ontributie N.V,R,* f 5,- per kalenderjaar Pug,, VAN DE REDACTIE 19 PRESTATIES 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontributie N.V,R,* f 5,- per kalenderjaar Pug,, VAN DE REDACTIE 19 PRESTATIES 19"

Transcriptie

1 Lu 4 2 Q > 2 Q Q u o: O w c 2 d Lu a 2 Q Q T Lu Lu I I- A N O 2 O v) OI P c E a Q OI u 2 Q u E Q Q,

2 Ir. Dr J M.J= Kooy St Ignutiusstraat 99a, Breda, tel O (voorzitter) Dr J, J, Raimond Jr,, Zeiss-Planetarium, Grote Marktstraat 's--gravenhage, tel, O (vice-voorzitter),> C Dalman. Deylerweg 95, Wassenaar. tel O , (secretaris) J&L le Grand: Nassau Dillenburgstraat 41; 's-gravenhage, tel. O I (penningm ) Ir J. Geertsma, Graaf-van-Limburg-Stirums'craat 12 Huizen (NA) i tel O J de Groot, Van Riebeecklaan 40, Haarlem, tel O Ir., J-H Houtman, Vlijweg 3; Dordrecht. tel- O ,Vertregt, Mozartlaan 73, s-gravenhage, tel+ O " J. van der Vliet. Emmastraat 57, s-gr 1 Het lidmaatschap van de NVR is opengesteld voor leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (K,N,V-v L ) en voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (N.V,W.-ô, S.) I Aanmelding lidmaatschap N,V,R. bij het bureau van een der beide bovengenoemde verenigingen, ontributie N.V,R,* f 5,- per kalenderjaar VAN DE REDACTIE 19 PRESTATIES 19 Pug,, ELFDE INT, CONG DE TOEPASSING VAN DE PL door ir A Lopes Cardozo en ir J J de Kler LEZING OVER RADIO-S TE RRENKUNDE (dr, J J. Raimond jr,) VARIA

3 Copk voor het volgend nummer gaarne uiterlijk 1 juni De laatste maanden dreht er tekort aan copie te komen.. Wel ontvangt de Redactie van verschillende leden afdrukken van artikelen door henzelf geschreven of knipsels uit binnen- en buitenlandse tijdschriften betreffende ruimtevaart, maar o.i, moet de kern van ons tijdschrift toch bestaan uit oorspronkelijke artikelen van de leden. Laat U dus niet onbetuigd! DE REDACTIE PIONIER V Ditmaal weer eens een Amerikaanse lancering &e een aparte vermelding verdient,, De volgende M-jzonderheden ontl.enen wij aan "NATURE"t afl, 19 m t 1960, blz,810: De Pionier V werd 11 maart 1960 te 13,OO uur U,T, gelanceerd door middel van een 3--traps Thor-Able---raket, waatvan de onderste trap een stuwkracht van 80 ton had, in een richting tegengesield aan de richting waarin de aarde om de zon I.oopt. De verwachting is, dat hij omloopstj.jd om de zon zal- hebben van 311 dagen, dat zljn perihelium 121 miljoen kilo-. er van de zon zal afliggen, en zijn aphelium 148 miljoen kilometer (Afstand aarde-zon is 150 m!,ljoen km, afstand Venus-zon 108 mi.lioen km) Hij heeft twee zenders: één van 5 waif en kdn van 150 watt: met deze laatste hoopt Jodrell-- Bank contact te houden gedurende 4 maanden na de lancering (fxeq, 378 megacyc!.es/sec.) en d:.f contact te hernieuwen wanneer h:j weer ""'in de buut" komt, De energie voor de zender maderen die zonne- aiaat voor straling met om sterkte en richting van het. magnetiscl.. het aantonen van m :cro--meteort.eten, De Pionie- V weeg+ 40 kg., Hij aal. vermoedelijk honderden jaren In zijn baan blijven, Op I april 1960 is in de V.S. gelanceerd de TIROS I, een kunstmaan van 122 kg, in de vorm van een pi!lendoos. Hij dlent voor hei observeren van de meiereo!ogische gesteldheid van de dampkring, en is daarvoor uitgerust met twee khne televisiecamera's, De lance: ing geschied-.. de om 12.,40 uw ned,rijd, door middel. van een drie"7aps---thor,-ableraket. Vooyover uit de eerste gegevens val.: op te maken, is de excenkkiteit van de baan klein, en dat moet wel zo bedoeld zijn: want and-ers zijn de foto's die op verschidlende tijden genomen worden slecht met elkaa- te vergelijken, Gesproken wordt over een hoygte van 700 km boven het aardoppervlak (wij ontlenen de gegevens aan '"'Het Pa:ooJ.iijv De ene camera maki foto's van een ge--- bied van 2000 km2, de andere van een gebied van 75 k d. Op deze laatste lot.o's kunnen meteorologen de aard van de wolkenformat;es vaststellen. Stations te Fort-Monmouth (New rsey) en Kaena Po.int op Hawail kunnen door signalen de camera's in werking stellen; dit chiedt u!.tsluitend als de lenzen op de aarde gerj.cht zijn en dle door de zon beschenen wordt, De opna,yen worden op een magnetische band vastgelegd en doorgezonden als de kunstmaan zich bi.j een van de stations bevindt, Dertig minuten daarna zijn deze voor bestudering door weerkundigen beschikbaar Wi.j herinneren onze lezers eraan, dat wie een voordracht wil houden op het llde congres, juli 1960 j.n Stockholm, zich onmiddellijk mei- onze voorzitter in verbinding moet stel-- l.en; de definitieve tekst van de voordracht moet uiterlijk 15 mei in handen zijn van de congres-commissie in Stockholm! Wie aan hel: congres wil deelnemen kan zich wenden tot onze wnd-secretaris, onze penningmeester de heer Le Grand, deze is in het bezi.t van folders voor aanmelding en verdere bij-" zonderheden 19

4 (Viellicht is bij het verschijnen van het blad zijn taak als secretaris weer overgenomen door de heer Dalmn) i let reisbureau RES0 heeft tal van excursiemogelijkheden gepubliceerd, ook voor wie v8ór of na hei congres Zweden en aangrenzende landen wil leren kennen - en Ir J,J, de KLEF? - Design for a coleopter-type space-ship, capable of starting and landing on earth, moon and planets, Propulsion by fusion-motors working with deuterion or perhaps better with lithium hydride. Launching and landing with auxiliary motors using fission-energy and kerosene, hydrazine or water as propellant o Lainching method, With weightdistribution and freightcapabilities + In het nummer van febr, 1960 van Ruimtevaart werd de mogelijkheid besproken een raketmotorgroep te ontwikkelen volgens de ideeen van WINTERBERG, JAPOLSKY, COLGATE en AAMODT, met een stuwkracht van ca ton en een uitstromingssnelheid van 1000 km/sec, Dit artikel beoogt nader in te gaan op de typische problemen die optreden, zodra men ertoe overgaat, dit motortype in toepassing te brengen. Het blijkt namelijk, dat juist de intensiteit van de uitgeworpen plasma-straal weer zijn speciale vraagstukken met zich brengt, Na een algemene uiteenzetting hierover, die zich bezig houdt met de wijze wacp-op de start zal moeten plaats vinden, en de vorm die het opstijg- en daaltraject zal moeten hebben, zal een uitvoerige beschrijving gegeven worden van de wijze waarop de beschreven motoren kunnen worden ingebouwd in een ruimteschip van een nieuw type. Di. ruimteschip berust op een idee, reeds in 1953 tijdens het Ruimtevaart-Çoqgres te, ZUXCH door Ir LOPES CARDOZO aangegeven, mar dat destijds nog niet werd gepubliceerd, Thans hebben wij dit ontwerp verder uitgewerkt en aangepast aan de huidige inzichten (1) en mogelijkheden, zoals die realiseerbaar zullen geacht kunnen worden over waarschijnlijk enige tientallen jaren, 5TAND VAM HET INTERNATIONAAL ONDERZOEK Alvorens echter op de bovengenoemde problernen in te gaan, kan het interessant zijn, hier enkele resultaten te vermelden, betrekking hebbende op het onderzoek van de methoden om thermo-nucleaire plasma Is te produceren, ivlen zou anders, na lezing van het vorige artikel allicht de gedachte voelen opkomen, dat papier geduldig is: toegegeven dat een fusie-reactor wellicht mogelijk is, evenals een raketmotor op dit principe gebaseerd, als men er in mocht slagen om een ontsteektemperatuur te verwezenlijken van 100 miljoen qraden, Maar hoe staat het nu in werkelijkheid hiermede? Na het congres voor tihermo-nucleraiie energie, gehouden in Upsala het vorige jaar, zijn er weer belangrijke inlichtingen vrijgekomen,(2) Wij vermelden hiervan alleen het volgende: In Los Alamos en in Washington heeft men metingen verricht aan een deuterium-plasm met een temperatuur van 12 miljoen graden en er het energie-spectrum van vastgesteld, Voor het eerst heeft men geconstateerd dat, in overeenstemming met de theorie, een zachte Röntgenstraling werd uitgezonden door het gas, Deze Röntgenstraling, niet te verwarren met de Röntgenstraling die wordt uitgezonden door een vaste kathode of ook wel eens door de wand van een plasma-reservoir, treedt slechts op bij temperaturen boven een miljoen graden Celsius, 1 ) ciifers tussen haakies verwijzen naar literatuurlijst aan het einde van dit artikel, 20

5 [Men had echter nog te kampen met een tamelijk groot verliespercentage van electronen naar de wanden, waarvan vervolgens koude electronen naar het gas terugkeerden, Een andere verliespost werd gevormd door de ultra-violette straling die werd opgewekt door electronen die terecht kwamen in verontreinigingen die op de wanden werden aangetroffen, Ook in Princeton rapporteert men een nog steeds aanzienlijk verlies van plasma, toejeschreven aan hoogfrequente trillingen in de electronen van het plasma. Vooral op het gebied van de magnetische spiegelwikkelingen die met gelijkstroom werken, boekt men evenwel een gestage vooruitgang, Het US, Naval Research Laboratory verklaart een temperatuur van 20 miljoen graden te hebben bereikt in een plasma-kamer met een lengte van ca, 30 cm, en voorzien van magneetspiegelwikkelingen, Op grond van deze proeven heeft men het plan over te gaan tot het aanbrengen van een vergrote installatie, waarmede men verwacht een maximum plasma temperatuur te zullen bereiken van 50 miljoen graden, Over het algemeen wordt de verwachting uitgesproken, dat het niet lang meer zal duren, of de ontsteektemperatuur van de waterstoffusiereactie zal zijn bereikt, De tijd die hiervoor aan research nog nodig is taxeert men op twee 6 drie jaar hoogstens, Uit Engeland komen eveneens berichten, dat daar met grote voortvarendheid het onderzoek naar thermo-nucleaire verschijnselen wopdt voortgezet, Verscheidene nieuwe onderzoekingsgroepen zullen zich met dit onderwerp gaan bezighouden, Een centraal research instituut voor plasm--physica en thermo-nucleaire reacties zal worden opgericht in Culham, Oxfordshire * Dat Nederland bij dit ondeizoek niet achter blijft volgt uit het artikel van Dr H,C.Brinkrc:i in TNO nieuws (16) waaruit wij ontlenen dat de plasma-fysica in Nederland in hoofdzaak beoefend wordt op het F.O.M.--instituut voor plasma-fysica op het landgoed Rijnhuizen te Jutphaast Ook de KEMA speelt hierbij een belangrijke rol, HET HOOFDPROBLEEM VERBONDEN AAN DE TOEPASSING VAN STRAALMOTOREN MET EEN ZEER HOGE UITSTROMI~GSSNELHEID Het probleem verbonden aan straalmotoren met een uitstromingssnelheid van de orde van grootte van 1000 km/sec, gecombineerd met een stuwkracht die zo groot is, dat deze motoren gebruikt zouden kunnen worden om van de aarde op te stijgen, is gelegen in de energierijkdom van de stuwstraal, De aard of werkingswijze van de motor is hierbij eigenlijk niet van direct belang. Of de motor nu een ionenstraal uitwerpt, een plasma-straal of een photonenstraal maakt geen verschil, Zodra bij een dezer motoren de stuwkracht honderden of duizenden tonnen gaat bedragen, bij de vermelde waarden voor de uitstrominyssnelheid! is het allesoverheersende vraagstuk, hoe deze motoren benut kunnen worden zomer schade voor de omgeving. (5) Dit probleem is voor de ruimtevaart van meer dan gewone betekenis, Men kan wel zeggen, oat van de oplossing van dit vraagstuk de toekomst van de ruimtevaart geheel afhangt, meer dan van iets anders,, Volgens sommige deskundigen zouden medische problemen het zwakke punt van de ruimtevaart vormen, Men kan echter met grond ernstige bezwaren maken tegen deze opvattinr;. Zeker, medische problemen tellen zeer zwaar o.,a, het gevaar door cosmisclie straling en meteorieten vooral zolang menj zoals in het begin van de ruimtevaart het geval zal zijn, een of twee, wellicht drie bemanningsleden in een oncomfortabele ruimtecapsule opsluit, om ze zo aan de meest harde eisen te onderwerpen van het pionierstijdperk van de ruimtevaart. Maar men zal het er toch wel over eens zijn: dat, wil men ooit tot een ruimtevaart komen; die op enigerlei schaal te vergelijken is met de huidige luchtvaart, het nooit de bedoelins kan zijn, tot dit stadium beperkt te blijven. En dit is de bedoeling ook niet, In verscheider;.. landen maakt men immers al plannen tot het inrichten van minstens één basis op de maanl waarvoor een aanzienlijk transport aan personeel en materiaal nodig zal zijn, Het is logisci: dat een onderneming van een dergelijke schaal om ruimteschepen vraagt met een behoorlijge vervoerscapaciteit, anders valt er over een dergelijke occupatie niet te denken, maar kan er hoogstens sprake zijn van een expeditie die,, wat het risico betreft, nog niet te vergelijken is met de meest stoutmoedige poolexpeditie met hondensleden uit het verleden. Zal het werkelijk niet meer worden dan zo n expeditie? Wij geloven stellig dat er veel neer mogelijk is, Maar dan staat men ook voor de onafwijsbare conclusie, dat men voor al dot 21

6 transport, gebruik zal moeten maken van de voortstuwing met het hoogste rendement, dus rnet de allerhoogste uitstromingssnelheid die er beschikbaar is, die tevens in staat stelt van het aardappervlak op te stijgen Onherroepelijk komt men dan vroeg of laat weer te staan voor het bovengenoemde probleem: hoe deze intense stralen te gebruiken en toch geen gevaar op te leveren voor het aardoppervlak, Hier ligt misschien ook een gebied van onderzoek voor ruimtevaartmedici. Dr Eugen Sanger vermeldt in zijn artikel (3) "Zur Theorie der Photonen Rakete" op pug-40, dat de schijnwerperkegel van een photonen-straalmotor, op 500 km afstand alle leven onmiddellijk vernietigt, op1000 km afstand over een oppervlakte van 8000 km2alle bossen zou in brand steken en eerst op 5000 km een straling geeft van een intensiteit zoals wij op aarde van de zon gewoon zijn, Hieruit blijkt wel duidelijk, dat photnenstraalmotoren niet tijdens het opstijgen gebruikt zullen kunnen worden. Voor de ionen- en plasmamotoren die met kernfusie werken liggen de verhoudingen wel iets gunstiger, (De ionen- en plasma motoren die niet met kernfusie werken werpen een straal uit met een zodanig lage intensiteit hiermede vergeleken, dat voor enig gevaar voor de omgeving, afgezien van wellicht enige radicuctiviteit van een eventueel gebruikte splijtingsreactor, niet gevreesd behceft te worden, mar deze bezitten het grote nadeel dat het voortstuwingseffect laag is, of dat de voortstuwingskracht zelf laag is, twee oorzaken die maken dat van dit motortype geen spectaculaire prestaties verwacht kunnen worden). De ionen van het fusieplasm, evenals de electronen daarin, worden immers onder controle gehouden door zeer sterke magnetische velden Door passende dimensionnering van deze velden in de straalpijp, waardoor het plasma tenslotte de motor verlaat, kan men bewerken da deze straal een verwijding gaat vertonen, zodra de straalpijp is doorstroomd, Dit effect wordt in de hand gewerkt, doordat de ionen en electronen beiden in het axiale mgnetische veld in de straalpijp een schroefvormige baan beschrijven, De deeltjes hebben dus een kan met een hoofdzakelijk axiale snelheid, mar ook met een, kleinere, dwarsgerichte sotatiecomponent, die een spreiding bewerkt van de plasmadeeltjes Het moet mouelijk geacht worden, op deze wijze een voortstuwingsstraal te verkrijgen die een tophoek vertoont van ca, 370. Het voortstuwingseffect gaat hierdoor slechts met enkele procenten achteruit, terwijl het schadelijk effect van de straal, onder voorwaarde dat de straal wordt gebruikt vanaf een hoogte van minstens 30 km en onder een invalshoek met het aardoppervlak van minstens 300, tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht Wij zullen dit hieronder aantonen voor het geval fusieplasmamotoren gebruikt worden van het type zoals zijn beschreven in het nummer van Ruimtevaart van febr, Men zal zich herinneren, dat voor de motorgroep die daar het onderwerp van het artikel uitmaakte, de volgende gegevens golden: MOTORGROEP VAN DRIE MOTOREN, elke motor aan het eind van de startperiode werkende met deuterium stuwkracht per motor 800 ton uitlaatsnelheid 1 O00 km/sec fusietemperatuur 108 oc s t uws tofverbruik/motor 8 kg/sec De totale stuwkracht van de motorgroep dus 2400 ton bedragende, is het gemakkeiijk hieruit af te leiden, dat de totale energie die met de stralenbundel wordt afgevoerd neerkomt op 27 x lo9 kcal/sec, Fig,7 laat zien, hoe deze energie over het aardop pervlak verdeeld wordt, voor het bouenaangegeven gebruik van de fusiestraalmotor, De gasstraal, die eigenlijk een straal zeer snelle deeltjes is, die de eronder gelegen dampkringmoleculen kombcrrdeert, heeft talloze werkingen, waarbij van de luchtmoleculen op verschillende wijzen electronen worden losgescheurd, Het is onmogelijk om in dit korte bestek afdoende in te gaan op al de chemische omzettingen en ionisatieprocessen die zich hier kunnen gaan afspelen (5). Het zal zeer zeker een van de eerste noqdzakelijkheden zijn, om na te gaan of hierbij soms ook gevaarlijke of hinderlijke stralingen van secundaire aard zouden kunnen ontstaan, afgezien natuurlijk van de warmtestraling die zich int de door de straal getroffen luchtmassa's gaat ontwikkelen, Fig.7 laat zien, dat de warmteontwikkeling die te verwachten is, op het punt dat het dichtst bij de oorsprong van de straal ligt, 5,7 kcal/m2 sec, bedraagt, maar daarna zeer snel afneemt, Ter vergelijking diene, dat de verwarming door een loodrechte bestraling van de zon ongeveer 0,24 kcal/m 2 sec is. 22

7 \

8 Men heeft zo de &schikking over een oceaantraject van meer dan 2000 km. Zoals uit hei hieronder volgende zal blijken, is dit zeer zeker voldoende om het ruimteschip in orbit te brengen. Dit gehele oceaantraject is vrij van eilanden, zodat, als m n het scheepvaartverkeer hieromheen leidt, geen gevaar of hinder kan ontstaan tengevolge van de kortstondige, intense bestraling, OPSTIJGMANOEUVRE Fig., 16 geeft een indruk van een opstijging tijdens het begin van de start waarbij de startmotoren Op volle kracht werken 24

9 De meest economische wijze om op te stijgen is duidelijk gemaakt in fig.8. Daaruit Daar uit het voorgaande gebleken is, dat de fusiemotoren pas op grote hoogte (30 km) in werking kunnen worden gebracht, en dan nog slechts onder een niet te grote invalshoek met het aardoppervl.ak, heeft men andere motoren! startmotoren nodig om deze hoogte te bereiken, Het begin van de opstijging vindt daarom uitsluitend met behulp van deze motoren plaats en wel langs een z.g, raketlijn, waarbij na 50 sec een hoogte bereikt is van ca m,? terwi jl de snelheid dan is 600 m/sec, Worden op dat ogenblik de startmotoren afgeschakeld, dan stijgt het ruimteschip in een ballistische kan nog verder tot m. In dit tijdsverloop (ruim 30 sec) moet het ruimteschip met behulp van de stuurstralen in de juiste positie gebracht worden, waarbij de straalbuizen van de fusiemotoren omlaag gericht zijn onder een hoek met de horizon van 300. Wanneer vervolgens in het punt F de groep fusiestraalmotoren wordt ingeschakeld, levert deze een lift van 1200 ton en een stuwkracht van 2080 ton, waardoor dus in horizontale richting een versnelling bereikt kan worden van 1,75 ge In werkelijkheid is de tijdens deze versnellingsperiode doorlopen baan echter niet horizontaal, maar volgt een zeei flauwe spiraal, die onder een constante hoek van 10 met de horizon over een gote-cirkel afstand van ca, 2065 km klimt van 30 km naar 66 km, zoals fig. 9 laat zien, Tijdens het doorlopen van deze stijgspiraal, wordt de invalshoek waaronder de straal van de fusiemotoren het aardoppervlak treft kleiner en kleiner, tot tenslotte in het punt waar, op een hoogte van 66 km de orbitaalsnelheid bereikt wordt, de straal volkomen horizontaal gericht is, Men kan nu de fusiemotoren uitschakelen, en wachtentot een gunstige positie bereikt is om te kunnen doorstartun naar de ontsnappingssnelheid, Bij dit laatste behoeft de aarde geen enkele hinder van de uitlaatstralen van de fusiemotoren meer te ondervinden, daar deze stralen geen lift meer behoeven te produceren, doch tangentiaal aan de orbit gericht kunnen blijven, Rij de landing gaat men precies op tegengestelde wijze te werk, Afgeremd wordt dan zodaniq., dat de re-.entry-snelheid op 30 km hoogte afgeremd is tot enige honderden meters per sec, In vrije val daalt men tot een hoogte van ca. 15 km, waarbij de valsnelheid oploopt tot onge-- veer 550 m/sec. Deze valsnelheid wordt vervolgens afgeremd met de start-- en landiiigsmotoren, met een vertraging van ca 1 g. COR10 LISKRACH TEN EN MASSA TRAAGI-IEIDSMOMENTEN TIJDENS DE OPSTIJGING Daar het maximaal GD2 van het volbeladen ruimteschip bedraagt 2 x O9 kgm (dezelfde waarde voor het lege schip, d.w,z. zonder stuwstoffen bedraagt 1,24 x 104 kgm), kan men gemak- kelijk narekenen, dat indien de hoeksnelheid van het ruimteschip om een horizontale as in het punt Hl (zie fig. 8) 20/sec bedraagt, een stuurkracht tijdens de vrije vlucht met gestopte motoren langs de parabool van Hl naar F nodig is (aan een arm van 33 m gemeten vanuit het zwaartepunt) van 1,75 ton. Als gevolg hiervan is het ruimteschip in het punt F vrij van enige rotatiesnelheid, Hieruit blijkt wel duidelijk, dat de stuurkrachten die nodig zijn om het massatraagheidsmoment te overwinnen, slechts van ondergeschikte betekenis zijn. Corioliskracht tijdens het werken van de motoren, ten gevolge van de volgens fig,8 vereiste draaisnelheid: 00) (1 1). Voor dezelfde bovengenoemde draaisnelheid vindt men een totale Coriolis-kracht tijdens het werken van de vier startmotoren van 112 ton, Daar deze kracht werkt aan een arm van ca 3 m, zoals uit fig. 11 blijkt, resulteert dit, omgerekend op de voortstuwingskracht van de werkende motoren, in een vermindering resp, een vermeerdering van de normale stuwkracht van 5,l ton per motorgroepstuwlaacht van 1600 ton: of slechts 0,3 %. Tijdens het werken van de fusiemotoren is het resultaat nog gunstiger. Daar de zwenkbeweging van de stand met helling 300 naar de volkomen horizontale stand volbracht wordt in ca, 7 minuten, wordt de hoeksnelheid om de horizontale as gemiddeld ongeveer 0,001 rad/sec, zodat, zelfs bij de enorme uitstroomsnelheid van de fusiemotoren de Corioliskracht niet groter blijkt te zijn dan 3 ton. Daar nu, alweer uit fig, 11 volgt dat de hefboomsarm van deze kracht ca. 7 m bedraagt, geeft het draaimoment van kgm tenslotte een stuurkracht van ongeveer 700 kg* 25

10

11 NAVIGATI EKOEPEL LOSKRAAN START- MOTOR C 4 maal 800 -ion stuwkracht) HOOFDMOTOREN FIG li LANGS DOORSNEDE

12 SCHEM PI HE In de pocket-literatuur vindt men ruimteschepen afgebeeld, die van chemisch aangedreven rockets zijn afgeleid, en daardoor eigenlijk alleen zouden kunnen landen op van te voren geplaneerde terreinen. Bij een landingspoging op niet aldus gevormd terrein zouden ze om-- vallen en even hulpeloos zijn als een tor die op zijn rug ligt- Ze hebben veelal een stel poten, die tijdens de landing door vlammen omgeven zouden zijn, en tengevolge daarvan zouden week worden en doorbuigen, Of men vindt een wiel afgebeeld, dat geen start-. of landingsmogelijkheid biedt, en in onderdelen vanaf de aarde zou moeten naar boven gestuurd worden, om daar # temidden van kosmische straling: aan elkaar bevestigd te worden. Op aarde zou dit overeenkomen met het samenstellen van een schip uit een waterdicht voorschip en een dito achterschipl die bide in he.t water dcijven, Onnodig te betogen, dat het moeilijk is, om zodoende tot solide constructies te komen, nog daargelaten de onmogelijkheid om stat- en landings-oefeningen te houden, wat toch een eerste vereiste is om het risico voor een interplanetaire bemanning tot een aanvaardbare mate terug te brengen. De psychologische factor, waaraan door deskundgen in ons land de nodige aandacht wordt ksteed, komt hierbij ook om een hoekje kijken: hoe beter de bemnning geoefend is, ten dele in simulatoren, ten dele in het ruimteschip zelf, hoe groter hun zelfvertrouwen zal zijn, en hoe beter zij de dagenlange afzondering zullen kunnen uithouden, dieruit is de gedachte naar voren gekomen, of het bij gebruik van fusie-motoren niet moge- 1. irjk zou zijn, om tot een meer rationele bouw van een ruimteschip te komen, De eerste eis die zodiende naar voren komt, is wel: Het schip moet bij landing op enigszins oneffen en/of hellend terrein niet kapseizen, dus plat zijn, Een tweede eis is, dat het moet kunnen starten, dus dat het motoren bezit die vrij hoog bo-. ven het grondvlak opgesteld zijn, en welker uitlaatstraal zo min mogelijk door het ruimteschip zelf gehinderd mag worden, Dit houdt in, dat de startmotoren aan de buitenkanten van &t schip gemonteerd moeten zijn, Gegeven de noodzaak, om geen gevaar op te leveren voor het oppervlak van de planeet van waaruit de reis ondernomen wordt, volgt hieruit, dat bij de huidige stand van de techniek als startmotoren een type in aanmerking komt dat met behulp van een kernreactor stuwstoffen als pentaan of hydrazine vergast en vervolgens verhit tot C., zodat een uitstroomsnelheid bereikt kan worden van minstens 6400 m/sec, (jezien de prestaties, die de laatste tijd op het gebied van ruimtevaart behaald zijn, lijkt de veronderstelling gewettigd, dat aan één of aan beide zijden van het ijzeren gordijn een dergelijk stel motoren in ontwikkekng is, (6) (7) Bij het ter perse gaan van dit artikel.jereikte ons het bericht, dat de Amrikaanse luchtmacht reeds in het z,g, "Project SLam,' een motor met een dergelijke kern-reactor in gebruik genomn heeft, :Iet is voldoende, dat he.t ruimteschip tegen de aardse zwaartekracht kan staten, Immers, de zwaartekracht aan de oppervlakte van de hemellichamen die in de eerstvolgende decenilia als reisdoel in aanmerking komen, (de manen van Aarde en Mars, deze planeet zelf en Venus), is kleiner dan de zwaartekracht op Aarde, Wij nemen dus aan, dat vier van zulke, op verhitting van stuwstoffen met behulp van een lmnreactor berustende motoren, elk met een stuwkracht van 800 ton, dus samen 3200 ton, voor het in dit artikel beschreven ruimteschip gebruikt zullen kunnen worden als startmotoren, Zie American Patent 2, en British Patent 754,559. In fig, 7 is op het met "raketlijn" aangegeven traject afgebeeld, dat het ruimteschip start op de aan de zijkanten aangebrachte startmotoren, terwijl het de "spiraal met 1 stijghoek?: aflegt met behulp van de centraal aangebrachte fusie-motoren. :Zen algemeen overzicht van de constructie, en hoofdafmetingen van het ruimteschip, zijn in fig, 11 (langsdoorsnede), fig. 12 (bovenaanzicht) en fig. 13 (zij-aanzicht) te vinden.?lieraan liggen ten grondslag in hoofdzaak drie (zie resp, pag,29)

13 3G3NSBGU0 SOtIWl I1 913 N3öOlOWGdOOH lh3iznwwn3aob

14 co U CTI EP R INCI PES De straalmotoren waarmede het begin van de start en het laatste gedeelte van de landing wordt uitgevoerd, zijn verbonden door een stijve gestroomlijnde ftbrug" constructie, waarvan de overspanning onderbroken wordt door een tweetal pijlers, die dienst. doen als landingsgestel. Deze pijlers hebben ook dwars op de "brug:' een zo groot mogelijke spreiding, waaldoor een landingsgestel verkregen wordt met een zeer grote ondersteuningsbasis I een waarborg biedend tegen omvallen, mede in verhcrnd met de uitgesproken lage ligging van het zwaartepunt, terwijl de punten waar het landingsgestel de grond raakt zo ver liggen van de plaatsen waar de hete gasstralen van de start en landingsmotoren de grond raken, dat deze landingsorganen betrekkelijk koel blijven en een temperatuur aannemen van hoogstens enige honderden graden. Om deze grote afstand tussen de buitenmotoren uitvoerbaar te maken, is de :!brug".' samengesteld uit holle liggers waarvan de wanden op de smalste plaatsen toch altijd nog minstens een meter van elkaar afliggen en waarvan de holle ruimte benut wordt voor het onderbrengen van pompen, hulpwerktuigen en een klein gedeelte van de stuwstoffen, 2e HET CO LEOPTERP RINCIPE, De stuwstoffen voor het overgrote deel en de bemanningverblijven geheel zijn ondergebracht in een ringvormige, gestroomlijnde coleopterconstructie, die het middengedeelte van de "bru versterkt./ Verschillende voordelen worden hieruit verkregen: a, zonder overmatige verzwaring van de constructie kan gevolg gegeven worden aan het principe sub le om ook in dwarsrichting de landingspoten zo ver mogelijk uit elkaar te plaat--- sen. b- De lengte van de coleopterconstructie in de vliegrichting is geringer dan van een gestroomlijnde cylinder van dezelfde inhoud, Deze lage gedrongen bouw veroorxaakt niet alleen de zozeer gezochte lage ligging van het zwaartepunt, noodzakelijk voor een stabiele onder-- steuning na het landen,, maar brengt ook met zich mde, dat veel beter weerstand geboden kan worden aan de dwarsversnellingen tijdens het opstijgen en landen. Dit is van grote betekenis, omdat het feit, dat zo spoedig mogelijk moet worden overgeschakeld van de startmotoren op de hoofdmotoren met zich brengt de eis, dat zo spoedig mogelijk een bocht met een zo klein mogelijke straal beschreven moet worden, teneinde het ruimteschip in een positie te brengen waarbij inderdaad de fusiemotoren zonder gevaar op te leveren de voortstuwingstaak zullen kunnen overnemen 3e STRA LINGSBEVEILIGINGSPRINCIP E, a, Bemanningverblijf uitgevoerd als ringcabine, aan alle kanten omringd door vloeistofmantels van zwaar water; die nadelige straling voor een groot deel tegenhouden en die als stuwstoffen desnoods opgebruikt kunnen worden tijdens de landing bij terugkeer op aarde,. b, De buitenmotoren, te gebruiken voor start en landing zullen waarschijnlijk met splijtingsreactoren (6) voorzien moeten worden, Beveiliging tegen de straling daarvan afkom tig geschiedt in de eerste plaats door de mote afstand van deze motoren tot de coleopterring, maar bovendien doordat de dwarsverbinding van het landingsgestel deze straling doende tegenhoudt. c, Van de groep fusiestraalmotoren (drie stuks), werkt, zoals men zich zal herinneren uit de hiervan gegeven beschrijving, de middelste motor gedurende slechts korte tijd als plasma-. reactor (zie fig.12)". Daar het hierbij echter gaat om een kernreactie die zich afspeelt in een splijtbaar gas, dat men na de weinige minuten dat de plasma-reactor gewerkt heeft, kan laten ontsnappen, behoeft hier geen blijvende bron van radioactieve straling achter te blijven, Wat de fusiemotoren zelf betreft (en dit geldt dus ook voor de plasma-"reactor als deze in een iets later stadium eveneens als fusiemotor gaat werken) deze verspreiden ge-- lukkiq qeen radioactievestraling maar zenden hoogstens zachte röntgenstzalen uit., Ook deze straling is maar zeer tijdelijk en treedt dus niet meer op, nadat de opstijgperiode van maximaal 10 minuten beeindigd is, Gedurende deze tijd kan de bemanning zich terugtrekken in dat gedeelte van de ringcabine dat in fig. 12 is aangegeven met A-B, Dit gedeelte is het veiligste van de gehele ringcabine wat straling van de motoren betreft, Is de start een- 30 maal achter de rug: dan kan men zich vrij door de gehele cabine bewegen, Het heeft natuurlijk zin het gedeelte A-B door passende afscherming nog extra te beveiligen.

J,M, le Grand, Nassau Dillenburgstraat 41, Is-Grave

J,M, le Grand, Nassau Dillenburgstraat 41, Is-Grave t b b ;D 67 b 2 67 a a cn O.. Ir, Dr, J,M,J. Kooy, St, Ignatiusstraat 99a, Breda. tel- O 1600-31880 (voorzitter) Dr, J,J. Raimond Jr,, Zeiss-Planetarium, Grote Marktstraat, 's-gravenhageb tel, 0 70-1 84466

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N .Sc h i p en W e r f 14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Radiotelefonie Holland Indië.

Radiotelefonie Holland Indië. Radiotelefonie Holland Indië. Door J. J. NUMANS. Inleiding. Voor draadloos telefoneeren is in het algemeen aanzienlijk méér zend-energie noodig dan voor draadloos telegrafeeren. Voor telegrafie is het

Nadere informatie

De kleinste bouwstenen en hun krachten

De kleinste bouwstenen en hun krachten Inhoud De kleinste bouwstenen en hun krachten...2 Het Standaardmodel...2 Fundamentele deeltjes: Fermionen...3 Fundamentele krachten: Bosonen...4 Opgave: B c -meson...5 Het Higgs-mechanisme...6 Deeltjesversneller...9

Nadere informatie

De kern van de economie

De kern van de economie De kern van de economie A. Heertje bron. Stenfert Kroese, Leiden 1962. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heer039kern01_01/colofon.htm 2008 dbnl / A. Heertje 1 I. Grondbegrippen 1. Doel

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T

Nadere informatie

IN SCH IP EN V E R F IS OPGENOMEN HET M AAN D BLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK

IN SCH IP EN V E R F IS OPGENOMEN HET M AAN D BLAD DE TECHNISCHE KRO N IEK S c h i p en W e r f 14-D AAG S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

IN SCHIP EN W ERF IS OPGENOM EN H ET M AANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK KONINKLIJK HUWELIJK H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEER C. G.

IN SCHIP EN W ERF IS OPGENOM EN H ET M AANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK KONINKLIJK HUWELIJK H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEER C. G. S c h ip en W e r f 14 -D A A G S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Energiek door Energie

Energiek door Energie Energiek door Energie Duurzaamheid met apparatuur V.M. Kickert Energie door Energie Duurzaamheid met apparatuur. FysioFit Health Investment Center Haaksbergerstraat 196 7513 ED Enschede Universiteit Twente

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER R- 90-3 Dr.ir. D.A. Schreuder Leidschendam, 1990 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2-

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Jurisprudentie. 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73

Jurisprudentie. 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73 16 maart 1995 Bijblad Industriële Eigendom, nr 3 73 (mijn cursiveringen, RWH). Om twee redenen zou het voorbehouden van het waarmerken van vertalingen aan registergemachtigden in strijd kunnen worden geoordeeld

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 601

Zitting 1973-1974 - 12 601 Zitting 1973-1974 - 12 601 Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1974 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden 9 november 1973) Nr. 6 Het dekkingsplan Zeer

Nadere informatie

1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E L A N G E N

1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E L A N G E N S c h i p e n W e r p 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E L A N G E N ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen

Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Een Praktische Gids voor Gratis-Energie Apparaten Hoofdstuk 1: Magneet Vermogen Auteur: Patrick J. Kelly Een ding dat ons wordt verteld, is dat permanente magneten niet elk werk. Oh ja, magneten kunnen

Nadere informatie

DE VERZWAKKING VAN LIGGERS TENGEVOLGE VAN SPAAR GATEN*)

DE VERZWAKKING VAN LIGGERS TENGEVOLGE VAN SPAAR GATEN*) c h i p e n W e r p 14-D A A G SC H t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n WAARIN OPGENOMEN DE MEDEDEELINGEN v a n d e COMMISSIE

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie