Algemene Voorwaarden RLB REAAL Levensloop Bonusregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden RLB-26181-07-06 REAAL Levensloop Bonusregeling"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden RLB REAAL Levensloop Bonusregeling

2 2

3 1 Begripsomschrijvingen Afkoopwaarde De som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen, de waarde van de fondsen berekend per de beursdag volgend op de dag van binnenkomst van het verzoek om berekening van deze afkoopwaarde, dan wel per de beursdag samenvallende met of direct volgend op de latere datum van afkoop, verminderd met de geldende verkoopkosten. Hierbij wordt de waarde van een fonds bepaald op grond van de openingskoers van de desbetreffende beursdag. Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Dekking De verzekering van een geldelijke uitkering als gevolg van een op de polis specifiek omschreven verzekerde gebeurtenis. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde partner als bedoeld in Titel 5a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Erfgenamen Degenen die wettig tot een nalatenschap zijn geroepen, ongeacht of zij haar hebben aanvaard. Fonds Een door REAAL Bancaire Diensten voor de REAAL Levenslooprekening aangeboden beleggingsfonds, waarin door de verzekeraar wordt belegd. De beleggingen en de daarbij behorende activa zijn het eigendom van de verzekeraar. Kind Degene waarmee men als ouder in familierechtelijke betrekking staat. Premie Het bedrag dat op grond van de verzekering eenmalig dan wel periodiek is verschuldigd. Premievervaldag De dag waarop de premie is verschuldigd. REAAL Bancaire Diensten REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, tevens kantoor houdende Wognumsebuurt 10 te Alkmaar, ingeschreven in het register van de AFM, K.v.K. nr REAAL Levenslooprekening Een door de verzekeraar bij REAAL Bancaire Diensten aangehouden spaarrekening en/of effectendepot. Verzekeraar REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd Wognumsebuurt 10 te Alkmaar. Verzekerde Degene op wiens leven een dekking is gesloten. Verzekeringnemer Degene die de verzekering met de verzekeraar heeft gesloten. Waarde van de verzekering Het saldo van de REAAL Levenslooprekening luidende in contanten (spaarsaldo) en/of waarde van fondsen. De waarde wordt uitgedrukt in euro s. De verzekeraar kan aangeven dat de waarde in andere valuta dan euro s wordt uitgedrukt. De waarde van de verzekering is slechts een rekengrootheid voor de vaststelling van de op de polis omschreven verzekerde uitkeringen. 2 Grondslag van de verzekering 2.1 De door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde aan de verzekeraar verstrekte informatie met het oog op het sluiten, wijzigen of weer van kracht verklaren van de verzekering, vormt de grondslag van de verzekering. 2.2 Bij het tot stand komen van de verzekering dient het te verzekeren risico zich nog niet te hebben verwezenlijkt. Indien blijkt dat dit risico zich reeds heeft verwezenlijkt voordat de verzekering tot stand is gekomen, wordt geen dekking voor dat risico verleend. 2.3 Indien de informatie als bedoeld in het eerste lid onjuist of onvolledig blijkt te zijn, heeft de verzekeraar het recht om de gevolgen in te roepen die Titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek hem biedt, zoals het opzeggen van de verzekering, het weigeren van de uitkering of het beperken van de hoogte van de uitkering. 2.4 Indien de leeftijd en/of het geslacht van een verzekerde onjuist is opgegeven, wordt een verzekerde uitkering herberekend naar de juiste leeftijd en/of het geslacht op basis van hetgeen omtrent de premiebetaling is overeengekomen. 3 Bedenktijd De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering binnen dertig dagen na ontvangst van de polis per de ingangsdatum schriftelijk op te zeggen. Bij een dergelijke opzegging wordt een bedrag uitgekeerd ter grootte van de waarde van de verzekering, - indien en voor zover er is belegd in fondsen - berekend op basis van de koersen van de desbetreffende fondsen op de eerstvolgende beursdag na de datum van ontvangst van de opzegging, vermeerderd met de eerder ingehouden kosten. 4 Oorlogsrisico Op grond van de Noodwet financieel verkeer kan de overheid ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot alle lopende levensverzekeringen beperkingen opleggen en nadere voorschriften geven ten aanzien van onder meer het verzekerde risico, uitkeringen en mutaties. Deze beperkingen en nadere voorschriften gelden dan voor deze verzekering. 5 Premiebetaling 5.1 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk op elke premievervaldag aan de verzekeraar te zijn voldaan, dit ongeacht het feit of de verzekeraar gebruik heeft gemaakt van een hem verleende machtiging tot automatische incasso. 5.2 De premie is verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de op de polis aangegeven datum. De premie is, met ingang van de eerstvolgende premievervaldag, niet meer verschuldigd zodra de verzekering is geëindigd op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. De premie is onverminderd verschuldigd tot de eerstvolgende premievervaldag na het vervallen van de verzekering door overlijden van de verzekerde. 6 Investering van premie De verzekeringnemer geeft op het aanvraagformulier aan in welke verhouding de premie na storting op een REAAL Levenslooprekening dient te worden toegevoegd aan het spaarsaldo, dan wel dient te worden belegd in fondsen. 7 Spaarsaldo 7.1 REAAL Bancaire Diensten vergoedt over het spaarsaldo op de REAAL Levenslooprekening een door haar vast te stellen variabele rente. 7.2 De door REAAL Bancaire Diensten te vergoeden rente wordt per kalenderjaar berekend volgens de 30/360 methode en wordt jaarlijks in de maand januari van het volgende jaar op de rekening bijgeschreven met als valutadatum 1 januari van dat jaar. 7.3 Indien de verzekeraar en de werkgever van de verzekeringnemer ten gunste van de verzekeringnemer een renteopslag zijn overeengekomen, wordt deze niet meer toegekend zodra: a. het dienstverband van de verzekeringnemer met de werkgever is beëindigd of b. de overeenkomst tussen de verzekeraar en de werkgever is beëindigd. De hoogte van de renteopslag wordt vastgesteld door REAAL Bancaire Diensten. 7.4 REAAL Bancaire Diensten behoudt zich het recht voor de rente, eventuele renteopslag en de gehanteerde berekeningsmethode te 3

4 allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. 7.5 Indien de verzekeraar op grond van de verzekering is gehouden tot het doen van een uitkering en REAAL Bancaire Diensten op dat moment niet in staat is om het spaarsaldo geheel of gedeeltelijk aan de verzekeraar te betalen, is de verzekeraar gerechtigd op het uit te keren bedrag het niet door REAAL Bancaire Diensten aan de verzekeraar betaalde bedrag in mindering te brengen. 8 Fondsen 8.1 De verzekeringnemer geeft op het aanvraagformulier aan in welke door de verzekeraar aangewezen fondsen en volgens welke verdeling dient te worden geïnvesteerd. 8.2 De verzekeringnemer kan deze verdeling op elk moment wijzigen door middel van een daarvoor bestemd formulier. 8.3 Aan investering in bepaalde fondsen kunnen per verzekeringsproduct beperkingen worden gesteld. Het beleggingsbeleid van een fonds kan worden gewijzigd. 8.4 De verzekeraar kan ten aanzien van bepaalde verzekeringsproducten een fonds voor nieuwe investeringen sluiten. De verzekeraar zal de betrokken verzekeringnemers hiervan in kennis stellen. De verzekeraar kan vervolgens de inzake dat fonds aanwezige waarde van de verzekering ten aanzien van die verzekeringsproducten herbeleggen in een ander zoveel mogelijk vergelijkbaar fonds. 9 Switchen 9.1 Tenzij dit is uitgesloten, heeft de verzekeringnemer het recht gedurende de looptijd van de verzekering: - de beleggingen in een fonds geheel of gedeeltelijk te wisselen (switchen) voor beleggingen in een ander fonds; - de waarde van de beleggingen geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan het spaarsaldo; - het spaarsaldo geheel of gedeeltelijk te beleggen in een fonds. Hiertoe dient de verzekeringnemer het daartoe bestemde formulier te gebruiken. 9.2 De verzekeringnemer kan de uitoefening van het recht als bedoeld in lid 1 ook via internet kenbaar maken aan REAAL Bancaire Diensten, indien verzekeringnemer een overeenkomst inzake internetbankieren heeft gesloten met REAAL Bancaire Diensten. REAAL Bancaire Diensten is gerechtigd de door een verzekeringnemer opgegeven mutaties met in achtneming van de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden uit te voeren, op grond van een door die verzekeraar aan REAAL Bancaire Diensten verstrekte machtiging. 10 Geen advies De verzekeraar en REAAL Bancaire Diensten zullen de verzekeringnemer niet adviseren bij de investering van de premie, bij de keuze van fondsen en bij het switchen. 11 Aankoopkosten, switchkosten en verkoopkosten 11.1 Bij aankoop van beleggingen in fondsen, worden de dan geldende aankoopkosten door REAAL Bancaire Diensten in rekening gebracht door inhouding op de premie voor beleggen Bij switchen van beleggingen tussen fondsen, worden de dan geldende switchkosten door REAAL Bancaire Diensten in rekening gebracht door inhouding op het opnieuw te beleggen bedrag Bij verkoop van beleggingen in fondsen, worden de dan geldende verkoopkosten door REAAL Bancaire Diensten in rekening gebracht door inhouding op het door verkoop vrijgekomen bedrag. leven zijn van de verzekerde een bedrag - de bonus - als vergoeding van het voor de verzekeraar voordelig risico aan de waarde van de verzekering toegevoegd. De bonus wordt toegevoegd aan het spaarsaldo. De bonus wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel aan de hand van de actuele leeftijd van de verzekerde, het geslacht van de verzekerde en het risicobedrag. Het risicobedrag is gelijk aan een gedeelte van de gemiddelde waarde van de verzekering in het direct voorafgaande jaar. Voor de REAAL Levensloop Bonusregeling Standaard is dit gedeelte 50% en voor de REAAL Levensloop Bonusregeling Extra is dit gedeelte 100%. In onderstaande tabel is de bonus in euro s per ,- risicobedrag weergegeven. leeftijd Man Vrouw leeftijd Man Vrouw 18 3,09 1, ,82 5, ,45 1, ,69 6, ,74 1, ,66 6, ,96 2, ,76 7, ,12 2, ,00 8, ,24 3, ,39 8, ,31 3, ,96 9, ,37 3, ,73 10, ,40 3, ,72 11, ,41 4, ,97 13, ,43 4, ,50 14, ,44 4, ,36 15, ,47 4, ,57 17, ,48 4, ,20 19, ,64 4, ,28 21, ,81 4, ,89 24, ,01 4, ,07 27, ,22 4, ,92 30, ,47 4, ,50 34, ,74 4, ,92 38, ,22 4, ,27 42, ,76 5, ,68 48, ,36 5, ,27 53, ,05 5, ,19 60,50 13 Beleggingsopbrengsten Alle beleggingsopbrengsten komen na aftrek van eventuele kosten en/of belastingen, waaronder niet begrepen verrekenbare dividendbelasting, volledig ten gunste van de waarde van de verzekering. 14 Fondskosten Alle kosten gemaakt door de fondsen waaronder begrepen kosten verband houdend met aan- en verkoop van effecten, verschuldigde intrest en ten laste van een fonds geheven belastingen worden op de waarde van het desbetreffende fonds in mindering gebracht. 15 Jaarlijkse opgave De verzekeraar doet jaarlijks uiterlijk op 31 maart aan de verzekeringnemer opgave van de waarde van de verzekering per 31 december van het voorafgaande jaar. Deze waarde is slechts een rekengrootheid die ten grondslag ligt aan de op de polis omschreven verzekerde dekkingen. 16 Tussentijdse wijziging De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering tussentijds te wijzigen door middel van een hiertoe dienend schriftelijk verzoek, voor zover dat is toegelaten op grond van het bij of krachtens het bepaalde in de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. Indien de verzekeraar door deze wijziging een verhoogd risico aanwezig acht, kan hij van de verzekerde(n) gezondheidswaarborgen eisen die voor de verzekeraar voldoende zijn om tot wijziging over te gaan. 12 Bonusregeling Direct voor elke mogelijke einddatum van de verzekering wordt bij in 4

5 17 (Gedeeltelijke) afkoop 17.1 De verzekeringnemer kan tijdens de looptijd van de verzekering (een deel van) de waarde van de verzekering opnemen (gehele of gedeeltelijke afkoop), voor zover dat is toegelaten op grond van het bij of krachtens het bepaalde in de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. De verzekeringnemer dient het verzoek om gehele of gedeeltelijke afkoop schriftelijk in bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft het recht de (gedeeltelijke) afkoop afhankelijk te stellen van gezondheidswaarborgen met betrekking tot het leven van de verzekerde Indien na gedeeltelijke afkoop, op grond van de verzekering een uitkering wegens overlijden plaatsvindt, heeft de verzekeraar het recht het afgekochte bedrag in mindering te brengen op de overlijdensuitkering Bij gehele afkoop eindigt de verzekering. 18 Overlijden van de verzekerde 18.1 Overlijdt de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering, dan wordt de verzekering beëindigd en vervallen alle daarbij behorende aanspraken, uitgezonderd die aanspraken die rechtstreeks voortvloeien uit dit overlijden Bij de REAAL Levensloop Bonusregeling Extra vervalt de verzekering zonder uitkering Bij de REAAL Levensloop Bonusregeling Standaard wordt een bedrag uitgekeerd ter grootte van 50% van de som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen, de waarde van de fondsen berekend per de beursdag samenvallende met of direct volgend op de datum van overlijden van de verzekerde, verminderd met de verkoopkosten. Hierbij wordt de waarde van een fonds bepaald op grond van de openingskoers van de desbetreffende beursdag. De uitkering bij overlijden van de verzekerde geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. 19 Uitkering op de einddatum 19.1 Indien de verzekering niet voor de einddatum van de verzekering is beëindigd, wordt bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering en na ontvangst door de verzekeraar van een schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer hiertoe, een bedrag uitgekeerd ter grootte van de som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen, de waarde van de fondsen berekend per de beursdag samenvallende met of direct volgend op de einddatum van de verzekering, verminderd met de verkoopkosten. Hierbij wordt de waarde van een fonds bepaald op grond van de openingskoers van de desbetreffende beursdag. Na deze uitkering eindigt de verzekering De verzekeringnemer kan het in lid 1 vermelde recht tot uitkering ook uitoefenen ten aanzien van een gedeelte van de uitkering bij leven. In dat geval wordt de verzekering na uitkering voortgezet als omschreven in het artikel Looptijd van de verzekering De verzekering eindigt in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt De uitkering bij in leven zijn van de verzekerde geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. 20 Recht op uitkering 20.1 De verzekeraar keert uit, nadat de polis en de overige door de verzekeraar gevraagde stukken zijn ontvangen, waarmee naar zijn oordeel wordt aangetoond dat een uitkering is verschuldigd én aan wie deze uitkering is verschuldigd. De verzekeraar heeft het recht deze stukken als zijn eigendom te behouden De verzekeraar kan aanvullende inlichtingen of bewijzen verlangen, indien hij dat ter vaststelling van het recht op of de omvang van enige uitkering nodig acht. Zolang de gevraagde inlichtingen of bewijzen niet door de verzekeraar zijn ontvangen, kan de uitkering worden opgeschort Nadat de vereiste documenten door de verzekeraar zijn ontvangen en akkoord bevonden, zal de uitkering onder aftrek van eventueel nog verschuldigde kosten tegen de door de verzekeraar gewenste wijze van kwijting plaatsvinden De betaling geschiedt door bijschrijving op een door de rechthebbende op de uitkering aangewezen rekening ten name van die rechthebbende bij een in Nederland dan wel in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde bankinstelling in wettig Nederlands betaalmiddel. Eventuele door derden ter zake van de uitbetaling in rekening gebrachte transactiekosten, komen voor rekening van de rechthebbende op de uitkering en worden op die uitkering in mindering gebracht Over niet opgeëiste uitkeringen wordt geen rente vergoed Het recht op een uitkering verjaart door verloop van vijf jaar na de dag waarop die uitkering opeisbaar is geworden. 21 Begunstiging 21.1 De verzekeringnemer heeft het recht door schriftelijke mededeling aan de verzekeraar zichzelf of een ander als begunstigde voor de uitkering aan te wijzen. De verzekeringnemer kan deze aanwijzing door schriftelijke mededeling aan de verzekeraar herroepen of wijzigen, tenzij een begunstigde zijn aanwijzing heeft aanvaard, dan wel de verzekering is geëindigd door het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering Is de begunstigde in een bepaalde hoedanigheid aangewezen, dan wordt de aanwijzing geacht te zijn gedaan ten behoeve van degene die deze hoedanigheid bezit bij het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering Is de aanwijzing van een derde als begunstigde onherroepelijk geworden door het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering, dan verkrijgt die begunstigde recht op de uitkering door aan de verzekeraar schriftelijk te verklaren zijn aanwijzing als begunstigde te aanvaarden Indien de aanwijzing van een begunstigde nog niet onherroepelijk is geworden door het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering, kan een begunstigde schriftelijk aan de verzekeraar verklaren zijn aanwijzing als begunstigde te aanvaarden met aan de verzekeraar kenbaar gemaakte schriftelijk toestemming van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer kan dan de voor hem uit de verzekering voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met schriftelijke toestemming van de begunstigde, die aldus heeft aanvaard, tenzij uitoefening van die rechten door de verzekeringnemer niet zou leiden tot wijziging van de rechtspositie van deze begunstigde De aanwijzing van een begunstigde vervalt en zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden treden niet als begunstigden in zijn plaats, indien hij overlijdt voordat hij de aanwijzing schriftelijk heeft aanvaard met inachtneming van het bepaalde in lid 3 of lid 4 van dit artikel. 5

6 Indien erfgenamen als begunstigden zijn aangewezen, zijn zij in dezelfde verhouding gerechtigd tot de uitkering als waarin zij tot de nalatenschap zijn geroepen Is meer dan één begunstigde aangewezen, dan komen hoger genummerde begunstigden alleen in aanmerking bij ontstentenis van alle lager genummerde begunstigden. Gelijkgenummerde begunstigden komen gezamenlijk in aanmerking; in dat geval is de verzekeraar slechts gehouden tot uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting Degene die het overlijden van de verzekerde do0r zijn opzettelijk handelen of nalaten heeft veroorzaakt of daaraan opzettelijk heeft meegewerkt, kan geen rechten ontlenen aan de verzekering noch kan hij op enige andere grond aanspraak maken op een uitkering. Een begunstigde die het overlijden van de verzekerde aldus heeft bewerkstelligd, verliest zijn hoedanigheid van begunstigde. Van een dergelijk handelen of nalaten is in ieder geval sprake bij een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk veroorzaken van het overlijden van de verzekerde Indien geen begunstigde is aangewezen, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden onder algemene titel. 22 Uitoefening beschikkingsrechten door verzekeringnemer De verzekering kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, behoudens toegestane uitzonderingen op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. 23 Verloren gegane polis Indien naar het oordeel van de verzekeraar voldoende aannemelijk is gemaakt, dat de polis is verloren gegaan of vernietigd, kan aan de verzekeringnemer op zijn schriftelijk verzoek, een duplicaatpolis worden afgegeven. Door het afgeven van het duplicaat verliest de oorspronkelijke polis zijn rechtskracht. 24 Wettelijke heffingen De verzekeraar kan belastingen en andere wettelijke heffingen, van welke aard dan ook, welke in verband met deze verzekering door hem zijn verschuldigd, aan de verzekeringnemer dan wel de begunstigde in rekening brengen. 25 Kosten Kosten in verband met de verzekering gemaakt, daaronder begrepen kosten van werkzaamheden door de verzekeraar in opdracht van de verzekeringnemer verricht, al dan niet ter wijziging van de polis, kunnen in rekening worden gebracht aan de verzekeringnemer. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars De Gedragscode is ook op te vragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ). 28 Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de verzekeraar naar redelijkheid handelen en beslissen. 29 Toepasselijk recht Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. 30 Behandeling van klachten en geschillen Interne klachtenprocedure Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden verzonden aan: REAAL Verzekeringen Ter attentie van de afdeling Klachtenservice, Antwoordnummer 125, 1800 VB Alkmaar, Faxnummer: Klachten- en geschillenprocedure KiFiD Wanneer het oordeel van de directie van de verzekeraar na het doorlopen van de klachtenprocedure van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin van de reglementen van het KiFiD, kan de belanghebbende - binnen drie maanden na de datum waarop de directie van de verzekeraar een standpunt heeft ingenomen - zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD ) Postbus AG Den Haag Telefoonnummer: FKLACHT ( ) Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het KiFiD. Bevoegde rechter Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de in de vorige leden genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de klachtenbehandeling of uitkomst daarvan voor belanghebbende niet bevredigend is, kan de belanghebbende het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies Kennisgevingen 26.1 Bij een kennisgeving door de verzekeraar aan een belanghebbende bij de verzekering, kan worden volstaan met het verzenden van een nietaangetekende brief aan het de verzekeraar laatst bekende adres De verzekeraar kan in afwijking van lid 1 ook volstaan met het verzenden van een kennisgeving langs elektronische weg met inachtneming van de regels die daartoe zijn gesteld krachtens het bepaalde in titel 17 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek. 27 Bescherming persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door de verzekeraar, respectievelijk een andere tot SNS REAAL behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand Domicilie De verzekeraar zal de verzekeringnemer en/of begunstigde schriftelijk in de gelegenheid stellen om binnen een maand voor beslechting van een geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Deze keuze dient schriftelijk aan de verzekeraar kenbaar te worden gemaakt. Indien de verzekeringnemer en/of begunstigde geen keuze kenbaar hebben gemaakt, worden zij geacht voor een gerechtelijke procedure domicilie te kiezen in Alkmaar, ten kantore van de verzekeraar. 32 Looptijd verzekering 32.1 De verzekering heeft een looptijd van telkens 1 jaar. De einddatum van de verzekering is de op de polis vermelde einddatum of een datum die een geheel aantal jaren na die datum ligt, met inachtneming van het bepaalde in het artikel Uitkering op de einddatum Zolang de verzekering op verzoek van de verzekeringnemer niet wordt beëindigd op grond van het bepaalde in het artikel Uitkering op de einddatum, wordt de verzekering steeds vóór het bereiken van de einddatum door de verzekeraar verlengd tot de eerst mogelijke

7 einddatum, zonder dat daarvan aantekening op de polis wordt gemaakt. 33 Wijziging voorwaarden 33.1 De verzekeraar heeft het recht de voor de verzekering geldende voorwaarden en bloc dan wel groepsgewijze te wijzigen, indien publiekrechtelijke voorschriften waaronder begrepen aanwijzingen in welke vorm dan ook van een toezichthouder daartoe naar het oordeel van de verzekeraar aanleiding geven De verzekeraar doet van voorgenomen wijzigingen individueel mededeling, dan wel - indien andere mogelijkheden redelijkerwijze ontbreken - door middel van een advertentie in een landelijk verschijnend dagblad De in deze en bloc bepaling omschreven wijzigingen gelden voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering en gaan in op een door de verzekeraar vastgestelde datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan ten minste 30 dagen na verzending van de in lid 2 bedoelde mededeling, tenzij deze datum vast ligt ingevolge een publiekrechtelijk voorschrift, waaronder begrepen een aanwijzing in welke vorm dan ook van een toezichthouder

8 8

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis

Nadere informatie

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601

ABN AMRO. Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 ABN AMRO Algemene Voorwaarden Levensverzekering AVL-0601 Artikel 1 Begripsomschrijvingen De navolgende definities en voorwaarden zijn van toepassing indien en voor zover zij in de polis staan vermeld.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Levensverzekering in beleggingen voor pensioen. Algemene verzekeringsvoorwaarden Levensverzekering in beleggingen voor pensioen Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen en bijzondere fondsvoorwaarden 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

Beleggingsverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering

Beleggingsverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De (rechts-) persoon / personen die de verzekering sluit(en) of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde De persoon / personen

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis 5 Bijzondere risico's 6 Molestrisico 7 Begrenzing

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemeene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 19 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Uitvaartverzkering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Spaarrekening

Aanvraag REAAL Spaarrekening Aanvraag REAAL Spaarrekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden TAf Zelfstandigenplan

Algemene verzekeringsvoorwaarden TAf Zelfstandigenplan Algemene verzekeringsvoorwaarden TAf Zelfstandigenplan QL ZSP 08-2011 B Jan van Lieshoutstraat 23 5611 EE Eindhoven Postbus 4562 5601 EN Eindhoven Tel. 040-707 38 90 info@taf.nl www.taf.nl 1. Definities

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering Voorwaarden Polismantel CO1107 Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemeen Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Omvang van de dekking Strekking van de verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voorwaarden van verzekering nr. AO 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden 8. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN COLLECTIEVE SCHOOL- ONGEV ALLENVERZEKERIN G -VERUS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden InlegGericht Pensioen DGA

Voorwaarden InlegGericht Pensioen DGA Voorwaarden InlegGericht Pensioen DGA in combinatie met pensioenregeling in eigen beheer (IL-DG15) Artikel 1 Verzekering in combinatie met pensioenregeling in eigen beheer Artikel 2 Verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de

Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft. versie GG QL 09-2012

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAF GoedGezekerd AOV

Polisvoorwaarden TAF GoedGezekerd AOV Polisvoorwaarden TAF GoedGezekerd AOV De TAF GoedGezekerd AOV is de betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering die u voor korte of langere tijd een vangnet biedt als u arbeidsongeschikt raakt. Met ruime

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

aansprakelijkheid garagebedrijven

aansprakelijkheid garagebedrijven aansprakelijkheid garagebedrijven Voorwaarden Polismantel AVB-G2011 15 00 11-06 1 Inhoud Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud

Woonlasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Koopsom WIA volgend. Inhoud Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB)

Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Voorwaarden Polismantel AVB-A2011 15 02 11-06 1 INHOUD Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

Nadere informatie

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hypotheeklasten Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.34 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH)

Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH) Aansprakelijkheid Eigenaren van Gebouwen (AVH) Voorwaarden Polismantel AVB-H 2011 15 05 11-06 1 INHOUD Artikel Algemeen Begripsomschrijvingen 1 Grondslag 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen en

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie