Bestek voor aanneming van diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek voor aanneming van diensten"

Transcriptie

1 Bestek voor aanneming van diensten Besteknummer: 2014/001/Venus Open offertevraag Voorwerp van de opdracht: Aangaan van leningen ter financiering van de aankoop van een pand gelegen Venusstraat 33 te 2000 Antwerpen dit ten behoeve van het Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw, afgekort HVV. Opdrachtgever: Humanistische Vrijzinnige Vereniging vzw Lange Leemstraat Antwerpen Tel: Fax:

2 Hoofdstuk I: Algemene administratieve en contractuele bepalingen Artikel 1 Reglementaire en wettelijke referentiebepalingen Het geheel van de opdracht wordt beheerst door het Belgisch recht, de bepalingen van onderliggend bestek, en door de volgende bepalingen, zoals gewijzigd op het ogenblik van bekendmaking van het bestek, die er integraal deel van uitmaken: 1. De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (hierna de Wet genoemd); 2. Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna het KB Plaatsing genoemd); 3. Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet 24 december 1993: bank-beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten, met uitzondering van de punten 3 tot en met 6; Ingevolge artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken is genoemd KB niet van toepassing op deze opdracht, tenzij er expliciet in dit bestek naar verwezen wordt. Artikel 2 Opdrachtgever De opdrachtgever is Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw. Deze is de aanbestedende overheid zoals voorzien in de Wet en wordt in dit bestek als Opdrachtgever aangeduid. Artikel 3 Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht is de financiering van de aankoop van pand gelegen Venusstraat 33 te 2000 Antwerpen. Het gevraagde kredietbedrag betreft één miljoen tweehonderd vijftig duizend EUR ofwel ,00 euro

3 Artikel 4 Aard van de opdracht Deze opdracht heeft als voorwerp de aanneming van financiële diensten, zoals voorzien in bijlage 2A, categorie 6 van de Wet. Artikel 5 De wijze van gunning van de overeenkomst De opdracht wordt gegund bij middel van een open offerteaanvraag conform artikel 25 van de Wet. Overeenkomstig artikel , b) van de Wet behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om bij herhaling soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de in artikel I.3 beschreven opdracht, aan de gekozen inschrijver toe te wijzen en dit binnen een periode van drie jaar na de plaatsing van de oorspronkelijke opdracht. Artikel 6 Taalgebruik Alle documenten en briefwisseling betreffende deze opdracht worden in het Nederlands opgesteld. Ook de mondelinge communicatie tussen de financiële instelling en opdrachtgever verloopt uitsluitend in het Nederlands. Artikel 7 Verbintenistermijn De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de opdrachtgever, gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, ingaande de kalenderdag na de dag van de opening van de offertes. Artikel 8 Opmaak en indiening van de offertes In bijlage bij dit bestek is een model offerteformulier toegevoegd. Het staat elke inschrijver vrij om dit model offerteformulier dan wel een eigen offertedocument te gebruiken. Dit eigen offertedocument moet minstens dezelfde informatie bevatten als het model offerteformulier. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om dit na te kijken. Alle inschrijvingsdocumenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend.

4 Indien de offerte en haar bijlagen door (een) gemachtigde(n) worden ingediend, dient de akte te worden toegevoegd waaruit deze bevoegdheid blijkt. De gemachtigde(n) kan/kunnen zich beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. De offerte moet, naar keuze van de inschrijver, afgegeven worden op of opgestuurd worden naar volgend adres: Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw Lange Leemstraat Antwerpen t.a.v. Wim D hondt Penningmeester. De offerte wordt onder definitief gesloten omslag ingediend waarop staat vermeld: (datum van de zitting waarop de offertes worden geopend) en de tekst: Aangaan van krediet ter financiering van de aankoop met besteknummer 2014/001/Venus. De offerte moet onder definitief gesloten omslag bij de voorzitter van de zitting toekomen voor de opening van de zitting. De offerte onder definitief gesloten omslag kan aan de voorzitter van de zitting worden afgegeven of tijdig als aangetekende of als gewone zending worden verstuurd. De offerte onder definitief gesloten omslag die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag steken waarop het adres vermeld wordt en de vermelding offerte. De inschrijver moet bij zijn offerte een exemplaar van zijn algemene kredietvoorwaarden toevoegen, waaraan deze Opdracht zal onderworpen zijn.

5 Artikel 9 Opening van de offertes sluiting van de opdracht De zitting waarop de offertes worden geopend, heeft plaats op 1 september 2014 om 14:00 u te 2018 Antwerpen, Lange leemstraat 57 in het voorzitterslokaal van het administratief gebouw. Dit betreft het uiterste indieningsmoment voor de offertes. De sluiting van de opdracht gebeurt ofwel via aangetekend schrijven ofwel via elektronisch bericht/fax welke wordt bevestigd via aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de verzending van het elektronisch bericht of de fax. Artikel 10 Contactpersoon - bevoegdheden De Raad van Bestuur heeft de tekst van dit bestek goedgekeurd op 19 juni De beslissing kan worden opgevraagd bij HVV. De koopbelofte bevindt zich in bijlage (1). De gunningsbeslissing zal genomen worden door de Raad van Bestuur van de opdrachtgever, de gekozen inschrijver ontvangt een kopie van deze beslissing. De opdrachtgever stelt de heer Ronald Chovau aan als contactpersoon. Hij wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor alle handelingen die verband houden met de leiding over en, de controle op en de ontvangst van de diensten van deze opdracht. Correspondentiegegevens contactpersoon: Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw Lange Leemstraat Antwerpen Tel: Artikel 11 Vrije varianten Overeenkomstig artikel 9 van het KB Plaatsing zijn vrije varianten toegestaan. Zij kunnen slaan op het geheel of op gedeelten van de opdracht en bevatten voorstellen en beschrijvingen van kredietproducten die analoog zijn aan of nauw aansluiten bij deze beschreven in het voorwerp van de onderhavige opdracht. De varianten zullen geëvalueerd worden op basis van de dezelfde gunningscriteria als geldend voor de basisofferte (art. 102 KB Plaatsing). De inschrijver beschrijft de door hem voorgestelde varianten in het daartoe voorziene deel van het offerteformulier.

6 Hoofdstuk II: technische bepalingen Artikel 1 Bepaling van de rentevoet De rentevoet is een nominaal tarief op basis van de renteformule WAD/360 (WAD= werkelijk aantal dagen) rekening houdend met de looptijd, de aflossingswijze en de rentevoetherziening van het krediet. Artikel 2 Modaliteiten van het gevraagde krediet Opnamefinanciering op basis van korte termijn rentevoet, gevolgd door lange termijn financiering. * Bedrag: ,00 euro * Looptijd van het gevraagde krediet (exclusief opnameperiode): 20 jaar. * Opnameperiode: maximaal 6 maanden * Aflossingswijze kapitaal en intrest: gelijke terugbetalingen * Aflossingsfrequentie: maandelijks * De inschrijver heeft het recht om varianten voor te stellen. De inschrijver is wel gebonden om een geoffreerde offerte af te leveren. Intresten worden aangerekend tijdens de opnameperiode; aflossingen van kapitaal starten pas nà de opnameperiode. Binnen de grenzen zoals in dit artikel omschreven, bepalen de inschrijvers de verdere invulling van deze modaliteiten in hun offerte. De inschrijver voegt een indicatief aflossingsschema toe aan zijn offerte. Artikel 3 Rentevoetherziening De rentevoet is vast voor de ganse duur van de lening.

7 Artikel 4 Reserveringscommissie In zijn offerte kan de inschrijver een reserveringscommissie voorzien m.b.t. de niet opgenomen bedragen tijdens de opnemingsperiode. In dat geval vermeldt de offerte exhaustief welke voorwaarden op deze reserveringscommissie van toepassing zijn. Artikel 5 Bancaire kosten De inschrijver dient in de offerte en haar bijlagen op te geven welke overige bancaire kosten er zullen worden aangerekend. Artikel 6 Uittredingsvergoeding Bij vervroegde terugbetalingen is de opdrachtgever steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd, berekend op basis van de funding loss... Artikel 7 Fusie Indien de opdrachtgever zou overgaan tot een fusie of splitsing van de vzw, blijven de modaliteiten van het vastliggend krediet, uitdrukkelijk en volledig ongewijzigd. Artikel 8 Waarborg De inschrijver mag een hypothecaire waarborg nemen op het pand ter waarde van ,00 EUR. Bijkomende waarborg onder vorm van mandaten. De inschrijver is vrij hiervan af te wijken. Artikel 9 Dossierkosten Geen dossierkosten.

8 Artikel 10 Financiële bijstand en informatorische ondersteuning De inschrijver beschrijft in zijn offerte de diensten i.v.m. het krediet die hij aan de opdrachtgever zal geven bovenop de administratieve dienstverlening, waarbij volgende drie categorieën onderscheiden worden: 1. Diensten inzake bijstand en expertise De opdrachtgever wenst haar beslissingen met een financiële impact steeds met de nodige kennis van zaken te kunnen nemen. In dat kader wenst zij te vernemen op welke wijze de inschrijvers hun expertise ter beschikking zullen stellen. Tevens wenst zij beroep te kunnen doen op het deskundig advies inzake het optimaal beheer van alle financiële middelen, waarover de opdrachtgever zou beschikken. 2. Electronisch bankieren De opdrachtgever wenst alle verrichtingen in uitvoering van deze opdracht in de mate van het mogelijke te digitaliseren en hiervoor de nodige bijstand te krijgen. 3. Administratie op maat De opdrachtgever wenst dat haar dossier zo veel als mogelijk op haar maat wordt beheerd en verwacht de nodige bijstand ( service na verkoop ) vanwege de inschrijver wanneer haar noden zouden wijzigen. 4. Informatie De opdrachtgever zal van haar kant een maximale informatie omtrent de financiële toestand en planning aan de inschrijver doorgeven. Dit zal op een regelmatige basis plaatsvinden, en dit minimaal één maal per jaar.

9 Hoofdstuk III toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria Artikel 1 Toegangsrecht De loutere deelname aan deze Opdracht geldt als een verklaring op erewoord vanwege de inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties geviseerd in artikel 61 van het KB Plaatsing. Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en BTW) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van het K.B. Plaatsing. De Opdrachtgever heeft geen gratis en elektronische toegang tot de genoemde attesten zoals bedoeld in artikel 60 K.B.Plaatsing. De inschrijver dient deze zelf in te dienen (met name RSZ, Vennootschapsbelasting en BTW). Artikel 2 Kwalitatieve selectie Aan de financieel-economische draagkracht en de technische bekwaamheid nodig voor de uitvoering van deze Opdracht wordt voldaan indien de inschrijver: - Een financiële instelling is die over een vergunning van de financiële toezichthouder (Nationale Bank van België of analoge buitenlandse instelling) beschikt en op diens website staat vermeld. Inschrijvers met een vergunning verleend door de Nationale Bank van België hoeven geen attest bij hun offerte te voegen, de Opdrachtgever zal dit tijdens de gunningsprocedure zelf controleren (via de website - Een totale minimale jaarlijkse omzet haalt van EUR over de afgelopen drie boekjaren, alsook een omzet haalt betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, eveneens over de laatste drie boekjaren, met een minimum van EUR per boekjaar.

10 Hoofdstuk IV gunningscriteria Artikel 1 Gunningscriteria De opdrachtgever bepaalt vervolgens, onder de regelmatige offertes, de voordeligste offerte, aan de hand van de volgende gunningscriteria. 1. Financiële voorwaarden De opdrachtgever zal de financiële voorwaarden van de offertes beoordelen door het in acht nemen van de toegepaste rentevoet van het krediet, de reserveringscommissie (welke wordt uitgedrukt in basispunten op jaarbasis) en de overige bancaire kosten. 2. Pertinentie en kwaliteit van de offerte De opdrachtgever wenst offertes die zijn aangepast aan zijn financieringsbehoefte. Er zal onder meer beoordeeld worden in welke mate de voorgestelde offertes rekening houden met de aard van de te financieren investeringen en in welke mate zij zijn afgestemd op het reglementaire kader (inzake subsidiëring en waarborging) dat dergelijke investeringen beheerst. Zal ook worden beoordeeld: de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de offerte. 3. Gevraagde convenanten en zekerheden De inschrijver dient aan te geven welke convenanten en zekerheden hij desgevallend nog wenst gevestigd te zien, voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het krediet. Er zal beoordeeld worden hoe het voorstel kadert in de werking van de opdrachtgever, en welke verplichtingen en kosten het voorstel met zich brengt.

11 4. Modaliteiten met een invloed op de financieringskost De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, zoals bv. de optimalisatie van de financieringskost, de flexibiliteiten en faciliteiten in kader van kredietbeheer en het actief thesauriebeheer van de opdrachtgever. 5. Deskundige begeleiding en ondersteuning De inschrijver beschrijft in zijn offerte de deskundige begeleiding en ondersteuning die hij aan de opdrachtgever zal geven om te komen tot een succesvolle en doelmatige aanwending van het krediet. Artikel 2 Beoordelingsmethodiek Het eerste gunningscriterium is zeer belangrijk. De overige gunningscriteria zijn belangrijk. De offertes worden bij elk gunningscriterium gescoord op een schaal van zeer goed goed matig goed niet goed.

12 Bijlage 1 aankoopbelofte

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Bijlage 2 Presentatie pand Patriciërswoning in historische stadskern Venusstraat 33 te Antwerpen

24 VENUSSTRAAT 33 Rooseveltplaats Centraal station

25 Patriciërswoning, gelegen Venusstraat 33 Deze prachtige patriciërswoning is gelegen in de historische stadskern in een straat omgeven door indrukwekkend stadspatrimonium en dateert van de 16e eeuw. De leefruimtes over drie verdiepingen zijn gebouwd rond een overdekte binnenkoer met glazen koepel. De woning is volledig op volle hoogte onderkelderd en heeft nog een oude wijnkelder. De woning zelf werd volledig gestript met behoud van alle authentieke elementen en is nu klaar om afgewerkt te worden in functie van de toekomstige wensen. Zo werd de gevel reeds gerenoveerd op oude wijze, en werden aan de voorzijde nieuwe ramen geplaatst volgens traditionele wijze en met behoud van het authentieke beslag. Tal van oude originele elementen zijn bewaard gebleven zoals de prachtige parketvloeren, balken, tekeningen,... Wegens de ruime vertrekken en de mogelijkheid tot scheiden van ingangen, leent dit pand zich tot vele mogelijke invullingen. De totale oppervlakte is 1533m². * Kelder van 238m² * Gelijkvloers van 404m² waarvan 108m² binnenkoer. * Eerste verdieping van 335m² * Tweede verdieping van 335m² * Dakverdieping van 221m² + dakterras Bijzonderheden: * Topligging in de stadskern * Het pand is klaar voor afwerking, met reeds prachtig gerenoveerde voorgevel en ramen * Vele ruime vertrekken, allen uitkomend op de lichte binnenkoer * Behoud van originele elementen * Veel mogelijkheden naar invulling

26 -1.1 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

27 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

28 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau +1

29 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

30 3.1 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

31

32 Bijlage 3 Financiële stukken 1. Begrotingscontrole Kasstroomanalyse 3. Prognose Evolutie van het vermogen 5. Evolutie overgedragen winst/verlies 6. Accountantsverslag werkingsjaar 2013

33 HVV-LAN vzw 3 juli 2014 Begrotingscontrole 2014 VORIG JAAR BEGROTING HUIDIGE STAND PROGNOSE Verschil >= begroting begroting Uitgaven Afrekening 2013 Begroting 2014 HVV-LAN HVV-LAN begr. HVV-LAN HVV-LAN begr. Nog te HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN % 3-jul % % raming 31/12 % % besteden II. Bedrijfskosten ,56 78,55% ,79 71,16% ,00 78,13% A. Handelsgoederen ,00 2,17% ,62 2,24% ,00 2,19% 600 Aankopen , , ,62 56,34% ,00 100,00% 9.894, Voorraadwijziging 1.756,18 B. Diverse goederen en diensten ,94 22,85% ,24 27,36% ,73 23,34% 610 Huisvestingskosten (nutskosten) , ,00 14,43% ,74 16,01% 72,61% ,00 14,25% 100,00% 9.425, Secretariaatskosten , ,00 14,26% ,34 18,56% 85,12% ,00 14,09% 100,00% 5.060, Andere organisatiekosten , ,00 9,18% 9.698,38 6,21% 44,28% ,00 9,07% 100,00% , Diverse werkingskosten 6130 Toelagen , ,88 24,09% ,66 38,72% 105,14% ,66 25,02% 105,14% >= begroting 2.956, Lidgelden 1.385, ,00 0,59% 1.140,45 0,73% 80,88% 1.410,00 0,58% 100,00% 269, Erelonen 4.846, ,00 6,62% 4.812,78 3,08% 30,50% ,00 6,53% 100,00% , Prijzen, geschenken, bloemen, versieringen 785, ,00 0,77% 928,43 0,59% 50,65% 1.833,00 0,76% 100,00% 904, Opleiding en bijscholing 986, ,00 2,22% 583,80 0,37% 11,02% 5.300,00 2,19% 100,00% 4.716, Andere , ,00 3,37% 3.924,14 2,51% 48,75% 8.050,00 3,33% 100,00% 4.125, Educatieve activiteiten, vormingscursussen 4.283, ,00 2,89% 692,12 0,44% 10,03% 6.900,00 2,86% 100,00% 6.207,88 en vormingsinitiatieven 615 Tijdschrift - publicaties , ,00 11,53% ,95 8,09% 45,92% ,00 11,39% 100,00% , Dienstverlening 6161 Vormingsprogramma's , ,00 7,21% 2.799,06 1,79% 16,27% ,00 7,12% 100,00% , Documentatie, hulp- en leermiddelen 1.637, ,00 0,63% 1.672,05 1,07% 111,47% 1.672,05 0,69% 111,47% >= begroting 172, Andere sociaal-culturele activiteiten 617 Uitzendpersoneel en pers. ter beschikking van de vereniging 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 619 Sociaal secretariaat 5.899, ,06 2,21% 2.795,34 1,79% 52,94% 5.099,02 2,11% 96,57% 2.484,72 C. Bezoldigingen, sociale lasten ,08 71,69% ,13 70,29% ,34 70,51% 620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Vast bruto , ,68 20,04% ,92 17,64% 47,15% ,70 15,97% 77,66% ,76 Vast eindejaarspremie 8.839, ,86 1,08% 1.891,70 0,47% 23,30% 7.408,11 1,02% 91,25% 6.227,16 Vast vakantiegeld , ,28 1,54% ,40 5,19% 180,78% ,27 2,86% 181,25% >= begroting 9.292,12 Gesco bruto , ,74 56,37% ,53 53,87% 51,19% ,72 58,42% 101,00% ,21 Gesco eindejaarspremie , ,66 3,82% 1.144,58 0,29% 4,00% ,46 4,04% 103,18% ,08 Gesco vakantiegeld , ,40 4,44% ,85 9,18% 110,63% ,15 5,25% 115,08% >= begroting 3.535, werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen Vast RSZ , ,85 7,32% ,70 6,89% 50,41% ,74 6,68% 88,94% ,15 Gesco RSZ 3.389, ,34 0,42% 2.660,59 0,66% 84,13% 4.387,63 0,60% 138,75% 501, Andere personeelskosten , ,27 4,97% ,86 5,82% 62,79% ,57 5,16% 101,36% ,41 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen ,54 3,02% ,93 3,68% 630 Afschrijvingen , ,54 100,00% ,93 100,00% 120,70% >= begroting E. Waardeverminderingen Waardeverminderingen F. Voorzieningen Voorzieningen G. Andere bedrijfskosten 2.907,00 619, ,00 0,28% 64 Andere bedrijfskosten 3.077, ,00 100,00% 619,80 100,00% 21,32% 2.907,00 100,00% 2.287,20 V. Financiële kosten 673,00 0,05% 691,88 0,09% 691,88 0,05% 65 Financiële kosten 1.611,65 673,00 691,88 102,81% 691,88 102,81% >= begroting 18,88 VIII. Uitzonderlijke kosten ,00 18,81% 8.046,70 1,00% ,00 18,88% 66 Uitzonderlijke kosten 4.276, , ,70 3,22% ,00 100,00% ,30 XI. Winst van het boekjaar 2,59% 27,75% 2,94% 69 Overboeking , , , , , ,81 ALGEMEEN TOTAAL , , ,37 100,00% , ,55 100,00% 43,57% , ,38 100,00% 96,69% ,00 3/07/2014

34 VORIG JAAR BEGROTING HUIDIGE STAND PROGNOSE Verschil >= begroting begroting Inkomsten Afrekening 2013 Begroting 2014 HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN begr. HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN begr. Nog te HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN % % % raming 31/12 raming cum. % % ontvangen I. Bedrijfsopbrengsten ,92 79,93% ,06 99,73% ,93 95,37% A. Omzet ,00 2,79% ,34 2,14% ,00 2,35% 70 Verkoopdienst , , ,34 57,73% ,00 100,00% ,66 B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,92 86,10% ,31 94,93% ,93 88,31% 730 Lidgeld werkelijke leden 731 Lidgeld toegetreden leden , ,00 6,16% 6.663,01 0,88% 11,82% ,00 5,05% 100,00% , Schenkingen zonder terugnemingsrecht , ,00 2,64% 2.862,00 0,38% 11,84% ,00 2,17% 100,00% , Schenkingen met terugnemingsrecht 734 Legaten zonder terugnemingsrecht ,00 27,07% ,00 18,42% , Subsidies 7371 Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken , ,96 36,41% ,96 39,51% 90,00% ,96 29,87% 100,00% , DAC-normalisering , ,50 5,91% ,50 4,85% 100,00% , Interne Staatshervorming ,80 3,21% ,80 3,87% 100,00% ,80 2,64% 100,00% >= begroting 7372 Andere afdelingen Ministerie Vlaamse , ,66 45,66% ,54 28,29% 51,40% ,67 37,00% 98,80% ,12 Gemeenschap (VDAB) 7373 Andere ministeries 7374 Parastratalen 7375 Provincie 7376 Gemeente (Stad Antwerpen) 7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie 7378 Andere departementen Vlaamse Gemeenschap 7379 Overige E. Overige bedrijfsopbrengsten ,00 11,11% ,41 2,93% ,00 9,35% 740 Opbrengsten volksontwikkelingswerk 7401 Inkomsten vormingscursussen 90,00 500,00 0,42% 500,00 0,42% 100,00% 500, Tijdschrift - publicaties 4.668, ,00 2,54% 1.428,00 6,10% 47,60% 3.000,00 2,54% 100,00% 1.572, Inkomsten vormingsprogramma's, 4.472, ,00 17,28% 1.520,00 6,49% 7,45% ,00 17,28% 100,00% ,00 documentatie, hulp- en leermiddelen 7404 Inkomsten van andere sociaal-culturele activiteiten 7405 Sponsoring 900,00 918,00 0,78% 918,00 0,78% 100,00% 918, Andere inkomsten 741 Meerwaarden op de courante realisatie van mat. vaste activa 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 743 Recuperatie van personeelskosten , ,00 55,06% 6.401,99 27,35% 9,85% ,00 55,06% 100,00% , Diverse bedrijfsopbrengsten , ,00 23,92% ,42 60,05% 49,77% ,00 23,92% 100,00% ,58 IV. Financiële opbrengsten , , ,45 1,26% 2.199, ,49 0,27% 13,11% , ,45 1,27% 100,00% ,96 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,00 18,81% ,00 3,37% 76 Uitzonderlijke opbrengsten , , ,00 17,83% ,00 XI. Verlies van het boekjaar 79 Onttrekking 790 onttrekking aan het overgedragen resultaat 791 onttrekking aan de bestemde fondsen 792 onttrekking aan de fondsen van de vereniging ALGEMEEN TOTAAL , , ,37 100,00% , ,55 100,00% 60,30% , ,38 100,00% 99,62% ,82 Resultaat , ,49 0,00 => 4.569,68 => resultaat t.o.v. de huidige begroting PROGNOSE OP BASIS VAN DE HUIDIGE BEGROTING LOONKOSTEN OP BASIS VAN DE REËLE EVOLUTIE 3/07/2014

35 HVV vzw Kasstroomanalyse volgens begroting Boekjaar Saldo begin boekjaar , , , , ,25 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten , , , , ,92 Overlopend ,83 VIA 2009, 2010, ,39 legaat ,36 Bedrijfskosten Kosten - niet-kaskosten (afschrijvingen) , , , , ,02 Overlopend Netto cashflow , , , , ,90 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Recuperatie Stad Antwerpen ,00 Investeringen Software , , ,34 Installaties, machines en uitrusting , , ,59 Meubilair , ,05 Renovatiewerken ,95 Aankoopbelofte gebouw , ,14 Netto cashflow , , , ,14 [42] Kasstroom uit financiële activiteiten Opbrengsten Financiële opbrengsten 1.040, , , , ,45 Kosten & terugbetaling lening Financiële kosten -803,60-803,60-691,88-706,00-673,00 Netto cashflow 237, , , , ,45 Toe- / afname geldmiddelen , , , , , Saldo einde boekjaar , , , , ,46 controle begroting Saldo einde boekjaar , , , , , ,81 Beschikbaar belegging/invest , ,00 Budgetplanning 0, , , , , , ,00 0,00 jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 totaal financieel vermogen beleggingen personeelfonds (HVV vzw 97,22%) spaarrekening liquide middelen personeelsfonds spaarrekening (schuld 2,78%) Lineair (totaal financieel vermogen) 3/07/2014

36 Prognose 2014 BEGROTING 2015 ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer Uitgaven Subtotalen ondernemingsnummer Uitgaven Subtotalen II. Bedrijfskosten ,00 78,13% II. Bedrijfskosten ,41 81,96% A. Handelsgoederen ,00 2,19% A. Handelsgoederen ,00 2,55% 600 Aankopen , Aankopen ,00 wijziging 453,00 B. Diverse goederen en diensten ,73 23,34% B. Diverse goederen en diensten ,16 27,06% 610 Huisvestingskosten ,00 14,25% 610 Huisvestingskosten ,00 14,29% wijziging 688, Secretariaatskosten ,00 14,09% 611 Secretariaatskosten ,00 14,13% wijziging 680, Andere organisatiekosten ,00 9,07% 612 Andere organisatiekosten ,00 9,09% wijziging 438, Diverse werkingskosten 613 Diverse werkingskosten 6130 Toelagen ,66 25,02% 6130 Toelagen ,00 25,09% wijziging 1.208, Lidgelden 1.410,00 0,58% 6131 Lidgelden 1.438,00 0,59% wijziging 28, Erelonen ,00 6,53% 6132 Erelonen ,00 6,55% wijziging 316, Prijzen, geschenken, bloemen, versieringen 1.833,00 0,76% 6133 Prijzen, geschenken, bloemen, versieringen 1.870,00 0,76% wijziging 37, Opleiding en bijscholing 5.300,00 2,19% 6135 Opleiding en bijscholing 5.406,00 2,20% wijziging 106, Andere 8.050,00 3,33% 6136 Andere 8.211,00 3,34% wijziging 161, Educatieve activiteiten, vormingscursussen 6.900,00 2,86% 614 Educatieve activiteiten, vormingscursussen 7.038,00 2,87% wijziging 138,00 en vormingsinitiatieven en vormingsinitiatieven 615 Tijdschrift - publicaties ,00 11,39% 615 Tijdschrift - publicaties ,00 11,42% wijziging 550, Dienstverlening 616 Dienstverlening 6161 Vormingsprogramma's ,00 7,12% 6161 Vormingsprogramma's ,00 7,14% wijziging 344, Documentatie, hulp- en leermiddelen 1.672,05 0,69% 6162 Documentatie, hulp- en leermiddelen 1.705,00 0,69% wijziging 32, Andere sociaal-culturele activiteiten 6163 Andere sociaal-culturele activiteiten 617 Uitzendpersoneel en pers. ter beschikking van de vereniging 617 Uitzendpersoneel en pers. ter beschikking van de vereniging 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, niet krachtens een arbeidscontract. niet krachtens een arbeidscontract. 619 Sociaal secretariaat 5.099,02 2,11% 619 Sociaal secretariaat 4.508,16 1,84% wijziging -590,86 C. Bezoldigingen, sociale lasten ,34 70,51% C. Bezoldigingen, sociale lasten ,25 65,79% 620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Vast bruto ,70 15,97% Vast bruto ,78 7,80% wijziging ,92 Vast eindejaarspremie 7.408,11 1,02% Vast eindejaarspremie 2.742,40 0,46% wijziging ,71 Vast vakantiegeld ,27 2,86% Vast vakantiegeld 3.573,19 0,60% wijziging ,08 Gesco bruto ,72 58,42% Gesco bruto ,49 74,70% wijziging ,77 Gesco eindejaarspremie ,46 4,04% Gesco eindejaarspremie ,51 5,10% wijziging 923,05 Gesco vakantiegeld ,15 5,25% Gesco vakantiegeld ,07 5,73% wijziging ,08 Soc. Maribel bruto Soc. Maribel bruto Soc. Maribel eindejaarspremie Soc. Maribel eindejaarspremie Soc. Maribel vakantiegeld Soc. Maribel vakantiegeld 621 werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen 621 werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen Vast RSZ ,74 6,68% Vast RSZ ,19 2,87% wijziging ,55 Gesco RSZ 4.387,63 0,60% Gesco RSZ 3.657,49 0,61% wijziging -730,14 Soc. Maribel RSZ Soc. Maribel RSZ Andere personeelskosten ,57 5,16% Andere personeelskosten ,13 2,13% wijziging ,44 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen ,93 3,68% D. Afschrijvingen en waardeverminderingen ,00 4,27% 630 Afschrijvingen ,93 100,00% 630 Afschrijvingen ,00 100,00% wijziging 761,07 E. Waardeverminderingen E. Waardeverminderingen Waardeverminderingen Waardeverminderingen F. Voorzieningen F. Voorzieningen Voorzieningen Voorzieningen G. Andere bedrijfskosten 2.907,00 0,28% G. Andere bedrijfskosten 2.965,00 0,33% 64 Andere bedrijfskosten 2.907,00 64 Andere bedrijfskosten 2.965,00 wijziging 58,00 V. Financiële kosten 691,88 0,05% V. Financiële kosten 706,00 0,06% 65 Financiële kosten 691,88 65 Financiële kosten 706,00 wijziging 14,12 VIII. Uitzonderlijke kosten ,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 Uitzonderlijke kosten ,00 66 Uitzonderlijke kosten wijziging ,00 X. Belastingen X. Belastingen XI. Winst van het boekjaar ,49 XI. Winst van het boekjaar ,94 69 Overboeking ,49 69 Overboeking ,94 wijziging ,45 ALGEMEEN TOTAAL ,38 ALGEMEEN TOTAAL ,35 Prognose 2014 BEGROTING 2015 ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer Inkomsten Subtotalen ondernemingsnummer Inkomsten Subtotalen I. Bedrijfsopbrengsten ,93 95,37% I. Bedrijfsopbrengsten ,35 98,45% A. Omzet ,00 2,35% A. Omzet ,00 2,77% 70 Verkoopdienst ,00 70 Verkoopdienst ,00 wijziging 592,00 B. Voorraadwijzigingen B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,93 88,31% D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,35 86,18% 730 Lidgeld werkelijke leden 730 Lidgeld werkelijke leden 731 Lidgeld toegetreden leden ,00 5,05% 731 Lidgeld toegetreden leden ,00 6,12% wijziging 1.127, Schenkingen zonder terugnemingsrecht ,00 2,17% 732 Schenkingen zonder terugnemingsrecht ,00 2,62% wijziging 483, Schenkingen met terugnemingsrecht 733 Schenkingen met terugnemingsrecht 734 Legaten zonder terugnemingsrecht ,00 18,42% 734 Legaten zonder terugnemingsrecht wijziging , Legaten met terugnemingsrecht 735 Legaten met terugnemingsrecht 736 kapitaal- en interestsubsidies 736 kapitaal- en interestsubsidies 737 Subsidies 737 Subsidies 7371 Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken ,96 29,87% 7371 Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken ,00 36,16% wijziging 6.662, DAC-normalisering ,50 4,85% 7371 DAC-normalisering ,00 5,87% wijziging 1.082, Interne Staatshervorming ,80 2,64% 7371 Interne Staatshervorming ,00 3,19% wijziging 588, Andere afdelingen Ministerie Vlaamse ,67 37,00% 7372 Andere afdelingen Ministerie Vlaamse ,35 46,04% wijziging ,68 Gemeenschap (VDAB) Gemeenschap (VDAB) 7373 Andere ministeries (Soc.Mar.) 7373 Andere ministeries (Soc.Mar.) 7374 Parastratalen 7374 Parastratalen 7375 Provincie 7375 Provincie 7376 Gemeente 7376 Gemeente 7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie 7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie 7378 Europese unie 7378 Europese unie 7379 Overige 7379 Overige E. Overige bedrijfsopbrengsten ,00 9,35% E. Overige bedrijfsopbrengsten ,00 11,04% 740 Opbrengsten volksontwikkelingswerk 740 Opbrengsten volksontwikkelingswerk 7401 Inkomsten vormingscursussen 500,00 0,42% 7401 Inkomsten vormingscursussen 510,00 0,42% wijziging 10, Tijdschrift - publicaties 3.000,00 2,54% 7402 Tijdschrift - publicaties 3.060,00 2,54% wijziging 60, Inkomsten vormingsprogramma's, ,00 17,28% 7403 Inkomsten vormingsprogramma's, ,00 17,28% wijziging 408,00 documentatie, hulp- en leermiddelen documentatie, hulp- en leermiddelen 7404 Inkomsten van andere sociaal-culturele 7404 Inkomsten van andere sociaal-culturele activiteiten activiteiten 7405 Sponsoring 918,00 0,78% 7405 Sponsoring 936,00 0,78% wijziging 18, Andere inkomsten 7406 Andere inkomsten 741 Meerwaarden op de courante realisatie van mat. vaste activa 741 Meerwaarden op de courante realisatie van mat. vaste activa 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 743 Recuperatie van personeelskosten ,00 55,06% 743 Recuperatie van personeelskosten ,00 55,06% wijziging 1.300, Diverse bedrijfsopbrengsten ,00 23,92% Diverse bedrijfsopbrengsten ,00 23,92% wijziging 565,00 IV. Financiële opbrengsten , ,45 1,27% IV. Financiële opbrengsten , ,00 1,55% wijziging 335,55 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,00 3,37% VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 Uitzonderlijke opbrengsten ,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten wijziging ,00 XI. Verlies van het boekjaar XI. Verlies van het boekjaar 79 Onttrekking 79 Onttrekking ALGEMEEN TOTAAL ,38 ALGEMEEN TOTAAL ,35 3/07/2014

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie