Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR96251_1 3 juni 2016 Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2406 Nr. 7 Raadsbesluit van 5 april 2011, houdende vaststelling van de verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo. Subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. College: het college van Burgemeester en Wethouders van Almelo; b. Subsidieplafond: het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld; c. Aanvraag: het verzoek om subsidie door middel van het Aanvraagformulier subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo dat via DigiD wordt ingevuld en opgestuurd; d. Aanvrager: de eigenaar en tevens bewoner van een bestaande particuliere woning die een aanvraag heeft ingediend; e. Lijst met te subsidiëren maatregelen: voor enige periode vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen en daarvoor beschikbaar gestelde subsidie ( in procenten); f. Subsidiabele kosten: de kosten van maatregelen waarvoor volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen subsidie beschikbaar is; g. Formulier Uitkering subsidieregeling isolatiemaatregelen Almelo: het formulier door middel waarvan, na realisering van maatregelen, de aanvraag om uitkering van de verleende subsidie moet worden ingediend; h. Energie maatwerkadvies: een door een nationale beoordelingsrichtlijn BRL gecertificeerde adviseur opgesteld advies voor een particuliere woning over mogelijke maatregelen ter besparing van energie; i. Gebouwschil: de buitenzijde van de woning, dus van boven naar beneden dak, muren (inclusief beglazing) en begane grond vloer; j. Thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde ruimte en buiten(lucht); k. Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet; l. Recreatie woning: een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt. Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar en tevens bewoner van een bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat de energieprestatie van die woning wordt verhoogd. Hoofdstuk II VOORWAARDEN VOOR DE SUBSIDIE Artikel 3 Voorwaarden 1. Subsidie voor het treffen van maatregelen wordt verleend wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan: a. De woning is van vóór 1995 (de bouwvergunning is bepalend); b. Het gaat om een niet recreatieve woning; c. De aanvrager van subsidie is eigenaar en tevens bewoner van de woning; 1

2 d. Voor de woning is een energie maatwerkadvies opgesteld. Het advies mag niet ouder zijn dan vijf jaar; e. Er wordt voor de woning slechts één aanvraag per twaalf maanden in behandeling genomen; f. Het betreft maatregelen die in het maatwerkadvies worden aanbevolen; g. Het betreft maatregelen ter isolatie van de thermische schil van de woning; h. Het betreft maatregelen die voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen; i. De toe te passen bouwmaterialen hebben minimaal het CE-keur; j. De toe te passen isolatiematerialen zijn geëigend en algemeen erkend; k. De toe te passen bouw- en isolatiemaatregelen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn niet eerder toegepast c.q. gebruikt; l. Het betreft niet vervangende bouw of ver(nieuw)bouw; m. Het betreft maatregelen die niet ook door de rijksoverheid worden gesubsidieerd, tenzij deze stapeling van subsidie expliciet is toegelaten; n. Aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijvoorbeeld rijkssubsidie); o. Het betreft niet maatregelen die op grond van het Bouwbesluit reeds verplicht zijn. 2. Ter tegemoetkoming in de kosten van een energie maatwerkadvies wordt subsidie verleend tot een maximum van 200,- wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan: a. Subsidie uit het project Energieloket ( is niet meer mogelijk; b. Aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijvoorbeeld rijkssubsidie); c. De voorwaarden genoemd in artikel 3, lid 1, sub a, b en c zijn tevens hier van toepassing; d. Het energie maatwerkadvies dient door een gecertificeerde adviseur, nationale beoordelingsrichtlijn BRL , opgesteld te worden; e. De maximum verleende subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. 3. De in artikel 3, lid 2 genoemde subsidie wordt met een maximum van 150,- verhoogd indien: a. Minimaal één van de geadviseerde maatregelen uit het uitgevoerde energie maatwerkadvies is gerealiseerd, en b. de uitgevoerde maatregelen voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen, en c. een aanvraag voor deze maatregelen leidt tot vaststelling en uitkering van subsidie. d. De maximaal verleende subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Artikel 4 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf) Ook door een aanvrager zelf uitgevoerde maatregelen komen voor subsidie op basis van de regeling in aanmerking mits deze maatregelen voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen. Dit geldt niet voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Indien maatregelen in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, komen uitsluitend de aangebrachte c.q. toegepaste bouw- en isolatiematerialen voor subsidiëring in aanmerking. De aanvrager die zelf maatregelen wil uitvoeren, dient dat aan de hand van deskundig advies of begeleiding op degelijke wijze te doen. De aanvrager dient aannemelijk te kunnen maken dat deze de nodige deskundige informatie heeft ingewonnen en/of deskundige begeleiding heeft gekregen. Artikel 5 Subsidieplafond, hoogte subsidie 1. Het college stelt het subsidieplafond vast. 2. Gedurende de looptijd van de regeling is per woning maximaal 2.500,- (inclusief BTW) subsidie beschikbaar voor het energie maatwerkadvies en de maatregelen die voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen. 3. De minimaal aan te vragen subsidie bedraagt 600,- tenzij uit het maatwerkadvies blijkt dat geen andere maatregelen worden geadviseerd die op de lijst van te subsidiëren maatregelen voorkomen. 4. Indien de aanvraag niet per DigiD maar aan de balie in het gemeentehuis voor de aanvrager wordt ingevuld dan wordt de verleende subsidie verminderd met 25,-. 5. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. 6. Indien een aanvraag niet aan de vereisten van indiening voldoet, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop alsnog aan de indieningvereisten is voldaan. 7. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting. Hoofdstuk III DE AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE 2

3 Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag De aanvrager vraagt subsidie, voor het treffen van maatregelen en het maatwerkadvies, aan door middel van het DigiD formulier dat op de gemeentelijke website staat. Een aanvrager kan er voor kiezen om het formulier aan de balie te laten invullen, hiervoor wordt 25,- in mindering gebracht op het totaal te verlenen subsidie bedrag. Hoofdstuk IV DE VERLENING VAN SUBSIDIE Artikel 8 Beslissing op aanvraag subsidie Het college beslist binnen 2 weken na de datum van ontvangst op de aanvraag. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen. Artikel 9 Weigeringsgronden Subsidie wordt geweigerd: 1. Als aanvrager niet heeft voldaan aan de voorschriften van deze regeling; 2. Als maatregelen waarvoor subsidie is verleend niet uitgevoerd zijn; 3. Als al voor het indienen van de aanvraag maatregelen aan het huis zijn uitgevoerd tenzij deze maatregelen zijn uitgevoerd in de periode 15 oktober 2010 tot en met start van deze regeling; 4. Als voor het indienen van de aanvraag nog geen energie maatwerkadvies is uitgevoerd; 5. Voor zover door het verlenen daarvan het subsidieplafond wordt overschreden; 6. Voor zover het college van oordeel is dat een aanvraag, en/of wat aan maatregelen is uitgevoerd, en/of de toepassing van materialen, afwijkt van de regeling en van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is. Artikel 10 Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling. Artikel 11 Voorschotten Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt. Hoofdstuk V DE VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE Artikel 12 Aanvraag subsidie vaststelling 1. De aanvrager dient zo spoedig mogelijk na het realiseren van de maatregelen, waarvoor subsidie is verleend, doch uiterlijk binnen 5 maanden na datum van subsidieverlening, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Dit dient plaats te vinden door middel van het Aanvraagformulier Uitkering subsidie isolatiemaatregelen, en daarbij alle vereiste en na overleg met aanvragereventueel nader door college verlangde bescheiden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie in het stadhuis of te downloaden van de website van de gemeente Almelo of via 2. Na ontvangst van het formulier uitkering subsidie isolatiemaatregelen en of energie maatwerkadvies volgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de datum van ontvangst een besluit van het college omtrent subsidievaststelling. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen. 3. Indien aanvrager niet binnen 5 maanden een aanvraagformulier tot vaststelling van de subsidie heeft ingediend zoals in lid 1 staat vermeld wordt de subsidie geweigerd; Artikel 13 Verplichting aanvrager 1. Aanvrager verklaart zich met het gebruik maken van het gestelde in deze regeling bereid de medewerkers van de Afdeling ROM, team BMCH van de gemeente Almelo toe te laten tot de woning met het doel te controleren op de correcte uitvoering van deze regeling. 2. Aanvrager dient tenminste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden. Hoofdstuk VII 3

4 SLOTBEPALINGEN Artikel 14 Looptijd en inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt en geldt tot het subsidieplafond is bereikt of uiterlijk tot en met 31 december Artikel 15 Hardheidsclausule Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening en van het gestelde in de geldende lijst met gesubsidieerde maatregelen. Artikel 16 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo. Gedaan ter openbare vergadering van 5 april 2011, Lijst met veel gestelde vragen en tevens toelichting op de subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo Begrip regeling Waar in deze lijst regeling is gebruikt, wordt de bovengenoemde subsidieregeling bedoeld. Wat is de looptijd van de regeling? De regeling loopt van 18 april 2011 tot 31 december 2014, met terugwerkende kracht tot 15 oktober Tenzij het budget voor deze regeling is uitgeput. Vallen ook vóór 15 oktober 2010 aangebrachte isolatiemaatregelen onder de regeling? Nee, alle maatregelen die u voor 15 oktober 2010 heeft aangebracht vallen niet onder de regeling. Hoe gaat de gemeente nu om met de kosten van isolatiemaatregelen die zijn gerealiseerd in de periode tussen 15 oktober en 18 april 2011? Aangetoond moet kunnen worden door middel van originele rekeningen dat maatregelen ook écht na 15 oktober 2010 zijn aangebracht. De aangebrachte isolatiemaatregelen moeten in een maatwerkadviesrapport geadviseerd zijn. Heeft u de maatregelen zelf aangebracht dan moet u originele aankoopbonnen overleggen van de isolatiemaatregelen die na genoemde datum zijn gekocht en zal u in ieder geval altijd aannemelijk moeten kunnen maken dat na genoemde datum de maatregelen heeft gerealiseerd. Heeft u de isolatiemaatregelen laten uitvoeren door een bedrijf, dan moet de gespecificeerde rekening op naam en adres van na genoemde datum. Heef u naast isolatiemaatregelen ook andere werkzaamheden laten uitvoeren zoals het netjes afwerken van bijvoorbeeld de binnenzijde van het dak, dan moet dit duidelijk uit de rekening blijken. Want uitsluitend isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan wordt gesubsidieerd. Hoe verloopt de procedure? De procedure voor de aanvraag van subsidie verloopt als volgt: 1. Het indienen van de aanvraag van subsidie via DigiD (artikel 6 en 7 van de regeling). U kunt de aanvraag ook aan de balie in het stadhuis laten invullen. Hiervoor wordt 25,- in mindering gebracht op het totaal te verlenen subsidiebedrag. 2. U krijgt binnen 2 tot 4 weken bericht hoeveel subsidie u krijgt. 3. Na het aanbrengen van de isolatiemaatregelen kunt u een verzoek tot uitkering van de subsidie indienen. Hiervoor is een formulier beschikbaar op de website van de gemeente. Dit moet binnen 5 maanden nadat u bericht heeft gekregen van de gemeente hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen (punt 2). 4. U krijgt binnen 4 tot 6 weken bericht welk bedrag u aan subsidie ontvangt en naar uw rekening wordt overgemaakt. Op volgorde van ontvangst Aanvragen moeten worden ingediend bij de gemeente Almelo. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Daarbij geldt van wie het eerst komt het eerst maalt. Wat gebeurt er al mijn aanvraag niet compleet is? Een aanvraag is niet compleet als bijvoorbeeld de bijlagen niet compleet is of als er geen handtekening opstaat of u hebt het formulier is niet goed ingevuld. U wordt gebeld of u krijgt een brief dat de aanvraag niet compleet is en dat u die moet aanvullen. De datum van ontvangst van de aanvraag schuift op tot het moment dat de aanvraag compleet is. 4

5 Wat is een EPA of energie maatwerkadvies en wat kan ik ermee? Een EPA (energie Prestatie Advies) of maatwerkadvies is een door een gecertificeerd adviseur opgesteld advies voor uw woning. Dit advies is objectief en deskundig. Het advies maakt duidelijk welke maatregelen u het beste kunt treffen en wat de terugverdientijd is van de maatregel. Ook krijgt een u energielabel van uw huis van het moment van opname. Na het aanbrengen van (een deel) van de geadviseerde maatregelen kunt u een nieuw label aanvragen. Hier zijn soms extra kosten aan verbonden. In een maatwerkadvies kunnen ook andere maatregelen staan dan isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Hiervoor krijgt u geen subsidie via de regeling. Een prettige bijkomstigheid is meestal dat de woning na het aanbrengen van isolatiemaatregelen comfortabeler wordt en dat de waarde van uw woning stijgt. Moet ik een maatwerkadvies laten uitvoeren? Ja, vóór dat u een subsidie aanvraag doet voor isolatiemaatregelen moet u een maatwerkadvies hebben uitgevoerd. Want zo kunt u het beste beoordelen welke maatregelen voor uw situatie zinvol zijn. Is er ook subsidie voor een maatwerkadvies? Landelijk was er een subsidieregeling maar het budget van deze landelijke regeling is op. Het kan zijn dat deze regeling weer open wordt gesteld als er weer nieuw budget komt. Via het project Energieloket kunt u een maatwerkadvies laten uitvoeren, u krijgt dan 200, - korting tot het budget van het project is uitgeput. Meer informatie vindt u op U kunt natuurlijk ook een ander gecertificeerde adviseur inschakelen. Hiervoor geldt echter niet de korting van 200, -. Als u 1 of meerdere isolatiemaatregelen aanbrengt dan wordt het resterende bedrag van het maatwerkadvies met een maximum van 150, - vergoed. Dit geldt voor iedereen die na 15 oktober 2010 een maatwerkadvies heeft laten uitvoeren en 1 of meerdere isolatiemaatregelen uit het maatwerkadvies heeft aangebracht en die geen rijkssubsidie hiervoor hebben ontvangen. Voor welke isolatiemaatregelen is de gemeentelijke subsidie beschikbaar? De subsidie is uitsluitend bedoeld voor maatregelen ter verbetering van de isolatie van de schil van uw woning (dak, vloer of muur) of voor bepaalde soorten ventilatie. Ventilatie is bij het aanbrengen van isolatiemaatregelen heel belangrijk. Het isoleren van u schuur of garage komt niet in aanmerking voor subsidie. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Het minimale subsidiebedrag is 600, - en maximaal 2.500, - voor isolatiemaatregelen. Wat betekent minimaal 600, - euro subsidie? U dient dan voor minimaal 1.500, - aan kosten te hebben die voor subsidie in aanmerking komen. Hoeveel subsidie krijg ik op welke maatregelen? In de Lijst met maatregelen en subsidiehoogte staat vermeld voor welke maatregel u subsidie krijgt. Deze lijst kunt u downloaden van website of of ophalen bij de gemeente Almelo. Globaal gesteld bedraagt de subsidie 40% van de kosten van isolatiemateriaal als u dit zelf aanbrengt, mits de hoeveelheid redelijk is en één en ander aantoonbaar is. Worden de isolatiewerkzaamheden uitbesteed aan een bedrijf, dan bedraagt de subsidie in beginsel 40% van de het isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan. Als u gelijktijdig extra werkzaamheden laat uitvoeren zoals het netjes afwerken van bijvoorbeeld de binnenzijde van het dak, dan moet dit duidelijk uit de rekening blijken. Want uitsluitend isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan wordt gesubsidieerd. Is er ook subsidie voor installaties zoals cv-ketel of warmtepompen, tochtwerende brievenbussen, tochtstrips of andere deur? Nee, deze maatregelen vallen niet onder de regeling. Geldt de regeling ook voor vervangende bouw of ver(nieuw)bouw? Nee. Dus als u bijvoorbeeld een erker, kamer- of keukenuitbouw, dakkapel wilt laten uitvoeren dan krijgt u voor de isolatiemaatregelen geen subsidie. Wat wordt bedoeld met de thermische schil van de woning? De thermische schil kan van woning tot woning verschillen. Doorgaans gaat het om de volgende ruimten: zolder, verdieping met slaapkamers en de begane grond met woonkamer, keuken, gang, hal en toiletruimte. Ruimten buiten de thermische schil vallen in beginsel buiten de regeling. Dat zijn doorgaans ruimten zoals schuur, berging en garage. Mag ik spouwmuur isolatie zelf aanbrengen? Nee, hiervoor moet een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Samen met anderen? Het kan voordelig zijn om aansluiting te zoeken bij anderen, bijvoorbeeld mensen bij u in de buurt, om samen een bedrijf in de arm te nemen dat isolatiemaatregelen voor u kan realiseren. Dat kan gunstig uitpakken. Hoe zit het met isolerend glas? Als er geen landelijke subsidieregeling is kunt u voor bepaalde soorten glas in aanmerking komen voor subsidie. Is er ook subsidie voor een voorzetraam? Nee, een voorzetraam valt niet onder de regeling. 5

6 Zijn ook al gebruikte isolatiematerialen subsidiabel? Nee. Hergebruik van materialen wordt, hoe milieuvriendelijk ook, in deze regeling niet gesubsidieerd. Is voor isolerende maatregelen een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) nodig? In het algemeen is voor dergelijke maatregelen geen bouwvergunning nodig. Voor sommige maatregelen kan het raadzaam zijn vooraf te informeren bij de gemeente. Bijvoorbeeld als een dak als gevolg van isolerende maatregelen wijzigt qua hoogte en/of aanzien, als de voorgevel wijzigt of wanneer u een andere indeling van een raamkozijn wilt. Raadpleeg bij twijfel altijd de gemeente. Wat is een Bouwbesluit? Het bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ik heb al eerder een aanvraag gedaan maar die is afgewezen mag ik binnen 12 maanden dan nog een aanvraag indienen? Nee, ook een aanvraag die is afgewezen geldt als gedane aanvraag. Wat is een recreatiewoning? Een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die volgens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt. Lijst met maatregelen en subsidiehoogte behorend bij de subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo Let Op: Voorkom teleurstelling en lees op www. almelo.nl of www. energiebesparenalmelo.nl de subsidieregeling, de lijst met veelgestelde vragen en toelichting goed door. Maatregel Voorwaarde Subsidie Gevel-, dak- en vloerisolatie Na-isolatie spouwmuur HR++ glas Leidingisolatie Lokale ventilatie met WTW Zelfregelende ventilatieroosters Energie maatwerkadvies Rc minimaal 2,5 Rc minimaal 1,5, uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf U maximaal 1,1 (bij uitzondering 1,2) uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 200,- ** bij implementatie maatregelen nog eens 150,- *** Hier geldt ook * Voor andere maatregelen dan hierboven vermeld wordt geen subsidie verleend. Dus ook niet voor installatietechnische maatregelen of bodemisolatie (schelpen, chips etc.). De subsidie geldt in principe niet voor schuur/garage of berging. * De subsidie bedraagt 40% van de totale investeringskosten. De minimale te verlenen subsidie moet tenminste 600,- zijn en maximaal wordt 2.500,- subsidie verleend. ** Subsidie wordt alleen verstrekt als subsidie uit het project Energieloket of anderszins niet meer mogelijk is. *** Bij uitvoering van minimaal één van de gegeven adviezen uit het maatwerkadvies kan maximaal 150,- subsidie worden gekregen. Het maatwerkadvies en de rekening op naam en adres van uitvoering van de maatregelen moeten bij de aanvraag uitkering subsidie gevoegd worden. 6

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen.

Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing bestaande particuliere woningen Tubbergen. ARCHIEF aadid. 5 M R T M n gemeente Tubbergen y Aan de gemeenlgfradbesiöïen Vergadering: 5 maart 2012 Nummer: 9A Tubbergen, 23 februari 2012 Onderwerp: Vaststellen verordening subsidie energiebesparing

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010

Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR21316_1 29 maart 2016 Energiepremieregeling bestaande particuliere woningen Hellendoorn 2010 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; Subsidieregeling Energiebesparing bestaande woningbouw 2016-2018 gemeente Bergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018

Uitvoeringsregeling subsidiëring energiebesparing bestaande koopwoningen 2016-2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2016 aangaande de besteding van het in de begroting 2016 beschikbare budget klimaattaken, waarbij

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12 Raadsvoorstel Gemeenteraad 18 april 2013 12 Kerkdriel, 22 februari 2013 Onderwerp Verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 Beslispunten 1. Vaststellen verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 131406 31 december 2015 Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op het gebied van energiebesparing; gelet

Nadere informatie

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen.

b e s l u i t : de Deelverordening energiesubsidie bewonerscollectieven Huizen vast te stellen. Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 8 Datum: 22-2-2016 nr.2016-1 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 11 februari 2016, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015

Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Subsidie verordening duurzame energie maatregelen gemeente Drechterland 2014-2015 Belangrijk: In 2014 geldt: indienen van een aanvraag: 23 januari 2014 tot en met 31 december 2014 (of eerder als budget

Nadere informatie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 De gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening Duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2017-2018 vastgesteld.

Nadere informatie

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk.

Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk. Deelverordening ISV Tegemoetkoming Energiebesparende Maatregelen Particuliere Objecten TEMPO-regeling Langedijk. AFDELING 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Citeertitel 1.1 Deze deelverordening kan worden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2010-2011 Ons kenmerk: 10bwb00554 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015

PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 PREMIEREGELING ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN PARTICULIEREN EN HUURDERS 2015 Artikel 1. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om particuliere woningeigenaren en huurders tegemoet te komen in

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2015.113 RIS 281442 SUBSIDIEREGELING DAK- EN/OF VLOERISOLATIE DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG

SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG Ons kenmerk DSO/2016.50 RIS 291630 SUBSIDIEREGELING DAK-EN/OF VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN DEN HAAG 2016-2018 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het gewenst is ter invulling

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem;

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011. De raad van de gemeente Doetinchem; SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011 De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op: - het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016

SUBSIDIEREGELING DUURZAAM EN LEEFBAAR OOSTSTELLINGWERF 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; overwegende dat, het geven van een financiële impuls aan de energiebesparing in met name de bestaande (grondgebonden) woningvoorraad wenselijk

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011

Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende. maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling duurzame energie en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011 Ons kenmerk: 10bwb00075 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN De raad van de gemeente Veldhoven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 11.004, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013

SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 SUBSIDIEREGELING DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN KLIMAATPLAN 2010-2013 Behorend bij het raadsvoorstel en raadsbesluit met disnr. 2010/9406 Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6.

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 12 maart 2013, agendapuntnummer. 3.6. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 048 Naam Premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren en huurders 2013 Publicatiedatum 15 januari 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad,

gemeente werkendam werkendam. n aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Geachte leden van de raad, gemeente werkendam aan de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016

Subsidieregeling stimuleren wonen boven en in winkels voor eigenaar/verhuurders in stadscentrum Sittard 2016 Sittard-Geleen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; Overwegende dat het gewenst is het wonen boven winkels en plaatselijk ook het wonen in winkels te stimuleren in het stadscentrum

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Nadere regels stimulering energiebesparende maatregelen huiseigenaren 2010-2013 Versie : september 2010 Kenmerk : BR10.0011/MB

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk.

Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Gemeentelijke subsidieregeling Energiebesparing 2013-2016 voor gemeente Langedijk. Bijlage 1 Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Deze subsidieregeling is opgesteld voor de particuliere woningbezitter

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Registratienr: 2015/14503 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 28 mei 2015, Raadsbesluitnr 2015/13573 Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn (inclusief 1 e wijziging

Nadere informatie

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN

Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Deelverordening DUURZAME ENERGIEVOORZIENINGEN Het college van Nunspeet Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3,

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzaam Bouwen

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar

Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Paragraaf 8.16 Duurzaamheid-, buren-, energie-investeringspremie particuliere woningeigenaar Toelichting: Een particuliere woningeigenaar die woonachtig is in Overijssel kan een duurzaamheid-, burenen/of

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nummer 001, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten?

Subsidieregeling energiezuinige woningen. Besparen op uw energiekosten? Subsidieregeling energiezuinige woningen Besparen op uw energiekosten? voorjaar 2011 2 Wilt u geld besparen op uw energiekosten? Dat kan door energie te besparen of zelf duurzame energie op te wekken.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het voorstel van het college van 30 november 2010 (nr. 515447) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 DSB/2016.247 RIS294595 SUBSIDIEREGELING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - de groei van het aantal elektrische auto s in Den Haag een bijdrage

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461B De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening duurzaamheidsleningen

Nadere informatie

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627; Gemeenteraad V.R. nummer: 2010/122 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ede, De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, kenmerk 638627;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie

Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Paragraaf 8.16 Duurzaamheidspremie Toelichting: Een particuliere woningeigenaar met een woning die gevestigd is in Overijssel kan een duurzaamheidspremie aanvragen. Een duurzaamheidspremie kan aangevraagd

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; Agendapunt: 10 Nr. 2013/5461A De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; besluit vast te stellen de: Verordening stimuleringsleningen

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân

Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Aanvraagformulier Subsidieregeling Energiebesparing bestaande bouw particulieren 2010 (SEBB 2010) provincie Fryslân Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag PBS/2015.295 RIS 290049 SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - het doen van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Artikel 23a Artikel 23b

Artikel 23a Artikel 23b Regeling Verbetering binnenklimaat huisvesting primair en speciaal onderwijs 2009 =============================================================== HOOFDSTUK 2F Artikel 23a Toepassing en begripsbepalingen

Nadere informatie

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen)

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen) Subsidieregeling duurzame investeringen door bedrijven Doel: Lokale economische activiteit stimuleren en tegelijk bijdrage leveren aan doelstelling duurzaam bouwen. In dat kader moeten investeringen betrekking

Nadere informatie