9 DE VERGADERING. Zitting EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november ' Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting"

Transcriptie

1 Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 9de vergadering - 27 november ' DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1968 (Bijeenroepingsuur 10.00) Ingekomen stukken. - Algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor Mededeling van de Voorzitter. Voorzitter: de heer Mazure Tegenwoordig zijn 62 leden, te weten: de heren Mazure, Van den Bergh, Ensinck, Teijssen, De Quay, Van der Maden, Vermeer, Niers, Van de Vliet, Knottnerus, De Rijk, Troostwijk, De Groote, Van Es, Van Velthoven, Coenen, Damming, Van Hulst, Van Eeten, mejuffrouw Vuylsteke, de heren De Geer van Oudegein, HÖppener, De Jong, Middelhuis, De Gaay Fortman, Thomassen, Terwindt, Van Meeuwen, Mertens, Van Pelt, De Loor, De Wilde, Gooden, Boetes, Snoek, Kraaijvanger, mevrouw Van Ommeren-Averink, de heren Steenkamp, Van Wijk, Elfferich, De Niet, Berghuis, Algra, Verhoef, Brongersma, Albeda, Delprat, Van Hall, Meester, Letschert, Thurlings, Schuurmans, Verdam, Cammelbeeck, Visser, mejuffrouw Tjeenk Willink, de heren Verburg, Van Riel, Stokman, Heij, Van Lieshout, Beerekamp, en de heren De Jong, Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Witteveen, Vice-Minister-President, Minister van Financiën, Bakker, Vice-Minister-President, Minister van Verkeer en Waterstaat, Polak, Minister van Justitie, Beernink, Minister van Binnenlandse Zaken, Veringa, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, Schut, Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, De Block, Minister van Economische Zaken, Roolvink, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mejuffrouw Klompé, Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heren Udink, Minister zonder Portefeuille, De Koster, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Van Veen, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Grosheide, Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Grapperhaus, Staatssecretaris van Financiën, Van Son, Staatssecretaris van Economische Zaken, en Van de Poel, Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering tot het bijwonen van de vergadering van: de heer Stokman, gedurende het eerste gedeelte van de vergadering, wegens persoonlijke verplichtingen; de heer Heij, gedurende het eerste gedeelte van de vergadering; de heren Coppes, Broeksz en Louwes, wegens andere ambtsbezigheden. Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter: Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat ingevolge artikel 41 van het Reglement van Orde de notulen van de vergadering van gisteren voor de leden ter inzage liggen. Tenzij enig lid hiertegen vóór het einde der vergadering bezwaar maakt, zal worden aangenomen, dat de Kamer deze notulen goedkeurt. Aan de orde is de voortzetting van de algemene politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting voor het dienstjaar 1969 (9800). De heer De Jong, Minister-President, Minister van Algemene Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Gaarne wil ik de Kamer en meer in het bijzonder degenen, die namens de respectieve fracties het woord hebben gevoerd, dankzeggen voor de aandacht, die zij aan het regeringsbeleid hebben geschonken. Het kabinet is erkentelijk voor de steun, die het daarbij in deze Kamer heeft gevonden. Ik neem aan, dat de Kamer het kan billijken, dat ik niet inga op de discussie, die tussen de partijen wordt gevoerd, noch op hetgeen na deze kabinetsperiode politiek relevant zal zijn. Naar aanleiding van twee vragen van de geachte afgevaardigde de heer Van Riel kom ik daarop dadelijk nog een ogenblik terug. Hoewel ik mijn best zal doen, alle vragen te beantwoorden, is het toch mogelijk, dat ik een enkele vraag vergeet. Deze kan wellicht beter bij de begrotingsbehandeling zelve tot haar recht komen. Mijnheer de Voorzitter! Ik stel mij voor, eerst enige algemene onderwerpen aan te snijden, vervolgens in te gaan op de vragen betreffende het buitenlands beleid en de defensie en daarna wil ik gaarne de sociale, de financiële en economische onderwerpen bespreken, voor zover deze niet door mijn ambtgenoot van Financiën worden behandeld. Ik stel mij voor, te eindigen met de beantwoording van de vragen betreffende onderwijs, cultuur, recreatie, justitie, binnenlandse zaken e.d. De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft mij twee vragen voorgelegd met betrekking tot de volgende kabinetsperiode. In de eerste plaats heeft deze geachte afgevaardigde gevraagd, of, gelet op de opmerking van de geachte afgevaardigde de heer Vondeling over samenwerking van de P.v.d.A. en K.V.P. vóór de verkiezingen, een combinatie van politieke partijen zou kunnen worden gevormd rond een kabinet en een premier, waarbij iedere partij toch blijft, wat zij is. Bovendien heeft de geachte afgevaardigde een nota gevraagd aan dit kabinet over de ontwikkeling van ons land na 1972, voortbouwende op de slotsom, waartoe de Groep van Achttien eventueel zal komen. Ik meen, dat dit kabinet zich op deze punten geen taak mag toeëigenen. Het kabinet is als parlementair kabinet gericht op de verwezenlijking van een concreet programma in de toegewezen periode. Het is in de eerste plaats de taak van de politieke partijen en van de parlementaire fracties over gedachten, als door de geachte afgevaardigde de heer Van Riel ontwikkeld, met ideeën en plannen te komen. Het kabinet houdt zich hierbuiten. De geachte afgevaardigde de heer Van Riel vroeg een reactie mijnerzijds op zijn opmerking, om geen monnikenwerk te hoeven doen. Het zal misschien nuttig zijn. dat hij zijn denkwerk toch voortzet. Werk van een monnik is een zeer goed werk, maar ik ben helaas niet de vader-abt die hem deze werkzaamheden tot zijn zieleheil kan opdragen. De geachte afgevaardigde de heer De Niet heeft gezegd, dat de Troonrede uiteraard geen discussiestuk is, en heeft daaraan ter overweging het voorstel verbonden, dat de Minister-President een samenvattend stuk over het regeringsbeleid aan de Staten-Generaal zou zenden naast de miljoenennota. Ik wil daarover graag eerst eens nadenken. Ik zie wel voordelen, maar ook grote nadelen en zou die eerst, voordat ik er verder op inga, wel eens met mijn ambtgenoten willen bespreken. Dezelfde geachte afgevaardigde heeft ervoor gepleit, de huidige plechtigheid bij de jaarlijkse sluiting van de Staten- Generaal af te schaffen. Ook pleitte hij ervoor, behalve na verkiezingen niet meer de terminologie openen van het parlement" te bezigen, doch deze te vervangen door de terminologie: aanvangen van het parlementaire jaar. De geachte afgevaardigde ziet de woorden openen" en sluiten" ten aanzien van een zitting van het parlement nog slechts als ficties, waarvan hij zich afvraagt, waarom wij die nog zouden moeten handhaven. Mijnheer de Voorzitter! Zolang de Grondwet de woorden openen" en sluiten" bezigt, moeten wij daaraan toch wel

2 128 9de vergadering - 27 november '68 Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1969 Minister De Jong vasthouden. Wat de plechtigheid betreft, spreekt de Grondwet van het openen en sluiten door de Koning of door een commissie van zijnentwege. De sluiting, zoals die vanwege H.M. de Koningin door de Minister van Binnenlandse Zaken thans pleegt te geschieden, kan dan ook bij de huidige grondwettelijke regeling bezwaarlijk achterwege blijven. De Regering wil echter graag voor de suggestie van de geachte afgevaardigde de aandacht vragen van de Staatscommissie van advies inzake de herziening van Grond- en Kieswet. De geachte afgevaardigde heeft ook gesuggereerd, de koninginnedag op een vaste datum in een goed seizoen te vieren. Deze suggestie verdient zeker nadere overweging. Voor wat betreft de plannen voor de herdenking van de bevrijdingsdag in 1970 kan ik mededelen, dat de Regering indertijd heeft besloten, dat deze herdenkingen in ieder lustrumjaar op wat meer uitgebreide wijze zullen plaatsvinden en dat zij daaraan steun zal verlenen. Dit gebeurde in 1965 en het zal ook in 1970 geschieden. De Regering hecht in dezen veel waarde aan particuliere initiatieven, die aan deze herdenking nieuwe vormen zullen weten te geven en die zowel de jongeren als de ouderen, die de oorlogsjaren hebben beleefd, aanspreken. De Regering verwacht dat binnen afzienbare tijd nadere mededelingen over de nationale herdenking op 5 mei 1970 kunnen worden gedaan. De Regering meent dat de overheid in dezen haar taak niet primair moet stellen. Wat het decoratiestelsel betreft, kan ik de geachte afgevaardigde mededelen dat dit niet in de ijskast is opgeborgen. Voorts heeft de geachte afgevaardigde de aandacht gevraagd voor bestudering van de taakverdeling over de departementen, de beperking van het werken met commissies en het stellen van termijnen. Ik kan in antwoord daarop mededelen, dat de Regering daarmede doende is. Naar aanleiding van de instelling van de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting, de z.g. commissie-biesheuvel, heeft de geachte afgevaardigde ten slotte gevraagd, of ook de voorlichting van het parlement door deze commissie wordt bezien. Deze vraag kan ik niet volmondig met ja" beantwoorden. De Regering, die de commissie heeft ingesteld, had uiteraard geen bevoegdheid om aan de commissie een taak toe te delen op het terrein, waar eigenlijk alleen het parlement competent is. Aan de andere kant zal de commissie, adviserende over de taak van de Regering inzake de voorlichting, uiteraard ook letten op de voorlichting aan het parlement en op de belangcn van de Staten-Generaal bij de voorlichting aan de bevolking. De Regering heeft de suggestie van de geachte afgevaardigde om in de dagbladen plaatsruimte te huren voor objectieve voorlichting over het regeringsbeleid en het werk van de Staten-Generaal, toch wel met enige verbazing gehoord. Zitting 1968-J969 Is het de mening van de geachte afgevaardigde dat de pers in dezen te kort schiet? Voor de hoofdredacties van de betrokken dagbladen is het toch stellig niet aangenaam als de Regering een deel van haar taak met overheidsgeld zou overnemen. En een adequaat middel tot waarborging van betere informatie kan ik er ook niet goed in zien. Om steun aan de dagbladen te verlenen is deze oplossing o.i. dan ook niet de beste. Ik geloof, dat het het verstandigste is, eerst het advies van de commissie-biesheuvel af te wachten. Ik kan de geachte afgevaardigde de heer De Niet mededelen, dat het in het voornemen van de Regering ligt, de rijkscommissie voor vaderlandse geschiedenis opdracht te verlenen tot het samenstellen van een bronnenpublikatie, betrekking hebbende op de officiële bescheiden uit de regeringsarchieven betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de jaren 1945/1950, waartoe de commissie een prominent historicus zal uitnodigen. De uiteindelijke bevoegdheid tot het verlenen van toestemming tot publikatie blijft bij de Regering berusten. De Regering is bereid, ten aanzien van het openbaar maken van documenten een ruim standpunt in te nemen. Het laat zich echter voorzien, dat een aantal gegevens op grond van het daaraan door derden gegeven vertrouwelijk karakter dan wel op andere, aan het algemeen belang ontleende motieven niet voor publikatie in aanmerking zullen komen. Met betrekking tot het wetenschappelijk karakter van de publikatie houdt de rijkscommissie echter - uiteraard - haar eigen verantwoordelijkheid. Mijnheer de Voorzitter! Komende tot het buitenlands beleid, wil ik beginnen bij de recente ontwikkeling in de verhouding tussen Oost en West en de maatregelen, waartoe de Regering zich in verband daarmede in bondgenootschappelijk verband genoopt heeft gezien. In de afgelopen week is hierover aan de overzijde een diepgaand debat gevoerd. Het verheugt de Regering, dat zij ook in deze Kamer het begrip en de instemming heeft kunnen beluisteren, die zij in de Tweede Kamer heeft mogen ondervinden. Maar daartegenover heeft ook hier iets doorgeklonken van de aarzeling en de verontrusting waartoe een besluit tot versterking van de defensie onvermijdelijk en begrijpelijk - aanleiding moet geven, een verontrusting die buiten 's lands vergaderzaal tot uitdrukking is gebracht door en in groeperingen van verschillende aard. Ik stel er prijs op, juist in deze Kamer hierop iets dieper in te gaan. Bij de waarschuwende stemmen die op de Regering zijn afgekomen, zijn zeer verschillende beweegredenen te onderkennen. Er zijn er waarin de Regering niets méér kan ontwaren dan een emotionele afkeer van alles wat te maken heeft met wapens en de dreigingen, die aan onze onvolkomen wereld inherent zijn. Aan deze stemmen zou ik vandaag willen voorbijgaan. Er zijn er ook, die principieel de geweldloosheid voorstaan en die de consequenties van deze opvatting, het zich fysiek onderwerpen aan de machten van het geweld, wel degelijk hebben doordacht. De Regering kan deze opvatting, hoezeer zij ook de zuiverheid van de daaraan ten grondslag liggende motieven inziet en respecteert, niet tot de hare maken, omdat zij de consequenties daarvan onmogelijk zou kunnen rijmen met haar verantwoordelijkheid. Om het in een enkele zin samen te vatten: De Regering geeft in volle overtuiging de voorkeur aan het handhaven van een gewapende vrede boven de schijnvrede die zich binnen afzienbare tijd over West-Europa zou uitstrekken onder een vreemde, totalitaire macht, met alle geruisloze verschrikking die daaronder zou schuilgaan, wanneer niet alleen de enkelingen maar ook de verantwoordelijke regeringen zich zouden bekeren tot eenzijdige ontwapening. Met andere woorden, de Regering weigert de illusie van de vrede te stellen boven de vrede, de vrede, die in onze geschonden wereld alleen kan worden verdedigd met wat men in dit verband noemt vuile handen. Zoals alle politiek ziet de Regering ook haar vredespolitiek als het slaan van een brug tussen de werkelijkheid van vandaag, die niet goed genoeg is en de idealen van morgen, waarvoor wij nog niet goed genoeg zijn. In onze vrije samenleving heeft ieder zijn eigen verantwoordel ijkheid en is het aan ieder om vanuit de beperktheid, die zijn eigen verantwoordelijkheid hem oplegt, te luisteren naar wat anderen hebben te zeggen. Zo beluistert ook de Regering met aandacht de stem van hen in de kerken, in de vredesbewegingen en in jongerengroeperingen, die ondanks alles blijven wijzen op de rechte weg naar de totale vrede als zo spoedig mogelijk te bereiken einddoel. In de werkelijkheid van vandaag kan het schip van staat deze rechte koers niet varen zonder schipbreuk te leiden, maar het kan evenmin de stem missen van hen, die fungeren als een baken in zee. Ik kom nu bij een derde groep, die de Regering nog wel een eindweegs kan volgen en die bereid is de N.A.V.O. te zien als een instrument in dienst van de vrede, maar die de Regering verwijt, dat zij met haar defensiemaatregelen in strijd komt met het door haar beleden ontspanningsbeleid. Over de relatie tussen veiligheidsbeleid en ontspanningsbeleid is in de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Als eerste vrucht van deze gedachtenwisseling is meen ik toch wel komen vast te staan, dat deze relatie veel ingewikkelder,

3 Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting de vergadering - 27 november '68 Minister De Jong of ik kan beter zeggen veelvormiger is dan zij dikwijls wordt gepresenteerd. Zo is het eenvoudig niet waar, dat iedere bewapeningsmaatregel per definitie de inleiding betekent tot een bewapeningswedloop en het verkleinen van aanwezige kansen op ontspanning. Daartegenover heeft de Regering ook niet de geringste neiging om zich van het probleem af te maken met het al even gemakkelijke cliché, dat veiligheidsbeleid en ontspanningsbeleid altijd hand in hand gaan, of altijd elkaar aanvullen. De Regering is er zich terdege van bewust, dat een te lang volgehouden bewapening of, anders gezegd, een te grote nadruk op veiligheidsbeleid spanningverhogend kan werken. Het omgekeerde is echter evenzeer waar. Ook een te kort volgehouden bewapening of, anders gezegd, een eenzijdige verslapping van het veiligheidsbeleid kan spanningverhogendwerken. Kortom, mijnheer de Voorzitter, de dosering van veiligheidsbeleid en ontspanningsbeleid laat zich niet afwegen aan de hand van een ethisch normenstelsel. Zij kan niets anders zijn dan de resultante van een doorlopende nauwkeurige en ter zake kundige afweging van alle werkzame factoren. Ik kom dan tot de feitelijke situatie in Europa, zoals deze zich in de afgelopen twee jaren heeft ontwikkeld. Ik zie daarin als voornaamste elementen de volgende. In de eerste plaats: het Westen, Nederland niet uitgezom derd, is in deze jaren uitgegaan van de meest geruststellende interpretatie, die aan de ontwikkelingen in Oost-Europa kon worden gegeven. Op basis daarvan is een actief ontspanningsbeleid gevoerd in de hoop, dat via een vermenigvuldiging van contacten - diplomatieke, economische, culturele en wetenschappelijke - bij de Oosteuropese regimes de bereidheid zou groeien te komen tot een regeling van de Europese vraagstukken, die sedert de tweede wereldoorlog nog onopgelost zijn gebleven. In de tweede plaats: tegelijkertijd is in de N.A.V.O. de bestudering van het ontwapeningsvraagstuk ter hand genomen, een studie vooral gericht op praktische maatregelen van wapenbeheersing en de mogelijkheid van een evenwichtige vermindering van de strijdkrachten. Een eerste culminatiepunt werd bereikt in de verklaring van Reykjavik van 25 juni 1968, waarin de regeringen die deelnemen in het N.A.V.O.-defensieprogramma hun bereidheid bevestigden om met andere belanghebbende staten het treffen van specifieke en praktische maatregelen op het gebied van de wapenbeheersing te onderzoeken en waarin zij vervolgens de mogelijkheid onderstreepten, dat een begin zou worden gemaakt met de verwezenlijking van wederzijdse vermindering van de strijdkrachten en waarin zij ten slotte mededeling deden van het besluit, alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor besprekingen ter zake met de Sovjet-Unie en andere Oosteuropese staten, waarbij op deze landen een plechtig beroep werd gedaan om gezamenlijk te streven naar het bevorderen van de vrede. In de derde plaats: in deze jaren kenmerkte het veiligheidsbeleid van het overgrote deel van de N.A.V.O.-landen, en zeker ook dat van ons land, zich door een beperking van de defensie-inspanning tot het strikte minimum dat nog juist verantwoord werd geacht. Anders gezegd, mijnheer de Voorzitter, het rekkelijke begrip van machtsevenwicht werd uitgerekt tot aan de grens van de tolerantie, waar voorbij een verstoring van het evenwicht zou ontstaan. Mijnheer de Voorzitter! Het is, voor wie de werkelijkheid onder de ogen durft zien, onloochenbaar en ik geef deze feiten in overweging aan hen, die ook thans nog van het Westen een verdergaande wapenreductie verlangen langs de weg van het goede voorbeeld" - dat in deze zelfde periode van twee jaren de Sovjet-Unie en haar volgzame satellieten hun bewapening met volle kracht zijn blijven versterken, zowel nucleair als conventioneel: dat de Sovjet-Unie een militaire presentie heeft opgebouwd in een politiek zo labiel gebied als dat van de Middellandse Zee, overduidelijk niet omdat zij van dat gebied uit militair zou worden bedreigd, maar uitsluitend ter ondersteuning van eigen politieke aspiraties; dat de Sovjet-Unie is overgegaan tot de verklaring dat de situatie in het Midden- Oosten van direct belang is voor haar veiligheid; dat de Sovjet-Unie nog geen twee maanden na de verklaring van Reykjavik de wereld heeft verbijsterd door de overweldiging van Tsjechoslowakije; dat de Sovjet-Unie deze overweldiging openlijk heeft gerechtvaardigd met de doctrine, die erop neerkomt dat Russische troepen gerechtigd zijn tot ingrijpen wanneer socialistische landen dreigen af te wijken van het communisme Russische stijl; dat de Sovjet-Unie heeft verklaard, op grond van een geheel onjuiste uitleg van bepaalde artikelen van het Handvest van de Verenigde Naties, zich gerechtigd te achten tot interventie in de Bondsrepubliek Duitsland. Mijnheer de Voorzitter! Ik wil vandaag een poging doen, de motieven en de bedoelingen van het Kremlin in de diepte te peilen. Gaarne geef ik het voordeel van de twijfel aan hen, die een vooraf beraamde aanval op West-Europa bestempelen als een waandcnkbeeld. Maar, mijnheer de Voorzitter, één ding is zeker - ook de geachte afgevaardigden de heren Berghuis en Van Wijk hebben hierop gedoeld -: wij hebben te maken met een in het nauw gedreven totalitair regime, een regime dat heeft getoond de meest cynische vormen van machtspolitiek niet te schuwen en dat vermoedelijk in zich zelf is verdeeld, met alle interne spanningen en gevaren van dien; een regime dat het in de komende jaren eerder moeilijker zal krijgen dan gemakkelijker en waarvan de paranoïde trekken eerder sterker zullen worden dan zwakker. Daarbij dienen wij goed in te zien, dat de argwaan van het regime niet wordt gevoed door de militaire kracht van West-Europa, die bij lange na niet voldoende is om ooit een bedreiging te kunnen vormen. De argwaan wordt gevoed door de politieke kracht, die uitgaat van onze vrije samenleving en hij kan voorlopig alleen worden ingedamd door het regime te confronteren met een heldere, overzichtelijke situatie. In deze situatie hebben de regeringen van het Atlantisch bondgenootschap het onverantwoord geacht de machtsbalans nog verder te laten doorslaan, met het gevaar dat zulks door Moskou zou worden uitgelegd als ongeïnteresseerdheid of in het communistisch jargon zou worden gezien als een bewijs te meer van de decadentie van het kapitalistische Westen. De landen van de N.A.V.O. hebben met hun rustige unanieme verklaring en door het brengen van offers ter wille van geloofwaardigheid van hun woorden aan de Sovjet-Unie een duidelijk signaal willen geven. Het is een waarschuwing die moet voorkomen dat de Sovjet-Unie zich zou misrekenen in de vast beslotenheid en de solidariteit van het Westen; een waarschuwing die moet voorkomen dat de Sovjet-Unie zich in de gevarenzones van Midden en Zuid Europa zou laten verleiden tot verdere drieste acties, die schrikreacties zouden kunnen oproepen, met alle onvoorstelbare consequenties van dien; een waarschuwing die, gezien de feitelijke machtsverhouding en de beperktheid van de voorgenomen maatregelen, onmogelijk kan worden opgevat als een begin of aanzet tot een bewapeningswedloop, maar die, indien zij wordt begrepen, de weg vrij zal kunnen maken voor een periode waarin opnieuw zal kunnen worden gewerkt aan de ontspanning, waarnaar de landen van het Westen reeds zo lang uitzien. Op enkele opmerkingen die vanuit de Kamer zijn gemaakt wil ik nog in het bijzonder ingaan. Naar aanleiding van de opmerking van de geachte afgevaardigde de heer Van Wijk dat de regeringsnota van 18 november j.1. over de implicaties van de recente ontwikkelingen in de Oost-Westverhouding in strijd zou zijn met de adviezen van de adviescommissie"van Panhuys, wil ik niet nalaten erop te wijzen dat deze commissie in de eerste conclusie van haar recente interimrapport ondubbelzinnig stelt dat na de invasie in Tsjechoslowakije nieuwe initiatieven in de onderlinge betrekkingen tusssen Oost en West voorshands niet mogelijk zijn. Wat wapenbeheersing en wapenvermindering betreft geeft de adviescommissie duidelijk te kennen dat naar haar oordeel slechts op basis van wederkerigheid tot maatregelen op dat gebied kan worden over-

4 130 9de vergadering - 27 november '68 Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 1969 Minister De Jong gegaan. Het lijkt mij goed met nadruk erop te wijzen dat op deze belangrijke punten van enige tegenstelling tussen het regerings tandpunt en het oordeel der adviescommissie in het geheel geen sprake is. Nu de wederkerigheid ter sprake komt wil ik de geachte afgevaardigde de heer Van Lieshout antwoorden dat de perspectieven voor de zogenaamde groep van Tien om op korte termijn tot een vruchtbare hervatting van haar werkzaamheden te geraken, mij niet groot voorkomen, gesteld al dat landen als Polen, Hongarije en Bulgarije, die van de groep deel uit maken, daarop prijs zouden stellen. De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft gevraagd of het kabinet de verzekering kan geven dat bij verdere stijgende spanning de bewapening tijdig adequaat zal worden opgevoerd overeenkomstig de militaire adviezen. In een dergelijk geval zal opnieuw in overleg moeten worden getreden met de bondgenoten over de politieke en militaire maatregelen die dan voor beheersing van de situatie eventueel zouden zijn vereist. Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat iedere verhoging van spanning haar eigen specifieke trekken heeft en dat van een automatisme, een automatische verhoging van de defensie-inspanning bij een verhoging van de spanning, voor dit kabinet geen sprake kan zijn. nucleaire wapens zoveel mogelijk te beperken. In dit licht dient de nadruk te worden gezien, die generaal Lemnitzer legt op de conventionele strijdkrachten, zowel parate als mobilisabele eenheden. De flexible response-stratogy sluit uiteraard niet uit, dat in bepaalde omstandigheden op nucleaire wapens zal moeten worden teruggevallen. In dit verband kan ik de geachte afgevaardigde mededelen, dat de Regering een volstrekt vertrouwen heeft in de Amerikaanse veiligheidsgarantie tegenover de Europese bondgenoten. Met betrekking tot de vragen nrs. 5 en 6 van de geachte afgevaardigde, valt het mij op dit moment moeilijk mij te begeven in een ietwat casuïstische beschouwing over hetzij de vele vormen, die een conflictsituatie rond Joegoslavië kan aannemen, hetzij de mogelijke bijbedoelingen van de Sovjet- Unie in geval van legering van Russische troepen in Roemenië. De Regering acht het overigens onwaarschijnlijk dat onlangs een Roemeens-Sovjetrussisch verdrag zou zijn gesloten inzake de legering van Sovjeteenheden in Roemenië. De heer Van Riel (V.V.D.): En de feitelijke mededelingen dan van mevrouw Salomonson? De heer Van Riel (V.V.D.): En als de bondgenoten of de N.A.V.O.-raad ertoe adviseren? Minister-President De Jong: Ik wil de geachte afgevaardigde gaarne verzekeren dat indien onverhoopt tot een verdere versterking van de defensie zou moeten worden besloten, naar mijn oordeel ook in het algemeen gesproken, aan de civiele verdedigingsvoorbereiding stellig niet lichter mag worden getild dan aan de verhoging van het militaire weerstandsvermogen. De heer Van Riel (V.V.D.): Dat is geen antwoord, Excellentie. Bent u bereid de verklaring te geven dat, wanneer de bondgenoten besluiten op grond van de militaire adviezen, dat de situatie zo is dat de bewapening versterkt moet worden, dienaangaande voorstellen aan de Staren-Generaal zullen worden gedaan? Dat is de vraag waarom het altijd weer draait. Minister-President De Jong: Het kabinet moet hierbij eerst alle factoren zorgvuldig overwegen. De heer Van Riel (V.V.D.): Dat spreekt vanzelf. Minister-President De Jong: Wij zijn lid van een alliantie en nemen deel aan die besprekingen. Wat door de alliantie in haar totaliteit noodzakelijk wordt geacht, weegt voor het kabinet uiteraard heel zwaar. Ik acht het echter onjuist een derge! ijke verklaring te geven, zonder werkelijk de feiten en alle kaarten op tafel te hebben. Ik acht het in deze delicate kwestie toch iets te snel gesproken. De heer Van Riel (V.V.D.): Neen Excellentie, het gaat om de ogenblikken, waarop de feiten wel op tafel liggen. Ik vraag helemaal geen verklaring over hypothetische gevallen. Minister-President De Jong: Het is duidelijk: wij zijn loyaal en trouw lid van een alliantie en wij houden ons aan de bepalingen van die alliantie, maar ik wil op het ogenblik niet verder gaan door het geven van categorische verklaringen. Het is evident, dat wij ons nimmer aan onze verplichtingen zullen onttrekken; wij kunnen een dergelijke verklaring niet geven zonder precies alle omstandigheden te kennen. De geachte afgevaardigde heeft verder vragen gesteld over de N.A.V.O.-strategie en de betekenis daarin van conventionele en nucleaire strijdkrachten. De flexible response-strategy is er inderdaad op gericht de noodzaak van het gebruik van Minister-President De Jong: Deze kunnen niet helemaal door de Regering worden onderschreven. De heer Van Riel (V.V.D.): Niet helemaal worden onderschreven". Dat is een duidelijk antwoord. Minister-President De Jong: De vraag van de geachte afgevaardigde de heer Van Hulst of Tsjechoslowakije heeft getracht steun van de N.A.V.O. te verkrijgen, kan ik ontkennend beantwoorden. Of tijdens de inval in Tsjechoslowakije gebruik is gemaakt van de zogenaamde hot line" tussen Washington en Moskou is de Regering niet bekend. De geachte afgevaardigde de heer Van Riel heeft verband gelegd tussen de situatie in Europa en die in Vietnam. Naar zijn mening heeft het Amerikaanse volk bij de verkiezingen van een dusdanige gemoedstoestand blijk gegeven, dat, indien de Amerikaanse regering Vietnam militair zou ontruimen zonder deugdelijke waarborgen voor een gezonde ontwikkeling aldaar, daaruit mag worden afgeleid dat Washington meent zijn conventionele strijdkrachten in Europa nodig te kunnen hebben. Hij verbond hieraan de vraag, of een dergelijke Amerikaanse aftocht zou kunnen worden uitgelegd als een aanwijzing hoe ernstig de Amerikaanse regering de situatie in Europa opneemt. Ik ben van mening, dat een antwoord op deze vraag niet kan worden losgemaakt van de nadere vraag, of de Amerikaanse regering, mocht zij inderdaad tot een terugtrekking uit Zuid- Vietnam besluiten op dat moment redelijkerwijze de hoop mag koesteren dat een gezonde ontwikkeling in Zuid-Vietnam binnen bereik ligt. Ik zie vooralsnog geen aanleiding voor de veronderstelling, als zou de regering van de Verenigde Staten zonder uitzicht op een oplossing van het Vietnamese geschil zelf een militaire terugtocht overwegen. Ik acht de probleemstelling van de geachte afgevaardigde dan ook te hypothetisch voor een concreet antwoord. Ik meen hiermede tevens de vragen van de geachte afgevaardigde de heer Van Lieshout over een eventuele wijziging van de Amerikaanse Vietnampolitiek te hebben beantwoord. De geachte afgevaardigde heeft, sprekende over recente ontwikkelingen in Europa, de vraag gesteld, of daarvan een positieve invloed mag worden verwacht op de Westeuropese samenwerking en de houding van Frankrijk. Hoewel tastbare bewijzen ons op deze korte termijn nog ontbreken, is de Regering in algemene zin hierover niet pessimistisch. Het ontbreken van die tastbare bewijzen geldt helaas ook voor de problematiek rond het zogenaamde plan-leber, waarover de geachte afgevaardigde de heer Van Hulst heeft gesproken. Wij zijn wachtende de resultaten van de lopende bilaterale

5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur

5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur 5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur Voorzitter: Steenkamp Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten: Steenkamp, Glastra van Loon, Umkers, Ginjaar, Veder-Smit, Van Dalen, Vermeer, Kruisinga,

Nadere informatie

ZITTING 1957 1958 4742

ZITTING 1957 1958 4742 ZITTING 1957 1958 4742 Regelen ter bevordering van hel sparen door jeugdige personen (Jeugdspaarwet) VOORLOPIG VERSLAG Nr. 4 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1956 1957) De vaste Commissie

Nadere informatie

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) Voorzitter (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1975-1976 13 461 Nota Ontwapening en Veiligheid Nr.5 AANVULLEND VERSLAG Nota over het vraagstuk van ontwapening en veiligheid Aanvullend verslag over de periode

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2012-2013 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Maandag 17 en dinsdag 18 december 2012 *6: 18.00 uur De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Ik heet de minister van Sociale Zekerheid

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen.

De beraadslaging wordt gesloten. De wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen. Voorzitter woonwagen- en woonschepenregelgeving (25333). Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. Aan de orde is de (voortzetting van de) behandeling van: - het voorstel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Liberaal reveil. 13de jaargang nr. 3 - maart 1971

Liberaal reveil. 13de jaargang nr. 3 - maart 1971 Liberaal reveil Mr. Geertsema: 'DS '70 bezorgt zichzelf tijdbom' Pro en Contra nieuw Kamergebouw Dr. Witteveen: zorg over gemeentefinancien en bijstandswet Verkiezingsonderzoek, ja of nee? ' 13de jaargang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 december 1998 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Zitting 1971-1972 - 11 500

Zitting 1971-1972 - 11 500 Zitting 1971-1972 - 11 500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1972 HOOFDSTUK XVI - CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 1 HERDRUK!) VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Nr. 70 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

beter zou vinden indien er ook een einddatum in opgenomen zou worden, maar dat heb ik al meegedeeld.

beter zou vinden indien er ook een einddatum in opgenomen zou worden, maar dat heb ik al meegedeeld. Koekkoek denken. De heer De Graaf heeft er ook de mogelijkheid voor geopend, omdat hij heeft gezegd dat het ook wat later zou kunnen. Alleen zou dat dan ook in het amendement moeten staan, maar het staat

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

In stemming komt het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel. Remkes ministers drukken zich helaas niet altijd duidelijk uit in deze Kamer. Als de minister dat dan niet ontkent, betekent dat instemming. En als de minister vindt dat de interpretatie niet juist is,

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie