VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS"

Transcriptie

1 Blz 1 / 25 Bijlage 1 BIJLAGE 1: KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS NMBS Dienst Central Support Bureau.213 sectie 13/2 Hallepoortlaan BRUSSEL KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS Door de kandidaat te bezorgen inlichtingen (in het Nederlands of in het Frans) door het onderstaande formulier aan te vullen en het te laten toekomen op het bovengenoemde adres VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS

2 Blz 2 / 25 Bijlage 1 INLEIDING De bijgevoegde vragenlijst omvat een deel A (9 bladzijden, van 15 tot 23) en een deel B (10 bladzijden, van 24 tot 34). Deel A behandelt de commerciële en juridische aspecten, deel B de technische aspecten. ELKE KANDIDAATONDERNEMING VOOR DE KWALIFICATIE MOET DE DIVERSE PUNTEN VAN DE VRAGENLIJST, DELEN A EN B, ZEER PRECIES BEANTWOORDEN, ZONDER DE TERMEN ERVAN TE WIJZIGEN De studie van dit document kan worden gevolgd door een enquête op uw productiesite(s) en/of andere inrichtingen 1 1 ALLE VRAGEN IN DEZE VRAGENLIJST ZIJN NIET NOODZAKELIJK AANGEPAST AAN DE GROOTTE OF AARD VAN UW ONDERNEMING OF INSTELLING. U MOET ANTWOORDEN OP DE MANIER DIE HET BESTE PAST BIJ UW TOESTAND OF DE VRAAG DOORSTREPEN ALS ZE VOOR U NIET VAN TOEPASSING IS Uw antwoorden en de door u bijgevoegde documenten hebben rechtstreeks invloed op de kwalificatiemodaliteiten die we zullen hanteren. Het is dus in uw belang veel aandacht te besteden aan de antwoorden en documenten die u opstuurt. 1 Onze vertegenwoordiger moet vrije toegang hebben, overal waar de enquête het vereist.

3 Blz 3 / 25 Bijlage 1-A!!! Het is strikt verboden rubrieken toe te voegen, te wijzigen of te schrappen!!!!! Enkel de beschikbare velden mogen door u worden aangevuld!!! DEEL A I IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING NAAM OF FIRMANAAM: in zijn geheel te vermelden, met aanduiding van letterwoord, indien voorhanden: Inschrijving in het Handelsregister: (een uittreksel uit het handelsregister bezorgen) Nr.: (volgens de regels in elk land) BTW-identificatienr.: Hoofdactiviteit: (code of titel volgens de regels in elk land) Adres van de maatschappelijke zetel: Adres: Postcode: Plaats: Land:

4 Blz 4 / 25 Bijlage 1-A Telefoon: Fax: Uitgeoefende activiteiten: Maatschappelijk doel (hoofdactiviteit waarvoor de onderneming geregistreerd is op de griffie van de handelsrechtbank): Website:

5 Blz 5 / 25 Bijlage 1-A II PRAKTISCHE INLICHTINGEN Voor de briefwisseling (prijsaanvragen, bestellingen) te gebruiken adres indien verschillend van dat van de maatschappelijke zetel: Inschrijving in het Handelsregister: Nr.: (volgens de regels in elk land) Adres: Postcode: Plaats: Land: Telefoon: Fax:

6 Blz 6 / 25 Bijlage 1-A Voor de betaling (facturering) te gebruiken adres indien verschillend van dat van de maatschappelijke zetel: Inschrijving in het Handelsregister: Nr.: (volgens de regels in elk land) Adres: Postcode: Plaats: Land: Telefoon: Fax: Bank: Adres:

7 Blz 7 / 25 Bijlage 1-A Postcode: Land: Bankrekeningnr.: Swiftcode: IBANcode:

8 Blz 8 / 25 Bijlage 1-A III JURIDISCHE EN FINANCIELE INLICHTINGEN Huidige rechtsvorm: Oprichtingsdatum: (oprichtingsakte van de maatschappij bezorgen) Antecedenten, historiek : Naam en functie van de personen met bevoegdheid om de Maatschappij te verplichten: Voorzitter: Directeur-Generaal: Commercieel directeur: Beheerder: Maatschappelijk kapitaal: Kapaitaal buiten de EU: %

9 Blz 9 / 25 Bijlage 1-A Hoofdaandeelhouders van de onderneming: (vermeld uw hoofdaandeelhouders, indivuele personen of ondernemingen, en hun aandeel) ( %) ( %) ( %) ( %) Is de onderneming op de beurs genoteerd? JA NEEN Behoort u tot een industriële groep? JA NEEN Zo JA: welke: Hebt u dochterondernemingen? JA NEEN Zo JA: welke? Behoort u tot een EBG (Economische Belangengroep)? JA NEEN Zo JA: lijst van de ondernemingen die de EBG samenstellen: Hebt u overeenkomsten met andere firma s? JA NEEN Zo JA: welke?

10 Blz 10 / 25 Bijlage 1-A Zo JA: voor welke soorten overeenkomsten? Is uw onderneming houder van intellectuele eigendomsrechten op het vlak voorwerp van de kwalificatie? JA NEEN Zo JA: welke? Op welke vlakken? Globaal effectief van de onderneming: Omzet: jaarlijkse omzet excl. taksen, verlies en winst van de onderneming de laatste drie boekjaren: JAAR OMZET VERLIES WINST Aandeel van de spoorwegsector in de globale omzet van de laatste drie jaar: JAAR JAAR JAAR % % % (Balans van de laatste drie jaar opgeven)

11 Blz 11 / 25 Bijlage 1-A IV - ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE ONDERNEMING (Algemeen organogram van de onderneming verstrekken) Als niet in deel B hierna vermelde vestigingen voor de Onderneming gemeenschappelijke functies verrichten (bv.: commerciële dienst, studiebureau, magazijn, lab enz.), vermeld dan voor elk ervan de vervulde functies, het adres en de naam van de er verantwoordelijke persoon. Vestiging: Vervulde functie: Adres: Telefoon: Verantwoordelijke: Vestiging: Vervulde functie: Adres:

12 Blz 12 / 25 Bijlage 1-A Telefoon: Verantwoordelijke: Te Op Naam Functie Handtekening

13 Blz 13 / 25 Bijlage 1-B!!! Het is strikt verboden rubrieken toe te voegen, te wijzigen of te schrappen!!!!!! Enkel de beschikbare velden mogen door u worden aangevuld!!! DEEL B I IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING Naam van de SITE: volledige benaming en in voorkomend geval het letterwoord: Inschrijving in het Handelsregister: Nr.: (volgens de regels in elk land) Hoofdactiviteit: (code of titel volgens de regels in elk land) Adres van de maatschappelijke zetel: Adres: Postcode: Plaats: Land:

14 Blz 14 / 25 Bijlage 1-B Telefoon: Fax: Naam van de belangrijkste verantwoordelijke personen (een organogram van de site schetsen) Directie: Verkoop: Beheer van de bestellingen: Kwaliteitswaarborg: Controle : Productie: Laboratorium:

15 Blz 15 / 25 Bijlage 1-B II IDENTIFICATIE VAN DE ACTIVITEITEN OP DE SITE a) Aard van de fabricaten van de site die kunnen geleverd worden: (indien mogelijk een lijst of een catalogus bijvoegen) b) Door de vestiging vervulde functies: FUNCTIES Bent u georganiseerd om de volgende functies te vervullen? Laat u een deel van die functies door derden vervullen? JA NEEN JA NEEN Verkoop Concept, studies Bevoorradingen, aankopen Controle, toezicht kwaliteit van de aangekochte producten Fabricage en/of verwezenlijking Controles, proeven tijdens fabricage en/of verwezenlijking Controles, proeven bij einde fabricage en/of verwezenlijking Opslag, behandeling, verpakking Verzending, levering, vervoer Dienst na verkoop

16 Blz 16 / 25 Bijlage 1-B c) Voornaamste klantreferenties en bekomen kwalificaties (lijst van de bijlage bijvoegen en voor elke klant het(de) gekwalificeerde domein(en) vermelden en de geldigheidsduur van de kwalificatie) Kwalificatie of certificatie JA NEEN Registratienr. of/en contactpersoon IRIS Kwalificatie van andere spoorwegoperatoren ISO Andere d) Hebt u al gewerkt in de spoorwegsector? JA NEEN Zo JA: Constructeurs Infrastructuurbeheerder Spoorwegonderneming Andere: Zo JA: de identiteit opgeven van de betrokken ondernemingen: Zo JA: in deze sector geleverde producten e) Beschikt u over een dienst Research & Development? JA NEEN f) Herkomst van de belangrijkste basismaterialen BASISMATERIALEN LEVERANCIER

17 Blz 17 / 25 Bijlage 1-B g) Omzet: jaarlijkse omzet excl. taksen, verlies en winst van de onderneming in de laatste drie boekjaren JAAR OMZET VERLIES WINST Aandeel van de spoorwegsector in de globale omzet van de laatste drie jaar: (Balans van de laatste drie jaar opgeven) JAAR JAAR JAAR % % %

18 Blz 18 / 25 Bijlage 1-B III PERSONEEL OP DE SITE a) Effectief Globaal effectief: Verdeling per functie: Studies: Productie: Verkoop: Controle: Kwaliteitszorg: Andere: b) Kwalificatie van het personeel Uitzendkrachten: % ten opzichte van het globaal effectief van de vestiging % Beschikt u over personeel met interne kwalificatie? JA NEEN Zo JA, vermeld dan per domein het aantal betrokken personen en de gebruikte referenties:

19 Blz 19 / 25 Bijlage 1-B Beschikt u over personeel met externe kwalificatie? JA NEEN Zo JA, vermeld dan per domein het aantal betrokken personen, de kwalificatie-instelling en de gebruikte referenties: IV PRODUCTIEMIDDELEN a) Installatie Is de onderneming eigenaar van de grond? JA NEEN van de gebouwen? JA NEEN Bezette oppervlakte: Totaal: m 2 Overdekt: Kantoren: m 2 m 2 Werkplaatsen: Magazijnen: m 2 m 2 b) Machinepark van de betrokken industriële sectoren Samenstelling/ouderdom/vermogen (een lijst bijvoegen) Voert u uw eigen correctief onderhoud uit? JA NEEN Bestaat er een geformaliseerd programma preventief onderhoud? (Geef een voorbeeld) JA NEEN

20 Blz 20 / 25 Bijlage 1-B c) Beheer van de fabricage Maakt u gebruik van een computerondersteund productiebeheersysteem? JA Vermeld de gebruikte software: NEEN d) Controlemiddelen Is er beheer van de meet- en proefuitrustingen? JA NEEN Is er een proeflab of proefplatform? JA NEEN Is er een metrologieruimte? JA NEEN Machines, gereedschap en proef- en controletoestellen (lijst bijvoegen) Doet u voor bepaalde proeven een beroep op externe labs? JA NEEN Zo JA: doet u voor die proeven een beroep op EN/ISO geaccrediteerde laboratoria? JA NEEN Zo JA: welke en voor welke proeven? e) Opslag- en behandelingsmiddelen f) Productreferenties Beschikt u over producten met een productcertificatie (certificatiemerk)? JA NEEN Zo JA: CEN/CENELEC Nationaal merk Andere

21 Blz 21 / 25 Bijlage 1-B Zo JA: voor welke producten? (overeenstemmende documenten bijvoegen) Beschikt u over producten die worden onderworpen aan een Europese richtlijn en aan de EG-merking? JA NEEN Zo JA: welke producten, welke richtlijn? (overeenstemmende documenten bijvoegen) Beschikt u over door klanten technisch gekwalificeerde producten? JA NEEN Zo JA: welke en voor welke klanten?

22 Blz 22 / 25 Bijlage 1-B V - KWALITEITSZORG EN -OPVOLGING Hebt u kwaliteitsmanagementbepalingen ingesteld die beantwoorden aan de eisen van de norm ISO 9001? JA NEEN Zo JA: punt A aanvullen. Zo NEEN: punt B aanvullen. PUNT A Is uw kwaliiteitssysteem gecertificeerd? JA NEEN Zo JA, voeg een kopie bij van de verkregen certificaten (nationale en/of internationale) en vermeld het domein van de certificatie, de eventuele uitsluitingen en de instelling: Zo NIET, voeg uw kwaliteitshandboek bij en preciseer het door uw belangrijkste klanten erkend domein: PUNT B Verbindt u zich ertoe een kwaliteitssysteem in te voeren en te ontwikkelen conform de eisen van de norm ISO 9001? JA NEEN Verbindt u zich ertoe desnoods een kwaliteitsplan op te maken vóór de fabricage van het (de) product(en)? JA NEEN Hebt u contracten met clausules die de levering van een kwaliteitsplan vereisen? JA NEEN Zo JA, geef de lijst van de contracten en de ermee overeenstemmende klanten:

23 Blz 23 / 25 Bijlage 1-B Hoe garandeert u het beheer van uw bevoorradingen? Door uw leveranciers en/of onderaanbesteders te vragen een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren Door een kwaliteitsplan te eisen Door zelf toe te zien op de geleverde producten Door de prestatie van de leveranciers voortdurend te evalueren

24 Blz 24 / 25 Bijlage 2 BIJLAGE 2 1. BIJDRAGE VOOR HET OPENEN VAN EEN DOSSIER : is volledig kosteloos. 2. BIJDRAGE VOOR DE EVALUATIE- EN CONTROLEBEZOEKEN IN VERBAND MET DE KWALIFICATIEPROCEDURE 1. Verplaatsings- en logieskosten Voor de landen die deel uitmaken van de Europese Unie: de kosten vallen ten laste van de NMBS Voor de landen buiten de Europese Unie: de kosten vallen ten laste van de leverancier 2. Kosten voor proeven: Deze regels zijn van toepassing, behalve bij tegenstrijdig advies of voorschrift in de technische specificatie. In het geval proeven door de NMBS worden geëist en die proeven binnen de installaties van de NMBS-groep worden uitgevoerd. Als de resultaten van de proeven voldoen aan de door de NMBS geëiste technische voorwaarden. De kosten zijn ten laste van de NMBS. Als de resultaten van de proeven beschouwd worden als niet conform een technische voorwaarde van de NMBS en/of andere proeven noodzakelijk zijn. De kosten zijn ten laste van de leverancier. In andere gevallen zijn de kosten voor proeven ten laste van de leverancier. 3. De kosten van prototypes en levering van de prototypes zijn altijd ten laste van de leverancier (behalve tegenstrijdig advies of voorschrift in de technische specificatie). De kosten worden altijd vooraf door de NMBS gefactureerd. 3. BETALINGEN De verschuldigde bedragen worden gestort op rekeningnr van de NMBS. IBAN-BE Code SWIFT Code : ARTEBEBB. De IBANcode (International Bank Account Number) en de SWIFTcode (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) moeten vermeld worden.

25 Blz 25 / 25 Bijlage 4 BIJLAGE 3 VERKLARING VAN DE LEVERANCIER VOOR OFFICIELE AANWIJZING VAN EEN GEMANDATEERD VERTEGENWOORDIGER Ik ondergetekende, maatschappij 2 verplichten 1,, met bevoegdheid om officieel de te 3 wijs hiermee aan als gemachtigde vertegenwoordiger om de door de NMBS gelanceerde offerteaanvragen te ontvangen in het kader van de leverancierskwalificatie systeem nr. 4 voor de levering van 5 en er geldig aan te voldoen in naam van de maatschappij die ik vertegenwoordig. Hiermee aanvaard ik de voorwaarden van de en meer bepaald het feit dat de interventie van mijn gemachtigde vertegenwoordiger de maatschappij die ik vertegenwoordig geenszins ontheft van haar verantwoordelijkheden als leverancier. Te, op, (handtekening) 1 Naam en voornaam van de persoon of personen met bevoegdheid om de maatschappij te verplichten. 2 Naam en adres van de leverancier (productiesite). 3 Naam en voornaam of benaming van de maatschappij en adres van de gemachtigd vertegenwoordiger. 4 Nr. van het kwalificatiesysteem zoals bepaald in de publicatie op JOUE 5 Benaming van de leveringen die overeenstemmen met het kwalificatiesysteem.

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

België-Brussel: Computernetwerkdiensten 2013/S 206-357048. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Computernetwerkdiensten 2013/S 206-357048. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/8 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357048-2013:text:nl:html België-Brussel: Computernetwerkdiensten 2013/S 206-357048 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 17 BE001 10/07/2013 - BDA nummer: 2013-516141 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 13 BE001 25/02/2014 - BDA nummer: 2014-504021 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Sibelga - Mobiele platform, WFM oplossingen, CRM en extranetsystemen. Plaats: Brussels Postcode: 1000

Sibelga - Mobiele platform, WFM oplossingen, CRM en extranetsystemen. Plaats: Brussels Postcode: 1000 1/ 12 BE001 03/04/2014 - BDA nummer: 2014-507257 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 16 BE001 18/10/2013 - BDA nummer: 2013-523459 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek:

Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206. Bestek: Bijzonder bestek S&L/AO/390/2014 1/206 Bestek: Open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het Platform "Fisconetplus" door een geïntegreerde oplossing. ERRATA 3 : Pagina s 1, 4, 7, 12, 14, 15, 127, 148

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van OPDRACHT VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET BEKENDMAKING BESTEK Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van ACTIEF NETWERKMATERIAAL Inhoudstafel DEEL 1 :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas

Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas Aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit of aardgas 1 L 5H-01-090326 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw (7de verdieping) Koning Albert

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie