Startnotitie. Voor de herziening van de Algemene Subsidieverordening van de Provincie Noord-Holland. Een verkenning van de verschillende mogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie. Voor de herziening van de Algemene Subsidieverordening van de Provincie Noord-Holland. Een verkenning van de verschillende mogelijkheden"

Transcriptie

1 Startnotitie Voor de herziening van de Algemene Subsidieverordening van de Provincie Noord-Holland Een verkenning van de verschillende mogelijkheden 20 augustus 2007

2 Pagina 2 Inleiding Voor de realisatie van haar beleidsdoelen onderhoudt de provincie Noord-Holland subsidierelaties met een groot aantal instellingen en organisaties. Gedeputeerde Staten (GS) hebben gedurende de afgelopen collegeperiode ingezet op verzakelijking van de subsidierelaties. Daarbij streeft de provincie ernaar om de relatie met de subsidieontvangers verder om te vormen tot een zakelijke, prestatie- en resultaatgerichte verhouding, waarbij de provincie duidelijk aangeeft voor welke activiteiten subsidie beschikbaar is en waarbij subsidieaanvragen vergeleken worden op de prijs-kwaliteit verhouding. De eerste twee besluiten hiertoe zijn door GS genomen op 28 juni en 20 december 2005, waarbij GS besloten hebben om subsidie uitsluitend te verstrekken in de vorm van een tekortsubsidie tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Vervolgens hebben GS op 4 juli 2006 besloten tot het vaststellen van de nota Het Leertje van de Kraan, sturingsmodellen en toetsingskader, op grond waarvan de sturing van de bestaande en nieuwe subsidierelaties van de provincie Noord-Holland wordt gebaseerd. Ook binnen Provinciale Staten (PS) staat subsidieverlening hoog op de politieke agenda. Eind 2005 hebben PS op initiatief van de CDA-fractie het besluit genomen (besluit 96) om GS op te dragen: te onderzoeken of de provinciale subsidieverordeningen kunnen worden gebundeld tot een integrale subsidieverordening; te onderzoeken of de offertemethode voor de provincie Noord-Holland een geschikt instrument is voor subsidieverlening. Ten slotte hebben GS de wens verschillende malen geuit om tot minder deelverordeningen (op 1 januari 2007: 46 deelverordeningen) en begrotingssubsidies (op 1 januari 2007: 266 begrotingssubsidies) te komen. Wettelijk kader De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent een subsidietitel die betrekking heeft op elke subsidie die door overheidsorganen verstrekt wordt. Daarnaast bevat de provinciewet onder andere een aantal bepalingen over de bevoegdheden van GS en PS met betrekking tot het vaststellen van verordeningen. PS hebben daarbij de mogelijkheid om een algemene subsidieverordening (Asn) vast te stellen, waarin zij een aantal bevoegdheden aan GS delegeren. Zonder dergelijke delegatiebepalingen zouden alle subsidiebeschikkingen door PS vastgesteld moeten worden. Met het oog op het dualistische stelsel, en gezien het feit dat de provincie bijna duizend subsidierelaties onderhoudt, is dit volstrekt niet wenselijk. Naast bovengenoemde delegatiebepalingen bevat de huidige Asn een aantal bepalingen over de vorm waarin subsidies worden verstrekt, over de beslistermijnen en over de verplichtingen van de subsidieontvanger. Op een enkele uitzondering na regelt de Asn de subsidies die de provincie verstrekt. Op grond van de Awb en de huidige Asn zijn GS bevoegd om subsidies te verstrekken, maar

3 Pagina 3 alleen als de bevoegdheid daartoe is gegeven in een deelverordening. De Awb kent daarnaast nog vier uitzonderingen: 1. subsidie waarbij de begroting de subsidieontvanger en het bedrag vermeldt; 2. subsidie in afwachting van de totstandkoming van een deelverordening; 3. subsidie op grond van een Europees programma; 4. subsidie in incidentele gevallen. De huidige Asn van de provincie Noord-Holland stamt uit Op een aantal punten voldoet deze Asn niet aan de huidige wensen. Daarnaast overlapt de Asn op een aantal punten met de Awb. 1. Knelpunten in de huidige Asn Overlap van huidige Asn met de Awb: Een aantal termijnbepalingen worden in de huidige Asn vastgelegd, terwijl deze ook in de Awb zijn opgenomen. Dit is overbodig. Zo kent de Asn voor per boekjaar verstrekte subsidies de termijnbepaling dat de aanvraag tot subsidievaststelling binnen drie maanden na afloop van het boekjaar ingediend moet zijn. De Awb houdt hier een termijn van zes maanden aan. In de praktijk blijkt de termijn van drie maanden in veel gevallen tekort is. Daarnaast bevat de huidige Asn de bepaling dat voor periodieke begrotingssubsidies de aanvraag voor subsidie voor 1 maart voorafgaand aan het betreffende boekjaar ingediend moet worden. Deze bepaling is destijds in de Asn opgenomen zodat voor de provinciale begroting een inschatting gemaakt kon worden van de benodigde middelen. In de praktijk wordt ook deze datum vrijwel nooit gehaald en vragen instellingen uitstel voor hun aanvraag. In de nieuwe zakelijke werkwijze past deze manier van handelen niet meer. De provincie bepaalt welk bedrag er voor een bepaald programma op de begroting komt. Voor subsidies buiten verordening zal op het moment van vaststellen van de begroting de naam en hoogte van het maximale subsidiebedrag bekend moeten zijn. Hiervoor is een termijn van zes maanden voldoende. Begripsomschrijvingen De huidige Asn bevat verschillende omschrijvingen van subsidies (budgetsubsidie, tekortsubsidie, periodieke subsidie en projectsubsidie) die niet overeenkomen met de Awb, en die in de praktijk tot spraakverwarring leiden. Zo wekt de term tekortsubsidie bijvoorbeeld de indruk dat deze vorm van subsidie uitsluitend kan worden ingezet als ergens een tekort ontstaat. De Awb kent uitsluitend de termen verlenen en vaststellen van subsidies (in plaats van tekortsubsidie en budgetsubsidie), en kent geen onderscheid in projectsubsidie en periodieke subsidie. Als enige specifieke vorm van subsidie kent de Awb de per boekjaar verstrekte subsidie aan rechtspersonen. Om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen is het voorstel om de nieuwe Asn op dit punt aan te laten sluiten bij de Awb. Procedure begrotingssubsidies Ten behoeve van de overzichtelijkheid zal de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies Noord-Holland 2006 geïncorporeerd worden in de nieuwe Asn.

4 Pagina 4 2. Delegatie van PS aan GS Welk orgaan is bevoegd (de relatieve bevoegdheid) Op grond van de provinciewet en de bestaande jurisprudentie zijn zonder nadere regelgeving PS bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent subsidieverstrekking. Het behoeft geen betoog dat dit uitermate onpraktisch is, en ook strijdig met de kaderstellende rol van PS. Er bestaat dus behoefte aan een algemene regeling (Asn) waarin deze bevoegdheid gedelegeerd wordt aan GS. Waartoe is dat orgaan bevoegd (de absolute bevoegdheid) Artikel 4:23 van de algemene wet bestuursrecht bepaalt dat subsidie slechts verstrekt kan worden op grond van een wettelijk voorschrift (in Noord-Holland een verordening) dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Als uitzondering hierop kent de Awb de mogelijkheid een subsidie te verlenen als de begroting van de provincie de ontvanger van de subsidie vermeldt en het bedrag waarop de subsidie maximaal kan worden vastgesteld (begrotingssubsidies). Daarnaast bestaat de mogelijkheid in incidentele gevallen, zonder wettelijk kader of zonder dat een instelling met naam en toenaam op de begroting staat, subsidie te verlenen. Voor een rechtmatige subsidieverlening is het noodzakelijk zowel de absolute als de relatieve bevoegdheid in acht te nemen. 3. Opties voor regelgeving a. De huidige situatie in Noord-Holland handhaven De Algemene subsidieverordening Noord-Holland kent een delegatiebepaling waarin, behoudens voor subsidies in de vorm van kredieten en garanties, GS als bevoegd orgaan worden aangewezen voor het verstrekken (en weigeren) van subsidies. Voor wat betreft de subsidies op grond van een wettelijk voorschrift kennen we in Noord- Holland zgn. deelverordeningen. Voor de zgn. begrotingssubsidies wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting een bijlage Subsidies buiten verordening vastgesteld die regelmatig bij wijze van begrotingswijziging wordt aangepast. Voor incidentele subsidies is op dit moment geen tussenkomst van PS noodzakelijk. voordelen situatie NH De kwestie van de relatieve bevoegdheid (welk orgaan is bevoegd) is goed geregeld. Op de terreinen waarvoor een deelverordening bestaat is duidelijk voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. nadelen situatie NH Het vaststellen van deelverordeningen is een langdurig proces.

5 Pagina 5 b. Eén integrale verordening Als variant op de huidige werkwijze kan ervoor gekozen worden, zoals in de motie van het CDA wordt voorgesteld, om de Asn en de deelverordeningen in één regeling samen te voegen. De provincie Zuid-Holland werkt met een dergelijk model. In plaats van een Asn met deelverordeningen hanteert Zuid-Holland één algemene subsidieverordening waarin per beleidsthema wordt aangegeven voor welke activiteiten subsidie verleend wordt. Deze verordening wordt uiteraard door PS vastgesteld. voordelen situatie Zuid-Holland Alles is in één verordening geregeld nadelen situatie Zuid-Holland Elke wijziging vergt een wijziging van de gehele verordening. In de praktijk blijkt de verordening een erg uitgebreid en onoverzichtelijk stuk. In Zuid Holland zoekt men inmiddels naar een andere werkwijze. c. Delegatie van regelgeving van PS aan GS De provincie Overijssel hanteert een tegenovergesteld model. In de algemene subsidieverordening van Overijssel is vastgelegd dat GS subsidies kunnen verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan doelstellingen van het provinciaal beleid (die door PS worden vastgesteld) en dat GS de activiteiten waarvoor subsidie verstrekt kan worden nader kunnen bepalen. GS stellen in Overijssel uitvoeringsregelingen vast waarin ze vastleggen voor welke activiteiten subsidie verstrekt kan worden. Voordelen situatie Overijssel Model sluit goed aan bij dualisme: PS houden zich meer op hoofdlijnen met het beleid bezig, d.w.z. PS stellen de beleidskaders, programma s en te behalen doelen vast en besluiten over de daarbij behorende budgetten en laten de uitvoering over aan GS. Verbeterde dynamiek in het beleidsproces: GS vergaderen wekelijks, PS maandelijks. Door de delegatie kunnen GS gemakkelijker een regeling aanpassen waardoor er sneller op actuele ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Nadelen situatie Overijssel PS worden door evaluatie en rapportages op de hoogte gehouden van de uitvoering van het beleid en komen daarmee wat meer op afstand te staan bij de keuzes t.b.v. de feitelijke uitvoering van beleid. Voorhangprocedure Het is mogelijk om in het Overijsselse model nuances aan te brengen. Zo kunnen via een voorhangprocedure PS de mogelijkheid houden om in te grijpen wanneer zij dit nodig achten. Een voorhangprocedure houdt in dat een regeling pas van kracht wordt nadat PS de

6 Pagina 6 gelegenheid hebben gehad op een conceptregeling te reageren. PS krijgen de in concept door GS vastgestelde regeling hierbij ter informatie toegezonden, waarbij PS besluiten of de concept regeling geagendeerd wordt. Indien PS niet besluiten om de concept regeling te agenderen, treedt de regeling ongewijzigd in werking (vergelijk de voorhangbepaling van artikel 158 tweede lid van de provinciewet). Hiermee hebben PS dus meer mogelijkheden om te sturen. Het voornaamste voordeel van het Overijsselse model is echter dat het goed past bij het dualisme, en dat de dynamiek in het beleidsproces verbeterd. Door een voorhangprocedure te introduceren, zouden deze voordelen grotendeels teniet worden gedaan, en ontstaat een vertraging in de besluitvorming en daarmee in de uitvoering. Opmerking 1: Over de vraag of deze mate van delegatie binnen het wettelijke kader (Awb en provinciewet) is toegestaan, is advies ingewonnen bij de huisadvocaat Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. In de Awb geeft de wetgever aan dat subsidie slechts verstrekt kan worden op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Binnen de provincie zijn PS het enige wetgevende orgaan. De vraag was of PS deze bevoegdheid aan GS kunnen delegeren. De conclusie van de huisadvocaat is dat deze constructie juridisch toelaatbaar is. Opmerking 2. Opgemerkt moet worden dat in het beleidsproces dat tot een deelverordening leidt een valkuil optreedt als wel het beleidsdoel, maar nog geen concrete activiteiten bekend zijn. Een deelverordening kan dan bijvoorbeeld de bepaling bevatten dat subsidies verleend kunnen worden voor activiteiten die passen in een bepaald beleidskader. Feitelijk is een beleid pas rijp voor een subsidieregeling als het bestuur een keuze heeft gemaakt voor bepaalde activiteiten waarvan het bestuur vindt dat die in het beleidskader passen. De kans dat een regeling een beschrijving van activiteiten bevat die SMART zijn is groter bij een verdergaande delegatie. Opmerking 3: Onafhankelijk van de keuze van delegatie dienen begrotingssubsidies altijd door PS op de begroting gezet te worden. Het blijft in het Overijsselse model dus mogelijk om subsidie te vertrekken via de lijst buiten verordening, en het vaststellen van de lijst buiten verordening blijft een bevoegdheid van PS. Delegatie is hier niet mogelijk.

7 Pagina 7 4. Ter overweging Instructienormen De Asn biedt ruimte voor het opnemen van instructienormen die PS aan GS opleggen over de wijze waarop GS gebruik maken van direct aan de Awb ontleende bevoegdheden. Instructienormen die mogelijk opgenomen kunnen worden in de Asn: 1. een instructie aan GS over de wijze waarop de ontvangers van begrotingssubsidies geselecteerd worden (aanbesteding van activiteiten); 2. een instructie inzake het van toepassing verklaren van afdeling 4.2.8; 3. een instructie inzake het van toepassing verklaren van de vermogensvoordeel regeling en de bepaling van de hoogte van het vermogensvoordeel. Opmerking: De punten twee en drie zijn op dit moment geregeld in de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies Noord-Holland Zoals eerder aangegeven is het voorstel om deze beleidsregel te incorporeren in de nieuwe Asn. Awb-onderwerpen voor de Asn De Awb kent een aantal specifieke instrumenten tot het vormgeven van een subsidierelatie waarvan de wet bepaalt dat deze het bestuursorgaan alleen ter beschikking staan als dit instrument nadrukkelijk in het leven wordt geroepen. Sommige kunnen zowel bij wettelijk voorschrift als bij beschikking in het leven worden geroepen en voor sommige is een wettelijk voorschrift vereist. Onderwerp Kan geregeld worden in: A DV B 1. Het opleggen van verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel waarvoor subsidie wordt verstrekt. Het moet dan wel gaan over de wijze waarop (op milieuvriendelijke wijze) of de middelen waarmee (bijvoorbeeld met gebruikmaking van gediplomeerde krachten) de gesubsidieerde activiteiten worden verricht; Ja Ja Nee 2. de wijze van bevoorschotting; Ja Ja Ja 3. de betaling in termijnen; Ja Ja Ja 4. de termijn waarbinnen een aanvraag om vaststelling moet worden ingediend (4:44) en de termijn waarop een ambtshalve vaststelling kan plaatsvinden (4:47). A = Asn; DV = Deelverordening of uitvoeringsregeling; B = Beschikking. Ja Ja Ja De behoefte aan maatwerk bepaalt op welk niveau deze zaken geregeld moeten worden. Als de keuze gemaakt wordt om bepaalde zaken in de Asn te regelen, dan geldt dat voor alle

8 Pagina 8 subsidierelaties, en is maatwerk niet meer mogelijk. Als zaken in de deelverordening of uitvoeringsregeling worden geregeld, dan is binnen de beschikkingen die onder de betreffende deelverordening of uitvoeringsregeling vallen geen maatwerk meer mogelijk. In bovenstaand schema zijn de opties onderstreept zoals deze in de huidige werkwijze zijn geregeld. Aangezien deze werkwijze goed bevalt, is het voorstel om dit in de nieuwe Asn op dezelfde wijze te regelen. 5. Conclusie De provincie streeft naar een zakelijke, heldere en resultaatgerichte verhouding met subsidieontvangers, waarbij de provincie duidelijk aangeeft voor welke activiteiten subsidie beschikbaar is en waarbij subsidieaanvragen vergeleken worden op de prijs-kwaliteit verhouding. In het CDA initiatiefvoorstel wordt verondersteld dat een integrale subsidieverordening de inzichtelijkheid en transparantie verbeterd. Zoals uit bovenstaande blijkt is het maar zeer de vraag of deze veronderstelling klopt. De ervaringen in Zuid- Holland wijzen in ieder geval niet in die richting. Met betrekking tot delegatie zijn er naast onze huidige werkwijze twee mogelijkheden om de regelgeving in te richten: één integrale subsidieverordening die wordt vastgesteld door PS, waarin zowel de te subsidiëren activiteiten zijn opgenomen als bepalingen met betrekking tot de diverse bevoegdheden, of een door PS vast te stellen Algemene subsidieverordening die uitsluitend bevoegdheden regelt, vergezeld van een delegatie van het vaststellen van uitvoeringsregelingen aan GS. Onafhankelijk van de keuze die gemaakt wordt m.b.t. delegatie is het voorstel om na twee jaar na de invoering van de nieuwe Asn te evalueren of met de nieuwe Asn ook daadwerkelijk de resultaten worden bereikt die beoogd worden. Verder moeten er een aantal procedurele keuzes gemaakt worden ten aanzien van de Asn. Het voorstel van de kerngroep het Leertje van de Kraan is om de onder 1. genoemde knelpunten aan te passen zoals aangegeven. Daarnaast is het voornaamste beslispunt of PS een instructie aan GS willen opnemen over de wijze waarop de ontvangers van begrotingssubsidies geselecteerd worden (de aanbesteding van activiteiten). Tot slot: de kerngroep Het Leertje van de Kraan adviseert u te kiezen voor de optie waarin de regelgeving voor subsidiering worden gedelegeerd aan GS (optie c). Dit zgn. Overijsselse model sluit goed aan bij het dualisme, en de voordelen van dit model wegen beduidend zwaarder ten opzichte van de nadelen, zeker in verhouding tot de overige opties.

9 Pagina 9 Titel:Nota PS-cie. FEPO, agendapunt 10b. (Startnotitie Algemene subsidieverordening) Datum: Nummer:10b

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies 2017 Toelichting gaat in op: Wat is subsidie? Welke rol hebben PS en GS? Wat wordt geregeld in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482;

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; pb 76-2001 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 november 2001, nummer 29482; - ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2001, nummer

Nadere informatie

Kader voor subsidieverstrekking Onderdeel II: Architectuur subsidieregelgeving Provincie Utrecht Startnotitie

Kader voor subsidieverstrekking Onderdeel II: Architectuur subsidieregelgeving Provincie Utrecht Startnotitie PS2009BEM20 Bijlage 1 Kader voor subsidieverstrekking Onderdeel II: Architectuur subsidieregelgeving Provincie Utrecht Startnotitie 9 juni 2009 Project: Optimalisatie subsidiesysteem, helder verder 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011

Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011 Oktober 2010 Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011 Colofon Uitgave Provincie Utrecht, oktober 2010 E subsidies@provincie-utrecht.nl T 030-258 9111 I www.provincie-utrecht.nl A Postbus 80300, 3508

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Deelverordening molens Noord-Holland 2004

Deelverordening molens Noord-Holland 2004 Deelverordening molens Noord-Holland 2004 Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht gedeputeerde staten; gelet op artikel 145 van de Provinciewet; gelet op artikel

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

moet de subsidiemethode, zoals thans gehanteerd wordt, in stand blijven?

moet de subsidiemethode, zoals thans gehanteerd wordt, in stand blijven? INITIATIEFVOORSTEL CDA-FRACTIE Inleiding De provincie heeft diverse subsidieregelingen waarbij de rol van de provincie in de uitvoering van de regeling sterk wisselt. Gesteld kan worden dat de provincie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Gelet op de voordracht van gedeputeerde staten van 21 oktober 2014, nr /395767; Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op de voordracht van gedeputeerde staten van 21 oktober 2014, nr /395767; Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 in verband met Wet normering bezoldiging topfunctionarissen, zichtbaar maken provinciale subsidieverstrekking en terugvordering van steun met rente.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad; Subsidiebesluit SER Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad

Nadere informatie

- 1 PS2010BEM04. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

- 1 PS2010BEM04. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 - 1 PS2010BEM04 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS : PS2010BEM04 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2010INT254938 Portefeuillehouder : CvdK.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Pb 29-2002 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2002, nummer 2002-18839, ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 13 mei 2002, nummer 37, tot

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 34 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van provinciale staten van 23 november 2013, houdende de beleidsnota: "resultaat met subsidie", subsidiebeleid provincie Zeeland. Provinciale staten

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017

Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Drimmelen Nr. 83760 18 mei 2017 Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017 (versie februari 2017) Raadsbesluit d.d. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikel

Nadere informatie

- i.a.a. aan PS (ter info)

- i.a.a. aan PS (ter info) www.overijssel.iil Postadres Provincie Overijssel Aan Postbus 10078 8000 GB ZwoUe - Per eenheid te selecteren. Het gaat om onze wat vastere relaties 3 die een rol spelen bij de uitvoering van onze beleidsdoelen

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling Mededeling Onderwerp Mededeling vaststelling ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk gebied Flevoland 2017-2019 Kern mededeling: Op 9 november 2016 zijn de inhoudelijke en financiële kaders

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998; Besluit Nr. 14 Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende, dat het in het licht van de opstelling van de Regiovisies Ouderenzorg wenselijk is dat de zorgvernieuwing in deze sector wordt gestimuleerd;

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 22 Haarlem, 24 februari 2004 Onderwerp: wijziging Deelverordening Molens Noord-Holland 2003 Bijlagen: 2 Hierbij bieden wij u ons conceptbesluit tot wijziging

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters

Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2007-32829 Onderwerp Deelverordening vrijwilligerswerk 2007 Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mw.

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies.

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Bijlage 1 Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Het verlenen van incidentele subsidies dient op een adequate, transparante en uniforme wijze te geschieden. Dit is sinds de invoering

Nadere informatie

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998; Besluit Nr. 15 Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende, dat het in het licht van de opstelling van de Regiovisies Geestelijke Gezondheidszorg wenselijk is dat de zorgvernieuwing in deze sector

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening Noord-Brabant)

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening Noord-Brabant) CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275924_3 19 juni 2017 Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

Voorstel van het college inzake de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 Datum 25 oktober 2016 Registratienummer RIS295325 Voorstel van het college inzake de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 Op 1 juli 2014 is de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten van Noord-Holland in Provinciaal blad Subsidieverordening Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2006, nr. 2006-69415 tot bekendmaking van de deelverordening buurtbusprojecten Noord-Holland 2007 Noord-Holland

Nadere informatie

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 RIS294909 SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017

Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017 Subsidieverordening sociale woningbouw gemeente Zoeterwoude 2017 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. subsidie:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/4

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/4 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/4 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: n.v.t.

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 13 januari 2004 Onderwerp: wijziging van de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002 Bijlagen:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel wordt een aantal begrippen verduidelijkt, die in de in de verordening worden gehanteerd.

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in mi in in ii BM1500213 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op: artikel 149 van de Gemeentewet besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 april 2017, nr. 928911/928911, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord- Holland 2017 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân:

vast te stellen de Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur Fryslân: Subsidieregeling van 13 december 2016, nr. 1372808, betreffende de subsidiëring van projecten inzake de realisatie van sociale huurwoningen in de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet

Nadere informatie

onderzoeksopzet onderzoek subsidie Paradie Overschie

onderzoeksopzet onderzoek subsidie Paradie Overschie onderzoeksopzet onderzoek subsidie Paradie Overschie 3 februari 2012 1 inleiding 1-1 algemeen Paradie Overschie is een jaarlijks terugkerend cultureel festival van drie dagen in de deelgemeente Overschie.

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 Rectificatie Besluit van 19 september 2017 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hilversum Nr. 95659 7 juni 2017 Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie