Documentnummer. Documentdatum Auteur. Titel Verblijfsvergunning en toegang tot de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentnummer. Documentdatum 01-01-1999. Auteur. Titel Verblijfsvergunning en toegang tot de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Documentnummer ArbeidsRecht 1999/12, 65 Documentdatum Auteur Y.H. Dissel * Titel Verblijfsvergunning en toegang tot de arbeidsmarkt Samenvatting Op 1 september 1995 is de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 1994, 959) in werking getreden. Op grond van deze wet wordt een restrictief beleid toegepast met betrekking tot de toegang van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Een van de doelstellingen van de wet is de bestrijding van illegale tewerkstelling. In dit artikel zal worden ingegaan op de vraag wanneer het ontbreken van een geldige verblijfsvergunning leidt tot het verbod voor de werkgever om de desbetreffende vreemdeling werkzaamheden te laten verrichten en welke consequenties een dergelijk verbod kan hebben voor het dienstverband. Tekst Inleiding Ten tijde van de inwerkingtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) zijn verschillende artikelen gepubliceerd, waarin de belangrijkste bepalingen uit de WAV alsmede de problematiek van het ontslag van illegale werknemers worden uiteengezet. 1 Inmiddels is de WAV gewijzigd met betrekking tot vreemdelingen die wel rechtmatig in Nederland verblijven, maar niet meer beschikken over een voor arbeid geldige vergunning tot verblijf. In de meeste gevallen gaat het daarbij om vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken en die daartegen bezwaar hebben gemaakt en gedurende deze procedure in Nederland mogen verblijven. Hierna zal deze wijziging van de WAV na een korte schets van de WAV en het vereiste van een tewerkstellingsvergunning worden behandeld. Daarna komt een aantal recente uitspraken in verband met de beëindiging van het dienstverband wegens het ontbreken van de vereiste vergunning(en) aan de orde, waarbij wordt ingegaan op de vraag of de rechtspraak - zoals een paar jaar geleden werd verwacht - het ontbreken van een vereiste vergunning sinds de inwerkingtreding van de WAV vaker aan de werkgever toerekent. (1 van 7) :04:18

2 De WAV De WAV heeft de oude Wet arbeid buitenlandse werknemers (WABW) vervangen. Toen de economische groei in de jaren zeventig stagneerde, werd de roep om een restrictief en genuanceerd toetsingsbeleid met betrekking tot arbeidsimmigratie sterker. In 1979 trad de WABW in werking, maar door de toename van de migratie, de uitbreiding van de Europese Unie en de nog steeds groeiende werkloosheid bestond in de jaren negentig behoefte aan een meer gestructureerde en heldere wet: de WAV. 2 De doelstelling van de WABW is in de WAV gehandhaafd, te weten de restrictieve toelating van arbeidsmigranten, de verbetering van de allocatie op de arbeidsmarkt, de bestrijding van illegale tewerkstelling en een zo groot mogelijke vrijheid van arbeidskeuze voor eenmaal duurzaam tot Nederland toegelaten vreemdelingen en de rechtspositie van vreemdelingen. 3 Uitgangspunt van de WAV is dat voor iedere vreemdeling (art. 1 Vreemdelingenwet (VW): degene die niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld) een tewerkstellingsvergunning moet worden aangevraagd. Op deze regel bestaat wel een groot aantal uitzonderingen. Zo geldt het verbod op grond van art. 3 en 4 WAV niet voor werknemers die op grond van internationale regels zijn vrijgesteld, waaronder werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER), vreemdelingen die beschikken over een vergunning tot verblijf als zelfstandige waarmee de arbeid mag worden verricht en vreemdelingen die beschikken over een aantekening op hun verblijfsvergunning dat arbeid vrij is toegestaan, zoals vreemdelingen aan wie het is toegestaan voor onbepaalde duur in Nederland te verblijven en zij die drie jaar hebben beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Indien een vreemdeling niet beschikt over een geldige verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' is het de werkgever op grond van art. 2 WAV in beginsel verboden om de vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten. Overtreding van het verbod is strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). Op overtreding staan boetes van maximaal f (indien de werkgever een natuurlijke persoon is) en f (indien de werkgever een rechtspersoon is) respectievelijk zes maanden hechtenis voor elke illegaal werkende vreemdeling die in een bedrijf wordt aangetroffen. In de WAV is bovendien bepaald dat wanneer een werkgever in strijd met art. 2 handelt, de vreemdeling geacht wordt ten minste zes maanden voor de werkgever werkzaam te zijn geweest tegen een beloning en een arbeidsduur die in de desbetreffende bedrijfstak gebruikelijk zijn. Van overtreding van de WAV is echter geen sprake indien de vreemdeling beschikt over een zogenaamde sticker in het paspoort met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'. Het is voor de beantwoording van de vraag of een tewerkstellingsvergunning op grond van de WAV is vereist, derhalve van belang om te weten wanneer een werknemer over een dergelijke sticker in het paspoort kan beschikken. Bij het ontbreken van de sticker zal de werkgever immers een tewerkstellingsvergunning voor de werknemer moeten aanvragen. De sticker kan sinds 5 december 1997 in bepaalde gevallen door de vreemdelingenpolitie worden afgegeven indien een verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' wordt ingetrokken. Alvorens de mogelijkheid van het verkrijgen van de sticker verder te bespreken, zal hierna eerst worden ingaan op de wijze waarop voor deze datum werd omgegaan met tewerkstelling van vreemdelingen die vrij waren op de arbeidsmarkt, maar waarvan de verblijfsvergunning werd ingetrokken en die daardoor niet langer in het bezit waren van een voor arbeid geldige verblijfsvergunning.

3 Intrekking verblijfsvergunning In 1996 werd door de auteurs M.P. Roest en E. Krens in dit blad verwezen naar een brief van de Staatssecretaris van Justitie aan mr. A.J. Dondorp van 8 januari 1996 (gedeeltelijk gepubliceerd in Migrantenrecht 1996/3, p. 68 e.v.). 4 De staatssecretaris maakt in deze brief kenbaar dat indien een verleende verblijfsvergunning waarmee de vreemdeling vrij is op de arbeidsmarkt, wordt ingetrokken dan wel niet meer wordt verlengd en de vreemdeling de procedure in Nederland mag afwachten, hij niet langer in het bezit is van een voor arbeid geldige verblijfsvergunning in de zin van de WAV. Voor een werkgever betekent dit dat hij een vergunning moet aanvragen om de vreemdeling te laten werken, die formeel getoetst zou moeten worden aan de weigeringsgronden van de WAV (waaronder het vereiste van prioriteitgenietend aanbod). Voor een vreemdeling die al bij een werkgever werkt, werd dit niet rechtvaardig geacht. Om deze reden was met de ministeries van SZW en Justitie afgesproken dat wanneer een vreemdeling al bij een werkgever werkt, de tewerkstellingsvergunning zonder toets aan de WAV kon worden verleend. Wel diende de aanvraag volledig te worden getoetst aan de weigeringsgronden van de WAV indien de vreemdeling bij een nieuwe werkgever zou gaan werken. Verder werd afgesproken dat een werkgever geen tewerkstellingsvergunning nodig had voor vreemdelingen die in aanmerking kwamen voor voortgezet verblijf na verbreking van de relatie of het huwelijk en vreemdelingen die verlenging van hun verblijfsvergunning hadden aangevraagd en de beslissing daarop werd genomen nadat de geldigheidsduur van de vergunning was verlopen. Inmiddels is bij besluit van 14 november 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de WAV (Stb. 1997, 583) een einde gemaakt aan de in de brief van de staatssecretaris genoemde praktijk doordat in de AMvB ter uitvoering van de WAV (Stb. 1995, 406) een nieuw art. 1b is toegevoegd. 5 Aan vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' is ingetrokken, kan in de periode dat zij in afwachting zijn van de beslissing op hun verzoek om voortgezet verblijf toe te staan, in het paspoort een sticker worden geplaatst met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'. Vreemdelingen kunnen in deze periode met de sticker ook zonder tewerkstellingsvergunning worden tewerkgesteld. De regel is bedoeld voor vreemdelingen die een afhankelijke verblijfstitel, dat wil zeggen gekoppeld aan de relatie met een Nederlander of Nederlands ingezetene, hadden en op die titel vrij waren arbeid te verrichten. Bij het vervallen van de grond voor de afhankelijke titel, zou de vreemdeling zonder bovengenoemde regel slechts met een tewerkstellingsvergunning werkzaamheden mogen verrichten. Indien de tewerkstellingsvergunning in een dergelijk geval zou worden geweigerd, is de werkgever genoodzaakt om het dienstverband met de vreemdeling te beëindigen, waarover hierna meer. De werkgever loopt immers het risico van strafvervolging indien hij de illegale werknemer zonder vergunning tewerkstelt. Deze beëindiging zou achteraf gezien echter onnodig kunnen blijken indien de vreemdeling naderhand alsnog voortgezet verblijf wordt toegestaan en dan de beschikking krijgt over een geldige vergunning met (weer) de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'. Om dit te voorkomen is besloten dat in het kader van de uitvoering van de VW bij inname van de verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' een sticker in het paspoort wordt aangebracht, met daarop dezelfde aantekening. Deze sticker als bedoeld in D12-1 Vreemdelingencirculaire (Vc), in combinatie met de wijziging van de WAV, brengt derhalve mee dat (3 van 7) :04:18

4 vreemdelingen, al dan niet in het bezit van een werkkring, die vrij tot de Nederlandse arbeidsmarkt waren toegelaten en bij het toestaan van voortgezet verblijf wederom vrij tot de Nederlandse markt zullen worden toegelaten, gedurende de periode waarin zij niet langer over een verblijfsvergunning beschikken, maar wel in Nederland mogen verblijven, hun vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt behouden. De sticker is geldig totdat is beslist dat de vreemdeling in Nederland mag blijven (dan ontvangt hij een nieuw verblijfsdocument) dan wel dat hij Nederland wordt uitgezet. Wat nu als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken waarop niet de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' is vermeld? Komt de vreemdeling ook dan in aanmerking voor een sticker op grond waarvan arbeid is toegestaan? Nee, het besluit beoogt uitsluitend de situatie die bestond ten tijde van het intrekken van de verblijfsvergunning te continueren, namelijk de vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Het is op grond van het besluit uitgesloten dat de vreemdeling die ten tijde van de intrekking van de verblijfsvergunning geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt had, deze toegang door middel van een sticker wel zou kunnen krijgen. In een dergelijke situatie is het de werkgever derhalve verboden de werknemer zonder tewerkstellingsvergunning werkzaamheden te laten verrichten. Hierna wordt ingaan op de mogelijkheden voor de werkgever om in dat geval het dienstverband te beëindigen. Beëindiging dienstverband Een werkgever doet er goed aan bij indiensttreding van een buitenlandse werknemer de verblijfsstatus te verifiëren. Indien blijkt dat het de werknemer niet vrijstaat werkzaamheden te verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning, zal de werkgever deze vergunning moeten aanvragen alvorens hij van de diensten van de werknemer kan gebruikmaken. Maar stel nu dat de werkgever er pas enige tijd nadat de werknemer werkzaam is, achter komt dat hij een tewerkstellingsvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij zich dat niet had gerealiseerd of omdat de status van de werknemer tijdens het dienstverband is veranderd als gevolg waarvan alsnog een tewerkstellingsvergunning nodig is (er wordt geen sticker afgegeven). De werkgever zal dan het dienstverband willen beëindigen, omdat hij strafbaar is indien hij de werknemer laat werken. In de rechtspraak is diverse malen geoordeeld over de vraag of een dienstverband kan worden beëindigd wegens het ontbreken van de vereiste tewerkstellingsvergunning. Allereerst wordt verwezen naar het jurisprudentieoverzicht van M.P. Roest en E. Krens (zie noot 4) alsmede de artikelen van R.E.N. Ploum, M.A. de Blécourt-Wouterse en C. van Steenderen-Koornneef. 6 Niet lang na de inwerkingtreding van de WAV werd onder anderen door M.P. Roest en E. Krens de verwachting uitgesproken dat de rechtspraak het ontbreken van een vereiste tewerkstellingsvergunning vaker zou toerekenen aan de werkgever. Hieronder wordt een drietal recente uitspraken besproken teneinde te bezien of ruim vier jaar na de inwerkingtreding van de WAV inderdaad kan worden geconcludeerd dat het risico van het ontbreken van de vereiste vergunning verschuift van de werknemer naar de werkgever. De Rechtbank Rotterdam besliste in haar uitspraak van 13 maart 1997 (JAR 1997/99) in hoger beroep over de vraag of een gegeven ontslag van een illegale werknemer als kennelijk onredelijk moest worden beschouwd. De werkgever had de arbeidsovereenkomst met een werknemer die vier jaar bij hem in dienst was geweest, met toestemming van de RDA opgezegd, omdat de werknemer illegaal in Nederland verbleef en hij hem zonder tewerkstellingsvergunning niet tewerk kon stellen. Daarbij had (4 van 7) :04:18

5 de werkgever de werknemer geen vergoeding aangeboden. Nadat de kantonrechter de vordering van de werknemer uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag had afgewezen, oordeelde de rechtbank dat het ontslag inderdaad kennelijk onredelijk was en kende zij aan de werknemer een vergoeding toe met toepassing van een correctiefactor van 0,5. De rechtbank oordeelde dat indien de werkgever - op het moment dat het arbeidscontract werd gesloten - wist of behoorde te weten dat de werknemer geen verblijfsvergunning had, het ontslag als kennelijk onredelijk moest worden beschouwd, indien de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig waren in vergelijking met het belang van de werkgever. In dit geval was niet gebleken dat de werkgever bij indiensttreding niet wist dat de werknemer een buitenlandse werknemer was. De rechtbank merkte op dat het verbod om een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten, zich richt tot de werkgever. Nu de werkgever deze vergunning niet had aangevraagd, kon hij zich er niet op beroepen dat de werknemer illegaal was: hij had dit immers kunnen en behoren te weten. Omdat de werknemer het ontslag mede aan zichzelf te wijten had, achtte de rechtbank wel grond aanwezig voor een lagere vergoeding. De Kantonrechter Amsterdam (24 november 1998, JAR 1999/15) wees het verzoek van een werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een Amerikaan die niet beschikte over een verblijfsvergunning, af. De desbetreffende werknemer was vermoedelijk al vanaf begin jaren tachtig bij (de rechtsvoorgangster van) de werkgever werkzaam. De werkgever stelde dat, nu de werknemer niet beschikte over een verblijfsvergunning, een tewerkstellingsvergunning niet zou kunnen worden verkregen. Weliswaar was na het indienen van het verzoekschrift tot ontbinding wel een verblijfsvergunning aangevraagd, maar volgens de werkgever was de kans gering dat deze vergunning uiteindelijk zou worden verkregen. De kantonrechter was echter van oordeel dat, nu de verblijfsvergunning inmiddels was aangevraagd, van de werkgever mocht worden verwacht dat hij al het mogelijke deed om de aanvraag gehonoreerd te krijgen. De kantonrechter oordeelde dat niet viel uit te sluiten dat de werknemer alsnog uit humanitaire overwegingen, vanwege psychiatrische behandeling en langdurig verblijf in Nederland, zou mogen blijven. Een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning wordt bovendien niet aanstonds afgewezen, als de aanvraag een vreemdeling betreft die een verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Wel merkte de kantonrechter ten overvloede op dat een en ander mogelijk anders zou worden indien aannemelijk is dat de verblijfsvergunning en/of de tewerkstellingsvergunning niet zullen (zal) worden verleend. Een voorbeeld van een uitspraak waarin inderdaad aannemelijk werd geacht dat een (nog aan te vragen) tewerkstellingsvergunning niet zou worden verleend, is die van de Kantonrechter 's- Gravenhage van 27 oktober 1999, rolnr / , niet gepubliceerd. In deze zaak verzocht de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die in 1992 in dienst was getreden en op dat moment beschikte over een geldige verblijfsvergunning tezamen met een oude WABW-verklaring, op grond waarvan arbeid vrij was toegestaan. Na verbreking van de relatie (op basis waarvan de vergunning was verleend), had de werknemer een vergunning tot voortgezet verblijf aangevraagd die was afgewezen. Daarna waren door de werknemer nog twee nieuwe aanvragen ingediend, op welke laatste aanvraag nog niet was beslist. De werknemer beschikte derhalve noch over een geldige verblijfsvergunning noch over een sticker op grond waarvan arbeid vrij was toegestaan. (5 van 7) :04:18

6 De kantonrechter oordeelde ook in deze uitspraak dat van de werkgever mocht worden verwacht dat hij alles deed om de nieuwe aanvraag te doen slagen. In dit kader kon van de werkgever worden verwacht dat hij een aanvraag deed voor een tewerkstellingsvergunning mits de aanvraag niet bij voorbaat als zinloos kon worden bestempeld. De kantonrechter oordeelde dat niet aannemelijk was dat voor de arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod beschikbaar was, zodat de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning weinig kans van slagen had. Om deze reden achtte de kantonrechter een ontbinding gerechtvaardigd. De kantonrechter kende de werknemer geen vergoeding toe met de overweging dat het ontbreken van de mogelijkheid om hem rechtmatig tewerk te stellen, in de risicosfeer van de werknemer lag. Gelet op het bovenstaande lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat het risico van het ontbreken van de vereiste tewerkstellingsvergunning (in ieder geval deels) voor rekening komt van de werkgever indien hem kan worden verweten dat geen tewerkstellingsvergunning is aangevraagd dan wel dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen om een (nieuwe) aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning gehonoreerd te krijgen, ook al valt de werknemer zelf ook een verwijt te maken. Onder de huidige WAV lijkt meer dan vroeger een inspanningsverplichting op de werkgever te rusten met betrekking tot het verkrijgen van de vereiste tewerkstellingsvergunning. Pas als blijkt dat een dergelijke vergunning naar alle waarschijnlijkheid niet zal worden verleend, zal een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden gehonoreerd. Een vergoeding zal dan worden toegekend als de werkgever (mede) een verwijt van het ontbreken van de vergunning kan worden gemaakt. Ter afronding Indien een werknemer niet beschikt over een geldige verblijfsvergunning met de aantekening 'arbeid is vrij toegestaan' en evenmin een paspoort kan overleggen met daarin een door de vreemdelingenpolitie geplaatste sticker met een dergelijke aantekening, is het een werkgever in beginsel verboden de werknemer arbeid te laten verrichten. Een werkgever kan dan pas van de diensten van de werknemer gebruikmaken nadat een tewerkstellingsvergunning is verleend. Deze vergunning dient aan alle wettelijke weigeringsgronden te worden getoetst. Dit betekent dat een tewerkstellingsvergunning moet worden geweigerd indien de vacature kan worden vervuld door werkzoekenden uit Nederland of een van de overige landen uit de EER. Een werkgever doet er goed aan bij indiensttreding van een buitenlandse werknemer de verblijfsstatus van de werknemer te verifiëren. Indien de status van de werknemer tijdens het dienstverband verandert, kan in beginsel van de werkgever worden verwacht dat hij alles doet om de (nieuwe) aanvraag voor de tewerkstellingsvergunning te doen slagen. Indien echter aannemelijk is dat de verblijfsvergunning en/of de tewerkstellingsvergunning niet zullen (zal) worden verleend, lijkt de werkgever met succes om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen verzoeken dan wel een ontslagvergunning bij de RDA te kunnen aanvragen. Als de werkgever niet kan worden verweten dat bij het aangaan van het dienstverband door hem geen tewerkstellingsvergunning is aangevraagd, zal de werknemer waarschijnlijk geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding ten laste van de werkgever. Voetnoten * [Terug] Mevr. mr. Y.H. Dissel is advocaat bij Boekel De Nerée te Amsterdam.

7 1 [Terug] Zie onder anderen K.H.A. Heenk, Herziening Wet arbeid buitenlandse werknemers, ArbeidsRecht 1995/3, 19; F.H. van der Scheer, De Wet Arbeid Vreemdelingen, PS 1995/219, K.F.J.M. Kweens, De Wet arbeid vreemdelingen, SR 1995/12, 367 en J.J. Verboom, Wet arbeid vreemdelingen: de deur gaat verder dicht, Migrantenrecht 95/8, [Terug] Zie A. Kuijer en A.D.M. Steenbergen, Nederlands vreemdelingenrecht. Serie Migratierecht II, Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, , p [Terug] Zie MvT , , nr. 3, p [Terug] Zie ArbeidsRecht 1996/5, [Terug] Zie Vademecum Wet arbeid vreemdelingen 1999, Zoetermeer: Arbeidsvoorziening, p. 47 en 49 voor de tekst van het besluit en de nota van toelichting alsmede het Tussentijds Bericht Vreemdelingenbewaring (TBV) 1999/18 van 1 september 1999 van de IND. 6 [Terug] ArbeidsRecht 1994/3, 16; ArbeidsRecht 1995/8/9, 44 en ArbeidsRecht 1995/10, 58. Kluwer Rechtswetenschappen 2004

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden p* i.luj mnx nco 1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1994 JE MA NTIEND 959 Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914

ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 ECLI:NL:RBDHA:2016:4914 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 25-03-2016 Datum publicatie 06-05-2016 Zaaknummer AWB - 15 _ 14610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824

ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 ECLI:NL:CRVB:2008:BC1824 Instantie Datum uitspraak 02-01-2008 Datum publicatie 15-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-319 WW Bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2279

ECLI:NL:RVS:2016:2279 ECLI:NL:RVS:2016:2279 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201602806/1/V3 Eerste

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 3 4

B 11 Buitenlandse werknemers 3 4 B 11 Buitenlandse werknemers 3 4 7 Factoren die van invloed kunnen zijn op de voortzetting van het verblijf In het volgende komen enkele factoren ter sprake die van invloed kunnen zijn op de verblij fsrechtelij

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201112017/1/V2. Datum uitspraak: 4 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BK9140

ECLI:NL:CRVB:2009:BK9140 ECLI:NL:CRVB:2009:BK9140 Instantie Datum uitspraak 15-12-2009 Datum publicatie 14-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-6222 WWB Bestuursrecht

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 Instantie Datum uitspraak 07-03-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB 12/26575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 200705297/1. Datum uitspraak: 31 januari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BH8446

ECLI:NL:RVS:2009:BH8446 ECLI:NL:RVS:2009:BH8446 Instantie Raad van State Datum uitspraak 19-03-2009 Datum publicatie 27-03-2009 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200901359/1/V3 Eerste

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011. Rapportnummer: 2011/090

Rapport. Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011. Rapportnummer: 2011/090 Rapport Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011 Rapportnummer: 2011/090 2 Klacht Verzoeker, afkomstig uit Marokko, klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201109405/1 /V4. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

B 14 Buitenlandse studenten 3

B 14 Buitenlandse studenten 3 B 14 Buitenlandse studenten 3 1 Inleidinq 1.1 Alqemeen Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de gelegenheid te stellen in Nederland een studie of opleiding te volgen. Dit houdt in dat de voor studiedoeleinden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenbeleid

Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenbeleid JU Rechtspositie vrouwen in het vreemdelingenbeleid Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire Onderdeel: Directie Beleid Datum: 8 december 2000 Ons kenmerk: 5028233/00/IND Code: TBV 2000/25 Juridische

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200800036/1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: ? Raad vanstate 201111356/1/V4. Datum uitspraak: 19 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Datum: 15 november Rapportnummer: 2010/327

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Datum: 15 november Rapportnummer: 2010/327 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Datum: 15 november 2010 Rapportnummer: 2010/327 2 Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001323 200607474/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A., wonend te Breda, appellant, tegen de uitspraak in zaak no. 05/5140

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201107998/1/V2. Datum uitspraak: 29 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104354/1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201205206/1/V3. Datum uitspraak: 25 juli 201 2 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201205761/1/V1. Datum uitspraak: 31 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht {hierna: de Awb) op

Nadere informatie

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft

4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft L Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft A614.2 4 Gevallen waarin uitzetting achterwege blijft In een aantal gevallen mag geen uitzetting plaatsvinden of moet deze worden opgeschort op grond van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/178 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201106641/1/V2. Datum uitspraak: 18 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland

Verblijfsrechtelijke gevolgen van. (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland B2 1 Verblijfsrechtelijke gevolgen van (tijdelijk) verblijf buiten Nederland Inleiding Militaire dienstplicht en detentie buiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg

Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg Bijlage 1 Jurisprudentieonderzoek in het kader van de evaluatie Wet arbeid en zorg 1. Inleiding In deze notitie wordt de jurisprudentie over de Wet arbeid en zorg besproken. In deze per 1 december 2001

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:14334

ECLI:NL:RBDHA:2013:14334 ECLI:NL:RBDHA:2013:14334 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 23-07-2013 Datum publicatie 27-11-2013 Zaaknummer AWB-13_17774 Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3127

ECLI:NL:RVS:2014:3127 ECLI:NL:RVS:2014:3127 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-08-2014 Datum publicatie 20-08-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201304293/1/V4 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 Instantie Datum uitspraak 02-03-2007 Datum publicatie 05-09-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/30391, 06/30389 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep van: I Raad vanstate 200704651/1. Datum uitspraak: 23 november 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep

Nadere informatie

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 JU Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/8 Aan: De korpschefs van de Politieregio s De Staf van de Koninklijke Marechaussee i.a.a.: De Procureurs-Generaal Onderdeel: Directie Beleid, Afdeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015. Rapportnummer: 2015/010 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen. Publicatiedatum: 15 januari 2015 Rapportnummer: 2015/010 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 20Ï1Ö6836/1/V2. Datum uitspraak: 6 februari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell

B17. Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandell B17 Slachtoffers van vrouwenhandel Algemeen Toezicht: opschorting van de verwijdering Algemeen Slachtoffers van vrouwenhandel Getuige-aangevers Vergunning tot verblijf

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 30 augustus 2012

No.W /III 's-gravenhage, 30 augustus 2012 ... No.W12.12.0244/III 's-gravenhage, 30 augustus 2012 Bij Kabinetsmissive van 10 juli 2012, no.12.001569, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/239

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/239 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/239 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft nagelaten zijn echtgenote en dochter, van Italiaanse nationaliteit,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2007 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2008 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:6635

ECLI:NL:RBMNE:2014:6635 ECLI:NL:RBMNE:2014:6635 Instantie Datum uitspraak 23-04-2014 Datum publicatie 12-12-2014 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 2898871 UE VERZ 14-187 k/4081 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2006 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen juli 2007 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201203791/1/V1. Datum uitspraak: 24 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307

Rapport. Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 Rapport Datum: 10 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/307 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2005/32 (AUB)

IND-werkinstructie nr. 2005/32 (AUB) IND-werkinstructie nr. 2005/32 (AUB) ^~å Procesdirecteuren c.c. HDVB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 24 oktober 2005 sáåçéä~~íë Quest raadplegen låçéêïéêé Werkwijze naar aanleiding van prejudiciële vragen

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2010:BL1497

ECLI:NL:RVS:2010:BL1497 ECLI:NL:RVS:2010:BL1497 Instantie Raad van State Datum uitspraak 25-01-2010 Datum publicatie 01-02-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200910287/1/V3 Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve13000666 Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve13000300) met WBV 2013/4 (ve13000622). [ Voor Bonaire,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: I. Raad vanstate 201205209/1/V3. Datum uitspraak: 18 juli 201 2 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie