Laat Groen niet Links liggen!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat Groen niet Links liggen!!"

Transcriptie

1 Laat Groen niet Links liggen!! Samenvatting Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad periode GroenLinks Hillegom Hillegom, februari Beste kiezers, Over niet al te lange tijd mag u weer de gemeenteraad te kiezen. Een belangrijk recht, want met uw stem bepaalt u wie de komende 4 jaar deel uit gaat maken van de gemeenteraad. Den Haag legt steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten en het gaat om een enorme hoeveelheid geld die nodig is om een hele gemeente te laten draaien. De verdeling van dat geld wordt in de gemeenteraad bepaald dus is het van het grootste belang dat daarin mensen zitten die naar uw wensen luisteren, weten wat u wilt en daar ook naar handelen. GroenLinks is een partij van bewogen mensen die zich voortdurend onder de mensen begeven om te horen wat er speelt, wat men wil of niet wil. Een partij die telkens de kat de bel aanbindt en signalen afgeeft. Een partij die niet houdt van bureaucratie en geregeerd worden door ambtenaren. In de onderstaande samenvatting van ons programma vindt u puntsgewijs, zonder uitleg onze mening over vele onderwerpen. Mocht u toch meer willen lezen van onze argumenten dan kunt u ons volledige verkiezingsprogramma terugvinden op de website of ons bellen en een versie in de bus krijgen. Ons telefoonnummer vindt u onderaan deze samenvatting. We hopen van harte dat u voldoende aanknopingspunten zult vinden om op 3 maart uw stem aan ons te gunnen. Op onze kandidatenlijst staan mensen die met beide benen midden in de samenleving staan en goed weten wat er allemaal moet gebeuren om een socialer, leefbaarder, (verkeers) veiliger, cultureler, milieubewuster en groener Hillegom te krijgen. GroenLinks gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg en wil gestalte te geven aan de wensen van vele Hillegommers. Om te bewijzen dat het ook anders en beter kan. Voor u!! Geeft u ons die kans? Wij zijn er klaar voor!! Met vriendelijke groeten Hoogachtend, Anita van Vliet Lijsttrekker GroenLinks Hillegom Nieuw beleid voor een beter milieu Stimuleren van het gebruik van groene stroom Waar mogelijk in de gemeente, plaatsen van windmolens. De aanschaf en het gebruik van zonnepanelen en andere alternatieve energieleveranciers te stimuleren. In overleg met grote energieleveranciers moeten we bewerkstelligen dat inwoners minder hoeven te betalen voor het terugleveren van energie. Instellen van een Duurzaamheidslening waardoor eigenaren van woningen financieel ondersteund worden wanneer ze die duurzamer willen maken. Het terugdringen van landbouwgif in de bollensector Samen met deskundige en verantwoordelijke instanties agrariërs bewegen alleen milieuvriendelijke en biologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het beleid van afkoppelen (afvoer van hemelwater via open water) wordt versneld ingevoerd. Invoeren van een stimuleringsprogramma om tuinen van bewoners die verhard zijn met bijvoorbeeld tegels om te zetten in onverharde tuinen.

2 2 Krachtiger stelling nemen tegen toename van geluidshinder van vertrekkende en landende vliegtuigen. Gescheiden afvalinzameling verbeteren en verbreden. Ondergrondse afvalcontainers aanleggen Huis aan huis ophalen van papier en kleding Strenger handhavingsbeleid op het verspreiden van zwerfafval en de hondenpoepvervuiling. Aanvragen voor reclame uitingen aan gevels lantaarnpalen etc uiterst terughoudend beoordelen. Bij de diverse bouwprojecten de eis stellen om alleen met milieuvriendelijk materialen te werken. De jeugd heeft de toekomst, goed onderwijs en kinderopvang zijn van het grootste belang Meer scholen moeten zogenaamde brede scholen worden. Op alle scholen moeten weer vakleerkrachten voor gymnastiek, sport, muziek en creatieve vakken ingezet worden. De aanstelling van een conciërge op elke school verbetert de veiligheid, sociale controle en hygiëne op scholen. Scholen moeten opnieuw schoolzwemmen invoeren. Voedingsleer moet aandacht krijgen binnen het lespakket. Met de politie Hollands Midden/Veilig Verkeer kan een lespakket met verkeers en veiligheidslessen worden samengesteld; met de EHBO organisatie lessen in levensreddende handelingen Alle kinderdagverblijven moeten beschikken over een binnenspeelruimte en buitenruimte met gras, water en zand. Op peuterspeelzalen en in kinderdagverblijven is het belangrijk dat er gekwalificeerde leid(st)ers voor de groepen staan om Vroeg en Voorschoolse educatie in het Nederlands te geven. De gemeente kan een helpende hand bieden in het gezamenlijk inkopen van scholing voor de leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wij willen lokale leerplichthandhaving en geen Regionaal Bureau Leerplicht. We zijn voorstander van de plaatselijke vestiging van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Iedereen blij in een Veilige en Leefbare woonomgeving. Er moeten meer BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaren) komen. Hillegom moet weer een zelfstandige vestiging van de politie krijgen. Voor de balie van dit kantoor kan de gemeente een ambtenaar beschikbaar stellen of vrijwilligers van de politie ingezet worden. De jeugdcriminaliteit kan aangepakt worden door alle diensten die iets met jongeren of veiligheid te maken hebben met elkaar samen te laten werken. Het vrijwilligersbeleid van de Brandweer Hillegom moet worden versterkt. De jeugdleden van de brandweer moeten gestimuleerd worden door te stromen naar de brandweer. Uitbreiding en renovatie van de brandweerkazerne, zodat deze weer aan alle eisen voldoet. De smeerolie in de samenleving, Zorg en Sociale Samenhang zijn voor GroenLinks heel belangrijk. De WMO adviesraad moet gekwalificeerd adviesrecht krijgen. Ditzelfde geldt voor het Seniorenplatform en belangenorganisaties van gehandicapten GroenLinks vindt dat er zo spoedig mogelijk in Hillegom een eigen dokterspost moet komen. Dit kan al snel in het gezondheidscentrum. Voor vele inwoners, en met name ouderen(organisaties) is zo n goed bereikbaar medisch steunpunt feitelijk een noodzaak. De huisraad van uitgezette mensen moet door de gemeente worden opgeslagen. In de wintermaanden zouden mensen niet afgesloten mogen worden van gas, water en licht of uit huis gezet worden. Mensen die niet lezen of schrijven moeten door de gemeente geholpen worden om de drempelvrees te overwinnen voor het volgen van lessen lezen en schrijven. Ter verbetering van de integratie zouden fietslessen opgenomen moeten worden in het inburgerings- en participatieprogramma. Het bedrag van welzijnssubsidies moet omhoog om het verenigingsleven te stimuleren.

3 Er moet een dierenambtenaar komen die klachten over dierenmishandeling, slechte opvang van dieren et cetera afhandelt en dierenbeleid ontwikkelt. Dieren moeten worden ontzien bij het maken van bouwplannen. 3 Respectvol groenbeleid Het kappen van bomen moet weer volledig vergunningsplichtig worden. Zieke bomen moeten voordat een kapvergunning wordt verleend worden onderzocht of de boom beter kan worden gered door middel van goed gespecialiseerd onderhoud. Voor iedere gekapte boom of groen dat bebouwd wordt moet binnen de gemeente gelijke compensatie gevonden worden of een nieuwe boom geplant worden. Een Gemeentelijk Bomenfonds moet worden gecreëerd om meer bomen te kunnen planten. In het beplantingsbeleid moet meer diversiteit van het groen worden opgenomen. Bij de inrichting van wijken en groengebieden worden nestelvoorzieningen aangelegd voor in het wild levende dieren, zoals vlinderstruiken, heggen, en dakpannen voor broedvogels. Alle veenweidegebieden, de Elsbroekerpolder, de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder moeten een permanente, beschermde groenstatus krijgen. Dit moet in de diverse structuurvisies opgenomen worden. In de landschappelijk unieke veenweidegebieden mag geen enkele bebouwing, infrastructurele en recreatieve voorziening meer toegestaan mogen worden. De Ecologische hoofdverbindingen zijn belangrijk en moeten beschermd worden. Open water moet worden voorzien van natuurlijke oevers waar planten ongehinderd kunnen groeien en waar niet wordt gemaaid. Langs de oevers moet riet worden geplant. In wijken moet meer groen komen door toevoeging van groene daken, groene gevels en bomen. Bij de inrichting van de openbare ruimte krijgen bomen leeftijdbestendige groeiplaatsen en wordt geïnvesteerd in grote, toekomstbestendige bomen door het bij het planten van bomen al voldoende ruimte te bieden voor worteling en groei. Betere verdeling van schaars goed, Wonen en Ruimte Groeien naar inwoners is onwenselijk. GroenLinks wil een beter en socialer woning(bouw) beleid voor haar inwoners. De gemeente Hillegom moet projectontwikkelaars verplichten bij ontwikkeling van alle nieuwe bouwplannen tot 50% sociale woningbouw (huur en koop). Is die partij daartoe niet bereid dan gaat de deal niet door. Bij nieuwbouwprojecten moet de maximale bouwhoogte gesteld worden op 4 verdiepingen hoog. Alle nieuwbouwwoningen zijn vanaf 2015 energieneutraal. De gemeente moet bij nieuwbouwplannen vooral overeenkomsten sluiten met ontwikkelaars die zogenaamde Tympaanwoningen (goedkope startersunits) kunnen realiseren. Nieuwbouwwoningen moeten generatieproof opgeleverd worden. Bij starterprojecten moet de gemeente haar inwoners voorrang geven in de lotingprocedure. Er moeten ook rugzakwoningen gebouwd worden. De instrumenten starterleningen en maatschappelijk gebonden eigendom moeten meer worden ingezet om jonge starters financieel de mogelijkheid te bieden in Hillegom een woning te kopen. GroenLinks is tegenstander van bebouwing van bollengrond en kostbaar veenweidegebied. Het 2650 km2 oppervlakte aan bollengrond in de regio moet gehandhaafd blijven. Het omspuiten van veenweidegebied om door bebouwing verloren gegaan bollenareaal te compenseren moet met kracht worden tegengegaan. De Zanderijgebieden moeten open blijven. Verdere verrommeling van het gebied tussen spoor en vaart, de polders aan de noordoostkant van Hillegom en tussen Stationsweg en Pastoorslaan moet worden tegengegaan. GroenLinks pleit voor het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden tot goedkope woonunits. Het woonruimteverdeelsysteem woonzicht moet worden afgeschaft. Als dit niet in regioverband te realiseren valt zou Hillegom zich hieruit moeten terugtrekken en een zelfstandig woonruimteverdeelsysteem gaan ontwikkelen. In een woonruimteverdeelsysteem moet de doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd en zijn er voor iedereen gelijke kansen op een goede passende en geschikte woning. GroenLinks blijft voorstander van uitplaatsing van Draka Interfoam.

4 Werken en Economie, olie in de gemeentemachine Nieuwe bedrijven moeten zich bij voorkeur vestigen in leegstaande gebouw, in voormalige bollenbedrijven of op de huidige, bestaande bedrijfsterreinen. Nieuw te vestigen bedrijven moeten voldoen aan de hoogste milieueisen. GroenLinks wil alleen lid blijven van de GOM als het inzet op het open houden van het gebied en afzien van uitbreiding van bedrijfsruimten in het bollengebied. Het winkelaanbod moet diverser. De uren van de bedrijfscontactfunctionaris moeten worden uitgebreid om in kunnen zetten op een versterking en uitbreiding van de plaatselijke middenstand. Het toerisme moet worden gestimuleerd, dit kan door diverse recreatieve routes te versterken. De verblijfsmogelijkheden voor toeristen moeten worden uitgebreid. Dit kan door stimuleren van Couch-surfen en het inrichten van een stuk grond tot (natuur) camping. Er kan een kortingspas ingevoerd worden voor toeristische attracties in Hillegom en omgeving. De Stichting Hillegom Promotie zou alleen op basis van een zorgvuldig uitgewerkt programma en een bijbehorende begroting subsidie moeten krijgen. Ook zou nauwe samenwerking met andere verenigingen verplicht moeten worden en bij georganiseerde evenementen zou het resultaat gemeten moeten worden. Snel aanvangen met bouwplannen als op het Ringvaartterrein en de aanpassing van de N208 zorgen voor een investering in de plaatselijke economie, maar ook in duurzaamheid, omdat natuurlijk gewerkt zou moeten worden met zoveel mogelijk duurzame producten. De economische crisis pakken we aan door groene banen te creëren. Denk hierbij aan het isoleren van bestaande woningen, een warmtenet aanleggen en windmolens bouwen. Zonder goede mobiliteit staat alles stil Het college van Hillegom moet met kracht lobbyen voor een aantakking op de Zuidtangent. Vrachtverkeer moet als het aan GroenLinks ligt uit het centrum worden geweerd. De gemeente moet met de IRH een zogenaamde aanleveringstijd afspreken. Het centrum van Hillegom moet buiten de levertijden afgesloten worden voor (vracht) auto s. Dit voorkomt onnodig verkeer in het centrum en helpt winkelinbraken te voorkomen. GroenLinks streeft naar uitplaatsing van vervoersbedrijven naar een voor hen gunstiger, bijv. langs de A4. Een bewaakte fietsenstalling in het dorp zou mensen stimuleren op de fiets naar het centrum te komen. Bij de stalling kan een fietsverhuurpunt komen Voor de bewaking kan gebruik worden gemaakt van de inzet van mensen via de Maregroep. Er moet meer aandacht zijn voor veilige fiets/schoolroutes. Hillegom moet om autogebruik tegen te gaan deelnemen aan de landelijke autovrije zondag. Een strengere handhaving in 30 of 50 km gebieden is noodzakelijk omdat juist in deze zones de zwakkere verkeersdeelnemers gebruik van het wegdek. Zij moeten te allen tijde extra beschermd worden tegen het (vracht)autoverkeer. Alles en iedereen in beweging, belangrijk en leuk De sportpas moet (her) ingevoerd worden voor jong en oud, bedoeld om ruim kennis te kunnen maken met verschillende sporten. GroenLinks is voorstander van het behoud van sportpark Zanderij. Aanleg van een andere accommodatie zou kapitaalsvernietiging zijn. Voetbalvereniging Sizo hoeft van GroenLinks niet te verhuizen als men dat niet zelf wil. Voor GroenLinks is gedwongen fusie van verenigingen onwenselijk, het moet een eigen keuze van de clubs zijn. Om het gebruik van de sportvelden te verbeteren moet een rooster komt ingevoerd vergelijkbaar met de sporthal. Hillegom moet meer doen om openluchtrecreatie mogelijk te maken. Wandel- fiets- step skate- kano- en andere toeristische routes moeten het hele jaar door toegankelijk zijn en (beter) bewegwijzerd worden. 4

5 Kunst en Cultuur als bindweefsel in de gemeente De Jozefkerk zou een uitstekende locatie zijn voor een eigen Cultureel Centrum. Hier kunnen optredens en uitvoeringen gegeven worden en door de week ook als oefenruimte dienst doen. GroenLinks zal zich verzetten tegen de sloop van kerk en bijbehorende pastorie. Hillegom zou Kunst in de Polder een plek moeten aanbieden om het aanbod op gebied van kunst op een niveau te brengen dat past bij ons dorp. Kunstwerken tentoonstellen in etalages van leegstaande winkelpanden verlevendigt het straatbeeld. Het volgen van muzieklessen of andere vormen van culturele educatie moet worden gestimuleerd. Aanbieders van deze lessen moeten een soort proefabonnement in voeren. Hillegom moet haar eigen cultureel erfgoed bewaken en bewaren. Slopen in historisch gebied betekent verlies van karakteristieke dorpsgezichten, dit moet worden tegengegaan. GroenLinks wenst geen hoogbouw in Patrimonium. Verloedering en verval van monumentale panden wordt tegengegaan door stimuleren tot herstel en onderhoud. Historische bollenschuren kunnen heel goed onderdeel vormen van nieuwe bouwplannen. Waar nieuwbouw gerealiseerd wordt tussen bestaande bebouwing moet beter worden ingezet op de passendheid van de nieuwe gebouwen in de omgeving. De adviezen van de welstandscommissie moeten een zwaarder wegend karakter krijgen. Hillegom moet meer kunstwerken plaatsen. De inwoners zouden bij de besluitvorming betrokken kunnen worden middels een burgerkunstpanel. Vinden we de schatkist van Hillegom? GroeunLinks wenst een evenwichtige verdeling van de NUON gelden over een aantal jaren zodat het wegvallen van de ca. 1 miljoen aan dividend van de energiemaatschappij wordt gecompenseerd. De NUONgelden moeten aan alle Hillegomse inwoners ten goede komen. Wij zijn voorstander van een fonds waar de NUONgelden worden geparkeerd, en rente opleveren. GroenLinks wil de belastingverhoging beperken tot de inflatiecorrectie wat de zaken betreft die geen invloed hebben op het milieu. De legestarieven voor zaken die een negatieve invloed hebben op het milieu, als overlast door hondenpoep, het kappen van bomen en het parkeren van vrachtwagens willen we verhogen. Door hogere legesinkomsten kunnen we bijv. extra invalidenparkeerplaatsen, het plaatsen van meer hondenpoepbakken, het voor inwoners kosteloos beschikbaar maken van raadsstukken en het aanstellen van meer boa s dekken. Grote projecten moeten eerst door de Rekenkamer zijn doorberekend en goed bevonden voordat ze aan de raad te worden voorgelegd. Dat beperkt het risico van budgetoverschrijdingen. Gemeentelijke taken mogen alleen uitbesteed worden als dat goedkoper is, betere service garandeert en er absoluut geen andere mogelijkheid bestaat. De inhuur van dure, externe bureaus moet worden beperkt tot keren dat vast staat dat het niet goedkoper kan worden uitgevoerd of anders ingevuld kan worden. Jaarlijks moet beter worden gecontroleerd of subsidie is uitgegeven aan het doel waar het bedoeld was. Wat GroenLinks betreft treden we als gemeente Hillegom terug uit Holland Rijnland. Door het opzeggen van de samenwerking kunnen we veel geld overhouden (meer dan euro per jaar). De brandweer moet bij herhaald vals alarm de veroorzaker ervan de rekening kunnen sturen. 5

6 Van Luisteren en Leren naar Laat Groen niet Links liggen De gemeenteraad moet de zeggenschap terugkrijgen over alle kaders en beleidsstukken. De gemeenteraad moet naast het gebruikelijke spreekrecht voor het publiek een maandelijks inloopspreekuur invoeren voor de inwoners. Samenwerken tussen Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is oke, maar fusie Nee! De communicatie van de gemeente met haar inwoners moet sterk verbeteren en geen éénrichtingsverkeer zijn. Ingediende zienswijzen moeten serieus genomen worden en bij afwijzing beter beargumenteerd worden gecommuniceerd met de indiener. Bij informatie of inspraakavonden moet alle informatie die beschikbaar ter inzage worden gelegd en waar nodig worden uitgelegd. Bij de vorming van het nieuwe college streven we naar een evenredige man/vrouwverdeling in het college. Na de verkiezingen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de grootste fractie het overleg te starten voor de vorming van een nieuw college en beginnen de onderhandelingen over een programma. Hoewel we veel onderwerpen hebben benoemd kunnen we ons voorstellen dat u er wellicht nog een belangrijk item in mist of ergens een vraag over heeft. Mocht u benieuwd zijn naar onze mening? We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze fractie. Stuur hiervoor een mail aan: of bel naar een van de fractieleden: Bas de Groot, tel: of Anita van Vliet, tel: Ten slotte roepen we u allen op om vooral gebruik te maken van uw democratisch recht. Ga stemmen op 3 maart Onze kandidatenlijst ziet er als volgt uit. 1. Anita van Vliet 2. Bas de Groot 3. William Daalderop 4. Marian Claasen - Zeeman 5. Maria Huibers 6. Willy van der Veldt 7. Dennis Brouwer 8. Jan Kamerbeek 9. Willem Schniedewind 6 Anita Bas William Marian Maria Willy Dennis Jan Willem GroenLinks: POLITIEK MET PASSIE

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud: Met kracht vooruit Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018 Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op www.d66best.nl.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Zaltbommel NU VOORUIT! D66 Kandidatenlijst. Verkiezingsprogramma. Onze kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen:

Zaltbommel NU VOORUIT! D66 Kandidatenlijst. Verkiezingsprogramma. Onze kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen: D66 Kandidatenlijst 7 10 NU VOORUIT! 2 6 3 1 Onze kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen: 1 Thom Ummels, 2 Frits van der Schans, 3 Peter Smits, 4 Jur van de Graaf, 5 Piet van Wesemael, 6 An van Tuijl,

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014

ChristenUnie. Midden - Drenthe. Samenvatting Programma 2010 2014 ChristenUnie Midden - Drenthe Samenvatting Programma 2010 2014 Stabiel, betrokken, ChristenUnie verkiezingsprogramma Christen Unie Midden Drenthe Samenvatting pagina 1 van 14 verkiezingsprogramma Christen

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie