Algemene Voorwaarden RLB REAAL Levensloop Bonusregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden RLB-26181-07-06 REAAL Levensloop Bonusregeling"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden RLB REAAL Levensloop Bonusregeling

2 2

3 1 Begripsomschrijvingen Afkoopwaarde De som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen, de waarde van de fondsen berekend per de beursdag volgend op de dag van binnenkomst van het verzoek om berekening van deze afkoopwaarde, dan wel per de beursdag samenvallende met of direct volgend op de latere datum van afkoop, verminderd met de geldende verkoopkosten. Hierbij wordt de waarde van een fonds bepaald op grond van de openingskoers van de desbetreffende beursdag. Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Dekking De verzekering van een geldelijke uitkering als gevolg van een op de polis specifiek omschreven verzekerde gebeurtenis. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde partner als bedoeld in Titel 5a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Erfgenamen Degenen die wettig tot een nalatenschap zijn geroepen, ongeacht of zij haar hebben aanvaard. Fonds Een door REAAL Bancaire Diensten voor de REAAL Levenslooprekening aangeboden beleggingsfonds, waarin door de verzekeraar wordt belegd. De beleggingen en de daarbij behorende activa zijn het eigendom van de verzekeraar. Kind Degene waarmee men als ouder in familierechtelijke betrekking staat. Premie Het bedrag dat op grond van de verzekering eenmalig dan wel periodiek is verschuldigd. Premievervaldag De dag waarop de premie is verschuldigd. REAAL Bancaire Diensten REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, tevens kantoor houdende Wognumsebuurt 10 te Alkmaar, ingeschreven in het register van de AFM, K.v.K. nr REAAL Levenslooprekening Een door de verzekeraar bij REAAL Bancaire Diensten aangehouden spaarrekening en/of effectendepot. Verzekeraar REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd Wognumsebuurt 10 te Alkmaar. Verzekerde Degene op wiens leven een dekking is gesloten. Verzekeringnemer Degene die de verzekering met de verzekeraar heeft gesloten. Waarde van de verzekering Het saldo van de REAAL Levenslooprekening luidende in contanten (spaarsaldo) en/of waarde van fondsen. De waarde wordt uitgedrukt in euro s. De verzekeraar kan aangeven dat de waarde in andere valuta dan euro s wordt uitgedrukt. De waarde van de verzekering is slechts een rekengrootheid voor de vaststelling van de op de polis omschreven verzekerde uitkeringen. 2 Grondslag van de verzekering 2.1 De door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde aan de verzekeraar verstrekte informatie met het oog op het sluiten, wijzigen of weer van kracht verklaren van de verzekering, vormt de grondslag van de verzekering. 2.2 Bij het tot stand komen van de verzekering dient het te verzekeren risico zich nog niet te hebben verwezenlijkt. Indien blijkt dat dit risico zich reeds heeft verwezenlijkt voordat de verzekering tot stand is gekomen, wordt geen dekking voor dat risico verleend. 2.3 Indien de informatie als bedoeld in het eerste lid onjuist of onvolledig blijkt te zijn, heeft de verzekeraar het recht om de gevolgen in te roepen die Titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek hem biedt, zoals het opzeggen van de verzekering, het weigeren van de uitkering of het beperken van de hoogte van de uitkering. 2.4 Indien de leeftijd en/of het geslacht van een verzekerde onjuist is opgegeven, wordt een verzekerde uitkering herberekend naar de juiste leeftijd en/of het geslacht op basis van hetgeen omtrent de premiebetaling is overeengekomen. 3 Bedenktijd De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering binnen dertig dagen na ontvangst van de polis per de ingangsdatum schriftelijk op te zeggen. Bij een dergelijke opzegging wordt een bedrag uitgekeerd ter grootte van de waarde van de verzekering, - indien en voor zover er is belegd in fondsen - berekend op basis van de koersen van de desbetreffende fondsen op de eerstvolgende beursdag na de datum van ontvangst van de opzegging, vermeerderd met de eerder ingehouden kosten. 4 Oorlogsrisico Op grond van de Noodwet financieel verkeer kan de overheid ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden met betrekking tot alle lopende levensverzekeringen beperkingen opleggen en nadere voorschriften geven ten aanzien van onder meer het verzekerde risico, uitkeringen en mutaties. Deze beperkingen en nadere voorschriften gelden dan voor deze verzekering. 5 Premiebetaling 5.1 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk op elke premievervaldag aan de verzekeraar te zijn voldaan, dit ongeacht het feit of de verzekeraar gebruik heeft gemaakt van een hem verleende machtiging tot automatische incasso. 5.2 De premie is verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de op de polis aangegeven datum. De premie is, met ingang van de eerstvolgende premievervaldag, niet meer verschuldigd zodra de verzekering is geëindigd op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden. De premie is onverminderd verschuldigd tot de eerstvolgende premievervaldag na het vervallen van de verzekering door overlijden van de verzekerde. 6 Investering van premie De verzekeringnemer geeft op het aanvraagformulier aan in welke verhouding de premie na storting op een REAAL Levenslooprekening dient te worden toegevoegd aan het spaarsaldo, dan wel dient te worden belegd in fondsen. 7 Spaarsaldo 7.1 REAAL Bancaire Diensten vergoedt over het spaarsaldo op de REAAL Levenslooprekening een door haar vast te stellen variabele rente. 7.2 De door REAAL Bancaire Diensten te vergoeden rente wordt per kalenderjaar berekend volgens de 30/360 methode en wordt jaarlijks in de maand januari van het volgende jaar op de rekening bijgeschreven met als valutadatum 1 januari van dat jaar. 7.3 Indien de verzekeraar en de werkgever van de verzekeringnemer ten gunste van de verzekeringnemer een renteopslag zijn overeengekomen, wordt deze niet meer toegekend zodra: a. het dienstverband van de verzekeringnemer met de werkgever is beëindigd of b. de overeenkomst tussen de verzekeraar en de werkgever is beëindigd. De hoogte van de renteopslag wordt vastgesteld door REAAL Bancaire Diensten. 7.4 REAAL Bancaire Diensten behoudt zich het recht voor de rente, eventuele renteopslag en de gehanteerde berekeningsmethode te 3

4 allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. 7.5 Indien de verzekeraar op grond van de verzekering is gehouden tot het doen van een uitkering en REAAL Bancaire Diensten op dat moment niet in staat is om het spaarsaldo geheel of gedeeltelijk aan de verzekeraar te betalen, is de verzekeraar gerechtigd op het uit te keren bedrag het niet door REAAL Bancaire Diensten aan de verzekeraar betaalde bedrag in mindering te brengen. 8 Fondsen 8.1 De verzekeringnemer geeft op het aanvraagformulier aan in welke door de verzekeraar aangewezen fondsen en volgens welke verdeling dient te worden geïnvesteerd. 8.2 De verzekeringnemer kan deze verdeling op elk moment wijzigen door middel van een daarvoor bestemd formulier. 8.3 Aan investering in bepaalde fondsen kunnen per verzekeringsproduct beperkingen worden gesteld. Het beleggingsbeleid van een fonds kan worden gewijzigd. 8.4 De verzekeraar kan ten aanzien van bepaalde verzekeringsproducten een fonds voor nieuwe investeringen sluiten. De verzekeraar zal de betrokken verzekeringnemers hiervan in kennis stellen. De verzekeraar kan vervolgens de inzake dat fonds aanwezige waarde van de verzekering ten aanzien van die verzekeringsproducten herbeleggen in een ander zoveel mogelijk vergelijkbaar fonds. 9 Switchen 9.1 Tenzij dit is uitgesloten, heeft de verzekeringnemer het recht gedurende de looptijd van de verzekering: - de beleggingen in een fonds geheel of gedeeltelijk te wisselen (switchen) voor beleggingen in een ander fonds; - de waarde van de beleggingen geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan het spaarsaldo; - het spaarsaldo geheel of gedeeltelijk te beleggen in een fonds. Hiertoe dient de verzekeringnemer het daartoe bestemde formulier te gebruiken. 9.2 De verzekeringnemer kan de uitoefening van het recht als bedoeld in lid 1 ook via internet kenbaar maken aan REAAL Bancaire Diensten, indien verzekeringnemer een overeenkomst inzake internetbankieren heeft gesloten met REAAL Bancaire Diensten. REAAL Bancaire Diensten is gerechtigd de door een verzekeringnemer opgegeven mutaties met in achtneming van de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden uit te voeren, op grond van een door die verzekeraar aan REAAL Bancaire Diensten verstrekte machtiging. 10 Geen advies De verzekeraar en REAAL Bancaire Diensten zullen de verzekeringnemer niet adviseren bij de investering van de premie, bij de keuze van fondsen en bij het switchen. 11 Aankoopkosten, switchkosten en verkoopkosten 11.1 Bij aankoop van beleggingen in fondsen, worden de dan geldende aankoopkosten door REAAL Bancaire Diensten in rekening gebracht door inhouding op de premie voor beleggen Bij switchen van beleggingen tussen fondsen, worden de dan geldende switchkosten door REAAL Bancaire Diensten in rekening gebracht door inhouding op het opnieuw te beleggen bedrag Bij verkoop van beleggingen in fondsen, worden de dan geldende verkoopkosten door REAAL Bancaire Diensten in rekening gebracht door inhouding op het door verkoop vrijgekomen bedrag. leven zijn van de verzekerde een bedrag - de bonus - als vergoeding van het voor de verzekeraar voordelig risico aan de waarde van de verzekering toegevoegd. De bonus wordt toegevoegd aan het spaarsaldo. De bonus wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel aan de hand van de actuele leeftijd van de verzekerde, het geslacht van de verzekerde en het risicobedrag. Het risicobedrag is gelijk aan een gedeelte van de gemiddelde waarde van de verzekering in het direct voorafgaande jaar. Voor de REAAL Levensloop Bonusregeling Standaard is dit gedeelte 50% en voor de REAAL Levensloop Bonusregeling Extra is dit gedeelte 100%. In onderstaande tabel is de bonus in euro s per ,- risicobedrag weergegeven. leeftijd Man Vrouw leeftijd Man Vrouw 18 3,09 1, ,82 5, ,45 1, ,69 6, ,74 1, ,66 6, ,96 2, ,76 7, ,12 2, ,00 8, ,24 3, ,39 8, ,31 3, ,96 9, ,37 3, ,73 10, ,40 3, ,72 11, ,41 4, ,97 13, ,43 4, ,50 14, ,44 4, ,36 15, ,47 4, ,57 17, ,48 4, ,20 19, ,64 4, ,28 21, ,81 4, ,89 24, ,01 4, ,07 27, ,22 4, ,92 30, ,47 4, ,50 34, ,74 4, ,92 38, ,22 4, ,27 42, ,76 5, ,68 48, ,36 5, ,27 53, ,05 5, ,19 60,50 13 Beleggingsopbrengsten Alle beleggingsopbrengsten komen na aftrek van eventuele kosten en/of belastingen, waaronder niet begrepen verrekenbare dividendbelasting, volledig ten gunste van de waarde van de verzekering. 14 Fondskosten Alle kosten gemaakt door de fondsen waaronder begrepen kosten verband houdend met aan- en verkoop van effecten, verschuldigde intrest en ten laste van een fonds geheven belastingen worden op de waarde van het desbetreffende fonds in mindering gebracht. 15 Jaarlijkse opgave De verzekeraar doet jaarlijks uiterlijk op 31 maart aan de verzekeringnemer opgave van de waarde van de verzekering per 31 december van het voorafgaande jaar. Deze waarde is slechts een rekengrootheid die ten grondslag ligt aan de op de polis omschreven verzekerde dekkingen. 16 Tussentijdse wijziging De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering tussentijds te wijzigen door middel van een hiertoe dienend schriftelijk verzoek, voor zover dat is toegelaten op grond van het bij of krachtens het bepaalde in de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. Indien de verzekeraar door deze wijziging een verhoogd risico aanwezig acht, kan hij van de verzekerde(n) gezondheidswaarborgen eisen die voor de verzekeraar voldoende zijn om tot wijziging over te gaan. 12 Bonusregeling Direct voor elke mogelijke einddatum van de verzekering wordt bij in 4

5 17 (Gedeeltelijke) afkoop 17.1 De verzekeringnemer kan tijdens de looptijd van de verzekering (een deel van) de waarde van de verzekering opnemen (gehele of gedeeltelijke afkoop), voor zover dat is toegelaten op grond van het bij of krachtens het bepaalde in de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. De verzekeringnemer dient het verzoek om gehele of gedeeltelijke afkoop schriftelijk in bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft het recht de (gedeeltelijke) afkoop afhankelijk te stellen van gezondheidswaarborgen met betrekking tot het leven van de verzekerde Indien na gedeeltelijke afkoop, op grond van de verzekering een uitkering wegens overlijden plaatsvindt, heeft de verzekeraar het recht het afgekochte bedrag in mindering te brengen op de overlijdensuitkering Bij gehele afkoop eindigt de verzekering. 18 Overlijden van de verzekerde 18.1 Overlijdt de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering, dan wordt de verzekering beëindigd en vervallen alle daarbij behorende aanspraken, uitgezonderd die aanspraken die rechtstreeks voortvloeien uit dit overlijden Bij de REAAL Levensloop Bonusregeling Extra vervalt de verzekering zonder uitkering Bij de REAAL Levensloop Bonusregeling Standaard wordt een bedrag uitgekeerd ter grootte van 50% van de som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen, de waarde van de fondsen berekend per de beursdag samenvallende met of direct volgend op de datum van overlijden van de verzekerde, verminderd met de verkoopkosten. Hierbij wordt de waarde van een fonds bepaald op grond van de openingskoers van de desbetreffende beursdag. De uitkering bij overlijden van de verzekerde geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. 19 Uitkering op de einddatum 19.1 Indien de verzekering niet voor de einddatum van de verzekering is beëindigd, wordt bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering en na ontvangst door de verzekeraar van een schriftelijk verzoek van de verzekeringnemer hiertoe, een bedrag uitgekeerd ter grootte van de som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen, de waarde van de fondsen berekend per de beursdag samenvallende met of direct volgend op de einddatum van de verzekering, verminderd met de verkoopkosten. Hierbij wordt de waarde van een fonds bepaald op grond van de openingskoers van de desbetreffende beursdag. Na deze uitkering eindigt de verzekering De verzekeringnemer kan het in lid 1 vermelde recht tot uitkering ook uitoefenen ten aanzien van een gedeelte van de uitkering bij leven. In dat geval wordt de verzekering na uitkering voortgezet als omschreven in het artikel Looptijd van de verzekering De verzekering eindigt in ieder geval op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt De uitkering bij in leven zijn van de verzekerde geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. 20 Recht op uitkering 20.1 De verzekeraar keert uit, nadat de polis en de overige door de verzekeraar gevraagde stukken zijn ontvangen, waarmee naar zijn oordeel wordt aangetoond dat een uitkering is verschuldigd én aan wie deze uitkering is verschuldigd. De verzekeraar heeft het recht deze stukken als zijn eigendom te behouden De verzekeraar kan aanvullende inlichtingen of bewijzen verlangen, indien hij dat ter vaststelling van het recht op of de omvang van enige uitkering nodig acht. Zolang de gevraagde inlichtingen of bewijzen niet door de verzekeraar zijn ontvangen, kan de uitkering worden opgeschort Nadat de vereiste documenten door de verzekeraar zijn ontvangen en akkoord bevonden, zal de uitkering onder aftrek van eventueel nog verschuldigde kosten tegen de door de verzekeraar gewenste wijze van kwijting plaatsvinden De betaling geschiedt door bijschrijving op een door de rechthebbende op de uitkering aangewezen rekening ten name van die rechthebbende bij een in Nederland dan wel in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde bankinstelling in wettig Nederlands betaalmiddel. Eventuele door derden ter zake van de uitbetaling in rekening gebrachte transactiekosten, komen voor rekening van de rechthebbende op de uitkering en worden op die uitkering in mindering gebracht Over niet opgeëiste uitkeringen wordt geen rente vergoed Het recht op een uitkering verjaart door verloop van vijf jaar na de dag waarop die uitkering opeisbaar is geworden. 21 Begunstiging 21.1 De verzekeringnemer heeft het recht door schriftelijke mededeling aan de verzekeraar zichzelf of een ander als begunstigde voor de uitkering aan te wijzen. De verzekeringnemer kan deze aanwijzing door schriftelijke mededeling aan de verzekeraar herroepen of wijzigen, tenzij een begunstigde zijn aanwijzing heeft aanvaard, dan wel de verzekering is geëindigd door het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering Is de begunstigde in een bepaalde hoedanigheid aangewezen, dan wordt de aanwijzing geacht te zijn gedaan ten behoeve van degene die deze hoedanigheid bezit bij het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering Is de aanwijzing van een derde als begunstigde onherroepelijk geworden door het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering, dan verkrijgt die begunstigde recht op de uitkering door aan de verzekeraar schriftelijk te verklaren zijn aanwijzing als begunstigde te aanvaarden Indien de aanwijzing van een begunstigde nog niet onherroepelijk is geworden door het overlijden van de verzekerde of het opeisbaar worden van een uitkering, kan een begunstigde schriftelijk aan de verzekeraar verklaren zijn aanwijzing als begunstigde te aanvaarden met aan de verzekeraar kenbaar gemaakte schriftelijk toestemming van de verzekeringnemer. De verzekeringnemer kan dan de voor hem uit de verzekering voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met schriftelijke toestemming van de begunstigde, die aldus heeft aanvaard, tenzij uitoefening van die rechten door de verzekeringnemer niet zou leiden tot wijziging van de rechtspositie van deze begunstigde De aanwijzing van een begunstigde vervalt en zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden treden niet als begunstigden in zijn plaats, indien hij overlijdt voordat hij de aanwijzing schriftelijk heeft aanvaard met inachtneming van het bepaalde in lid 3 of lid 4 van dit artikel. 5

6 Indien erfgenamen als begunstigden zijn aangewezen, zijn zij in dezelfde verhouding gerechtigd tot de uitkering als waarin zij tot de nalatenschap zijn geroepen Is meer dan één begunstigde aangewezen, dan komen hoger genummerde begunstigden alleen in aanmerking bij ontstentenis van alle lager genummerde begunstigden. Gelijkgenummerde begunstigden komen gezamenlijk in aanmerking; in dat geval is de verzekeraar slechts gehouden tot uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting Degene die het overlijden van de verzekerde do0r zijn opzettelijk handelen of nalaten heeft veroorzaakt of daaraan opzettelijk heeft meegewerkt, kan geen rechten ontlenen aan de verzekering noch kan hij op enige andere grond aanspraak maken op een uitkering. Een begunstigde die het overlijden van de verzekerde aldus heeft bewerkstelligd, verliest zijn hoedanigheid van begunstigde. Van een dergelijk handelen of nalaten is in ieder geval sprake bij een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk veroorzaken van het overlijden van de verzekerde Indien geen begunstigde is aangewezen, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden onder algemene titel. 22 Uitoefening beschikkingsrechten door verzekeringnemer De verzekering kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, behoudens toegestane uitzonderingen op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel de eventueel daarvoor in de plaats tredende wet. 23 Verloren gegane polis Indien naar het oordeel van de verzekeraar voldoende aannemelijk is gemaakt, dat de polis is verloren gegaan of vernietigd, kan aan de verzekeringnemer op zijn schriftelijk verzoek, een duplicaatpolis worden afgegeven. Door het afgeven van het duplicaat verliest de oorspronkelijke polis zijn rechtskracht. 24 Wettelijke heffingen De verzekeraar kan belastingen en andere wettelijke heffingen, van welke aard dan ook, welke in verband met deze verzekering door hem zijn verschuldigd, aan de verzekeringnemer dan wel de begunstigde in rekening brengen. 25 Kosten Kosten in verband met de verzekering gemaakt, daaronder begrepen kosten van werkzaamheden door de verzekeraar in opdracht van de verzekeringnemer verricht, al dan niet ter wijziging van de polis, kunnen in rekening worden gebracht aan de verzekeringnemer. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars De Gedragscode is ook op te vragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon ). 28 Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de verzekeraar naar redelijkheid handelen en beslissen. 29 Toepasselijk recht Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. 30 Behandeling van klachten en geschillen Interne klachtenprocedure Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden verzonden aan: REAAL Verzekeringen Ter attentie van de afdeling Klachtenservice, Antwoordnummer 125, 1800 VB Alkmaar, Faxnummer: Klachten- en geschillenprocedure KiFiD Wanneer het oordeel van de directie van de verzekeraar na het doorlopen van de klachtenprocedure van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin van de reglementen van het KiFiD, kan de belanghebbende - binnen drie maanden na de datum waarop de directie van de verzekeraar een standpunt heeft ingenomen - zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFiD ) Postbus AG Den Haag Telefoonnummer: FKLACHT ( ) Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het KiFiD. Bevoegde rechter Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de in de vorige leden genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de klachtenbehandeling of uitkomst daarvan voor belanghebbende niet bevredigend is, kan de belanghebbende het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies Kennisgevingen 26.1 Bij een kennisgeving door de verzekeraar aan een belanghebbende bij de verzekering, kan worden volstaan met het verzenden van een nietaangetekende brief aan het de verzekeraar laatst bekende adres De verzekeraar kan in afwijking van lid 1 ook volstaan met het verzenden van een kennisgeving langs elektronische weg met inachtneming van de regels die daartoe zijn gesteld krachtens het bepaalde in titel 17 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek. 27 Bescherming persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door de verzekeraar, respectievelijk een andere tot SNS REAAL behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand Domicilie De verzekeraar zal de verzekeringnemer en/of begunstigde schriftelijk in de gelegenheid stellen om binnen een maand voor beslechting van een geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Deze keuze dient schriftelijk aan de verzekeraar kenbaar te worden gemaakt. Indien de verzekeringnemer en/of begunstigde geen keuze kenbaar hebben gemaakt, worden zij geacht voor een gerechtelijke procedure domicilie te kiezen in Alkmaar, ten kantore van de verzekeraar. 32 Looptijd verzekering 32.1 De verzekering heeft een looptijd van telkens 1 jaar. De einddatum van de verzekering is de op de polis vermelde einddatum of een datum die een geheel aantal jaren na die datum ligt, met inachtneming van het bepaalde in het artikel Uitkering op de einddatum Zolang de verzekering op verzoek van de verzekeringnemer niet wordt beëindigd op grond van het bepaalde in het artikel Uitkering op de einddatum, wordt de verzekering steeds vóór het bereiken van de einddatum door de verzekeraar verlengd tot de eerst mogelijke

7 einddatum, zonder dat daarvan aantekening op de polis wordt gemaakt. 33 Wijziging voorwaarden 33.1 De verzekeraar heeft het recht de voor de verzekering geldende voorwaarden en bloc dan wel groepsgewijze te wijzigen, indien publiekrechtelijke voorschriften waaronder begrepen aanwijzingen in welke vorm dan ook van een toezichthouder daartoe naar het oordeel van de verzekeraar aanleiding geven De verzekeraar doet van voorgenomen wijzigingen individueel mededeling, dan wel - indien andere mogelijkheden redelijkerwijze ontbreken - door middel van een advertentie in een landelijk verschijnend dagblad De in deze en bloc bepaling omschreven wijzigingen gelden voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering en gaan in op een door de verzekeraar vastgestelde datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan ten minste 30 dagen na verzending van de in lid 2 bedoelde mededeling, tenzij deze datum vast ligt ingevolge een publiekrechtelijk voorschrift, waaronder begrepen een aanwijzing in welke vorm dan ook van een toezichthouder

8 8

Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering 41 11 01 07-09 1 2 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering

Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UL-0537-0802 Universal life verzekeringen

Algemene voorwaarden UL-0537-0802 Universal life verzekeringen Algemene voorwaarden UL-0537-0802 Universal life verzekeringen 05 37 08-02 1 05 37 08-02 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij is bepaald, dat de verzekerde gebeurtenis niet leidt

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering

SpaarHypotheekVerzekering SpaarHypotheekVerzekering Algemene voorwaarden SH-0590-1501 Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Onderwerp Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Bedenktijd 3 Dekking van het risico

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Algemene voorwaarden UL2-0575-1109 05 75 11-09 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis niet leidt tot beëindiging van de verzekering.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UL2-0575-0812 Universal Life Verzekeringen 2.0

Algemene voorwaarden UL2-0575-0812 Universal Life Verzekeringen 2.0 Algemene voorwaarden UL2-0575-0812 Universal Life Verzekeringen 2.0 05 75 08-12 1 05 75 08-12 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis niet leidt tot beëindiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SHVD-36400-0909

Algemene voorwaarden SHVD-36400-0909 Algemene voorwaarden SHVD-36400-0909 36 400 09-09 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Dag De dag, die tevens een werkdag is voor de verzekeraar.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden UL-0537-0404 Universal life verzekeringen

Algemene Voorwaarden UL-0537-0404 Universal life verzekeringen Algemene Voorwaarden UL-0537-0404 Universal life verzekeringen 05 37 04-04 1 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij is bepaald dat de verzekering niet wordt beëindigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek

Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Spaarhypotheek PLUS. sns-shp-41301-0810

Voorwaarden. SNS Spaarhypotheek PLUS. sns-shp-41301-0810 Voorwaarden SNS Spaarhypotheek PLUS sns-shp-41301-0810 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NBP

Algemene Voorwaarden NBP EENJARIGE RISICOVERZEKERING 20 09 11 03-09 september 2003 2 Algemene Voorwaarden NBP-20911-0309 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen BEGUNSTIGDE Degene aan wie de uitkering van enig verzekerd kapitaal moet

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan model: LRP 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen 1 Begrippen Over de partijen bij de verzekering 1.11 Nabestaandenpensioen De uitkering voor partnerpensioen en/of wezenpensioen. 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HV-0538-0404 Universal life hypotheek verzekeringen

Algemene Voorwaarden HV-0538-0404 Universal life hypotheek verzekeringen Algemene Voorwaarden HV-0538-0404 Universal life hypotheek verzekeringen 05 38 04-04 1 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij is bepaald dat de verzekering niet wordt

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld model: LRPU 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HV-36231-0907 Hybride Verzekering

Algemene voorwaarden HV-36231-0907 Hybride Verzekering Algemene voorwaarden HV-36231-0907 Hybride Verzekering 36 231 09-07 1 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis niet leidt tot beëindiging van de verzekering.

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan

Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan 1 1 Begripsomschrijving 1.1 Maatschappij REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar. 1.2 Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pensioenverzekeringen ALG Inhoud

Algemene voorwaarden pensioenverzekeringen ALG Inhoud Algemene voorwaarden pensioenverzekeringen ALG 14.02 Inhoud 1. Begripsomschrijvingen 2. Fiscaal kader 3. Grondslag van de verzekering 4. Bedenktijd 5. Dekkingen 6. Oorlogsrisico en terrorismerisico 7.

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Beleggings Polis LBP-0703

Voorwaarden Lijfrente Beleggings Polis LBP-0703 Voorwaarden Lijfrente Beleggings Polis LBP-0703 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeraar ABN AMRO Levensverzekering N.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij een storting in het Monuta Uitvaartfonds B.V. (MU16-900)

Algemene Voorwaarden bij een storting in het Monuta Uitvaartfonds B.V. (MU16-900) Algemene Voorwaarden bij een storting in het Monuta Uitvaartfonds B.V. (MU16-900) Inhoudsopgave Het afsluiten van een uitvaartfonds 1 hoe neemt de contractant deel aan het uitvaartfonds?... 2 2 wat zijn

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Risicoplan

Polisvoorwaarden. Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan model: RP 01082009 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van de verzekering

Nadere informatie

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers; Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U10 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015 Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen Artikel 1141-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Basis van de verzekeringen 3 3 Aanvang risicodekking 3 4 Overlijdensrisico tijdens/als

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering 11 01 15-11 Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering In de voorwaarden van de Reaal Uitvaartverzekering staat: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Informatie over de premie die u moet

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 19 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Inhoud 1. Algemeen 2. Wie zijn de verzekeringnemer, verzekerde, medeverzekerde en begunstigde? 3. Wat gebeurt er als we verkeerde

Nadere informatie

GROEPS INDIVIDUEEL PENSIOENPLAN (REAAL PP-FONDSEN)

GROEPS INDIVIDUEEL PENSIOENPLAN (REAAL PP-FONDSEN) GROEPS INDIVIDUEEL PENSIOENPLAN (REAAL PP-FONDSEN) Algemene voorwaarden 10 502 09-09 10 502 15-01 INHOUD Hoofdstuk 1 - Verzekering Begripsomschrijvingen 1 Fiscaal kader 2 Grondslag van de verzekering 3

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906

Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906 Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijving 1.1 Risicodrager DSB Leven N.V., gevestigd aan de Dick Ketlaan 11-15, 1687 CD te Wognum; 1.2 Gevolmachtigde

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Loyalis Toekomstplan Netto

Polisvoorwaarden. Loyalis Toekomstplan Netto Polisvoorwaarden Loyalis Toekomstplan Netto Polisvoorwaarden Loyalis Toekomstplan Netto Model: TKPN 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Grondslag

Nadere informatie

Levensverzekeringen N.V.

Levensverzekeringen N.V. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden voor Beleggingen (Self Reliance BelegPensioen) Inhoudsopgave 1 Definities 2 Algemeen 3 Fondsen 4 Beleggen in fondsen 5 Kostenverrekening 6 Opname beleggingswaarde 7

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering 20 11 01 06-01 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501

Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501 Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501 Algemene voorwaarden 1 Wat betekenen de begrippen die wij in deze voorwaarden gebruiken? In deze voorwaarden gebruiken we zo weinig mogelijk vaktermen en begrippen,

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 10 601 0907 PensioenPlan (Directeur- grootaandeelhouder) (REAAL PP-fondsen)

Algemene voorwaarden 10 601 0907 PensioenPlan (Directeur- grootaandeelhouder) (REAAL PP-fondsen) Algemene voorwaarden 10 601 0907 PensioenPlan (Directeur- grootaandeelhouder) (REAAL PP-fondsen) 10 601 09-07 1 2 Inhoud Hoofdstuk I Verzekering 1 Begripsomschrijvingen 2 Fiscaal kader 3 Grondslag van

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Belangrijke informatie Dit formulier is bestemd voor ondernemers/dga s. U dient dit formulier te gebruiken bij een arbeidsongeschiktheidsmelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Erfrente

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Erfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden NP Erfrente Polisvoorwaarden NP Aanvullingsplan Erfrente (Collectief) NP Partnerplan Erfrente (Collectief) model: Erfrente (Coll)

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden PR.ALG.04.04 3-5 2 Speciale Voorwaarden Tijdelijke verzekering bij overlijden PR.OR.04.04 5-6

Nadere informatie

SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404

SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404 SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404 1. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 verzekeraar: REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar; 1.2 SNS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 10 702 11-01

Algemene voorwaarden 10 702 11-01 Groeps Individueel PensioenPlan (SNS/ASN fondsen) Algemene voorwaarden SRLEV N.V. is gevestigd te Alkmaar, AFM registratienummer 12000373, K.v.K. nummer 34297413 1 Inhoud Hoofdstuk I Verzekering 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis

Voorwaarden Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde.

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Lijfrente

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden. NP Lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisvoorwaarden NP Lijfrente Polisvoorwaarden NP Aanvullingsplan Lijfrente (Collectief) NP Partnerplan Lijfrente (Collectief) model: Lijfrente (Coll)

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Pensioen Aanvullingsplan Netto

Polisvoorwaarden. Pensioen Aanvullingsplan Netto Polisvoorwaarden Pensioen Aanvullingsplan Netto Polisvoorwaarden Pensioen Aanvullingsplan Netto model: PAPN 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

1Anw Maatwerkplan2. PolisAnw Maatwerkplan Lijfrente. voorwaarden. Collectieve kracht voor het individu

1Anw Maatwerkplan2. PolisAnw Maatwerkplan Lijfrente. voorwaarden. Collectieve kracht voor het individu 1Anw Maatwerkplan2 voorwaarden PolisAnw Maatwerkplan Lijfrente Collectieve kracht voor het individu Polisvoorwaarden Anw Maatwerkplan Lijfrente Model Anw Maatwerkplan Lijfrente (ML 01122004) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. AOW Aanvullingsplan Lijfrente

Polisvoorwaarden. AOW Aanvullingsplan Lijfrente Polisvoorwaarden AOW Aanvullingsplan Lijfrente Polisvoorwaarden AOW Aanvullingsplan Lijfrente model: APL 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de

Nadere informatie

Acceptatievragen Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. VVE s

Acceptatievragen Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. VVE s Acceptatievragen Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor VVE s Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent

Nadere informatie

SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden

SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar SRLEV N.V., gevestigd Wognumsebuurt 10 te Alkmaar. 1.2 SNS Bank/geldgever

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens financieel adviseur Financieel adviseur Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Uitvaartverzkering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Begunstigde: De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen AV 0801 Algemene voorwaarden AV 0801 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden UV-1101-1501

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden UV-1101-1501 Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden UV-1101-1501 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. 1.2 Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek

Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek (UL) Deze aanvraag sturen naar: REAAL Levensverzekeringen, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar De SpaarHypotheekVerzekering wordt

Nadere informatie

1Anw Maatwerkplan2. Polis voorwaarden. Anw Maatwerkplan Erfrente. Collectieve kracht voor het individu

1Anw Maatwerkplan2. Polis voorwaarden. Anw Maatwerkplan Erfrente. Collectieve kracht voor het individu 1Anw Maatwerkplan2 Polis voorwaarden Anw Maatwerkplan Erfrente Collectieve kracht voor het individu Polisvoorwaarden Anw Maatwerkplan Erfrente Model Anw Maatwerkplan Erfrente (ME 01122004) Inhoudsopgave

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis Acceptatievragen Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering Basis Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht

Nadere informatie

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties Acceptatievragen Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, stichtingen en coöperaties Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als

Nadere informatie

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04)

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) 1 STREKKING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst heeft ten doel op basis van levensverzekering een uitkering te verstrekken, bestemd ter voldoening

Nadere informatie

Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering. Algemene Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering PR.A.UITV.02.01

Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering. Algemene Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering PR.A.UITV.02.01 Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Inleiding: De voorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden en Speciale Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten die op de gehele verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan Voorwaarden Leef & Zorg Plan Leef & Zorg Plan fbto.nl De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

PensioenPlan (Directeur- grootaandeelhouder) - (REAAL PP-fondsen)

PensioenPlan (Directeur- grootaandeelhouder) - (REAAL PP-fondsen) PensioenPlan (Directeur- grootaandeelhouder) - (REAAL PP-fondsen) Algemene voorwaarden 10 601 0909 10 601 10-12 Inhoud Hoofdstuk 1 - Verzekering Begripsomschrijvingen 1 Fiscaal kader 2 Grondslag van de

Nadere informatie