Hogeschool!van!Hall!Larenstein! Management!van!de!leefomgeving! 14!april!2015!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool!van!Hall!Larenstein! Management!van!de!leefomgeving! 14!april!2015!"

Transcriptie

1 HogeschoolvanHallLarenstein Managementvandeleeomgeving 14april2015

2 Duurzameenergie InGrollooenomstreken Adviesrapport Opdrachtgever: HilbertStel,voorzitterVerenigingDorpsbelangenGrollooen Omstreken Rapport.opgesteld.door:. LotteBerends,RutgerBijlsma,JurjendeBoer,KimberleyvanDam, JarnoHaan,LotteHadderingh,TiesKerkho,EelcoKleinePunte, ReinSchoute,JelmerSijens,FrankSmith,JasperVenemaen NanoekWiersema. Begeleidt.door: LettyBlokzijl,SietzeBottema,AnneClasquin,JanvanDelden, SimonMatahelumualenRubendeVries. Datum 14april2015. Module... LAK202VN Lereninkenniswerkplaatsen. Bronnen.oto s.omslag (Clasquin)

3 Voorwoord& Ditadviesrapportisgeschreveninhetkadervandemodule Lereninkenniswerkplaatsen,in opdrachtvanverenigingdorpsbelangengrollooenomstrekenenheetalsdoeldemogelijkheden enwensenmetbetrekkingtotduurzameopwekkingenbesparingvanenergieingrollooen omstrekenteonderzoeken. Voordetotstandkomingvanditrapporthebbenwijhulpgehadvaneenaantalpartijen.Alseerste willenwijhilbertstel,voorzittervanverenigingdorpsbelangenenomstreken(vdgo),bedanken voorzijnhulpentoewijdingaanhetproject.hiernaastwillenwesanderheidemavanhet EnergiebureaubedankenvoorhettotstandbrengenvandesamenwerkingtussenVDGOen ondergetekenden,degroepstudententoegepasteaardrijkskunde.wijwillenookdebegeleidende docentenanneclasquin,simonmatahelumual,sietzebottema,janvandelden,lettyblokzijlen RubendeVriesbedankenvoordeeedbackenondersteuningtijdenshetproject.Totslotwillenwij deinwonersvangrollooenomstrekendieaanhetprojecthebbenbijgedragenbedanken. Leeuwarden,14april2015 StudentenToegepasteaardrijkskunde, LotteBerends RutgerBijlsma JurjendeBoer KimberleyvanDam JarnoHaan LotteHadderingh TiesKerkho EelcoKleinePunte ReinSchoute JelmerSijens FrankSmith JasperVenema NanoekWiersema

4 Samenvatting& DeverenigingvandorpsbelangGrollooenomstreken(VDGO)wilGrollooenomstrekenduurzamer maken.daarbijheetvdgohulpgekregenvaneengroepstudentenvanhetvanhalllarenstein. VoorzitterHilbertStelvanVDGOisdeopdrachtgever.Erisdoordestudenteneenenquêtegemaakt omdemeningvandebewonersvangrollooenomstrekentepeilenoverduurzameenergie.uitdeze enquêtekwamondernaarvorendat37,5%vandegeënquêteerdenalduurzameenergiegebruikt. Verdergeet70,1%vandegeënquêteerdenaanbelangstellingtehebbenvoorprojectendieGrolloo enomstrekenduurzamerkunnenmaken.intotaalbestonddeenquêteuit34vragenover (toekomstige)duurzameenergieingrollooenomstreken.deuitkomstenvandeenquêtezijn gebruiktomuiteindelijkeenadviestekunnengevenaanhetdorpsbelangvangrollooenomstreken. Naastdeenquêteisereenbeleidsnotitieopgesteld,eenbrainstormavondgehoudenenzijner meerdereinterviewsgehouden.deextrainormatiediehierbijnaarbovenkwamisgebruiktbijhet opstellenvanhetuiteindelijkadvies. DevolgendeduurzamemaatregelenzoudentoepasbaarkunnenzijnvoorGrolloo;windmolens, zonnepanelen,aardwarmte,zonneweide,isolatie,biomassa,domoticaenpelletkachels. Windmolensleverenveelenergieop,meteenpaarwindmolenskanhethelegebiedvoorzien wordenvanduurzameenergie.windmolenshebbendaarnaastookeenkorteterugverdientijd. Windmolenshebbenwelalsnadeeldaterhorizonvervuilingkanontstaan.Erzijnveel subsidiemogelijkhedenomzonnepanelengoedkoperaanteschaen.hetisdaarnaastookmogelijk omstroomtesalderenzodaternietteveelenergieopgewektword.nadeelvanzonnepanelenisdat zeredelijksnelkapotkunnengaanendatnietiedereenzonnepanelenmooivind. Eenzonneboilerismilieutechnischeengoedeoptie.Opditmomentisernoggenoegaardgasenhet gasisgoedkoop,daaromkanhetvaaknietuitomopditmomenteenzonneboileraanteschaen. Eenwarmtepompheeteenhoogrendementeneenkorteterugverdientijd.Nadeelisweldater vergunningennodigzijnendateenwarmtepompenergieverbruikt. Meteenzonneweidekanopgroteschaalveelenergieopgewektworden,alleenishierwelveel ruimtevoornodig.eenzonneweidekanaanhetzichtonttrokkenwordenengeetgeen geluidsoverlast.hetnadeelisweldatervoorhetaanleggenvaneenzonneweidevergunningennodig zijnendaarnaastisertegenwoordigmindergeldbeschikbaarvoorsubsidies. Methetisolerenvaneenhuiskanveelbespaartwordenopstookkosten.Inverhoudingmetandere duurzameinitiatievenisisolatierelatiegoedkoop.eenhuiskanredelijksnelgeïsoleerdworden maarhetisnietmogelijkomallehuizenteisoleren.voorbiovergisterszijnsubsidiesbeschikbaar,het vergistenvanmestdraagttevensbijaanverminderingvandeuitstootvangassen,waaronder methaan.eenbiovergisterzouwelvoorhorizonvervuilingkunnenzorgen. Meteendomoticasetkanmeninéénopslagzienwelkeapparatenveelstroomgebruikenterwijlzij (onnodig)opstandbystaan.eendomoticasetgeetnietaltijdveelbesparingmogelijkhedenaan, daaromishetnietaltijdnuttigomeendomoticasetaanteschaen.eenpelletkachelheeteenhoog redementenisgebruiksvriendelijk.hetkostalleenwelveeltijdengeld.eenpelletkachelheet daarnaastookveelonderhoudnodig.

5 Nahetawegenvandeverschillendemogelijkemaatregelenisereenadviesopgesteld.Vande hiervoorgenoemdeawegingenishetcollectieopwekkenvanduurzameenergiedoormiddelvan zonnepaneleneengoedeoptie.erzijnveelgrotedakenvanagrariërsbeschikbaaringrollooom zonnepanelenopteinstallerenendriekwartvandeagrariërsisbereidomhundakbeschikbaarte stellenvoorzonnepanelen.metdeagrariërsdiehebbenaangegevendatzebereidzijnom zonnepanelenophundakteplaatsenkancontactopgenomenwordenomditooktekunnen bewerkstelligen.voorhuurdersdiezonnepanelenwillenhebbenkansamengewerktwordenmet verhuurderdevolmacht.eenwindmoleniseenmaatregeldielastigerrealiseerbaaris.vooralomdat hetdraagvlakdaarvoorniethoogis.hetzalvdgoveelenergiekostenomditterealiseren. Eenoplossingomenergietebesparenishetcollectieinkopenvanisolatiemateriaal.Wanneerer collectieingekochtwordkanhetgoedkoperaangeschatworden.eenvervolgtrajectkanzijnomde inwonersdiehaddenaangegeveninteresseindezemaatregeltehebbenuittenodigenvooreen adviesopmaatdooreenexpertophetgebiedvanisolatie. Nadathetadviesisuitgebrachtkunnenerwerkgroepensamengesteldwordenomverdernate denkenoverdeverduurzamingvangrollooenomstreken.hetisvanbelangdathetthemaduurzame energienietwegebtzodatdebewonersermeebezigblijven.dewerkgroepenkunnenookdekennis enbewustwordingomtrentduurzameenergiestimuleren.daarnaastzouersamengewerktkunnen wordenmetanderedorpenomgroteduurzameinitiatievensnellermogelijktemaken.ookkaner hulpensamenwerkinggezochtwordenbijbestaandeduurzameinitiatievenenandereinstanties, zoalsdevolmachtenbuurkracht.

6 Inhoudsopgave& Voorwoord...3 Samenvatting Inleiding Aanleiding Probleemstelling Projectgebied Leeswijzer Aanpak Deeerstebijeenkomst Interviews Enquête Kaarten Brainstormavond Huidigesituatie Maatregelenomteverduurzamen Windmolen Zonnepanelen Zonneboiler Bodemwarmte Zonneweides Isolatie Biomassa Domotica Pelletkachel EnquêteenBrainstormavond Advies Awegingmaatregelen Vervolgstappen...36 Literatuurlijst...37 Bijlagen

7 7 1. Inleiding& Ditrapportisheteindresultaatvanhetonderzoeknaarduurzameenergieenenergiebesparingdatis gedaaningrollooenomstreken.hieronderwordendeaanleidingendoelstellingbeschreven. Daarnaastwordtaandehandvaneenleeswijzerbeschrevenhoehetrapportisopgebouwd. & 1.1&Aanleiding& DeVerenigingDorpsbelangenGrollooenOmstreken(VDGO)heetdeambitieomduurzameromte gaanmetenergieenzelduurzameenergieoptewekken.erisgeenconcreetdoelgesteldoverde hoeveelheidstroomen/ogasdatmoetwordenbespaarden/oopgewekt.debedoelingisomeen staprichtingenergieneutraliteittezetten.vdgoheetop1december2014eenbijeenkomst gehoudenoverduurzameenergie.tijdensdezebijeenkomstkwamnaarvorendaterbinnende dorpenbelangstellingwasnaarduurzameenergieenenergiebesparing.daaromisonderzoekgedaan naardewensenenideeënvandeinwonersuithetonderzoeksgebiedmetbetrekkingtotduurzame energieenenergiebesparing.deambitieisommethetonderzoekhandvattenaantebieden, waarmeevdgoverderkaninhettrajectomgrollooenomstrekenteverduurzamen.& 1.2&Probleemstelling& VDGOwilsamenmetdebewonersuithetgebiedmaatregelennemenomduurzameenergieen energiebesparingterealiseren.omdittebewerkstelligeniserdraagvlaknodig,hetisnunog onbekendwiegeïnteresseerdis.maatregelenkunnenindividueelencollectiewordenaangepakt. Hetisnogonduidelijkwelkemaatregelengenomendienentewordenvoordebesteresultaten. Onbekendisinwelkevormenvanduurzameenergiebewonersgeïnteresseerdzijn.Ookde organisatieenhetprocesvandemaatregelenstaannognietvast.omditteonderzoekenisde volgendehoodvraaggeormuleerd: Wat$zijn$de$mogelijkheden,$wensen$en$ideeën$van$bewoners$en$agrariërs$uit$Grolloo$en$omstreken$ met$betrekking$tot$het$duurzaam$opwekken$en$besparen$van$energie$en$hoe$kan$dit$gerealiseerd$ worden? Omdehoodvraagtekunnenbeantwoordenzijndevolgendedeelvragengeormuleerd: Wat$is$de$huidige$situatie$rondom$energiebesparing$en$het$opwekken$van$duurzame$energie$ in$grolloo$en$omstreken? Wat$is$de$bereidheid$van$de$inwoners$om$energie$te$besparen$en$duurzame$energie$op$te$ wekken?$ Zijn$in$het$onderzoeksgebied$geschikte$plekken$waar$centraal$energie$kan$worden$opgewekt? Welke$beleidsmaatregelen$zijn$van$belang$omtrent$duurzame$energie$in$het$ onderzoeksgebied?$ Waar$liggen$de$grootste$kansen$met$betrekking$tot$verduurzaming$in$Grolloo$en$omstreken?$ 1.3&Projectgebied& HetprojectgebiedbestaatuitdedorpenGrolloo,Schoonloo,Papenvoort,Vredenheim,Nooitgedacht enmarwijksoordliggendeindegemeenteaaenhunze,provinciedrenthe. Depreciezeliggingvanhetprojectgebiedistevindenopdekaartopiguur1..

8 Figuur$1$Kaart$van$het$onderzoeksgebied.$Bron:$Esri$Nederland,$Kadaster,$CBS$en$Rijkswaterstaat$(aangepast$door$ studenten)$.. 8

9 1.4&Leeswijzer& Inhoodstuk2wordtdeaanpakvanhetonderzoekbeschreveneninhoodstuk3wordtdehuidige situatiebeschreven,hetenergieverbruikkomthierookaanbod.inhoodstuk4staande verschillendemaatregelendieonderzochtzijn.opvallenderesultatenuitdeverschillende onderzoekendiezijnuitgevoerdzijntevindeninhoodstuk5.hetadviesistelezeninhoodstuk6en deaanbevelingenstaaninhoodstuk7. & 9

10 2. Aanpak& Omtoteenadviestekomenzijnerverschillendeonderzoekenverricht.Dezeonderzoekenworden hierondertoegelicht. 2.1&De&eerste&bijeenkomst&& TijdensdeeerstebijeenkomstinGrollooisdeopdrachtoicieelaangereiktdoorVDGO.Dewensen vanvdgozijnvastgesteldendeopdrachtisconcreetgemaakt. 2.2&Interviews& Omzoveelmogelijkactoreninhetonderzoektebetrekkenzijnenkeleinterviewsagenomen.Tijdens dezeinterviewsisingegaanopduurzameenergieenenergiebesparingindeomgeving.deinterviews zijnagenomenmet:jaapboekholtdirecteurbestuurdervanwoningstichtingdevolmacht,peter vandeveen(beleidsmedewerkerbijdegemeenteaaenhunze),gernobelsvanzoweldenld (NoordelijkLokaalDuurzaam)alsdeDrentseKei(DuurzaamBalinge).Desamenvattingenvandeze interviewszijntevindeninbijlageii. 2.3&Enquête& VoorhetonderzoekinGrollooisgebruikgemaaktvaneenenquête.Hetdoelvandezeenquêteis inzichtkrijgenindedenkwijze(mening)vandebewonersgerichtopduurzameenergieen energiebesparing.deenquêteisopgesteldinsamenwerkingmetvdgoendocentenvanhogeschool vanhalllarensteinteleeuwarden. Deenquêteszijninhetgeheleonderzoeksgebiedrondgebracht,intotaalbij434huishoudens. Uiteindelijkzijn214enquêtesingevuldeningeleverd,ditkomtneeropeenresponsvan49,3%. HetverwerkenvandeenquêteisgedaanmetbehulpvanhetprogrammaSPSS.Ditprogrammais bedoeldvoordeverwerkingvanstatistischeinormatie.eerstzijnalleenquêtesineenspssbestand ingevoerd.nahetinvoerenvanderesultatenvandeenquêteszijndezeverwerktintabellenen graieken.ookdatisgedaanmetspss.doorhetverwerkenvandezeresultatenkaneenduidelijk overzichtgegevenwordenoverdeuitkomstvandevragen.pervraagishetaantalgegeven antwoordenweergegeveninaantallenenprocenten.zokangezienwordenhoeveelvande geënquêteerdenhetbijvoorbeeldeensooneenszijnmeteenuitspraak.deenquêtemet antwoordenisterugtevindeninbijlageiv. 2.4&Kaarten& TijdenshetprojectisgebruikgemaaktvanGIS(GeographicInormationSystem)omkaartente makenwaarineenaantalvormenvanduurzameenergiewordengetoond.opdekaartinbijlageizijn degeschikteplekkenvoorwindmolensweergegevenenopdekaarteninbijlageixzijndekansen voorzonnepanelenbinnendedorpenweergegeven.bijdezekansenkaartenisrekeninggehouden metdehellingshoekendeoriëntatievandedaken.eengeschiktehellingshoekistussende20en40 gradenohetdakmoetplatzijn.demeestgeschikteoriëntatievaneendakisuiteraardhetzuiden maarookdakengeoriënteerdophetzuidoostenozuidwestenzijngeschikt(deoptimaleoriëntatie voorzonnepanelen,2012)(deidealehellingshoek,2014).ookisdekaartvanhetonderzoeksgebied iniguur1gemaaktmetbehulpvangis... 10

11 2.5&Brainstormavond& Opmaandag30maart2015iseenbrainstormavondgeorganiseerdvoordebewonersvanhet onderzoekgebied.hetdoelvandebrainstormavondwasdebewonersvangrollooenomstreken inzichttegevenoverhuneigenenergieverbruikenverschillendevormenvanduurzame energieopwekkingenbesparing.daarnaasthebbendebewonersaangegevenwaarhetopwekken vanduurzameenergieverwezenlijktkanworden.debrainstormavondbestonduiteenaantalrondes waarbijverschillendeonderwerpenbesprokenwerden.hetgingomeendiscussieronde,een tekenrondeeneenrekenronde.tijdensdezerondeskondendeaanwezigenzelideeëninbrengenen aangegevenwatwenselijkennietwenselijkisingrollooenomstrekenophetgebiedvaninpassing vanduurzameenergie.desamenvattingvandebrainstormavondistevindeninbijlageiii. & 11

12 3. Huidige&situatie& HetonderzoeksgebiedbestaatuitdedorpenGrolloo,Schoonloo,Vredenheim,Nooitgedacht, PapenvoortenMarwijksoord.Alledorpengezamenlijktellen,volgensdegemeenteAaenHunze,765 huishoudens(tabel1).eénhuishoudengebruiktgemiddeld3.400kwhperjaar.ditbetekentdathet heleprojectgebiedongeveer kwh(2601mwh)perjaargebruikt.gezienerveelvrijstaande huizeninhetgebiedstaankanhetverbruikookhogerliggen. Hetjaarlijksgemiddeldegasverbruikvaneenvrijstaandewoningbedraagt2650m 3 gas.voorhetdorp betekenddatduseengasverbruikvan m 3. Tabel$1Inwonerstabel$Gemeente$Aa$en$Hunze$(Dorpen$in$Aa$en$Hunze,$2015)$ Dorp. Aantal.huishoudens. Grolloo 320 Vredenheim 13 Papenvoort 55 Marwijksoord 32 Schoonloo 232 Nooitgedacht 113 Totaal$ 765$ Uitderesultatenvandeenquêteblijktdatmenhetgebruikvanduurzameenergiebelangrijkvind. 77%vanderespondentenheetaangegevendathetgebruikvanduurzameenergiebelangrijkis. Echtereengrootdeel(61%)vanderespondentenheetaangegevennoggeengebruiktemaken duurzameenergie. Iniguur2iseentabelweergegevenwaarintezienishoeveelinwonersbepaaldebesparende maatregelenhebbenuitgevoerdenhoeveelinwonerszelduurzameenergieopwekken. Figuur$2$Genomen$maatregelen$betreende$duurzame$energie$en$energiebesparing$ Uitdezeresultatenblijktdatdeinwonerszelalduurzameenergieopwekkenen/oenergie besparen.inhoodstuk4wordennegenmaatregelengegevendietoepasbaarzijningrollooen omstreken. 12

13 13 4. Maatregelen&om&te&verduurzamen& OmGrollooenomstrekenteverduurzamenzijnmaatregelennodigdiehiervoorzorgen.Deze maatregelenzijnonderzochtvoorgrollooenomstreken.dezemaatregelenkunnenvantoepassing zijnvoorgrollooenomstreken.zevariërenvancollectievetotindividuelebesparingenopwekking. Permaatregelwordtonderanderaangegevenhoeenwaarhettoepasbaarisindeomgeving. Daarnaastwordendevoorennadelen,kostenenhetbeleidvermeld. 4.1&Windmolen& & Windenergieiseenvormvanenergiedieopgewektwordtdoormiddelvaneenwindmolen.Erzijn veelverschillendewindmolens,dieverschillendehoeveelhedenenergieopleveren.eenwindmolen van2mwlevertongeveer kwhperjaarop.dehuishoudensinhetprojectgebied verbruikenongeveer kwhperjaar.eénwindmolenvan2mwzouallehuishoudensbinnen hetprojectgebiedkunnenvoorzienvanduurzameenergie.hiernaastzalerenergieoverblijvenwat eventueelgeleverdkanwordenaaneenomliggendgebied.deplaatsingvaneenwindmolenin Grollooenomstrekenzouhierdooreenmogelijkheidkunnenzijn. Termijn. Hetduurzaamopwekkenvanenergiedoormiddelvaneenwindmoleniseenmaatregeldieoplange termijnkanwordenuitgevoerd.eenwindmolenheeteengecertiiceerdelevensduurvanongeveer 20jaar.Eenenkelewindmolenheetzelsdelevenstijdvan30jaar.Hiernaastmoeterongeveertwee maalperjaaronderhoudwordengepleegd.eenwindmoleniseencomplexemachine,ditbetekent dathetkanvoorkomendaterwatkapotgaat.allekostendieaanonderhoudverbondenzijnkunnen betaaldwordenuitregulierecontractenvooronderhoudenverzekering(begrippenwindenergie, 2015). Kosten.en.terugverdientijd Dekostenvaneenwindmolenverschillenpertypewindturbine,hetgaathierbijomdehoogteenhet vermogen.dekostenvooreenwindmolenkanberekendwordendooreengemiddeldeprijsperkw. Eenwindmolenophetvastelandkostongeveer 1.000,perkW.Wanneerhetgaatomeen windmolenvan2mwzullendekostenongeveer ,bedragen.Deterugverdientijdvanéén windmolenisongeveer14jaar(bottema,2015). Locatie Overhetalgemeenkaneenwindmolenkanhetbestegeplaatswordenopeenopenvlaktewaarveel windstaat.ditkanechteroverlastveroorzakenvanuitdebewoondegebiedendoorde horizonvervuiling.omdezeoverlasttegentegaankandewindmoleninhetbosgeplaatstworden.in Grollooenomstrekenbevindtzichtveelbos,ditzoueengeschikteplekkunnenzijnomeen windmolenteplaatsen.inbijlageiisdekansenkaartvoorwindmolensopgenomen.hierinzijnde roodgearceerdegebiedennietgeschiktvoorhetplaatsenvaneenwindmolen.erwordenminimale astandengehanteerdtotwegen(30meter)enhuizen(gebruikt:360meter)(rijksdienstvoor OndernemendNederland,2014). Beleid Hetplaatsenvaneenwindmolenineenbewoondgebiedbrengtvaakveelophemetzichmee.Ditis éénvanderedenenomervoortekiezenomeenwindmoleninhetbosteplaatsen.demogelijkheid omeenwindmoleninhetbosteplaatseninnederlandiserechternogniet.bijhetlandschappelijk inpassenvanwindmolenslopenprojectenvastbijdewetenregelgevingomtrentnatuuren bosgebieden,zoalsdeloraenaunawetenheteuropesenatura2000beleid.(bijlagevi).

14 Draagvlak Indeenquêtegeet54,9%vandegeënquêteerdenaanhetnieteenstezijnmeteenwindmoleninde omgeving.hiertegenoveris18.7%hetweleensmeteenwindmolenindeomgeving.tijdensde brainstormavondishetonderwerpbesproken,willendeinwonersvangrollooenomstrekeneen windturbineindeomgeving?eengedeeltevandeaanwezigentijdensdebrainstormavondstonden openvooreenwindmolenindeomgeving.hierkwamuitdaterabsoluutgéénwindmoleninhet bewoondegebiedmagkomen.deaanwezigensteldendatalsereenwindmolengeplaatswordt moetdezeinhetbosgeplaatstworden(bijlageiii). Voordelen. Eenwindmolenlevertveelenergieop,meteenwindmolenvan2MWkanhetgehele projectgebiedoverduurzameenergiewordenvoorzien. Dekostenvaneenwindmolenzijnbinnenongeveer14jaarterugverdiend,ditbetekentdat erindezesopvolgendejarenalleenwordtbespaart. Nadelen. Horizonvervuiling,eenwindmolenpastvaaknietbinneneengebiedenwordtdoorveel mensenalsnietmooiervaren.. Hetplaatsenvaneenwindmoleninhetbosisnognietmogelijk,dewetenregelgevingin Nederlandlaatditnogniettoe

15 15 4.2&Zonnepanelen Dezemaatregelheetbetrekkingopzonnepanelendiebijhuishoudensophetdakkunnenworden geplaatst.dezezonnepanelenkunnenindividueelencollectiewordenaangeschat.collectiehoudt indatereengrotehoeveelheidzonnepanelenopbijvoorbeeldhetdakvaneenboerwordtgeplaatst zodatmeerderehuishoudensvoorzienwordenvanenergie. Termijn Hetduurzaamopwekkenvanenergiedoormiddelvanzonnepaneleniseenmaatregeldieopkorte termijnkanwordenuitgevoerd.inééndagkunnenzonnepanelenwordengelegdenaangeslotenop dewoning. Kosten.en.terugverdientijd Deaanschavanzonnepanelenbrengtkostenmetzichmeedieindeloopvandetijdterugverdiend worden.hierondervolgteenberekeningvandeterugverdientijdvanzonnepanelenvooréén huishouden. Gemiddelde$aanschakosten$zonnepanelen Prijsperpaneelisongeveer Gemiddeldisdit 450,. Rendement$per$huishouden$en$terugverdientijd Stroomkost 0,23perkilowattuur;Hetgemiddeldegebruikvaneenhuishoudenisjaarlijks3500 kilowattuur. 3500x0,23= 805,kostenperjaaraanstroom 1m²zonnepaneellevert135kWhperjaarop 1paneelis1,6m²,perpaneelisdatdus1,6x135=216kWhperpaneelperjaar Voorhetgemiddeldegebruikperhuishoudengeldt; 3500kWh/216kWh=16zonnepanelen 16x 450= 7200(aanschaprijszonnepanelen) Dezonnepanelenkunnendanwordenterugverdiendin 7200/ 805(jaarlijksestroomkosten)=9 jaar(bottema,2015) Locaties Bijhetplaatsenvanzonnepanelenishetbelangrijkeengoedelocatietehebben.Zonnepanelen leverendemeestestroomwanneerzijophetzuidenstaan.ookmoethetmogelijkzijndepanelente plaatsenophetdakwatbijvoorbeeldnietmogelijkisbijeenrietendak.hetplaatsenvan zonnepaneleninhetdorpkaneenverstoringvanhetdorpsaanzichtveroorzaken.hierisinde enquêtenaargevraagdenhierkwamuitdat8%vanderespondentennegatiestaattegenoverhet plaatsenzonnepanelenbinnendebebouwdekom.inbijlageixzijnkansenkaartenvoor zonnepanelenopgenomen.hetgaathierbijomkaartenvangrollooenschoonloo.bijhetmakenvan dezekaartenisrekeninggehoudenmettweecriterianamelijk:dehellingshoekendeoriëntatievan daken. Beleid. Erzijnweinigbeleidsmatigebelemmeringenvoordeaanlegvanzonnepanelenwanneerdezeopeen dakwordengeplaatst.erisechterweleenbelemmeringwanneercollectieopééndak zonnepanelenwordenaangelegd. Hetismomenteelnietmogelijkomstroomaananderehuishoudensteleverenwanneereen overschotaanenergieopeigendakwordtgegenereerd.destroommoetdoorhetnetnaarhet anderehuishoudenenhiervoormoetbelastingwordenbetaald.dezebelastingisnetzohoogals wanneerdestroomviadeenergieleverancierwordtgeleverdwaardoorhetkopenenverkopenvan zelopgewektestroomnietvoordeligis.

16 Draagvlak Hetisbelangrijkdatergenoegdraagvlakisvooreenmaatregel.Uitdeenquêtedieisverspreidtin hetgebiedbleekdat50%vanderespondenteninteresseheetvoorhetgezamenlijkinkopenvan zonnepanelen.ookwas23%vanderespondentenbereidomhundakbeschikbaartestellenvoor zonnepanelenen28%washiertoebereidvooreenvergoeding.bijagrariërsisditpercentagenog veelhoger(80%).erligtduseengoedemogelijkheidomditbijagrariërsterealiseren. Voordelen Erzijnveelsubsidiesbeschikbaarvoorzonnepanelen,zoalsdeSDE+regeling. Erisookdezogenaamdesalderingsregelingwaarbijteveelaanstroomteruggeleverdkan wordenaanhetnet.eenoverschotindezomerkanzoweggestreeptwordenwanneerinde wintereentekortaanzonneenergiewordtgeproduceerd.ditkanvoordeligzijnopde jaarrekeningvoorstroom. Nadelen. Zonnepanelenkunnenkapotgaanwaardoordeterugverdientijdlangerwordt. Erzijnmensendiezonnepanelennietmooivinden... 16

17 4.3&Zonneboiler. Eenzonneboilerneemteendeelvandewarmwatervoorzieningoverineenhuis.Erstroomtkoud waterdooreencollectordiewarmtevandezonverzameldomhetwaterteverwarmen,ditkan oplopentoteenproductievan150lwarmwaterperdag.hetwarmewaterwordtopgeslagenineen daarvoorontwikkeldvat,waardoorerzominmogelijkwarmteverlorengaat.dezonneboilerzorgt vooreenlagergasverbruikineenhuis.alseronvoldoendezonlichtisomhetwaterteverwarmen, danstookteennaverwarmerhetwaterinhetvatop. Termijn. Hetduurzaamopwekkenvanenergiedoormiddelvaneenzonnebioleriseenmaatregeldieopkorte termijnkanwordenuitgevoerd.eenzonneboilerkanbinnendriemaandenopeendakworden geïnstalleerdopéénhuis.omditcollectietedoenmoetenwaarschijnlijkasprakenwordengemaakt metdeinstallateur.hetisgebruikelijkdateencollectieveinkoopvanzonneboilersgoedkoperisdan eenindividueleaankoop(eencollectievoorzonneboilers,2015). Kosten.en.terugverdientijd Gemiddeld 3500, Rendementperhuishoudenenterugverdientijd Jaarlijksebesparing140210m 3 gasperjaar. Jaarlijksebesparing gemiddeld =180x 0,65 = 117, Jaarlijksebesparing max =210x 0,65 = 136,50 Terugverdientijd =3500/136,50 =25,6jaar =25jaaren7maanden Locaties Zonneboilerswordenalleengeplaatstopdakenvanhuizen.InbijlageIXisdekansenkaartvoor zonnepanelenopgenomen.hierzijndegeschiktedakenvoorzonnepanelenzichtbaar.de zonneboilerskunnenopdezeldeplekkengeplaatstwordenalsdezonnepanelen. Beleid Ophetmomentbestaatergeenbeleidvoorzonneboilers,gezienzeenkelenalleenophuizen wordengeplaatst.in2014bestondergeensubsidievoordezonneboiler,weleenkortingopdebtw. Dezekortingisechterin2015vervallen(zonneboilerino.nl,2015). Draagvlak. Uitdeenquêtebleek62%vanderespondentenzonneboilerswelbinnendebebouwdekomzouden willenhebben.29%vanderespondentengaaaninteressetehebbenwanneerzonneboilers collectiewordeningekocht. Voordelen Milieutechnischzijndeboilersgoed,eenbesparingopaardgaszalbelangrijkwordenindetoekomst omdatdegasvoorradenkrimpen.erhoetgeengrondvrijwordengemaaktomdeinstallatieste plaatsen,eendakisvoldoende. Nadelen. Aanschaprijsishoog,vraagtvooreengroteinvestering.Terugverdientijdisdaarbijooklaag,en betaaltzichpasuitin25jaaren7maanden.opsommigedakenkunnenzonneboilersnietworden geïnstalleerdvanwegeeenruimtegebrekvoorhetvat. 17

18 4.4&Bodemwarmte Bodemwarmtekandoormiddelvaneenwarmtepompeenhuisverwarmen.Opkleinereschaalwordt warmtegewonnen,welkedeunctievandehrketeloverneemt.eenwarmtepompkoeltdebron buitenshuisenbrengtdewarmtenaarbinnen. Termijn Bovenwarmtedoormiddelvaneenwarmtepompiseenmaatregeldieopkortetermijngeïnstalleerd kanworden.eeninstallatiekanbinneneenweekaangekochtengerealiseerdworden. Kosten.en.terugverdientijd Warmtepomp: Totaaljaarbehoeteenergie:339MJ/m²*125m²=42.375MJ Totaleopgenomenelektrischeenergiedoorwarmtepomp:=3.363kWh WanneerweditvergelijkenmeteenHRketelzalhetverbruikongeveer1339m3gasbedragen Omgerekendinenergiekostenzoudithetvolgendebetekenen: HRKetel Gasprijs0,6427[Euro/m 3 ] 1339m3*0,6427cent= 860,58Europerjaar CO2uitstoot = 2383kgCO2 Aanschaprijs = 1.950,00 Warmtepomp Elektriciteitsprijs0,2183[Euro/kWh] 3363kWh*0,2183cent= 734,14Europerjaar CO2uitstoot= 2085kgCO2 Aanschaprijs = ,00 Energiekosten.(na15jaarinclusieverwachteprijsstijging): HRketel Warmtepomp Economischgezieniseenwarmtepomp,overeenbepaaldetijd,debesteinvestering. (Warmtepomporum,2015) Locaties HetgebruikvanbodemwarmtekanbijhuishoudensinGrolloowordengerealiseerd.Hierbijgaathet omhuishoudensmetgrondrondomhethuis. Beleid Voorhetplaatsenvaneenwarmtepompiseenomgevingsvergunningnodig,zodatdeplaatsing beleidsmatigtoegestaanis... Draagvlak Tijdensdebrainstormsessieisgeblekendatinwonersditeengoedideevonden.Debewoners kwamenzelmethetvoorbeeldvaneenwarmtepomp. Voordelen. Voordewarmtepomphebjestroomnodig,dieduurzaamkanwordenopgewekt.Jebentdan klimaatneutraalbezig.ookisergeenolieogasmeernodig.verderiseenwarmtepompin vergelijkingmeteenhrketel: 18

19 Hogerrendementwaardoorhetenergieverbruiklageris Kleinemeerinvestering Koelingisnagenoeggratis(zeergeringeenergiekosten) Kortsteterugverdientijd(mededankzijsubsidie) Nadelen. Meerelektriciteitnodig Vergunningenzijnvereist Eenwaterpompkandeectrakenwatkostenmetzichmeebrengt 19

20 20 4.5&Zonneweides& HetaanleggenvaneenzonneweideiseenoptieomgezamenlijkenergieoptewekkeninGrollooen omstreken.datkanbijvoorbeeldindevormvaneencoöperatie.bijeendergelijkecoöperatie kunnendebewonersdoormiddelvaneeninvesteringeenstukvandezonneweideinbezitkrijgen. Hierbijishetvanbelangdateengeschiktstukgrondindeomgevingbeschikbaariswaarde zonneweideopgeplaatskanworden.bijlocatiesgaatwordthierverderinopgegaan. Termijn. Hetduurzaamopwekkenvanenergiedoormiddelvaneenzonneweideiseenmaatregeldatoplange termijnkanwordenuitgevoerd.voorhetaanleggenvaneenzonneweidezijnvergunningennodig vandegemeente.hierwordtinhetkopje beleid verderopingegaan.daarnaastverlangtde gemeenteookeengoedelandschappelijkeinpassingvaneenzonneweide.hoelanghetheleproces vanhetimplementereninbeslagneemtverschiltpergemeente.hetisdaaromnietpreciestezeggen hoelanghetduurtomeenzonneweideopteleveren. Kosten.en.terugverdientijd. Degemiddeldeaanschakostenvanzonnepanelenisahankelijkvanhetaantalpanelendatgeplaatst wordt.wegaanerinditrekenmodelvanuitdat: Deaanschaprijsvanéénpaneelis 450 Stroomkost 0.23perkilowattuur OmdeheltvanGrollooenomstrekentevoorzienisong kWhnodig Eenzonnepaneelheet900zonurenperjaar. Stroomkost 0.23perkWh.OmdeheltvanGrollooenomstrekentevoorzienvanstroomisong kWhnodig kWhx 0.23= perjaaraanstroom 1m 2 zonnepaneellevert135kwhperjaarop 1paneelis1,6m 2,perpaneelisdatdus1.6x135=216kWhperpaneelperjaar kWh/216kWh=6018zonnepanelenomhalGrollooenomstrekentevoorzienvan stroom. 6018x 450= Dezonneweidewordtterugverdientin / =9.05=9.jaar.en.1.maand Locaties. Tijdensdebrainstormavondisdooreengedeeltevandeaanwezigenaangegevendaterbehoeteis aaneenzonneweide,wanneerdezeopeengeschikteplekkanwordengeplaatst.bijeengeschikte plekgaathetervooralomdatgeenlandbouwgrondopgeoerdwordt.hiervoorzijneenaantal geschikteplekkenaangewezenzoalshetterreinvandeoudevuilstortendrijvendezonnepanelenop demoere. Beleid. Hetimplementerenvaneenzonneweidekannietzondereenvergunningvandegemeente.Voorhet aanleggenvandezonneweidezaleenvergunningplichtzijnvoordeactiviteitbouwen(avergunning) alsdeactiviteit gebruikeninstrijdmetregelsruimtelijkeordening (cvergunning).ominaanmerking tekomenvooreenvergunningiseengoeduitgewerktideenodig.hiernaastiserookeen omgevingsvergunningnodig(degraa,dammen).deplekwaareenzonneweidemoetworden gerealiseerdzaldoordegemeentegetoetstwordenaandewelstandsnota.hiernaastzalinhet buitengebiedgekekenwordennaardelandschappelijkeinpassingvaneenzonneweide(bijlagevii). Voordeplaatsingvaneenzonneweidesteltdeoverheidsomseensubsidiebeschikbaar,deSDE+ maatregelingisdaaréénvan.hetgaathierbijomeensubsidieomdezonneweidegedeeltelijkte

21 bekostigen.maar$tegenwoordig$worden$niet$meer$zo$veel$sde+$subsidies$uitgekeerd$omdat$daarvoor$ minder$geld$beschikbaar$is.$ditzalhetbekostigenvaneenzonneweideindeomgevingbemoeilijken (Harten,2013).$$ Draagvlak. Uitdeenquêteisgeblekendat79%vanderespondentenpositietegenovereenzonneweidebuiten debebouwdekomstaat. Voordelen:. Eenzonneweideiseengoedemanieromopgrotereschaalelektriciteitteproducerenomdat deplaatsingvandezonnepanelenkanwordengeoptimaliseerd. Eenzonneweidekanaanhetzichtonttrokkenworden(doorbijvoorbeeldeenboso houtwal,oeendijkje). Geengeluidsoverlast. Nadelen:. Deavergunning,cvergunningenomgevingsvergunningzijnnodigomeenzonneweideaan teleggenenvaakookeengoederuimtelijkeinpassinginhetlandschap. 21

22 4.6&&Isolatie& Voordatbegonnenwordtaanhetduurzaamopwekkenvanenergieishetverstandigerenvoordeliger omeersttegaanbesparen.doorteisolerenwordtervoorgezorgddatergeenwarmteverlorengaat. Verschillendesoortenisolatiekunnenhelpenomenergietebesparen.Dezesoortenisolatiezijn onderanderedubbelglas,spouwmuurisolatieenvloerisolatie.isolatieiseenmaatregeldieopkorte termijnkanwordenuitgevoerd.enkelglaskanbijvoorbeeldbinneneendagwordenvervangendoor dubbelglas. Termijn. Hetisolerenvaneenwoningiseenmaatregeldieopkortetermijnisuittevoeren. Kosten.en.terugverdientijd. Indeonderstaandeabeeldingen(iguur3t/m5)zijneenaantalvoorbeeldengegevenvanisolatiein verschillendewoningentypes.iederebesparingisberekendvooreenwoningmetgemiddelde ametingenenhrcombiketel.hethuidigestookgedragisvaninvloedopdewerkelijkebesparing:bij weinigverwarmingisdebesparinglagerdanwanneerveelwordtverwarmd.deberekeningenen besparingenzijngebaseerdopeenhuishoudenvan3personen. Figuur$3$Isoleren$en$besparen$rijtjeswoning$(Milieucentraal,$2015)$ 22

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie

Databasemarketing voor energiebesparing

Databasemarketing voor energiebesparing juni 2013 Databasemarketing voor energiebesparing Praktijk gericht onderzoek You can never have an impact on society if you have not changed yourself - Nelson Mandela - Colofon Opdrachtgever : Ministerie

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie Patrimonium in de Praktijk

Duurzaamheidsvisie Patrimonium in de Praktijk Duurzaamheidsvisie Patrimonium in de Praktijk DuBo bij Patrimonium Duurzame bouwmaterialen Vernieuwbare grondstoffen Energiemaatregelen Beperken energievraag Zuiniger apparatuur Duurzame energievoorzieningen

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL

ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL ONS HUIS ENERGIENEUTRAAL 35.000,- Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen Een huis zonder energierekening. Het kan, als je het wilt! Als het lukt om alle energie die je nodig hebt op je eigen huis,

Nadere informatie

25-1-2012. Informatie op internet WINST MAKEN MET JE WONING DOOR ENERGIEBESPARING. Meest effectieve isolatie aan de woning

25-1-2012. Informatie op internet WINST MAKEN MET JE WONING DOOR ENERGIEBESPARING. Meest effectieve isolatie aan de woning WINST MAKEN MET JE WONING DOOR ENERGIEBESPARING Meest effectieve isolatie aan de woning Duurzame installaties en stijging energieprijzen Mogelijke gezamenlijke acties Bewoners Sterrenburg 23 januari 2012

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken 2 Een huis kopen? Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken. Hoe dan ook

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

controle over je energiekosten by IZEN energy systems

controle over je energiekosten by IZEN energy systems h controle over je energiekosten by IZEN energy systems Wie zijn we? energy systems EcoHome is het totaalconcept van IZEN energy systems om bestaande woningen op een comfortabele manier energiezuiniger

Nadere informatie

Project Groenkerk. Onderzoeksrapport. Jesmer Kuiper - 334623. Ruben J. de Jong - 338801. Onderdeel van Energie + Dorp, Bureau Noorderruimte

Project Groenkerk. Onderzoeksrapport. Jesmer Kuiper - 334623. Ruben J. de Jong - 338801. Onderdeel van Energie + Dorp, Bureau Noorderruimte Onderzoeksrapport Project Groenkerk Onderdeel van Energie + Dorp, Bureau Noorderruimte Jesmer Kuiper - 334623 Student Bouwkunde Architectuur Hanzehogeschool Groningen Afstudeerbegeleider: Geerhard Alders

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE

VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE www.watergrasgouda.nl VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WONINGISOLATIE 24 september 2014 Inleiding... 3 1. Energie besparen... 4 2. Leveranciersselectie... 6 3. Warmtefoto s (thermografie)... 7 4. Isoleren...

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame renovatie van de installaties bij Vernieuwend Wonen Maastricht

Haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame renovatie van de installaties bij Vernieuwend Wonen Maastricht Haalbaarheidsonderzoek voor de duurzame renovatie van de installaties bij Vernieuwend Wonen Maastricht TWEEDE VERSIE, CONCEPT 25 augustus 2008 ir. E.G. Israëls BOOM S/I Rotterdamseweg 183 C 2629 HD Delft

Nadere informatie

Deel 1: Kwantitatief woonconsumentenonderzoek

Deel 1: Kwantitatief woonconsumentenonderzoek Databasemarketing, Impuls voor Energiebesparingprojecten Deel 1: Kwantitatief woonconsumentenonderzoek Samenstelling: Tangram Advies & Onderzoek B.P.M. de Kleijn W. van Leerdam Energie Netwerk EN J.K.J.

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Energievisie Birdaard

Energievisie Birdaard CONCEPT Eindrapport Energievisie Birdaard Inzet van energiebesparing en duurzame energie voor herstructurering Birdaard Externe Begeleiding: Drs. Ruud van Rijn Begeleiding NHL : Drs. Petra M Esser Studenten:

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie