Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden, tel.: , fax.: , - Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden, tel.: , fax.: , Website: KvK nummer: BTW nummer: NL B.01 Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan. Belangrijk Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast. Toezichthouder AFM De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Onze dienstverlening Wij, Joop van Mourik makelaars, zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van hypotheken, bankspaarproducten, hypotheek gerelateerde verzekeringen en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld spaarproducten. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en leningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht Versie 04 april

2 en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Wij verlangen wel van u een actieve medewerking voor het aanleveren van de juiste informatie en de benodigde bescheiden. Hiermee wordt vertraging voorkomen. Bij een aankoop van een woning is vaak een termijn in koopovereenkomst opgenomen waarin de financiering geregeld moet zijn. Binnen deze korte tijd moet veel geregeld worden. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij in combinatie met de partij waarbij het product is afgesloten, u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten. Zie verder onder nazorg. Onze relatie met aanbieders: Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. 1.Wij behoren gedeeltelijk tot de groep van ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij in vrijheid (met andere woorden, zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren. Wij werken samen met de volgende verzekeraars en/of financiële instellingen: -RegioBank -Woontrust (Dit is een serviceprovider van diverse aanbieders. Op het gebied van hypotheken doen we alleen zaken met RegioBank. Voor levensverzekeringen kunnen wij met diverse marktpartijen zaken doen. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke verzekeraars wij samenwerken, het actuele aantal aanbieders kan namelijk variëren). 2. De financiële producten in ons assortiment worden (gedeeltelijk) ter beschikking gesteld door onze serviceprovider Woontrust. 3. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. 4. Alleen voor de producten sparen en betalen zijn wij een gebonden bemiddelaar aan RegioBank. 5. Op het gebied van verzekeringen adviseren en bemiddelen wij slechts in overlijdensrisicoverzekeringen. In andere woonlastenbeschermers, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een werkloosheidsverzekering bemiddelen wij niet. Bij gesignaleerde mogelijke toekomstige inkomenstekorten en voor schadeverzekeringen, verwijzen wij u door naar een assurantietussenpersoon. Informatie over onze beloning U betaalt voor onze dienstverlening via een declaratie. Deze kosten zijn advieskosten. Ons streven is om te bemiddelen in netto producten, dat wil zeggen dat u geen afsluitprovisie meer aan de geldverstrekker betaalt. Het is nog niet bij alle marktpartijen mogelijk om een netto product af te sluiten. Wanneer u ook afsluitkosten moet maken bij de geldverstrekker/verzekeraar, dan informeren wij u vooraf. Beloning op basis van declaratie Wij spreken met u een eenmalig tarief af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het standaardtarief. Dit staat los van de rente, aflossing, premie of inleg, die u maandelijks voor het product zelf gaat betalen. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Versie 04 april

3 Aanvullende beloningsinformatie De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u indicatief over deze beloning. persoonsgegevens worden behandeld (CBP, meldingsnummer M ). De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en de tijdsinspanning die het ons kost voor de dienstverlening. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Klachtenprocedure Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid Postbus AG Den Haag Ons aansluitnummer bij Kifid is Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming Versie 04 april

4 Bijlage 1 Inzicht in de tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot vermogensopbouwende producten en hypotheken. Ons kantoor werkt met de volgende tarieven, waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt: - Standaardtarieven - Opslag, cq. korting in geval van meer-/ minderwerk. Afhankelijk van de producten die afgenomen worden, betaalt u het standaardtarief. Standaardtarief U betaalt voor onze dienstverlening vaste bedragen. Dienst Oriëntatiegesprek Inkomenstoetsing maximale hypotheek Hypotheekadvies en bemiddeling Tweede hypotheek (advies en bemidd.) Oversluiten hypotheek bestaande cliënt Oversluiten hypotheek nieuwe cliënt Annuleren aangevraagde hypotheekofferte Alleen uitgebracht hypotheekadvies, zonder bemiddeling voor offerteaanvraag. Advies en bemiddeling overlijdensrisicoverzekering i.c.m. hypotheek Standaardtarief Gratis Gratis 2500,= 1500,= 1500,= 2500,= 500,= 1000,= 250,= In geval u afsluitprovisie aan de bank (geldverstrekker) betaalt, ontvangt ons kantoor meestal een bedrag terug van de bank als vergoeding voor deze dienstverlening. Dit bedrag wordt eenmalig en/of doorlopend aan ons uitbetaald. Als het bedrag wat we eenmalig van de bank ontvangen ontoereikend voor ons is sturen wij u dan aanvullend een factuur voor onze dienstverlening. Het kan ook zijn, dat de bank een actie heeft waarbij geen afsluitprovisie in rekening gebracht wordt. U betaalt ons dan alleen advies- en bemiddelingskosten. 1) Onderstaand een voorbeeld bij afsluitprovisie: Hypotheekbedrag ,= Door u te betalen afsluitkosten 1% Onze standaardtarief hypotheek advies- en bemiddelingskosten 2.500,= U betaalt in dit geval 1% is 2.000,= afsluitkosten aan de geldverstrekker Wij ontvangen bijvoorbeeld 2.200,= retour van de geldverstrekker Wij factureren u nog 300,= voor onze adviesen bemiddelingskosten. Totaal bent u voor onze dienstverlening kwijt 2.300,= (in plaats van 2.500,=) Onze verdiensten bedragen 2.500,= 2) Voorbeeld met hypotheekactie zonder afsluitprovisie Hypotheekbedrag ,= Door u te betalen afsluitkosten 0% (geen afsluitprovisie). Onze standaardtarief hypotheek advies- en bemiddelingskosten 2.500,= U betaalt geen afsluitkosten aan de geldverstrekker Wij ontvangen bijvoorbeeld toch 2.200,= van de geldverstrekker Wij factureren u nog 300,= voor onze adviesen bemiddelingskosten. Totaal bent u voor onze dienstverlening kwijt 300,= (in plaats van 2.500,=) Onze verdiensten bedragen 2.500,= Wanneer wij van de geldverstrekker een hogere vergoeding ontvangen dan de adviesen bemiddelingskosten die wij in rekening brengen krijgt u zelfs geld van ons terug. Versie 04 april

5 Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, kunnen en zullen wij u het exacte, nominale bedrag aan vergoeding die wij voor het advies en de bemiddeling ontvangen aan u bekend maken. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Nazorg Nadat u een financieel product bij ons heeft afgesloten kunt u tijdens de looptijd ervan blijvend bij ons terecht voor vragen en opmerkingen. Ons streven is om u elke 2 jaar te benaderen of er mogelijke aanpassingen wenselijk zijn. Wel verwachten wij van u ook een actieve instelling naar ons toe als er wijzigingen zijn in de financiële omstandigheden die (toekomstige) gevolgen kunnen hebben. Wij kunnen u van dienst zijn met het opvragen van de actuele gegevens en doornemen van de huidige situatie. Ook kunnen wij u behulpzaam zijn met bijvoorbeeld het aanpassen van de rentevaste periode, opvragen boete voor vervroegde aflossing, (gedeeltelijk) inlossen hypotheek etc. Indien u opnieuw kosten moet maken (aan de geldverstrekker of aan ons) informeren wij u vooraf. De geldverstrekker informeert u tevens over veranderingen inzake rentes / productvoorwaarden etc. Zij doet dit echter rechtstreeks met u. Versie 04 april

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8

Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8 Dienstverleningsinformatie Individueel Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8 Inleiding Hartelijk dank voor uw interesse in onze dienstverlening! Lukassen & Boer vindt het erg belangrijk dat er een

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12

Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12 Dienstverleningsinformatie Zakelijk Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 12 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie