Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant?"

Transcriptie

1 Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Een onderzoek naar de verslaggeving in het algemeen, de wijzigingen in RJ 650 Fondsenwervende instellingen en de gevolgen hiervan voor de informatievoorziening richting het maatschappelijk verkeer NIVRA Nyenrode opleiding doctoraal / Master accountancy Student : Marco C. Edel Studentnummer : Datum verdediging : 6 juli 2009

2

3 Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen transparant? Een onderzoek naar de verslaggeving in het algemeen, de wijzigingen in RJ 650 Fondsenwervende instellingen en de gevolgen hiervan voor de informatievoorziening richting het maatschappelijk verkeer NIVRA Nyenrode opleiding doctoraal / Master accountancy Student : Marco C. Edel Dopheigang JL KORTENHOEF Studentnummer : Begeleider : De heer drs. P.J.J. Vos RA Examinator : De heer dr. ir. F.F.J.M. Schaepkens RC Vakgroep : Auditing & Assurance / Externe Verslaggeving / Non Profit Datum verdediging : 6 juli

4

5 Voorwoord In het kader van de afronding van de NIVRA Nyenrode opleiding Master of Science in Accountancy (voorheen doctoraal Accountancy) is deze afstudeerscriptie geschreven. Aan deze opleiding ben ik in 2001 begonnen. Met deze masterscriptie wordt het masterexamen afgesloten. De scriptie heeft ten doel aan te tonen dat de student aan het vereiste eindniveau van de opleiding voldoet en in staat is tot het zelfstandig verwerken van de voor het wetenschapsgebied accountancy relevante stof, het verrichten van onderzoek, het kritisch evalueren van de verkregen onderzoeksgegevens en het adequaat verwoorden van de bevindingen (NIVRA Nyenrode, 2008). Het onderwerp van de scriptie betreft de vraag of en in hoeverre fondsenwervende instellingen (FWI s) verantwoording afleggen over de door hen bestede gelden in de breedste zin van het woord (bestedingsratio, kostenpercentage eigen fondsenwerving, bezoldigings, beleggings en vermogensbeleid, bestuur, toezicht, etc.) oftewel de transparantie van de externe verslaggeving. Al jaren verschijnen er negatieve berichten in de publiciteit dat FWI s te weinig informatie geven over hun financiële huishouding, hetgeen het publieksvertrouwen niet ten goede komt. Transparantie wordt steeds meer een modewoord, waar veel onderzoek naar wordt gedaan. De laatste jaren hebben er dan ook veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het verslaggevingsgebied van FWI s. In deze scriptie zal worden nagegaan of FWI s de adviezen van deze diverse commissies en de gewijzigde regelgeving ter harte hebben genomen en of dit de transparantie ten goede komt. In dit voorwoord wil ik graag van de gelegenheid gebruikmaken om een aantal personen te bedanken voor hun rol bij de totstandkoming van mijn scriptie. Ten eerste wil ik mijn vriendin Marleen Wermeling bedanken. Zij is mijn grote drijvende kracht geweest gedurende het gehele opleidingstraject aan NIVRA Nyenrode. In het bijzonder tijdens de totstandkoming van deze masterscriptie heeft zij een onmiskenbare rol vervuld. 5

6 Ten tweede wil ik Edwin Dierdorp en Marlies van Keeken bedanken voor het helpen verzamelen van een groot aantal jaarrapporten en het ongekende enthousiasme om tot een afronding te komen. Ten derde wil ik mijn werkgever Stichting PharmAccess International en collega s bedanken, waarbij in het bijzonder Pieter Landman, Charlotte Wilming, Marieke Pelt, Jan Willem Marees en Onno Schellekens, dat ze mij de kans en tijd hebben gegeven om mijn scriptie succesvol af te ronden. Tenslotte wil ik Koos Vos, mijn scriptiebegeleider, bedanken voor de begeleiding tijdens het schrijven van mijn scriptie. Vanwege diverse redenen heeft de opstartfase van deze masterscriptie meer tijd in beslag genomen dan dat ik initieel had gepland. De doorlooptijd is aanzienlijk geweest, echter gezegd moet worden dat ik er het laatste jaar à anderhalf jaar actief aan gewerkt heb. Verslaggeving van fondsenwervende instellingen en organisaties zonder winstoogmerk is in het licht van Transparantie een boeiend onderwerp, waar ik in de dagelijkse praktijk veelvuldig mee in aanraking kom. Voor u ligt het eindproduct. Laat u zich niet afschrikken door de omvang, hetgeen u ook zou kunnen overkomen als u een jaarrekening van een fondsenwervende instelling wilt gaan lezen. Binnen deze scriptie passeren vrijwel alle relevante zaken de revue. Mocht u na het lezen over de inhoud van gedachte willen wisselen, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Veel leesplezier! De auteur is sinds 2006 verbonden aan Stichting PharmAccess International, alwaar hij drie jaar de functie van International Financial Manager heeft vervuld. Eind 2008 heeft hij een interne overstap gemaakt naar de functie als Financial Controller. Marco C. Edel Kortenhoef, 6 juli 2009 Voor de periode bij PharmAccess is de heer Edel vijf jaar werkzaam geweest in de controlepraktijk van Deloitte Accountants B.V. 6

7 Management samenvatting Middels het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar de verslaggeving van fondsenwervende instellingen en het toetsen van de jaarrapporten 2007 van dergelijke organisaties in Nederland, is getracht vast te stellen in hoeverre de herziene RJ 650 voorziet in de informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer, in hoeverre de toepassing hiervan bijdraagt aan een uniforme en transparante verantwoording en wat de beschikbaarheid van deze verantwoording nu eigenlijk is voor het publiek. De vragen voor de checklist zijn geformuleerd op basis van het literatuuronderzoek naar de informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrapporten van FWI s, de bestaande weten regelgeving voor FWI s in Nederland en buitenland en op basis van gerelateerde onderzoeken. Ten behoeve van het onderzoek zijn 170 Nederlandse FWI s geselecteerd, waarvan 158 met een CBF Keur, 2 met een Verklaring van geen bezwaar, 3 kansspelbegunstigden en 7 FWI s zonder keurmerk. De onderzoeksresultaten luiden onder andere als volgt: In 25% van de jaarrapporten 2007 wordt de herziene RJ 650 reeds toegepast. Toepassing wordt met ingang van 2007 aanbevolen en in de jaarrekening 2008 pas verplicht gesteld. Het lijkt er op dat de samenvoeging van alle regelgevingen voor FWI s (Richtlijn Reserves Goede Doelen, Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, etc.) tot een gezamenlijke richtlijn, namelijk de herziene RJ 650, tot een betere score ten aanzien van de naleving van de verslaggevingsrichtlijnen leidt. Voor FWI s, welke de herziene RJ 650 reeds in de jaarrekening 2007 hebben toegepast, geldt een totaalscore van 51% en voor de overige FWI s van 20%. Vragen uit de checklist, welke betrekking hebben op geheel nieuwe verslaggevingsregels in de herziene RJ 650, zijn bij de bepaling van de laatstgenoemde score van 20% buiten beschouwing gelaten. Op grond van de herziene RJ 650 maakt het jaarverslag een steeds belangrijker onderdeel uit van het jaarrapport van een FWI. Opvallend is echter dat slechts 65% van 7

8 de accountantsverklaringen een uitspraak doet over de verenigbaarheid van dit jaarverslag met de jaarrekening. In geval van een verkorte jaarrekening voldoet slechts 23% van de FWI s aan alle verplichte verslaggevingselementen. Bij 24% ontbreekt een verwijzing naar het volledige jaarrapport. Van 59 FWI s moest het volledige jaarrapport worden opgevraagd. Van 36% is geen reactie op het verzoek ontvangen en 5% heeft negatief geantwoord.

9 Lijst met afkortingen CBF Centraal Bureau Fondsenwerving CGBGD Code Goed Bestuur voor Goede Doelen FASB Financial Accounting Standards Board FWI Fondsenwervende instelling DGA Directeur groot aandeelhouder IPSAS International Public Sector Accounting Standards NIVRA Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants NPO Non profitorganisatie NV COS Nadere voorschriften Controle en overige standaarden orl ontwerp Richtlijn PwC PriceWaterhouseCoopers RJ Raad voor de Jaarverslaggeving RL Richtlijn voor de jaarverslaggeving RGD Reserves Goede Doelen RvT Raad van Toezicht SCS Stichting Civil Society SFAC Statement of Financial Accounting Concepts SFAS Statement of Financial Accounting Standards SORP Statement of Recommended Practice VFI Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen 9

10

11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Management samenvatting 7 Lijst met afkortingen 9 1 Inleiding Aanleiding onderzoek Probleemstelling Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet en afbakening van het onderzoek Indeling scriptie 24 2 Theoretische achtergrond inzake externe verslaggeving en FWI s Inleiding Externe verslaggeving van bedrijven Externe verslaggeving van fondsenwervende instellingen Samenvatting 36 3 Wet en regelgeving voor fondsenwervende instellingen Inleiding Nederlandse wet en regelgeving Burgerlijk Wetboek Centraal Bureau Fondsenwerving en Vereniging Fondsenwervende Instellingen VFI Richtlijn Reserves Goede Doelen Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en het CBF keurmerk Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 57 RJ 640 Organisaties zonder winststreven 58 RJ 650 Fondsenwervende instellingen Buitenlandse wet en regelgeving Regelgeving in het Verenigd Koninkrijk Regelgeving in de Verenigde Staten Samenvatting 76 11

12 4 Gerelateerde onderzoeken Inleiding De Transparant Prijs voor de beste charitatieve verslaggeving Overige onderzoeken naar de kwaliteit van de jaarverslaggeving van FWI s Samenvatting 93 5 Praktijkonderzoek Onderzoeksmethoden en datacollectie Onderzoeksmethode Afbakening onderzoek, datacollectie en checklisten Beperkingen van het onderzoek naar aanleiding van de datacollectie Empirische onderzoeksresultaten Inleiding Bevindingen inzake verkorte jaarverslagen FWI s Bevindingen inzake volledige jaarrapporten FWI s Algemeen Directieverslag m.b.t. bestedingsratio en kostenpercentage eigen fondsenwerving Directieverslag m.b.t. governance Directieverslag m.b.t. vermogensbeleid, balanspost eigen vermogen en toelichting op de balanspost eigen vermogen Directieverslag m.b.t. beleggingsbeleid en balanspost effecten in de jaarrekening Kasstroomoverzicht Overige gegevens toelichting m.b.t. bezoldigingen Beoordeling totale onderzoeksresultaten volledige jaarrapporten Samenvatting Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Inleiding Samenvatting Conclusies Aanbevelingen 142 Literatuurlijst 151 Tabel index 155 Figuur index

13 Bijlagen 157 A. Criteria voor het CBF Keur 157 B. Model accountantsverklaring bij jaarrekening o.b.v. RJ 640 of C. Model A balans FWI 163 D. Model B staat van baten en lasten FWI 164 E. Model C Toelichting op lastenverdeling 165 F. Lijst van onderzochte jaarrekeningen van FWI s 166 G. Checklist verkorte jaarverslagen 172 H. Checklist volledige jaarrapporten

14

15 1 Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek Wie kent de reclamespotjes van goede doelen op de televisie en radio niet, waarin regelmatig een beroep wordt gedaan om het goede doel te steunen? Ook staat er regelmatig een collectant aan de deur of valt er een acceptgiro op de deurmat met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren. In 2007 bedroeg de gezamenlijke opbrengst van de giften aan 931 goede doelen 1,2 miljard euro (8,6% stijging t.o.v. 2006). Naast deze giften ontvingen deze goede doelen ook 2,0 miljard euro aan subsidies en andere bijdragen. In totaal werd 2,9 miljard euro uitgegeven aan de doelstellingen (Centraal Bureau Fondsenwerving, 2007). Bijna 40% werd besteed aan internationale hulp, 32% aan welzijnsprojecten, 15% aan natuur en milieu en 13% voor gezondheidszorg in Nederland. Zoals uit voorgaande cijfers blijkt, gaat er veel geld in de goede doelensector om. Aan het maatschappelijk verkeer dient daarom dan ook verantwoord te worden wat er met hun giften is gedaan. Dat deze verantwoording echter weleens te wensen overlaat, blijkt uit het volgende citaat: Fondsenwervende organisaties als Novib, Natuurmonumenten en de Hartstichting publiceren te weinig informatie over hun financiële huishouding. Daardoor is het nauwelijks vast te stellen of ze efficiënt en doeltreffend met hun geld omgaan. Bovenstaande kritiek is een willekeurig voorbeeld van de veelgehoorde kritieken op de financiële verslaggeving van fondsenwervende instellingen (FWI s). Dit betreffende citaat is afkomstig uit een artikel in het Financieel Dagblad met de schreeuwende kop Verslag goede doel rammelt (Wijnen, 2004). Deze conclusie kwam voort uit een jaarlijks onderzoek vanuit het NIVRA naar de Nederlandse jaarverslagen van FWI s. Volgens de auteur van de studie overtreden de fondsen geen regels, maar tegelijkertijd constateert hij wel dat de regels voor dit soort bedrijven nogal zijn verouderd (Berenschot en Universiteit Nyenrode, 2004). Vervolgens is in De Accountant (Vlaming, 2005) te lezen dat volgens Nipo onderzoek 87% van de mensen wil weten wat er gebeurt met hun donaties. Gaat het geld echt wel naar het 15

16 goede doel of blijft het hangen aan de strijkstok? Het maatschappelijk verkeer bij FWI s is veelal aanzienlijk groter dan bij een gemiddeld commercieel midden en kleinbedrijf, waarbij de voornaamste belanghebbenden bestaan uit de DGA of aandeelhouders, de bank, de crediteuren en de werknemers. Wanneer de maatschappij het gevoel heeft dat hun donaties niet effectief worden besteed, dan zal zij besluiten niet meer te geven en kan men in noodsituaties minder danwel geen hulp meer bieden. De FWI s komen dan onder druk te staan, waarna het marktmechanisme in werking treedt en de FWI s toch weer beter verantwoording zullen afleggen over de bestede gelden. Betere controle zou de kwaliteit van de hulpverlening kunnen bevorderen en daarmee het draagvlak van de fondsenwerving. Gebrek aan transparantie maakt de fondsenwerving dus kwetsbaar voor publicitaire afbreuk. Opmerkelijk is wel dat FWI s niet verplicht zijn om publiek te verantwoorden wat ze doen met hun ingezamelde geld. Ze dienen wel een administratie te voeren conform andere rechtspersonen (art. 2:10 BW), maar daarmee zijn ze nog niet transparant. Door de druk vanuit de maatschappij verantwoorden deze instellingen wel steeds beter hoe zij omgaan met het geschonken geld. Daarbij speelt het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een belangrijke rol. Het CBF geeft keurmerken aan de FWI s, die solide omgaan met geldinzamelingen en fondsbeheer. Zoals uit het voorgaande blijkt is er de laatste jaren veel te doen (geweest) omtrent het begrip transparantie in zijn algemeenheid en meer specifiek bij de externe verslaggeving van FWI s. In de regelgeving is dan ondertussen ook het nodige gewijzigd en vernieuwd. In onderstaande tabel worden deze wijzigingen gedurende de afgelopen jaren weergegeven: 16

17 Tabel 1 1 Ontwikkeling regelgeving FWI's in Nederland Werkgroep of commissie Jaar Omschrijving FWI s / RJ 1994 ontwerp Richtlijn FWI s RJ 1998 RJ 650 FWI s definitief ingevoerd RJ 2000 RJ 650 FWI s beperkt aangepast Herkströter 2003 Advies inzake het vermogensbeleid FWI s Post i.o.v. VFI 2004 Advies Herkströter over vermogensbeleid is uitgewerkt tot Richtlijn Reserves Goede Doelen Wijffels 2005 Code Goed Bestuur voor Goede Doelen VFI 2005 Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen FWI door RJ op 2006 ontwerp Richtlijn (orl) RJ 650 FWI s initiatief CBF Pont 2007 Advies inzake vervlechting van Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en het Reglement CBF Keur RJ 2007 Definitieve RJ 650 FWI s toepassing is verplicht voor verslagjaren, welke aanvangen op of na 1 januari 2008 / eerder toepassing is aanbevolen. CBF 2008 Opname advies Commissie Pont (vervlechting Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en het Reglement CBF Keur) in het vernieuwde Reglement CBF Keur, welke m.i.v. 1 juli 2008 in werking treedt. In juni 2003 heeft een commissie onder leiding van prof. drs. C.A.J. Herkströter RA advies uitgebracht over het vermogensbeleid van goede doelenorganisaties (Commissie Vermogensnormering Goede Doelen (Commissie Herkströter), 2003). Dit kwam voort uit publieke discussies over het niet direct besteden van verkregen gelden. In de jaarrekeningen van een aantal FWI s waren namelijk grote bedragen eigen vermogen zichtbaar en het was niet duidelijk wat hiermee zou gebeuren: werd dit aangehouden als buffer om de continuïteit te kunnen waarborgen of zou dit later worden besteed aan de doelstelling? De commissie Herkströter ziet het liefst dat de FWI s de middelen die zij hebben verkregen continu zo snel mogelijk aanwenden voor het verwezenlijken van hun doelstellingen. Vanaf het moment dat het geld wordt ingezameld, is het gereserveerd voor het project en behoort het tot het bestemde deel van het eigen vermogen. Het advies van de commissie Herkströter is vervolgens door de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI: brancheorganisatie van erkende goede doelen) uitgewerkt tot een richtlijn Reserves Goede Doelen (Commissie Post, maart 2004). Zo wordt het FWI s verboden om nog eigen vermogen te hebben zonder duidelijke bestemming. 17

18 Daarbij geeft zij aan dat er wel degelijk enige tijd kan verstrijken tussen het bestemmen en het daadwerkelijk besteden van de reserves. In de tussentijd staan de gelden ter beschikking van de FWI. De FWI dient ervoor zorg te dragen dat de waarde van de hoofdsom in stand blijft. Het is haar verantwoordelijkheid hoe zij dit doet. In geval van beleggingsproducten, dient zij zich over de ontwikkeling van de hoofdsom en het gevoerde beleggingsbeleid te verantwoorden in het jaarverslag. Naar aanleiding van de discussie over de directiesalarissen bij FWI s en in vervolg op de Code Tabaksblat heeft Commissie Wijffels in juni 2005 de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Commissie Wijffels, juni 2005) uitgebracht. Het advies gaat over het besturen van goede doelenorganisaties, het toezicht houden daarop, het verantwoording afleggen daarover, het normeren van de directiesalarissen en het geven van inzicht in deze salarissen. Dit advies heeft weer geleid tot een commissie onder leiding van Pont, die de opdracht had de Code Goed Bestuur en de CBF criteria met elkaar te vervlechten (Advies Commissie Pont, juni 2007). Daarnaast is de normering van de directiesalarissen verder uitgewerkt door de VFI in een Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen (VFI, 2005). Hierbij wordt het salaris van een directeur van een FWI gemaximaliseerd op basis van het salaris van de hoogste ambtelijke functie bij de Rijksoverheid. Op basis van voorgaande ontwikkelingen rondom governance bij goede doelenorganisaties heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving op initiatief van het CBF de werkgroep verslaggeving FWI s ingesteld. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft vervolgens in december 2006 een volledig nieuwe ontwerprichtlijn gepubliceerd ter vervanging van de bestaande RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Deze richtlijn is met ingang van 1 januari 2008 definitief geworden. Een van de redenen waarom dit onderwerp mij zo aanspreekt, is het feit dat ik in 2006 de overstap heb gemaakt van een accountantskantoor naar een FWI (vooralsnog zonder een keurmerk van het CBF). Ik word in mijn beroep als controller van een FWI regelmatig geconfronteerd met de ontwikkelingen op verslaggevingsgebied en ben ook betrokken bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om de jaarrekening op basis van RJ 650 op te stellen. Een andere reden is de recente kredietcrisis, waardoor het vermogens en 18

19 beleggingsbeleid weer erg actueel is geworden. Sinds oktober 2008 (tot op heden juni 2009) verschijnen er berichten in de media dat goede doelenorganisaties door de sterk gedaalde beurskoersen veel geld verloren hebben. Hoe voorzichtig ze hun vermogen ook hebben belegd, ze zijn vele miljoenen, soms tientallen miljoenen euro s kwijt (Buis, 2008). Wellicht heeft de commissie Herkströter dus wel gelijk dat het het beste is om verkregen middelen zo snel mogelijk aan te wenden voor het verwezenlijken van de doelstellingen. Op basis van de beschreven ontwikkelingen zijn bij mij de volgende vragen gerezen: 1. Hoe is men tot de wijzigingen in de RJ 650 gekomen? 2. Zullen deze wijzigingen bijdragen in de transparantie van de verslaggeving oftewel voldoet dit aan de informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer? 3. In hoeverre hebben de FWI s de gewijzigde regelgeving reeds in hun jaarrapport doorgevoerd? 4. Hoe toegankelijk is de financiële informatie van FWI s voor het maatschappelijk verkeer? Indien er bijvoorbeeld sprake is van een populair jaarverslag met daarin een verkorte jaarrekening, wordt dan wel verwezen naar het volledige jaarrapport en is deze dan ook als zodanig gemakkelijk verkrijgbaar? De nieuwe richtlijn voor de Verslaggeving van FWI s is in 2007 door de Raad voor de Jaarverslaggeving vastgesteld. RJ 650 is verplicht voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008 en mag worden toegepast op het verslagjaar dat aanvangt op of na 1 januari Dit laatste wordt zelfs ten sterkste aanbevolen. Ervan uitgaande dat dit advies zal worden opgevolgd, zullen in dit onderzoek de jaarrekeningen over het boekjaar 2007 nader worden onderzocht op toepassing van de nieuwe RJ 650 (herzien 2007). FWI s welke echter nog niet de herziene RJ 650 in de jaarrekening 2007 toepassen, zullen toch in dit onderzoek worden betrokken, omdat de veronderstelling is dat deze reeds de Richtlijn Reserves Goede doelen en de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen hebben gevolgd en de herziene RJ 650 hier grotendeels op is gebaseerd. 19

20 1.2 Probleemstelling Zoals in paragraaf 1.1 reeds beschreven is de doelstelling van dit onderzoek om vast te stellen hoe men tot de herziene RJ 650 is gekomen, tot welke wijzigingen dit heeft geleid in de jaarrekeningen van de FWI s en of dit het beoogde doel, namelijk het verbeteren van de transparantie, ten goede komt. Het onderzoek naar de verbeterde transparantie hangt tevens samen met de doelstelling om vast te stellen in hoeverre dergelijke jaarrapporten eigenlijk toegankelijk zijn voor het publiek. De probleemstelling kan dan ook als volgt worden verwoord: In welke mate voorziet de herziene Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen in de informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer, in hoeverre draagt de toepassing hiervan bij aan een uniforme en transparante verantwoording en wat is de beschikbaarheid van deze informatie voor het maatschappelijk verkeer? 1.3 Onderzoeksvragen Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling uit paragraaf 1.2 dienen de volgende deelvragen beantwoord te worden: 1. Wat is het doel van jaarverslaggeving? 2. Wat zijn organisaties zonder winststreven en fondsenwervende instellingen? 3. Wie zijn de gebruikers van de jaarrekening van een FWI? 4. Wat zijn de informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrekeningen van FWI s? 5. Welke verslaggevingregels zijn van toepassing op FWI s, zowel in Nederland als internationaal? 6. Wat is een transparante verantwoording? 7. Welke gerelateerde onderzoeken hebben reeds plaatsgevonden en wat zijn de uitkomsten hiervan? 8. Indien er sprake is van een verkorte jaarrekening, voldoet deze dan aan de eisen van het CBF? Bevat deze de voorgeschreven elementen conform RJ ? 20

21 9. Indien er vanuit de verkorte jaarrekening een verwijzing naar het volledige jaarrapport plaatsvindt, is hier dan als gebruiker gemakkelijk over te beschikken (beschikbaarheid)? 10. In hoeverre voldoen de jaarrapporten 2007 van Nederlandse FWI s aan RJ 650 (uniformiteit)? 11. Van welke factoren is afhankelijk of FWI s voldoen aan RJ 650? 12. Draagt de toepassing van de herziene RJ 650 bij aan een meer transparante verantwoording richting het maatschappelijk verkeer? 13. Hoe zou de transparantie van de verslaggeving van Nederlandse FWI s kunnen worden verbeterd? 1.4 Onderzoeksopzet en afbakening van het onderzoek Dit onderzoek zal worden uitgevoerd middels een literatuuronderzoek, analyse van de relevante wet en regelgeving en vervolgens een empirisch kwantitatief jaarrekeningonderzoek. Het is zodanig opgezet dat antwoord kan worden verkregen op de in paragraaf 1.3 geformuleerde onderzoeksvragen. In het literatuuronderzoek is eerst informatie verzameld om een theoretisch kader te schetsen, namelijk het ontstaan van de behoefte aan het afleggen van verantwoording in de vorm van jaarverslaggeving, het ontstaan van de behoefte aan accountantscontrole, de vraag wie de belangrijkste gebruikers van een jaarrekening zijn, wat hun belangrijkste informatiebehoeften zijn, etc. Vervolgens is kennis genomen van de gepubliceerde literatuur. Het doel van de literatuurstudie is om richting te geven aan het empirisch onderzoek, welke ook als basis dient voor de op te stellen checklist en om antwoord te geven op de onderzoeksvragen 1 tot en met 4. Na het verkrijgen van kennis en inzicht in de beschikbare wet en regelgeving op het gebied van FWI s in zowel Nederland als het buitenland, is stil gestaan bij de in het verleden uitgevoerde gerelateerde onderzoeken. Aan de hand van deze analyse is bepaald welke onderwerpen van belang zijn voor de gebruikers van de jaarrekening, wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de wet en regelgeving zijn en hoe hiermee beter in de 21

22 informatiebehoeften van de gebruikers kan worden voorzien. Dit geeft antwoord op de onderzoeksvragen 4 tot en met 7. Op basis hiervan is uiteindelijk een tweetal checklisten voor de beoordeling van de jaarrekeningen opgesteld. Het empirisch jaarrekeningonderzoek is uitgevoerd aan de hand van de beschikbare jaarrapporten over het boekjaar Ten eerste is bepaald of deze jaarrapporten verkorte danwel volledige jaarrekeningen bevatten. In het geval van een verkorte jaarrekening is nagegaan of deze de juiste elementen conform RJ bevat, waaronder o.a.: de balans, de staat van baten en lasten, model C, de strekking van de afgegeven accountantsverklaring en een verwijzing naar het officiële jaarverslag (het volledige jaarrapport), zodat de lezer dit kan aanvragen. Met name het laatste punt is van belang in het kader van dit onderzoek, aangezien het volledige jaarrapport per slot van rekening aan alle regels uit RJ 650 dient te voldoen en dit bij zou moeten dragen aan het vergroten van de informatiewaarde voor het maatschappelijk verkeer. Ten tweede is dan de juistheid van de verwijzing nagegaan. Wanneer er bijvoorbeeld staat aangegeven dat het volledige jaarrapport is te raadplegen op de website van de FWI, dan is nagegaan of dit ook daadwerkelijk zo is. Voor die FWI s, waarbij het volledige jaarrapport niet is terug te vinden op de website of op aanvraag beschikbaar is, is een algemene mail gestuurd met het verzoek om het toesturen van het volledige exemplaar. Hier is de responsetijd van vastgesteld. Deze analyse geeft antwoord op de onderzoeksvragen 8 en 9. In het tweede deel van het onderzoek wordt getoetst of de volledige jaarrapporten in overeenstemming zijn met de geldende wet en regelgeving en de geselecteerde punten/eisen uit de eerder genoemde checklist. De jaarrekeninganalyse zal antwoord geven op de onderzoeksvragen 10 en 11. De belangrijkste beperkingen van het onderzoek zijn: Over toelichting met betrekking tot een onderwerp van de checklist kan alleen een uitspraak worden gedaan indien een toelichting is opgenomen. Daarnaast moet erop vertrouwd worden dat de in het jaarrapport vermelde waarderingsgrondslagen daadwerkelijk zijn toegepast. 22

23 De vragen uit de checklist kunnen alleen worden beantwoord met juist verantwoord / toegelicht, niet (juist) verantwoord/toegelicht, niet van toepassing en niet te controleren. Iedere eis in de checklist weegt even zwaar. In het onderzoek wordt geen weging toegekend aan de verschillende vereisten van de wet en regelgeving voor FWI s. Daarnaast worden geen punten toegekend voor de mate van toelichting. Zodra een eis toegelicht is, wordt een punt ontvangen. Voor een volledig overzicht van de beperkingen wordt verwezen naar paragraaf 5.3. Tot slot zullen op basis van de bevindingen conclusies worden getrokken ten aanzien van de geformuleerde onderzoeksvragen en mogelijk aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van de huidige situatie (onderzoeksvragen 12 en 13). Hieronder is een onderzoeksmodel de opzet van deze scriptie nader uiteengezet: Figuur 1 1 Onderzoeksmodel Op basis van het literatuuronderzoek naar de informatiebehoeften van de gebruikers van de jaarrapporten van FWI s en de bestaande regelgeving in Nederland ten aanzien van de verslaggeving van FWI s zijn een aantal vragen ten behoeve van de checklisten voor dit onderzoek geformuleerd. Vervolgens heeft een eerste toetsing van deze geformuleerde 23

24 vragen plaatsgevonden aan de hand van internationale regelgeving ten aanzien van FWI s en andere vergelijkbare onderzoeken. Tenslotte zijn aan de hand van de checklisten de jaarrapporten van de geselecteerde FWI s nader onderzocht. Hoofdstuk 5 bevat een nadere uitwerking van de onderzoeksopzet. 1.5 Indeling scriptie In hoofdstuk 2 zal de theoretische achtergrond inzake dit scriptieonderwerp nader uiteen worden gezet. Hoofdstuk 3 zal een weergave zijn van de relevante wet en regelgeving en de ontwikkelingen daarin. Hoofdstuk 4 bevat een weergave van de reeds uitgevoerde, gerelateerde onderzoeken inzake de transparantie van de jaarverslaggeving van FWI s. Het literatuuronderzoek heeft bijgedragen aan de selectie van een aantal onderzoeksvariabelen en de opstelling van een checklist, die in het onderzoek getoetst zullen worden. Per paragraaf zullen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 vragen ten behoeve van de onderzoekschecklisten worden geformuleerd. De vragen zullen conform deze opmaak worden weergegeven. In hoofdstuk 5 zullen deze vragen per onderwerp tot een tweetal checklisten worden samengevoegd. De toetsing van de vragen uit deze checklisten zal antwoord geven op de eerder geformuleerde onderzoeksvragen 8 tot en met 11. In de checklisten inzake het onderzoek naar de verantwoording van FWI s over de door hen bestede gelden zijn onderwerpen geselecteerd, welke enerzijds veelvuldig media aandacht krijgen en welke dus blijkbaar relevant zijn voor het maatschappelijk verkeer, zoals bezoldigingen directie/bestuur, beleggings en vermogensbeleid, bestedingsratio s, kostenpercentages eigen fondsenwerving, etc., en anderzijds de toetsing op regels uit RJ 650, welke veelvuldig overeenkomen met andere (internationale) verslaggevingsstelsels. In hoofdstuk 5 wordt de opzet en werkwijze van het empirisch onderzoek naar de transparantie van de jaarrekeningen van FWI s behandeld. Dit hoofdstuk gaat onder andere in op het type onderzoek, de datacollectie en analyse, de nadere definiëring van de onderzoeksvariabelen en de samengevoegde checklist. 24

Accountants kunnen prima rapporteren over het jaarverslag van goede doelen organisaties

Accountants kunnen prima rapporteren over het jaarverslag van goede doelen organisaties Accountants kunnen prima rapporteren over het jaarverslag van goede doelen organisaties Gert-Peter den Hollander Samenvatting Voor goededoelenorganisaties (en andere organisaties zonder winststreven) is

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 en ok k etr Ing 01 3 or 2 vo Audit Alert 16: De gevolgen voor de accountantsverklaring van de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek 1. Inleiding Als gevolg van de EU-verordening inzake internationale

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst.

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst. www.jooplengkeek.nl Externe financiële verslaglegging Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Interne verslaglegging voor eigen organisatie (management)

Nadere informatie

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Datum: 9-12-2010 Naam: Fondsenwervende instellingen en financiën Status: handout Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Toolkit

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN Katholieke Universiteit Nijmegen I ~~ Faculteit der Managementwetenschappen Afdeling Bedrijfswetenschappen Master-thesis - Financial Accounting Collegejaar 2002-2003 FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN Naam:

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie 30 oktober 2014 NBA-handreiking 1128 van persberichten NBA-handreiking 1128: van persberichten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige jaarrekening WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige jaarrekening 2010 WestlandUtrecht Bank N.V. Datum vaststelling: 27 april 2011 Inhoud Verslag Raad van Bestuur 2 Enkelvoudige balans 4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN

FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN Katholieke Universiteit Nijmegen Faculteit der Management Wetenschappen Afdeling Bedrijfswetenschappen Master-thesis - Bedrijfseconomie Collegejaar 2003-2004 FONDSENWERVENDE INSTELLINGEN Naam: Bart Sterenborg

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aan: het Ministerie van Justitie (ingediend via internet)

Aan: het Ministerie van Justitie (ingediend via internet) Aan: het Ministerie van Justitie (ingediend via internet) Onze ref : AdK Doorkiesnr. : Tel: 020 301 0391 Datum : Amsterdam, 9 september 2010 Betreft : Internetconsultatie publicatieplicht stichtingen Geachte

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 556 Enige vereenvoudigingen en verduidelijkingen in het jaarrekeningenrecht Nr. 5 HERDRUK 1 VERGELIJKEND OVERZICHT Tekst huidig recht Tekst

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENSTELVERKLARING... 4 2. ALGEMEEN... 4 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015... 6 4. STAAT

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

Statuten Stichting Actuarieel Instituut

Statuten Stichting Actuarieel Instituut Statuten Stichting Actuarieel Instituut Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering Datum (laatste wijziging): 10

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport

Jaarrekening en accountantsrapport Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Whitestone over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie