ICT-Doorbraakproject Big Data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-Doorbraakproject Big Data"

Transcriptie

1 ICT-Doorbraakproject Big Data Waarom een doorbraakproject big data? Business is steeds meer datagedreven. Met behulp van big data wordt inzicht verkregen in onderliggende verbanden (o.a. klanttevredenheid, marktontwikkeling, samenwerking) dat leidt tot efficiëntere (bedrijfs)processen en nieuwe intelligente producten & diensten. En dat leidt tot nieuwe werkgelegenheid. Naast deze boost voor innovatie en economie, biedt big data analyse de mogelijkheid om maatschappelijke opgaven slim aan te pakken. We zijn er klaar voor: groeiende rekenkracht, slimme software, infrastructuur is laagdrempelig beschikbaar en er is een kritische massa aan data bereikt. We profiteren hierbij van open data, cloud computing en open source software. Mondiaal zien we dan ook dat nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid zich versneld ontwikkelen in big data/technologiegedreven clusters. Gunstige voorwaarden lijken hoogwaardig onderzoek, ondernemerschap en vaardigheden te zijn. Kan Nederland meekomen door voldoende snel te kunnen leren om big data analyse te kunnen toepassen? We hebben een goede uitgangspositie: hoogwaardige infrastructuur, kennisinfrastructuur, grootschalig internetgebruik en hoge organisatiegraad (PPS) in economisch belangrijke regio s, zoals rond Amsterdam en Eindhoven. Nederland pakt de kansen van big data echter nog niet (voldoende) op: het percentage onder bedrijven met meer dan 50 werkzame personen is nog maar 6 procent, 7 procent zit in de opstartfase van een Big Data-project en nog eens 6 procent onderzoekt de mogelijkheden voor een Big data-initiatief. Het is een stijgende lijn, maar het is duidelijk nog geen maximale benutting van de mogelijkheden. Bedrijven (met name in het MKB) kunnen data nog niet vertalen naar kennis en kunde en vervolgens naar kassa. De gewenste doorbraak? Specifieke sectoren (toepassingsgebieden/innovatieve clusters) profileren zich als marktplaatsen/living labs voor nieuwe big data kennis en innovatieve producten, diensten en toepassingen. Zo kunnen andere bedrijven en overheden profiteren van ondernemerschap, excellent onderzoek (escience) én domeinkennis in sectoren. Als gevolg van dit groeiend gebruik van big data ontstaan nieuwe economische activiteiten in het bedrijfsleven en worden kostenbesparingen in maatschappelijke sectoren (focus op de zorg) gerealiseerd. Daarnaast doet Nederland (weer) mee met de wereldtop op het vlak van ICT (innovatie & ondernemerschap): Nederland staat internationaal op de kaart als big data hub. De big data fabriek, loketten voor kennis, business en overheid, regionale expertise centra en levende communities/samenwerkingsverbanden blijven na afloop van het doorbraakproject bestaan. De partners kennen elkaar en weten elkaar snel te vinden en werken goed samen: een nationaal werkend ecosysteem voor big data toepassingen houdt een aanjaagfunctie. Welke belemmeringen houden deze doorbraak tegen? 1. Gebrek aan kennis en kunde bij bedrijven en overheden (vaardigheden & toegepaste kennis). 2. Geen goede vraagarticulatie. 3. Huidige initiatieven zijn versnipperd, dus geen uitwaaiereffect. 1

2 4. Technologie en business modellen zijn continu in beweging (moving targets) 5. Te weinig goed geschoold personeel 6. Ondernemers zijn huiverig om data te delen en zo tot big data toepassingen te komen 7. Organisaties zijn nog niet voldoende (in)gericht op data & innovatie 8. Juridisch kader is onduidelijk (eigenaarschap van data en privacy) 9. Onbekendheid met financieringsmogelijkheden 10. Eventuele zorgen van klanten over privacy, doet ondernemers afschrikken 11. Onvoldoende zicht op de mechanismen en dynamiek van opkomende big data communities in het buitenland; weinig leereffect dus. Wie gaat welke actie ondernemen om deze belemmeringen te doorbreken? Nummering correspondeert met boven benoemde belemmeringen. Het doorbraakproject gaat i.s.m. stakeholders: 1. Kennis & kunde aanbieden: De do s en donts voor start ups en potentiële gebruikers en aanbieders van big data worden helder gemaakt. Deze informatie wordt aangevuld met o.a. aansprekende voorbeelden, tools, onderzoeken e.d. en deze informatie wordt verspreid via de website bigdatawerkt.nl, bijeenkomsten en een MKB-campagne (actieprojectteam). Ondernemers met een vraag worden middels de Fabriek (business incubator) geholpen te komen tot implementatie van big data. Samenwerking met o.a. Almere Data Capital. Het doorbraakproject vervult een wegwijzerfunctie: doorverwijzen & kennisontsluiting ontsluiting via de website, via loketten en het maken van landkaarten (van partijen en initiatieven). Loketten en landkaarten worden verzorgd door partners: o Van grote bedrijven met veel big data ervaring kan worden geleerd over bijv. business modellen. Ook ICT-bedrijven kunnen aansluiten via het bedrijvenplatform van Almere DataCapital; thematische aanpakken en initiatieven (zorg) en bredere themabijeenkomsten en congressen. o Ontsluiten van kennis, onderzoek en contacten in het fundamenteel onderzoek, instrumenten en calls van SURF, STW, NWO, TNO en universiteiten via het esciencecenter. o Kennis over en contacten met verschillende opleidingsinstituten via Min. OCW. o Kennis over en contacten met verschillende initiatieven bij de overheid via Min. BZK. Ook gaat de Nationale DenkTank in 2014 een maatschappelijke dialoog starten over de economische kansen van Big Data in het belang van het doorbraakproject. 2. Vraagarticulatie: de vraagkant bij bedrijven en bij overheden naar big data toepassingen faciliteren en aanjagen. Tevens het bewustzijn creëren dat er bij big data projecten vaak in eerste instantie inspiratie gezocht wordt in de datasets zelf, alvorens aan vraagarticulatie gedaan wordt. 3. Bundeling van initiatieven: o.a. door samenwerking tot stand te brengen in drie (later vijf) sectoren (zorg, gaming, agro-food), door vraag & aanbod, (inter)nationaal & regionaal, business & kennis, grote & kleine bedrijven (dienstverlening), bedrijven & overheden & onderwijsinstellingen op elkaar aan te haken. 4. In de Fabriek worden de state of the art technologie en business modellen gebruikt. 5. Er zijn al diverse Big Data initiatieven in het onderwijs (Rotterdam, Fontys, Almere, Windesheim, TU/e, Uni Tilburg, VU en UvA). Via het doorbraakproject worden onderwijsinstellingen die data scientists (e.a.) opleiden in kaart gebracht. Er ligt ook een uitdaging voor bedrijven en opleidingsinstituten om samen te werken bij het maken van competentieprofielen, stageplaatsen en het inrichten van regionale expertisecentra. 2

3 6. De voordelen van het delen van data en het samenvoegen van allerlei verschillende bestanden worden in de communicatie benadrukt. 7. Bedrijven en overheden worden gemotiveerd om de organisatie beter in te richten op de uitdagingen van de bid data toekomst, middels bijeenkomsten, website, campagne en de Fabriek. 8. Partners in de doorbraak: het ministerie van BZK en TNO en daarnaast ook het doorbraakproject Open (geo) Data gaan werken aan het verhelderen van het juridisch kader voor big & open data. TNO gaat een handleiding voor eigenaarschap van data en privacy by design (bij profiling) maken. Informatie over (kaders) voor privacy wordt ontsloten via de website 9. Min EZ brengt de financieringsmogelijkheden voor (startende) ondernemers in kaart gebracht en gericht gecommuniceerd. Samenwerking wordt aangegaan met venture capitalists, business angels en regionale ontwikkelingsbedrijven. 10. Privacy mag het gebruik van big data en de economische kansen niet in de weg staan, dat vindt ook Neelie Kroes. Ook omdat de meeste data in big data geen persoonlijke informatie is maar anonieme data of objectgerelateerde data (sensoren). Het doorbraakproject heeft niet de ambitie om het privacy-issue en debat even op te lossen, maar het onderwerp krijgt wel aandacht. 11. Leren van technologie gedreven clusters in het buitenland wordt georganiseerd. Maar ook brengt de Innovatie Attaché in Washington DC de mogelijkheden in kaart voor strategische samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven tussen de VS en NL (maart 2014 gereed). Binnen het doorbraakproject zijn twee werkpakketten gedefinieerd: crosssectorale onderwerpen en toepassingsclusters. In werkpakket 1 worden concrete belemmeringen (cross-sectoraal) aangepakt voor startende en MKB-ondernemers via onderzoek, samenwerking en het inrichten van loketten. Partijen krijgen de mogelijkheid om kennis te nemen van de toegevoegde waarde van ondernemen met big data, onder meer via de website en informatiebijeenkomsten en congressen. Kennis wordt gebundeld aangeboden, maar andersom worden ook kennisvragen van (potentiële) big data gebruikers uitgezet naar relevante partijen. In werkpakket 2 worden de vragers naar big data oplossingen geholpen bij het benutten van innovatieve toepassingen middels de big data Fabriek en het realiseren van show cases. Dit werkpakket richt zich op het verbinden van sectorale en regionale initiatieven om de mogelijkheden van big data versneld te exploiteren en vraagarticulatie en vraagbundeling tot stand te brengen voor kansrijke toepassingsgebieden/clusters. Om te beginnen wordt de focus gericht op 3 sectoren: - één case die een maatschappelijk belang onderstreept; Life Science & Health - één case die een exportfunctie heeft; Tuinbouw/Agri&Food - één case die het innovatieve en cross-sectorale belang illustreert: Gaming en Nieuwe Media Welke resultaten kunnen verwacht worden? Een Big Data Fabriek helpt bedrijven en overheden om de mogelijkheden en toegevoegde waarde van big data toepassingen te identificeren en te benutten. Specifieke belemmeringen voor het benutten van big data kansen zijn geïdentificeerd en aangepakt, zoals nieuwe samenwerkingsmodellen, standaardisatie, nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis). Voor drie tot vijf toepassingsgebieden is de vraag naar big data helder gemaakt en afgestemd op het aanbod van innovatieve big data mogelijkheden (inspirerende show cases uitgevoerd) 3

4 Samenhang en synergie is gerealiseerd tussen nationale en regionale big data initiatieven om Nederland internationaal te positioneren als big data hub voor bedrijfsmatige toepassingen én Big Data Wetenschap Voor (startende) ondernemers is helder wat de mogelijkheden zijn voor het exploreren van big data marktkansen. En nationaal ecosysteem voor big data toepassingen: ook na afloop van het doorbraakproject weten partijen elkaar te vinden en samen te werken. Bijdrage aan maatschappelijke opgaven, zoals kostenefficiënte en effectieve zorg. Banen (nieuwe producten, nieuwe diensten, onderzoek en opleidingen) Publieke uitvoeringsorganisaties werken slimmer Minimaal 100 (kleine) bedrijven zijn actief betrokken bij het benutten van big data marktkansen (nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid). Met ,- extra omgezet m.b.v. Big Data Nadere toelichting op de Fabriek De Doorbraak zet in samenwerking met partners als Almere Datacapital een business incubator - faciliteit op (werktitel de Fabriek ) en genereert daar aandacht voor. Onderzocht moet worden of enkele kansrijke initiatieven gesponsord kunnen worden (prijsvraag?), maar in principe financiert de ondernemer dit traject zelf en ligt de uitvoering ervan bij partners (technische faciliteiten, business modelling). 0. Intake 1. Uitwerking van het idee om met big data aan de slag te gaan 2. Provable concept (idee toetsen op levensvatbaarheid) 3. Proof of Concept 4. Pilots (PoC in beschermde omgeving & voor beperkte groep in productie) 5. Implementatie (oplossing in productie en overdracht naar beheer) Per gekozen sector (o.a. zorg) wordt eerst een scan gedaan naar kansrijke en opkomende big data initiatieven en wordt een bijeenkomst georganiseerd met de relevante initiatieven en stakeholders om te kunnen bepalen wat de vragen zijn en de mogelijkheden van de fabriek. Toelichting op hoe we de doelgroep (MKB in specifieke sectoren maar ook generiek) gaan bereiken 1. Via partners HLO en andere netwerkpartners 2. als kennisplatform & doorverwijzende portal 3. Middels de Fabriek -faciliteit (eventueel sponsoren van enkele casussen) 4. Bijeenkomsten (bijdragen aan externe events & het zelf organiseren van sessies) 5. Onderzoeksbudget: inventariseren kansrijke bedrijfstakken en die gericht benaderen 6. Aanhaken bij initiatieven in andere doorbraken, met name MKB Doorbraak en Open (geo)data 7. Communicatie via MKB campagne (Slimmer ondernemen in een minuut) 8. Free publicity (persberichten, opiniestukken e.d.) Hoe wordt de publiek-private samenwerking vormgegeven? Het succes van de doorbraak wordt grotendeels bepaald door een effectieve samenwerking tussen bedrijven (onderling), onderzoeksinstellingen en overheden. De doorbraak is reeds een PPS van relevante actoren en dit netwerk wordt stap voor stap uitgebouwd en versterkt. In bovenstaande worden al concrete voorbeelden genoemd van gezamenlijke activiteiten. Opdrachtgever: Het ministerie van Economische Zaken. Het High Level Overleg (HLO) Digitale Agenda stuurt en denkt mee op strategisch niveau. De verbinding tussen aanjager en HLO verloopt via een sponsor binnen het HLO 4

5 Klankbordgroep big data. De aanjager maakt gebruik van een klankbordgroep met organisaties (privaat en publiek) die big data (willen) toepassen. Deelnemers zijn: Essent, ABN AMRO, Medtronic, Ziggo, ANWB, Achmea, Crystalloids, RWS, Defensie, CBS, Hogeschool van Rotterdam en het escience Center. Doorbraakteam. Het doorbraakteam voert regie op de uitvoering, legt (bestuurlijke) contacten en borgt de uitvoering van deelprojecten en de communicatiedoelen. Deelnemers: Andarr (aanjager), GoDataDriven (projectmanager), TNO (kennis- en instrumenten van TNO), EZ (ambtelijk secretaris EZ), BZK (ambtelijk secretaris BZK- vraagarticulatie & kennisbehoefte overheid inzichtelijk & schetsen juridisch kader) en ECP (algemeen projectsecretaris), Almere Data Capital (expertise bruikbaar voor de Fabriek) en escience Center (toegepaste kennis). 5

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Verhogen Big Data leervermogen

Verhogen Big Data leervermogen Eric van Tol Verhogen Big Data leervermogen absorberen en effectief maken van bestaande Big Data kennis Oppakken belofte Big Data gerichte en gelokaliseerde diensten te leveren detail inzicht in gedrag

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Big Data Innovatie in de Zorg

Big Data Innovatie in de Zorg DOORBRAAKPROJECT BIG DATA Big Data Innovatie in de Zorg Verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2014 Auteur Maartje Breeman (info@doorbraakmetbigdata.nl) Een enthousiaste groep van 70 professionals uit de

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei Digitale Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei 1. Inleiding Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan drie dingen doen: harder werken, langer werken en

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid voor Toekomstfonds Inleiding Beschrijving regeling In najaar 2014 is naar aanleiding van de motie Pechtold (mede ondertekend door Zijlstra, Samson, Slob en

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat.

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat. innovatie Europa digitale vaardigheden mensen netwerk standaardisatie privacy duurzaamheid veiligheid mobiliteit e-skills social media digitalisering e-factureren security keten cloud Nederland mobiliteit

Nadere informatie

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben

Nadere informatie

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan Adviezen en oplossingsrichtingen Initiatief GGZ Nederland Projectleider Fianne Bremmer (GGZ Nederland) Begeleiding & Advies Stichting

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie