Algemene Voorwaarden HSP Hypotheek Spaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden HSP 1300-0404 Hypotheek Spaarplan"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden HSP Hypotheek Spaarplan 1

2 1 Begripsomschrijving 1.1 Maatschappij REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar. 1.2 Verzekeringnemer Degene die de verzekeringsovereenkomst met de maat-schappij is aangegaan of diens rechtsopvolger. 1.3 Verzekerde Degene op wiens leven de verzekering is gesloten. 1.4 Begunstigde Degene aan wie blijkens aantekening op de polis de uitkering van enig verzekerd kapitaal moet geschieden. 1.5 Echtgenoot De gehuwde partner, dan wel de geregistreerde partner als bedoeld in artikel 1:80a Burgerlijk Wetboek, ten tijde van overlijden van de verzekerde. 1.6 Kind Degene waarmee men als ouder in familierechterlijke betrekkingen staat. 1.7 Erfgenaam Degene die wettig tot de nalatenschap geroepen, ieder in de verhouding tot zijn aandeel in de nalatenschap. 1.8 Premievervaldag De dag waarop de te betalen premie verschuldigd is. 1.9 Premie Het periodieke bedrag dat de verzekeringnemer ingevolge de verzekeringsovereenkomst aan de maatschappij verschuldigd is Spaarpremie Het in de premie begrepen spaardeel ten behoeve van de uitkering op de einddatum Risicopremie Het in elke premie begrepen gelijkblijvende deel dat bestemd is voor: a. de dekking van het risico voor de maatschappij dat deverzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt; b. de kosten in verband met risico en beheer Belegd vermogen De som van de op basis van samengestelde intrest opgerente spaarpremies Hypothecaire geldlening De lening waarmee deze verzekering is verbonden Verzekerd kapitaal bij leven Het in de polis vermelde verzekerd kapitaal bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering Verzekerd kapitaal bij overlijden Het in de polis vermelde verzekerd kapitaal bij overlijden van een verzekerde voor de einddatum van de verzekering Hypotheeknemer Degene die de hypothecaire geldlening heeft verstrekt Afkoopwaarde Het belegd vermogen Premievrije waarde Het belegd vermogen op de einddatum Looptijd De periode van de in de polis vermelde ingangsdatum tot de bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst overeen-gekomen einddatum. 2 Grondslag van de verzekering 2.1 De verzekering is gebaseerd op de opgaven die de verzekeringnemer en de verzekerde aan de maatschappij hebben gedaan voor het sluiten, wijzigen of herstellen van de verzekering. De maatschappij kan in overeenstemming met artikel 251 van het Wetboek van Koophandel de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst inroepen in geval van onjuiste of onvolledige opgave bij het invullen van het aanvraagformulier. Feiten of omstandigheden, die in deze opgaven niet zijn vermeld, worden geacht niet bekend te zijn bij de maatschappij. 3 Risico-ingang Het risico dat uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeit, vangt aan op de op de polis vermelde ingangsdatum van de verzekerings- 2 overeenkomst, doch niet voordat de eerste premie aan de maatschappij is voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4 Omvang van de verzekering 4.1 De dekking bij overlijden geldt waar ter wereld, onder welke omstandigheden dan ook, met inachtneming van het elders in de polis en de polisvoorwaarden bepaalde. 4.2 De maatschappij keert in plaats van het verzekerd kapitaal de afkoopwaarde uit, indien een verzekerde overlijdt: tijdens of ingevolge van het in krijgsdienst zijn van een andere mogendheid dan Nederland en deelnemend aan een oorlog of aan handelingen, die met oorlogshande-lingen gelijk te stellen zijn; door zelfdoding of tengevolge van een poging daartoe, tenzij gedurende twee jaren de volle premie is voldaan en bovendien twee jaren zijn verlopen na het ingaan van de verzekeringsovereenkomst, waarbij een verhoging van het overlijdensrisico voor de toepassing van deze bepaling geldt als het sluiten van een nieuwe verzekering; 4.3 ten gevolge van een misdrijf gepleegd door de begunstigde of waaraan de begunstigde medeplichtig is geweest, voorzover althans de uitkering aan die begunstigde ten goede zou komen. 4.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt bij overlijden van een verzekerde het verzekerd kapitaal bij overlijden uitgekeerd. Door het doen van deze uitkering vervalt het belegd vermogen aan de maatschappij. Indien het belegd vermogen hoger is dan de gezamenlijke overlijdens-uitkering(en), dan wordt de afkoopwaarde uitgekeerd. In alle gevallen wordt de uitkering wegens overlijden ver-minderd met de in het lopende verzekeringsjaar vastgelegde extra premiestortingen, voorzover die op het tijdstip van overlijden nog niet waren betaald. Indien een verzekerde overlijdt vervallen direct na dit over-lijden alle bij de polis behorende aanspraken, uitgezonderd de aanspraken die rechtstreeks voortvloeien uit dit overlijden. Dit geldt ook voor het overlijden van verscheidene verzekerden als gevolg van hetzelfde ongeval. In dat geval vindt de bepaling van de uitkering(en) plaats in volgorde van de overlijdenstijdstippen van alle verzekerden. Zodra de uitkering is bepaald naar aanleiding van het overlijden van een van de verzekerden vervallen alle verder op de polis opgenomen aanspraken. Geen uitkering vindt derhalve plaats op basis van het overlijden van een verzekerde die op een later tijdstip is overleden. Indien de volgorde van overlijden tussen de verzekerden niet is te bepalen, zal deze door de maatschappij zodanig worden vastgesteld dat de hoogste totale uitkering wordt bereikt. 5 Oorlogsrisico 5.1 Vanaf het tijdstip waarop in de toekomst in één of meer gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden een actieve oorlogstoestand intreedt, geldt dat het verzekerde kapitaal is verminderd met 10% van het op dat tijdstip op deze polis verzekerd kapitaalde navolgende bepaling, ongeacht of de verzekerde op dat tijdstip al dan niet in krijgsdienst is. Het verzekerde kapitaal is verminderd met 10% van de op dat tijdstip op deze polis verzekerd kapitaal. 5.2 De aanwezigheid, zomede de tijdstippen van intreding en beëindiging van een actieve oorlogstoestand worden bindend vastgesteld door de Verzekeringskamer. 6 Niet-rokerstarief De verzekeringnemer heeft recht op de premiebetaling volgens het niet-rokerstarief, indien de verzekerde tenminste twee aaneengesloten jaren direct voor het afsluiten van de verzekering niet heeft gerookt. De verzekeringnemer heeft eveneens recht op de premiebetaling volgens het niet-rokerstarief indien de verzekerde na het afsluiten van de verzekering gedurende tenminste twee

3 aaneengesloten jaren niet heeft gerookt en de verzekeringnemer op grond hiervan de maatschappij schriftelijk verzoekt het nietrokerstarief toe te passen. Indien de verzekerde (opnieuw) met roken is begonnen, is de verzekeringnemer verplicht de maatschappij hiervan op de hoogte te stellen, waarna de maatschappij de risicopremie aanpast vanaf het moment dat de verzekerde (opnieuw) met roken is begonnen. Indien blijkt dat gedurende de looptijd van de verzekering aan het bepaalde in de vorige volzin niet is voldaan, wordt bij overlijden van de verzekerde de uitkering teruggebracht naar 75% van het verzekerde kapitaal. 7 Premievaststelling 7.1 De hoogte van de verschuldigde premie wordt zodanig vastgesteld, dat het belegd vermogen op de overeen-gekomen einddatum van de verzekering gelijk is aan het verzekerd kapitaal bij leven, rekening houdend met de vastgestelde kosten en de risicopremie ten behoeve van het verzekerd kapitaal bij overlijden. 7.2 Bij wijziging van de verzekering en/of bij wijziging van het rentepercentage op het belegd vermogen wordt de premie zodanig vastgesteld dat wordt voldaan aan het in dit artikel onder 7.1 bepaalde. Door de maatschappij wordt van iedere wijziging een (nieuwe) polis(aanhangsel) afgegeven. 7.3 De te betalen premie is nooit lager dan de verschuldigde risicopremie. 8 Premiebetaling 8.1 In geval de polis tot zekerheid is verbonden dienen de regelmatig verschuldigde premies bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van automatische afschrijvingen ten laste van de bankrekening van de verzekeringnemer op grond van een door de verzekeringnemer aan de maatschappij af te geven machtiging. De premies dienen op de premievervaldag te zijn voldaan, ongeacht of de automatische incasso heeft plaatsgevonden. De premie is telkens op de eerste dag van de maand verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de aangegeven datum, maar niet langer dan tot het einde van de premietermijn, waarbinnen een verzekerde overlijdt. De premiebetaling geschiedt uiterlijk op iedere vervaldag. Bij betaling na deze datum is per maand 1/12 deel van de wettelijke jaarrente over de premie verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldag. Indien de verzekeringnemer drie maanden na de genoemde vervaldag nog steeds in gebreke is de premie te voldoen, wordt de polis overeenkomstig het bepaalde in in hoofdstuk III onder Afkoop van rechtswege afgekocht dan wel geroyeerd in geval geen belegd vermogen aanwezig is. 8.2 Extra stortingen De verzekeringnemer heeft het recht om naast de overeengekomen premie(s) aanvullende betalingen te doen. De verzekeringnemer zal naar aanleiding hiervan een vervangend(e) polis(aanhangsel) ontvangen. Hoofdstuk II 9 Beleggingen Het belegd vermogen wordt maandelijks verhoogd met de spaarpremie, te beginnen op de eerste van de maand volgend op de ingangsdatum van de verzekering. Het percentage van de maandelijks te vergoeden rente op het belegd vermogen is gelijk aan het percentage van de voor de hypothecaire geldlening verschuldigde rente in die maand. Bij wijziging van het rentepercentage voor de hypothecaire geldlening wordt het percentage van de te vergoeden rente over het belegd vermogen dienovereenkomstig gewijzigd. Tevens wordt de spaarpremie evenredig aangepast. Zodra het belegd vermogen tezamen met het belegd vermogen van de eventuele andere meeverbonden polissen boven het saldo van de hypothecaire geldlening uitstijgt, geldt het in dit artikel omschreven te vergoeden rentepercentage niet meer en treedt het bepaalde in hoofdstuk III onder Afkoop in werking. 10 Beleggingsrisico Indien en voorzover de maatschappij op grond van met een hypotheeknemer gemaakte of te maken afspraken de hypothecaire geldlening krijgt overgedragen, is de maatschappij bij afkoop van de verzekering gerechtigd tot verrekening van de afkoopwaarde met de hypothecaire geldlening voorzover deze aan de maatschappij is overgedragen. Indien en voorzover de maatschappij dergelijke afspraken niet heeft gemaakt en de spaarpremies bij de hypotheeknemer heeft belegd en de hypotheeknemer op het moment dat de maatschappij op grond van de verzekeringsovereenkomst gehouden is tot het doen van een uitkering niet in staat is om het belegd vermogen geheel of gedeeltelijk aan de maatschappij terug te betalen, dan is de maatschappij gerechtigd op het uit te keren bedrag het door de hypotheeknemer niet terugbetaalde bedrag in mindering te brengen. Hoofdstuk III 11 Uitkering 11.1 Indien het verzekerd kapitaal of het belegd vermogen of een gedeelte daarvan opeisbaar is geworden, gaat de maatschappij tot uitbetaling over, zodra de maatschappij de stukken ontvangen heeft waardoor naar haar oordeel bewezen wordt dat en aan wie enige uitkering verschuldigd is. De maatschappij heeft het recht deze stukken als haar eigendom te behouden Over niet in ontvangst genomen uitkeringen wordt geen rente vergoed, tenzij met de maatschappij schriftelijk anders is overeengekomen Alle rechten op uitkeringen en alle andere rechtsvorderingen uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende, verjaren na verloop van vijf jaar, aanvangende op het ogenblik, waarop zij opeisbaar zijn, dan wel geldend gemaakt kunnen worden Eventueel nog verschuldigde premies vermeerderd met de ter zake verschuldigde rente - zulks ter beoordeling van de maatschappij - worden met enige uitkering verrekend Indien de leeftijd of het geslacht van een verzekerde onjuist is opgegeven, worden de verzekerde uitkeringen met inachtneming van de overeengekomen premie in overeenstemming met de juiste leeftijd gebracht. 12 Begunstiging en wijziging begunstiging 12.1 Het uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst door de maatschappij verschuldigde zal worden uitgekeerd aan de daarvoor in de polis vermelde begunstigde(n) Indien meer dan één begunstigde is aangewezen, komen hoger genummerde begunstigden alleen dan in aanmerking indien alle lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden zijn of weigeren de uitkering te aanvaarden. Gelijkgenummerde begunstigden komen gezamenlijk in aanmerking; in dat geval is de maatschappij slechts gehouden tot uitkering in één bedrag tegen gezamenlijke kwijting Recht op uitkering voor de onder begunstiging op het polisblad/- aanhangsel genoemde personen gaat - indien van toepassing - niet over op erfgenamen of rechtverkrijgenden onder algemene titel, tenzij de begunstiging schriftelijk is aanvaard of de genoemde begunstigde een kind is als omschreven in hoofdstuk I onder Begripsomschrijving. 3

4 12.4 Voor zover in de polis geen begunstigde is aangewezen, geschiedt de uitkering aan de verzekeringnemer, dan wel zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden onder algemene titel De verzekeringnemer heeft de bevoegdheid gedurende het leven van de verzekerde, zo dikwijls hem zulks goeddunkt, een andere begunstigde aan te wijzen. Deze bevoegdheid blijft bestaan, ook al mocht de begunstigde verklaard hebben van de begunstiging gebruik te willen maken. Indien echter de begunstigde met toestemming van de verzekeringnemer schriftelijk aan de maatschappij heeft verklaard de begunstiging te aanvaarden, kan de verzekeringnemer allede door hem uit de overeenkomst voortvloeiende rechten slechts uitoefenen met medewerking van de begunstigde die aldus aanvaard heeft. 13 Overdracht en verpanding 13.1 De verzekeringnemer kan de uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een ander overdragen of verpanden, voor zover deze niet reeds aan de hypotheeknemer zijn overgedragen of verpand Geen overdracht van, toevoeging aan, verpanding van of wijziging in de verzekeringsovereenkomst is van kracht, alvorens daarvan een door de maatschappij ondertekende en gedagtekende verklaring op de polis is geplaatst. 14 Premievrijmaking Premievrijmaking is, zolang de verzekering geheel of gedeeltelijk verbonden is aan de hypothecaire geldlening, uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de hypotheeknemer. Bij premievrijmaking wordt het belegd vermogen op het moment van premievrijmaking aangewend als premiestorting ineens, waarbij de verzekering wordt om-gezet in een andere door REAAL Levensverzekeringen N.V. te voeren levensverzekering met de einddatum die oorspronkelijk was overeengekomen. Het verzekerd kapitaal hiervan wordt opnieuw door de maatschappij vastgesteld op grond van de bij de maatschappij gebruikelijke methoden en grondslagen. 15 Afkoop/voortzetting in de vorm van een andere door REAAL Levensverzekeringen N.V. te voeren levensverzekering 15.1 Afkoop is, zolang de verzekering geheel of gedeeltelijk verbonden is aan de hypothecaire geldlening, uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de hypotheeknemer. Als afkoopwaarde wordt het belegd vermogen op het moment van afkoop uitgekeerd, zonder inhouding van kosten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel Indien de afkoopwaarde voor het bereiken van de einddatum van de verzekering de waarde van het verzekerd kapitaal bij leven heeft bereikt, kan de afkoopwaarde op het verzoek van de verzekeringnemer worden aangewend voor voortzetting in een andere door Hooge Huys Levensverzekeringen te voeren levensverzekering met de einddatum die oorspronkelijk was overeengekomen. Een verzoek van de verzekeringnemer voor omzetting in een andere door REAAL Levensverzekeringen N.V. te voeren levensverzekering met de einddatum die oorspronkelijk was overeengekomen, is niet nodig indien het tijdstip waarop de afkoopwaarde de waarde van het verzekerd kapitaal heeft bereikt, ligt binnen 20 jaar na de ingangsdatum van de verzekering en voor de einddatum die oorspronkelijk was overeengekomen. Vanaf het moment van omzetting zijn de voorwaarden zoals deze gelden voor een andere door REAAL Levensverzekeringen N.V. te voeren levensverzekering van toepassing Indien van de in lid 2 van dit artikel omschreven mogelijkheden geen gebruik wordt gemaakt zal, zodra de afkoopwaarde uitstijgt boven het verzekerd kapitaal bij leven, dan wel de afkoopwaarde tezamen met 4 die van de eventuele andere meeverbonden verzekeringen uitstijgt boven het saldo van de hypothecaire geldlening, de verzekering eindigen en zal de afkoopwaarde worden aangewend voor aflossing van de hypothecaire lening Indien op het tijdstip van afkoop de vervaltermijn van een extra premiestorting reeds is gepasseerd en deze storting nog niet is betaald, dan wordt de afkoopwaarde verminderd met een bedrag ter dekking van de kosten van de maatschappij voor het verhoogde overlijdensrisico dat is ontstaan door het niet voldoen van de extra premiestorting. De berekening van deze kosten geschiedt volgens de bij de maatschappij gebruikelijke methode. 16 Belening De verzekering kan niet worden beleend. 17 Beëindiging hypothecaire geldlening 17.1 Bij tussentijdse beëindiging van de hypothecaire geldlening wordt de verzekering premievrij gemaakt, dan wel afgekocht, volgens het bepaalde in artikel 16, resp. artikel 17 van deze algemene voorwaarden De verzekeringnemer kan bij verkoop van het onderpand gebruik maken van de voor hypothecaire geldlening van toepassing zijnde verhuisregeling. Hierbij treedt gedurende maximaal 24 maanden van het bepaalde in hoofdstuk II onder Beleggingsrisico buiten werking. In deze periode is er geen hypothecaire geldlening met deze verzekering verbonden, de verzekering wordt op verzoek van de verzekeringnemer voortgezet, waarbij de te betalen premie minimaal de verschuldigde risicopremie bedraagt. Het percentage van de gedurende deze periode maandelijks te vergoeden rente op het belegd vermogen is gelijk aan het T.L.-rendement, zoals dit bij de maatschappij gebruikelijk is, minus 1. Hoofdstuk IV 18 Wettelijke heffingen Belastingen en andere wettelijke heffingen, van welke aard dan ook, welke in verband met deze verzekeringsovereenkomst door de maatschappij worden betaald, worden aan de verzekeringnemer, dan wel de begunstigde in rekening gebracht. 19 Kosten Kosten in verband met de verzekeringsovereenkomst gemaakt, daaronder begrepen kosten van werkzaamheden door de maatschappij in opdracht van de verzekeringnemer verricht, al dan niet ter wijziging van de polis, kunnen in rekening worden gebracht aan de verzekeringnemer. 20 Duplicaatpolis Indien naar het oordeel van de maatschappij voldoende aannemelijk is gemaakt dat de polis is verloren gegaan of vernietigd, kan aan de verzekeringnemer op zijn schriftelijk verzoek een duplicaatpolis worden afgegeven. Door het afgeven van het duplicaat verliest de oorspronkelijke polis zijn rechtskracht, hetgeen op het duplicaat wordt vermeld. 21 Adres Bij een kennisgeving door de maatschappij aan een bij de verzekering belanghebbende, kan worden volstaan met een niet-aangetekende brief te verzenden aan het laatste door de belanghebbende aan de maatschappij meegedeelde adres. Van de verzending van deze brief strekt de aanwezigheid van de kopie ten kantore van de maatschappij tot volledig bewijs. De verzekeringnemer is verplicht zijn eventuele adreswijzigingen door te geven aan de maatschappij, met opgave van polisnummer(s).

5 22 Opzegtermijn De verzekeringnemer heeft het recht de overeenkomst binnen twee weken na afgifte van de polis per ingangsdatum op te zeggen. Opzegging is echter uitsluitend mogelijk met toestemming van de hypotheeknemer. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, aan het kantoor van de maatschappij. Bij een dergelijke opzegging worden alle betaalde premies gerestitueerd. 23 Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de maatschappij naar redelijkheid worden gehandeld en beslist. 24 Toepasselijk recht Op de verzekeringen die worden gesloten met de maat-schappij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 25 Bescherming persoonsgegevens De bij de aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door ons, resp. een andere tot SNS REAAL Groep behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 26 Adres klachteninstituut Klachten en geschillen die betrekking hebben op bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden ingediend bij: REAAL Levensverzekeringen N.V. Postbus BH Alkmaar Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is, kan men zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Postbus AN Den Haag Tel: Wanneer men geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de behandeling of uitkomst voor belanghebbende niet bevredigend is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 27 Domicilie Uitgezonderd de gevallen van kantongerechtprocedures, wordt de verzekeringnemer en/of de begunstigde geacht domicilie te kiezen te Alkmaar. De maatschappij zal de verzekeringnemer en/of de begunstigde gedurende een termijn van een maand in de gelegenheid stellen om voor beslechting van het geschil de door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Deze keuze dient schriftelijk aan de maatschappij kenbaar gemaakt te worden. 28 Wijziging voorwaarden Indien door algemene wijzigingen in aan de maatschappij doorberekende beleggingskosten, wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel en/of andere wetgeving, de maatschappij deze voorwaarden zal moeten aanpassen, zal de maatschappij alle vereiste wijzigingen in de bepalingen van deze voorwaarden aanbrengen en deze wijzigingen aan de verzekeringnemer meedelen, waarna de aangepaste voorwaarden zullen gelden. 29 Aanvullende voorwaarden Indien er volgens het polisblad een aanvullende dekking is meeverzekerd, gelden als aanvulling op deze voorwaarden de op deze dekking betrekking hebbende aanvullende voorwaarden. 5

6 6

Algemene Voorwaarden NBP

Algemene Voorwaarden NBP EENJARIGE RISICOVERZEKERING 20 09 11 03-09 september 2003 2 Algemene Voorwaarden NBP-20911-0309 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen BEGUNSTIGDE Degene aan wie de uitkering van enig verzekerd kapitaal moet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906

Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906 Algemene Voorwaarden DSB Kapitaalverzekering bij Spaarhypotheek 010906 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijving 1.1 Risicodrager DSB Leven N.V., gevestigd aan de Dick Ketlaan 11-15, 1687 CD te Wognum; 1.2 Gevolmachtigde

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Erasmus Hypotheekverzekering HYVO8909

Voorwaarden Erasmus Hypotheekverzekering HYVO8909 Voorwaarden Erasmus Hypotheekverzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang verzekering Artikel 4 Werelddekking Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden UL-0537-0404 Universal life verzekeringen

Algemene Voorwaarden UL-0537-0404 Universal life verzekeringen Algemene Voorwaarden UL-0537-0404 Universal life verzekeringen 05 37 04-04 1 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij is bepaald dat de verzekering niet wordt beëindigd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden Proteq Overlijdensrisicoverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden PR.ALG.04.04 3-5 2 Speciale Voorwaarden Tijdelijke verzekering bij overlijden PR.OR.04.04 5-6

Nadere informatie

SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404

SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404 SNS Depothypotheek Polisvoorwaarden SNS-DPHP-41300-0404 1. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 verzekeraar: REAAL Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar; 1.2 SNS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek

Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SRBSH-0921-0909 SNS Regio Bank Spaarhypotheek 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering. Algemene Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering PR.A.UITV.02.01

Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering. Algemene Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering PR.A.UITV.02.01 Voorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Inleiding: De voorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden en Speciale Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten die op de gehele verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in

Nadere informatie

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04)

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) 1 STREKKING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst heeft ten doel op basis van levensverzekering een uitkering te verstrekken, bestemd ter voldoening

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 18 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Spaarhypotheek PLUS. sns-shp-41301-0810

Voorwaarden. SNS Spaarhypotheek PLUS. sns-shp-41301-0810 Voorwaarden SNS Spaarhypotheek PLUS sns-shp-41301-0810 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden SNS-UV-411101-0907 SNS Uitvaartverzekering 41 11 01 07-09 1 2 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering

SpaarHypotheekVerzekering SpaarHypotheekVerzekering Algemene voorwaarden SH-0590-1501 Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Onderwerp Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Bedenktijd 3 Dekking van het risico

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering

Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering Algemene voorwaarden TRV-36148-0909 TVM Hypotheek Risicoverzekering TVM Overlijdensrisicoverzekering 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot

Nadere informatie

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers; Algemene voorwaarden van universal life verzekering nr. U10 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten of diens rechtsopvolgers;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP0601 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden

SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden SNS Depothypotheek SNS-DPHP-41300-0909 Polisvoorwaarden 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar SRLEV N.V., gevestigd Wognumsebuurt 10 te Alkmaar. 1.2 SNS Bank/geldgever

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-0804 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201

Algemene voorwaarden voor Erasmus Lijfrente Opname Plan ELOP1201 Algemene voorwaarden voor Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering en de respijttermijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SHVD-36400-0909

Algemene voorwaarden SHVD-36400-0909 Algemene voorwaarden SHVD-36400-0909 36 400 09-09 1 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Dag De dag, die tevens een werkdag is voor de verzekeraar.

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.09.10 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Polisvoorwaarden Lijfrenteplan model: LRP 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004

Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Algemene voorwaarden ORV Plus 2004 Artikel 1: DEFINITIES 1.1. Verzekeringnemer: Persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en als zodanig staat vermeld op de

Nadere informatie

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-1102

Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering ESBH-1102 Voorwaarden SpaarBeter Hypotheekverzekering Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RLB-26181-07-06 REAAL Levensloop Bonusregeling

Algemene Voorwaarden RLB-26181-07-06 REAAL Levensloop Bonusregeling Algemene Voorwaarden RLB-26181-07-06 REAAL Levensloop Bonusregeling 26 181 07-06 1 2 1 Begripsomschrijvingen Afkoopwaarde De som van: 1. het spaarsaldo en 2. indien en voor zover er is belegd in fondsen,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Risicoplan

Polisvoorwaarden. Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan Polisvoorwaarden Risicoplan model: RP 01082009 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering 5 3 Omschrijving van de verzekering

Nadere informatie

Artikel 3 Aanspraken van de begunstigde ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Definities

Artikel 3 Aanspraken van de begunstigde ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van en zijn van toepassing op de levensverzekeringsovereenkomst, zoals neergelegd in de polis, welke is

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden FBTO Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven.

1.1 De verzekering is gebaseerd op de daartoe door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde gedane schriftelijke opgaven. Algemene voorwaarden van verzekering nr. 19 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b verzekerde: degene van wiens leven de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HV-0538-0404 Universal life hypotheek verzekeringen

Algemene Voorwaarden HV-0538-0404 Universal life hypotheek verzekeringen Algemene Voorwaarden HV-0538-0404 Universal life hypotheek verzekeringen 05 38 04-04 1 Hoofdstuk I 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij is bepaald dat de verzekering niet wordt

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK UITVAART GELD. Model TP-UG 1104. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK UITVAART GELD. Model TP-UG 1104. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 verzekerde risico en gebeurtenis 3 Aanspraken van de begunstigde 4 Rechten van de verzekeringnemer en de begunstigde

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. FBTO Uitvaartverzekering De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering

Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Voorwaarden FBTO Uitvaartverzekering Uitvaartverzkering fbto.nl Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Maatschappij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., Kamer

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAERDYE-LEVENSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAERDYE-LEVENSVERZEKERING Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. K.v.K. Rotterdam 24079264 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAERDYE-LEVENSVERZEKERING RL 202/04/6-2001 MODEL WE 5 ALGEMENE VOORWAARDEN ART. 01 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar gevolmachtigd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld

Polisvoorwaarden. Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld Polisvoorwaarden Lijfrenteplan Uitgesteld model: LRPU 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan

Voorwaarden. Leef & Zorg Plan Voorwaarden Leef & Zorg Plan Leef & Zorg Plan fbto.nl De in de kopjes genoemde trefwoorden, maken inhoudelijk geen onderdeel uit van deze voorwaarden. Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201

Algemene verzekeringsvoorwaarden ALVO1201 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzeke - ringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering

Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering polisaanhangsel Voorwaarden van verzekering Delta Lloyd Hypotheek Spaarverzekering Delta Lloyd Levensverzekering NV nummer 10050 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Delta Lloyd: Delta Lloyd Levensverzekering

Nadere informatie

Premievervaldag: De uiterlijke dag waarop de verschuldigde premie moet zijn betaald;

Premievervaldag: De uiterlijke dag waarop de verschuldigde premie moet zijn betaald; DLE Uitvaartverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENTENVERZEKERING Versie DLE-M12-12 Inhoud 1. Definities 2. De verzekeringsovereenkomst 3. Aanvang dekking 4. Premiebetaling 5. Uitkeringen en aanspraken

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Nationale-Nederlanden

Voorwaarden van verzekering Nationale-Nederlanden Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekeringnemer: degene die de verzekering met de Maatschappij aangaat of diens rechtsopvolger; verzekerde: degene op wiens leven de verzekering

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902 OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV010902 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Daar waar de formulering hij wordt gebruikt kan ook zij gelezen worden. 1.a. Verzekeringnemer: Degene,

Nadere informatie

Algemene Verzekeri ngsvoorwaarden Flexibel Spaarpensioen Plan

Algemene Verzekeri ngsvoorwaarden Flexibel Spaarpensioen Plan N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappii ISO 9001 gecertificeerd Heerenstraat re-50 / Henck Arronstraat 69-71. P.O.Box 2472. Paramaribo - Suriname Tel:(597) 472582 / 474182 / 474446. Fax (597) 475588 E-mail:

Nadere informatie

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.

Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6. Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05. Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Voorwaarden P.UITV.A.05.04 3-6 2 Speciale Voorwaarden Basis Uitvaartverzekering P.UITV.S.05.04 6-7 Voorwaarden Proteq

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Lage Lasten Polis met beperkte overlijdensrisicodekking (model LLP 7)

Algemene Voorwaarden van de Lage Lasten Polis met beperkte overlijdensrisicodekking (model LLP 7) Algemene Voorwaarden van de Lage Lasten Polis met beperkte overlijdensrisicodekking (model LLP 7) 6291 (1501) I Begrippen Artikel 1. In deze Algemene Voorwaarden, het polisblad en de clausulebladen wordt

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam. Persoonsgegevens. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam. Persoonsgegevens. Begripsomschrijvingen polisaanhangsel Delta Lloyd Levensverzekering NV Voorwaarden van verzekering Postbus 1000 1000 BA Amsterdam nummer 2060 artikel 1 Begripsomschrijvingen artikel 3 Persoonsgegevens G 03.4.07-0611 Delta Lloyd

Nadere informatie

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015

Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen. Artikel Datum 1 april 2015 Voorwaarden van Verzekering Essentie Pensioen Artikel 1141-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Basis van de verzekeringen 3 3 Aanvang risicodekking 3 4 Overlijdensrisico tijdens/als

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden TSHV1210 Inhoudsopgave: Deel A: Algemene bepalingen...2 Art. 1. Begripsomschrijvingen...2 Art. 2. Grondslag van de verzekering...2 Art. 3. Omvang van de verzekering...2

Nadere informatie

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen.

Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis gelden de volgende bijzondere bepalingen. FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM.... B.V. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrecht-dekkingspolis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UL-0537-0802 Universal life verzekeringen

Algemene voorwaarden UL-0537-0802 Universal life verzekeringen Algemene voorwaarden UL-0537-0802 Universal life verzekeringen 05 37 08-02 1 05 37 08-02 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij is bepaald, dat de verzekerde gebeurtenis niet leidt

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen

Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen Algemene verzekeringsvoorwaarden TV voor individuele verzekeringen Inhoudsopgave 1 Definities 2 Algemeen 3 Dekking van het risico 4 Premiebetaling 5 Begunstiging 6 Overdracht en pand 7 Premievrijmaking

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Pensioen AV 0801 Algemene voorwaarden AV 0801 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UL2-0575-0812 Universal Life Verzekeringen 2.0

Algemene voorwaarden UL2-0575-0812 Universal Life Verzekeringen 2.0 Algemene voorwaarden UL2-0575-0812 Universal Life Verzekeringen 2.0 05 75 08-12 1 05 75 08-12 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis niet leidt tot beëindiging

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden ZWS0409 Inhoudsopgave: Deel A: Algemene bepalingen... 2 Art. 1. Begripsomschrijvingen... 2 Art. 2. Grondslag van de verzekering... 2 Art. 3. Omvang van de verzekering...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de SpaarXtra Polis met beperkte overlijdensrisicodekking (model SXP 4)

Algemene Voorwaarden van de SpaarXtra Polis met beperkte overlijdensrisicodekking (model SXP 4) Algemene Voorwaarden van de SpaarXtra Polis met beperkte overlijdensrisicodekking (model SXP 4) 6292 (1501) I Begrippen Artikel 1. In deze Algemene Voorwaarden, het polisblad en de clausulebladen wordt

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de SpaarXtra Polis met volledige overlijdensrisicodekking (model SXP 1)

Algemene Voorwaarden van de SpaarXtra Polis met volledige overlijdensrisicodekking (model SXP 1) Algemene Voorwaarden van de SpaarXtra Polis met volledige overlijdensrisicodekking (model SXP 1) 6260 (1011) I Begrippen Artikel 1. In deze Algemene Voorwaarden, het polisblad en de clausulebladen wordt

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

Speciale Voorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Een onderneming van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. Inhoud Speciale Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden ULVO1107

Algemene Verzekeringsvoorwaarden ULVO1107 Algemene Verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Munteenheid Artikel 4 Aanvang van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij een storting in het Monuta Uitvaartfonds B.V. (MU16-900)

Algemene Voorwaarden bij een storting in het Monuta Uitvaartfonds B.V. (MU16-900) Algemene Voorwaarden bij een storting in het Monuta Uitvaartfonds B.V. (MU16-900) Inhoudsopgave Het afsluiten van een uitvaartfonds 1 hoe neemt de contractant deel aan het uitvaartfonds?... 2 2 wat zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. K.v.K. Rotterdam 24079264 ALGEMENE VOORWAARDEN LEVENSVERZEKERING RL 201/05/12-2003 MODEL AV3 ALGEMENE VOORWAARDEN ART. 01 BEGRIPSOMSCHRIJVING In de polis

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren

Summa Polis voor Particulieren Summa Polis voor Particulieren ALGEMENE VOORWAARDEN Natura Uitvaartverzekering (MV09 100) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506)

Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506) Algemene verzekeringsvoorwaarden ORV Saffier (010506) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.a Verzekeringnemer: degene, die de verzekering met de risicodrager sluit, of diens rechtsopvolger(s). 1.b Verzekerde:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering in geld Versie MG2005 Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Pensioen Aanvullingsplan Netto

Polisvoorwaarden. Pensioen Aanvullingsplan Netto Polisvoorwaarden Pensioen Aanvullingsplan Netto Polisvoorwaarden Pensioen Aanvullingsplan Netto model: PAPN 01012013 2 Inhoudsopgave Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Grondslag van

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601

Allianz Nederland Levensverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek. Algemene voorwaarden SH 0601 Allianz Nederland Levensverzekering Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek Algemene voorwaarden SH 0601 Clausuleblad terrorismedekking TD 0307 L3303.05 2 Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nr. 19.2. Algemene voorwaarden

Polisvoorwaarden nr. 19.2. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden nr. 19.2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 19.2 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. verzekeringnemer: degene die de verzekering heeft gesloten; b. verzekerde:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar gevolmachtigd agent; Verzekeringnemer:

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. 2 Wegwijzer

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

1Anw Maatwerkplan2. PolisAnw Maatwerkplan Lijfrente. voorwaarden. Collectieve kracht voor het individu

1Anw Maatwerkplan2. PolisAnw Maatwerkplan Lijfrente. voorwaarden. Collectieve kracht voor het individu 1Anw Maatwerkplan2 voorwaarden PolisAnw Maatwerkplan Lijfrente Collectieve kracht voor het individu Polisvoorwaarden Anw Maatwerkplan Lijfrente Model Anw Maatwerkplan Lijfrente (ML 01122004) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Design Spaarhypotheek SH0601, TD0701 Algemene voorwaarden SH0601 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden ULVO9910

Algemene verzekeringsvoorwaarden ULVO9910 Algemene verzekeringsvoorwaarden Inhoudsopgave ALGEMEEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Aanvang van de verzekering Artikel 4 Werelddekking Artikel 5 Vermindering

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek.

AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem AEGON Safe Rendement Plan, AEGON VrijetijdsPlan en AEGON Safe Hypotheek. 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen met Safe Systeem 3 In deze Wegwijzer

Nadere informatie

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name

Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer.. te uwen name Polisadministratie Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM T: (010) 21 77 111 F: (010) 21 77 119 E: info@flexgarant.nl De heer. Rotterdam, Betreft: Direct Ingaande Lijfrenteverzekering onder polisnummer..

Nadere informatie

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan.

AEGON Fundplan, AEGON FundSparen, AEGON VrijetijdsPlan, AEGON Spaarplan Aandelen, AEGON Spaarplan Beleggingsmix en Friesland Bank Verzekerd Spaarplan. Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen L30513 a maart 2006 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001, 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl AEGON Levensverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Lage Lasten Polis met volledige overlijdensrisicodekking (model LLP 4)

Algemene Voorwaarden van de Lage Lasten Polis met volledige overlijdensrisicodekking (model LLP 4) Algemene Voorwaarden van de Lage Lasten Polis met volledige overlijdensrisicodekking (model LLP 4) 6251 (1011) I Begrippen Artikel 1. In deze Algemene Voorwaarden, het polisblad en de clausulebladen wordt

Nadere informatie