Schoolgaande zwangeren en jonge moeders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgaande zwangeren en jonge moeders"

Transcriptie

1 Samenwerkingsverband Zuid-Holland West Schoolgaande zwangeren en jonge moeders Hoe ga je om met schoolgaande zwangere leerlingen en jonge moeders (en vaders) Protocol >> een leidraad voor scholen

2 Inleiding In de Haagse regio zijn relatief veel tienerzwangerschappen en jonge moeders. 1 Het is bekend dat jonge moeders vaak hun opleiding niet afmaken en hierdoor voortijdig schoolverlater worden. Ook leerlingen 2 met een afgebroken zwangerschap hebben meer kans op schooluitval. De scholen in Haaglanden hebben geen eenduidig beleid ten aanzien van deze groep. Het handelen varieert per docent/begeleider en per school. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een richtlijn, om zo samen het voortijdig schoolverlaten onder deze groep te voorkomen. In 2007 waren er in Nederland 3226 jonge moeders. De meeste jonge moeders wonen in Zuid-Holland. Het aantal jonge moeders daalt de afgelopen jaren, in Den Haag van 293 in 2004 naar 168 in 2007 (bron: RIS Zuid-Holland). Bij het Haagse loket voor jonge moeders kloppen jaarlijks rond de 200 zwangere meisjes en jonge moeders aan voor informatie, advies of hulp. Voor de groep jonge vaders voorziet het protocol niet expliciet. Zo mogelijk worden tienervaders betrokken bij zwangerschap, geboorte en zorg voor het jonge kind. In een aantal gevallen kan bij het begrip jonge moeder, ook jonge vader gelezen worden. Wij hebben gebruik gemaakt van een protocol dat in de Drechtsteden is ontwikkeld door Radar en Bureau (Afdeling Leerlingzaken en Voortijdig Schoolverlaten 3 (gezamenlijk leerlingzaken)). Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het onderwijs het Samenwerkingsverband Zuid-Holland-West en ROC Mondriaan, Afdeling Leerlingzaken, het loket jonge moeders van St. MOOI en JSO heeft dit protocol aangepast aan de situatie in Haaglanden. Het doel van dit document is om scholen richtlijnen/voorbeelden te geven hoe te kunnen handelen als een leerling aangeeft zwanger te zijn. Het geeft rechten en plichten aan van zowel de leerling als de school. Ook biedt het een basis voor scholen om binnen hun eigen zorgstructuur een passend protocol op te stellen waarin duidelijk wordt wie, wat, wanneer moet doen als een leerling aangeeft zwanger te zijn. Dit document is gericht op leerlingen tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. De wettelijke grondslag is voor de groep tot 18 jaar anders dan voor leerlingen van jaar. Voor de groep tot 18 jaar geldt een wettelijke verplichting op basis van de wet en de kwalificatieplicht. Voor de groep van jaar gaat het om de sociale verplichting van het behalen van een startkwalificatie. We hopen dat dit protocol scholen helpt bij de begeleiding van schoolgaande zwangere leerlingen/studenten en jonge moeders. Debbie Alink, Jan Zuijderwijk en Chris Veerman (Samenwerkingsverband Zuid-Holland West) Rineke Huysmans (ROC Mondriaan) Hettie van Nood (Afdeling Leerlingzaken) Pauline Boes (het loket jonge moeders van St. MOOI) Fietje Schelling (JSO) Bijlagen 1. Preventiemogelijkheden 2. Aanbevelingen rond de begeleiding 3. Richtlijn voor het recht op verlof van de zwangere leerling 4. Voorbeeld contract zwangerschapsverlof 5. Actie lijst scholen bij zwangerschap/jonge moeder 6. Stroomschema 7. Adreslijst en handige websites 2 1 Een jonge moeder is een meisje dat voor haar 23ste haar eerste kind krijgt. 2 Voor ROC Mondriaan: Met leerling(en) wordt in dit protocol student(en) bedoeld. 3 Protocol Schoolgaande zwangeren en tienermoeders, Afdeling Leerlingzaken en Voortijdig Schoolverlaten mei 2008.

3 Doelen Doelstelling Het doel van het protocol is het verstrekken van een praktische handreiking aan scholen en hun docenten, decanen, leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren over hoe om te gaan met (ongewenst) zwangere leerlingen en jonge ouders. Doelgroep De groep zwangere deelnemers en jonge ouders is in een aantal subgroepen onder te verdelen: 1. Leerlingen die binnen hun netwerk voldoende steun en begeleiding hebben. Deze groep heeft geen zorgvraag, maar moet wel geregistreerd en gemonitord worden. Voor leerlingen tot 18 jaar wordt dit gedaan door Afdeling Leerlingzaken, voor leerlingen van jaar door Voortijdig School Verlaten (VSV). 2. Leerlingen die reden tot zorg geven: na signalering wordt een leerling uit deze categorie besproken in het Zorg Advies Team (ZAT). De zwangere leerling of jonge ouders kiest zelf een vaste begeleider, die onderhoud contact met het ZAT. 3. Leerlingen die na een afgebroken zwangerschap reden tot zorg geven: na signalering wordt een leerling uit deze categorie besproken in het ZAT. 4. Leerlingen die door de combinatie ouderschap en opleiding reden tot zorg geven: na signalering wordt een leerling uit deze categorie besproken in het ZAT. 5. Jonge vaders worden benaderd door de zorgcoördinator. Als zij dat willen, wordt er een begeleider gezocht en een plan opgesteld. Verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheid scholen Scholen dragen een grote mate van verantwoordelijkheid voor hun leerlingen. De school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en draagt bovendien een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de individuele leerling. Leerlingen die (on)gewenst zwanger raken, dienen daarom zo goed mogelijk te worden begeleid bij het afronden van hun opleiding. Hiervoor heeft school een wettelijke zorg- en kwalificatieplicht. Daarnaast mogen scholen volgens de wet geen ige leerlingen uitschrijven, tenzij er sprake is van inschrijving bij een andere school of onderwijsinstelling. Ook het MBO heeft de verplichting de inschrijving te handhaven zolang: a. een leerling ig of kwalificatieplichtig is, b. er (nog) geen inschrijving op een andere school heeft plaats gevonden. Tot slot spreken scholen in het kader van dit protocol af dat zwangerschap geen reden mag zijn om leerlingen te weigeren om hun opleiding te vervolgen. Verantwoordelijkheid leerling Zwangerschap noch het ouderschap is een reden voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor verlenging van de studiefinanciering. Een leerling die tijdens haar opleiding zwanger wordt en besluit een kind te krijgen, is zelf verantwoordelijk voor het goed afronden van de opleiding. Ze dient ook aanwezig te zijn volgens de gangbare wet- en regelgeving. Zij dient zich strikt aan het opgestelde verlofcontract van 16 weken te houden. Als een leerling aangeeft de lessen door ziekte of complicaties niet te kunnen volgen, kan de school bij de GGD (via de schoolarts) een belastbaarheidonderzoek laten doen. Daarmee kan vastgesteld worden dat al dan niet een aangepast lesprogramma nodig is. Als een leerling zonder opgegeven geldige reden na haar zwangerschapsverlof niet op school komt, schakelt de school de ambtenaar in. Ziekte en/of complicaties dienen met een verklaring van een arts onderbouwd te worden. 3

4 Melding Om ervoor te zorgen dat zwangere leerlingen en jonge ouders geen voortijdig schoolverlaters worden, is het nodig dat de melding van (afgebroken) zwangerschappen goed verloopt. Hieronder staan in een schema de taken en verantwoordelijkheden van de school (m.n. het functioneren van de zorgstructuur op school), de docenten (staf), de begeleider, de zorgcoördinator en Afdeling Leerlingzaken vermeld. Voorbeeld schema met verantwoordelijke taken voor School, Docenten, Begeleiders, Zorgcoördinatoren, Ambtenaar/Casemanager School Docenten Begeleiders Zorgcoördinatoren Ambtenaar / Casemanager Koppelt de begeleider aan de leerling die optreedt als coördinator tussen school en leerling. Gaan met respect voor privacy om met de zwangere leerling of jonge moeder. Maakt plan van aanpak met leerling en de zorgcoördinator. Heeft relevante kennis en informatie rond zwangerschap en jong moederschap. Adviseert en informeert de school/ zorgcoördinator over rechten en plichten rond zwangerschap en jong moederschap. Geeft bekendheid aan het bestaan van het protocol bij alle beroepskrachten. Faciliteert de zorgcoördinator. Registreert en monitort alle zwangere leerlingen en jonge moeders. Verwijzen altijd elke zwangere leerling of jonge moeder door naar de zorgcoördinator. Begeleidt en ondersteunt zwangere of jonge ouder. Houdt zorgcoördinator op de hoogte van de stand van zaken. Bespreekt met leerling wie begeleider wordt. Stelt die aan en meldt dit aan ZAT. Maakt plan van aanpak met leerling en begeleider. Informeert ZAT over de stand van zaken. Meldt de afgebroken zwangerschap aan Afdeling Leerlingzaken als er zorgen zijn. Pakt verzuim in relatie tot zwangerschap/ tienerouderschap aan volgens het protocol schoolverzuim. Er wordt een verlofcontract met de leerling opgesteld. 4

5 Begeleiding De zwangere leerling of jonge moeder kiest zelf een begeleider. De begeleider is iemand die dicht bij de leerling staat. De zorgcoördinator meldt dit in het ZAT. De begeleider stelt samen met de leerling en de zorgcoördinator een plan van aanpak op en bespreekt dit in het ZAT. In het plan van aanpak wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de leerling en wordt ook de terugkeer van de leerling vastgelegd. Zorgcoördinator Stelt in overleg met de begeleider en de leerling een plan van aanpak op. Bespreekt het plan van aanpak in het ZAT. Monitort afspraken. Bespreekt de gevolgen van aanwezigheid op school, eventuele schoolprestaties en de sociale omgeving van de leerling. Vraagt begeleider signalen te geven wanneer er verandering komt in schoolprestaties of aanwezigheid. Ambtenaar / Casemanager VSV Registreert en monitort alle zwangere leerlingen, jonge moeders en zo mogelijk ook leerlingen met afgebroken zwangerschap. Benadert verzuim rond zwangerschap en jong moederschap hetzelfde als overig verzuim. Attendeert de leerlingen die bevallen zijn 4 weken voor het einde van hun verlofperiode op hun vervolg op school. Krijgt signaal van school als leerling verzuimt als gevolg van zwangerschap of als zij zich niet op afgesproken dag na verlof weer meldt. Roept leerling op. Indien er sprake is van ziekteverzuim door een (te) grote belasting voor de leerling door haar zwangerschap of ouderschap kan de GGD gevraagd worden de belastbaarheid van de leerling te beoordelen. Er kan dan met de leerling een aangepast lesprogramma worden opgesteld door de school. In de bijlage is een schematische weergave te vinden van het traject dat een zwangere leerling doorloopt vanaf de melding tot aan het plan van aanpak, waarin ook de terugkeer wordt beschreven. Verzuim 1. Leerlingen die moeten bevallen, hebben recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Jonge vaders hebben recht op kraamverlof van 2 dagen. 2. In overleg met de leerling wordt gekeken hoe dit recht bij hen kan worden toegepast. 3. Gedurende het verlof onderhoudt de begeleider van school contact met het betreffende meisje met het oog op terugkeer. 4. Scholen reageren alert op (ziekte-) verzuim van de zwangere leerling of jonge moeder. Zij nemen actief contact op met de leerling. 5. Scholen stellen Afdeling Leerlingzaken op de hoogte indien een leerling school verzuimt als gevolg van zwangerschap en op het moment dat zij met zwangerschapsverlof gaat. 6. Afdeling Leerlingzaken stuurt een brief en heeft contact met de leerling uiterlijk vier weken voor het einde van het verlof om de terugkeer naar school door te nemen. Zij meldt hierin dat school en leerling gezamenlijk een plan voor terugkeer zullen opstellen. 7. De zorgcoördinator krijgt een afschrift van de brief. 8. Afdeling Leerlingzaken registreert : a. De instroom van zwangere meisjes en jonge moeders naar leeftijd, per schooljaar, per school. b. Het totale aantal zwangere meisjes en jonge moeders naar leeftijd, per schooljaar, per school en het aantal kinderen per moeder. 5

6 Meldplicht aan ouders Leeftijd jonger dan 12 jaar Meldplicht aan ouders Ja, wettelijk verplicht. tot en met 16 jaar Ja, als de jongere niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden desgevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger inlichtingen verstrekt. ouder dan 16 jaar Nee, als het belang van de jongere zich daartegen verzet en voor zover de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de deelnemer daardoor zou worden geschaad. Nee, geen wettelijke verplichting. Wanneer de leerling ouder is dan 16 jaar geldt er geen meldplicht meer. Wel zal in alle gevallen de leerling overtuigd moeten worden van het belang om de ouders van de leerling te informeren. Voor vertrouwenspersonen gelden (soms) andere privacyregels. De Fiom heeft net als Bureau Jeugdzorg en (huis)artsen, geheimhoudingsplicht. Dit verschil in informatieplicht geeft soms een spanningsveld in de samenwerking tussen de school en dergelijke organisaties. School kan hierover in een vroege fase overleggen met het ZAT. Als de school een bedreigende situatie vreest, wordt dit aan het ZAT doorgegeven. Vanuit het ZAT wordt onderzocht of er inderdaad een bedreigende situatie is, waarbij de meldplicht aan de ouders kan komen te vervallen. Indien de school twijfels heeft of er sprake is van een dreigende situatie treden zij in overleg met Bureau Jeugdzorg om de situatie te beoordelen. Communicatie Met betrekking tot de communicatie worden de volgende afspraken gemaakt: 1. Communicatie over een zwangerschap met derden binnen de school gaat alleen met toestemming van leerling of ouders. 2. De school heeft informatie beschikbaar over ondersteuning van zwangere leerlingen en jonge moeders. 3. Scholen stellen informatie beschikbaar die de leerlingen in de gelegenheid stelt zelf hun weg te vinden bij zwangerschap en tienermoederschap. Het gaat hierbij om informatiefolders en internetadressen van bijvoorbeeld het loket jonge moeders van MOOI, de Fiom en het JIP die zichtbaar aanwezig moet zijn en anoniem kan worden meegenomen. 4. Scholen melden informatie die zij hebben over (ongewenst) zwangere leerlingen indien nodig zo snel mogelijk bij Afdeling Leerlingzaken. 5. Scholen verwijzen zwangere leerlingen door naar het Loket jonge moeders van St. MOOI. 6

7 Terugkeer Het is de bedoeling dat een leerling na haar zwangerschap weer terugkeert op school. Het is daarom van belang ook op het gebied van de terugkeer duidelijke afspraken met elkaar te maken. De volgende afspraken zijn gemaakt (e.e.a. is afhankelijk van de gezondheid/het welzijn van de moeder en kind). De begeleider maakt samen met de leerling en de zorgcoördinator een plan van aanpak met het oog op terugkeer van de leerling. In dit plan staat ook hoe de school wordt geïnformeerd over de nieuwe situatie van de leerling. De leerling wordt in eerste instantie teruggeleid naar de opleiding waar zij mee bezig was. Indien de omstandigheden dat niet toelaten, wordt naar een alternatief traject gezocht. Scholen bekijken in overleg met de leerling en Afdeling Leerlingzaken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om een aangepast programma aan te bieden voor de leerling die terugkeert na het zwangerschapsverlof. Zonodig worden hierbij andere instanties betrokken. Indien de leerling stage moet lopen, zorgt de school voor een passende stage, waarbij rekening wordt gehouden met de zorgtaken van de jonge moeder. 7

8 Bijlage 1 Preventiemogelijkheden Goede professionele voorlichting aan leerlingen is belangrijk zodat ze een goed beeld krijgen van wat zwangerschap op jonge leeftijd inhoudt. Op vele scholen, instellingen voor jeugdhulpverlening en welzijn wordt seksuele voorlichting gegeven. Dit gebeurt door de scholen zelf en een divers aantal instanties zoals: Stichting Precura Centrum 1622 RutgersHuis Den Haag SOA Centrum GGD afdeling Gezondheidsbevordering Specifieke voorlichting over tienerzwangerschap wordt gedaan door het JIP (Den Haag) in samenwerking met een tienermoeder. Het VBOK staat voor Vereniging voor Bescherming van het Ongeboren Kind en biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies. Het VBOK geeft ook voorlichting op scholen. In Den Haag is er spreekuur bij het VBOK. Het project Grandi I Chicki van Mytikas heeft als doel Antilliaanse tienermoeders onder meer bewust te laten worden van hun eigen talenten, het zelfbeeld te vergroten en competenties gericht in te zetten om de doelstellingen te bereiken. Tevens zijn er Sense spreekuren. Deze spreekuren worden gedraaid in het RutgersHuis, SOA centrum, bij CASA, in het JIP (Den Haag, Delft & Zoetermeer) en bij diverse locaties van ROC Mondriaan in de regio. Het doel van de spreekuren is dat jongeren alles kunnen vragen wat te maken heeft met seksualiteit. Het is anoniem en gratis. Elk jaar wordt er in Den Haag de Week van de Liefde georganiseerd. De activiteiten zijn divers. Er wordt elk jaar een magazine uitgegeven. Lessen over relationele vorming, weerbaarheid en loverboys worden verzorgd door Centrum Op het documentatie centrum van de afdeling Gezondheids- Bevordering van de GGD zijn diverse lespakketten verkrijgbaar over seksualiteit, tienerzwangerschappen en dergelijke. Adressen en websites Preventie Stichting Preventie & Curatie Vaillantplein HX Den Haag Centrum 16/22 Trompstraat BL Den Haag Sense Ook voor adressen van Soa spreekuren in de regio Haaglanden. Soa Centrum Den Haag Lijnbaan CK Den Haag Preterm Rutgers Eisenhowerlaan KL Den Haag GGD Den Haag, afdeling Gezondheidsbevordering Paul ter Wee Thorbeckelaan 360 kamer BZ Den Haag Mytikas FIOM Bij het Fiom is het lespakket Zwanger.. en dan? Bedoeld voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 8

9 Hulpmiddelen communicatie seksualiteit en kinderwens Seksualiteit Toolkit: Totale Communicatie lichaam en seksualiteit Auteur: S. Voortman, F. Reitsma, E. Oskam en H. Jansen ISBN: Aanvulling: 1e druk 2007 Deze toolkit is voorzien van basistheorie en een gebruiksaanwijzing in een begeleiderhandleiding, een gespreksbord, visitaal pictogramkaarten, stripverhalen, puzzels, fotokaarten enzovoort. Centraal staat het begeleiden en voorlichten van cliënten/bewoners met een verstandelijke beperking volgens de methode: totale communicatie. De inhoud van de toolkit is behulpzaam bij het maken van individuele plannen om cliënten/bewoners stap voor stap informatie te geven over: privacy, lichaamsbeleving, seksualiteit en sociaal gewenst gedrag. De beschreven casussen geven op heldere wijze weer hoe zorgverleners aan de behoeften van de cliënten/bewoners tegemoet kunnen komen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. De toolkit bestel je in de KEGG webshop en kost 112,- euro (excl. verzendkosten). De brochure Kinderen, waar kies ik voor? is te downloaden via Kinderwens en veiligheid MEE heeft een eigen methodiek ontwikkeld rondom de probeerpop. Deze pop, die een tijdje te logeren kan worden gegeven aan aanstaande moeders, gaat echt huilen en plassen. Met behulp van een grafiek wordt bijgehouden hoe de a.s. ouders op dit gedrag gereageerd hebben. Voor meer informatie over deze pop, neem contact op met José Luling van MEE Haaglanden. MEE Den Haag Postbus CH Den Haag De Hulpkaarten Veiligheid en Ontwikkeling, door het Expertisecentrum William Schrikker ontwikkeld, maken het voor hulpverleners makkelijk om op een heel concrete en positieve manier met ouders te communiceren over de veiligheid van hun ongeboren kind. Voor meer informatie over de Hulpkaarten Veiligheid en Ontwikkeling, neem contact op met Jeltje Rijks via Overig Martine Delfos heeft vele boekjes geschreven op dit gebied en biedt ook cursussen aan. Zie: 9

10 Bijlage 2 Aanbevelingen rond de begeleiding Begeleiding Over het algemeen zijn jonge moeders positief over hun ouderschap. Leerlingen met problemen, al dan niet zwangerschapsgerelateerd, hebben behoefte om gezien te worden. Contact met school moet ook gedurende het verlof onderhouden worden. Bij problemen moeten ze weten bij wie ze terecht kunnen. Een leerling die zwanger of tienerouder is, heeft veel extra ondersteuning nodig. Niet alleen op het gebied van zwangerschap of tienerouderschap, maar ook voor zaken als: wat te doen bij schulden, wie te informeren, hoe wordt in het gezag voorzien. Laat de leerling zelf een begeleider kiezen vanuit de school. Laat de leerling samen met de begeleider een plan van aanpak maken. De zorgcoördinator kan hen zo nodig ondersteunen. Een zorgcoördinator heeft kennis van de sociale kaart en praktische zaken waar zwangeren en jonge ouders mee te maken krijgen. Zij kunnen hen ook doorverwijzen naar het loket jonge moeders van MOOI. Terugkeer Probeer leerlingen weer terug te laten instromen in hun oorspronkelijke opleiding. De school dient rekening te houden met de nieuwe omstandigheid van de leerling en de zorg die het kind van de leerling nodig heeft. Investeer in een voorziening voor meiden, eventueel gecombineerd met mogelijkheden voor kinderopvang. Mogelijk stapsgewijze terugkeer voor de tienermoeders om uitval na 10 weken te voorkomen. Bijvoorbeeld na 7 weken een dagdeel schooldeelname en dit opbouwen naar fulltime deelname na 10 weken. Kolfruimte op school. Huiswerkvoorzieningen op school. Creëren van mogelijkheden voor thuis werken. Oplossen van de vicieuze cirkel: schuldhulpverlening versus studiefinanciering. Aanpak van hindernissen in werk- en leertrajecten. Tijdpad en fasen zwangerschap en moederschap School Docenten Begeleiders 0-3 maanden - Opvangen en ondersteunen bij nieuws zwangerschap Docent, begeleider 0-3 maanden - Bieden van ondersteuning Begeleider en zorgcoördinator 3-8 maanden - Alertheid bij verzuim ambtenaar op de hoogte stellen 8-9 maanden - Toewerken naar zwangerschapsverlof - Plan van aanpak opstellen - Ambtenaar op de hoogte stellen Geboorte kind 0-2 maanden - Contact met leerling tijdens verlof - Attenderen op en evt. bijstellen Plan van aanpak 3e maand - Toewerken naar terugkeer op school - Indien nodig passend traject (jongeren loket) / alternatieve opleiding na 3 maanden - Ondersteunen van afronden opleiding van de jonge moeder - Toeleiden naar startkwalificatie Begeleider en zorgcoördinator Begeleider en zorgcoördinator Begeleider Begeleider eventueel in samenspraak met zorgcoördinator en/of ZAT en/of ambtenaar Begeleider en zorgcoördinator 10

11 Bijlage 3 Richtlijn voor het recht op verlof van de zwangere leerling De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat, hangt af van de vermoedelijke bevallingsdatum. De leerling vraagt minimaal drie weken van te voren zwangerschapsverlof aan. Daarbij is een verklaring van de verloskundige of de arts nodig, waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat vermeld. Aanvang verlof Vanaf 6 tot 4 weken vóór de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum. De leerling kan zelf bepalen op welke dag binnen deze periode het verlof ingaat. Einde verlof Minimaal 10 weken na de bevalling, ook al wordt de baby later geboren dan verwacht. 11

12 Bijlage 4 Voorbeeld Contract Zwangerschapsverlof Datum: Naam: Geboortedatum: Opleiding: Onderwerp: zwangerschapsverlof Beste, Vanwege je zwangerschap heb je recht op 16 weken zwangerschapsverlof (6-4 weken vóór de bevalling en weken na de bevalling). Je bent uitgerekend op Je zwangerschapsverlof gaat in op Wij verwachten je weer op school per Wij hebben het volgende met elkaar afgesproken: 1. Tijdens je zwangerschapsverlof houd je contact met 2. De volgens het (jaar)rooster af te leggen examen(onderdelen) worden opgeschort tot de volgende gelegenheid voor het afleggen van een toets na het zwangerschapsverlof. 3. Indien er redenen zijn voor verlenging van je verlof, kun je samen met de school een andere datum afspreken. Jij neemt hiervoor contact op met We hopen dat je zwangerschap en de bevalling voorspoedig verloopt. Met vriendelijke groet, Handtekening Zorgcoördinator voor akkoord Handtekening Leerling voor akkoord 12 Bij een minderjarige leerlingen: Een kopie van dit contract wordt aan de ouders/verzorgers van de leerling gestuurd.

13 Bijlage 5 Actielijst scholen bij zwangerschap/jonge moeder Zwanger Checklist Seksspreekuur Verloskundige, vanaf week Op het JIP Den Haag is er elke donderdagmiddag een seksspreekuur, uitgevoerd door een medewerkster van het Rutgershuis waar o.a. een gratis zwangerschapstest kan worden gedaan, voorlichting voorbehoedsmiddelen, soa s en afbreken zwangerschap. Dit spreekuur is anoniem en gratis. Besluitvorming (wel of niet afbreken zwangerschap) Bij twijfel besluitvormingsgesprekken bij FIOM of VBOK. Als een meisje jonger is dan 15 jaar, kiest voor het afbreken van een zwangerschap, heeft zij toestemming van haar ouders nodig. Als het onmogelijk is om de zwangerschap met ouders te bespreken dan kan het meisje bij de Fiom terecht om hierover met een maatschappelijk werker in gesprek te gaan. De maatschappelijk werker zal van dit gesprek een verslag maken dat naar de abortuskliniek gaat. Mede aan de hand van dit verslag kan de abortusarts besluiten al dan niet over te gaan tot het uitvoeren van de abortus zonder de ouder(s) van de cliënt te informeren. Informatie en advies Afspraak maken bij het loket voor jonge moeders. Dinsdag en vrijdag middag op het Jongeren Informatie Punt, telefoon of stichting MOOI AMW/Loket voor jonge moeders, telefoon Ook voor informatie en advies aan jonge vaders, familie en beroepskrachten. Websites: Hulpverlening Zorgverzekeraar inlichten, verzekerd via ouders van jonge moeder. Aanvragen kraamzorg, na 12 weken. Woonpas aanvragen Een jonge moeder jonger dan 18 jaar kan een woonpas aanvragen als zij langer dan 12 weken zwanger is. Wel moet zij zich persoonlijk inschrijven en een verklaring van de verloskundige met de uitgerekende datum kunnen overleggen. Inschrijven kinderopvang Er kan gebruik worden gemaakt van bureau kinderopvang van de gemeente den Haag. Hier krijgt de as jonge moeder hulp bij het zoeken naar kinderopvang en bij het invullen van de formulieren voor de gemeente toeslag en belasting (eventueel). Afspraken met school hoe de a.s. jonge moeder haar diploma kan halen in combinatie met het a.s. moederschap. Mogelijkheid tot aanvraag bijzondere bijstand voor babykraampakket, vanaf 7 maanden zwangerschap. Mogelijkheid tot aanvraag baby uitkering bij sociale dienst, alleen voor minderjarige moeders die thuiswonend zijn, vanaf geboorte kind. Afspraak maken bij het loket voor jonge moeders. Door inbreng in het casusoverleg wordt de juiste hulpverlening ingeschakeld op het gebied van inkomen, huisvesting, psychosociaal, psychiatrisch, verwerking enz. 13

14 Bijlage 6 Stroomschema Zorgcoördinator Stelt in overleg met de leerling een plan van aanpak op maat op. Casemanager Afdeling Leerlingzaken Bespreekt het plan van aanpak in het multidisciplinaire team of het ZAT. Meldt de leerling in ZAT en vraagt haar te benaderen Koppelt in overleg met de leerling terug als dit voor de begeleiding noodzakelijk is. VSV Registreert en monitort alle zwangere leerlingen en jonge moeders. Benadert verzuim rond zwangerschap en moederschap hetzelfde als overig verzuim. Bespreekt met de leerling en zorgcoördinator ook de gevolgen voor de aanwezigheid op school, eventuele schoolprestaties en de sociale omgeving van de leerling. 14

15 Bijlage 7 Adreslijst en handige websites Informatie en advies JIP Den Haag Amsterdamse Veerkade 17 a, 2513 BG Den Haag Kijk ook op de speciale pagina s voor: Jonge moeders: Jonge vaders: Bij het JIP Den Haag kan ook een sociale kaart jonge moeders worden opgevraagd. Stuur een naar Loket Jonge moeders Dit is een spreekuur bij het JIP Den Haag voor (aanstaande) jonge moeders tot en met 23 jaar uit Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, en Leidschendam-Voorburg. Dit spreekuur wordt verzorgd door maatschappelijk werkers van Stichting Mooi. Het loket heeft spreekuur bij het JIP Den Haag op dinsdag- en vrijdagmiddag. Je kunt bellen voor een afspraak op telefoon FIOM Den Haag Je kan een afspraak maken bij het Algemeen Maatschappelijk werk van MOOI Escamp Zichtenburglaan 260, 2544 EB Den Haag Landelijke website voor jonge moeders beheerd door de FIOM: Afdeling Leerlingzaken Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag Kijk voor informatie over gemeente Den Haag op: Preventie Stichting Preventie & Curatie Vaillantplein 7, 2526 HX Den Haag Centrum 16/22 Trompstraat 5, 2518 BL Den Haag Sense Ook voor adressen van Soa spreekuren in de regio Haaglanden. Soa Centrum Den Haag Lijnbaan 32, 2501 CK Den Haag Preterm Rutgers Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag GGD Den Haag, afdeling Gezondheidsbevordering Paul ter Wee, kamer 514 Thorbeckelaan 360, 2564 BZ Den Haag Mytikas FIOM MEE Den Haag Postbus 346, 2501 CH Den Haag Studiefinanciering Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kijk voor informatie op: of op de speciale pagina voor mensen die een kind verzorgen: uitzonderingen/je_verzorgt_een_kind.asp Voor cijfers Regionaal Informatie Systeem (RIS) van Tympaan: / CBS: 15

16 Dit is een uitgave van:

Protocol. schoolgaande zwangeren en tienermoeders. Maakt werk van leren. Mei 2008

Protocol. schoolgaande zwangeren en tienermoeders. Maakt werk van leren. Mei 2008 Protocol schoolgaande zwangeren en tienermoeders Mei 2008 Maakt werk van leren 1 Protocol schoolgaande zwangeren en tienermoeders Opgesteld in samenwerking met: Stedelijk Dalton Lyceum Grienden College

Nadere informatie

protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders 1

protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders 1 protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders 1 Inleiding [A.u.b. alles tussen haakjes aanpassen aan de eigen

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Implementatieplan. Protocol Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders

Implementatieplan. Protocol Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders Implementatieplan Protocol Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders Inleiding In het Protocol Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders staan afspraken over het proces

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Geachte leden, In die zin voegt de vondelingenkamer niets toe. BOW/ RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. R.

Geachte leden, In die zin voegt de vondelingenkamer niets toe. BOW/ RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. R. Typ teksttyp teksttyp tekst I. van Engelshoven Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, 060 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Inhoudelijke verdieping tienerzwangerschappen in Den Haag

Inhoudelijke verdieping tienerzwangerschappen in Den Haag Inhoudelijke verdieping tienerzwangerschappen in Den Haag Februari 2017 Inleiding Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in februari bekend gemaakt hoeveel tienermoeders er per gemeente zijn in 2016

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid PRODUCTENGIDS Seksuele gezondheid SEKSUELE GEZONDHEID BELANGRIJK? JAZEKER! Een aantal feiten* op een rij: Seksueel actieve jongeren communiceren onvoldoende over gebruik van condooms. Een kleine groep

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Vignet Relaties en seksualiteit, mbo. Beleid. Vragenlijst Relaties en seksualiteit. Handig om bij de hand de hand te hebben: Schoolbeleidsplan

Vignet Relaties en seksualiteit, mbo. Beleid. Vragenlijst Relaties en seksualiteit. Handig om bij de hand de hand te hebben: Schoolbeleidsplan Vignet Relaties en seksualiteit, mbo Vragenlijst Relaties en seksualiteit Handig om bij de hand de hand te hebben: Schoolbeleidsplan Beleid 1. Heeft de (school)locatie een visie en beleid over hoe zij

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Vignet Relaties en seksualiteit, mbo. Beleid. Vragenlijst Relaties en seksualiteit

Vignet Relaties en seksualiteit, mbo. Beleid. Vragenlijst Relaties en seksualiteit Vignet Relaties en seksualiteit, mbo Vragenlijst Relaties en seksualiteit U start nu met de vragenlijst. Let op: elke vraag wordt automatisch opgeslagen. Wanneer u op 'tussentijds stoppen' klikt, kunt

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

GMR/100617 Heerenveen, 17 juni 2010

GMR/100617 Heerenveen, 17 juni 2010 GMR/100617 Heerenveen, 17 juni 2010 PROTOCOL INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS / VERZORGERS INLEIDING Binnen OSG Sevenwolden worden mentoren, docenten, teamleiders, locatie- (adjunct)directeuren

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2

Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2 2012 Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Ziekteverzuimbegeleiding tot 2012... 5 3. Programmagelden 2012... 6 Beschrijving ziekteverzuimbegeleiding... 6 4. Doelstelling...

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie?

Te laat komen De SLB er checkt minimaal 2x per week de meldingen in het registratiesysteem Wanneer? Actie door? Te ondernemen actie? Samenvatting verzuimprotocol en verzuimbegeleiding Schoolverzuim (zowel op school als in de BPV)in de vorm van ongeoorloofde afwezigheid, twijfelachtig ziekteverzuim en veelvuldig te laat komen zijn vaak

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten De Uitvoering Betreft Standaardisatie verzuimprotocol Fase 1: Regelregime toepassen Fase 2: Verzuim 18+ (VSV) Opdrachtgever Scalda, College van

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Middelbaar beroepsonderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg uwv.nl werk.nl Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als

Nadere informatie

Verzuimbeleid op Houtens

Verzuimbeleid op Houtens Verzuimbeleid op Houtens 2016-2017 1 Inhoud 1. Kaders en wetgeving... 3 2. Algemene afspraken... 4 3. Proces ongeoorloofd schoolverzuim... 6 4. Proces ziekteverzuim... 7 5. Proces bijzonder verlof... 8

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Protocol Echtscheiding

Protocol Echtscheiding Protocol Echtscheiding CBS De Vlinder ALGEMEEN Een scheiding van ouders van kinderen op school komt met enige regelmaat voor. Naast het feit dat dit voor de kinderen emotioneel een zware belasting is,

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie