Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie"

Transcriptie

1 Algemene instructie Handhaving Wet arbeid vreemdelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Normatief kader 2.1 Wettelijk kader 2.2 Gedragskader 3. Handhaving 3.1 Inleiding 3.2 Beboetbare feiten Direct beboetbare feiten Samenloop beboetbare feiten Aantal beboetbare feiten Aantal boeterapporten 3.3 Termijnen 3.4 Administratief onderzoek 3.5 Meerdere werkgevers 3.6 Beboeten rechtspersoon 3.7 Beboeten particulieren 3.8 Grensoverschrijdende dienstverlening 3.9 Het opleggen van de bestuurlijke boete 3.10 Bezwaar en beroep 3.11 Samenwerking met derden 4 Strafrechtelijke handhaving Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie

2 1. Inleiding De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In deze interne instructie wordt op hoofdlijnen de werkwijze van de Arbeidsinspectie toegelicht. Eén van de doelstellingen van het SZW-beleid in brede zin is de bevordering van de arbeidsparticipatie. Hiervoor is een breed scala aan instrumenten en middelen beschikbaar. De Wav is een van de instrumenten die bijdraagt aan het realiseren van deze doelstelling door te waarborgen dat het Nederlandse en daarmee gelijkgestelde arbeidsaanbod prioriteit krijgt bij de vervulling van vacatures. Een andere en nauw hiermee samenhangende doelstelling is de bestrijding van illegale tewerkstelling. Illegale tewerkstelling leidt immers tot verdringing van prioriteitgenietend aanbod en dient dan ook om die reden aangepakt te worden. Illegale tewerkstelling gaat dikwijls gepaard met lagere kosten en administratieve besparingen voor de werkgever en leidt daarmee tot een vorm van oneigenlijke concurrentie. Deze oneigenlijke concurrentie is niet alleen ongewenst uit het oogpunt van rechtvaardigheid, maar ook vanwege het feit dat op deze manier de zelfregulerende werking van de arbeidsmarkt wordt verstoord. De controle op de naleving van de Wav vindt plaats via inspecties bij bedrijven, in het kader van projecten en naar aanleiding van meldingen. Tijdens de inspecties wordt indien nodig samengewerkt met andere diensten (o.a. Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst en UWV). Met ingang van 1 januari 2005 vindt de handhaving van de Wav, net als die van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet, voornamelijk bestuursrechtelijk plaats. Uitgangspunt van de invoering van de bestuurlijke boete is het efficiënt treffen van de werkgever die zich schuldig maakt aan illegale tewerkstelling. De werkgever die de Wav overtreedt krijgt lik op stuk. Kern van de bestuursrechtelijke handhaving is een eenvoudige procedure die leidt tot snel opgelegde en hoge boetes: - de eenvoud van de procedure wordt bereikt door ten opzichte van de situatie waarin procesverbaal wordt opgemaakt een aantal activiteiten te laten vervallen. Het opmaken van een voordeelberekening, het nagaan of een vacature is gemeld bij CWI en in een aantal gevallen het onderzoeken van de administratie is niet meer nodig. Informatie die daaruit voortkomt, is immers niet relevant voor het opleggen en voor de hoogte van de bestuurlijke boete. Ook het hanteren van vaste boetebedragen per overtreding en het feit dat nog maar één instantie, de afdeling Bestuurlijke Boete van de Arbeidsinspectie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), beslist of aan de hand van het boeterapport een boete wordt opgelegd dragen bij aan de vereenvoudiging van de procedure. - de snelheid van de procedure komt tot uiting in het hanteren van korte, reële afhandelingstermijnen: termijnen die voldoende tijd bieden om een zaak volledig en naar behoren af te ronden, maar die ook niet ruimer zijn dan nodig. - Illegale tewerkstelling is een ernstige inbreuk op de werking van de arbeidsmarkt. Een boete van per illegaal tewerkgestelde vreemdeling en 4000,- voor de werkgever als natuurlijk persoon staan ook volgens de Tweede Kamer, in verhouding tot de ernst van het beboetbare feit. 2. Normatief kader 2.1 Wettelijk kader Het wettelijk kader bestaat in belangrijke mate uit specifieke wet en regelgeving, i.c. de Wav, lagere regelgeving en beleidsregels waarin taken, bevoegdheden, verplichtingen en beleid van de Arbeidsinspectie zijn neergelegd met betrekking tot de handhaving van die wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving bevatten voorts voor werkgevers en werknemers geldende voorschriften. Behalve aan de Wav is de Arbeidsinspectie bij haar functioneren ook gebonden aan andere wetten en besluiten zoals de Algemene wet bestuursrecht en als sprake is van strafrechtelijke handhaving - de Wet op de economische delicten. 2.2 Gedragskader Van een andere orde, maar evenzeer deel uitmakend van het normatieve kader, is de voor de inspecteurs geldende gedragscode. Deze bevat regels die de Arbeidsinspectie in acht neemt bij de uitvoering van alle handhavende taken. Het gaat hierbij om regels met betrekking tot onder meer de integriteit en persoonlijke veiligheid. Tevens worden regels gegeven over het omgaan met de

3 bevoegdheden die een inspecteur heeft in het kader van toezicht en opsporing. Het gedragskader is te vinden op www. Arbeidsinspectie.nl 3 Bestuursrechtelijke handhaving 3.1 Inleiding Het handhavingsbeleid van de Wav heeft betrekking op werkplekcontroles ter plaatse en op onderzoek van de bedrijfsadministratie. Werkgevers die de wet- en regelgeving overtreden krijgen een sanctie opgelegd. Door het uitvoeren van hercontroles zal de druk op werkgevers bij wie eerder illegale tewerkstelling is vastgesteld om de wet- en regelgeving in acht te nemen hoog worden gehouden. De Wav kent beboetbare feiten en strafbare feiten. Een beboetbaar feit is iedere overtreding van de artikelen 2 en 15 Wav. Van strafbare feiten is sprake bij herhaalde recidive: een beboetbaar feit wordt aangemerkt als een strafbaar feit indien binnen een periode van 48 maanden tweemaal voor eenzelfde feit, elk afzonderlijk in een periode van maximaal 24 maanden voorafgaand aan dat feit een boete is opgelegd en onherroepelijk is geworden. Strafbare feiten zijn in de aard gelijk aan de beboetbare feiten. In het verlengde van de constatering dat de wet beboetbare en strafbare feiten kent, zijn er twee handhavingsinstrumenten: het boeterapport en het proces-verbaal. Naar verwachting zal zo n Meer dan 90 procent van de zaken wordt bestuursrechtelijk afgedaan. Daarom zal in het vervolg van deze instructie alleen worden gesproken over de bestuursrechtelijke handhaving, tenzij anders vermeld. 3.2 Beboetbare feiten Direct beboetbare feiten De beboetbare feiten in de Wav zijn direct beboetbaar. Dit betekent dat als een dergelijk feit is geconstateerd er een boeterapport wordt opgemaakt en dat niet eerst een waarschuwing wordt gegeven. De Wav kent de volgende beboetbare feiten: Artikel 2 lid 1: tewerkstelling vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning Artikel 15 lid 1: administratieve verplichting van de formele werkgever ten opzichte van de feitelijke werkgever of de inlener bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en bij aanneming van werk Artikel 15 lid 2: administratieve verplichting van de feitelijk werkgever of de inlener bij het inlenen van arbeidskrachten en bij uitbesteding van werk Artikel 15 lid 3: bewaarplicht afschriften identiteitsbewijzen van vreemdelingen bij het inlenen van arbeidskrachten en bij uitbesteding van werk Artikel 15 lid 4: toonplicht identiteitsbewijs door de vreemdeling aan de feitelijke werkgever of de inlener. Artikel 18 lid 2: medewerkingsplicht Artikel 2 lid 1 verbiedt de werkgever een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning. In de wet is bepaald dat deze verbodsbepaling niet geldt ten aanzien van de tewerkstelling van een aantal categorieën vreemdelingen. De belangrijkste categorieën zijn EER-onderdanen (exclusief Roemenen en Bulgaren), en vreemdelingen met een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn in het Besluit ter uitvoering van de Wav categorieën werkzaamheden opgenomen waarvoor, onder nadere randvoorwaarden, geen tewerkstellingsvergunning is vereist. Is een dergelijke uitzonderingsbepaling van toepassing, dan is geen sprake van een beboetbaar feit op grond van artikel 2 lid 1 van de Wav. Artikel 15 heeft betrekking op àlle vreemdelingen die worden in- of uitgeleend of waarbij sprake is van aanneming van werk, ook als zij legaal in Nederland verblijven en de werkgever hen zonder tewerkstellingsvergunning mag laten werken. Omdat de uitzonderingsbepalingen in de artikelen 3 en 4 van de Wav slechts betrekking hebben op artikel 2 van de Wav (i.c. de vergunningplicht) vallen ook vreemdelingen die vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld alle EER-onderdanen, onder de werkingssfeer van artikel 15. Artikel 15 lid 1 bevat een verplichting voor de uitlener en de (onder-)aannemer, artikel 15 lid 2 en 3 bevatten verplichtingen voor de inlener en de opdrachtgever. Deze drie leden van artikel 15 zijn direct beboetbaar.

4 Artikel 15 lid 4 bevat een verplichting voor de tewerkgestelde vreemdeling. Deze dient zijn identiteitsbewijs op verzoek af te geven aan de feitelijke werkgever of de inlener, zodat die in de gelegenheid is er een afschrift van te maken. Artikel 18 lid 2 stelt het niet naleven van artikel 5:20 uit de Algemene wet bestuursrecht beboetbaar voor zover het betrekking heeft op het meewerken aan de vaststelling van de identiteit van degene die voor belanghebbende arbeid verricht of heeft verricht Samenloop beboetbare artikelen Een overtreding van artikel 2 lid 1 kan gepaard gaan met een overtreding van artikel 15 lid 1, 2 en/of 3. De beboetbare feiten worden onafhankelijk van elkaar beboet. De beboetbare feiten worden per werkgever wel in één boeterapport opgenomen. Als sprake is van bijvoorbeeld het doorlenen van personeel is het mogelijk dat eenzelfde werkgever zowel artikel 15 lid 1 als artikel 15 lid 2/3 overtreedt. Een overtreding van artikel 18 lid 2 kan niet samengaan met een overtreding van artikel 2 lid 1 of artikel 15 lid 1, 2 en/of 3. Artikel 18 lid 2 stelt het niet meewerken van een werkgever aan het vaststellen van de identiteit van een werkzame persoon beboetbaar. Als de werkgever niet meewerkt en de identiteit van de werkzame persoon niet kan worden vastgesteld, kan een overtreding van artikel 2 of artikel 15 niet vastgesteld worden. Immers: zo lang de identiteit niet bekend is, kan niet worden geconcludeerd dat de werkzame persoon vreemdeling is. Als na vordering van de medewerking de identiteit alsnog wordt vastgesteld en het om een vreemdeling gaat voor wie de werkgever niet beschikt over een tewerkstelling, wordt een boeterapport artikel 2 lid 1 opgemaakt. Bij niet naleving van artikel 15 lid 1, 2 en/of 3 wordt dan ook daarvoor een boeterapport. Het niet kunnen samengaan van overtredingen geldt alleen ten aanzien van dezelfde werkzame persoon. Als het om meerdere werkzame personen gaat is het wel mogelijk om voor de één een boeterapport artikel 18 lid 2 op te maken en voor de ander een boeterapport artikel 2 lid 1 en/of artikel 15 lid 1, 2 en/of Aantal beboetbare feiten Elke vreemdeling die door een werkgever wordt tewerkgesteld zonder dat deze werkgever voor hem beschikt over een tewerkstellingsvergunning, levert een afzonderlijk beboetbaar feit op. Dit wordt als zodanig in het boeterapport opgenomen. Dit geldt ook ten aanzien van de in artikel 15 opgenomen verplichtingen bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of het aannemen van werk en ten aanzien van de in de Awb opgenomen medewerkingsplicht. Iedere overtreding ten opzichte van elke vreemdeling is een afzonderlijk beboetbaar feit dat in het boeterapport wordt vermeld. Het boeterapport kent geen maximum aantal beboetbare feiten. In het verlengde daarvan is er geen maximum verbonden aan de uiteindelijk op te leggen boete. In de Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen zijn de wijze van berekening van de boete en de boetenormbedragen aangegeven Aantal boeterapporten Een boeterapport wordt opgemaakt per inspectie of administratief onderzoek. Als tijdens een onderzoek dat volgt op een inspectie nieuwe beboetbare feiten worden geconstateerd, dan worden deze in hetzelfde boeterapport opgenomen. Beboetbare feiten uit los van elkaar staande inspecties en/of onderzoeken worden niet samengevoegd maar als aparte zaken beschouwd. In een situatie dat twee of meer werkgevers ten aanzien van dezelfde vreemdelingen hebben gehandeld in strijd met de Wav, ontvangen alle werkgevers een afzonderlijk boeterapport waarin alle door de desbetreffende werkgever begane beboetbare feiten zijn vermeld. 3.3 Termijnen Voor het opmaken van het boeterapport en het opleggen van de boete gelden de volgende termijnen. Het opmaken van het boeterapport dient volgens de wet zo spoedig mogelijk na constatering van het beboetbare feit (artikel 18b, eerste lid, Wav) plaats te vinden. De termijn voor het opmaken van de boetebeschikking is wettelijk vastgesteld (artikel 19e lid 3 Wav): - het opmaken van de boetebeschikkingen door de boeteoplegger dient te zijn afgerond binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 13 weken na ontvangst van het boeterapport. Deze termijn is een termijn van orde; overschrijding van de termijn houdt niet in dat geen boete meer kan worden opgelegd. De bevoegdheid om een boete op te leggen vervalt niet eerder dan twee jaar na de dag

5 waarop het beboetbare feit is geconstateerd. Ook als de betrokken vreemdeling al dan niet doordat zijn verblijfsrechtelijke positie is gewijzigd inmiddels vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt heeft verkregen, zal beboeting plaatsvinden zolang de periode van 2 jaar nog niet is verstreken. 3.4 Administratief onderzoek Administratief onderzoek kan worden uitgevoerd in de volgende situaties: - als sprake is van (toezicht)projecten waarin is aangegeven, dat administratief onderzoek zal worden gedaan; - als administratief onderzoek nodig is om het werkgeverschap (bij meerdere werkgevers) aan te tonen; - als sprake is of lijkt te zijn van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of aanneming van werk, d.w.z. als de verplichtingen uit artikel 15 Wav van toepassing zijn; - als sprake is van herhaalde recidive en dus van strafrechtelijke afdoening. Als geen van deze voorwaarden van toepassing is, wordt door de Arbeidsinspectie in principe geen administratief onderzoek gedaan. 3.5 Meerdere werkgevers Indien sprake is van meerdere werkgevers, zoals bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en aanneming van werk, geldt het volgende. Tegen elke werkgever die betrokken is bij de illegale tewerkstelling van de vreemdeling of die niet voldoet aan de medewerkingsplicht wordt een apart boeterapport opgemaakt. Deze boeterapporten zullen dan geheel of ten dele op hetzelfde beboetbare feit ten opzichte van dezelfde vreemdelingen betrekking hebben. In principe wordt tegen alle werkgevers in de keten een boeterapport opgemaakt. 3.6 Beboeten rechtspersoon In beginsel wordt een boeterapport opgemaakt tegen de rechtspersoon. De vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen zijn met de rechtspersoon gelijkgesteld. In de situatie waarbij tevens sprake is van een feitelijk leidinggevende kan behalve tegen de rechtspersoon ook tegen deze feitelijk leidinggevende een boeterapport worden opgemaakt. Bij feitelijk leidinggeven gaat het om de betrokkenheid van de belanghebbende bij de verboden gedraging in kwestie. De feitelijk leidinggevende dient kennis te hebben van de verboden gedraging en hier ook zeggenschap over te hebben. 3.7 Beboeten particulieren Het verbod om een vreemdeling arbeid te laten verrichten in Nederland zonder te beschikken over een tewerkstellingsvergunning geldt ook ten aanzien van de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten (de particulier); Er wordt dus ook een boeterapport opgemaakt bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen door een particulier. Ook de particulier dient zich dus te vergewissen van de identiteit en verblijfsstatus van degene die in zijn opdracht of ten behoeve van hem (bijvoorbeeld als eigenaar van een huis) diensten verricht. Hij moet zonodig een tewerkstellingsvergunning aanvragen. De Arbeidsinspectie maakt, gelet op het door haar gevoerde beleid, een uitzondering voor de situatie waarin de particulier een opdracht tot het verrichten van huishoudelijke of persoonlijke diensten verleend aan een bedrijf en er voor die particulier redelijkerwijs geen aanwijzingen zijn dat dit bedrijf vreemdelingen illegaal tewerkstelt. Deze aanwijzingen worden niet aanwezig geacht als: - de opdracht verleend wordt aan een erkend bedrijf uit Nederland of een land waarvan de werknemers vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, èn; - voor het uitvoeren van de opdracht een prijs wordt betaald die gebruikelijk is voor de te verrichten werkzaamheden, èn; - de arbeid plaats vindt gedurende hiervoor gebruikelijke uren. Onder deze omstandigheden wordt geen boeterapport opgemaakt tegen de particulier, maar wel tegen het bedrijf dat de opdracht uitvoert. Er wordt vanuit gegaan dat de overtreding de particulier niet verwijtbaar is. Het feit dat de particulier niet afdoende heeft gecontroleerd of degene die in opdracht van hem persoonlijke of huishoudelijke diensten verricht daartoe wel gerechtigd is, wordt hem in deze situatie niet aangerekend.

6 In overige gevallen, bijvoorbeeld als de particulier niet een bedrijf inschakelt maar zelf personen opdracht geeft tot het verrichten van huishoudelijke of persoonlijke diensten of als hij de opdracht aan een bedrijf geeft, maar op grond van de aard van het bedrijf, de gevraagde prijs en/of de werktijden vermoedens kan hebben van ontduiking van wettelijke normen, wordt wel een boeterapport opgemaakt tegen de particulier en indien aanwezig het bedrijf dat de opdracht uitvoert. Van belang is of de particulier wist of kon weten dat er sprake was van illegale tewerkstelling. Particulier en artikel 15 Wav Artikel 15 wordt niet gehandhaafd bij een particulier. Redelijkerwijs kan niet van een particulier verwacht worden dat hij afschriften van kopieën van ID-bewijzen, na deze op juistheid te hebben gecontroleerd, in zijn administratie opneemt en bewaart. Daarom worden geen boeterapporten voor artikel 15 opgemaakt als de feitelijke tewerkstelling bij de particulier plaatsvindt. Ook tegen de betrokken aannemer wordt dan geen boeterapport opgemaakt. Is de particulier onderdeel van een langere keten (bv. aannemer - onderaannemer - particulier), dan worden wel boeterapporten artikel 15 opgemaakt voor de beboetbare feiten tussen aannemer en onderaannemer, maar niet voor zover het beboetbare feiten tussen onderaannemer en particulier betreft. 3.8 Grensoverschrijdende dienstverlening Onder grensoverschrijdende dienstverlening wordt in dit kader verstaan: het werken door vreemdelingen in Nederland, voor zover het tijdelijke arbeid betreft welke strekt ter uitvoering van een contract tot dienstverlening, gesloten met een dienstverlener welke is gevestigd buiten Nederland in een van de landen die behoren tot de E.E.R. of in Zwitserland. De vreemdelingen moeten wel gerechtigd zijn om ook in het land van de dienstverlener de desbetreffende arbeid te verrichten en moeten in dat land legaal verblijf hebben. Bij grensoverschrijdende dienstverlening, niet zijnde de dienstverlening die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, is voor de tewerkstelling van vreemdelingen geen tewerkstellingsvergunning nodig als de werkzaamheden voor aanvang ervan zijn gemeld bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen. Dit is de zogenaamde notificatieplicht. Als geen notificatie heeft plaatsgevonden of als de notificatie niet volledig was, is een tewerkstellingsvergunning vereist. Indien de tewerkstellingsvergunning ontbreekt is sprake van een direct beboetbaar feit, namelijk een overtreding van artikel 2 lid 1 Wav. Zowel tegen de buitenlandse dienstverlener als tegen de Nederlandse werkgever bij wie de dienstverlening feitelijk plaatsvindt en eventuele intermediairs zal de toezichthouder een boeterapport opmaken. Na constatering van het beboetbare feit wordt aan de buitenlandse dienstverlener de mogelijkheid geboden om binnen 14 dagen vanaf het moment van constatering alsnog aan de notificatieplicht te voldoen. Ook de Nederlandse werkgever wordt als belanghebbende over deze mogelijkheid tot notificatie achteraf geïnformeerd. Notificatie achteraf maar binnen de termijn van 14 dagen is een matigingsgrond als bedoeld in beleidsregel 5 van de Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen. De matiging geldt zowel de boete voor de buitenlandse dienstverlener als de boete voor de werkgever bij wie de tewerkstelling feitelijk plaats heeft gevonden en de intermediair. De boete-oplegger beslist of er daadwerkelijk sprake is van een notificeerbare situatie, zodat matiging van de boete gerechtvaardigd is. De toezichthouder zal zowel de buitenlandse dienstverlener als de Nederlandse werkgever en intermediairs over deze mogelijkheid tot notificatie achteraf zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. De termijn van 14 dagen wordt niet verlengd als de buitenlandse dienstverlener deze schriftelijke mededeling niet of pas na verloop van een aantal dagen bereikt, bijvoorbeeld omdat de juiste adresgegevens niet of niet tijdig beschikbaar zijn of de mededeling pas na verloop van een aantal dagen wordt bezorgd. Overigens heeft de notificatie geen terugwerkende kracht. Als de werkzaamheden tijdens de voormelde termijn van 14 dagen worden gecontinueerd terwijl de notificatie nog niet heeft plaatsgevonden, blijft sprake van een beboetbaar feit. Pas na volledige melding is de tewerkstelling legaal, indien sprake is van een notificeerbare situatie. De notificatie ontheft de dienstverleners en de werkgever waar de werkzaamheden feitelijk plaatsvinden niet van de verplichtingen welke hen worden opgelegd in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen.

7 3.9. Het opleggen van de bestuurlijke boete Het proces het opleggen van een bestuurlijke boete ziet er in grote lijn als volgt uit: 1. De overtreding wordt geconstateerd door de inspecteur en het boeterapport wordt aan de overtreder aangezegd. 2. Het boeterapport wordt door de inspecteur opgemaakt en toegezonden aan de afdeling Bestuurlijke Boete van de Arbeidsinspectie. 3. Een kopie van het boeterapport wordt door de inspecteur aan de overtreder gezonden. Hiermee eindigt de rol van de inspecteur in deze en neemt de afdeling Bestuurlijke Boete het vervolgtraject op zich. 4. Het rapport wordt inhoudelijk beoordeeld. 5. De overtreder wordt per kennisgeving meegedeeld dat de Arbeidsinspectie voornemens is een boete op te leggen. De overtreder wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze daarop in te brengen De zienswijze wordt beoordeeld en er wordt (afhankelijk van de beoordeling van de zienswijze) een beschikking verzonden waarin de boete wordt opgelegd. De zienswijze kan overigens ook een matiging van de boete tot gevolg hebben. Ook kan er besloten worden van boeteoplegging af te zien. De boetehoogte wordt bepaald met inachtneming van de Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen (zie Tegen een boetebeschikking kan binnen zes weken na de verzending ervan een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet op schrift worden gesteld, het moet de gronden van het bezwaar bevatten, het moet ondertekend zijn en het moet duidelijk zijn tegen welke beschikking het bezwaarschrift is gericht. Zo mogelijk dient daartoe een afschrift van de bestreden boetebeschikking te worden meegezonden. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd bij de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken van de Arbeidsinspectie Bezwaar en beroep Naar aanleiding van het bezwaarschrift wordt de boetebeschikking heroverwogen. Heroverweging houdt in dat bij de beoordeling van het bezwaarschrift rekening wordt gehouden met de op dat moment bekende feiten en omstandigheden, jurisprudentie, wet- en regelgeving en beleid. Voorafgaand aan het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Op basis van alle aangedragen argumenten en informatie wordt de beslissing op het bezwaarschrift door de Directeur van de Arbeidsinspectie genomen. Tegen een beslissing op bezwaarschrift staat binnen zes weken beroep open bij de Arrondissementsrechtbank. Het adres van de betreffende rechtbank wordt onder de beschikking op het bezwaarschrift vermeld. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de boete, ook als een bezwaarschriftprocedure loopt, gewoon moet worden betaald. Indien het bezwaar tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de boetebeschikking leidt, wordt het reeds betaalde boetebedrag terugbetaald, onder vergoeding van de wettelijke rente, berekend vanaf het moment van de betaling. Indien de indiener van een bezwaarschrift tevens wil bereiken dat hij (voorlopig) de boete niet hoeft te betalen, kan hij daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. De rechtbank bepaalt of zij dat verzoek toewijst. Het is ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Meer informatie daarover is opgenomen in de brochure, die met de boetebeschikking wordt meegestuurd Samenwerking met derden De Arbeidsinspectie werkt waar nodig en mogelijk samen met andere organisaties. De Arbeidsinspectie participeert in de multidisciplinaire interventieteams waarvan tevens de Belastingdienst, UWV, SVB en gemeenten deel uitmaken. Met Belastingdienst en UWV zijn convenanten gesloten over de uitwisseling van gegevens. Ook met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt samengewerkt. Arbeidsinspectie en SIOD hebben hun samenwerkingsafspraken in een convenant neergelegd. Voorts wordt tijdens inspecties en daarbuiten samengewerkt met onder andere de 1 Op grond van artikel 18f WML

8 Vreemdelingenpolitie. 4 Strafrechtelijke handhaving Proces-verbaal dient te worden opgemaakt in geval van herhaalde recidive conform artikel 19c Wav. Van herhaalde recidive is sprake als tweemaal binnen een aan de dag van het constateren van het beboetbare feit voorafgaande periode van 48 maanden, met respectievelijke tussenliggende perioden van ten hoogste 24 maanden, voor een beboetbaar feit bestaande uit het niet naleven van dezelfde wettelijke verplichting een boete is opgelegd die onherroepelijk is geworden. Bij elke overtreding van de Wav dient te worden nagegaan of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan volgt strafrechtelijke afdoening van de overtreding en maakt de inspecteur een procesverbaal op. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan volgt bestuursrechtelijke afdoening en maakt de inspecteur een boeterapport op.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 1 Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

3 Algemene Rekenkamer, Fraudebestrijding: Stand van zaken 2004. Tweede Kamer 2004-2005, 29810, nrs 1-2.

3 Algemene Rekenkamer, Fraudebestrijding: Stand van zaken 2004. Tweede Kamer 2004-2005, 29810, nrs 1-2. Bestuursrechtelijke handhaving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 1. Inleiding De regering heeft fors ingezet op de aanpak van illegale tewerkstelling en uitbuiting van illegale werknemers. Een van de initiatieven

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte) Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze Memorie van antwoord

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken

EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014.

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 075 Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement door het

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering

2) Wettelijke verplichtingen, Zorgplicht, Aansprakelijkheid en Verzekering Specifieke voorwaarden van toepassing op overeenkomsten inzake toegang tot en gebruik van onderhouds- en andere technische voorzieningen, outillage en/of (opstel)terreinen van NedTrain 1) Definities Medegebruiker:

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 385 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 De directeur van het cluster Werk en Inkomen, Gelezen het voorstel van 23 januari 2015; gelet op artikel 18a van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien.

3.3 Openbaarmaking Het ontsluiten van informatie op zodanige wijze dat een ieder de betreffende informatie kan inzien. Bijlage 33 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Beleidsregel Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wobbesluiten en beslissingen op bezwaar De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid

Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Reglement Awb-bezwaarprocedure vrijstellingsverzoeken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn

Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn Schaken met de WWZ Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn 1 Volkskrant 23 maart 2015 2 Schijnconstructies Constructies, al dan niet grensoverschrijdend,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

1. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2. [appellant sub 2], gevestigd te [plaats], appellanten,

1. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2. [appellant sub 2], gevestigd te [plaats], appellanten, 201409962/1/V6. Datum uitspraak: 7 oktober 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2. [appellant sub 2], gevestigd te

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Vreemdelingen en werk. Informatie voor werkgevers

Vreemdelingen en werk. Informatie voor werkgevers Vreemdelingen en werk Informatie voor werkgevers Inhoudsopgave Vreemdelingen en werk 4 Wanneer bent u werkgever volgens de Wet arbeid vreemdelingen? 5 Wat betekent dit voor u als particulier? 6 Wie mag

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa

Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Bijlage 2 Analyse van het Belgische meldingssyteem Limosa Inleiding In de kabinetsbrief van 18 november 2011 1 is, naar aanleiding van een verzoek van de commissie- Lura, toegezegd te onderzoeken in hoeverre

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. WWB: de Wet werk en bijstand; b. IOAW:

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 juli 2005 Rapportnummer: 2005/215

Rapport. Datum: 25 juli 2005 Rapportnummer: 2005/215 Rapport Datum: 25 juli 2005 Rapportnummer: 2005/215 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Hilversum: hem niet tijdig op de hoogte heeft gebracht van

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) in Drenthe

Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) in Drenthe Bijlage 1 Toepassingskader Bestuurlijke Strafbeschikking milieu (BSBm) in Drenthe Voor de toepassing van de BSBm in Drenthe is een toetsingskader gemaakt waarin de kaders vermeld staan die gelden voor

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Handhaven voor inspecteurs

Handhaven voor inspecteurs Handhaven voor inspecteurs Sabine van den Hoek VNG Eveline Roijakkers/Mandy van Ommeren GG&GD Utrecht Wencke Thijssen gemeente Gouda 1 oktober 2013 Welkom en inleiding Wat gaan we bespreken? Wat is handhaven?

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L)

Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. gemeente Bergen (L) Beleidsregels Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gemeente Bergen (L) Door de gemeente Bergen worden jaarlijks veel omgevingsvergunningen verleend, zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Nadere informatie