plichten als patiënt. Heeft u na het lezen toch nog een vraag of wilt u meer informatie? Laat het gerust weten aan uw arts of benader het patiënteninformatiecentrum. Contactgegevens vindt u achter in deze brochure. Namens alle medewerkers van VUmc, Raad van bestuur 4

5 2 Uw rechten en plichten als patiënt De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De belangrijkste rechten en plichten vloeien voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Samengevat heeft u recht op: duidelijke informatie; het geven van toestemming voordat met de behandeling wordt begonnen; het zelf nemen van beslissingen; zorgvuldige zorg en behandeling, met onder andere een vertrouwelijke behandeling van patiëntgegevens en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ( privacy ). Hieronder worden deze rechten uitgelegd, als verwachtingen die u en de hulpverleners van elkaar hebben. Het recht op informatie Voordat onderzoek of behandeling bij u kan plaatsvinden, is uw hulpverlener verplicht u goed te informeren over: de aard en het doel van de voorgestelde behandeling en/of onderzoeken; de te verwachten gevolgen, risico s en bijwerkingen van onderzoek of behandeling; eventuele alternatieve behandelmogelijkheden; uw ziekte en de vooruitzichten na eventuele behandeling of onderzoeken. Het geven van informatie is een samenspel tussen u en uw hulpverlener. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners proberen de informatie steeds zo goed mogelijk af te stemmen op uw individuele situatie en uw wensen. Hierbij heeft u zelf ook een belangrijke taak. Als u meer informatie nodig heeft of nog niet alles heeft begrepen, geef dat dan duidelijk aan. Als u geen informatie wenst, kunt u dat ook aangeven. De hulpverlener zal dit accepteren, zolang dat niet in uw eigen of andermans nadeel is. 5

6 2.3 Toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling Voor het uitvoeren van onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Om deze toestemming (ook wel informed consent genoemd) weloverwogen te kunnen geven, is het belangrijk dat u goede informatie krijgt. U heeft altijd het recht om een onderzoek of behandeling te weigeren. U geeft in principe toestemming voor uw gehele behandel- en/of onderzoekstraject. Als er sprake is van een ingrijpende behandeling of belastend onderzoek zal de hulpverlener u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. U of uw arts kan er de voorkeur aan geven uw toestemming schriftelijk vast te leggen. Het is belangrijk dat u het duidelijk aangeeft als u voor een bepaalde behandeling of bepaald onderzoek géén toestemming geeft. In dat geval bespreekt uw hulpverlener samen met u wat er verder gebeurt, wat de mogelijke gevolgen van uw beslissing zijn en welke alternatieve behandelingen er mogelijk zijn. Bij niet-ingrijpende behandelingen en onderzoeken gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend heeft gegeven. Als een patiënt bijvoorbeeld met een open wond op de eerste hulp komt, mag de arts ervan uitgaan dat de patiënt deze gehecht wil hebben. U mag van uw hulpverlener verwachten dat hij u gedurende de hele behandeling op de hoogte houdt en informeert over de relevante zaken, zodat u weloverwogen uw keuzes kunt (blijven) maken. Het kan gebeuren dat u van mening verandert en uw gegeven toestemming wilt intrekken. Laat dit zo spoedig mogelijk weten aan de arts. Samen kunt u dan overleggen wat verder te doen. De arts kan u vragen de intrekking schriftelijk te bevestigen. In een acute situatie zou u gevaar kunnen lopen wanneer een hulpverlener niet direct handelt. In zo n situatie mag hij u behandelen zonder toestemming van u of uw vertegenwoordigers (zie hieronder). Dit is 6

7 namelijk het meest in uw belang. Behandelen zonder toestemming kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer een patiënt bij een ongeluk bewusteloos is geraakt en er direct medische hulp nodig is Vertegenwoordiging Het kan gebeuren dat u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent. Dan is er sprake van wilsonbekwaamheid. De hulpverlener moet in dat geval uw vertegenwoordiger informeren over uw gezondheidstoestand en deze persoon vragen om toestemming voor behandeling of onderzoek. U kunt zelf van tevoren schriftelijk een vertegenwoordiger aanwijzen. Als u dat niet heeft gedaan, en er ook geen wettelijk vertegenwoordiger is benoemd (bijvoorbeeld een curator of mentor), zal uw partner/echtgenoot optreden als uw vertegenwoordiger en anders een ouder, kind, broer of zus. Wilsverklaring In een schriftelijke wilsverklaring kunt u vastleggen hoe u behandeld wilt worden als u wilsonbekwaam wordt. Zo kunnen beslissingen zoveel mogelijk worden genomen zoals u dat zelf gewild zou hebben. Een wilsverklaring is alleen geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan: u bent 16 jaar of ouder; de verklaring is vrijwillig door u opgesteld op een moment waarop u wilsbekwaam was; de verklaring gaat over specifieke, duidelijk omschreven ziekte(n) en/ of een specifieke behandelvraag; de verklaring is van een recente datum voorzien en door u ondertekend. Onze artsen zullen uw verklaring in principe respecteren, ook wanneer uw familie een andere mening heeft. Maar de arts zal naar eigen inzicht handelen wanneer hij daar gegronde redenen voor heeft. Zo kan het zijn dat de arts niet overtuigd is van de geldigheid en de toepasbaarheid van uw verklaring. Ook wanneer met spoed gehandeld moet worden en er geen tijd is om na te gaan of er een verklaring aanwezig is of om de inhoud ervan goed te interpreteren, zal de arts naar eigen inzicht handelen. 7

8 Het opstellen van een wilsverklaring is niet eenvoudig. U kunt uw behandelend arts of huisarts vragen u daarbij te helpen. Als u een wilsverklaring heeft, meld dit dan aan uw behandelend arts en bespreek samen de inhoud ervan, zodat hij op de hoogte is van uw wensen. Ook is het belangrijk dat u uw naasten (partner en familie) en uw huisarts informeert over uw wilsverklaring Minderjarigen Voor minderjarige patiënten gelden, afhankelijk van hun leeftijd, verschillende regels met betrekking tot hun vertegenwoordiging. Patiënten jonger dan 12 jaar Deze patiënten worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordigers (in de regel ouders of verzorgers). De arts informeert de ouders over de behandeling of het onderzoek dat hun kind zal ondergaan, waarbij het belang van het kind altijd vooropstaat. De ouders moeten toestemming geven. De arts informeert het kind naar zijn bevattingsvermogen. Patiënten tussen de 12 en16 jaar oud De arts moet zowel de patiënt als de ouder(s) informeren en beiden moeten toestemming geven voor behandeling of onderzoek. Patiënten van 16 jaar en ouder Deze patiënten worden door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst beschouwd als meerderjarig en mogen zelfstandig toestemming geven voor behandeling of onderzoek. Zij worden dus niet door de ouders vertegenwoordigd. Wilsonbekwame patiënten van 12 tot 18 jaar oud Patiënten van 12 jaar en ouder die niet hun eigen belangen kunnen behartigen (wilsonbekwaam zijn), worden vertegenwoordigd door ouder(s) of verzorger(s). Zij worden wel zoveel mogelijk naar hun bevattingsvermogen geïnformeerd. Recht op een second opinion (tweede mening) U heeft het recht om een second opinion te vragen. Dit betekent dat u een andere medisch specialist dan uw behandelend arts om zijn mening vraagt. Deze deskundige geeft op verzoek zijn mening, maar hij neemt 8

9 de behandeling niet over. U kunt een second opinion vragen wanneer u bijvoorbeeld twijfelt over een diagnose of voorgestelde behandeling. Het is verstandig deze twijfel eerst met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Die kan u helpen bij de verwijzing naar een andere deskundige. Het kan ook gebeuren dat uw behandelend arts voorstelt de mening van een andere arts te vragen. Als de tweede mening afwijkt van de mening van uw behandelend arts, is het aan u om te beslissen welke behandeling u wilt ondergaan. Informeert u, voordat u een second opinion vraagt, bij uw zorgverzekeraar hoe u dit het best kunt doen. Als de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, komen deze namelijk voor uw eigen rekening Behandeling door een co- of arts-assistent Doordat VUmc een academisch ziekenhuis is, bestaat de mogelijkheid dat u onderzocht of behandeld wordt door een coassistent of arts-assistent. Dit gebeurt altijd onder supervisie van uw behandelend arts. Als u hiertegen bezwaar heeft, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan uw behandelend arts. Rechten rondom uw medisch dossier Voor een goede (medische) behandeling en verzorging is het noodzakelijk dat we uw persoonlijke gegevens bewaren in een medisch dossier. Uw persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld: uw adresgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken, de diagnose en behandelplannen. Ook afschriften van correspondentie met uw huisarts en eventuele andere specialisten worden in uw medisch dossier bewaard. U mag rekenen op een goede en zorgvuldige verslaglegging in dit dossier. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Alleen de medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen zonder uw toestemming bepaalde gegevens opvragen en/of inzien. Zie voor meer informatie hierover ook hoofdstuk 3 van deze brochure. 9

10 U heeft het recht om: uw dossier in te zien; een kopie van uw dossier op te vragen; uw dossier in overleg met uw behandelaar te corrigeren of aan te vullen; (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. In de folder Uw medisch dossier en in het Kaderreglement bescherming persoonsgegevens in VUmc (privacyreglement) vindt u meer informatie over deze rechten. Ook vindt u daar informatie over het medisch dossier in geval van minderjarigheid en over inzage door anderen na overlijden van de patiënt. 2.7 Uw plichten Als patiënt heeft u ook enkele plichten die een optimale behandeling van uzelf en onze andere patiënten mogelijk maken. U moet de hulpverlener voordat de onderzoeken beginnen, maar ook tijdens de behandeling, duidelijk en volledig informeren over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling samenhangen. Hoe beter de hulpverlener is geïnformeerd, hoe beter hij u kan behandelen. U moet respect en begrip tonen voor onze medewerkers en uw medepatiënten en rekening houden met hun belangen. Agressie, fysiek geweld, seksuele intimidatie en bedreiging worden niet getolereerd binnen VUmc. Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen, waar nodig in samenwerking met politie en justitie. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een ziekenhuisverbod krijgen. Meer informatie kunt u lezen in de folder VUmc agressievrij veilige zorg en in de bijlage achter in deze brochure. U moet VUmc juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering verschaffen en de eventuele rekening tijdig betalen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten van een behandeling, ook als u verzekerd bent. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij uw zorgverzekeraar te informeren of de geadviseerde zorg of behandeling wordt vergoed. Zie voor meer informatie de folder Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? en de folder Informatie voor niet-verzekerde en/of buitenlandse patiënten. 10

11 U moet uzelf bij elk bezoek aan VUmc kunnen legitimeren door uw legitimatiebewijs en zorgpas te tonen. Deze identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruikmaakt van de medische zorg van VUmc. Hoewel kinderen onder de 14 jaar niet meer kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder, kan een bijschrijving in een geldig paspoort nog wel worden gebruikt als identificatie in de zorg. Wie na een ongeval of met spoed in het ziekenhuis wordt behandeld en geen legitimatiebewijs bij zich heeft, moet dit binnen twee weken alsnog aan het ziekenhuis tonen. Voor meer informatie over de identificatieplicht kunt u de folder Identificeren waarom? raadplegen. 11

12 3 Gebruik van uw gegevens (en lichaamsmateriaal) 3.1 Privacy en beroepsgeheim VUmc moet alle patiëntgegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling vastleggen en bewaren in uw medisch dossier. Ook röntgenopnamen of andere foto- of video-opnamen die voor uw behandeling worden gemaakt, maken deel uit van het dossier. Uw gegevens mogen niet willekeurig worden gebruikt. U heeft namelijk recht op bescherming van uw privacy. Privacy heeft zowel betrekking op informatie over uw persoonlijke levenssfeer als op de (medische) gegevens die worden vastgelegd in uw medisch dossier. Vanwege het medisch beroepsgeheim dienen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van VUmc te zwijgen over alles wat zij over u te weten zijn gekomen in het kader van uw behandeling. Zonder uw toestemming mogen zij geen gegevens doorgeven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling zijn betrokken. De zwijgplicht geldt ook voor niet strikt medische zaken, zoals wie er bij u op bezoek is geweest. U heeft ook recht op ruimtelijke privacy. Dit betekent dat er in principe geen andere hulpverleners aanwezig zijn bij uw behandeling of onderzoek dan hulpverleners die daarbij betrokken zijn of moeten worden. De opleidingsfunctie van VUmc brengt met zich mee dat er toch meerdere hulpverleners bij uw behandeling aanwezig kunnen zijn. Als u dit liever niet wilt, overleg dit dan met uw betrokken hulpverlener Gebruik van uw gegevens Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Wij geven u een overzicht. Gebruik voor diagnostiek, behandeling en nazorg Hulpverleners mogen, als dit nodig is voor uw behandeling, uw gegevens delen met andere hulpverleners die betrokken zijn of moeten worden bij uw behandeling, zonder dat hiervoor telkens uw toestemming nodig is. Zo kan de behandelend arts gegevens doorgeven aan een waarnemer, 12

13 medebehandelaar, radioloog of verpleegkundige, of aan uw huisarts na uw ontslag uit het ziekenhuis. Omdat u heeft ingestemd met behandeling in VUmc gaan de zorgverleners ervan uit dat u ook instemt met het onderling uitwisselen of verstrekken van informatie als dat voor uw behandeling nodig is. Voor de planning en ondersteuning van het zorgtraject mogen ook andere medewerkers in VUmc, bijvoorbeeld de administratief medewerkers, met uw patiëntgegevens werken Verstrekking gegevens aan derden Voor het delen van uw gegevens met derden is altijd uw toestemming nodig. Derden zijn personen die niet bij uw behandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld politie, bedrijfsverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of andere instanties. Voor anonieme gegevensuitwisseling hoeft u geen toestemming te geven. In enkele situaties, die in de wet zijn vastgelegd, mag zonder uw toestemming informatie aan derden worden verstrekt. Zo moet VUmc sommige besmettelijke ziekten direct melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die dan maatregelen kan treffen om verspreiding te voorkomen. Ook mag VUmc bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Het gaat dan om informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden VUmc gebruikt patiëntgegevens ook, in anoniem gemaakte vorm, voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, statistiek en landelijke registraties, kwaliteitsverbetering van de zorg en in algemene zin voor ondersteuning van de bedrijfsvoering. Hieronder vindt u hierover meer informatie. Als VUmc uw gegevens, op naam of op de een of andere manier herleidbaar naar u als persoon, voor andere doeleinden wil gebruiken dan voor uw behandeling, wordt uw toestemming gevraagd en kunt u hiertegen bezwaar maken. 13

14 Gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte verkrijgen we door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis hiervoor lichaamsmateriaal en medische gegevens kan gebruiken. Ook wordt lichaamsmateriaal gebruikt in medisch onderwijs aan studenten en voor de bijscholing van artsen. Voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mag het ziekenhuis gebruikmaken van lichaamsmateriaal en/of medische gegevens die anoniem gemaakt of gecodeerd zijn. Coderen gebeurt als er geen gebruik kan worden gemaakt van anonieme gegevens of anoniem lichaamsmateriaal. Al het lichaamsmateriaal en de medische gegevens krijgen in dat geval een nummer. Alleen degene die het lichaamsmateriaal en de gegevens heeft verstrekt aan de onderzoeker of aan de persoon die het onderwijs geeft, weet om welke patiënten het gaat. De onderzoeker weet niet welke naam er bij welk nummer hoort. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Raadpleeg hiervoor de folder Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?. Bij onderzoek dat niet met anonieme gegevens kan plaatsvinden en waarbij de onderzoeker dus wél over uw persoonlijke gegevens moet beschikken, zal om uw toestemming worden gevraagd. Uiteraard zijn alle onderzoekers verplicht uiterst zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Gebruik voor kwaliteit van zorg VUmc is, zoals ieder ziekenhuis, op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht de kwaliteit van zorg continu te bewaken en te verbeteren. Ook daarvoor gebruikt VUmc uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld die over wachttijden en opnameduur. Uw gegevens worden hierbij anoniem verwerkt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg zijn ook patiëntervaringen onmisbaar. Daarom vraagt VUmc patiënten op verschillende 14

15 momenten hun mening te geven of deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek. Deelname aan een kwaliteitsonderzoek is altijd vrijwillig en uw antwoorden worden altijd anoniem verwerkt. De website van VUmc geeft meer informatie over kwaliteitsonderzoeken. Ontvangt u liever geen uitnodiging om deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan het patiënteninformatiecentrum via het telefoonnummer (020) of per Gebruik voor (landelijke) registraties Om landelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren is ook informatie over patiënten nodig. Er bestaan veel (landelijke) registraties waarin (onderzoeks)- gegevens en patiëntervaringen worden vastgelegd. Ziekenhuizen houden zich aan afspraken om deze gegevens aan te leveren. De gegevens worden veelal anoniem verwerkt, maar in een aantal gevallen gebeurt dit op naam en burgerservicenummer of gepseudonimiseerd (onder een codenaam). Een voorbeeld van een dergelijke registratie is de Nederlandse Kankerregistratie. Deze verzamelt informatie over de ziekte, de behandeling(en) en het verloop. Naam en geboortedatum van patiënten worden afgeschermd en gescheiden van de overige gegevens. Alleen bevoegde medewerkers met geheimhoudingsplicht hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw gegevens worden geregistreerd, kunt u dit vertellen aan uw behandelend arts. Uw arts schrijft dit in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden geregistreerd. Gebruik van beeldmateriaal (foto-/video-opnamen) Als voor uw behandeling foto- of video-opnamen worden gemaakt, hoeft uw arts u hiervoor niet apart om toestemming te vragen, omdat deze opnamen onderdeel zijn van uw behandeling. In het geval dat een zorgverlener of onderzoeker voor onderwijs- of kwaliteitsdoeleinden een foto- of video-opname van u wil maken, moet hij u hiervoor apart om toestemming vragen. Hij zal eerst met u bespreken waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden en hoe lang deze bewaard blijven. U mag zelf bepalen of u hier wel of niet aan mee wilt werken. 15

16 Uw keuze heeft geen enkele invloed op uw verdere behandeling. In VUmc is filmen en fotograferen door derden voor professionele doeleinden (mediaproducties) niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de dienst communicatie van VUmc. U kunt deelname aan dergelijke mediaproducties altijd weigeren. 16

17 4 Klachten Alle medewerkers van VUmc zetten zich ervoor in om u als patiënt tijdens uw bezoek en verblijf zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring hebt of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachting. Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht of negatieve ervaring kunt melden: Bespreek uw klacht met de betrokkene(n). Bespreek uw klacht bij het patiënteninformatiecentrum. U kunt een officiële klacht indienen bij de klachtenbemiddelaars. U kunt een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt contact opnemen met externe instanties (zie achter in deze brochure). Voor de gehele klachtenprocedure en meer informatie kunt u de folder Wat kunt u doen met een klacht? raadplegen. 17

18 5 Schade en aansprakelijkheid Letselschade Wanneer u vindt dat u schade heeft opgelopen als gevolg van een onzorgvuldige medische (be)handeling, dan kan dit voor u een reden zijn om VUmc hiervoor aansprakelijk te stellen. U kunt ons dat laten weten door een brief te schrijven aan VUmc, ter attentie van het instituut ondersteuning patiëntenzorg. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de wijze van afhandeling. Uw persoonlijke eigendommen U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar VUmc. Dit staat ook in onze folder Welkom in VU medisch centrum. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen. Wij raden u daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor u waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Als u toch waardevolle spullen meeneemt, raden wij u af om deze in uw nachtkastje te bewaren. U kunt beter het kluisje in uw kledingkast gebruiken. Als er geen kluisje is, kunt u de verpleegkundige vragen uw persoonlijke eigendommen voor u te bewaren in een afgesloten kast. VUmc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wanneer u toch vindt dat uw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van VUmc, dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is. Er wordt eerst een onderzoek ingesteld. Een aansprakelijkstelling kunt u indienen door een brief te schrijven aan VUmc, ter attentie van het instituut ondersteuning patiëntenzorg. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de wijze van afhandeling. In uw brief moet u aangeven wat de oorzaak en de geleden schade is. Verder vragen wij u aan te tonen waaruit de schade bestaat, bijvoorbeeld door een originele aanschafnota bij te voegen. 18

19 6 Meer informatie 6.1 Binnen VU medisch centrum Bezoekadressen: Ziekenhuis: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam Polikliniek: De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam Postadres VUmc: Postbus MB Amsterdam Telefoonnummer VUmc algemeen: (020) Internet: Patiënteninformatiecentrum U kunt hier terecht voor algemene vragen die verband houden met uw ziekte (bijvoorbeeld over patiëntenverenigingen, voorlichtingsmateriaal en welzijnsorganisaties) en voor informatie over voorzieningen in VUmc, over uw rechten en plichten als patiënt en over de klachtenprocedure. Ook verzorgt dit centrum de eerste klachtenopvang. Locatie: polikliniek (PK), hoofdhal, achter de hoofdreceptie Postadres: PK 0 HAL 09, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam Telefoon: (020) Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Instituut ondersteuning patiëntenzorg (IOP) Intern adres: PK 6 Z 194 Telefoon: (020) Klachtenbemiddelaar Intern adres: PK 6 Z 194 Telefoon: (020)

20 Klachtencommissie Intern adres: PK 6 Z Buiten VU medisch centrum Meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam (Amsterdam en Diemen) Plantage Middenlaan 14 (1 hoog) 1018 DD Amsterdam Telefoon: (020) Website: Voor veel gestelde vragen kunt u ook terecht op de website van Zorgbelang Nederland: Inspectie voor de Gezondheidszorg, regio noordwest Bezoekadres: Vida gebouw, zesde etage Kabelweg BA Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Postadres: Postbus NN Amsterdam Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) Oudlaan GA Utrecht Telefoon: (030) Website: 20

21 Gedragsregels VUmc Geweld Fysiek of verbaal geweld, beledigen, en intimidatie wordt niet geaccepteerd. Alcohol en drugs Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Wapens Wapens of andere gevaarlijke voorwerpen zijn binnen VUmc niet toegestaan. Seksuele intimidatie Opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard worden niet getolereerd. Diefstal/vernieling Ook bij diefstal/vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie. Bij vernieling wordt de toegebrachte schade verhaald op de dader. Discriminatie Het is verboden anderen belachelijk te maken, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. Doelloos ophouden in en op VUmc terrein Het zich doelloos ophouden in en op het terrein van VUmc is niet toegestaan. Patiënten/bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid te kunnen verklaren. Overige huisregels Roken: Roken is in VUmc alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes. Bezoektijden: Bezoekers dienen zich te houden aan de bezoektijden en aan het aantal bezoekers per patiënt zoals dit per afdeling is toegestaan. Afval: Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken. Filmen en fotograferen: Voor privé-doeleinden is filmen en fotograferen toegestaan zonder andere patiënten in beeld te brengen. Voor meer informatie:

22 Ruimte voor aantekeningen: Disclaimer: Deze folder is slechts een samenvatting van uw rechten en plichten en bevat daarom niet alle uitzonderingen en situaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 22

23

24 Uitgave VU medisch centrum Postbus MB Amsterdam Telefoon (020) Vormgeving: DPC VUmc september

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11

De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 De poliklinieken van het CWZ G132 11-11 Welkom Vanwege gezondheidsklachten verwijst uw huisarts u naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) voor een afspraak met een arts of voor een onderzoek. Op

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF

STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF STRAKS... WORDT U OPGENOMEN OP DE AFDELING DAGBEHANDELING OF KORT VERBLIJF Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s-hertogenbosch heeft in het voorjaar van 2011 een nieuw gebouw

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum

Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Uw bezoek aan de polikliniek IBD Centrum Belangrijke telefoonnummers en webadressen Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld over de

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar

Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Wat zijn uw rechten als patiënt? Bij hulpverlener en zorgverzekeraar Colofon De rechten van patiënten. Bij hulpverlener en zorgverzekeraar, uitgave van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud In gesprek 3 Gesprekstips 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 4 Meten 4 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Privacyreglement Rendiz b.v.

Privacyreglement Rendiz b.v. Privacyreglement Rendiz b.v. Inleiding 2 Algemene bepalingen Art. 1. Begripsbepalingen Art. 2. Reikwijdte Art. 3. Doel Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 3 Art. 4. Voorwaarden voor rechtmatige

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Vredewold:bescherming persoonsgegevens, wet-

Vredewold:bescherming persoonsgegevens, wet- Titel document PRIVACYREGLEMENT Code P 4.1.16 Schrijver H.Kosse Verantwoordelijke H.Kosse Datum uitgifte Juli 2013 Geldig voor Evaluatiedatum juli 2015 Status definitief :bescherming persoonsgegevens,

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie