Bestek voor aanneming van diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek voor aanneming van diensten"

Transcriptie

1 Bestek voor aanneming van diensten Besteknummer: 2014/001/Venus Open offertevraag Voorwerp van de opdracht: Aangaan van leningen ter financiering van de aankoop van een pand gelegen Venusstraat 33 te 2000 Antwerpen dit ten behoeve van het Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw, afgekort HVV. Opdrachtgever: Humanistische Vrijzinnige Vereniging vzw Lange Leemstraat Antwerpen Tel: Fax:

2 Hoofdstuk I: Algemene administratieve en contractuele bepalingen Artikel 1 Reglementaire en wettelijke referentiebepalingen Het geheel van de opdracht wordt beheerst door het Belgisch recht, de bepalingen van onderliggend bestek, en door de volgende bepalingen, zoals gewijzigd op het ogenblik van bekendmaking van het bestek, die er integraal deel van uitmaken: 1. De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (hierna de Wet genoemd); 2. Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna het KB Plaatsing genoemd); 3. Omzendbrief van 3 december 1997 Overheidsopdrachten Financiële diensten bedoeld in categorie 6 van bijlage 2 bij de wet 24 december 1993: bank-beleggingsdiensten en verzekeringsdiensten, met uitzondering van de punten 3 tot en met 6; Ingevolge artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken is genoemd KB niet van toepassing op deze opdracht, tenzij er expliciet in dit bestek naar verwezen wordt. Artikel 2 Opdrachtgever De opdrachtgever is Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw. Deze is de aanbestedende overheid zoals voorzien in de Wet en wordt in dit bestek als Opdrachtgever aangeduid. Artikel 3 Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht is de financiering van de aankoop van pand gelegen Venusstraat 33 te 2000 Antwerpen. Het gevraagde kredietbedrag betreft één miljoen tweehonderd vijftig duizend EUR ofwel ,00 euro

3 Artikel 4 Aard van de opdracht Deze opdracht heeft als voorwerp de aanneming van financiële diensten, zoals voorzien in bijlage 2A, categorie 6 van de Wet. Artikel 5 De wijze van gunning van de overeenkomst De opdracht wordt gegund bij middel van een open offerteaanvraag conform artikel 25 van de Wet. Overeenkomstig artikel , b) van de Wet behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om bij herhaling soortgelijke diensten, die overeenstemmen met de in artikel I.3 beschreven opdracht, aan de gekozen inschrijver toe te wijzen en dit binnen een periode van drie jaar na de plaatsing van de oorspronkelijke opdracht. Artikel 6 Taalgebruik Alle documenten en briefwisseling betreffende deze opdracht worden in het Nederlands opgesteld. Ook de mondelinge communicatie tussen de financiële instelling en opdrachtgever verloopt uitsluitend in het Nederlands. Artikel 7 Verbintenistermijn De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de opdrachtgever, gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, ingaande de kalenderdag na de dag van de opening van de offertes. Artikel 8 Opmaak en indiening van de offertes In bijlage bij dit bestek is een model offerteformulier toegevoegd. Het staat elke inschrijver vrij om dit model offerteformulier dan wel een eigen offertedocument te gebruiken. Dit eigen offertedocument moet minstens dezelfde informatie bevatten als het model offerteformulier. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om dit na te kijken. Alle inschrijvingsdocumenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde(n) ondertekend.

4 Indien de offerte en haar bijlagen door (een) gemachtigde(n) worden ingediend, dient de akte te worden toegevoegd waaruit deze bevoegdheid blijkt. De gemachtigde(n) kan/kunnen zich beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. De offerte moet, naar keuze van de inschrijver, afgegeven worden op of opgestuurd worden naar volgend adres: Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw Lange Leemstraat Antwerpen t.a.v. Wim D hondt Penningmeester. De offerte wordt onder definitief gesloten omslag ingediend waarop staat vermeld: (datum van de zitting waarop de offertes worden geopend) en de tekst: Aangaan van krediet ter financiering van de aankoop met besteknummer 2014/001/Venus. De offerte moet onder definitief gesloten omslag bij de voorzitter van de zitting toekomen voor de opening van de zitting. De offerte onder definitief gesloten omslag kan aan de voorzitter van de zitting worden afgegeven of tijdig als aangetekende of als gewone zending worden verstuurd. De offerte onder definitief gesloten omslag die per post verstuurd wordt, moet in een tweede gesloten omslag steken waarop het adres vermeld wordt en de vermelding offerte. De inschrijver moet bij zijn offerte een exemplaar van zijn algemene kredietvoorwaarden toevoegen, waaraan deze Opdracht zal onderworpen zijn.

5 Artikel 9 Opening van de offertes sluiting van de opdracht De zitting waarop de offertes worden geopend, heeft plaats op 1 september 2014 om 14:00 u te 2018 Antwerpen, Lange leemstraat 57 in het voorzitterslokaal van het administratief gebouw. Dit betreft het uiterste indieningsmoment voor de offertes. De sluiting van de opdracht gebeurt ofwel via aangetekend schrijven ofwel via elektronisch bericht/fax welke wordt bevestigd via aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na de verzending van het elektronisch bericht of de fax. Artikel 10 Contactpersoon - bevoegdheden De Raad van Bestuur heeft de tekst van dit bestek goedgekeurd op 19 juni De beslissing kan worden opgevraagd bij HVV. De koopbelofte bevindt zich in bijlage (1). De gunningsbeslissing zal genomen worden door de Raad van Bestuur van de opdrachtgever, de gekozen inschrijver ontvangt een kopie van deze beslissing. De opdrachtgever stelt de heer Ronald Chovau aan als contactpersoon. Hij wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor alle handelingen die verband houden met de leiding over en, de controle op en de ontvangst van de diensten van deze opdracht. Correspondentiegegevens contactpersoon: Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw Lange Leemstraat Antwerpen Tel: Artikel 11 Vrije varianten Overeenkomstig artikel 9 van het KB Plaatsing zijn vrije varianten toegestaan. Zij kunnen slaan op het geheel of op gedeelten van de opdracht en bevatten voorstellen en beschrijvingen van kredietproducten die analoog zijn aan of nauw aansluiten bij deze beschreven in het voorwerp van de onderhavige opdracht. De varianten zullen geëvalueerd worden op basis van de dezelfde gunningscriteria als geldend voor de basisofferte (art. 102 KB Plaatsing). De inschrijver beschrijft de door hem voorgestelde varianten in het daartoe voorziene deel van het offerteformulier.

6 Hoofdstuk II: technische bepalingen Artikel 1 Bepaling van de rentevoet De rentevoet is een nominaal tarief op basis van de renteformule WAD/360 (WAD= werkelijk aantal dagen) rekening houdend met de looptijd, de aflossingswijze en de rentevoetherziening van het krediet. Artikel 2 Modaliteiten van het gevraagde krediet Opnamefinanciering op basis van korte termijn rentevoet, gevolgd door lange termijn financiering. * Bedrag: ,00 euro * Looptijd van het gevraagde krediet (exclusief opnameperiode): 20 jaar. * Opnameperiode: maximaal 6 maanden * Aflossingswijze kapitaal en intrest: gelijke terugbetalingen * Aflossingsfrequentie: maandelijks * De inschrijver heeft het recht om varianten voor te stellen. De inschrijver is wel gebonden om een geoffreerde offerte af te leveren. Intresten worden aangerekend tijdens de opnameperiode; aflossingen van kapitaal starten pas nà de opnameperiode. Binnen de grenzen zoals in dit artikel omschreven, bepalen de inschrijvers de verdere invulling van deze modaliteiten in hun offerte. De inschrijver voegt een indicatief aflossingsschema toe aan zijn offerte. Artikel 3 Rentevoetherziening De rentevoet is vast voor de ganse duur van de lening.

7 Artikel 4 Reserveringscommissie In zijn offerte kan de inschrijver een reserveringscommissie voorzien m.b.t. de niet opgenomen bedragen tijdens de opnemingsperiode. In dat geval vermeldt de offerte exhaustief welke voorwaarden op deze reserveringscommissie van toepassing zijn. Artikel 5 Bancaire kosten De inschrijver dient in de offerte en haar bijlagen op te geven welke overige bancaire kosten er zullen worden aangerekend. Artikel 6 Uittredingsvergoeding Bij vervroegde terugbetalingen is de opdrachtgever steeds een uittredingsvergoeding verschuldigd, berekend op basis van de funding loss... Artikel 7 Fusie Indien de opdrachtgever zou overgaan tot een fusie of splitsing van de vzw, blijven de modaliteiten van het vastliggend krediet, uitdrukkelijk en volledig ongewijzigd. Artikel 8 Waarborg De inschrijver mag een hypothecaire waarborg nemen op het pand ter waarde van ,00 EUR. Bijkomende waarborg onder vorm van mandaten. De inschrijver is vrij hiervan af te wijken. Artikel 9 Dossierkosten Geen dossierkosten.

8 Artikel 10 Financiële bijstand en informatorische ondersteuning De inschrijver beschrijft in zijn offerte de diensten i.v.m. het krediet die hij aan de opdrachtgever zal geven bovenop de administratieve dienstverlening, waarbij volgende drie categorieën onderscheiden worden: 1. Diensten inzake bijstand en expertise De opdrachtgever wenst haar beslissingen met een financiële impact steeds met de nodige kennis van zaken te kunnen nemen. In dat kader wenst zij te vernemen op welke wijze de inschrijvers hun expertise ter beschikking zullen stellen. Tevens wenst zij beroep te kunnen doen op het deskundig advies inzake het optimaal beheer van alle financiële middelen, waarover de opdrachtgever zou beschikken. 2. Electronisch bankieren De opdrachtgever wenst alle verrichtingen in uitvoering van deze opdracht in de mate van het mogelijke te digitaliseren en hiervoor de nodige bijstand te krijgen. 3. Administratie op maat De opdrachtgever wenst dat haar dossier zo veel als mogelijk op haar maat wordt beheerd en verwacht de nodige bijstand ( service na verkoop ) vanwege de inschrijver wanneer haar noden zouden wijzigen. 4. Informatie De opdrachtgever zal van haar kant een maximale informatie omtrent de financiële toestand en planning aan de inschrijver doorgeven. Dit zal op een regelmatige basis plaatsvinden, en dit minimaal één maal per jaar.

9 Hoofdstuk III toegangsrecht en kwalitatieve selectiecriteria Artikel 1 Toegangsrecht De loutere deelname aan deze Opdracht geldt als een verklaring op erewoord vanwege de inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties geviseerd in artikel 61 van het KB Plaatsing. Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en BTW) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van het K.B. Plaatsing. De Opdrachtgever heeft geen gratis en elektronische toegang tot de genoemde attesten zoals bedoeld in artikel 60 K.B.Plaatsing. De inschrijver dient deze zelf in te dienen (met name RSZ, Vennootschapsbelasting en BTW). Artikel 2 Kwalitatieve selectie Aan de financieel-economische draagkracht en de technische bekwaamheid nodig voor de uitvoering van deze Opdracht wordt voldaan indien de inschrijver: - Een financiële instelling is die over een vergunning van de financiële toezichthouder (Nationale Bank van België of analoge buitenlandse instelling) beschikt en op diens website staat vermeld. Inschrijvers met een vergunning verleend door de Nationale Bank van België hoeven geen attest bij hun offerte te voegen, de Opdrachtgever zal dit tijdens de gunningsprocedure zelf controleren (via de website - Een totale minimale jaarlijkse omzet haalt van EUR over de afgelopen drie boekjaren, alsook een omzet haalt betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, eveneens over de laatste drie boekjaren, met een minimum van EUR per boekjaar.

10 Hoofdstuk IV gunningscriteria Artikel 1 Gunningscriteria De opdrachtgever bepaalt vervolgens, onder de regelmatige offertes, de voordeligste offerte, aan de hand van de volgende gunningscriteria. 1. Financiële voorwaarden De opdrachtgever zal de financiële voorwaarden van de offertes beoordelen door het in acht nemen van de toegepaste rentevoet van het krediet, de reserveringscommissie (welke wordt uitgedrukt in basispunten op jaarbasis) en de overige bancaire kosten. 2. Pertinentie en kwaliteit van de offerte De opdrachtgever wenst offertes die zijn aangepast aan zijn financieringsbehoefte. Er zal onder meer beoordeeld worden in welke mate de voorgestelde offertes rekening houden met de aard van de te financieren investeringen en in welke mate zij zijn afgestemd op het reglementaire kader (inzake subsidiëring en waarborging) dat dergelijke investeringen beheerst. Zal ook worden beoordeeld: de overzichtelijkheid en leesbaarheid van de offerte. 3. Gevraagde convenanten en zekerheden De inschrijver dient aan te geven welke convenanten en zekerheden hij desgevallend nog wenst gevestigd te zien, voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het krediet. Er zal beoordeeld worden hoe het voorstel kadert in de werking van de opdrachtgever, en welke verplichtingen en kosten het voorstel met zich brengt.

11 4. Modaliteiten met een invloed op de financieringskost De inschrijver beschrijft in zijn offerte de modaliteiten die de globale financieringskost gunstig kunnen beïnvloeden, zoals bv. de optimalisatie van de financieringskost, de flexibiliteiten en faciliteiten in kader van kredietbeheer en het actief thesauriebeheer van de opdrachtgever. 5. Deskundige begeleiding en ondersteuning De inschrijver beschrijft in zijn offerte de deskundige begeleiding en ondersteuning die hij aan de opdrachtgever zal geven om te komen tot een succesvolle en doelmatige aanwending van het krediet. Artikel 2 Beoordelingsmethodiek Het eerste gunningscriterium is zeer belangrijk. De overige gunningscriteria zijn belangrijk. De offertes worden bij elk gunningscriterium gescoord op een schaal van zeer goed goed matig goed niet goed.

12 Bijlage 1 aankoopbelofte

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Bijlage 2 Presentatie pand Patriciërswoning in historische stadskern Venusstraat 33 te Antwerpen

24 VENUSSTRAAT 33 Rooseveltplaats Centraal station

25 Patriciërswoning, gelegen Venusstraat 33 Deze prachtige patriciërswoning is gelegen in de historische stadskern in een straat omgeven door indrukwekkend stadspatrimonium en dateert van de 16e eeuw. De leefruimtes over drie verdiepingen zijn gebouwd rond een overdekte binnenkoer met glazen koepel. De woning is volledig op volle hoogte onderkelderd en heeft nog een oude wijnkelder. De woning zelf werd volledig gestript met behoud van alle authentieke elementen en is nu klaar om afgewerkt te worden in functie van de toekomstige wensen. Zo werd de gevel reeds gerenoveerd op oude wijze, en werden aan de voorzijde nieuwe ramen geplaatst volgens traditionele wijze en met behoud van het authentieke beslag. Tal van oude originele elementen zijn bewaard gebleven zoals de prachtige parketvloeren, balken, tekeningen,... Wegens de ruime vertrekken en de mogelijkheid tot scheiden van ingangen, leent dit pand zich tot vele mogelijke invullingen. De totale oppervlakte is 1533m². * Kelder van 238m² * Gelijkvloers van 404m² waarvan 108m² binnenkoer. * Eerste verdieping van 335m² * Tweede verdieping van 335m² * Dakverdieping van 221m² + dakterras Bijzonderheden: * Topligging in de stadskern * Het pand is klaar voor afwerking, met reeds prachtig gerenoveerde voorgevel en ramen * Vele ruime vertrekken, allen uitkomend op de lichte binnenkoer * Behoud van originele elementen * Veel mogelijkheden naar invulling

26 -1.1 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

27 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

28 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau +1

29 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

30 3.1 Venusstraat 33 te Antwerpen Grondplan niveau

31

32 Bijlage 3 Financiële stukken 1. Begrotingscontrole Kasstroomanalyse 3. Prognose Evolutie van het vermogen 5. Evolutie overgedragen winst/verlies 6. Accountantsverslag werkingsjaar 2013

33 HVV-LAN vzw 3 juli 2014 Begrotingscontrole 2014 VORIG JAAR BEGROTING HUIDIGE STAND PROGNOSE Verschil >= begroting begroting Uitgaven Afrekening 2013 Begroting 2014 HVV-LAN HVV-LAN begr. HVV-LAN HVV-LAN begr. Nog te HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN % 3-jul % % raming 31/12 % % besteden II. Bedrijfskosten ,56 78,55% ,79 71,16% ,00 78,13% A. Handelsgoederen ,00 2,17% ,62 2,24% ,00 2,19% 600 Aankopen , , ,62 56,34% ,00 100,00% 9.894, Voorraadwijziging 1.756,18 B. Diverse goederen en diensten ,94 22,85% ,24 27,36% ,73 23,34% 610 Huisvestingskosten (nutskosten) , ,00 14,43% ,74 16,01% 72,61% ,00 14,25% 100,00% 9.425, Secretariaatskosten , ,00 14,26% ,34 18,56% 85,12% ,00 14,09% 100,00% 5.060, Andere organisatiekosten , ,00 9,18% 9.698,38 6,21% 44,28% ,00 9,07% 100,00% , Diverse werkingskosten 6130 Toelagen , ,88 24,09% ,66 38,72% 105,14% ,66 25,02% 105,14% >= begroting 2.956, Lidgelden 1.385, ,00 0,59% 1.140,45 0,73% 80,88% 1.410,00 0,58% 100,00% 269, Erelonen 4.846, ,00 6,62% 4.812,78 3,08% 30,50% ,00 6,53% 100,00% , Prijzen, geschenken, bloemen, versieringen 785, ,00 0,77% 928,43 0,59% 50,65% 1.833,00 0,76% 100,00% 904, Opleiding en bijscholing 986, ,00 2,22% 583,80 0,37% 11,02% 5.300,00 2,19% 100,00% 4.716, Andere , ,00 3,37% 3.924,14 2,51% 48,75% 8.050,00 3,33% 100,00% 4.125, Educatieve activiteiten, vormingscursussen 4.283, ,00 2,89% 692,12 0,44% 10,03% 6.900,00 2,86% 100,00% 6.207,88 en vormingsinitiatieven 615 Tijdschrift - publicaties , ,00 11,53% ,95 8,09% 45,92% ,00 11,39% 100,00% , Dienstverlening 6161 Vormingsprogramma's , ,00 7,21% 2.799,06 1,79% 16,27% ,00 7,12% 100,00% , Documentatie, hulp- en leermiddelen 1.637, ,00 0,63% 1.672,05 1,07% 111,47% 1.672,05 0,69% 111,47% >= begroting 172, Andere sociaal-culturele activiteiten 617 Uitzendpersoneel en pers. ter beschikking van de vereniging 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 619 Sociaal secretariaat 5.899, ,06 2,21% 2.795,34 1,79% 52,94% 5.099,02 2,11% 96,57% 2.484,72 C. Bezoldigingen, sociale lasten ,08 71,69% ,13 70,29% ,34 70,51% 620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Vast bruto , ,68 20,04% ,92 17,64% 47,15% ,70 15,97% 77,66% ,76 Vast eindejaarspremie 8.839, ,86 1,08% 1.891,70 0,47% 23,30% 7.408,11 1,02% 91,25% 6.227,16 Vast vakantiegeld , ,28 1,54% ,40 5,19% 180,78% ,27 2,86% 181,25% >= begroting 9.292,12 Gesco bruto , ,74 56,37% ,53 53,87% 51,19% ,72 58,42% 101,00% ,21 Gesco eindejaarspremie , ,66 3,82% 1.144,58 0,29% 4,00% ,46 4,04% 103,18% ,08 Gesco vakantiegeld , ,40 4,44% ,85 9,18% 110,63% ,15 5,25% 115,08% >= begroting 3.535, werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen Vast RSZ , ,85 7,32% ,70 6,89% 50,41% ,74 6,68% 88,94% ,15 Gesco RSZ 3.389, ,34 0,42% 2.660,59 0,66% 84,13% 4.387,63 0,60% 138,75% 501, Andere personeelskosten , ,27 4,97% ,86 5,82% 62,79% ,57 5,16% 101,36% ,41 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen ,54 3,02% ,93 3,68% 630 Afschrijvingen , ,54 100,00% ,93 100,00% 120,70% >= begroting E. Waardeverminderingen Waardeverminderingen F. Voorzieningen Voorzieningen G. Andere bedrijfskosten 2.907,00 619, ,00 0,28% 64 Andere bedrijfskosten 3.077, ,00 100,00% 619,80 100,00% 21,32% 2.907,00 100,00% 2.287,20 V. Financiële kosten 673,00 0,05% 691,88 0,09% 691,88 0,05% 65 Financiële kosten 1.611,65 673,00 691,88 102,81% 691,88 102,81% >= begroting 18,88 VIII. Uitzonderlijke kosten ,00 18,81% 8.046,70 1,00% ,00 18,88% 66 Uitzonderlijke kosten 4.276, , ,70 3,22% ,00 100,00% ,30 XI. Winst van het boekjaar 2,59% 27,75% 2,94% 69 Overboeking , , , , , ,81 ALGEMEEN TOTAAL , , ,37 100,00% , ,55 100,00% 43,57% , ,38 100,00% 96,69% ,00 3/07/2014

34 VORIG JAAR BEGROTING HUIDIGE STAND PROGNOSE Verschil >= begroting begroting Inkomsten Afrekening 2013 Begroting 2014 HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN begr. HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN begr. Nog te HVV-LAN HVV-LAN HVV-LAN % % % raming 31/12 raming cum. % % ontvangen I. Bedrijfsopbrengsten ,92 79,93% ,06 99,73% ,93 95,37% A. Omzet ,00 2,79% ,34 2,14% ,00 2,35% 70 Verkoopdienst , , ,34 57,73% ,00 100,00% ,66 B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,92 86,10% ,31 94,93% ,93 88,31% 730 Lidgeld werkelijke leden 731 Lidgeld toegetreden leden , ,00 6,16% 6.663,01 0,88% 11,82% ,00 5,05% 100,00% , Schenkingen zonder terugnemingsrecht , ,00 2,64% 2.862,00 0,38% 11,84% ,00 2,17% 100,00% , Schenkingen met terugnemingsrecht 734 Legaten zonder terugnemingsrecht ,00 27,07% ,00 18,42% , Subsidies 7371 Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken , ,96 36,41% ,96 39,51% 90,00% ,96 29,87% 100,00% , DAC-normalisering , ,50 5,91% ,50 4,85% 100,00% , Interne Staatshervorming ,80 3,21% ,80 3,87% 100,00% ,80 2,64% 100,00% >= begroting 7372 Andere afdelingen Ministerie Vlaamse , ,66 45,66% ,54 28,29% 51,40% ,67 37,00% 98,80% ,12 Gemeenschap (VDAB) 7373 Andere ministeries 7374 Parastratalen 7375 Provincie 7376 Gemeente (Stad Antwerpen) 7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie 7378 Andere departementen Vlaamse Gemeenschap 7379 Overige E. Overige bedrijfsopbrengsten ,00 11,11% ,41 2,93% ,00 9,35% 740 Opbrengsten volksontwikkelingswerk 7401 Inkomsten vormingscursussen 90,00 500,00 0,42% 500,00 0,42% 100,00% 500, Tijdschrift - publicaties 4.668, ,00 2,54% 1.428,00 6,10% 47,60% 3.000,00 2,54% 100,00% 1.572, Inkomsten vormingsprogramma's, 4.472, ,00 17,28% 1.520,00 6,49% 7,45% ,00 17,28% 100,00% ,00 documentatie, hulp- en leermiddelen 7404 Inkomsten van andere sociaal-culturele activiteiten 7405 Sponsoring 900,00 918,00 0,78% 918,00 0,78% 100,00% 918, Andere inkomsten 741 Meerwaarden op de courante realisatie van mat. vaste activa 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 743 Recuperatie van personeelskosten , ,00 55,06% 6.401,99 27,35% 9,85% ,00 55,06% 100,00% , Diverse bedrijfsopbrengsten , ,00 23,92% ,42 60,05% 49,77% ,00 23,92% 100,00% ,58 IV. Financiële opbrengsten , , ,45 1,26% 2.199, ,49 0,27% 13,11% , ,45 1,27% 100,00% ,96 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,00 18,81% ,00 3,37% 76 Uitzonderlijke opbrengsten , , ,00 17,83% ,00 XI. Verlies van het boekjaar 79 Onttrekking 790 onttrekking aan het overgedragen resultaat 791 onttrekking aan de bestemde fondsen 792 onttrekking aan de fondsen van de vereniging ALGEMEEN TOTAAL , , ,37 100,00% , ,55 100,00% 60,30% , ,38 100,00% 99,62% ,82 Resultaat , ,49 0,00 => 4.569,68 => resultaat t.o.v. de huidige begroting PROGNOSE OP BASIS VAN DE HUIDIGE BEGROTING LOONKOSTEN OP BASIS VAN DE REËLE EVOLUTIE 3/07/2014

35 HVV vzw Kasstroomanalyse volgens begroting Boekjaar Saldo begin boekjaar , , , , ,25 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten , , , , ,92 Overlopend ,83 VIA 2009, 2010, ,39 legaat ,36 Bedrijfskosten Kosten - niet-kaskosten (afschrijvingen) , , , , ,02 Overlopend Netto cashflow , , , , ,90 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Recuperatie Stad Antwerpen ,00 Investeringen Software , , ,34 Installaties, machines en uitrusting , , ,59 Meubilair , ,05 Renovatiewerken ,95 Aankoopbelofte gebouw , ,14 Netto cashflow , , , ,14 [42] Kasstroom uit financiële activiteiten Opbrengsten Financiële opbrengsten 1.040, , , , ,45 Kosten & terugbetaling lening Financiële kosten -803,60-803,60-691,88-706,00-673,00 Netto cashflow 237, , , , ,45 Toe- / afname geldmiddelen , , , , , Saldo einde boekjaar , , , , ,46 controle begroting Saldo einde boekjaar , , , , , ,81 Beschikbaar belegging/invest , ,00 Budgetplanning 0, , , , , , ,00 0,00 jan/14 feb/14 mrt/14 apr/14 mei/14 jun/14 jul/14 aug/14 sep/14 okt/14 nov/14 dec/14 totaal financieel vermogen beleggingen personeelfonds (HVV vzw 97,22%) spaarrekening liquide middelen personeelsfonds spaarrekening (schuld 2,78%) Lineair (totaal financieel vermogen) 3/07/2014

36 Prognose 2014 BEGROTING 2015 ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer Uitgaven Subtotalen ondernemingsnummer Uitgaven Subtotalen II. Bedrijfskosten ,00 78,13% II. Bedrijfskosten ,41 81,96% A. Handelsgoederen ,00 2,19% A. Handelsgoederen ,00 2,55% 600 Aankopen , Aankopen ,00 wijziging 453,00 B. Diverse goederen en diensten ,73 23,34% B. Diverse goederen en diensten ,16 27,06% 610 Huisvestingskosten ,00 14,25% 610 Huisvestingskosten ,00 14,29% wijziging 688, Secretariaatskosten ,00 14,09% 611 Secretariaatskosten ,00 14,13% wijziging 680, Andere organisatiekosten ,00 9,07% 612 Andere organisatiekosten ,00 9,09% wijziging 438, Diverse werkingskosten 613 Diverse werkingskosten 6130 Toelagen ,66 25,02% 6130 Toelagen ,00 25,09% wijziging 1.208, Lidgelden 1.410,00 0,58% 6131 Lidgelden 1.438,00 0,59% wijziging 28, Erelonen ,00 6,53% 6132 Erelonen ,00 6,55% wijziging 316, Prijzen, geschenken, bloemen, versieringen 1.833,00 0,76% 6133 Prijzen, geschenken, bloemen, versieringen 1.870,00 0,76% wijziging 37, Opleiding en bijscholing 5.300,00 2,19% 6135 Opleiding en bijscholing 5.406,00 2,20% wijziging 106, Andere 8.050,00 3,33% 6136 Andere 8.211,00 3,34% wijziging 161, Educatieve activiteiten, vormingscursussen 6.900,00 2,86% 614 Educatieve activiteiten, vormingscursussen 7.038,00 2,87% wijziging 138,00 en vormingsinitiatieven en vormingsinitiatieven 615 Tijdschrift - publicaties ,00 11,39% 615 Tijdschrift - publicaties ,00 11,42% wijziging 550, Dienstverlening 616 Dienstverlening 6161 Vormingsprogramma's ,00 7,12% 6161 Vormingsprogramma's ,00 7,14% wijziging 344, Documentatie, hulp- en leermiddelen 1.672,05 0,69% 6162 Documentatie, hulp- en leermiddelen 1.705,00 0,69% wijziging 32, Andere sociaal-culturele activiteiten 6163 Andere sociaal-culturele activiteiten 617 Uitzendpersoneel en pers. ter beschikking van de vereniging 617 Uitzendpersoneel en pers. ter beschikking van de vereniging 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, niet krachtens een arbeidscontract. niet krachtens een arbeidscontract. 619 Sociaal secretariaat 5.099,02 2,11% 619 Sociaal secretariaat 4.508,16 1,84% wijziging -590,86 C. Bezoldigingen, sociale lasten ,34 70,51% C. Bezoldigingen, sociale lasten ,25 65,79% 620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Vast bruto ,70 15,97% Vast bruto ,78 7,80% wijziging ,92 Vast eindejaarspremie 7.408,11 1,02% Vast eindejaarspremie 2.742,40 0,46% wijziging ,71 Vast vakantiegeld ,27 2,86% Vast vakantiegeld 3.573,19 0,60% wijziging ,08 Gesco bruto ,72 58,42% Gesco bruto ,49 74,70% wijziging ,77 Gesco eindejaarspremie ,46 4,04% Gesco eindejaarspremie ,51 5,10% wijziging 923,05 Gesco vakantiegeld ,15 5,25% Gesco vakantiegeld ,07 5,73% wijziging ,08 Soc. Maribel bruto Soc. Maribel bruto Soc. Maribel eindejaarspremie Soc. Maribel eindejaarspremie Soc. Maribel vakantiegeld Soc. Maribel vakantiegeld 621 werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen 621 werkgeversbijdrage voor sociale verzekeringen Vast RSZ ,74 6,68% Vast RSZ ,19 2,87% wijziging ,55 Gesco RSZ 4.387,63 0,60% Gesco RSZ 3.657,49 0,61% wijziging -730,14 Soc. Maribel RSZ Soc. Maribel RSZ Andere personeelskosten ,57 5,16% Andere personeelskosten ,13 2,13% wijziging ,44 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen ,93 3,68% D. Afschrijvingen en waardeverminderingen ,00 4,27% 630 Afschrijvingen ,93 100,00% 630 Afschrijvingen ,00 100,00% wijziging 761,07 E. Waardeverminderingen E. Waardeverminderingen Waardeverminderingen Waardeverminderingen F. Voorzieningen F. Voorzieningen Voorzieningen Voorzieningen G. Andere bedrijfskosten 2.907,00 0,28% G. Andere bedrijfskosten 2.965,00 0,33% 64 Andere bedrijfskosten 2.907,00 64 Andere bedrijfskosten 2.965,00 wijziging 58,00 V. Financiële kosten 691,88 0,05% V. Financiële kosten 706,00 0,06% 65 Financiële kosten 691,88 65 Financiële kosten 706,00 wijziging 14,12 VIII. Uitzonderlijke kosten ,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 Uitzonderlijke kosten ,00 66 Uitzonderlijke kosten wijziging ,00 X. Belastingen X. Belastingen XI. Winst van het boekjaar ,49 XI. Winst van het boekjaar ,94 69 Overboeking ,49 69 Overboeking ,94 wijziging ,45 ALGEMEEN TOTAAL ,38 ALGEMEEN TOTAAL ,35 Prognose 2014 BEGROTING 2015 ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw ORGANISATIE HUMANISTISCH-VRIJZINNIGE VERENIGING vzw Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer Inkomsten Subtotalen ondernemingsnummer Inkomsten Subtotalen I. Bedrijfsopbrengsten ,93 95,37% I. Bedrijfsopbrengsten ,35 98,45% A. Omzet ,00 2,35% A. Omzet ,00 2,77% 70 Verkoopdienst ,00 70 Verkoopdienst ,00 wijziging 592,00 B. Voorraadwijzigingen B. Voorraadwijzigingen C. Geproduceerde vaste activa C. Geproduceerde vaste activa D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,93 88,31% D. Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies ,35 86,18% 730 Lidgeld werkelijke leden 730 Lidgeld werkelijke leden 731 Lidgeld toegetreden leden ,00 5,05% 731 Lidgeld toegetreden leden ,00 6,12% wijziging 1.127, Schenkingen zonder terugnemingsrecht ,00 2,17% 732 Schenkingen zonder terugnemingsrecht ,00 2,62% wijziging 483, Schenkingen met terugnemingsrecht 733 Schenkingen met terugnemingsrecht 734 Legaten zonder terugnemingsrecht ,00 18,42% 734 Legaten zonder terugnemingsrecht wijziging , Legaten met terugnemingsrecht 735 Legaten met terugnemingsrecht 736 kapitaal- en interestsubsidies 736 kapitaal- en interestsubsidies 737 Subsidies 737 Subsidies 7371 Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken ,96 29,87% 7371 Afdeling volksontwikkeling en bibliotheken ,00 36,16% wijziging 6.662, DAC-normalisering ,50 4,85% 7371 DAC-normalisering ,00 5,87% wijziging 1.082, Interne Staatshervorming ,80 2,64% 7371 Interne Staatshervorming ,00 3,19% wijziging 588, Andere afdelingen Ministerie Vlaamse ,67 37,00% 7372 Andere afdelingen Ministerie Vlaamse ,35 46,04% wijziging ,68 Gemeenschap (VDAB) Gemeenschap (VDAB) 7373 Andere ministeries (Soc.Mar.) 7373 Andere ministeries (Soc.Mar.) 7374 Parastratalen 7374 Parastratalen 7375 Provincie 7375 Provincie 7376 Gemeente 7376 Gemeente 7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie 7377 Vlaamse Gemeenschapscommissie 7378 Europese unie 7378 Europese unie 7379 Overige 7379 Overige E. Overige bedrijfsopbrengsten ,00 9,35% E. Overige bedrijfsopbrengsten ,00 11,04% 740 Opbrengsten volksontwikkelingswerk 740 Opbrengsten volksontwikkelingswerk 7401 Inkomsten vormingscursussen 500,00 0,42% 7401 Inkomsten vormingscursussen 510,00 0,42% wijziging 10, Tijdschrift - publicaties 3.000,00 2,54% 7402 Tijdschrift - publicaties 3.060,00 2,54% wijziging 60, Inkomsten vormingsprogramma's, ,00 17,28% 7403 Inkomsten vormingsprogramma's, ,00 17,28% wijziging 408,00 documentatie, hulp- en leermiddelen documentatie, hulp- en leermiddelen 7404 Inkomsten van andere sociaal-culturele 7404 Inkomsten van andere sociaal-culturele activiteiten activiteiten 7405 Sponsoring 918,00 0,78% 7405 Sponsoring 936,00 0,78% wijziging 18, Andere inkomsten 7406 Andere inkomsten 741 Meerwaarden op de courante realisatie van mat. vaste activa 741 Meerwaarden op de courante realisatie van mat. vaste activa 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 742 Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 743 Recuperatie van personeelskosten ,00 55,06% 743 Recuperatie van personeelskosten ,00 55,06% wijziging 1.300, Diverse bedrijfsopbrengsten ,00 23,92% Diverse bedrijfsopbrengsten ,00 23,92% wijziging 565,00 IV. Financiële opbrengsten , ,45 1,27% IV. Financiële opbrengsten , ,00 1,55% wijziging 335,55 VII. Uitzonderlijke opbrengsten ,00 3,37% VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 Uitzonderlijke opbrengsten ,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten wijziging ,00 XI. Verlies van het boekjaar XI. Verlies van het boekjaar 79 Onttrekking 79 Onttrekking ALGEMEEN TOTAAL ,38 ALGEMEEN TOTAAL ,35 3/07/2014

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever : GasthuisZusters Antwerpen (GZA) vzw Datum: 24 MAART 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: Fin. 2014/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van kredieten

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW BLIJ LEVEN maatschappelijke zetel: Berg 8 9950 WAARSCHOOT correspondentieadres: H. Consciencelaan 51/2 9950 WAARSCHOOT Datum: 22 juni 2015. BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer:

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN

BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN Opdrachtgever: VZW Schoolbestuur St.-Paulus Datum: 05/06/2015 BESTEK VOOR AANGAAN VAN EEN KREDIET Besteknummer: St.-Paulus/2015/001 OPEN AANBESTEDING Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: vzw K.A.S.O.G, Collegelaan 1, 3600 Genk Datum: 06/07/2015 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/2 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: Rusthuizen Z.A. Zuid-Limburg v.z.w. Clement Cartuyvelsstraat 5a 3800 Sint-Truiden Datum: 31 oktober 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: HELI-14001 OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Sint-Lodewijk Brugge 0419.335.156 Datum: 26 februari 2014 BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2014/001 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum BESTEK VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Besteknummer: 2015/1 OPEN OFFERTEAANVRAAG Voorwerp van de opdracht: Aangaan van een door AGIOn gewaarborgd krediet ter financiering

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 1

Inschrijvingsformulier 1 Inschrijvingsformulier 1 OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Gent Bestek nr. : KASDS 15/01 Vak 1 - Voorwerp van de offerte Voorwerp van de opdracht : het aangaan van leningen ter financiering van het

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Onderwerp: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

Onderwerp: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Contactpersoon Ons kenmerk Mechelen Werner Peremans WP/OO133001 22 oktober 2013 Aantal bijlagen: christelijke vereniging voor gezondheids- en welzijnszorg Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN tel.: 015/44

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie