JAARVERSLAG Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009. Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 2 JAARVERSLAG 2009

3 JAARVERSLAG 2009 Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren. Simon Carmiggelt 3

4 4 JAARVERSLAG 2009

5 5

6 Inhoud Voorwoord 8 1. Inleiding in één oogopslag Activiteiten Financiën Ledenaantal en marketing Wat we doen voor onze leden Goed bestuur bij de Consumentenbond De vereniging Integriteit Consumentenbond en medewerkers Risicobeheer Milieubeleid Personeel en organisatie Organisatiestructuur In-, door- en uitstroom Huidige bezetting Beleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Medezeggenschap Jaarrekening Balans per 31 december (vóór resultaatbestemming) Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Resultaatbepalingsgrondslagen 59 6 JAARVERSLAG 2009

7 6.5 Toelichting op de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting op de staat van baten en lasten Contributie Diverse producten Activiteiten voor derden Overige bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Belastingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen Kasstroomoverzicht 67 Overige gegevens 68 Accountantsverklaring 68 Bondsraad, Raad van Toezicht, Ereleden en Directie per (31 december 2009) 71 7

8 Voorwoord Voorwoord 2009 was een spannend jaar voor de Consumentenbond. Een jaar van overgang bovendien. Eerst namen wij na 11 jaar afscheid van onze algemeen directeur Felix Cohen, die de Consumentenbond met vaste en stabiele hand leidde, voor veel goede innovaties zorgde en de bond met een scherpere positionering bij de tijd bracht. Hij sloot zijn vruchtbare periode bij ons af met een (zij het bescheiden) ledenwinst, voor het eerst sinds jaren. Felix kreeg terecht een warm afscheid van medewerkers, bestuurders en gasten uit het netwerk van de Consumentenbond. Vanaf 1 april nam Bart Combée als algemeen directeur het roer in handen. En dat bleef niet onopgemerkt. Zowel extern via diverse mediaoptredens als intern maakte Bart naam door de voortvarende manier waarop hij het ontwerpen van de nieuwe, toekomstbestendige strategie ter hand nam. Een uiterst gedegen, procesmatige aanpak, waarbij alle geledingen binnen de Consumentenbond (Bondsraad, Raad van Toezicht, Management Team, Ondernemingsraad en personeel) hun bijdrage konden leveren en dit ook daadwerkelijk deden, leidde ertoe dat nog vóór het eind van het jaar de nieuwe Strategienota unaniem door de Bondsraad kon worden geaccordeerd. In de nieuwe strategie voor de komende drie jaar, de jaren 2010 tot en met 2012, blijft de bestaande missie onveranderd, namelijk de Consumentenbond als dé vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten, en daarbij consumenten in staat stelt om beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu. De strategische ambitie van de Consumentenbond is om in 2013 dé toonaangevende Nederlandse consumentenorganisatie te zijn. We zijn en blijven onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken. We streven naar een volwaardige positie van consumenten in alle fasen van het koopproces. En we bieden ondersteuning door middel van belangenbehartiging, (test)- informatie en dienstverlening. Van en voor de bewuste consument. 8 JAARVERSLAG 2009

9 De benodigde achterbangroei en de financieel noodzakelijke omzetstijging hopen we te realiseren via zes kernactiviteiten: Het bieden van een lidmaatschapspropositie rond voordeel, gemak en risicoreductie. Het bieden van substantieel meer toegankelijke onlinecontent. Het campagnematig en interactief behartigen van consumentenbelangen. Het verbreden van het aanbod aan keuze-informatie. Het online verdiepen en verbreden van persoonlijk advies en hulp. Het ontwikkelen en benutten van alternatieve verdienmodellen. De financiële crisis die Nederland in zijn greep hield, liet ook de Consumentenbond niet ongemoeid en had negatieve gevolgen voor het ledental. Via een alerte ingreep in het voorjaar bleek het gelukkig wel mogelijk om met bezuinigingen en ombuigingen ervoor te zorgen dat het jaar met een positief financieel resultaat kon worden afgesloten. En, al even snel, waren we ook in staat om de inhoudelijke activiteiten van de Consumentenbond af te stemmen op de vele vragen en problemen die de crisis voor de consument met zich mee bracht. Gelukkig kon de Raad van Toezicht een uitstekend nieuw lid welkom heten in de persoon van Jozien Bensing, die haar sporen op het kruisvlak van onderzoeksmanagement, gezondheidszorg en consumentenbelangen ook al ruimschoots heeft verdiend. Binnen de Raad van Toezicht heeft Wop de Lange de functie van vice-voorzitter overgenomen. En zo wordt 2010 opnieuw een spannend jaar, met de nieuwe strategie als grootste uitdaging. Het vertrouwen dat honderdduizenden individuele consumenten ook nu hebben in hun Consumentenbond is voor ons allen een aansporing om alles uit het nieuwe jaar te halen wat erin zit! Thom de Graaf voorzitter Consumentenbond Voor de vereniging was het een roerig jaar. De Bondsraad was intensief betrokken bij het strategietraject. Wij hadden in 2009 het overlijden van Bondsraadslid Jan Augenbroe en in het begin van 2010 het overlijden van Jan Váhl te betreuren. We hebben daarnaast intensief meegeleefd met de zieke Matthee Verdaasdonk, die gelukkig herstellende is. In december moest de Raad van Toezicht afscheid nemen van vice-voorzitter Harry Fijnaut die aan het einde was gekomen van zijn statutaire zittingstermijn. De Raad van Toezicht, maar ook de Consumentenbond als geheel, zal zijn grote betrokkenheid, wijze inbreng en samenbindende kwaliteiten node missen. 9

10 Inleiding 10 JAARVERSLAG 2009

11 1 Inleiding In april 2009 nam ik het stokje over van mijn voorganger Felix Cohen en begon voor mij een bijzonder avontuur. Al op mijn eerste werkdag merkte ik dat de Consumentenbond aanwezig was op de grote thema s die de voorpagina s domineerden en in allerlei netwerken een groot gezag geniet. Ik trof een organisatie aan met een grote deskundigheid en een inspirerende gedrevenheid om op de bres voor consumentenbelangen te staan. Ik ben Felix zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij de weg heeft bereid om mij een goede start mogelijk te maken. In vele gesprekken heeft hij mij wegwijs gemaakt in de wereld van de Consumentenbond en mij bij tal van mensen geïntroduceerd. Toch was ik nog verbaasd over het enorme aantal onderwerpen dat wij bestrijken en de snelheid waarmee die elkaar afwisselen. Eén werkdag bevat zonder moeite het elektronisch patiëntendossier, privacy bij onlinemarketing, de OV-chipkaart, het toezicht bij banken en een onderzoek naar nepmedicijnen. Bij onze afdeling Service & Advies worden jaarlijks zo n contacten met leden en niet-leden afgehandeld. Ik heb daar een middag meegeluisterd en dan gaat echt leven wat voor vragen en zorgen mensen bezighouden. Die contacten helpen ons weer om de onderwerpen te kiezen die voor onze leden echt relevant zijn en waar mensen zich werkelijk druk over maken. De belangrijkste gebeurtenis was natuurlijk de crisis in de financiële sector die in het afgelopen jaar oversloeg naar de reële economie en daarmee veel huishoudens in Nederland raakte. Het consumentenvertrouwen daalde en mensen pasten hun bestedingen aan op de verslechterde vooruitzichten. Wij merkten dat aan talloze vragen over financiële dienstverlening en over mogelijkheden om geld te besparen. Via onze eigen kanalen en via de media hebben we daarom veel aandacht besteed aan zaken als torenhoge provisies bij financiële dienstverleners, te hoge hypotheekrentes, kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg, en tal van praktische tips om geld te besparen op energie, internet of supermarktproducten. Voor de Consumentenbond had de crisis een versterkend negatief effect op de ledenaantallen die, als gevolg van een afnemende meerwaarde voor sommige gebruikers, toch al terugliepen. Dit maakte dat snel in de bedrijfsvoering ingegrepen moest worden om de kosten in evenwicht te laten blijven met de inkomsten. Dankzij dat ingrijpen zijn we toch in staat geweest om het jaar met een positief resultaat en een solide vermogenspositie af te sluiten. De verenigingsstructuur maakt de Consumentenbond krachtiger, omdat we niet alleen voor, maar ook mét onze leden werken. De Bondsraad is een orgaan waarin dat steeds weer zichtbaar is. Ik heb de Bondsraad het afgelopen jaar beter leren kennen en ben getroffen door de betrokkenheid en inzet van de leden. Dit kwam onder meer tot uiting bij ons strategietraject, waarin de Bondsraad gedurende vele maanden actief participeerde. Het resultaat was een zeer ambitieus plan waar in alle geledingen veel draagvlak voor bestaat. Met dit plan verwacht ik een antwoord te kunnen geven op de grote ontwikkelingen in de wereld waar de Consumentenbond zich in beweegt. Ik kijk ernaar uit om dat plan in 2010 voor en met onze achterban uit te voeren. Bart Combée algemeen directeur 11

12 Bedrijfsopbrengsten (x euro) 2009 in één oogopslag Bedrijfsresultaat (x euro) Aantal personeelsleden (in fte s) Aantal leden per 1 januari volgend boekjaar JAARVERSLAG 2009

13 bedragen x euro s Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat % Bedrijfsresultaat/opbrengsten 1,10-2,79 0,30 1,48-3,10-4,26 5,51 Uitkomst financiële baten en lasten Resultaat na belasting Liquide middelen per 31/ Eigen vermogen per 31/ % Eigen vermogen/balanstotaal Voorzieningen per 31/ Aantal personeelsleden (in fte s) Ziekteverzuim 3,7 3,5 5,5 6,6 6,2 6,1 6,3 % Verloop personeel Aantal leden per 1 januari van het volgend boekjaar Percentage leden/huishoudens 7,0 7,5 7,5 7,9 8,2 8,5 8,6 Aantal abonnementen Waardering Consumentengids 7,47 7,37 7,39 7,39 7,36 7,40 7,38 13

14 Activiteiten Activiteiten Financiën We sluiten 2009 af met een positief resultaat na belasting van (2008: negatief ). Dit komt voornamelijk door het schrappen van marketingactiviteiten, het intern doorvoeren van bezuinigingen en het uitvoeren van enkele externe projecten die binnen onze missie en doelstellingen passen. Het eigen vermogen komt uit op 7,8 miljoen (2008: 7,3 miljoen). Dit komt overeen met 22% van het balanstotaal. We streven naar een solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) van 24%, met een ondergrens van 7,5 miljoen. 3.2 Ledenaantal en marketing In 2009 daalt het ledenaantal fors. De succesvolle inzet van onlinemarketing als wervingsinstrument in 2008 kan in 2009 niet worden voortgezet. Oorzaken lijken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het dalend consumentenvertrouwen, wat tot kopersonzekerheid leidt, en de daling van de verkoop van huishoudelijke apparaten en elektronica (de populairste categorieën voor bezoekers van onze site). Ook het aantal opzeggers ligt hoog; de belangrijkste opzegredenen zijn te weinig relevantie/gebruik van onze diensten (circa 35%) en bezuinigen (circa 20%). Ledenwerving Doordat we bij de inkoop van zoekwoorden bij een advertentiemedium op kosten per nieuw lid kunnen sturen, blijven de investeringen in ledenwerving commercieel verantwoord. Door het achterblijven van de vraag naar onze testinformatie wordt een 14 JAARVERSLAG 2009

15 deel van het geplande marketingbudget niet uitgegeven. Vanwege de tegenvallende resultaten van de advertenties bij Google starten we in het tweede kwartaal in samenwerking met de webredactie met het optimaliseren van de dossiers om onze niet-betaalde vindbaarheid bij Google te verbeteren. Dankzij deze aanpak stijgen de bezoekcijfers via search engine optimising. Om ons aanbod laagdrempeliger te maken, voeren we in 2009 diverse tests uit met een maandlidmaatschap van 9,95 per maand. De aanmelders blijven gemiddeld zes tot zeven maanden lid. Het grootste probleem blijkt te zitten in de manier van betalen; de voorwaarde om een machtiging in te vullen voor de maandelijkse automatische incasso verlaagt de respons enorm. We zoeken in 2010 naar een efficiëntere manier van betalen. Ledenbehoud Omdat de belangrijkste opzegreden is dat we niet relevant genoeg zijn, besteden we veel aandacht aan het stimuleren van het gebruik van onze diensten: In augustus introduceren we een welkomstprogramma voor nieuwe leden: na het doorgeven van hun persoonlijke interesses ontvangen zij nieuwsbrieven en alerts op maat. De nieuwsbrief voor leden sturen we wekelijks naar leden (2008: ). In het vierde kwartaal introduceren we de TestChecker, een gratis browser plugin voor leden die signaleert dat er gerelateerde CB-testinformatie beschikbaar is als je andere websites bezoekt. Cross-sell De abonnementen- en boekenverkoop aan leden verlopen goed. Dankzij de inzet van gratis MiniGidsen en telemarketing (tot en met het derde kwartaal; daarna is de bond met telemarketing gestopt) worden de abonneedoelstellingen voor 2009 behaald. De boeken worden nog steeds succesvol met mailings onder de aandacht gebracht. Branding Deelname aan grote publieksbeurzen levert de Consumentenbond jaarlijks veel zichtbaarheid en contacten met leden op. Daarnaast worden er 4500 proeflidmaatschappen en 1345 nieuwe lidmaatschappen afgesloten. Op 23 april 2009 worden voor het eerst de Consumentenbond Awards uitgereikt: onderscheidingen voor het beste c.q. slechtste product/dienst. Dit evenement zal jaarlijks worden georganiseerd. In 2009 constateren we een omissie in het systeem van de ledenadministratie van de Consumentenbond. Uit eigen onderzoek blijkt dat oud-leden die wel de nieuwsbrief blijven ontvangen ten onrechte als lid geregistreerd blijven. Een audit, uitgevoerd door een externe onafhankelijke expert, wijst uit dat de ledenstand 8725 te hoog is. De ledenstand wordt in 2009 voor dit aantal gecorrigeerd. Deze correctie heeft geen financiële consequenties. De financiële raming en verantwoording is namelijk gebaseerd op de standen van de abonnementen en hierin zijn geen fouten geconstateerd. Ontwikkeling ledenaantallen ) Werving nieuwe leden Aantal opzeggers Correctie 2) Ledenstand, per 1 januari volgend boekjaar ) Doordat de focus bij de ledenwerving in 2007 verschuift naar het internetkanaal, hebben we de registratiemethodiek voor aanmelders en opzeggers herzien. De cijfers over 2007 zijn daarop aangepast. 2) In 2009 heeft er bij de opzeggers een correctie plaatsgevonden van 8725, die relateert aan voorgaande jaren. 3.3 Wat we doen voor onze leden Tests en onderzoeken De Consumentenbond onderscheidt zich van andere consumentenorganisaties en productvergelijkers door zijn vergelijkend onderzoek. Naast meningen van consu- 15

16 menten test de Consumentenbond daadwerkelijk de kwaliteit van producten en diensten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in een handboek met procedures en methoden voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Gezien de voortsnellende techniek en vooral ontwikkelingen op internet is de afdeling Onderzoek van de Consumentenbond steeds op zoek naar verbetering en aanpassing van de methoden van onderzoek. Daarbij betrekken we zowel consumenten (vraagkant) als aanbieders. Ook de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals nanotechnologie, volgen we op de voet. De procedures worden regelmatig kritisch onderzocht door de controller en periodiek door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Contentmanagement De aansturing van onderzoeksopdrachten is ook in 2009 ondergebracht bij de afdeling Contentmanagement. De afdeling richt zich op het verbeteren van de efficiëntie en het professionaliseren van de inkoop van onderzoek, waardoor de effectiviteit en de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek toenemen. Met efficiëntie bedoelen we dat een onderzoek via meerdere kanalen (tijdschriften en/of de website van de Consumentenbond) bij de leden terechtkomt. In 2009 is 88% van de opgezette onderzoeken geschikt voor minimaal twee media. Voorbereiding Over de voorgenomen onderzoeken wordt allereerst in grote lijnen overlegd: willen we dit onderzoek doen, past het bij de Consumentenbond en hoe denken onze leden over het belang van dit onderwerp? Veel tests en onderzoeken zijn behoorlijk duur. Daarom zijn een gedegen selectie en voorbereiding belangrijk. In de wekelijkse conceptvergaderingen worden de onderzoeksopzetten vervolgens inhoudelijk aangescherpt en budgettair afgetimmerd. In 2009 komen 221 van deze onderzoeksopzetten aan de orde. In de vergaderingen stellen we ook definitief vast welke tijdschriften van de Consumentenbond over het onderzoek publiceren, op welke onderdelen zij zullen focussen en wat de website gaat publiceren. Content voor de website De website is een belangrijk medium om testresultaten bij onze leden te krijgen. De harde kern (core) van de website bestaat uit een serie tests en andere onderzoeken die ten minste één keer per jaar worden geactualiseerd. In 2009 worden vooral de financiële onderwerpen goed onder de loep genomen, waarbij de actualiteit is vergroot. Werden bijvoorbeeld de autoverzekeringen voorheen elke maand van nieuwe premies voorzien, nu gebeurt dat elke werkdag. Een ander voorbeeld is deposito s: we begonnen door de crisis ingegeven in 2008 met maandelijkse verversingen, in 2009 bouwen we dit uit naar wekelijks. Eind 2009 bevat de core 55 onderwerpen op de gebieden Digitaal Thuis, Gezond Leven, Huis & Tuin, Vervoer & Reizen en Financieel. De contentmanager bepaalt samen met de hoofdredacteur van de website welke onderwerpen tot de core behoren. Zij nemen de lijst regelmatig door om te bezien of hij moet worden aangepast. Daarnaast publiceert de website alles wat in eerste instantie voor de tijdschriften wordt geproduceerd als dit kan leiden tot een Wizard (keuzehulp) of Productvergelijker (vergelijking van producten op basis van eigen prioriteiten) en/of (aanvulling van) een dossier (met achtergrondinformatie en tests rond een bepaald onderwerp), en mits de gegevens enige tijd actueel blijven. Het aanbod aan tests (eind 2009 zijn dat er 204) wordt bepaald door de hoeveelheid bezoeken per test en de wervingskracht ervan. Output De resultaten van al het onderzoek door de Consumentenbond staan als van oudsher in de verschillende bladen (Consumentengids en specialinterestbladen, zoals de Digitaalgids, Gezondgids en Geldgids) en boekuitgaven, en meer en meer op onze eigen website waar ook een groot aantal filmpjes wordt vertoond over de wijze waarop wordt onderzocht. Daarnaast staan op ons eigen YouTube-kanaal talloze filmpjes met daarop informatie over onze activiteiten: Soms informerend, soms verstrooiend. Op de website staan naast de typische productvergelijkende onderwerpen ook interactieve wizards (voor autoverzekeringen en bellen) die consumenten in het doolhof van aanbieders wegwijs maken. 16 JAARVERSLAG 2009

17 Opvallende onderzoeken in 2009 Hierna volgen enkele onderzoeken waarmee we het afgelopen jaar in het nieuws zijn geweest of die vernieuwend waren. Deze selectie illustreert ook de verscheidenheid aan onderwerpen waarover de Consumentenbond consumenten informeert. Zo vergelijkt de Consumentenbond regelmatig prijzen van supermarkten, en met de uitslagen hiervan wordt meestal door de betreffende supermarkten groots uitgepakt in de media. Ook onze prijsvergelijkingen van de energiemaatschappijen genieten in hoge mate de belangstelling. Een aantal onderzochte producten sluit aan bij wat in 2009 groeimarkten waren: spaarlampen testen we continu, thuiskluizen voor de eerste keer en elektrische fietsen zouden weleens een belangrijke, terugkerende test kunnen worden. Over ons onderzoek naar de variabele hypotheekrente en de conclusie dat een aantal banken de rente onnodig hoog houdt, worden vragen gesteld in de Tweede Kamer. Het resultaat van het onderzoek naar de transparantie van provisietarieven van tussenpersonen wordt aan minister Bos overhandigd en er is in 2009 een doorbraak in onze wijze van online adviseren: we lanceren op onze website de interactieve wizard autoverzekeringen. Nieuw onderzoek in dit jaar is onder meer de Providermonitor. In dit onderzoek melden consumenten hun ervaringen met hun internetprovider. De resultaten daarvan worden regelmatig gepubliceerd op onze site en in de Digitaalgids. Naast uitgebreid vergelijkend onderzoek geeft de Consumentenbond ook veel 1 e indrukken. Vooral de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale producten worden scherp in de gaten gehouden en zo mogelijk via een 1 e indruk (vaak met filmpje) beoordeeld. Bijvoorbeeld de nieuwste iphone, ipod, TomToms, tv s en de eerste e-readers. Veel aandacht is er ook voor veiligheid op internet en het risico op misbruik van persoonsgegevens. Uit een praktijktest waarbij we medicijnen via internet bestellen, blijken deze pillen vaak gezondheidsbedreigend te zijn. Onze vergelijker op de website van alle zorg- verzekeringen levert een recordaantal bezoekers op. Er wordt een groot verpleegkundigenonderzoek uitgevoerd, waarbij verpleegkundigen wordt gevraagd naar misstanden in het ziekenhuis. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een brief naar de Inspectie van de Gezondheidszorg gestuurd en wordt een congres georganiseerd waar de Consumentenbond de resultaten presenteert. Spa of kraanwater? Bij dit onderzoek kijken we of je, als je Spa rood bestelt, ook daadwerkelijk bronwater krijgt. Vergeleken bij eerder onderzoek geven nu meer restaurants het water in een flesje, zodat je er zeker van bent dat je geen kraanwater met koolzuur geserveerd krijgt. Bij een aantal restaurants wordt nog wel kraanwater met koolzuur geschonken. Bij sommige producten is een schrikbarend hoog zout- en/of vetgehalte geconstateerd (gehakt, rookworst, cervelaatworst). Duurzaam consumeren Sinds de financiële crisis is er extra aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij diverse onderzoeken van de Consumentenbond staat de duurzaamheid centraal. Zo fungeert de Consumentenbond als leidende partner in het internationale onderzoek naar spaarlampen. Bij Financieel Onderzoek zijn verschillende projecten uitgevoerd, zoals een beleggingswijzer specifiek gericht op duurzaam beleggen en een onderzoek naar duurzame spaarvormen. Verder wordt opnieuw de Duurzaam Geld Gids uitgegeven. Daarnaast onderzoekt de bond wat de milieubelasting is van een aantal vissoorten en vleesvervangers. De resultaten zijn vergeleken met vlees, waardoor wij onze leden heldere keuze-informatie kunnen geven over alternatieven voor vlees. Haring blijkt een duurzame keuze bij vis en vleesvervangers geven een lagere milieudruk dan vlees. Inmiddels zijn ook onderzoeken naar duurzame koffie en tonijn afgerond. Rapportcijfers Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek onder consumenten besluit de Consumentenbond gehoor te geven aan de wens om de oordelen in de tabellen in de gidsen en op de website voortaan in de vorm van rapportcijfers te gieten, in plaats van de 100-punts-weergave zoals tot voor kort in de CB-index gebeurde. Hiertoe verkent de afdeling Onderzoek hoe rapportcijfers op een verantwoorde manier kunnen 17

18 worden gegenereerd en ontwikkelt zij hiervoor een methode. Vanaf eind 2009 worden (test)oordelen dan ook weergegeven in rapportcijfers, iets waar consumenten meer gevoel bij hebben. Code Vergelijkend Onderzoek Regelmatig hebben we overleg met de vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers: VNO/NCW. In overleg met deze vereniging wordt in 2009 de Code VWO (Vergelijkend Waren Onderzoek) omgedoopt tot Code Vergelijkend Onderzoek, waarbij naast waren ook diensten onder deze code vallen. In deze code staat een aantal afspraken over de wijze waarop wij zowel producten- als dienstenonderzoek uitvoeren en hoe wij aanbieders van deze producten en diensten betrekken bij met name de opzet en controle van de onderzoeksgegevens. Onderzoek in opdracht De Consumentenbond verricht regelmatig onderzoek dat dermate belangrijk is voor het algemeen belang dat de overheid hiervoor vergoedingen verstrekt. Het gaat daarbij veelal om gezondheidsonderwerpen, zoals het ontwikkelen van een keuzehulp voor consumenten om op internet het geschiktste ziekenhuis te vinden. Een ander groot project is het ontwikkelen van vragenlijsten voor ziekenhuizen over meer dan 40 verschillende aandoeningen, voor het openbaren van belangrijke informatie die consumenten kunnen gebruiken bij de keuze van een ziekenhuis. Een andere verstrekker van opdrachten is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken naar de duurzaamheidsaspecten bij voeding. De special van de Gezondgids over voedselproductie wordt in samenwerking met en met financiële steun van dit ministerie gemaakt. Onderwerpenkeuze Voor de juiste onderwerpenkeuze zijn de voorkeuren en wensen van consumenten heel belangrijk, maar ook de eigen visie van de bond (gebaseerd op onderzoeksexpertise en gut feeling), en de gegevens die via trendwatching worden verzameld. De Consumentenbond betrekt consumenten actief bij zijn onderzoeken. Zo vragen we consumenten in enquêtes welke producten en diensten zij graag onderzocht zien en welke aspecten dan vooral aandacht verdienen. De uitkomsten van deze enquêtes zijn leidend bij de keuze van de onderwerpen en de opzet van onze onderzoeken. Internationale samenwerking Consumentenorganisaties over de hele wereld werken nauw samen bij het onderzoeken van producten. Dit gebeurt onder leiding van de daarvoor speciaal door de organisaties opgerichte overkoepelende organisatie: ICRT (International Consumer Research and Testing). Veel dezelfde producten worden over de hele wereld verkocht en het is kostenbesparend om deze dan ook gezamenlijk te onderzoeken. Met name digitale en huishoudelijke producten (tv s, digitale camera s, computers, telefoons, koelkasten, stofzuigers, spaarlampen) worden continu getest in verschillende laboratoria. De resultaten zetten we altijd op onze website; de hoogtepunten verschijnen in de Consumentengids en de Digitaalgids. In 2009 is er ook samengewerkt aan een gemeenschappelijke database, zodat het onderzoeksproces en de evaluatie van de resultaten nog efficiënter en sneller kunnen plaatsvinden. Kritiek op de Consumentenbond De Consumentenbond is al sinds de oprichting begin jaren vijftig een kritische organisatie. Keerzijde daarvan is dat fabrikanten, leveranciers en/of dienstverleners het soms niet eens zijn met onze testresultaten of de waarderingen die we daaraan verbinden, en ons op hun beurt met die kritiek, al dan niet via de publiciteit, bestoken. Dat is ook in 2009 een aantal malen gebeurd. De boze reacties gaan over uiteenlopende onderwerpen, van internetpillen tot schoonmaakmiddelen, van brandveiligheid in ziekenhuizen tot rookworsten en van autoverzekeringen tot webwinkels. Ook wordt enkele keren bezwaar aangetekend tegen door consumenten op het Alarmforum van de Consumentenbond geplaatste klachten. In alle gevallen worden de kritische commentaren weerlegd of vertaald in een rectificatie of aanvulling op de website of in de betreffende gids van de Consumentenbond. Tot nieuwe processen komt het in 2009 dan ook niet. 18 JAARVERSLAG 2009

19 19

20 Uitgeverij In het crisisjaar 2009 verliest de bond leden, waardoor ook het aantal abonnees op de Consumentengids en CG Online daalt. Desondanks blijft het aantal abonnementen op de specialinterestbladen redelijk intact: de Geldgids en Reisgids dalen in betaalde oplage, maar de Digitaalgids en Gezondgids groeien licht. De boekenverkoop blijft achter in omzet, afzet en marge. Het aantal boekabonnementen daalt licht, vooral door het besluit in 2008 om met de Wijngids te stoppen. Daarmee is 2009 commercieel gezien een weinig succesvol jaar. De klanttevredenheid is in het algemeen goed en nagenoeg over de hele linie gestegen. De waardering voor de Consumentengids stijgt zelfs opvallend. Die voor de website bereikt voor het eerst zijn target, al ligt deze nog steeds onder het niveau van de bladen. De tevredenheid over de specialinterestbladen ligt voor alle titels op of boven de target. De Uitgeverij werkt sinds najaar 2008 in een eigentijdse organisatorische setting met zogeheten contentteams. Deze nieuwe werkwijze is medio 2009 geëvalueerd. De conclusie luidt dat de nieuwe organisatie aan de doelstellingen voldoet, maar dat er nog enkele knelpunten resteren. In de tweede helft van het jaar wordt het belangrijkste knelpunt aangepakt (de onderlinge afstemming tussen Print en Online) en worden verbeteringen doorgevoerd. Op verzoek van de Raad van Toezicht wordt een kwaliteitsproject gestart en afgerond. Hierin wordt een analyse gemaakt van de risico s in de verschillende stadia van het proces van idee tot artikel. Dit project richt zich met name op de risico s in het uitgeverijtraject en op concrete maatregelen om de genoemde risico s te reduceren. Dit resulteert in voorstellen ter verbetering van de kwaliteitsbewaking van met name niet-testartikelen. Het in 2008 ingezette beleid ter verlevendiging van de beeldcultuur krijgt in 2009 een vervolg. Zo worden de covers van alle bladen weer in één herkenbare familielijn ondergebracht, passend binnen de huisstijl. Ook volgen alle hoofdredacteuren een cursus beeldbeleid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast stappen twee bladen over naar een nieuw vormgevingsbureau. En ten slotte is het beeldbeleid van alle media geherformuleerd. Een flink deel van de energie gaat naar de voorbereiding van de nieuwe website (zie hierna onder Website ). De webredactie en de contentteams bereiden zich voor op de migratie van de content, die eind van het jaar plaatsvindt. Ook wordt, samen met Marketing, in het najaar een inhaalslag gemaakt in het verbeteren van de vindbaarheid van onze content voor zoekmachines, de zogeheten SEO-optimalisatie. Website In 2009 wordt fors ingezet op verbetering van de website. In 2009 nemen de capaciteit, snelheid en beschikbaarheid van de website enorm toe en hiermee wordt de lijn die in 2008 was ingezet, voortgezet. Organisatorisch wordt een verandering doorgevoerd om op zowel functioneel als technisch vlak een betere ondersteuning aan de website te bieden, waardoor technische problemen sneller worden verholpen en aanpassingen sneller worden doorgevoerd. De website van de Consumentenbond wordt vernieuwd, zodat begin 2010 de lancering van een totaal vernieuwde site kan plaatsvinden. De nieuwe website krijgt een nieuw design waarbij de informatie sneller toegankelijk en de navigatie gebruiksvriendelijker is gemaakt. De vernieuwde site is snel en is ontworpen om informatie beter vindbaar te maken voor zowel gebruikers als voor zoekmachines zoals Google. De website is geïmplementeerd op een volledig vernieuwde technische infrastructuur die een verbeterde capaciteit en snelheid combineert met een grotere flexibiliteit. Maatschappelijke Belangenbehartiging De Consumentenbond wil de positie van de consument verder verbeteren. Dat vereist duidelijke spelregels in de vorm van wetgeving, toezicht en zelfregulering. Daarnaast willen wij dat bedrijven, brancheorganisaties, non-profitorganisaties en overheden zich tegenover consumenten als eerlijke handelspartners opstellen en deugdelijke producten en diensten leveren. De Consumentenbond probeert dit te bereiken via campagnes, (collectieve) juridische acties, groepsacties, lobbyactiviteiten en onderzoeken. 20 JAARVERSLAG 2009

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Memorie van antwoord. 1. Inleiding

Memorie van antwoord. 1. Inleiding 34100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007

Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Spreektekst AO Staf Depla Woekerpolissen dd 8 februari 2007 Voorzitter We maken ons druk over deze kwestie omdat: a. het de belangen van veel consumenten raakt (6.5 miljoen polissen). Consumenten zijn

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Quote: Ondernemen is een vak. Financiële dienstverlening is ons vak. Wij bieden u die financiële rust en stabiliteit, zodat u kunt ondernemen. Vellinga Assurantiën

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2010

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2010 JAARVERSLAG & JAARREKENING 2010 1 JAARVERSLAG & JAARREKENING 2010 Word zelf de verandering die je in de wereld wilt zien Gandhi 3 Inhoud Voorwoord 7 1. Inleiding 9 2. 2010 in één oogopslag 10 3. Activiteiten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 682 Vragen van de leden

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2012 Financiële verantwoording 2012 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Algemene toelichting 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Daarom bent u lid van de Consumentenbond

Daarom bent u lid van de Consumentenbond Daarom bent u lid van de Consumentenbond Honderden euro s besparen op uw vaste lasten Betrouwbare hulp bij juridische vragen U steunt het goede doel: consumentenbelangen Gemak van up-to-date koopadvies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument MijnDagbladverzekering.

Dienstverleningsdocument MijnDagbladverzekering. Dienstverleningsdocument MijnDagbladverzekering. Met deze dienstenwijzer geven wij u algemene informatie over ons kantoor, informatie over onze dienstverlening, onze beloning, onze klachtenregeling en

Nadere informatie