Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2014"

Transcriptie

1 Vergoedingenoverzicht 04 Een overzicht van de vergoedingen van de en Aanvullende Verzekering Ster,, 3, 4, 5 en de Comfortverzekering

2 Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Leeswijzer In dit vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de Modelovereenkomst en de aanvullende verzekeringen van. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorgaanbieder. Bijkomende voorwaarden Bijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van 04. Wij raden u aan als u zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op Modelovereenkomst De Modelovereenkomst is een naturaverzekering. De zorgverzekeraar heeft afspraken gemaakt met zeer veel zorgaanbieders. Een lijst met zorgaanbieders is te vinden op Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar geen afspraken voor de betreffende zorg heeft gemaakt. Dat kan, maar dan moet u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf betalen. Meer informatie vindt u in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 04 en de verzekeringsvoorwaarden. Voor Specialistische GGZ en het eventueel medisch noodzakelijke verblijf geldt een maximale vergoeding van 75% van de gemiddeld door ons gecontracteerde tarieven. Eigen risico Als u 8 jaar of ouder bent, hebt u voor de Modelovereenkomst een verplicht eigen risico van 360. U kunt dit eigen risico vrijwillig verhogen tot 460, 660 of 860. U krijgt dan een korting op de premie. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, zorg die wordt bekostigd als onderdeel van een zorgprogramma, de door ons aangewezen voorkeursgenees, de door ons gecontracteerde zorgaanbieders voor het leveren van drinkvoeding (dieetpreparaten), als zij de door ons als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen leveren zoals genoemd in het Reglement farmaceutische zorg 04, hulp in bruikleen, nacontroles van een nier- of leverdonor na een bepaalde periode en eventuele n en/of eigen betalingen. Aanvullende verzekeringen Wij vergoeden de kosten tot de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Maakt u gebruik van gecontracteerde zorgaanbieders? Dan worden de kosten vergoed op basis van het tarief dat wij met de betrokken zorgaanbieders zijn overeengekomen. Voor de aanvullende verzekering kan er sprake zijn van aangewezen, erkende of gecontracteerde zorg. Maakt u gebruik van niet gecontracteerde, niet erkende of niet aangewezen zorgaanbieders? Houd er dan rekening mee dat u (een deel van) de nota zelf moet betalen. Soort zorg Acnebehandeling Ster Ster Ster 3 Ster 4 Ster 5 Door aangewezen zorgaanbieder 90% 0 per behandeling, 5 behandelingen Alternatieve geneeskunde 90% 0 per behandeling, 5 behandelingen Behandeling en consulten door een arts of aangewezen therapeut Antroposofische geneeskunde Maximaal 8,50 consult, 0 behandelingen/ Maximaal 8,50 consult, 0 behandelingen/ Maximaal 8,50 consult, 0 behandelingen/ Maximaal 35 consult, 0 behandelingen/ Maximaal 35 consult, 0 behandelingen/ Behandelingen en consulten door een arts of aangewezen therapeut 80% 475 per therapieën) 80% therapieën) 80% therapieën) 80% therapieën) Onder antroposofen erkende therapieën door arts of aangewezen therapeut 00% 475 per behandelingen en consulten) 00% behandelingen en consulten) 00% behandelingen en consulten) 00% behandelingen en consulten) Anticonceptie Zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje, spiraaltje, ring of pessarium Tot jaar en voor verzekerden vanaf jaar als deze worden gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie als er sprake is van bloedarmoede geldt een eigen Vanaf jaar Vanaf jaar Vanaf jaar Vanaf jaar Vanaf jaar Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoortoestel Bevalling Bevalling in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum (met medische indicatie) Bevalling in een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum zonder medische noodzaak 00 per dag ( voor de kraamzorg in het ziekenhuis) Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig

3 Bevalling thuis Ster Ster Ster 3 Ster 4 Ster 5 Cursussen Maximaal 75 per Brillenglazen, -monturen, contactlenzen en contactlenzenvloeistof Buitenland 50 per kalenderjaren 50 per kalenderjaren Maximaal 75 per 50 per kalenderjaren Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland Medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit het buitenland en repatriëring door Univé Alarmcentrale Zorg tijdens plaatsing of vestiging buiten Nederland (na toestemming ) Tijdelijk verblijf in een ander land dan het woonland of land van plaatsing: Spoedeisende hulp Niet spoedeisende zorg (na toestemming ) Camouflagetherapie Op basis van e tarieven Op basis van e marktconforme tarieven Op basis van e tarieven Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig 00% van 00% van 00% van 00% van Volledig Volledig Volledig Volledig Volledig 00% van Door aangewezen zorgaanbieder Eenmalig 90% tot 60 Eenmalig 90% tot 60 Eenmalig 90% tot 60 Eenmalig 90% tot 60 Cogmed Voor kinderen tot 8 jaar bij ADHD of ADD door gecontracteerd zorgaanbieder Dieetadvisering Dieetadvisering als onderdeel van een zorgprogramma Dieetadvisering, voorlichting met een medisch doel over voeding en gewoonten 3 behandeluren Dieetpreparaten (na toestemming ) drinkvoeding conform Reglement farmaceutische zorg genees Dyslexiezorg Zorg in verband met ernstige dyslexie voor kinderen van 7 jaar en ouder die basisonderwijs volgen Elektrische borstkolf Maximaal 0 per Maximaal 0 per Elektrisch ontharen/ laserontharing Door aangewezen zorgaanbieder 90% tot 75 90% tot 75 per 90% tot 75 per 90% tot 75 per Erfelijkheidsonderzoek Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen Ergotherapie Fertiliteitsbevorderende behandelingen (IVF) 0 behandeluren In-vitrofertilisatie (IVF) tot 43 jaar (na toestemming ) e, e, en 3e poging Eenmalig de 4e behandeling tot inclusief genees en genees horend bij KI/IUI/KID Overige fertiliteitsbevorderende behandelingen (vrouwen tot 43 jaar) (na toestemming ) Flebologische behandelingen Eenmalig de 4e en 5e behandeling 00% inclusief genees en genees horend bij KI/IUI/KID Eenmalig de 4e en 5e behandeling 00% inclusief genees en genees horend bij KI/IUI/KID Door een arts 8 per bezoek 8 per bezoek 3

4 Fysiotherapie en oefentherapie Ster Ster Ster 3 Ster 4 Ster 5 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck voor verzekerden vanaf 8 jaar Chronische aandoeningen volgens bijlage Besluit zorgverzekering vanaf de e behandeling (na toestemming ) Maximaal 00 Maximaal 00 Maximaal.000 Maximaal.000 Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 8 jaar De eerste Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck voor verzekerden tot 8 jaar Maximaal per aandoening per, bij ontoereikend resultaat nog 9 extra Meer behandelingen alleen bij chronische aandoeningen volgens bijlage Besluit zorgverzekering (na toestemming ) Maximaal 00 Maximaal 00 Maximaal.000 Maximaal.000 Genees Genees opgenomen in bijlage van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg (na toestemming ) genees Maximaal 500 voor de volgens het GVS geldende n Maximaal 500 voor de volgens het GVS geldende n Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg Gezondheidstest Volledig Volledig Groepsbegeleiding Voor kinderen tot en met 8 jaar van ouders met een psychische aandoening of verslaving Herstellingsoord of zorghotel (verblijf) Door gecontracteerd zorgaanbieder 3 per dag, 6 weken Homeopathische en antroposofische genees 3 per dag, 6 weken Volledig 6 weken per Volledig 6 weken per Die volgens de Geneeswet zijn geregistreerd en homeopathische of antroposofische die in de Taxe Homeopathie van Z-index een registratie HA of HM hebben Hoortoestel Volledig Volledig Volledig Volledig Er geldt een van 5% Hospicezorg Hulp de tot 5 per dag de tot 5 per dag de tot 5 per dag Volledige vergoeding van de eigen bijdrage Hulp en verband opgenomen in de Regeling zorgverzekering en het Reglement hulp (na toestemming ) Huisarts Hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg als u diabetes mellitus type of hebt Huishoudelijke verzorging Bepaalde hulp in bruikleen (voor sommige hulp geldt een en/ of een gedeeltelijke vergoeding) wettelijke eigen bijdrage Wmo van 75% tot 95 per verzekerd gezin 4

5 Kraamzorg Ster Ster Ster 3 Ster 4 Ster 5 Thuis In een ziekenhuis of een door ons gecontracteerd geboortecentrum (zonder medische noodzaak) Ten hoogste 0 dagen (er geldt een van 4,0 per uur) Ten hoogste 0 dagen (er geldt een van 33 per dag voor moeder en kind samen) of vaste vergoeding van.80 per of vaste vergoeding van.80 per In een ziekenhuis of een door ons gecontracteerde geboortecentrum (met medische noodzaak) Uitgestelde kraamzorg / kraamzorg na adoptie Maximaal uur Maximaal uur Maximaal uur Maximaal uur Kraampakket geleverd door Univé Kraamzorg Ja Ja Ja Ketenzorg Ketenzorg voor diabetes mellitus type, COPD en cardiovasculair risicomanagement (zogenaamde zorgprogramma s) Lactatiekundig consult Lidmaatschap patiëntenvereniging Logopedie Herstel of verbetering van spraakfunctie of spraakvermogen Mantelzorgmakelaar 50 per 00 per 00 per Eenmalig 5 Op verwijzing van de Univé Zorgadviseur door gecontracteerde zorgaanbieder Medisch-specialistische zorg Hieronder valt ook zorg door een trombosedienst, second opinion, dialyse, noodzakelijke verpleging in thuissituatie (na toestemming ) Mondzorg Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Tandheelkundige zorg en orthodontische zorg in bijzondere gevallen: tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke indicaties (na toestemming ) Volledige onder- of bovenprothese door tandarts of tandprotheticus (vervanging na 5 jaar) (er kan een eigen bijdrage gelden) (er geldt een eigen Vergoeding 400 per 5 jaar Gedeeltelijke gebitsprothese door tandprotheticus 90% tot 75 Frameprothese door tandprotheticus 90% tot 75 Reparatie gedeeltelijke (frame)protheses door tandprotheticus 90% tot 35 Vergoeding 400 per 5 jaar 90% tot 75 90% tot 75 90% tot 35 Volledige vergoeding van de 90% Volledig 90% Volledig 90% Volledig Volledige vergoeding van de Inlays, kroon- en brugwerk en solitaire implantologie 70% tot % tot.500 Kroon- en brugwerk na ongeval voor verzekerden tot jaar Volledig Volledig Volledig Volledig (na toestemming ) Mondzorg aan verzekerden tot 8 jaar (exclusief kronen en bruggen, gegoten vullingen en orthodontie) Orthodontie voor verzekerden tot jaar Eenmalig 80% tot 600 Orthodontie in verband met met chirurgische behandelingen (na toestemming ) Overige tandheelkundige hulp 75% tot 5 inclusief techniekkosten Neurofeedback Eenmalig 80% tot.00 75% tot 5 inclusief techniekkosten 80% Volledig 90% volledig 80% 90% Voor verzekerden tot 8 jaar bij ADHD en ADD

6 Oedeemtherapie door een huidtherapeut Ster Ster Ster 3 Ster 4 Ster 5 Tot 8 jaar bij chronische indicatie, anders en bij ontoereikend resultaat nog 9 extra. Vanaf 8 jaar bij chronische indicatie vanaf e behandeling. (Chronische indicatie na toestemming ) 40 per behandeling, 40 per behandeling, 40 per behandeling, 40 per behandeling, Oncologische aandoeningen bij kinderen Ooglaserbehandeling Ooglaserbehandeling/ lensimplantatie Eenmalig 500 Eenmalig 500 Orthoptische behandelingen Pedicure voor reumapatiënten Podotherapie (behandelingen, consulten) (voetzorg bij diabetes valt onder huisartsenzorg en ketenzorg) Maximaal 5 Plastisch chirurgische behandelingen Bij een specifieke medische indicatie (na toestemming ) Medisch noodzakelijke bovenooglidcorrecties bij ernstige vermindering van het gezichtsveld (na toestemming ) Volledig Volledig Volledig Maximaal Medisch noodzakelijke buikwandcorrecties (na toestemming ) Medisch noodzakelijke flapoorcorrecties voor verzekerden tot 8 jaar Plaswekker (huur of aanschaf) Maximaal Volledig Volledig Volledig Maximaal Voor verzekerden van 6 tot 8 jaar Eenmalig 80 Eenmalig 80 Eenmalig 80 Eenmalig 80 Prenatale screening Counseling prenataal onderzoek en structureel echoscopisch onderzoek in het e trimester van de zwangerschap Tripletest (e onderzoek) en Combinatietest (Nekplooimeting en bloedonderzoek): Voor verzekerden jonger dan 36 jaar zonder medische indicatie Volledig Voor verzekerden jonger dan 36 jaar met medische indicatie Voor verzekerden ouder dan 36 jaar Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen Revalidatie Revalidatie, hieronder valt ook een quick scan en oncologische revalidatie Geriatrische revalidatie Ronald McDonaldhuis voor 6 maanden 5 50 per opname 5 00 per opname 5 50 per opname 5 50 per opname Verblijf voor een meeverzekerd kind tot 8 jaar Volledig (gelijkgestelde instelling 5 per etmaal) Second opinion (er gelden nadere voorwaarden) Specialistische geestelijke gezondheidszorg Sport Medisch Adviescentrum Volledig (gelijkgestelde instelling 5 per etmaal) Volledige vergoeding van het honorarium Volledig (gelijkgestelde instelling 5 per etmaal) Volledige vergoeding van het honorarium Maximaal 00 per consult/keuring, consult/ keuring Maximaal 00 per consult/keuring, consult/ keuring Maximaal 00 per consult/keuring, consult/ keuring Maximaal 00 per consult/keuring, consult/ keuring 6

7 Sterilisatie Steunzolen Stoppen met roken programma Therapeutische kampen voor jongeren Eén maal per Ster Ster Ster 3 Ster 4 Ster 5 Eenmalig 00% Eenmalig 00% Eenmalig 00% Eenmalig 00% Voor verzekerde tot en met 0 jaar 50 Voor jongeren tot 8 jaar 7 per dag voor 6 weken Transplantatie van weefsels en organen Als de transplantatie wordt verricht in een EU-land of EERlidstaat, inclusief kosten donor Ziekenhuisopname Verblijf in (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatie-instelling Ziekenvervoer Ambulancevervoer Zittend ziekenvervoer bij beperkt aantal medische indicaties (na toestemming ) Tot 00 km (enkele reis) Eigen vervoer 0,3 per km (er bijdrage van 96 per jaar) Openbaar vervoer of taxi (er geldt een van 96 per jaar) 7 per dag voor 6 weken 7 per dag voor 6 weken Vanaf 00 km volledige vergoeding Vanaf 00 km (enkele reis) 0,3 per kilometer Vanaf 00 km Wettelijke ziekenvervoer Volledig 7 per dag voor 6 weken Vanaf 00 km volledige vergoeding Vanaf 00 km (enkele reis) 0,3 per kilometer Vanaf 00 km Zorgbemiddeling Zorg voor oncologische patiënten Herstel & Balans Volledig Volledig Volledig Volledig Oncologische revalidatie Comfortverzekering Zorg in Nederland, het niet-europese deel van Nederland (BES-eilanden) Aruba, Curacao en st. Maarten Vergoeding Persoonlijke vergoeding bij ziekenhuisopname 50 per ligdag voor 30 dagen Huur en gebruik telefoon 3 per dag voor 30 dagen Huur en gebruik televisie 4 per dag voor 30 dagen Vervoer naar huis bij ontslag na ziekenhuisopname Tot 50, vervoer per (huur)auto 0,3 per km. Comfortservice tijdens en direct aansluitend op een ziekenhuisopname (boodschappenservice, huishoudelijke hulp, kapper aan huis, kinderoppas, pruik aan huis, stomerij- en wasserijservice, tuinonderhoud en maaltijden en catering) Tot 500 Zorg buiten Nederland, buiten het niet Europese deel van Nederland (BES-eilanden) buiten Aruba, buiten Curacao, en buiten st. Maarten Kamersupplement/klassenkamer Volledig 7

8 Meer weten? Helpdesk Beschikbaarheid maandag t/m vrijdag van uur tot 7.00 uur Telefoonummer (07) Vanuit het buitenland Postbus HK Den Haag Internet: Univé Postbus AK Eindhoven zorgvragen: zorgbemiddeling: Internet: N.V. Univé Zorg (Univé), statutair gevestigd in Zwolle, K.V.K-nummer: 37407, DNB-vergunningnummer: N.V. Univé Zorg is onderdeel van VGZ U.A. D

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis

Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014. Gewoon ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Zorg Extra ZEKUR Doorlopende Reis Vergoedingenoverzicht ZEKUR 2014 Extra ZEKUR Doorlopende Reis Leeswijzer Dit vergoedingenoverzicht geeft je een overzicht van de vergoedingen van en. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat is deze

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 05 en Aanvullende verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden

Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013. IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht basis- en aanvullende verzekering 2013 IZA Cura Drechtsteden Vergoedingenoverzicht IZA Cura Natura Polis Audiologische zorg Onderzoek naar de gehoorfunctie, advisering hoorapparaat

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg

Vergoedingenoverzicht VGZ Zuid-Limburg Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de VGZ basisverzekering en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen samengebracht.

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2012

VGZ Zorgverzekering 2012 VGZ Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 Opbouw 3 Gemakkelijker met Mijn IAK 4

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekering 2013

VGZ Zorgverzekering 2013 VGZ Zorg 2013 Vergoedingenoverzicht VGZ www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4 Nieuw: IAK

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013

Goed in Zorg Zorgverzekering 2013 Zorgverzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Altijd goed verzekerd 3 Mijn IAK handig en snel geregeld 4

Nadere informatie

IAK Uniek Zorgverzekering 2014

IAK Uniek Zorgverzekering 2014 IAK Uniek Zorgverzekering 2014 Collectief verzekerd Maximaal voordeel www.iak.nl Als bouwvakker maak ik vaak gebruik van fysiotherapie MIN MAX overzicht IAK Uniek past bij u 3 Samenstelling IAK Uniek Zorgverzekering

Nadere informatie

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015)

Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2015) Geneeskundige Zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen met roken en voetzorg bij diabetes mellitus (jaarlijkse voetcontrole en advies en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht overzicht Altijd passend verzekerd Altijd passend verzekerd 3 De zorgverzekeringen voor u op een rij 4 IAK vooruitstrevend digitaal 5 Aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Plus Compleet Comfort 55+ Geneeskundige zorg. Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Hieronder valt ook: gezondheidsadvisering, begeleiding stoppen met roken en preconceptiezorg Medisch specialistische zorg Hieronder valt ook: zorg door trombosedienst,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Goed in Zorg Zorgverzekering 2012

Goed in Zorg Zorgverzekering 2012 Zorgverzekering 2012 Vergoedingenoverzicht Vrije Beroepen www.iak.nl Collectieve korting Gemakkelijk met Mijn IAK Veel keuzevrijheid overzicht Met IAK perfect verzekerd 3 IAK Zorgvergelijker 3 Gemakkelijker

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket iza vergoedingen 2011 1 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie