gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,"

Transcriptie

1 Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, besluiten vast te stellen de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 als volgt: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten; c. subsidieverstrekking: de verzamelterm voor het toekennen van subsidie in de vorm van subsidieverlening, of van directe subsidievaststelling; d. projectsubsidie: subsidie die eenmalig wordt verstrekt voor bepaalde activiteiten; e. periodieke subsidie: subsidie die wordt verstrekt voor een periode van één tot maximaal vier jaar, voor activiteiten met een structureel karakter die van jaar tot jaar plaatsvinden of zich uitstrekken over meerdere jaren, te onderscheiden in budgetsubsidie en structurele subsidie; f. budgetsubsidie: periodieke subsidie in de vorm van een budget, waarbij het subsidiebedrag is gerelateerd aan een bepaald niveau van prestaties of activiteiten; g. structurele subsidie: periodieke subsidie in de vorm van een bijdrage in het tekort in de exploitatie van activiteiten van de aanvrager, niet zijnde investeringen; h. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies; i. activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen, met daarbij vermeld per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen; j. productplan: een overzicht van door aanvrager te realiseren producten, uitgewerkt in meetbare prestaties, met daarbij vermeld de beoogde effecten en de kosten per product. Artikel 2 Reikwijdte verordening Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, is deze verordening van toepassing op alle subsidieverstrekkingen. Artikel 3 Bevoegdheid 1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te besluiten tot het verstrekken van subsidie. 2. Subsidie wordt alleen verstrekt indien dit past binnen het provinciale beleid en de door Provinciale Staten vastgestelde begroting. 1

2 Artikel 4 Subsidieplafonds 1. Indien in de door Provinciale Staten vastgestelde begroting een post is opgenomen die blijkens de daarbij behorende omschrijving uitsluitend is bestemd als subsidie ten behoeve van bepaalde activiteiten, geldt deze begrotingspost als subsidieplafond voor die activiteiten. 2. Indien op grond van het eerste lid geen subsidieplafond is vastgesteld, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd tot het vaststellen van een subsidieplafond. 3. Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieplafonds als bedoeld in het eerste en tweede lid, onderverdelen voor verschillende categorieën van activiteiten. 4. Gedeputeerde Staten maken de vastgestelde subsidieplafonds bekend. Bij de bekendmaking wordt de wijze van subsidieverdeling vermeld. Artikel 5 Begrotingsvoorbehoud 1. Subsidie kan slechts worden verleend, indien daarvoor door Provinciale Staten in de provinciale begroting voor het desbetreffende boekjaar middelen beschikbaar zijn gesteld. 2. Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt zij verleend onder de voorwaarde dat door Provinciale Staten voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. Artikel 6 Niet-subsidiabele kosten De kosten van activiteiten zijn niet subsidiabel voor zover deze door de aanvrager van een subsidie kunnen worden teruggevorderd op grond van de Wet op het BTWcompensatiefonds, de Wet op de Omzetbelasting 1968, of op grond van enig andere voorziening, tenzij anders bepaald bij besluit van Provinciale Staten. Artikel 7 Aanvraagformulier Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat voor een aanvraag tot het verlenen of vaststellen van subsidie gebruik moet worden gemaakt van een door hen vastgesteld aanvraagformulier. 2

3 Weigeringsgronden aanvraag tot het verlenen van subsidie Artikel 8 Algemene weigeringsgronden Awb 1. Een aanvraag tot het verlenen van subsidie wordt geweigerd indien door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden. 2. De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat: a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden; b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; c. de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn. 3. De subsidieverlening kan voorts in ieder geval worden geweigerd indien de aanvrager: a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op een aanvraag zou hebben geleid, of b. failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend. Artikel 9 Weigeringsgronden provincie Fryslân 1. De aanvraag tot het verlenen van subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien: a. de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zullen zijn op, of aanwijsbaar niet of nauwelijks ten goede zullen komen aan de provincie Fryslân of haar ingezetenen; b. er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen nastreeft of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, de goede zeden of de openbare orde; c. aannemelijk is dat de aanvrager voldoende mogelijkheden heeft om de betreffende activiteiten zonder de subsidie te verrichten. 2. De aanvraag tot het verlenen van subsidie kan worden geweigerd indien het voornemen tot verlening van subsidie op grond van de artikelen 87, 88 en/of 89 van het EG-Verdrag ter goedkeuring bij de Europese Commissie wordt of moet worden gemeld. 3. De aanvraag tot het verlenen van subsidie wordt geweigerd indien de subsidie een steunmaatregel vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. 3

4 HOOFDSTUK 2. PERIODIEKE SUBSIDIES Artikel 10 Aanvrager Een periodieke subsidie kan alleen door een rechtspersoon worden aangevraagd. Artikel 11 Subsidievormen Een periodieke subsidie wordt verstrekt in de vorm van een budgetsubsidie of een structurele subsidie. Artikel 12 Subsidieperiode 1. Voor de verstrekking van periodieke subsidies geldt een vaste subsidieperiode van vier jaar. Deze periode vangt aan op 1 januari van het tweede jaar na de verkiezing van provinciale staten. 2. Indien een aanvraag wordt ingediend binnen een lopende subsidieperiode, vindt de verstrekking ten hoogste plaats voor de resterende kalenderjaren of het resterende kalenderjaar van deze periode. De aanvraag Artikel 13 Aanvraag periodieke subsidie 1. Bij de aanvraag van een periodieke subsidie moeten de volgende bescheiden worden overgelegd: a. een door het bestuur van de rechtspersoon vastgesteld beleidsplan met toelichting, waarin opgenomen de prestaties en effecten van de activiteiten, betrekking hebbende op de periode als bedoeld in artikel 12; b. een meerjarenbegroting met toelichting, betrekking hebbend op de in het beleidsplan genoemde activiteiten; c. een activiteitenplan of, indien het een budgetsubsidie betreft, een productplan; d. een begroting van baten en lasten, die betrekking heeft op het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, voorzien van een duidelijke toelichting. 2. De in lid 1 onder a. en b. genoemde bescheiden moeten worden ingediend vóór 1 januari van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de vaste subsidieperiode aanvangt. 3. De in lid 1 onder c. en d. genoemde bescheiden moeten jaarlijks worden ingediend vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd tenzij door Gedeputeerde Staten een andere datum wordt bepaald. 4. Indien de aanvraag valt onder de omschrijving van steunmaatregel als bedoeld in artikel 87, lid 1, EG-Verdrag, verstrekt de aanvrager de gegevens over subsidies of andere voordelen die in de drie jaar voorafgaande aan de indiening van de aanvraag zijn verkregen door de aanvrager, het eventuele moederconcern of dochterondernemingen. Tevens dient melding te worden gemaakt van eventuele andere aanvragen die in behandeling zijn op het moment van de aanvraag van de periodieke subsidie. 5. Tenzij de aanvraag wordt ingediend door een krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon, gaat deze, indien voor het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar geen subsidie werd aangevraagd, voorts vergezeld van: a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd, en b. de laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of indien deze bescheiden ontbreken, een verslag van de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag. 4

5 6. Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote activiteiten tevens subsidie heeft aangevraagd of zal aanvragen bij andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen. Artikel 14 Nadere voorschriften Gedeputeerde Staten kunnen voorschriften geven met betrekking tot de inrichting van het activiteitenplan, het productplan, de begroting, het beleidsplan en de meerjarenbegroting. Artikel 15 Nader door Gedeputeerde Staten te stellen voorwaarden Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat naast de in artikel 13 genoemde bescheiden, andere gegevens worden overgelegd die zij voor een goede beoordeling van de aanvraag noodzakelijk achten. Artikel 16 Beslistermijn 1. Op een tijdig ingediende aanvraag van een periodieke subsidie beslissen Gedeputeerde Staten uiterlijk vóór 1 januari van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft. 2. Indien de subsidie valt onder de omschrijving van steunmaatregel als bedoeld in artikel 87, lid 1, EG-Verdrag en voor het verlenen van subsidie een melding heeft plaatsgevonden bij de Europese Commissie op grond van artikel 88 EG-Verdrag, beslissen Gedeputeerde Staten op een aanvraag tot subsidieverlening binnen acht weken na ontvangst van de beslissing van de Europese Commissie. Verplichtingen ontvanger periodieke subsidie Artikel 17 Administratie en bewaartermijn 1. De subsidie-ontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan. 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaar bewaard. Artikel 18 Medewerking aan controle De subsidie-ontvanger verleent medewerking aan een door of vanwege het provinciaal bestuur in te stellen controle van de administratie. Hij verstrekt daartoe inzage in zijn administratie en verstrekt inlichtingen, die voor de beoordeling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de subsidie van belang zijn. Artikel 19 Verzekering wettelijke aansprakelijkheid De subsidie-ontvanger is verplicht zich in voldoende mate te verzekeren tegen de in het maatschappelijke verkeer gangbare risico s. 5

6 Artikel 20 Verplichting tot kennisgeving De subsidie-ontvanger stelt Gedeputeerde Staten onverwijld schriftelijk op de hoogte van: a. het ontbinden van de rechtspersoon; b. het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van surseance van betaling; c. de verstrekking van subsidie door één of meer andere bestuursorganen, zoals bedoeld in artikel 13, lid 6. Artikel 21 Toestemming voor bepaalde handelingen De subsidie-ontvanger behoeft de toestemming van Gedeputeerde Staten in de gevallen als bedoeld in art 4:71 van de Awb, voor zover het verrichten van de aldaar bedoelde rechtshandelingen van invloed kan zijn op de aanwending van door de provincie verstrekte subsidiegelden. Artikel 22 Vermogensvorming 1. Voor zover het verstrekken van subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, is de subsidie-ontvanger daarvoor een vergoeding verschuldigd in de volgende gevallen: a. de subsidie-ontvanger voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen vervreemdt of bezwaart of de bestemming daarvan wijzigt; b. de subsidie-ontvanger een schadevergoeding ontvangt voor verlies of beschadiging van voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen; c. de gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd; d. de subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt ingetrokken of de subsidie wordt beëindigd, of e. de rechtspersoon die de subsidie ontving wordt ontbonden. 2. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding worden de activa gewaardeerd op hun actuele waarde. De waardebepaling van onroerende zaken geschiedt door drie deskundigen. Gedeputeerde Staten en de subsidie-ontvanger wijzen elk een deskundige aan. Deze deskundigen wijzen in onderling overleg een derde deskundige aan. Artikel 23 Overige verplichtingen Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen die betrekking hebben op de wijze waarop, of de middelen waarmee, de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. Aanvullende verplichting ontvanger structurele subsidie Artikel 24 Melden aanmerkelijke afwijkingen begroting Indien gedurende het boekjaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten doet de ontvanger van een structurele subsidie daarvan onverwijld mededeling aan Gedeputeerde Staten onder vermelding van de oorzaak van de verschillen. 6

7 De vaststelling Artikel 25 Aanvraag vaststelling periodieke subsidie 1. De aanvraag tot het vaststellen van een subsidie moet worden ingediend vóór 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, tenzij door Gedeputeerde Staten een andere datum wordt bepaald. 2. Bij de aanvraag tot vaststelling van een structurele subsidie wordt overgelegd: a. de door aanvrager vastgestelde jaarrekening met een duidelijke toelichting, waarin de opbouw van de diverse uitkomsten is aangegeven; b. een verslag van de in het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft, verrichte activiteiten; het verslag bevat tevens gegevens omtrent de prestaties, die het gevolg zijn van de activiteiten waarop de subsidie betrekking heeft. 3. Bij de aanvraag tot vaststelling van een budgetsubsidie wordt overgelegd: a. het door aanvrager vastgesteld productverslag en een productafrekening die gebaseerd zijn op de voor het betrokken kalenderjaar ingediende productplan en productbegroting; b. de balans uit de jaarrekening, voorzien van een toelichting. 4. Wanneer het subsidiebedrag ,- of meer bedraagt, moet de in lid 2 onder a. bedoelde jaarrekening en de in lid 3 onder a. bedoelde productafrekening, vergezeld gaan van een goedkeurende verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 5. Gedeputeerde Staten kunnen bij de subsidieverlening, in het belang van de controle op een rechtmatige en een doelmatige besteding van de subsidie, nadere eisen stellen en bepalen dat, in aanvulling op het tweede en derde lid, overige bescheiden worden overgelegd. 6. Gedeputeerde Staten kunnen bij de subsidieverlening bepalen dat een goedkeurende verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt overgelegd indien de verleende subsidie minder bedraagt dan ,-. Aanvullende bepalingen bij de vaststelling structurele subsidie Art. 26 Eigen inkomsten 1. De door de aanvrager ontvangen schenkingen, erfstellingen, legaten en dergelijke worden bij de vaststelling van een structurele subsidie buiten beschouwing gelaten, indien zij ter realisering van een bepaald doel ter beschikking van de aanvrager zijn gekomen. 2. Renten en andere inkomsten uit roerende en onroerende bezittingen dienen in de exploitatierekening tot uitdrukking te worden gebracht en worden bij de vaststelling van een structurele subsidie meegerekend. 3. Gedeputeerde Staten kunnen, wanneer dat tot onbillijkheden zou leiden, bij de vaststelling van een structurele subsidie eigen inkomsten van de aanvrager buiten beschouwing laten. Art. 27 Niet-subsidiabele uitgaven Indien blijkt dat door aanvrager over enig jaar: a. uitgaven ten laste van de exploitatierekening zijn gebracht, waarvoor op de begroting van de instelling voor dat jaar`geen post is opgenomen, of b. uitgaven zonder noodzaak dan wel tot een onevenredig hoog bedrag ten laste van de exploitatierekening zijn gebracht, of c. uitgaven in de exploitatierekening zijn opgenomen, die het kennelijk doel hebben om deze te belasten ten behoeve van kapitaal- of fondsvorming, of d. uitgaven in de exploitatierekening zijn opgenomen ten gunste van volgende jaren, dan kunnen de daarmee gemoeide bedragen, onder lid a, b, c en d bij de vaststelling van de subsidie buiten beschouwing worden gelaten. 7

8 Artikel 28 Beslistermijn Gedeputeerde Staten stellen een periodieke subsidie vast binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling. Intrekking en wijziging Artikel 29 Intrekking en wijziging 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 4:48, 4:49 en 4:50 van de Awb kunnen Gedeputeerde Staten zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien: a. de subsidie-ontvanger handelt of heeft gehandeld in strijd met de wet, de goede zeden of het openbaar belang; b. de subsidie-ontvanger een discriminatoir beleid voert of een dergelijk gedrag vertoont; c. conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of een deel van het vermogen van de aanvrager; d. de subsidie-ontvanger in staat van faillissement is verklaard of dit is aangevraagd of aan hem surseance van betaling is verleend; e. de subsidie-ontvanger weigert mee te werken aan een controle van de administratie als bedoeld in artikel Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieverlening of subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien de subsidie in strijd is met bepalingen bij of krachtens het EG-Verdrag. 3. De beschikking tot terugvordering van subsidie, voor het geval deze subsidie in strijd is met bepalingen bij of krachtens het EG-Verdrag, omvat tevens de ingevolge het gemeenschapsrecht terug te vorderen rente. Wensen en bedenkingen Artikel 30 Wensen en bedenkingen Provinciale Staten Een besluit, als bedoeld in artikel 4:50 en 4:51 van de Awb, tot het intrekken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk weigeren van een periodieke subsidie wordt niet genomen dan nadat Provinciale Staten een ontwerp-besluit is toegezonden en zij hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten hebben kunnen brengen. Betaling Artikel 31 Betaling Het subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling betaald onder verrekening van de betaalde voorschotten. Artikel 32 Voorschot Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidie-ontvanger een voorschot verlenen. 8

9 HOOFDSTUK 3. PROJECTSUBSIDIES Artikel 33 Aanvrager De aanvrager van een projectsubsidie kan zijn een rechtspersoon of één of meer natuurlijke personen. De aanvraag projectsubsidie Artikel 34 De aanvraag 1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk vier weken voor de aanvang van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend. 2. De aanvraag van de subsidie gaat in ieder geval vergezeld van: a. een omschrijving van de activiteiten; b. een begroting van baten en lasten met een toelichting die betrekking heeft op de te subsidiëren activiteiten. 3. Indien de aanvraag valt onder de omschrijving van steunmaatregel als bedoeld in artikel 87, lid 1, EG-Verdrag, verstrekt de aanvrager de gegevens over subsidies of andere voordelen die in de drie jaar voorafgaande aan de indiening van de aanvraag zijn verkregen door de aanvrager, het eventuele moederconcern of dochterondernemingen. Tevens dient melding te worden gemaakt van eventuele andere aanvragen die in behandeling zijn op het moment van de aanvraag van de projectsubsidie. Artikel 35 Nadere voorschriften Gedeputeerde Staten kunnen voorschriften geven met betrekking tot de omschrijving van de activiteiten en de inrichting van de begroting. Artikel 36 Nader door Gedeputeerde Staten te stellen voorwaarden Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat naast de in artikel 34 genoemde bescheiden, andere gegevens worden overgelegd die zij voor een goede beoordeling van de aanvraag noodzakelijk achten. Artikel 37 Beslistermijn 1. Op een aanvraag van een projectsubsidie beslissen Gedeputeerde Staten uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tenzij door hen anders wordt bepaald. 2. Indien de subsidie valt onder de omschrijving van steunmaatregel als bedoeld in artikel 87, lid 1, EG-Verdrag en voor het verlenen van subsidie een melding heeft plaatsgevonden bij de Europese Commissie op grond van artikel 88 EG-Verdrag, beslissen Gedeputeerde Staten op een aanvraag tot subsidieverlening binnen acht weken na ontvangst van de beslissing van de Europese Commissie. 9

10 Verplichtingen ontvanger projectsubsidie Artikel 38 Administratie en bewaartermijn 1. De subsidie-ontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan. 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaar bewaard. Artikel 39 Medewerking aan controle De subsidie-ontvanger verleent medewerking aan een door of vanwege het provinciaal bestuur in te stellen controle van de administratie. Hij verstrekt daartoe inzage in zijn administratie en verstrekt inlichtingen, die voor de beoordeling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de subsidie van belang zijn. Artikel 40 Overige verplichtingen Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidie-ontvanger verplichtingen opleggen die betrekking hebben op de wijze waarop, of de middelen waarmee, de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. De vaststelling Artikel 41 Aanvraag subsidievaststelling 1. De aanvraag tot het vaststellen van het subsidiebedrag wordt uiterlijk acht weken na realisatie van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, ingediend, tenzij door Gedeputeerde Staten een andere termijn is bepaald. 2. Bij de aanvraag wordt overgelegd: a. wanneer het subsidiebedrag 5000,- of minder bedraagt: een activiteitenverslag betrekking hebbend op de gesubsidieerde activiteit of het project, vergezeld van een door de aanvrager ondertekende verklaring, dat de gesubsidieerde activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en de verleende subsidie daaraan is besteed; b. wanneer het subsidiebedrag meer bedraagt dan 5000,- doch minder dan ,-: een door de subsidie-ontvanger vastgestelde rekening, die betrekking heeft op de activiteit of het project en die zodanig is ingericht dat hieruit de met uitvoering gemoeide bedragen afzonderlijk blijken, alsmede een door de aanvrager ondertekende verklaring, dat de bedragen aan rechthebbenden zijn betaald; c. wanneer het subsidiebedrag ,- of meer bedraagt, moet de onder b. bedoelde rekening vergezeld gaan van een goedkeurende verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Gedeputeerde Staten kunnen bij de subsidieverlening, in het belang van de controle op een rechtmatige en een doelmatige besteding van de subsidie, nadere eisen stellen en bepalen dat, in aanvulling op het tweede lid, overige bescheiden worden overgelegd. 4. Gedeputeerde Staten kunnen bij de subsidieverlening bepalen dat een goedkeurende verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek accountantsverklaring wordt overgelegd, indien de verleende subsidie minder bedraagt dan ,-. 10

11 Artikel 42 Besluit tot vaststelling 1. Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot het vaststellen van de subsidie. 2. Gedeputeerde Staten kunnen de in het eerste lid genoemde termijn verlengen met ten hoogste vier weken. Artikel 43 Directe vaststelling van subsidie 1. Gedeputeerde Staten kunnen volstaan met het geven van een beschikking tot subsidievaststelling, zonder dat daar een besluit tot subsidieverlening aan vooraf gaat, wanneer: a. aannemelijk is dat de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd zullen plaatsvinden, en b. het subsidiebedrag niet meer bedraagt dan 1000,- 2. De beschikking vermeldt welk bedrag voor welke activiteit(en) wordt verstrekt en met welke verplichtingen. Intrekking en wijziging Artikel 44 Intrekking en wijziging 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 4:48, 4:49 en 4:50 van de Awb kunnen Gedeputeerde Staten zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien: a. de subsidie-ontvanger handelt of heeft gehandeld in strijd met de wet, de goede zeden of het openbaar belang; b. de subsidie-ontvanger een discriminatoir beleid voert of een dergelijk gedrag vertoont; c. conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of een deel van het vermogen van de aanvrager; d. de subsidie-ontvanger in staat van faillissement is verklaard of dit is aangevraagd of aan hem surseance van betaling is verleend; e. de subsidie-ontvanger weigert mee te werken aan een controle van de administratie als bedoeld in artikel Gedeputeerde Staten kunnen de subsidieverlening of subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen, indien de subsidie in strijd is met bepalingen bij of krachtens het EG-Verdrag. 3. De beschikking tot terugvordering van subsidie, voor het geval deze subsidie in strijd is met bepalingen bij of krachtens het EG-Verdrag, omvat tevens de ingevolge het gemeenschapsrecht terug te vorderen rente. Betaling Artikel 45 Betaling Het subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling betaald onder verrekening van de betaalde voorschotten. Artikel 46 Voorschot Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidie-ontvanger een voorschot verlenen. 11

12 HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN Artikel 47 Afwijkingsmogelijkheden 1. Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de bepalingen gesteld bij of krachtens deze verordening indien er tevens sprake is van subsidieverlening door andere bestuursorganen en: a. de betreffende bepalingen in strijd zijn met of komen met de door de medesubsidiënten gestelde voorwaarden, bepalingen, danwel beperkingen, of b. redelijkerwijs voorrang moet worden gegeven aan de door één van de medesubsidiënten gestelde voorwaarden, bepalingen, danwel beperkingen. 2. Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de bepalingen gesteld bij of krachtens deze verordening, indien de subsidie valt onder de omschrijving van steunmaatregel als bedoeld in artikel 87, lid 1, EG-Verdrag, en voor het verstrekken van subsidie goedkeuring is vereist van de Europese Commissie, danwel een kennisgeving moet worden gedaan aan de Europese Commissie. Gedeputeerde Staten mogen slechts afwijken voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van goedkeuring van de Europese Commissie, danwel het doen van een kennisgeving aan de Europese Commissie conform de voorwaarden van de toepasselijke vrijstellingsverordening van de Europese Commissie. Artikel 48 Hardheidsclausule Gedeputeerde Staten kunnen de bepalingen gesteld bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voorzover toepassing gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige subsidieverstrekking, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN Artikel 49 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Artikel 50 Intrekking oude verordening De Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 1998, vastgesteld door Provinciale Staten op 17 juni 1997, wordt op het tijdstip waarop deze verordening in werking treedt, ingetrokken. Artikel 51 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als: Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006

Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2006 Deze verordening is op 3 mei 2006 gepubliceerd in het Weekblad Oosterhout en vanaf 14 juni 2006 van kracht in de gemeente Oosterhout April 2006 pagina:2 Nr.

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTEBLAD. Nr HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wierden Nr. 163204 20 september 2017 Algemene subsidieverordening gemeente Wierden 2015 Burgemeester en wethouders van Wierden maken (ter uitvoering van het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

PROVINCIAAL BLAD. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2019. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2529 4 april 2019 Algemene subsidieregeling SNN 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 april 2019, kenmerk 5.1/2019000925,

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008; De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard; op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2008; Gelet op artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING LEIDERDORP 2012 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van , , inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen

Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Tubbergen Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2011 Nummer: 35 Uitgifte: 23 december 2011 Besluit van de gemeenteraad d.d. 12 december 2011, nr. 14B/B, tot vaststelling van de

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011

Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke Zorg en Welzijn Naam regeling: Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2011 Citeertitel: Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren;

overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; Ontwerpbesluit nr. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het wenselijk is de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 te actualiseren; voorts overwegende dat het uit een oogpunt

Nadere informatie

Toelichting Algemene subsidieverordening Leusden 2017

Toelichting Algemene subsidieverordening Leusden 2017 Toelichting Algemene subsidieverordening Leusden 2017 HOOFDSTUK 1. Artikel 1 a. Subsidie ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 4:21 Awb 1. Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2015 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Activiteit: het resultaat van samenhangend handelen van een organisatie, meetbaar in tijd, kwantiteit, kwaliteit

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014

Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 1 Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Medemblik 2014 GRONDSLAG 1. Op grond van artikel 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Medemblik (ASV) kan het college nadere regels stellen

Nadere informatie

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK Concept ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van >, , inzake de Algemene

Nadere informatie

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen:

de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 als volgt te wijzigen: Nr. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat in de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 verzuimd is de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieplafonds aan gedeputeerde

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel

Algemene subsidieverordening Texel Algemene subsidieverordening Texel Gemeenteblad Texel 2016 nr 36 datum 24-03-2016 INTREKKING Algemene subsidieverordening Texel 2011 De raad van de gemeente Texel gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening 2014

Algemene subsidieverordening 2014 Algemene subsidieverordening 2014 De raad van de gemeente Reimerswaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2014, 14.008846, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieverordening Hollands Kroon

Subsidieverordening Hollands Kroon Subsidieverordening Hollands Kroon De gemeenteraad van Hollands Kroon, Besluit: vast te stellen de navolgende 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bij de toepassing

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2015.

vast te stellen de navolgende ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2015. Vergadering d.d. : 30 september 2014 Agendapunt : 7.2 Registratienummer : 512102 Onderwerp : Algemene subsidieverordening 2015 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Subsidieverordening Heemskerk januari 2010

Subsidieverordening Heemskerk januari 2010 Subsidieverordening Heemskerk 2008 22 januari 2010 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29751 Wettelijke grondslag: geen 1 Subsidieverordening Heemskerk 2008 1.1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO. De raad van de gemeente Tynaarlo,

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO. De raad van de gemeente Tynaarlo, ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE TYNAARLO De raad van de gemeente Tynaarlo, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2010, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

2. De raad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de budgetten vast die voor subsidiëring beschikbaar zijn.

2. De raad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling de budgetten vast die voor subsidiëring beschikbaar zijn. De raad van de gemeente Waalwijk; Gezien het voorstel van het college van 21 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b)

Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) Samenvatting Deze verordening geeft aan welke begrippen bij subsidies worden gebruikt, welke soorten subsidies er zijn, welke regels er gelden voor aanvragen,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen. De gemeenteraad Gooise Meren. Gelezen het voorstel van 9348

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen. De gemeenteraad Gooise Meren. Gelezen het voorstel van 9348 De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 28 wet algemene regels herindeling. overwegende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010;

Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010; De raad van de gemeente Nederweert; Overwegende dat het bestaande subsidiebeleid dateert uit de periode van 2009/2010; dat maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding zijn geweest om het bestaande beleid

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012

Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012 Algemene subsidieverordening Gemeente Werkendam 2012 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2012, gelet op - artikel 149

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE STEIN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. de budgetsubsidie: een subsidie, waarbij de subsidieverstrekker

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 120953 15 december 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

c. Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee kalenderjaren 5. Europees steunkader: een mededeling, richt-

c. Meerjarige subsidie: subsidie die voor twee kalenderjaren 5. Europees steunkader: een mededeling, richt- Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake actualisering gemeentelijk subsidiebeleid. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Awb: de Algemene

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2007

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2007 Algemene Subsidieverordening Drimmelen 2007 Raadsbesluit d.d. 20 september 2007 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Aanvrager:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018

Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 citeertitel: Algemene subsidieverordening gemeente Scherpenzeel 2018 vastgesteld bij besluit van: 15 februari 2018 Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016

Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landsmeer. Nr. 115833 22 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Landsmeer 2016 gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017

Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 Algemene subsidieverordening Heerenveen 2017 De gemeenteraad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 15 november 2016; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t :

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t : De raad van de gemeente Gooise Meren; overwegende dat: - in verband met de wens om maatwerk in subsidiëring mogelijk te maken en uit oogpunt van deregulering en vereenvoudiging van het subsidieproces een

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING KOLLUMERLAND C.A.

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING KOLLUMERLAND C.A. De gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2010; Inzake de Algemene Subsdieverordening Kollumerland c.a. (2011); gelet op art.

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in mi in in ii BM1500213 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op: artikel 149 van de Gemeentewet besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni, nummer -046; overwegende dat - het juridisch toetsingskader voor de subsidieverstrekking verbetering behoeft

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni Provinciale Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni Provinciale Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 2 juli 2008, nr. 2008-41955 tot bekendmaking van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 Gedeputeerde

Nadere informatie

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 Provinciale Staten van Noord-Holland, overwegende dat artikel 11, lid 3 van de Wet inrichting landelijk gebied regeling vereist van de

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE LEIDERDORP 2008

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE LEIDERDORP 2008 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE LEIDERDORP 2008 Vastgesteld op 11 februari 2008 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 3 HOOFDSTUK II WAARDERINGSSUBSIDIES 8 HOOFDSTUK III PRESTATIESUBSIDIES...9

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene subsidieverordening gemeente Oldebroek Nr. 65148 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2010; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018

Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011

Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011 CVDR Officiële uitgave van Buren. Nr. CVDR85564_4 18 april 2017 Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In

Nadere informatie

Provinciaal blad. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Provinciaal blad. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 17 januari 2008, nr. 2008-4492 tot bekendmaking van de subsidieverordening reserve cofinanciering Europese projecten Noord-Holland

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1123633 Datum: Behandeld door: 20 maart 2014 C. de Haan Afdeling/Team: Bedrijfsvoering / Juridische en Veiligheidszaken Onderwerp: Vaststelling Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016, BWV ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016, BWV ; Voorstelnummer: 2016-067 De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016, BWV16.0250; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011

Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR253134_2 25 november 2015 Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2011 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien de voorstellen van burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014.

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014. &,/u rho/ia ;i *s * ïyï Gemeente Ma*srrichr ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Moostricht 2015 Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

1/3-regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 mei 2006;

1/3-regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn. gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 mei 2006; CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR19132_1 29 maart 2016 1/3 regeling wijk- en buurtaccommodaties gemeente Hellendoorn De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening. Datum :

Algemene Subsidieverordening. Datum : Algemene Subsidieverordening Gemeente Deurne 2017 Datum : Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Subsidieregelingen... 3 Artikel 4 Bevoegdheden... 3 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 26 FEBRUARI 2002 (De Zeekant van 20 MAART 2002) De raad der gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2002,

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2017

Algemene Subsidieverordening. Drimmelen 2017 Algemene Subsidieverordening Drimmelen 2017 Raadsbesluit d.d. 11 mei 2017 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikel 1 t/m 4) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ALBLASSERDAM INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Reikwijdte 4 Artikel 3 Evaluatie 4 Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

1. De minister verstrekt uitsluitend subsidies voor zover de verstrekking past in zijn beleid.

1. De minister verstrekt uitsluitend subsidies voor zover de verstrekking past in zijn beleid. [DG COMP/A3: ref: NL Legislative text HT.2807 ID 2423] (Tekst geldend op: 23-06-2014) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2011, nr. DWJZ/R&E-3059879, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel Nr. 6717 13 juli 2018 Verordening van het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel houdende regels omtrent subsidie

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Vlissingen 2017

Algemene subsidieverordening Vlissingen 2017 Algemene subsidieverordening Vlissingen 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders [datum en nummer]; gelet op de artikelen 149 van de Gemeentewet en op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 117865 12 juli 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017

Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Drimmelen Nr. 83760 18 mei 2017 Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017 (versie februari 2017) Raadsbesluit d.d. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikel

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen,

dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het subsidiëren van deze algemene voorzieningen, SUBSIDIEVERORDENING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 De raad van de gemeente Enschede, Overwegende dat aan het Beleidsplan Invoering Wmo 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling subsidie cultuureducatie gemeente Oisterwijk 2019.

Regeling subsidie cultuureducatie gemeente Oisterwijk 2019. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oisterwijk Nr. 212686 8 oktober 2018 Regeling subsidie cultuureducatie gemeente Oisterwijk 2019 Wij willen dat de kwaliteit van het cultuureducatie op de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van XX 2007, raadsvoorstelnummer 2007/119/1;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van XX 2007, raadsvoorstelnummer 2007/119/1; CVDR Officiële uitgave van Roermond. Nr. CVDR56905_3 22 mei 2018 Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van XX 2007,

Nadere informatie