Tewerkstelling van vreemdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tewerkstelling van vreemdelingen 10-076"

Transcriptie

1 Over de Grens qxd :26 Pagina 14 Pagina 14 SOCIALE ZEKERHEID FISCALITEIT ARBEIDSRECHT PENSIOENEN VERMOGEN Tewerkstelling van vreemdelingen De toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor vreemdelingen is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen ( Wav ). De kern van die wet is artikel 2, lid 1 Wav: Het is een werkgever verboden een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. In het hierna volgende zal ik deze ogenschijnlijk evidente zin nader onder de loep nemen. Werkgever De Wav kent een zeer ruim werkgeversbegrip (nader gedefinieerd in art. 1, aanhef en eerste lid, aanhef en onder b. Wav), veel ruimer dan wat daaronder in het normale spraakgebruik (en overigens ook in andere Nederlandse wetgeving) wordt verstaan. Het gaat derhalve niet alleen om de klassieke werkgevers werknemersrelatie, maar letterlijk elke vorm van het laten verrichten van arbeid, ongeacht de onderliggende rechtsverhouding en zelfs ongeacht de vraag of er überhaupt een onderliggende rechtsverhouding is. Het maakt voorts niet uit of het om bedrijven, instellingen of particulieren gaat. Bovendien gaat de uitleg die aan het begrip door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ( ABRvS ) wordt gegeven, nog verder dan wat de wetgever voor ogen stond. De standaardoverweging van de ABRvS luidt: Blijkens de memorie van toelichting (...) bij de artikelen 1 en 2 van de Wav is diegene die een vreemdeling feitelijk arbeid laat verrichten vergunningplichtig werkgever en is deze werkgever te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het al dan niet aanwezig zijn van de benodigde tewerkstellingsvergunning. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst of gezagsverhouding is daarbij niet relevant. Het feit dat in opdracht of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voor het feitelijk werkgeverschap reeds voldoende, aldus de memorie van antwoord (...). Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 11 juli 2007 in zaak nr /1) wordt het enkel mogelijk maken van het verrichten van arbeid en het niet verhinderen daarvan, opgevat als het laten verrichten van arbeid. Instemming met, of wetenschap van de arbeid is voor de kwalificatie van werkgever in de zin van de Wav niet vereist. Deze verstrekkende verruiming van wat onder werkgever moet worden verstaan, brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheid voor illegale tewerkstelling van vreemdelingen tot een soort ketenaansprakelijkheid heeft geleid 1, ingevolge waarvan ondernemingen en particulieren kunnen worden beboet voor door derden begane fouten bij het laten werken van vreemdelingen voor wie een tewerkstellingsvergunning ( twv ) was vereist. De hele keten van boven tot beneden kan als werkgever in de zin van de Wav worden aangemerkt, zelfs al is er totaal geen enkele relatie tussen de illegaal werkende vreemdeling en de werkgever. Ook wetenschap dat de arbeid werd verricht door een illegale vreemdeling is niet vereist. Inmiddels is de Arbeidsinspectie, daarin gesteund door de ABRvS, alle schaamte voorbij en is zelfs de plaats van tewerkstelling niet eens meer relevant. Daarmee zijn (met name) bedrijven vogelvrij en is een overtreding van de Wav bijna een risicoaansprakelijkheid geworden. Veel bedrijven zijn zich er immers niet van bewust dat ze beboet kunnen worden voor een illegaal werkende glazenwasser van een extern schoonmaakbedrijf, een uitzendkracht, de technicus die het kopieerapparaat komt nakijken, een werknemer van de onderaannemer van de aannemer die een nieuw pand aan het optrekken is, etc. Maar ook illegale werknemers bij toeleveranciers kunnen aanleiding geven tot beboeting. Wat te denken van een volstrekt bonafide autohandelaar die nieuwe en gebruikte auto s liet poetsen bij een extern poetsbedrijf. Deze auto s werden door een Nederlander opgehaald en terug gebracht. De autohandelaar rekende telkens een marktconforme prijs af. Wie die auto s uiteindelijk poetste bij het poetsbedrijf voltrok zich volledig aan diens waarnemingsveld. Niettemin werd ook hij (en ongetwijfeld ook vele andere klanten van het poetsbedrijf) beboet wegens illegale tewerkstelling omdat er kennelijk twee illegale werknemers 2 aan de slag waren bij dat poetsbedrijf. Op grond van deze door menigeen bekritiseerde opvatting van de ABRvS konden de laatste jaren onder meer aan provincies, een katholieke parochie, een politieregio en vele uitstekend bekend staande bedrijven aanzienlijke bestuurlijke boetes worden opgelegd. De ABRvS heeft in een aantal uitspraken wel aangegeven welke maatregelen door werkgevers moeten worden getroffen om te voorkomen dat hen van de overtreding van de Wav een verwijt kan worden gemaakt, dan wel dat die verwijtbaarheid ten dele wordt weggenomen in welk geval de boete zal worden gematigd. Deze maatregelen zijn niet alleen draconisch te noemen, zij zijn ook

2 Over de Grens qxd :26 Pagina 15 Pagina 15 onwerkbaar. Zo zal een onderneming die gebruik maakt van de diensten van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, niet alleen contractueel moeten vastleggen dat uitsluitend buitenlandse schoonmaakwerkers worden ingezet voor wie een tewerkstellingsvergunning is afgegeven of die vrije toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het schoonmaakbedrijf moet ook dagelijks een lijst van alle werknemers die in het gebouw van de onderneming werkzaam zijn verstrekken en van iedere werknemer een afschrift van diens identiteitsdocument moeten overleggen. Voorts zal namens de onderneming ook dagelijks controle moeten worden uitgeoefend, waarbij van alle schoonmaakkrachten (ook van de Nederlanders) de originele documenten moeten worden bekeken. Bedrijven doen er derhalve goed aan om hun beleid op dit punt tegen het licht te (laten) houden teneinde het risico op een onverhoopte overtreding van de Wav tot een minimum te beperken. Verboden Teneinde het verbod van artikel 2 Wav beter te kunnen handhaven, werd enkele jaren geleden ook in de Wav de bestuurlijke boete ingevoerd. Het decriminaliseren 3 en administratiefrechtelijk handhaven van bepaalde overtredingen heeft sinds de invoering daarvan in de verkeershandhaving ( Wet Mulder ) een hoge vlucht genomen. Vanuit de overheid bezien logisch: het maakt de handhaving een stuk sneller en efficiënter ( lik op stuk beleid ) en het verlaagt bovendien de druk op de rechterlijke macht (althans, dat was de bedoeling). De boete kan immers opgelegd worden zonder rechterlijke tussenkomst, ter zake de Wav door de Arbeidsinspectie. Bovendien schort het instellen van rechtsmiddelen (bezwaar, beroep) de betalingsverplichting niet op. Inmiddels heeft de bestuurlijke boete met de invoering daarvan in de Algemene wet bestuursrecht een vaste plek gekregen in ons rechtsstelsel. De bestuurlijke boetes op grond van de Wav zijn niet mis: e per werkgever en per werknemer ingeval van overtreding door een particulier of een eenmanszaak en e ingeval de overtreding werd begaan door een rechtspersoon (opmerkelijkerwijze wordt de vof. door de ABRvS in dit kader als rechtspersoon gekwalificeerd). Gezien vorengenoemde ketenaansprakelijkheid en het ruime werkgeversbegrip (en het al even ruime, nader te noemen arbeidsbegrip in de Wav), kan een en ander enorm in de papieren gaan lopen. Menig bedrijf is inmiddels bezweken aan de bestuurlijke boetes die door de Arbeidsinspectie werden opgelegd. Vreemdeling Vreemdeling is kort gezegd elke niet-nederlander (art. 1 Vreemdelingenwet). Het gaat om de statelijke nationaliteit, de nationaliteit zoals die in het paspoort vermeld staat. Bij meerdere nationaliteiten mag van de meest gunstige worden uitgegaan. Gelukkig is het verbod ex artikel 2 Wav niet van toepassing op een grote en belangrijke groep vreemdelingen : ten aanzien van EU en EER onderdanen kan op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ( VwEU ) geen twv worden verlangd. Ook Zwitsers zijn op grond van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds betreffende het vrije verkeer van personen geheel vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt en kunnen dus net als EU en EER onderdanen alle betaalde en onbetaalde arbeid verrichten in Nederland zonder dat de werkgever over een twv hoeft te beschikken. De enige uitzondering daarop zijn (thans nog) de Roemenen en de Bulgaren die op grond van overgangsmaatregelen nog geen arbeid in loondienst 4 mogen verrichten zonder dat de werkgever over een twv beschikt. Alle andere arbeid is hen overigens wel toegestaan (bijvoorbeeld arbeid als zelfstandige). Gemakshalve worden niet EU/EER onderdanen wel eens aangeduid als derdelanders. Het verbod ex artikel 2 is evenmin van toepassing op vreemdelingen die beschikken over een arbeidsmarktaantekening op hun verblijfsdocument waaruit blijkt dat ze alle ( arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist ) of bepaalde arbeid (bijvoorbeeld arbeid als kennismigrant) mogen verrichten. Ook dat is een grote groep. Bovendien kunnen vreemdelingen die hier gedurende een ononderbroken periode van 3 jaren legaal hebben gewerkt en verbleven ook zo een arbeidsmarktaantekening vragen waarna ze vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bijzondere uitzonderingen daargelaten, zijn alle overige vreemdelingen volledig twvplichtig en mogen zij dus geen arbeid in Nederland verrichten, tenzij de werkgever beschikt over een twv of de vreemdeling een geldig verblijfsdocument kan voorleggen, waaruit blijkt dat hij of zij arbeid mag verrichten zonder twv. Alle (feitelijke of formele) werkgevers van de vreemdeling zijn gehouden om dat zelfstandig te controleren en vast te stellen. In dit kader is het niet onbelangrijk om nog te vermelden dat Roemenen en Bulgaren vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt als ze langer dan 12 maanden tot die arbeidsmarkt werden toegelaten (bijvoorbeeld op grond van een twv of als kennismigrant) en de Nederlandse arbeidsmarkt tussentijds niet hebben verla-

3 Over de Grens qxd :26 Pagina 16 Pagina 16 ten. De hiervoor genoemde termijn van drie jaren voor derdelanders is voor Roemenen en Bulgaren derhalve verkort tot 12 maanden. Ook voor Turken gelden afwijkende, gunstiger bepalingen wanneer ze eenmaal zijn toegelaten tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In Nederland De territoriale werking van de Wav is beperkt tot Nederland. In tegenstelling tot wat velen denken, bestaat er niet zo iets als een Europese arbeidsmarkt of een Europese vergunning waarmee derdelanders vrij kunnen werken en verblijven binnen de gehele EU. De Nederlandse twv houdt echt op aan de grens 5. Dat kan, zeker voor een klein land als Nederland met een grote populatie grensarbeiders, tot vervelende en zelfs bijna onoplosbare situaties leiden. Zo zal een derdelander die geheel legaal in België of Duitsland verblijft (en daar ook legaal mag werken) niet zonder twv arbeid mogen verrichten in Nederland. In zoverre men in aanmerking komt voor een zogenaamde ongetoetste twv (zie hierna) hoeft dat nog geen al te groot probleem te zijn. Maar vaak is dat niet het geval. Omgekeerd zal een geheel legaal in Nederland verblijvende derdelander in België over een arbeidskaart (zo heet dat in België) moeten beschikken om daar arbeid te mogen verrichten. Gelukkig probeert men daar op Europees en nationaal niveau iets aan te doen, zij het met mondjesmaat. Zo is er bijvoorbeeld de Europese richtlijn 2004/38 op grond waarvan derdelander-gezinsleden van EU onderdanen als het ware mee mogen migreren met de EU onderdaan naar een ander EU land en in dat ander EU land in beginsel in aanmerking komen voor een verblijfsdocument met vrije toegang tot de arbeidsmarkt van dat EU land. Dat is uiteraard mooi, maar dat kan omgekeerd ook weer tot problemen leiden: de Amerikaanse echtgenote van een Belg die samen met haar echtgenoot naar Nederland verhuist, zal geen strobreed in de weg gelegd worden in Nederland wat betreft werk en verblijf, maar ze verliest wel meteen haar verblijfs- en werkrecht in België. Dus tenzij ze op nationale gronden een Belgische arbeidskaart zou kunnen verkrijgen, zal ze niet meer legaal in België mogen werken. Een heikel punt in de praktijk is voorts nog de problematiek van de kennismigranten (zie hierna). De wetgever heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen om de werk- en verblijfsvergunning van kennismigranten als het ware te combineren. Prettig voor de kennismigrant en diens werkgever die op die manier met één vergunning kunnen volstaan. Maar geen feitelijk verblijf in Nederland betekent dus ook geen kennismigrantenstatus. Inmiddels heeft de Minister aangekondigd om in de herziening van de Wav (voorzien voor 2011) een twv variant voor kennismigranten op te nemen teneinde tegemoet te komen aan de situatie dat de vreemdeling weliswaar kennismigrant is in Nederland, maar om hem of haar moverende redenen in België of Duitsland wenst te wonen. Tot slot is van belang om op te merken dat legaal verblijf zeker niet wil zeggen dat een vreemdeling hier ook mag werken. Al te vaak wordt uit de omstandigheid dat een vreemdeling beschikt over een visum, een voorlopige verblijfsaantekening of een verblijfsdocument afgeleid dat hij of zij dus ook mag werken in Nederland. Een visum is nooit een toelating om te mogen werken in Nederland. Omdat een visum op kort verblijf wijst, kan er hooguit sprake zijn van incidentele werkzaamheden waarvoor geen twv vereist is (bijvoorbeeld het voeren van zakelijke besprekingen). Deze incidentele werkzaamheden en de duur daarvan zijn strikt limitatief omschreven zijn in artikel 1 Besluit uitvoering Wav. Ten aanzien van voorlopige verblijfsaantekeningen en verblijfsdocumenten is met name de zogenaamde arbeidsmarktaantekening van belang om te beoordelen of een vreemdeling al dan niet mag werken in Nederland. Arbeid Naast een zeer ruim werkgeversbegrip kent de Wav ook een zeer ruim arbeidsbegrip. De caféhouder die toestond dat een Bulgaarse stamgast hem hielp met het wassen van de ramen werd zonder pardon op de bon gegooid en moest e afrekenen aan de Arbeidsinspectie 6. Hetzelfde gold voor de groenteboer die toestond dat een toevallige passant even hielp met het binnendragen van een paar kratten. De Amerikaanse kennismigrant die op zaterdag een vriend helpt met het verbouwen van diens keuken verricht illegale arbeid. Een handbalvereniging die een vreemdelinge (die volkomen legaal verblijft in Nederland en een baan heeft bij een werkgever die daartoe een twv heeft verkregen) aantrekt om in haar vrije tijd tegen een zeer geringe vergoeding voor de vereniging in competitieverband te spelen, zal ongetwijfeld beboet worden door de Arbeidsinspectie wegens illegale tewerkstelling. Een bedrijf die een legaal in Nederland verblijvende derdelander student een paar dagen laat meelopen in het bedrijf (en het geen stage betreft in het kader van de studie) zal bij een controle door de Arbeidsinspectie beboet worden. Kortom, vrijwel alle werkzaamheden, hoe gering en incidenteel ook, die een vreemdeling zonder vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt ten nutte van een derde verricht zonder dat die derde over een twv beschikt,

4 Over de Grens qxd :26 Pagina 17 Pagina 17 vallen onder het arbeidsbegrip en daarmee onder het verbod ex artikel 2 Wav. Zelfs al is de werkgever zich van geen kwaad bewust. Tewerkstellingsvergunning ( twv ) Tot slot de vraag hoe een werkgever dan zo n fameuze en kennelijk o zo belangrijke twv kan verkrijgen. De hoofdregel artikel 8 Wav is dat een werkgever eerst moet werven onder het zogenaamde prioriteitsgenietend aanbod ( pga ). Kort gezegd bestaat het pga thans uit alle EU/EER onderdanen, met uitzondering van de Roemenen en de Bulgaren. Tevens behoren alle vreemdelingen met vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt tot het pga. Pas als na een drietal maanden werven onder het pga blijkt dat die wervingsinspanningen niet tot geschikte en beschikbare kandidaten leiden, kan een vol getoetste twv worden aangevraagd bij de afdeling AJD/TWV van het UWV WERKbedrijf te Zoetermeer. In de Wav en de onderliggende regelgeving en beleidsregels staat aangegeven welke wervingsinspanningen een werkgever moet verrichten. De wervingsinspanningen kunnen verschillen per werkgever en per functie. In alle gevallen zal de vacature echter vijf weken voor het indienen van de aanvraag bij het plaatselijke UWV WERKbedrijf moeten worden gemeld bij gebreke waarvan überhaupt niet aan een twv toegekomen kan worden. Naast de verplichte vacaturemelding en de wervingsinspanningen, zal het UWV WERKbedrijf toetsen aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, functievereisten, huisvesting, etc. Kortom, een lang traject met een onzekere uitkomst. Gelukkig zijn er tal van uitzonderingen. Voor bepaalde nauw omschreven werkzaamheden is überhaupt geen twv vereist (bijvoorbeeld incidentele werkzaamheden in de zin van artikel 1 Besluit uitvoering Wav of stage in het kader van een studie aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs). Andere, strikt omschreven werkzaamheden zijn wel twv-plichtig, maar de twv kan worden afgegeven zonder arbeidsmarkttoets (art. 8, lid 1 aanhef en onder a en b). Voorbeelden daarvan zijn intra company transfers, zogenaamde practicanten, etc. In nauw omschreven gevallen zal aan nog minder criteria worden getoetst. De Wav is immers een arbeidsmarktinstrument. Dus hoe minder de arbeidsmarkt in het geding is, hoe geringer de toetsing. Eén van de belangrijkste uitzonderingen op de Wav is thans de kennismigrantenregeling (art. 1d Besluit uitvoering Wav) 7. Als aan bepaalde welomschreven voorwaarden wordt voldaan (met name toelating van de werkgever tot de kennismigrantenregeling en in de meeste gevallen een salariscriterium), dan kan een vreemdeling in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. Zolang de kennismigrant en diens werkgever aan de voorwaarden blijven voldoen, hoeft de werkgever niet over een twv te beschikken om de kennismigrant arbeid te laten verrichten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft de regeling in veruit de meeste gevallen niets met kennis te maken maar alles met het salaris wat de vreemdeling met zijn arbeid verdient: e bruto per jaar in geld voor kennismigranten ouder dan 30 (tenzij ze voor hun 30ste toegelaten werden en na hun 30ste niet van werkgever zijn veranderd), e voor kennismigranten jonger dan 30 en e voor vreemdelingen die kennismigrant zijn geworden binnen één jaar na hun afstuderen aan een instelling voor hoger onderwijs in Nederland 8. Het laatste criterium blijft van toepassing zolang de kennismigrant onafgebroken kennismigrant blijft in Nederland. Door het ontbreken van een arbeidsmarkttoets is de vergunning van een kennismigrant niet gekoppeld aan een bepaalde functie en plaats van tewerkstelling, hetgeen bij een twv doorgaans wel aan de orde is. Daardoor kan een kennismigrant in beginsel relatief flexibel worden uitgezonden c.c. gedetacheerd, ook bij een feitelijke werkgever die niet tot de regeling is toegelaten 9. Bij wijziging van (formele) werkgever volstaat ook een eenvoudige aan- en afmelding in zoverre ook de nieuwe werkgever is toegelaten tot de regeling 10. Conclusie Het moge duidelijk zijn dat er achter dat ene zinnetje waarmee ik dit artikel begon, een complexe en bijzondere fijnmazige regelgeving zit. In elk geval dient bij elke feitelijke en/of formele werkgever een belletje te gaan rinkelen als hij met een derdelander of een Roemeen of een Bulgaar te maken krijgt. Binnen het bestek van deze bijdrage heb ik mij uiteraard moeten beperken tot de hoofdlijnen. Belangrijke onderdelen van het migratierecht heb ik derhalve noodzakelijkerwijze onbesproken moeten laten. Auteur: Bart Maes, werkzaam als advocaat bij Maes Staudt Advocaten N.V. te Eindhoven Tip voor de praktijk Gezien de complexiteit van de materie en de hoge boetes bij overtreding van de Wav, doet een werkgever die derdelanders arbeid laat verrichten (op wat voor manier dan ook) er goed aan een terzake deskundige (jurist) achter de hand te houden. Een deskundige (jurist) die goed ingevoerd is in de materie, kan u in de meeste gevallen binnen tien minu-

5 Over de Grens qxd :26 Pagina 18 Pagina 18 ten vertellen of een vreemdeling legaal arbeid voor u mag verrichten in Nederland en, zo neen, hoe dat al dan niet gerealiseerd kan worden en welke termijnen daarvoor staan. Vaak blijkt de regelgeving immers onvermoede mogelijkheden te kennen. Het verdient absoluut geen aanbeveling om informatie te vergaren bij overheidsinstanties. Vaak overzien individuele medewerkers bij overheidsinstanties niet het gehele speelveld en bovendien bestaat het risico dat uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie en/of de Vreemdelingenpolitie, met alle gevolgen van dien. Doet u dat toch, maak dan goede telefoonnotities en noteer namen en telefoonnummers van de perso(o)n(en) die u gesproken hebt alsmede de data waarop de telefoongesprekken hebben plaatsgevonden. Nog beter is uiteraard als u vraagt om een schriftelijke bevestiging (maar dat wordt bijna nooit gedaan). Opmerking redactie In de volgende editie van Vakblad Over de Grens zal uitgebreid aandacht besteedt worden aan het onderwerp kennismigranten. Noten 1 De vraag is of deze ketenaansprakelijkheid verenigbaar is met het EU gemeenschapsrecht en derhalve ook opgaat voor illegaal in Nederland werkende Roemenen en Bulgaren. Uiteraard kan de formele werkgever beboet worden voor illegale tewerkstelling van Bulgaren en/of Roemenen. Maar eventuele andere werkgevers in de zin van de Wav? Over deze vraag heeft de ABRvS nog geen duidelijke uitspraak gedaan en mogelijk is deze vraag ook aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Europees Hof van Justitie. 2 Dat zijn trouwens bepaald niet altijd illegale vreemdelingen. Het kan ook gaan om legaal in Nederland verblijvende buitenlandse studenten of om andere vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven maar geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt zonder dat aarvoor een twv is afgegeven. 3 Let wel: bij herhaalde recidive kan wel weer tot strafrechtelijke vervolging worden over gegaan. 4 Door het Europees Hof van Justitie omschreven als reële en daadwerkelijke arbeid gedurende een bepaalde tijd onder gezag en tegen beloning met uitsluiting van werkzaamheden van zo geringe omvang dat zij louter marginaal en bijkomstig van aard zijn. Deze omschrijving wordt in de literatuur ook wel omschreven als het communautaire werkgeversbegrip. 5 Even los van intra communautaire dienstverrichtingsituaties, maar de behandeling van deze problematiek gaat in het kader van dit artikel te ver. 6 Deze boete is in strijd met het EU gemeenschapsrecht omdat het hier om een Bulgaarse ging en de Bulgaarse niet gekwalificeerd kon worden als werknemer van de caféhouder in de betekenis die het Europees Hof daaraan gegeven heeft. Helaas werd dat in de procedure niet aangedragen. 7 Om een duidelijk onderscheid te maken met kennismigranten wordt de werknemer die werkt met een twv of die inmiddels vrij is op de Nederlandse arbeidsmarkt aangeduid als arbeidsmigrant. 8 Criteria De criteria worden jaarlijks geïndexeerd. 9 Ook vreemdelingen met een twv kunnen onder omstandigheden worden uitgezonden c.q. gedetacheerd, maar een bespreking van de voorwaarden waaronder dat eventueel kan alsmede de problematiek van bedrijfseigen en niet-bedrijfseigen activiteiten, zou in het kader van dit artikel te ver leiden. 10 Bij werknemers die inmiddels 30 geworden zijn is het uiteraard opletten geblazen in verband met het (veel) hogere salariscriterium! UIT DE PRAKTIJK Identificatie De werkgroep Identificatie is een samenwerkingsverband van de overheid en het particuliere bedrijfsleven. Ze hebben onderzocht hoe de identificatie van een werknemer sneller en soepeler kan verlopen. Dit cruciale proces bij het aannemen en inlenen van nieuw personeel leidt in de praktijk tot veel fouten, naheffingsaanslagen en boetes. Die zijn vaak te voorkomen vindt de werkgroep. Ook enkele andere problemen samenhangend met de identificatie komen aan de orde. Waarom identificeren? Identificatie van werknemers is een cruciaal aspect voor de loonadministratie van een werkgever. Immers als de werknemer niet goed geïdentificeerd is wordt de werknemer aangemerkt als een anonieme werknemer. Op het loon moet dan het anoniementarief van 52% worden ingehouden en mag geen heffingskorting worden toegepast (art. 26b Wet op de loonbelasting). Ook werknemers die ingeleend worden, moeten geïdentificeerd worden. Dit kan namelijk de aansprakelijkheid van de inlener beperken, in het geval de uitlener zijn fiscale verplichtingen niet nakomt (art. 34 Invorderingswet). De identificatie van de ingeleende werknemer is ook verplicht op grond van artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen. Op het niet naleven van deze verplichting staat een boete. De identificatieplicht speelt echter niet alleen in de relatie werkgeverwerknemer. Ook als men een bankrekening wil openen is identificatie verplicht. Dit is geregeld in de Wet op de identificatieplicht. Ook de politie en de Dienst inspectie arbeidsverhoudingen etc. kunnen verlangen dat een

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001323 200607474/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A., wonend te Breda, appellant, tegen de uitspraak in zaak no. 05/5140

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07000557 200606955/1. Datum uitspraak: 21 maart 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma A., gevestigd te Honselersdijk, appellante, tegen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO9897

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO9897 ECLI:NL:RBBRE:2010:BO9897 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 24-11-2010 Datum publicatie 05-01-2011 Zaaknummer 10/1362 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9815

ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9815 ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9815 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-08-2012 Datum publicatie 10-10-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 11-6230 WAV Bestuursrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / 9. Inleiding / 11

Inhoudsopgave. Voorwoord / 9. Inleiding / 11 Inhoudsopgave Voorwoord / 9 Inleiding / 11 1 Het toepasselijke recht op de internationale arbeidsovereenkomst / 13 1.1 Inleiding / 13 1.2 Rome I-Verordening en het EVO-Verdrag / 13 1.3 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011

CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Internationaal werkgeverschap CAO-commissie MKB-Nederland 14 juni 2011 Mr. R.A.M. Blaakman/AWVN Senior adviseur internationaal Juridische Zaken 14-6-2011 #479440 1 Hebben jullie in de sector te maken met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 843 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

[appellante], gevestigd te [plaats], waarvan de vennoten zijn [vennoot A], wonend te [woonplaats] en [vennoot B], wonend te [woonplaats],

[appellante], gevestigd te [plaats], waarvan de vennoten zijn [vennoot A], wonend te [woonplaats] en [vennoot B], wonend te [woonplaats], MigratieWeb ve15001357 ECLI:NL:RVS:2015:2506 201407465/1/V6. Datum uitspraak: 5 augustus 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellante], gevestigd te [plaats], waarvan

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110635/1/V1. Datum uitspraak: 15 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve06001069 200601961/1. Datum uitspraak: 2 augustus 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: B., wonend te Heemstede, appellante, tegen de uitspraak in zaak no.

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 30 augustus 2012

No.W /III 's-gravenhage, 30 augustus 2012 ... No.W12.12.0244/III 's-gravenhage, 30 augustus 2012 Bij Kabinetsmissive van 10 juli 2012, no.12.001569, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR

Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR Werkinstructie 2016/2 (SUA) OPENBAAR Aan directeuren IND cc DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 1 juli 2016 Kenmerk Vindplaats Informind/website IND Onderwerp Richtlijnen voor afgifte van arbeidsmarktaantekening

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 17 juni 2009 in zaak nr. 08/2225 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 17 juni 2009 in zaak nr. 08/2225 in het geding tussen: MigratieWeb ve12000534 LJN: BV7275 RAAD VAN STATE 200905593/1/V6. Datum uitspraak: 29 februari 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: [appellante], gevestigd te [plaats] (België),

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2007:BC0116

ECLI:NL:RBLEE:2007:BC0116 ECLI:NL:RBLEE:2007:BC0116 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 28-11-2007 Datum publicatie 13-12-2007 Zaaknummer 07/2779 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Documentnummer. Documentdatum 01-01-1999. Auteur. Titel Verblijfsvergunning en toegang tot de arbeidsmarkt

Documentnummer. Documentdatum 01-01-1999. Auteur. Titel Verblijfsvergunning en toegang tot de arbeidsmarkt Documentnummer ArbeidsRecht 1999/12, 65 Documentdatum 01-01-1999 Auteur Y.H. Dissel * Titel Verblijfsvergunning en toegang tot de arbeidsmarkt Samenvatting Op 1 september 1995 is de Wet arbeid vreemdelingen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op de hoger beroepen van: Raad vanstatc 200904130/1 A/6. Datum uitspraak: 17 augustus 2009 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op de hoger beroepen

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV.

Procedure De leverancier van de goederen vraagt schriftelijk om toelating tot de pilot bij UWV. Pilot kennisindustrie Bijgaand treft u aan informatie over de pilot kennisindustrie, de relevante wet- en regelgeving en het speciale meldingsformulier. Relevante wet- en regelgeving In het kader van de

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2011001 33/1/V6. Datum uitspraak: 20 april 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104354/1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Unieburgers op derdelanders?

Unieburgers op derdelanders? JNVR 2016 35 Potentieel prejudicieel In de rubriek Potentieel Prejudicieel formuleren deskundigen in het Europees migratierecht prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie van de Europese Unie zouden

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201206551/1/V3. Datum uitspraak: 5 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111776/1/V1. Datum uitspraak: 13 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 843 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013 Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers Matthias Lommers 0 Spreker bio Matthias Lommers +32 2 600 65 44 mlommers@deloitte.com Matthias Lommers is senior manager binnen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001324 200608064/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, appellant, tegen

Nadere informatie

Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika

Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika Het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag Sdu J&F - VC:, januari 1994, Aanv. 8 Onderdanen van de Verenigde

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-10-2008 Datum publicatie 29-10-2008 Zaaknummer 200802872/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden p* i.luj mnx nco 1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1994 JE MA NTIEND 959 Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

De grensoverschrijdende zelfstandige: een grijs gebied?

De grensoverschrijdende zelfstandige: een grijs gebied? De grensoverschrijdende zelfstandige: een grijs gebied? Bij een controle door de Arbeidsinspectie worden in de boomgaard van een fruitteeltbedrijf drie Roemenen aangetroffen die daar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015

Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Datum van inontvangstneming : 09/10/2015 Vertaling C-478/15-1 Zaak C-478/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201112631/1/V2. Datum uitspraak: 22 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11720 30 juni 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie en Asiel van 27 juni 2011, nr. 5701102/11, houdende wijziging

Nadere informatie

Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie

Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie Algemene instructie Handhaving Wet arbeid vreemdelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Normatief kader 2.1 Wettelijk kader 2.2 Gedragskader 3. Handhaving 3.1 Inleiding 3.2 Beboetbare feiten 3.2.1 Direct

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Werknemersmobiliteit in de EU:

Werknemersmobiliteit in de EU: Mijke Houwerzijl 23 september 2010 Werknemersmobiliteit in de EU: via vrij verkeer van werknemers en/of diensten? Vrij verkeer EU-burgers in the spotlights Parijs 9 sept 2010: Betoging tegen uitzetting

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 Instantie Datum uitspraak 02-01-2008 Datum publicatie 15-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-319 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2645

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2645 ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2645 Instantie Datum uitspraak 08-06-2012 Datum publicatie 25-07-2012 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer Awb 11/36144 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 25 maart 2004, nummer 2004/25, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 De Minister

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Inleiding In de kabinetsbrief van 18 november 2011 1 is, naar aanleiding van een verzoek van de commissie- Lura, toegezegd te onderzoeken in hoeverre

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen De Wet aanpak schijnconstructies NVRD 18 februari 2016 Onderwerpen presentatie 1. Aanleiding voor en inhoud van de WAS 2. Aansprakelijkheid voor loon door opdrachtgevers keten 3.

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53078 5 oktober 2016 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000211992,

Nadere informatie

op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, P, betreffende na te noemen naheffingsaanslag en beschikking.

op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, P, betreffende na te noemen naheffingsaanslag en beschikking. Gerechtshof te 's-gravenhage tweede meervoudige belastingkamer 18 juli 2002 Nr. BK-00/01752 UITSPRAAK op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur, P, betreffende na te noemen naheffingsaanslag

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 I' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer w ~e' {J.J ::li "~.8 ;.l_~ ( E..::r,",'_ t"::) ('0",,1 l:'jt:: ~~ ~ )(, ::li oe i~..- ~ c:: L'..J Nr. 12/03718 28 maart

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs

Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning voor stagiairs Bijgaand treft u het aanvraagformulier, de checklist en de relevante wet- en regelgeving voor stagiairs aan. Relevante wet- en regelgeving Van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Vertaling C-189/14-1 Zaak C-189/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 april 2014 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BA5374

ECLI:NL:RBSHE:2007:BA5374 ECLI:NL:RBSHE:2007:BA5374 Instantie Datum uitspraak 02-05-2007 Datum publicatie 21-05-2007 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/1608 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013

Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Datum van inontvangstneming : 23/07/2013 Vertaling C-338/13-1 Zaak C-338/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 juni 2013 Verwijzende rechter: Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37043 14 juli 2016 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2016, nr. 2016-0000132835,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201203301/1/V3. Datum uitspraak: 15 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3127

ECLI:NL:RVS:2014:3127 ECLI:NL:RVS:2014:3127 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-08-2014 Datum publicatie 20-08-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201304293/1/V4 Eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35433 11 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 december 2014, nummer WBV 2014/32,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109405/1 /V4. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37085 4 juli 2017 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2017, nr. 2017-0000105451,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 06-12-2011 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer AWB- 11_1954 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2178, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: I. Raad vanstate 201205209/1/V3. Datum uitspraak: 18 juli 201 2 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 079 Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015 Rapportnummer: 2015/010 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : EU/EER nationaliteit gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-03-2016 Datum publicatie 06-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 14610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie