Tax. Nieuw gunstregime liquidatiereserve: ontwerp van wet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax. Nieuw gunstregime liquidatiereserve: ontwerp van wet"

Transcriptie

1 Tax Nieuw gunstregime liquidatiereserve: ontwerp van wet In navolging van de TLS newsflash op 27 oktober 2014 worden enkele nieuwe aandachtpunten met betrekking tot het aanleggen van de liquidatiereserve uit de doeken gedaan. Het regeerakkoord is momenteel omgezet in een ontwerp van wet dat deze week werd ingediend in het Federaal Parlement. Vennootschappen die conform artikel 15 W.Venn. klein zijn, kunnen de winst na belastingen, geheel of gedeeltelijk boeken op een afzonderlijke rekening, liquidatiereserve genaamd (nieuw artikel 219quater WIB92). Bij de aanleg van deze liquidatiereserve is er een afzonderlijke aanslag van 10% verschuldigd. Deze aanslag vormt geen aftrekbare kost (gewijzigd art juncto en art. 219quater WIB92). De voorwaarde dat het om een kleine vennootschap moet gaan (art. 15 W.Venn) geldt enkel voor het boekjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd. De kwalificatie van de reeds opgebouwde reserves blijft dus bestaan, ook al verliest de vennootschap daarna haar statuut van kleine vennootschap. De aanleg van de liquidatiereserve dient te gebeuren op een afzonderlijke rekening van het passief en wordt geacht aangelegd te zijn op de eerste dag na de afsluitdatum van het belastbare tijdperk waarin de betrokken winst werd gerealiseerd. Bovendien vereist de aanleg een bijkomende opgave bij de aangifte in de vennootschapsbelasting. Het model hiervan dient nog opgemaakt te worden door de wetgever. Indien de vennootschap, na aanleg van de liquidatiereserve en voorafgaand aan de vereffening, over zou gaan tot de uitkering van (een deel) van deze reserve, worden de oudste aangelegde reserves eerst aangewend (FIFO-principe) (art. 184 quater in fine WIB92). Dit principe is voordelig vermits er een bijkomende belastingheffing kan plaats vinden onder de vorm van een roerende voorheffing indien de uitkering binnen een te korte tijdsspanne zou volgen op de aanleg van de liquidatiereserve. Door de oudste reserves eerst aan te wenden wordt het probleem van een vroegtijdige opname zo beperkt mogelijk gehouden. Het tarief van die roerende voorheffing wordt als volgt bepaald: uitkering liquidatiereserve < 5 jaar = 15 % roerende voorheffing (leidt tot 25%) uitkering liquidatiereserve > 5 jaar = 5 % roerende voorheffing (leidt tot 15%) uitkering liquidatiereserve n.a.v. liquidatie = 0 % roerende voorheffing Ondanks de positieve aspecten die dit gunstregime biedt, moeten er toch enkele kanttekeningen gemaakt worden. Enerzijds zal de vennootschap rekening moeten houden met het feit dat de aanleg van de liquidatiereserve gepaard gaat met een fiscale kost van 10%. Dit bedrag kan niet meer belegd of geïnvesteerd worden en moet bij het aanleggen van de liquidatiereserve onmiddellijk gefinancierd worden. Anderzijds reduceert de vennootschap op die manier ook haar eigen vermogen, wat dan weer impliceert dat er een lagere notionele intrestaftrek wordt bekomen. In concreto betekent dit dat indien een vennootschap voor inkomstenjaar 2015 een boekhoudkundige winst heeft van en zij ervoor opteert om hiervan aan te wenden voor de aanleg van de liquidatiereserve, zij een balanspost liquidatiereserve zal moeten aanleggen ten belope van deze Deze aanleg leidt tot een belastingheffing aan 10% ( 5.000). Bovendien zal er een bijkomende opgave bij de aangifte dienen opgemaakt te worden voor het aanslagjaar waarin de liquidatiereserve wordt aangelegd. Oorspronkelijk was er voorzien dat deze maatregel in werking zou treden vanaf aanslagjaar 2016, doch recentelijk zijn er stemmen opgegaan om dit een jaar te vervroegen (AJ 2015). Blijkbaar zou de reden hiervoor liggen in het feit dat de bankentaks te weinig inkomsten zou opleveren. De vervroeging van deze maatregel zou fors meer inkomsten moeten opleveren in 2015 doordat de anticipatieve heffing van 10% al opeisbaar wordt bij de aanleg van de liquidatiereserve over het boekjaar Nanouck Loir Tax Department

2 Tax shelter in een nieuw kleedje Naar aanleiding van de negatieve media aandacht einde 2013 werd het bestaande Tax Shelter stelsel geëvalueerd. Om mogelijke misbruiken in te perken en het systeem te vereenvoudigen werd in mei 2014, door middel van een wetswijziging, gesleuteld aan het tax shelter systeem zoals opgenomen onder artikel 194ter WIB92. Het oude systeem, waarbij de investering bestaat uit een gedeelte lening en een gedeelte rechten, wordt volledig verlaten. Onder de vernieuwde tax shelter regeling zal er enkel nog sprake zijn van een investering (afstorting naar aanleiding van een raamovereenkomst) die door de belastingplichtige gedaan zal worden. De afstorting of betaling zal binnen de drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst moeten plaatsvinden. In ruil voor deze betaling, naar aanleiding van een raamovereenkomst, zal er een voorlopige belastingvrijstelling verleend worden in het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst en dit ter waarde van 310% van de overeengekomen betaling. Bij een overeenkomst ter waarde van ,00 EUR zal er aldus een voorlopig fiscaal voordeel zijn ter waarde van ,00 EUR. Het maximale bedrag dat een onderneming jaarlijks kan aanleggen als vrijgestelde reserve wordt nog steeds bepaald zoals onder het huidige systeem. In de praktijk komt dit meestal neer op ongeveer 1/3 van de boekhoudkundige winst. In tegenstelling tot het huidige systeem voorziet het nieuwe systeem in de mogelijkheid om de voorlopige vrijstelling aan te leggen tot 7 jaar na de ondertekening van de raamovereenkomst en dit in de gevallen wanneer door omstandigheden niet voldoende gereserveerde winst is. Naast het belastingvoordeel dat investeerders van deze tax shelter kunnen genieten zal er eveneens een opbrengst toegekend worden op het opstaande investeringsbedrag en dit voor maximaal 18 maanden te rekenen van de eerste betaling door de investeerder. Deze opbrengst is gelinkt aan de EURIBOR op 12 maanden. Naast deze twee, door de wet voorziene, voordelen zal er geen bijkomend geldelijk voordeel meer toegekend mogen worden aan de investeerder. Om meer toezicht op de werking van de Tax Shelter te houden voorziet de wetgever eveneens in een overkoepelend orgaan wat de gehele markt van de tax shelter zal controleren. De productiemaatschappij of intermediair zal zich onder andere moeten aanmelden bij deze nieuwe dienst. Bijkomend zal elke afgesloten raamovereenkomst aan deze dienst moeten worden overgemaakt wat als voordeel biedt dat de investeerder deze overeenkomst niet meer bij de fiscale aangifte dient te voegen. Tevens zal bij voltooiing van het audiovisueel werk de productiemaatschappij of de intermediair een Tax Shelter attest dienen aan te vragen bij dit orgaan. Dit eenmalig attest zal de huidige 3 attesten vervangen en wordt slechts uitgereikt indien de voorwaarden van artikel 194ter WIB92 zijn nageleefd. Het al dan niet ontvangen van een dergelijk certificaat zal bepalend zijn om de voorlopige vrijstelling om te zetten in een definitieve vrijstelling. Boekhoudkundig Naar aanleiding van al deze wijzigingen, zal eveneens de boekhoudkundige verwerking aangepast moeten worden. Wij wensen te benadrukken dat er nog geen geüpdatet CBN advies beschikbaar is betreffende de verwerking van de tax shelter in het nieuwe wetgevende kader. Door de productiemaatschappijen en intermediairs wordt er aangenomen dat in het nieuwe kader, de tax shelter niet meer terug te vinden zal zijn op het actief (noch filmrechten noch een lening). De betaling naar aanleiding van de ondertekening van de raamovereenkomst zou onmiddellijk in de kosten worden opgenomen en dit in het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst. Aangezien de investering boekhoudkundig waarschijnlijk via de rekening 659 (diverse financiële kosten) verwerkt zal worden, heeft dit een negatieve invloed op de berekening EBITDA. Inwerkingtreding De inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving werd afhankelijk gemaakt van de goedkeuring van de Europese Commissie. Zoals wij werden geïnformeerd uit de sector, werd deze wetwijziging recentelijk goedgekeurd wat betekent dat de raamovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2015 onder het nieuwe systeem zullen vallen. Echter voor de vele openstaande vragen zal het wachten zijn op een duidelijke circulaire van de fiscale administratie. Anse Mertens - Tax Department

3 De nieuwe personenbelasting - deel 2 Door de zesde staatshervorming wijzigt de aangifte in de personenbelasting grondig. In deel 1 (TLS-Newsflash ) zetten we reeds enkele wijzigingen uiteen inzake de bepaling van het bevoegde gewest en de definitie van de eigen woning. Eénmaal deze bepaald zijn, kunnen de toepasselijke gewestelijke belastingregels vastgelegd worden. Hierna spitsen we ons verder toe op de woningfiscaliteit. Welke leningen vallen onder welk systeem: langetermijnsparen, bouwsparen, de oude woonbonus of de nieuwe woonbonus van 2015? Om te bepalen welke regime van toepassing is op de leningen dienen telkens dezelfde vragen gesteld te worden. Vooreerst gaat men na of de woning waarop de lening rust de eigen woning is, vervolgens dient men zijn fiscale woonplaats te bepalen en tot slot moet nog de vraag gesteld worden of de woning de enige woning was bij het afsluiten van de lening. Nemen we zoals in deel 1 het voorbeeld van Pieter. Pieter woont in Gent De woning in Gent werd door Pieter gekocht in Om deze aankoop te financieren sloot hij in datzelfde jaar eveneens een hypothecaire lening. Op deze lening is steeds de aftrek voor enige en eigen woning toegepast. De woning in Gent is de eigen woning van Pieter, zijn fiscale woonplaats is gelegen in het Vlaamse Gewest en de woning was de enige woning bij het afsluiten van de lening. Bijgevolg dienen de belastingregels van het Vlaamse Gewest worden toegepast. In 2015 betaalde Pieter in totaal EUR aan kapitaal en intresten. In zijn aangifte voor inkomsten 2015 kan Pieter een totaal bedrag van EUR ingeven bij de aftrek enige en eigen woning. Hij geniet nog steeds de oude belastingvermindering voor de woonbonus aan het marginaal tarief. In 2015 koopt Pieter een nieuwe woning in Sint-Niklaas Ook hiervoor gaat hij een hypothecaire lening aan. Begin maart 2015 heeft Pieter zijn intrek genomen in zijn huis in Sint- Niklaas. De woning in Sint-Niklaas wordt vanaf begin maart de eigen woning. De fiscale woonplaats ligt nog steeds in het Vlaamse Gewest. Hoe dient Pieter de kapitaalaflossingen en intrestbetalingen van zijn nieuwe lening aan te geven? Daarvoor bestaan er twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1: Pieter heeft zijn woning in Gent verkocht. De woning in Sint-Niklaas is zijn enige woning. De betaalde intresten en kapitaalaflossingen mogen vanaf 1 maart 2015 aangegeven worden in de nieuwe Vlaamse woonbonus. Pieter betaalde in EUR kapitaal en interest voor zijn nieuwe woning. Hiervan kan hij EUR aangeven in de Vlaamse woonbonus. Hierop geniet hij een belastingvermindering aan een vast tarief van 40%. Mogelijkheid 2: Pieter behoudt zijn woning in Gent en verhuurt die aan particulieren. Zijn nieuwe woning in Sint-Niklaas is in dit geval niet zijn enige woning. Hij kan aldus geen aanspraak maken op de woonbonus. Bijgevolg zal de lening op de woning in Sint-Niklaas onderworpen worden aan het langetermijnsparen. Wat gebeurt er met de lening op de woning in Gent? Vanaf maart 2015 is deze woning niet langer de eigen woning. Bijgevolg zal deze woning federale materie worden. Ook de lening die op deze woning rust, zal onderheven worden aan de federale belastingvoordelen. De lening op de woning in Gent werd in het verleden steeds opgenomen in de woonbonus. Pieter kan ook in 2015 nog aanspraak maken op de woonbonus onder het federale systeem. Let wel, gezien de woning in Gent niet langer zijn enige woning is, zal hij terugvallen op het basisbedrag van euro.

4 Woonbonus Federaal Lening afgesloten tussen 1/01/2005 en 31/12/2014 Vlaams Leningen afgesloten vanaf 1/01/2015 Basisbedrag Verhoging eerste 10 jaar van de lening Minstens 3 kinderen tijdens eerste 10 jaar Belastingvermindering aan: Marginaal tarief (30%-50%) Marginaal tarief (30%-50%) 40% Langetermijnsparen Maximaal bedrag Belastingvermindering aan: 30% 30% 30% Inge Sercu Tax Department

5 Legal Laatste fase afschaffing aandelen aan toonder Vanaf 1 januari 2015 gaat de laatste fase in betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder en kunnen de aandelen waarvoor zich nog geen rechthebbenden hebben aangemeld tegen eind 2014 door de vennootschappen te koop worden aangeboden. Dit om te vermijden dat vennootschappen jaren na de feiten nog geconfronteerd worden met effecten waarvan de eigenaar onbekend is. Vanaf 1 januari 2014 werden de nog niet omgezette aandelen aan toonder automatisch omgezet in aandelen op naam (of gedematerialiseerde aandelen indien de vennootschap hiertoe het nodige had gedaan) ingeschreven op naam van de vennootschap-emittent. De rechten met betrekking tot deze aandelen werden geschorst (d.i. geen recht op dividenduitkering en geen stemrecht meer). Deze inschrijving op naam van de vennootschap-emittent verleende haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De rechthebbenden hebben immers nog tot 31 december 2014 om zich kenbaar te maken, hun aandelen op te eisen en op hun naam te zetten. Vanaf 1 januari 2015 kunnen deze aandelen door de vennootschap zelf bij gebrek aan melding te koop worden aangeboden. De wettelijke procedure vereist eerst een publicatie van het initiatief tot verkoop in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert. Een maand tot maximum vier maanden na deze bekendmaking kan de vennootschap overgaan tot de verkoop van de aandelen. De kosten die zij maakte voor de voormelde omzetting en het beheer van de aandelen kan van de opbrengst worden afgetrokken, de rest dient te worden doorgestort op rekening van de Deposito- en Consignatiekas. De effecten die op 30 november 2015 niet verkocht zijn, worden door de emittent-vennootschap in de vorm van effecten op naam neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De vennootschap-emittent kan de aandelen zelf kopen, rekening houdend met de algemene regels betreffende de aankoop van eigen aandelen (cfr. voorwaarden art. 620 W. Venn.), maar de maximale grens van 20% van het geplaatst kapitaal is echter niet van toepassing zodat de vennootschap-emittent zijn effecten eenvoudiger kan verzamelen. Indien de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel worden uitgevoerd door de vennootschap-emittent met het oog op de onmiddellijke vernietiging van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de vennootschap-emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen. De oorspronkelijke eigenaar van de effecten kan zich bij verkoop ervan nog steeds aanmelden bij de Deposito- en Consignatiekas om de waarde van zijn effecten op te strijken. Vanaf 1 januari 2016 dient hij per jaar achterstand 10% boete te betalen op de waarde van deze effecten. Op 1 januari 2026 worden de bedragen afkomstig van de verkoop, die bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort en waarvoor geen teruggave werd gevraagd, aan de Staat toegekend. De niet verkochte effecten waarvoor de houder op 31 december 2025 nog geen aanvraag tot teruggave heeft ingediend kunnen door de vennootschap-emittent worden teruggekocht mits hij deze intentie schriftelijk kenbaar maakte aan de Deposito- en Consignatiekas voor 31 december In dit geval kan hij een terugkoop bod indienen, doch is hij hier niet toe verplicht. Bij aanvaarding van het bod wordt de vennootschap-emittent eigenaar van de teruggekochte aandelen. De niet-naleving van bovengeschetste procedure wordt met een geldboete tussen 200 euro en euro gesanctioneerd. Noteer concluderend dat de volgende en laatste fase van de afschaffing van de aandelen aan toonder weldra een feit is en dat er voor de vennootschap-emittenten in bovengeschetste situatie actie ondernomen kan worden per 1 januari 2015 wat betreft de mogelijkheid tot verkoop van aandelen waarvan tot op heden de eigenaar onbekend is. Nick Berckmans Legal Department

6 Digitale reclame, hoe kan het juridisch? Wij bekijken drie frequente toepassingen van deze digitale reclame vanuit juridisch oogpunt. Ten eerste zijn de Like, share and win acties via social media een interessante piste om reclame te maken via het internet. Jammer genoeg dienen deze acties vaak als een loterij te worden beschouwd omdat de winst enkel en alleen afhankelijk is van het toeval. Dergelijke loterijen zijn naar Belgisch recht in principe slechts onder zeer strikte voorwaarden toegelaten. Het is daarom meer aangewezen om ze te koppelen aan bv. een schiftingsvraag. De actie wordt op die manier juridisch beschouwd als een wedstrijd. Die kan in principe vrij worden georganiseerd. Daarbij kan er best een wedstrijdreglement worden voorzien (met bv. de voorwaarden voor deelname, wat er gebeurt indien er meerdere winnaars zijn ). Ook kan je er via Google AdWords voor zorgen dat wanneer de internetgebruiker de bedrijfsnaam van jouw concurrent ingeeft in Google, eveneens jouw bedrijfsnaam verschijnt. Ook al komt deze vorm van concurrentie mogelijks onrechtvaardig over voor jouw concurrent, toch wordt zij in bepaalde mate zeker en vast aanvaard. Indien jouw concurrent zich immers enkel op de bescherming van de handelsnaam kan beroepen, zal dit gebruik pas verboden zijn wanneer het gebruik verwarringsgevaar doet ontstaan of afbreuk doet aan de publiciteitsfunctie van de handelsnaam. Beide aspecten zijn behoorlijk moeilijk aan te tonen. Indien jouw concurrent over een gedeponeerd merk beschikt, zal deze vorm van reclame nog steeds aanvaard kunnen worden. Het Europese Hof van Justitie heeft de voorwaarden hiervoor nader omschreven. Een belangrijk criterium is dat het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet onmogelijk of moeilijk mag zijn om te weten of de producten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van jouw concurrent (als merkhouder) dan wel van jou. Tot slot is er natuurlijk de aanlokkelijke methode om de bedrijfsnaam van een concurrent te gebruiken in je eigen domeinnaam. Hoewel het misschien op het eerste zicht vanzelfsprekend lijkt dat dit niet kan, toch wordt dit toegestaan wanneer het om een eerder triviaal woord gaat met meerdere betekenissen of gebruikswijzen. Zo slaat bijvoorbeeld het woord polo onder andere op de balsport met twee groepen ruiters, het automerk, het kledingstuk waardoor de kans op een merkinbreuk, een oneerlijke marktpraktijk of het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam veeleer gering is. Het hof van beroep te Gent heeft daarentegen geoordeeld dat de registratie van de domeinnaam door een garagehouder (geen erkende BMW-dealer) wel een inbreuk was op de merkenrechten van BMW. Met bovenstaande punten willen wij aantonen dat deze vormen van digitale reclame perspectieven openen en dat zij onder bepaalde juridische voorwaarden wel degelijk kunnen. Een voorafgaande juridische analyse is dan ook geen overbodige luxe. Niele Dams Legal Department

7 Online customer profiling: een vermogende klant, dus een hogere prijs is toegelaten? Webshops die hun prijzen laten variëren afhankelijk van het type klant, mag dit wel? Hoewel een veelgebruikte Amerikaanse trend die al enkele jaren bestaat, kon customer profiling onlangs ook in België op veel mediabelangstelling rekenen. Net nu de Belgische consument gestaag zijn vertrouwen heeft gewonnen in het online shoppen, sloeg dit nieuwsbericht voor velen in als een bom. Dat een online koper digitale sporen nalaat, was al langer bekend. Locatiegegevens, voorkeuren, surfgedrag en aankoopgegevens zijn waardevolle data voor de online verkoper met het oog op het voorspellen en beïnvloeden van het toekomstig aankoopgedrag van die ene koper. Maar dat dit kan leiden tot discriminatoire situaties waarbij koper A een hogere prijs moet betalen dan koper B voor hetzelfde goed, omdat koper A in een duurdere wijk woont en in het verleden duurdere online aankopen heeft gedaan, is toch even moeilijk te verteren. Een toegelaten sociale herverdeling voor sommigen, maar kan dit juridisch? Een mix van privacy- en cookiewetgeving, consumentenbescherming en het verbod op discriminatie biedt ons het antwoord. Een online prijs laten afhangen van persoonlijke gegevens van de consument stelt de strenge privacywetgeving op de proef. De harde kern van deze wetgeving vereist resoluut dat persoonsgegevens enkel verzameld en verwerkt mogen worden mits de voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de particulier. In een eerste fase van deze customer profiling-techniek, dient de consument dus uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat de onderneming achter de webshop persoonlijke gegevens vergaart met het oog op toekomstig koopgedrag. Ook voor het tracken en onthouden van het surfgedrag van de koper, dient iedere webshop/site afzonderlijk de expliciete goedkeuring te ontvangen van de natuurlijke persoon in kwestie, en dit op grond van de cookiewetgeving. Maar zelfs met een expliciete ja van de consument, stuit deze vorm van customer profiling op een volgende juridische barrière, met name, de consumentenbescherming. Deze wetgeving vereist dat iedere consument te allen tijde voorafgaand, en op duidelijke en ondubbelzinnige wijze op de hoogte dient gesteld te worden van de prijs. Individuele prijsdifferentiatie is enkel toegelaten wanneer gebaseerd op objectieve redenen (zoals bijvoorbeeld het toekennen van een korting louter aan houders van een klantenkaart). Bovendien dient steeds voorzichtig te worden omgesprongen met het maken van klantensegmentaties die de test van het discriminatiebeginsel kunnen doorstaan. Financiële draagkracht bepalen op basis van vorige aankopen leunt gevaarlijk dicht aan bij het creëren van een ontoelaatbare ongelijkheid onder de consumenten. En dan hebben we nog niet eens het gecreëerde wantrouwen bij de online consument in aanmerking genomen, die zich door dergelijke targeting bespeeld en onfair behandeld kan voelen. Online pricing laten variëren op basis van persoonlijke kenmerken van de koper: vanuit marketingoogpunt een meesterlijke zet, maar juridisch gezien toch teveel argumenten tegen. Anaïs De Boulle & Liesl Molinarolli - Legal Department

8 VAT Onderscheid restaurant- of cateringdienst en levering van goederen: standpunt Belgische btwadministratie Teneinde dichter aan te leunen bij de visie van het Europese Hof van Justitie, heeft de Belgische btw-administratie zich in haar beslissing E.T van 24 juni 2014 uitgesproken over wat men dient aan te merken als een restaurant-of cateringdienst en niet als een levering van een goed. Deze opsplitsing is belangrijk voor onder meer het toepasselijk btw-tarief te kunnen bepalen. Levering van een goed versus restaurant- of cateringdienst De zuivere levering van bereide maaltijden (met uitzondering van bepaalde producten) is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%. Voor de levering van drank geldt het gewone btw-tarief van 21%. Restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering van het verschaffen van dranken, is sinds 1 januari 2010 onderworpen aan het verlaagd btw tarief van 12%. Worden beschouwd als restaurant- en cateringdiensten: het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés, en meer algemeen, in omstandigheden voor verbruik ter plaatse (artikel 18, 3, 11 W.BTW). Visie Europees Hof van Justitie Voor de beoordeling of een handeling als een zuivere goederenlevering dan wel een restaurant- of cateringdienst moet worden aangemerkt, gaat het Europees Hof van Justitie uit van een kwalitatieve beoordeling. Zij is met andere woorden van mening dat alle feitelijke omstandigheden waarbij de kwalitatief overheersende aspecten uit het oogpunt van de consument in aanmerking moet genomen worden. Ook al worden niet alle onderdelen van een handeling als een dienstprestatie op zich aangemerkt, spreekt men van restaurant- of cateringdiensten indien het dienstenaspect primeert. Is het dienstenaspect echter miniem, dan moet de handeling als een zuivere levering van goederen worden aangemerkt. Zo oordeelde het Hof onder meer in het arrest Cinemaxx dat de verkoop van eenvoudige snacks in een bioscoop niet als een restaurantdienst kan worden aangemerkt. Een eenvoudige standaardbereiding of een terbeschikkingstelling van een aantal rudimentaire voorzieningen is niet voldoende om de gehele prestatie als een restaurant- of cateringdienst te beschouwen. Standpunt Belgische btw-administratie Oorspronkelijk hanteerde de Belgische btw-administratie een vrij ruime invulling van het begrip restaurantdienst, wat ertoe leidde dat een rudimentaire voorziening (bijv. een plank vastgehecht aan een muur) reeds aanleiding gaf tot de kwalificatie als restaurantdienst. Zo werd ook het verschaffen van drank door middel van een drankautomaat die geplaatst werd in een ruimte voor verbruik ter plaatse, aangemerkt als een dienst. Naar aanleiding van het arrest Manfred Bog van het Europese Hof van Justitie, had de btw-administratie de invulling van het begrip restaurantdienst reeds ingeperkt. Handelingen die enkel bestaan uit de levering van spijzen en/of dranken, met of zonder voorafgaande bereiding, die ter plaatse worden bezorgd of om mee te nemen, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken, worden niet aangemerkt als restaurant- of cateringdiensten (vb. bij een traiteur, op de openbare weg zonder dat er speciale voorzieningen aan de klant worden ter beschikking gesteld, voor automaten, ) (Btw-handleiding nr. 56). In haar recente beslissing verduidelijkt de btw-administratie nu dat als een restaurant-of cateringdienst en niet als een levering van goederen moeten worden aangemerkt: het verstrekken van bereide maaltijden gepaard gaande met bediening aan tafel (al dan niet traditioneel restaurant, brasserie ); het verstrekken van bereide maaltijden gepaard gaande met de terbeschikkingstelling van een infrastructuur (tafels, stoelen, borden, bestekken, glazen, ) voor verbruik ter plaatse (fastfood- of zelfbedieningsrestaurant); het verstrekken van bereide maaltijden gepaard gaande meldt een materiële tussenkomst bij de klant (bereiding van de maaltijden ter plaatse, opdienen, terbeschikkingstelling van borden, van bestekken, van glazen, ). Opgelet: in het geval dat diegene die de maaltijden verstrekt en diegene die materieel tussenkomt bij de klant twee verschillende personen zijn, wordt het verstrekken van de maaltijden als een levering van goederen aangemerkt. Rekening

9 houdende met de antimisbruikbepaling van artikel 1, 10 W.BTW kan de btw-administratie in dergelijke gevallen bij sprake van misbruik (vb. bij kunstmatige opsplitsing) de levering van de maaltijden als een dienstverrichting beschouwen. Collectieve catering In een tweede luik van haar beslissing, gaat de Belgische btw-administratie dieper in op de kwalificatie van collectieve catering. Bij collectieve catering kan de afnemer lokalen die zijn ingericht en uitgerust als keuken en andere ruimten die nodig zijn voor de werkzaamheden van het cateringbedrijf (bureau, vestiaires, opslagruimte, ) ter beschikking stellen aan het cateringbedrijf. Verder kan de afnemer tevens bepaalde periodieke kosten zoals elektriciteitskosten e.d. voor haar rekening nemen. Bijgevolg dient men bij de kwalificatie van collectieve catering volgend onderscheid te maken: (1) Levering van goederen: Wanneer het cateringbedrijf zich beperkt tot de bereiding van de maaltijden die worden verstrekt aan de afnemer om door deze laatste te worden opgediend, zal de handeling als de levering van goederen worden aangemerkt voor zover de lokalen door de afnemer onder bezwarende titel aan het cateringbedrijf worden ter beschikking gesteld EN de kosten zoals elektriciteitskosten e.d. ten bezwarende titel door de afnemer ten laste worden genomen. (2) Dienstverrichting: Wanneer voornoemde handelingen om niet worden verricht, wordt de tussenkomst van het cateringbedrijf aangemerkt als een dienstverrichting. Inwerkingtreding In principe trad deze beslissing reeds in werking per 1 oktober Gezien de toepassing van deze beslissing echter gepaard gaat met enkele praktische moeilijkheden/aanpassingen, heeft de administratie evenwel beslist om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 januari Wendy Vekeman VAT Department

10 Social Alcohol op personeelsfeesten: glaasje op, laat uw werknemers niet rijden! De maanden december en januari zijn traditioneel de maanden waarop talrijke kerst- en nieuwjaarsfeestjes worden georganiseerd. Niet alleen thuis, maar ook op de werkvloer. En alcohol is vaak zeer aanwezig op deze gelegenheden. Werkgevers springen echter best niet te lichtzinnig om met het serveren van alcoholische dranken tijdens deze feesten en recepties. Zij lopen immers een risico op aansprakelijkheid wanneer een werknemer na dergelijk feestje in dronken toestand een ongeval veroorzaakt. Wanneer een werknemer een ongeval voor heeft op weg naar of van een personeelsfeest wordt dit beschouwd als een arbeidswegongeval. Hierbij is het wel vereist dat de werknemer de normale route huiswaarts heeft genomen en geen onnodige omwegen heeft gemaakt of niet gestopt is bij een ander café onderweg om met een aantal collega s het feest verder te zetten. Aangezien dit ongeval beschouwd wordt als een arbeids(weg)ongeval, heeft dit tot gevolg dat bij eigen lichamelijke schade en lichamelijke schade van een collega, de betrokken werknemers beroep kunnen doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Dat er eventueel alcohol in het spel is dat aan de oorzaak van dit ongeval ligt, sluit de toepassing van deze verzekering niet uit. Dronkenschap is in principe geen uitsluitingsgrond voor arbeidsongevallenverzekeringen. Wanneer de dronken werknemer bij dit ongeval schade aanbrengt aan derden, berust de aansprakelijkheid op andere gronden: De werkgever kan zelf aangesproken worden op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Deze aansprakelijkheid speelt wanneer de werkgever voorziet dat tijdens het personeelsfeest (al dan niet onbeperkt) alcohol wordt geschonken en de werkgever een werknemer zonder enige controle met de wagen naar huis laat vertrekken en deze laatste hierbij een ongeval veroorzaakt. Dergelijke onachtzaamheid is een fout die rechtstreeks te wijten is aan de werkgever. Indien de werknemer hierdoor in dronken toestand verzeild geraakt en in deze toestand een ongeval veroorzaakt waarbij schade aan derden wordt berokkend, loopt de werkgever het risico om aansprakelijk gesteld te worden. Bovendien zijn werkgevers verplicht om een alcohol- en drugsbeleid in de onderneming in te voeren. Een derden kan dan ook argumenteren dat dit beleid dan ook niet correct werd nageleefd door de werkgever zelf en de dronkenschap van de werknemer een verwijtbare fout van de werkgever zelf is. Bijvoorbeeld door de betrokken werknemers niet met een alternatief vervoersmiddel naar huis te sturen (taxi), of doordat de eventuele nultolerantie die in de onderneming werd ingevoerd door het beleid niet werd gerespecteerd door de werkgever zelf, aangezien de werkgever de alcoholische dranken heeft voorzien/betaald. Anderzijds kan de werkgever ook op strafrechtelijk vlak worden aangesproken voor schuldig verzuim indien hij een dronken werknemer niet tegenhoudt van het besturen van zijn wagen. Indien de werkgever niet zelf rechtstreeks een fout te verwijten valt, kan hij nog steeds aansprakelijkheid oplopen ingevolge artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek (aanstellersaansprakelijkheid). Deze aansprakelijkheid loopt een werkgever op wanneer een werknemer schade aan een derde veroorzaakt in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, behoudens wanneer deze schade voortkomt uit zware fout, bedrog en herhaaldelijk lichte fout. Voor deze aanstellersaansprakelijkheid van de werkgever is echter wel vereist dat de schade berokkenende werknemer onder gezag van de werkgever staat. Of dit het geval is, is een feitenkwestie die door de rechter moet worden beoordeeld worden. Doorgaans zal worden aangenomen dat de aanwezigheid op een eindejaarsfeest voor het personeel gebeurt in uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er is echter ook (beperkte) rechtspraak die argumenteert dat de werknemer bij dergelijke evenementen niet meer onder het gezag van de werkgever staat en de werkgever principe niet aansprakelijk is voor de schade toegebracht aan derden door de dronken werknemer. Finaal is het de rechter die bij betwisting hierover een oordeel zal vellen. Wenst men als werkgever het risico op deze aansprakelijkheid zoveel als mogelijk in te perken, is het aan te raden de nodige richtlijnen in acht te nemen wanneer er personeelsfeestjes worden georganiseerd:

11 o o o o o Indien de policy een beleid van nultolerantie omtrent alcohol in de onderneming invoert, schenk dan geen alcohol; Maak de deelname aan het personeelsfeest vrijblijvend; Voorzie in een vorm van collectief/georganiseerd vervoer (bussen die worden ingelegd, taxi s, young responsible drivers, ); Herinner de werknemers voorafgaand aan het personeelsfeest (schriftelijk) aan de geldende regels inzake alcohol (geen overmatig gebruik) en wijs op de gevaren van dronken rijden. Emilie Ickroth Social Department Homepage Deloitte Belgium Berkenlaan 8A, 8B, 8C 1831 Diegem Belgium Deze nieuwsbrief is enkel bestemd voor medewerkers van Deloitte Fiduciaire. In de mate deze op welke wijze ook in het bezit komt van derden, geldt wat volgt: De inhoud en de lay-out van deze nieuwsbrief zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Fiduciaire* (hierna Deloitte ) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. Geen enkele reproductie in onder het even welke vorm of via om het even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. Deze nieuwsbrief werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor specifieke situaties niet op steunen. Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte. De informatie die in deze nieuwsbrief is vervat, is gebaseerd op de wet, reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie. Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie vervat in deze nieuwsbrief. *Een afdeling van Deloitte Accountancy BV ovve CVBA Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte network ). None of the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication For information, contact Deloitte Belgium.

12 Legal Sancties bij niet-neerlegging van de jaarrekening De verplichting voor vennootschappen om een jaarrekening op te stellen en neer te leggen is al heel lang in ons Wetboek Vennootschapsrecht voorzien. Voornoemd wetboek voorziet eveneens dat een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening heeft neergelegd, automatisch een sanctie riskeert die erin bestaat dat iedere belanghebbende (of het openbaar ministerie) de ontbinding van de vennootschap aan de rechtbank kan vragen. Een jaarrekening moet binnen zeer strikte termijnen worden opgesteld en neergelegd. Het bestuursorgaan moet uiterlijk zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen. Binnen dertig dagen na die goedkeuring én ten laatste zeven maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar moet de jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België worden neergelegd. Deze procedure is tijdrovend en wordt dan ook zelden toegepast. Om die reden heeft de wetgever met de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding een nieuwe vorm van sanctie ingevoerd jegens vennootschappen die hun neerleggingsverplichting niet nakomen. Deze wet geeft de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de bevoegdheid om een vennootschap om dezelfde redenen ambtshalve te schrappen. Aangezien de vermelding van de doorhaling voor iedereen toegankelijk is, wordt de vennootschap er op die manier toe aangezet haar neerleggingsverplichting na te komen. Gevolg van deze doorhaling is dat de vennootschap haar activiteit niet langer kan uitoefenen. De doorhaling in de KBO leidt niet tot de ontbinding of de vereffening van de vennootschap, maar het gaat niettemin om een zware sanctie die de vennootschap verhindert haar activiteit uit te oefenen. De doorgehaalde vennootschappen blijven met andere woorden juridisch bestaan. We moeten echter benadrukken dat deze sanctie niet van toepassing is op de vennootschappen bedoeld in artikel 97 van het Wetboek Vennootschapsrecht, d.w.z. de kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn. De wet voorziet voor de KBO eveneens de bevoegdheid om vennootschappen die aan een aantal cumulatieve criteria voldoen te schrappen, waardoor deze juridisch nog wel maar in feite niet meer bestaan. Het gaat om de vijf (5) volgende criteria: vennootschappen die al minstens drie jaar niet meer beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden ingeschreven in de KBO; met een actieve status in de KBO zijn ingeschreven; niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO; al 7 jaar geen wijzigingen aan de ingeschreven gegevens in de KBO hebben doorgevoerd; al 7 jaar niets anders dan de jaarrekening in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben gepubliceerd. Bij doorhaling ambtshalve is het voor de vennootschap nog altijd mogelijk om deze vermelding te laten verwijderen. Als de vennootschap haar jaarrekeningen toch indient, wordt de doorhaling ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de vennootschappen die voldoen aan de vijf (5) criteria hiervoor: zodra een van de criteria verdwijnt, verdwijnt ook de doorhaling. Net als de doorhaling wordt ook de intrekking van de doorhaling gratis in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Cindy Torino Legal Department 21/12/2014

13 Social Staking: adviezen voor de werkgever! Het einde van 2014 zal de geschiedenis ingaan als het jaareinde waarin ons land werd getroffen door estafettestakingen, een fenomeen dat we in België niet meer hadden gezien sinds de winter van met de stakingen tegen de "Eenheidswet". In het licht van de recente gebeurtenissen willen wij het hebben over verschillende punten die de werkgever moeten helpen een staking in zijn bedrijf beter te begrijpen en te beheren. 1. Stakingsaanzegging en informatie Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een aangekondigde staking en een wilde staking. De vakbonden moeten de werkgever immers van tevoren van de staking op de hoogte brengen en een stakingsaanzegging in acht nemen volgens de regels die in de sector van toepassing zijn. Bij niet-naleving van deze regels spreekt men van een wilde staking. In dat geval raden wij de werkgever aan om de staking door een gerechtsdeurwaarder te laten vaststellen en, in voorkomend geval, het misbruik van stakingsrecht te sanctioneren. Bij de voorbereiding van de staking dienen de vakbonden het personeel tijdens vergaderingen of informatiesessies te informeren. Wij wijzen de werkgever erop dat hij niet verplicht is om dergelijke vergaderingen in zijn bedrijf of tijdens de werkuren toe te laten. De werkgever kan dergelijke vergaderingen, indien hij dit wenst, ook op bepaalde voorwaarden toelaten. Merk op dat hieromtrent in het bedrijf of in de sector doorgaans akkoorden zijn gesloten. 2. Werking tijdens de staking In de praktijk Wij raden de werkgever aan om overleg te plegen met de vakbondsafvaardiging, om de werkingsmodaliteiten voor het bedrijf tijdens de staking af te spreken (de veiligheidsaspecten en de minimale dienstverlening die moet worden ingevoerd). Ook geven we de werkgever de raad om anticiperende maatregelen te treffen, zodat werkwilligen tijdens de staking kunnen werken (telewerk, dag vrijaf...). Loon De werkgever is wettelijk niet verplicht om aan stakers een loon te betalen. Stakende werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten, krijgen een stakingsvergoeding per dag die door hun vakbond wordt betaald, als deze de staking erkent. Aan werkwillige werknemers die door de staking niet kunnen werken, is de werknemer evenmin verplicht een loon te betalen voor de niet-gewerkte uren. Werkwilligen kunnen dan een werkloosheidsuitkering krijgen voor zover het beheercomité van de RVA de toekenning hiervan verzekert. 3. Misbruik van stakingsrecht en rechtsvordering Wij vestigen de aandacht van de werkgever op het feit dat bij misbruik door de werknemers tijdens de staking de in het arbeidsreglement voorziene sancties van toepassing blijven. Wij raden de werkgever dan ook aan de staking, in voorkomend geval, door een gerechtsdeurwaarder te laten vaststellen. De werkgever kan ook een rechtsvordering instellen, om te verhinderen dat de toegang tot het bedrijf wordt geblokkeerd, meer bepaald door de rechter in kort geding om de staking te laten verbieden. Laetitia Purnelle Social Department Homepage Deloitte Belgium 21/12/2014

14 Berkenlaan 8A, 8B, 8C 1831 Diegem Belgium Deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor de medewerkers van Deloitte Fiduciaire. Mocht hij op één of andere manier in handen komen van derden, zijn volgende waarschuwingen van toepassing: De inhoud en de lay-out van deze nieuwsbrief zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Fiduciaire* (hierna "Deloitte" genoemd) en/of haar medewerkers en zijn beschermd door het auteursrecht en de andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. Reproductie in welke vorm en op welke drager dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte, is niet toegelaten. Deze nieuwsbrief is opgemaakt in algemene bewoordingen. Men kan er dus voor specifieke situaties niet aan refereren. Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie heeft nagekeken, blijft deze informatie algemeen en kan Deloitte niet aansprakelijkheid worden gesteld voor mogelijke fouten die zouden kunnen optreden na het gebruik of de interpretatie van de informatie zonder de bijstand van Deloitte. De informatie in deze nieuwsbrief is gebaseerd op de wet, de reglementeringen, de rechtspraak, de concrete gevallen, de rulings en andere bronnen die bestaan op het ogenblik van de presentatie. Latere wijzigingen aan wat voorafgaat (waarvan de bekendmaking aan de lezer/gebruiker niet tot de verantwoordelijkheid van Deloitte behoort) zullen dientengevolge leiden tot de nietigheid van de informatie in de presentatie. De toepassing van de vermelde principes zal afhangen van de specifieke toepassingsomstandigheden en wij raden u aan om professioneel advies in te winnen alvorens te handelen of niet te handelen op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan met advies over de manier waarop de principes in deze presentatie op specifieke situaties moeten worden toegepast. Deloitte wijst elke zorgvuldigheidsplicht af voor het verlies dat iemand zou lijden na al dan niet te hebben gehandeld ingevolge de in deze nieuwsbrief gepubliceerde informatie. *Een afdeling van Deloitte Accountancy BV ovve CVBA Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte network ). None of the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication For information, contact Deloitte Belgium. 21/12/2014

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015

Ranking Verloningsoptimalisaties. Februari 2015 Ranking Verloningsoptimalisaties Februari 2015 Loonsverhoging - Brutoloonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00 - RSZ werkgever (35%) + 350,00 - Brutokostprijs werkgever 1.350,00 - Belastingbesparing

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 8 december 2015 15:23 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) deel 3 Van: NL Deloitte GES PS (NL Amsterdam)

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Starten met Ondernemen

Starten met Ondernemen Starten met Ondernemen 2017 1 Deloitte binnen de Belgische startup scene 2017 Deloitte Private Accountancy & Advisory. 2 Deloitte verleent ook professionele & zakelijke ondersteuning aan het ecosysteem

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd!

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Nederland GES April 2016 GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Inhoudsopgave 1. Aanpassingen Wet werk en zekerheid 2. Aanpassingen Wet aanpak schijnconstructies 3. Knelpunten loonbetaling

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt

Geachte relatie, Vriendelijke groeten, Rein-Aart van Vugt Van: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) [mailto:rvanvugt@deloitte.nl] Verzonden: zaterdag 25 juli 2015 11:24 Aan: Van Vugt, Rein-Aart (NL - Rotterdam) Onderwerp: Wetsvoorstel Vpb voor overheidsondernemingen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW Ivan Massin Senior Director 26 november 2015 Inhoud Schoolgebouwen 5 Sociale woningen privé-initiatief 8 Renovatie woningen 11 Overige topics Infrastructuur

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

"De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015

De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015 dd. 28.01.2015 "De (verplichte) inwerkingtreding van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de horeca sinds 1 januari 2015" dd. 28.01.2015 Het nieuwe jaar brengt voor de horeca een grote verandering met zich mee. Vanaf

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent

Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Omzetting van uw aandelen aan toonder: wat als u nog steeds geen actie ondernam? Nils De Vriendt, intern belastingconsulent Zelf handelen en niet ondergaan, dat is de kern van alles wat aangenaam is.,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Nieuwe Incoterms Juridische en btw-implicaties

Nieuwe Incoterms Juridische en btw-implicaties Nieuwe Incoterms Juridische en btw-implicaties Agenda Wat is nieuw in Incoterms 2010? Wat regelen de Incoterms? De Incoterms Hoe de juiste Incoterm kiezen? Wat regelen de Incoterms niet? Wat bij afwijking

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Deloitte Nieuws Fiscaal juridische nieuwsbrief gezondheidszorg

Deloitte Nieuws Fiscaal juridische nieuwsbrief gezondheidszorg Fiscaal juridische nieuwsbrief gezondheidszorg Kunt u deze mailing niet goed lezen? Bekijk deze online Nederland Belastingadviseurs Gezondheidszorg 26 oktober 2016 Deloitte Nieuws Fiscaal juridische nieuwsbrief

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Tax. Terugbetaalde restaurantkosten: toch geen aftrekbeperking?

Tax. Terugbetaalde restaurantkosten: toch geen aftrekbeperking? Tax Terugbetaalde restaurantkosten: toch geen aftrekbeperking? In een parlementaire vraag 1 bevestigde de minister dat de terugbetaling van werkelijke en persoonlijke restaurantkosten die een werknemer

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Nummer 2, oktober 2014 Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Vanaf boekjaar 2014 mag in de jaarrekening de voorziening

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen

Number 10, April 2015. Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen Number 10, April 2015 Update De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De verplichtstelling door de bedrijfstakpensioenfondsen De Nederlandsche Bank (DNB) heeft aangekondigd vanaf 1 januari

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31 Inhoud 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11 1. Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo niet, waar ligt dan de grens? 11 2. Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie