second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten"

Transcriptie

1 informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

2 Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het woord hulpverlener aan. Hiermee worden de verschillende beroepsbeoefenaren bedoeld die u in VUmc ontmoet: specialisten, artsen en coassistenten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of medisch maatschappelijk werkers. Kortom, iedereen die (een deel van) uw behandeling verzorgt of bij de zorg betrokken is. Soms wordt er in deze brochure verwezen naar andere documentatie. Deze documentatie kunt u opzoeken op of opvragen bij het patiënteninformatiecentrum. Het adres vindt u achter in deze brochure. Als u deze brochure online leest, kunt u door op de naam van de documentatie te klikken deze direct online raadplegen. Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt voor personen de mannelijke vorm gebruikt. Hier worden ook vrouwen mee bedoeld.

3 Inhoud 1 Doel van deze brochure 4 2 Uw rechten en plichten als patiënt De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst Het recht op informatie Toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling Vertegenwoordiging Wilsverklaring Minderjarigen Recht op een second opinion (tweede mening) Behandeling door een co- of arts-assistent Rechten rondom uw medisch dossier Uw plichten 10 3 Gebruik van uw gegevens (en lichaamsmateriaal) Privacy en beroepsgeheim Gebruik van uw gegevens Gebruik voor diagnostiek, behandeling en nazorg Verstrekking gegevens aan derden Gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden Gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor 14 wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Gebruik voor kwaliteit van zorg Gebruik voor (landelijke) registraties Gebruik van beeldmateriaal (foto-/video-opnamen) 15 4 Klachten 17 5 Schade en aansprakelijkheid Letselschade Uw persoonlijke eigendommen 18 6 Meer informatie Binnen VU medisch centrum Buiten VU medisch centrum 20 Algemene gedrags- en huisregels binnen VU medisch centrum 21 3

4 1 Doel van deze brochure Wanneer u in VU medisch centrum (VUmc) wordt behandeld, krijgt u in de regel met veel medewerkers te maken. U mag verwachten dat zij hun best doen om u een persoonlijke, deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Onze medewerkers verwachten ook het een en ander van u. Zo is bijvoorbeeld uw medewerking nodig om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Een aantal verwachtingen die het ziekenhuis en de patiënt van elkaar hebben, heeft de wetgever als rechten en plichten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar deze wet kan niet het vertrouwen vervangen waarop de relatie tussen de behandelend arts en de patiënt gebaseerd moet zijn. Voor dit vertrouwen is betrokken-heid en openheid nodig; van de artsen en verpleegkundigen, maar ook van u als patiënt. Juist omdat VUmc dit wederzijdse vertrouwen zo belangrijk vindt, informeren wij u in deze brochure over de verwachtingen die u van ons mag hebben en de verwachtingen die wij van u hebben. Wij hopen u door deze brochure inzicht te geven in uw belangrijkste rechten en plichten als patiënt. Heeft u na het lezen toch nog een vraag of wilt u meer informatie? Laat het gerust weten aan uw arts of benader het patiënteninformatiecentrum. Contactgegevens vindt u achter in deze brochure. Namens alle medewerkers van VUmc, Raad van bestuur 4

5 2 Uw rechten en plichten als patiënt De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De belangrijkste rechten en plichten vloeien voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Samengevat heeft u recht op: duidelijke informatie; het geven van toestemming voordat met de behandeling wordt begonnen; het zelf nemen van beslissingen; zorgvuldige zorg en behandeling, met onder andere een vertrouwelijke behandeling van patiëntgegevens en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ( privacy ). Hieronder worden deze rechten uitgelegd, als verwachtingen die u en de hulpverleners van elkaar hebben. Het recht op informatie Voordat onderzoek of behandeling bij u kan plaatsvinden, is uw hulpverlener verplicht u goed te informeren over: de aard en het doel van de voorgestelde behandeling en/of onderzoeken; de te verwachten gevolgen, risico s en bijwerkingen van onderzoek of behandeling; eventuele alternatieve behandelmogelijkheden; uw ziekte en de vooruitzichten na eventuele behandeling of onderzoeken. Het geven van informatie is een samenspel tussen u en uw hulpverlener. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners proberen de informatie steeds zo goed mogelijk af te stemmen op uw individuele situatie en uw wensen. Hierbij heeft u zelf ook een belangrijke taak. Als u meer informatie nodig heeft of nog niet alles heeft begrepen, geef dat dan duidelijk aan. Als u geen informatie wenst, kunt u dat ook aangeven. De hulpverlener zal dit accepteren, zolang dat niet in uw eigen of andermans nadeel is. 5

6 2.3 Toestemming geven voor onderzoek en/of behandeling Voor het uitvoeren van onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Om deze toestemming (ook wel informed consent genoemd) weloverwogen te kunnen geven, is het belangrijk dat u goede informatie krijgt. U heeft altijd het recht om een onderzoek of behandeling te weigeren. U geeft in principe toestemming voor uw gehele behandel- en/of onderzoekstraject. Als er sprake is van een ingrijpende behandeling of belastend onderzoek zal de hulpverlener u uitdrukkelijk om uw toestemming vragen. U of uw arts kan er de voorkeur aan geven uw toestemming schriftelijk vast te leggen. Het is belangrijk dat u het duidelijk aangeeft als u voor een bepaalde behandeling of bepaald onderzoek géén toestemming geeft. In dat geval bespreekt uw hulpverlener samen met u wat er verder gebeurt, wat de mogelijke gevolgen van uw beslissing zijn en welke alternatieve behandelingen er mogelijk zijn. Bij niet-ingrijpende behandelingen en onderzoeken gaan hulpverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend heeft gegeven. Als een patiënt bijvoorbeeld met een open wond op de eerste hulp komt, mag de arts ervan uitgaan dat de patiënt deze gehecht wil hebben. U mag van uw hulpverlener verwachten dat hij u gedurende de hele behandeling op de hoogte houdt en informeert over de relevante zaken, zodat u weloverwogen uw keuzes kunt (blijven) maken. Het kan gebeuren dat u van mening verandert en uw gegeven toestemming wilt intrekken. Laat dit zo spoedig mogelijk weten aan de arts. Samen kunt u dan overleggen wat verder te doen. De arts kan u vragen de intrekking schriftelijk te bevestigen. In een acute situatie zou u gevaar kunnen lopen wanneer een hulpverlener niet direct handelt. In zo n situatie mag hij u behandelen zonder toestemming van u of uw vertegenwoordigers (zie hieronder). Dit is 6

7 namelijk het meest in uw belang. Behandelen zonder toestemming kan bijvoorbeeld plaatsvinden wanneer een patiënt bij een ongeluk bewusteloos is geraakt en er direct medische hulp nodig is Vertegenwoordiging Het kan gebeuren dat u door uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent uw belangen te behartigen, bijvoorbeeld als u buiten bewustzijn bent. Dan is er sprake van wilsonbekwaamheid. De hulpverlener moet in dat geval uw vertegenwoordiger informeren over uw gezondheidstoestand en deze persoon vragen om toestemming voor behandeling of onderzoek. U kunt zelf van tevoren schriftelijk een vertegenwoordiger aanwijzen. Als u dat niet heeft gedaan, en er ook geen wettelijk vertegenwoordiger is benoemd (bijvoorbeeld een curator of mentor), zal uw partner/echtgenoot optreden als uw vertegenwoordiger en anders een ouder, kind, broer of zus. Wilsverklaring In een schriftelijke wilsverklaring kunt u vastleggen hoe u behandeld wilt worden als u wilsonbekwaam wordt. Zo kunnen beslissingen zoveel mogelijk worden genomen zoals u dat zelf gewild zou hebben. Een wilsverklaring is alleen geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan: u bent 16 jaar of ouder; de verklaring is vrijwillig door u opgesteld op een moment waarop u wilsbekwaam was; de verklaring gaat over specifieke, duidelijk omschreven ziekte(n) en/ of een specifieke behandelvraag; de verklaring is van een recente datum voorzien en door u ondertekend. Onze artsen zullen uw verklaring in principe respecteren, ook wanneer uw familie een andere mening heeft. Maar de arts zal naar eigen inzicht handelen wanneer hij daar gegronde redenen voor heeft. Zo kan het zijn dat de arts niet overtuigd is van de geldigheid en de toepasbaarheid van uw verklaring. Ook wanneer met spoed gehandeld moet worden en er geen tijd is om na te gaan of er een verklaring aanwezig is of om de inhoud ervan goed te interpreteren, zal de arts naar eigen inzicht handelen. 7

8 Het opstellen van een wilsverklaring is niet eenvoudig. U kunt uw behandelend arts of huisarts vragen u daarbij te helpen. Als u een wilsverklaring heeft, meld dit dan aan uw behandelend arts en bespreek samen de inhoud ervan, zodat hij op de hoogte is van uw wensen. Ook is het belangrijk dat u uw naasten (partner en familie) en uw huisarts informeert over uw wilsverklaring Minderjarigen Voor minderjarige patiënten gelden, afhankelijk van hun leeftijd, verschillende regels met betrekking tot hun vertegenwoordiging. Patiënten jonger dan 12 jaar Deze patiënten worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordigers (in de regel ouders of verzorgers). De arts informeert de ouders over de behandeling of het onderzoek dat hun kind zal ondergaan, waarbij het belang van het kind altijd vooropstaat. De ouders moeten toestemming geven. De arts informeert het kind naar zijn bevattingsvermogen. Patiënten tussen de 12 en16 jaar oud De arts moet zowel de patiënt als de ouder(s) informeren en beiden moeten toestemming geven voor behandeling of onderzoek. Patiënten van 16 jaar en ouder Deze patiënten worden door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst beschouwd als meerderjarig en mogen zelfstandig toestemming geven voor behandeling of onderzoek. Zij worden dus niet door de ouders vertegenwoordigd. Wilsonbekwame patiënten van 12 tot 18 jaar oud Patiënten van 12 jaar en ouder die niet hun eigen belangen kunnen behartigen (wilsonbekwaam zijn), worden vertegenwoordigd door ouder(s) of verzorger(s). Zij worden wel zoveel mogelijk naar hun bevattingsvermogen geïnformeerd. Recht op een second opinion (tweede mening) U heeft het recht om een second opinion te vragen. Dit betekent dat u een andere medisch specialist dan uw behandelend arts om zijn mening vraagt. Deze deskundige geeft op verzoek zijn mening, maar hij neemt 8

9 de behandeling niet over. U kunt een second opinion vragen wanneer u bijvoorbeeld twijfelt over een diagnose of voorgestelde behandeling. Het is verstandig deze twijfel eerst met uw behandelend arts of huisarts te bespreken. Die kan u helpen bij de verwijzing naar een andere deskundige. Het kan ook gebeuren dat uw behandelend arts voorstelt de mening van een andere arts te vragen. Als de tweede mening afwijkt van de mening van uw behandelend arts, is het aan u om te beslissen welke behandeling u wilt ondergaan. Informeert u, voordat u een second opinion vraagt, bij uw zorgverzekeraar hoe u dit het best kunt doen. Als de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, komen deze namelijk voor uw eigen rekening Behandeling door een co- of arts-assistent Doordat VUmc een academisch ziekenhuis is, bestaat de mogelijkheid dat u onderzocht of behandeld wordt door een coassistent of arts-assistent. Dit gebeurt altijd onder supervisie van uw behandelend arts. Als u hiertegen bezwaar heeft, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan uw behandelend arts. Rechten rondom uw medisch dossier Voor een goede (medische) behandeling en verzorging is het noodzakelijk dat we uw persoonlijke gegevens bewaren in een medisch dossier. Uw persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld: uw adresgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken, de diagnose en behandelplannen. Ook afschriften van correspondentie met uw huisarts en eventuele andere specialisten worden in uw medisch dossier bewaard. U mag rekenen op een goede en zorgvuldige verslaglegging in dit dossier. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden. Alleen de medewerkers in het ziekenhuis die daartoe bevoegd zijn, mogen zonder uw toestemming bepaalde gegevens opvragen en/of inzien. Zie voor meer informatie hierover ook hoofdstuk 3 van deze brochure. 9

10 U heeft het recht om: uw dossier in te zien; een kopie van uw dossier op te vragen; uw dossier in overleg met uw behandelaar te corrigeren of aan te vullen; (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. In de folder Uw medisch dossier en in het Kaderreglement bescherming persoonsgegevens in VUmc (privacyreglement) vindt u meer informatie over deze rechten. Ook vindt u daar informatie over het medisch dossier in geval van minderjarigheid en over inzage door anderen na overlijden van de patiënt. 2.7 Uw plichten Als patiënt heeft u ook enkele plichten die een optimale behandeling van uzelf en onze andere patiënten mogelijk maken. U moet de hulpverlener voordat de onderzoeken beginnen, maar ook tijdens de behandeling, duidelijk en volledig informeren over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling samenhangen. Hoe beter de hulpverlener is geïnformeerd, hoe beter hij u kan behandelen. U moet respect en begrip tonen voor onze medewerkers en uw medepatiënten en rekening houden met hun belangen. Agressie, fysiek geweld, seksuele intimidatie en bedreiging worden niet getolereerd binnen VUmc. Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen, waar nodig in samenwerking met politie en justitie. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een ziekenhuisverbod krijgen. Meer informatie kunt u lezen in de folder VUmc agressievrij veilige zorg en in de bijlage achter in deze brochure. U moet VUmc juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering verschaffen en de eventuele rekening tijdig betalen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten van een behandeling, ook als u verzekerd bent. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij uw zorgverzekeraar te informeren of de geadviseerde zorg of behandeling wordt vergoed. Zie voor meer informatie de folder Ziekenhuiszorg: wat betaalt u? en de folder Informatie voor niet-verzekerde en/of buitenlandse patiënten. 10

11 U moet uzelf bij elk bezoek aan VUmc kunnen legitimeren door uw legitimatiebewijs en zorgpas te tonen. Deze identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruikmaakt van de medische zorg van VUmc. Hoewel kinderen onder de 14 jaar niet meer kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder, kan een bijschrijving in een geldig paspoort nog wel worden gebruikt als identificatie in de zorg. Wie na een ongeval of met spoed in het ziekenhuis wordt behandeld en geen legitimatiebewijs bij zich heeft, moet dit binnen twee weken alsnog aan het ziekenhuis tonen. Voor meer informatie over de identificatieplicht kunt u de folder Identificeren waarom? raadplegen. 11

12 3 Gebruik van uw gegevens (en lichaamsmateriaal) 3.1 Privacy en beroepsgeheim VUmc moet alle patiëntgegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling vastleggen en bewaren in uw medisch dossier. Ook röntgenopnamen of andere foto- of video-opnamen die voor uw behandeling worden gemaakt, maken deel uit van het dossier. Uw gegevens mogen niet willekeurig worden gebruikt. U heeft namelijk recht op bescherming van uw privacy. Privacy heeft zowel betrekking op informatie over uw persoonlijke levenssfeer als op de (medische) gegevens die worden vastgelegd in uw medisch dossier. Vanwege het medisch beroepsgeheim dienen artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van VUmc te zwijgen over alles wat zij over u te weten zijn gekomen in het kader van uw behandeling. Zonder uw toestemming mogen zij geen gegevens doorgeven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling zijn betrokken. De zwijgplicht geldt ook voor niet strikt medische zaken, zoals wie er bij u op bezoek is geweest. U heeft ook recht op ruimtelijke privacy. Dit betekent dat er in principe geen andere hulpverleners aanwezig zijn bij uw behandeling of onderzoek dan hulpverleners die daarbij betrokken zijn of moeten worden. De opleidingsfunctie van VUmc brengt met zich mee dat er toch meerdere hulpverleners bij uw behandeling aanwezig kunnen zijn. Als u dit liever niet wilt, overleg dit dan met uw betrokken hulpverlener Gebruik van uw gegevens Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Wij geven u een overzicht. Gebruik voor diagnostiek, behandeling en nazorg Hulpverleners mogen, als dit nodig is voor uw behandeling, uw gegevens delen met andere hulpverleners die betrokken zijn of moeten worden bij uw behandeling, zonder dat hiervoor telkens uw toestemming nodig is. Zo kan de behandelend arts gegevens doorgeven aan een waarnemer, 12

13 medebehandelaar, radioloog of verpleegkundige, of aan uw huisarts na uw ontslag uit het ziekenhuis. Omdat u heeft ingestemd met behandeling in VUmc gaan de zorgverleners ervan uit dat u ook instemt met het onderling uitwisselen of verstrekken van informatie als dat voor uw behandeling nodig is. Voor de planning en ondersteuning van het zorgtraject mogen ook andere medewerkers in VUmc, bijvoorbeeld de administratief medewerkers, met uw patiëntgegevens werken Verstrekking gegevens aan derden Voor het delen van uw gegevens met derden is altijd uw toestemming nodig. Derden zijn personen die niet bij uw behandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld politie, bedrijfsverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of andere instanties. Voor anonieme gegevensuitwisseling hoeft u geen toestemming te geven. In enkele situaties, die in de wet zijn vastgelegd, mag zonder uw toestemming informatie aan derden worden verstrekt. Zo moet VUmc sommige besmettelijke ziekten direct melden aan de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die dan maatregelen kan treffen om verspreiding te voorkomen. Ook mag VUmc bepaalde gegevens verstrekken aan de zorgverzekeraar. Het gaat dan om informatie die nodig is om een machtiging voor de behandeling af te geven of de rekening voor de behandeling te controleren. Gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden VUmc gebruikt patiëntgegevens ook, in anoniem gemaakte vorm, voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, statistiek en landelijke registraties, kwaliteitsverbetering van de zorg en in algemene zin voor ondersteuning van de bedrijfsvoering. Hieronder vindt u hierover meer informatie. Als VUmc uw gegevens, op naam of op de een of andere manier herleidbaar naar u als persoon, voor andere doeleinden wil gebruiken dan voor uw behandeling, wordt uw toestemming gevraagd en kunt u hiertegen bezwaar maken. 13

14 Gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte verkrijgen we door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het belangrijk dat het ziekenhuis hiervoor lichaamsmateriaal en medische gegevens kan gebruiken. Ook wordt lichaamsmateriaal gebruikt in medisch onderwijs aan studenten en voor de bijscholing van artsen. Voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mag het ziekenhuis gebruikmaken van lichaamsmateriaal en/of medische gegevens die anoniem gemaakt of gecodeerd zijn. Coderen gebeurt als er geen gebruik kan worden gemaakt van anonieme gegevens of anoniem lichaamsmateriaal. Al het lichaamsmateriaal en de medische gegevens krijgen in dat geval een nummer. Alleen degene die het lichaamsmateriaal en de gegevens heeft verstrekt aan de onderzoeker of aan de persoon die het onderwijs geeft, weet om welke patiënten het gaat. De onderzoeker weet niet welke naam er bij welk nummer hoort. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Raadpleeg hiervoor de folder Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?. Bij onderzoek dat niet met anonieme gegevens kan plaatsvinden en waarbij de onderzoeker dus wél over uw persoonlijke gegevens moet beschikken, zal om uw toestemming worden gevraagd. Uiteraard zijn alle onderzoekers verplicht uiterst zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Gebruik voor kwaliteit van zorg VUmc is, zoals ieder ziekenhuis, op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht de kwaliteit van zorg continu te bewaken en te verbeteren. Ook daarvoor gebruikt VUmc uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld die over wachttijden en opnameduur. Uw gegevens worden hierbij anoniem verwerkt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg zijn ook patiëntervaringen onmisbaar. Daarom vraagt VUmc patiënten op verschillende 14

15 momenten hun mening te geven of deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek. Deelname aan een kwaliteitsonderzoek is altijd vrijwillig en uw antwoorden worden altijd anoniem verwerkt. De website van VUmc geeft meer informatie over kwaliteitsonderzoeken. Ontvangt u liever geen uitnodiging om deel te nemen aan een kwaliteitsonderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan het patiënteninformatiecentrum via het telefoonnummer (020) of per Gebruik voor (landelijke) registraties Om landelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren is ook informatie over patiënten nodig. Er bestaan veel (landelijke) registraties waarin (onderzoeks)- gegevens en patiëntervaringen worden vastgelegd. Ziekenhuizen houden zich aan afspraken om deze gegevens aan te leveren. De gegevens worden veelal anoniem verwerkt, maar in een aantal gevallen gebeurt dit op naam en burgerservicenummer of gepseudonimiseerd (onder een codenaam). Een voorbeeld van een dergelijke registratie is de Nederlandse Kankerregistratie. Deze verzamelt informatie over de ziekte, de behandeling(en) en het verloop. Naam en geboortedatum van patiënten worden afgeschermd en gescheiden van de overige gegevens. Alleen bevoegde medewerkers met geheimhoudingsplicht hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw gegevens worden geregistreerd, kunt u dit vertellen aan uw behandelend arts. Uw arts schrijft dit in uw dossier en zorgt ervoor dat uw gegevens niet worden geregistreerd. Gebruik van beeldmateriaal (foto-/video-opnamen) Als voor uw behandeling foto- of video-opnamen worden gemaakt, hoeft uw arts u hiervoor niet apart om toestemming te vragen, omdat deze opnamen onderdeel zijn van uw behandeling. In het geval dat een zorgverlener of onderzoeker voor onderwijs- of kwaliteitsdoeleinden een foto- of video-opname van u wil maken, moet hij u hiervoor apart om toestemming vragen. Hij zal eerst met u bespreken waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden en hoe lang deze bewaard blijven. U mag zelf bepalen of u hier wel of niet aan mee wilt werken. 15

16 Uw keuze heeft geen enkele invloed op uw verdere behandeling. In VUmc is filmen en fotograferen door derden voor professionele doeleinden (mediaproducties) niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de dienst communicatie van VUmc. U kunt deelname aan dergelijke mediaproducties altijd weigeren. 16

17 4 Klachten Alle medewerkers van VUmc zetten zich ervoor in om u als patiënt tijdens uw bezoek en verblijf zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring hebt of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan uw verwachting. Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht of negatieve ervaring kunt melden: Bespreek uw klacht met de betrokkene(n). Bespreek uw klacht bij het patiënteninformatiecentrum. U kunt een officiële klacht indienen bij de klachtenbemiddelaars. U kunt een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt contact opnemen met externe instanties (zie achter in deze brochure). Voor de gehele klachtenprocedure en meer informatie kunt u de folder Wat kunt u doen met een klacht? raadplegen. 17

18 5 Schade en aansprakelijkheid Letselschade Wanneer u vindt dat u schade heeft opgelopen als gevolg van een onzorgvuldige medische (be)handeling, dan kan dit voor u een reden zijn om VUmc hiervoor aansprakelijk te stellen. U kunt ons dat laten weten door een brief te schrijven aan VUmc, ter attentie van het instituut ondersteuning patiëntenzorg. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de wijze van afhandeling. Uw persoonlijke eigendommen U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar VUmc. Dit staat ook in onze folder Welkom in VU medisch centrum. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen. Wij raden u daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor u waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Als u toch waardevolle spullen meeneemt, raden wij u af om deze in uw nachtkastje te bewaren. U kunt beter het kluisje in uw kledingkast gebruiken. Als er geen kluisje is, kunt u de verpleegkundige vragen uw persoonlijke eigendommen voor u te bewaren in een afgesloten kast. VUmc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wanneer u toch vindt dat uw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van VUmc, dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is. Er wordt eerst een onderzoek ingesteld. Een aansprakelijkstelling kunt u indienen door een brief te schrijven aan VUmc, ter attentie van het instituut ondersteuning patiëntenzorg. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en verdere informatie over de wijze van afhandeling. In uw brief moet u aangeven wat de oorzaak en de geleden schade is. Verder vragen wij u aan te tonen waaruit de schade bestaat, bijvoorbeeld door een originele aanschafnota bij te voegen. 18

19 6 Meer informatie 6.1 Binnen VU medisch centrum Bezoekadressen: Ziekenhuis: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam Polikliniek: De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam Postadres VUmc: Postbus MB Amsterdam Telefoonnummer VUmc algemeen: (020) Internet: Patiënteninformatiecentrum U kunt hier terecht voor algemene vragen die verband houden met uw ziekte (bijvoorbeeld over patiëntenverenigingen, voorlichtingsmateriaal en welzijnsorganisaties) en voor informatie over voorzieningen in VUmc, over uw rechten en plichten als patiënt en over de klachtenprocedure. Ook verzorgt dit centrum de eerste klachtenopvang. Locatie: polikliniek (PK), hoofdhal, achter de hoofdreceptie Postadres: PK 0 HAL 09, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam Telefoon: (020) Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Instituut ondersteuning patiëntenzorg (IOP) Intern adres: PK 6 Z 194 Telefoon: (020) Klachtenbemiddelaar Intern adres: PK 6 Z 194 Telefoon: (020)

20 Klachtencommissie Intern adres: PK 6 Z Buiten VU medisch centrum Meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam (Amsterdam en Diemen) Plantage Middenlaan 14 (1 hoog) 1018 DD Amsterdam Telefoon: (020) Website: Voor veel gestelde vragen kunt u ook terecht op de website van Zorgbelang Nederland: Inspectie voor de Gezondheidszorg, regio noordwest Bezoekadres: Vida gebouw, zesde etage Kabelweg BA Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Postadres: Postbus NN Amsterdam Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) Oudlaan GA Utrecht Telefoon: (030) Website: 20

21 Gedragsregels VUmc Geweld Fysiek of verbaal geweld, beledigen, en intimidatie wordt niet geaccepteerd. Alcohol en drugs Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Wapens Wapens of andere gevaarlijke voorwerpen zijn binnen VUmc niet toegestaan. Seksuele intimidatie Opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van seksuele aard worden niet getolereerd. Diefstal/vernieling Ook bij diefstal/vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie. Bij vernieling wordt de toegebrachte schade verhaald op de dader. Discriminatie Het is verboden anderen belachelijk te maken, of achter te stellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding. Doelloos ophouden in en op VUmc terrein Het zich doelloos ophouden in en op het terrein van VUmc is niet toegestaan. Patiënten/bezoekers dienen zich te kunnen legitimeren en hun aanwezigheid te kunnen verklaren. Overige huisregels Roken: Roken is in VUmc alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimtes. Bezoektijden: Bezoekers dienen zich te houden aan de bezoektijden en aan het aantal bezoekers per patiënt zoals dit per afdeling is toegestaan. Afval: Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalbakken. Filmen en fotograferen: Voor privé-doeleinden is filmen en fotograferen toegestaan zonder andere patiënten in beeld te brengen. Voor meer informatie:

22 Ruimte voor aantekeningen: Disclaimer: Deze folder is slechts een samenvatting van uw rechten en plichten en bevat daarom niet alle uitzonderingen en situaties. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 22

23

24 Uitgave VU medisch centrum Postbus MB Amsterdam Telefoon (020) Vormgeving: DPC VUmc september

Rechten en plichten. informatie en toestemming second opinion medisch dossier

Rechten en plichten. informatie en toestemming second opinion medisch dossier informatie en toestemming second opinion medisch dossier bescherming persoonsgegevens klachtenregeling schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen;

- behoud van zijn verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen; Rechten en plichten U wordt behandeld in Máxima Medisch Centrum. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt.

1.2 Deskundige behandeling OLVG zal zich maximaal inspannen dat u een deskundige behandeling en een goede verzorging krijgt. 8 juni 2016 / 1087 rechten en plichten Bij uw bezoek aan OLVG krijgt u met meerdere medewerkers te maken. U mag een deskundige behandeling en goede zorg verwachten. Dat is onze plicht en uw recht. En welke

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl

Uw rechten en plichten als patiënt. www.nwz.nl Uw rechten en plichten als patiënt www.nwz.nl Inhoud Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 3 Uw plichten 5 Uw medische gegevens 7 Uw vragen 9 Notities 9 2 Wanneer er met uw gezondheid

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht...

1. Rechten Uw rechten Deskundige behandeling Informatie Privacy Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht... rechten en plichten Inhoud 1. Rechten... 4 1.1 Uw rechten... 4 1.2 Deskundige behandeling... 4 1.3 Informatie... 4 1.4 Privacy... 4 1.5 Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht... 5 1.6 Toestemming voor de

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Rechten en plichten Radboud universitair medisch centrum

Rechten en plichten Radboud universitair medisch centrum Rechten en plichten Leeswijzer In de tekst van deze folder treft u nogal eens het woord hulpverlener aan. Dit woord wordt gebruikt voor de verschillende beroepsbeoefenaren: specialisten, arts-assistenten,

Nadere informatie

Algemeen. Rechten en plichten.

Algemeen. Rechten en plichten. Algemeen Rechten en plichten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op informatie... 3 Toestemming voor onderzoek en/of behandeling... 3 Minderjarigen... 5 Privacy... 6 Second opinion... 6 Geluidsopnamen

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling kwaliteit & veiligheid Inhoudsopgave 1. Uw rechten als patiënt: pag. 2 Welke informatie moet de hulpverlener mij geven? Mag de hulpverlener zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst)

Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Algemeen W.G.B.O (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) Uw rechten en plichten De Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Rechten en plichten van patiënten

Rechten en plichten van patiënten Rechten en plichten van patiënten Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Rechten. van volwassen patiënten PATIËNTEN INFORMATIE Rechten van volwassen patiënten De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de hulpverlener. Zowel u als de hulpverlener hebben op grond

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt 6 Rechten en plichten

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Patiëntenrechten en -plichten

Patiëntenrechten en -plichten Patiëntenrechten en -plichten Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Rechten 1 Het recht op informatie 1 Uitzondering op informatieplicht van de hulpverlener 2 Het recht niet te weten

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

PATIËNT en uw rechten de WGBO

PATIËNT en uw rechten de WGBO PATIËNT en uw rechten de WGBO Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt Uw rechten als patiënt In deze folder leest u welke rechten en plichten u als patiënt heeft en op welke manier u hiervan binnen het Kennemer Gasthuis (KG) gebruik kunt maken. De

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers

Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Patiëntenservice Klachtenopvang - Informatie en voorlichting Schadeclaims- Inzage dossiers Een opname in het ziekenhuis of een behandeling op de polikliniek roept vaak vragen op. Zo wilt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? 1 U bezoekt een van de Santeon ziekenhuizen voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Informatie voor cliënten Inhoud 1 Rechten 5 1.1 Recht op informatie 5 1.2 Het recht om geen informatie te willen 5 1.3 Recht op toestemming 5 1.4 Het

Nadere informatie

Medisch Spectrum Twente. Rechten, plichten en klachten

Medisch Spectrum Twente. Rechten, plichten en klachten Medisch Spectrum Twente Rechten, plichten en klachten Inleiding 1 Inhoud Inleiding Inleiding 1 Uw rechten en plichten 1 Rechten, plichten en klachten 2 Recht op informatie 2 Het verlenen van toestemming

Nadere informatie

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen.

U kunt ook vragen of de informatie voor u op papier wordt gezet, zodat u deze thuis rustig kunt nalezen. Patiënten rechten De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vind u een overzicht van uw belangrijkste rechten in de zorg. (bron: www.zorgvelang-nederland.nl)

Nadere informatie

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht

Identificatieplicht Zorgverzekering en betalingsplicht Rechten en Plichten De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistent of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Hieronder vindt u een samenvatting van de inhoud van de WGBO. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere

Nadere informatie

Rechten en plichten ALGEMEEN

Rechten en plichten ALGEMEEN ALGEMEEN Rechten en plichten Inhoud Inleiding Rechten en plichten volgens de WGBO Recht op informatie Toestemming voor onderzoek en/of behandeling Recht op inzage in het patiëntendossier Recht op aanvulling

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC

Rechten en plichten van de patiënt in het Erasmus MC Als patiënt heeft u rechten en plichten. In deze folder vindt u hierover informatie. Het Erasmus MC Het Erasmus MC, gevestigd in de stad Rotterdam, is een universitair medisch centrum waar nieuwe kennis

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Korte informatie over de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst Uw rechten als patiënt Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging

Behandeling in Kinderdagverpleging. Nazorg Kinderdagverpleging Behandeling in Kinderdagverpleging Nazorg Kinderdagverpleging Vandaag is uw kind op de afdeling Kinderdagverpleging geweest voor de volgende behandeling: Bij deze behandeling zijn de volgende ingrepen

Nadere informatie

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier

Uw medisch en/of verpleegkundig dossier Algemeen Uw medisch en/of verpleegkundig dossier www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Recht op inzage... 3 Recht op een kopie... 3 De machtiging... 4 Recht op een kopie van uw röntgenfoto s of andere foto

Nadere informatie

Omgaan met patiëntengegevens

Omgaan met patiëntengegevens Omgaan met patiëntengegevens Inleiding Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier (ook wel status genoemd) aanlegt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt

Uw rechten als patiënt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw rechten als patiënt z Rechten en plichten 1 Uw rechten Als patiënt hebt u bepaalde rechten. Deze zijn wettelijk vastgelegd

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of Klachtenregeling 0 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn

Nadere informatie

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt

De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt De rechten en plichten van de ziekenhuispatiënt Voorwoord Ieder van ons komt vroeg of laat in contact met het ziekenhuis: als patiënt, als familielid of anderszins. Over het algemeen is de kwaliteit van

Nadere informatie

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje 1. Het recht op informatie De hulpverlener heeft de plicht u te informeren over: Patiëntenrechten De belangrijkste patiëntenrechten op een rijtje De overheid regelt in verschillende wetten de rechten én plichten van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste.

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder?

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Met deze folder willen we u informeren over uw rechten en onze plichten die zijn vastgelegd in de wetgeving. Het verwerken van uw

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

Privacyreglement Groenhuysen

Privacyreglement Groenhuysen Privacyreglement Groenhuysen Voorwoord Dit privacyreglement heeft als doel een praktische uitwerking te geven van de relevante bepalingen van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet bijzondere opneming

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Algemene leveringsvoorwaarden ggz Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Algemene leveringsvoorwaarden ggz informatie voor cliënten >> 1 Alleen met goede informatie kunt u de juiste beslissingen nemen Als u bij GGzE in zorg

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Patiënteninformatie Uw rechten en plichten als patiënt Informatie over uw behandelingsovereenkomst Uw rechten als patiënt Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts,

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Patiëntenrechten van u en uw kind

Patiëntenrechten van u en uw kind Patiëntenrechten van u en uw kind Inleiding In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. De folder is geschreven voor ouders. Voor kinderen is er een speciale internetsite

Nadere informatie

Uw privacy- en persoonsgegevens

Uw privacy- en persoonsgegevens Uw privacy- en persoonsgegevens Algemeen Bescherming van de privacy is in de gezondheidszorg erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar op straat komen te liggen. In Nederland is de Wet

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Patiëntenrechten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Patiëntenrechten Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Algemene informatie Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek voor

Welkom op de polikliniek voor REVALIDATIE Welkom op de polikliniek voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en revalidatiegeneeskunde Welkom! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis. Deze folder legt u uit waar u aan moet denken bij

Nadere informatie

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl

Een klacht. Laat het ons weten. mca.nl Een klacht Laat het ons weten mca.nl Inhoudsopgave Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 6 Externe instanties

Nadere informatie

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Patiëntenrechten en kinderen

Patiëntenrechten en kinderen Patiëntenrechten en kinderen 2 Wanneer uw kind in CWZ wordt behandeld, vertrouwt u de zorg voor uw kind toe aan een arts of een andere deskundige. Kinderen worden in CWZ zoveel mogelijk betrokken bij zaken

Nadere informatie