Dienstverleningsdocument 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument 2012"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument 2012

2 Wie zijn wij Sanders Hypotheken B.V., handelend onder de namen Sanders Hypotheken, Zorgeloosch en andershypotheken.nl is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia JK Stompetoren Telefoonnummer: Faxnummer: Ons algemene postadres is: Postbus AD Alkmaar Onze websites: Ons algemene adres: KVK inschrijfnummer: AFM Inschrijfnummer: Inschrijving klachteninstituut Kifid: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bavam: BAV13107 Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 21:00 Dinsdag van 09:00 tot 21:00 Woensdag van 09:00 tot 21:00 Donderdag van 09:00 tot 21:00 Vrijdag van 09:00 tot 17:00 Buiten deze kantoortijden zijn wij op afspraak beschikbaar

3 Algemeen Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan. Belangrijk Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast. Toezichthouder AFM De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Onze dienstverlening Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

4 Onze relatie met aanbieders: Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. 1. Wij behoren geheel tot de groep van : Ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. 2. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Informatie over onze beloning U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide. Beloning op basis van provisie Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf. Beloning op basis van declaratie (fee) In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. U vindt onze tarieven eveneens in bijlage 1 Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Beloning op basis van declaratie én provisie. Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening. Aanvullende beloningsinformatie De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie. Het is bij heel veel producten ook mogelijk de provisie uit te ruilen tegen een lagere rente of premie, daarom vindt u in het overzicht van verdiensten dat dit tot 0% uitgeruild kan worden. Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan. De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

5 Klachtenprocedure Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid Postbus AG Den Haag Ons aansluitnummer bij Kifid is Ons kantoor heeft zich niet geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

6 Onze dienstverlening in heldere stappen Voor u een dienstverlener uitkiest om u te adviseren en te bemiddelen in de door u gewenste producten is het belangrijk te weten wat de dienstverlener voor u doet. Wij willen in een aantal heldere stappen graag laten zien hoe wij te werk gaan en in uw individuele situatie tot een passend advies komen. 1 Eerste gesprek met hypotheekadviseur - Inventariseren van uw financiële situatie en wensen (persoonlijke situatie, werk en inkomen, vermogen en financiële producten) - Inventariseren van uw kennis en ervaring met betrekking tot hypotheken en overige financiële producten - Bespreken werkwijze van Zorgeloosch en te volgen stappen - Toelichten van het hypotheekproces, de dienstverlening van Zorgeloosch en de vergoedingsregeling 2 Vergelijken hypotheekvormen - Doorrekenen van uw huidige financiële situatie en wensen - Vergelijken van verschillende hypotheekaanbieders - Berekenen en toelichten hypotheekmogelijkheden - Opstellen en toelichten (hypotheek)advies - Eventueel aanpassen uitgangspunten 3 Vervolggesprek met hypotheekadviseur - Bespreken uitgebreide analyse van uw financiële situatie - Bijstellen hypotheekadvies waar nodig en met u bespreken - Doornemen benodigde verzekeringen 4 Aanbiedingen vergelijken en definitieve keuze maken - Aanvragen hypotheekofferte - Aanvragen eventuele bankgarantie - Aanvragen eventuele taxatie of bouwkundige keuring - Voorbereiden acceptatie van de offerte door de maatschappij - Voorbereiden acceptatie van de verzekering door de maatschappij - Continu: u op de hoogte houden van de voortgang en de stand van zaken - Opstellen totaaladvies. U ontvangt de voor u geschreven adviessamenvatting 5 Vervolggesprek met hypotheekadviseur / offerte tekenen - Controleren van de ontvangen offerte - Informeren over mogelijkheden en werkwijze eventuele medische keuring - Samen doornemen van de adviessamenvatting - Samen doornemen hypotheekofferte - Samen doornemen stappen van het vervolgtraject

7 6 Administratieve afhandeling - Opsturen offerte en getekende aanvraagformulieren naar de maatschappij - Verzamelen, controleren en doorsturen gewenste benodigde stukken - Contact onderhouden met de maatschappij over acceptatie van de aanvraag - Continu: u op de hoogte houden van de voortgang en de stand van zaken 7 Passeren hypotheekakte - Controleren van personalia, geldverstrekker, hypotheekbedrag en hypotheekrente in hypotheekakte - Helpen bij invullen voorlopige aanslag inkomstenbelasting betreffende de eigen woning - Controleren afrekening notaris - Controleren ingangsdatum opstalverzekering, indien u deze via Zorgeloosch heeft aangevraagd 8 Contactmomenten in de toekomst - Binnen drie maanden na bemiddeling van uw hypotheek een check of alles naar wens verloopt - Beantwoorden van vragen over uw financiële situatie en wensen, gedurende de gehele looptijd - Volgen ontwikkelingen en voeren periodieke servicegesprekken Let op: als gevolg van het provisieverbod op hypotheekproducten en de daaraan gekoppelde doorlopende provisie zal in 2013 een serviceabbonnement van kracht worden. Execution Only Wanneer u geen deskundig advies wenst, maar geheel zelfstandig wenst te beslissen welk product u aanschaft kunt u op basis van Execution Only een product aanschaffen. U geeft dan uitdrukkelijk aan dat u geen onderbouwd en uitgewerkt advies wilt ontvangen over uw situatie en draagt ook zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze en gevolgen. Wij bemiddelen dan tussen u en de maatschappij waar u het product wilt onderbrengen. Een opdracht tot bemiddeling met Execution Only wordt vastgelegd in een speciaal opdrachtformulier en krijgt u in kopie uitgereikt.

8 Bijlage 1 Bandbreedtes van de tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot vermogensopbouwende producten en hypotheken. Ons kantoor werkt met de volgende wijzes van beloning, waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt - Vaste Fee - Productgerelateerd tarief (provisie) - Uurtarief Vaste Fee Werkzaamheden voor een nieuwe hypotheek of verzekering Hypotheekadvies inclusief bemiddelen * Hypotheekadvies (zonder afgeronde bemiddelinghypotheek)** Richtprijs (gemiddelde prijs) 2.750, ,- 995, ,- Maximale prijs (complexe, arbeidsintensieve zaak 350,- 500,- Bemiddelen van een overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzek ering Second opinion m.b.t. 250,- 250,- hypotheekadvies van derden (kosten vervallen bij afsluiten hypotheek) Analyse aanpassing 250,- 250,- hypotheek Aanvragen overbruggingskrediet 495, 495,- Aankoopbemiddeling *** Gratis 995,- *De gemiddelde dossierprijs. Aan u wordt op voorhand duidelijk uitgelegd welke kosten u kunt verwachten, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan! ** Indien wij voor u een hypotheekadvies uitbrengen en op basis hiervan hypotheekoffertes aanvragen, zal het na dit traject intrekken van uw opdracht tot dienstverlening inhouden dat de genoemde bemiddelingskosten in rekening gebracht kunnen worden. *** Wij verzorgen kosteloos de aankoop van uw woning te beginnen bij het onderhandelingstraject tussen u en de verkoper. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de financiering via Zorgeloosch geschiedt. In alle andere gevallen geldt het maximale tarief.

9 Productgerelateerd tarief U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en de bemiddeling, via de premie (bij een verzekering) of via de maandlasten (bij een hypothecair krediet). Ons kantoor ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van de premie als productgerelateerd tarief. Zie tabel 1 van de bijlage Uurtarief (fee) Ons uurtarief is als volgt: - financieel adviseur 175,- - senior financieel adviseur administratief medewerker Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u een indicatie van het aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienstverlening. Als wij deze indicatie overschrijden met meer dan 10% zullen wij dat met u overleggen. Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, kunnen en zullen wij u het exacte, nominale bedrag aan vergoeding die wij voor het advies en de bemiddeling ontvangen aan u bekend maken. Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor onze dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per product als vergoeding ontvangen. Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten. Wij ontvangen in 2012 bij het afsluiten van het financiële product 50% van de genoemde bedragen. De resterende 50% ontvangen wij gedurende de looptijd van de overeenkomst (of gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd van de overeenkomst). Indien de overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar tot tien jaar na de totstandkoming wordt beëindigd, moeten wij een evenredig deel van dit bedrag terugbetalen aan de verzekeraar / geldverstrekker. Terugbetaling van dit bedrag is niet verplicht in geval van overlijden.

10 Tabel 1: vergoeding aan ons kantoor bij een maandelijkse premiebetaling of maandlasten Product Kosten van onze dienstverlening Vermogensopbouw minimum maximum Beleggingsverzekering 1 0% 7% Levensverzekering 2 0% 15% Levensverzekering 3 0% 170% Lijfrente 1 0% 7% Schadeverzekering 3 0% 25% Reisverzekering 3 0% 25% Zorgverzekering basis 3 0% 3% Zorgverzek 0% 8% aanvullend 3 Autoverzekering 2 0% 20% Uitvaartverzekering 5 0% 5% Tabel 2: vergoeding aan ons kantoor bij een koopsombetaling Product Kosten van onze dienstverlening Vermogensopbouw minimum maximum Beleggingsverzekering 0% 5% Levensverzekering 0% 10% Lijfrente 0% 5% Tabel 3: vergoeding aan ons kantoor bij een hypothecair krediet Product Kosten van onze dienstverlening Hypothecair krediet minimum maximum Aflossingsvrij 4 0% 1,5% Annuïtair 4 0% 1,5% Bankspaarhypotheek 4 0% 1.75% Beleggingshypotheek 4 0% 1.75% Lineair 4 0% 1,5% Levenhypotheek 4 0% 1,5% Spaarhypotheek 4 0% 1.75% Tabel 4: Inschatting aantal uren dienstverlening naar productsoort, exclusief reistijd. Indien uw situatie meer aandacht behoeft dan onderstaand maximum, dan zullen we u vooraf informeren. Product Aantal uren dienstverlening Vermogensopbouw minimum Maximum Beleggingsverzekering 4 20 Levensverzekering 3 20 Lijfrente 4 20 Beleggingshypotheek Bankspaarproduct Bankbeleggingsproduct 4 20 Hypotheek aflossingsvrij Hypotheek icm complex(e) product(en) Voetnoot: Extra uitleg omtrent de berekenmethode van het productgerelateerde tarief. 1 Percentage van de premie maal de looptijd (duur in maanden) 2 Percentage van de maandpremie 3 Percentage van de jaarpremie als eenmalige vergoeding. 4 Percentage van de hoogte van het betreffende leningdeel 5 Percentage van het verzekerd kapitaal Het minimumtarief bij provisie staat op 0%. Wij kunnen u een korting op rente of premie geven tot 0% provisie. In dit geval zal er een fee worden gesteld. Het exacte bedrag aan provisie dat wij ontvangen zal altijd vooraf aan u kenbaar worden gemaakt.

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument THG Financieringen

Dienstverleningsdocument THG Financieringen Dienstverleningsdocument THG Financieringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Opmaat De Bruin IJsselstein I V.O.F. Inleiding OPMAAT De Bruin is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTENVERLENGINGSDOCUMENT Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten. In deze Dienstenwijzer stellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

In dit Dienstverleningsdocument geven wij een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, waarin u als klant centraal staat.

In dit Dienstverleningsdocument geven wij een beschrijving van onze dienstverlening en werkwijze, waarin u als klant centraal staat. Dienstverleningsdocument Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. U bent op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om bepaalde overeenkomsten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geachte relatie, Dit dienstverleningsdocument geeft een beeld van waarvoor het kantoor staat, wat er verwacht mag worden en tal van andere zaken, die bij de dienstverlening aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie