Laat Groen niet Links liggen!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat Groen niet Links liggen!!"

Transcriptie

1 Laat Groen niet Links liggen!! Samenvatting Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad periode GroenLinks Hillegom Hillegom, februari Beste kiezers, Over niet al te lange tijd mag u weer de gemeenteraad te kiezen. Een belangrijk recht, want met uw stem bepaalt u wie de komende 4 jaar deel uit gaat maken van de gemeenteraad. Den Haag legt steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten en het gaat om een enorme hoeveelheid geld die nodig is om een hele gemeente te laten draaien. De verdeling van dat geld wordt in de gemeenteraad bepaald dus is het van het grootste belang dat daarin mensen zitten die naar uw wensen luisteren, weten wat u wilt en daar ook naar handelen. GroenLinks is een partij van bewogen mensen die zich voortdurend onder de mensen begeven om te horen wat er speelt, wat men wil of niet wil. Een partij die telkens de kat de bel aanbindt en signalen afgeeft. Een partij die niet houdt van bureaucratie en geregeerd worden door ambtenaren. In de onderstaande samenvatting van ons programma vindt u puntsgewijs, zonder uitleg onze mening over vele onderwerpen. Mocht u toch meer willen lezen van onze argumenten dan kunt u ons volledige verkiezingsprogramma terugvinden op de website of ons bellen en een versie in de bus krijgen. Ons telefoonnummer vindt u onderaan deze samenvatting. We hopen van harte dat u voldoende aanknopingspunten zult vinden om op 3 maart uw stem aan ons te gunnen. Op onze kandidatenlijst staan mensen die met beide benen midden in de samenleving staan en goed weten wat er allemaal moet gebeuren om een socialer, leefbaarder, (verkeers) veiliger, cultureler, milieubewuster en groener Hillegom te krijgen. GroenLinks gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg en wil gestalte te geven aan de wensen van vele Hillegommers. Om te bewijzen dat het ook anders en beter kan. Voor u!! Geeft u ons die kans? Wij zijn er klaar voor!! Met vriendelijke groeten Hoogachtend, Anita van Vliet Lijsttrekker GroenLinks Hillegom Nieuw beleid voor een beter milieu Stimuleren van het gebruik van groene stroom Waar mogelijk in de gemeente, plaatsen van windmolens. De aanschaf en het gebruik van zonnepanelen en andere alternatieve energieleveranciers te stimuleren. In overleg met grote energieleveranciers moeten we bewerkstelligen dat inwoners minder hoeven te betalen voor het terugleveren van energie. Instellen van een Duurzaamheidslening waardoor eigenaren van woningen financieel ondersteund worden wanneer ze die duurzamer willen maken. Het terugdringen van landbouwgif in de bollensector Samen met deskundige en verantwoordelijke instanties agrariërs bewegen alleen milieuvriendelijke en biologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het beleid van afkoppelen (afvoer van hemelwater via open water) wordt versneld ingevoerd. Invoeren van een stimuleringsprogramma om tuinen van bewoners die verhard zijn met bijvoorbeeld tegels om te zetten in onverharde tuinen.

2 2 Krachtiger stelling nemen tegen toename van geluidshinder van vertrekkende en landende vliegtuigen. Gescheiden afvalinzameling verbeteren en verbreden. Ondergrondse afvalcontainers aanleggen Huis aan huis ophalen van papier en kleding Strenger handhavingsbeleid op het verspreiden van zwerfafval en de hondenpoepvervuiling. Aanvragen voor reclame uitingen aan gevels lantaarnpalen etc uiterst terughoudend beoordelen. Bij de diverse bouwprojecten de eis stellen om alleen met milieuvriendelijk materialen te werken. De jeugd heeft de toekomst, goed onderwijs en kinderopvang zijn van het grootste belang Meer scholen moeten zogenaamde brede scholen worden. Op alle scholen moeten weer vakleerkrachten voor gymnastiek, sport, muziek en creatieve vakken ingezet worden. De aanstelling van een conciërge op elke school verbetert de veiligheid, sociale controle en hygiëne op scholen. Scholen moeten opnieuw schoolzwemmen invoeren. Voedingsleer moet aandacht krijgen binnen het lespakket. Met de politie Hollands Midden/Veilig Verkeer kan een lespakket met verkeers en veiligheidslessen worden samengesteld; met de EHBO organisatie lessen in levensreddende handelingen Alle kinderdagverblijven moeten beschikken over een binnenspeelruimte en buitenruimte met gras, water en zand. Op peuterspeelzalen en in kinderdagverblijven is het belangrijk dat er gekwalificeerde leid(st)ers voor de groepen staan om Vroeg en Voorschoolse educatie in het Nederlands te geven. De gemeente kan een helpende hand bieden in het gezamenlijk inkopen van scholing voor de leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wij willen lokale leerplichthandhaving en geen Regionaal Bureau Leerplicht. We zijn voorstander van de plaatselijke vestiging van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Iedereen blij in een Veilige en Leefbare woonomgeving. Er moeten meer BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaren) komen. Hillegom moet weer een zelfstandige vestiging van de politie krijgen. Voor de balie van dit kantoor kan de gemeente een ambtenaar beschikbaar stellen of vrijwilligers van de politie ingezet worden. De jeugdcriminaliteit kan aangepakt worden door alle diensten die iets met jongeren of veiligheid te maken hebben met elkaar samen te laten werken. Het vrijwilligersbeleid van de Brandweer Hillegom moet worden versterkt. De jeugdleden van de brandweer moeten gestimuleerd worden door te stromen naar de brandweer. Uitbreiding en renovatie van de brandweerkazerne, zodat deze weer aan alle eisen voldoet. De smeerolie in de samenleving, Zorg en Sociale Samenhang zijn voor GroenLinks heel belangrijk. De WMO adviesraad moet gekwalificeerd adviesrecht krijgen. Ditzelfde geldt voor het Seniorenplatform en belangenorganisaties van gehandicapten GroenLinks vindt dat er zo spoedig mogelijk in Hillegom een eigen dokterspost moet komen. Dit kan al snel in het gezondheidscentrum. Voor vele inwoners, en met name ouderen(organisaties) is zo n goed bereikbaar medisch steunpunt feitelijk een noodzaak. De huisraad van uitgezette mensen moet door de gemeente worden opgeslagen. In de wintermaanden zouden mensen niet afgesloten mogen worden van gas, water en licht of uit huis gezet worden. Mensen die niet lezen of schrijven moeten door de gemeente geholpen worden om de drempelvrees te overwinnen voor het volgen van lessen lezen en schrijven. Ter verbetering van de integratie zouden fietslessen opgenomen moeten worden in het inburgerings- en participatieprogramma. Het bedrag van welzijnssubsidies moet omhoog om het verenigingsleven te stimuleren.

3 Er moet een dierenambtenaar komen die klachten over dierenmishandeling, slechte opvang van dieren et cetera afhandelt en dierenbeleid ontwikkelt. Dieren moeten worden ontzien bij het maken van bouwplannen. 3 Respectvol groenbeleid Het kappen van bomen moet weer volledig vergunningsplichtig worden. Zieke bomen moeten voordat een kapvergunning wordt verleend worden onderzocht of de boom beter kan worden gered door middel van goed gespecialiseerd onderhoud. Voor iedere gekapte boom of groen dat bebouwd wordt moet binnen de gemeente gelijke compensatie gevonden worden of een nieuwe boom geplant worden. Een Gemeentelijk Bomenfonds moet worden gecreëerd om meer bomen te kunnen planten. In het beplantingsbeleid moet meer diversiteit van het groen worden opgenomen. Bij de inrichting van wijken en groengebieden worden nestelvoorzieningen aangelegd voor in het wild levende dieren, zoals vlinderstruiken, heggen, en dakpannen voor broedvogels. Alle veenweidegebieden, de Elsbroekerpolder, de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder moeten een permanente, beschermde groenstatus krijgen. Dit moet in de diverse structuurvisies opgenomen worden. In de landschappelijk unieke veenweidegebieden mag geen enkele bebouwing, infrastructurele en recreatieve voorziening meer toegestaan mogen worden. De Ecologische hoofdverbindingen zijn belangrijk en moeten beschermd worden. Open water moet worden voorzien van natuurlijke oevers waar planten ongehinderd kunnen groeien en waar niet wordt gemaaid. Langs de oevers moet riet worden geplant. In wijken moet meer groen komen door toevoeging van groene daken, groene gevels en bomen. Bij de inrichting van de openbare ruimte krijgen bomen leeftijdbestendige groeiplaatsen en wordt geïnvesteerd in grote, toekomstbestendige bomen door het bij het planten van bomen al voldoende ruimte te bieden voor worteling en groei. Betere verdeling van schaars goed, Wonen en Ruimte Groeien naar inwoners is onwenselijk. GroenLinks wil een beter en socialer woning(bouw) beleid voor haar inwoners. De gemeente Hillegom moet projectontwikkelaars verplichten bij ontwikkeling van alle nieuwe bouwplannen tot 50% sociale woningbouw (huur en koop). Is die partij daartoe niet bereid dan gaat de deal niet door. Bij nieuwbouwprojecten moet de maximale bouwhoogte gesteld worden op 4 verdiepingen hoog. Alle nieuwbouwwoningen zijn vanaf 2015 energieneutraal. De gemeente moet bij nieuwbouwplannen vooral overeenkomsten sluiten met ontwikkelaars die zogenaamde Tympaanwoningen (goedkope startersunits) kunnen realiseren. Nieuwbouwwoningen moeten generatieproof opgeleverd worden. Bij starterprojecten moet de gemeente haar inwoners voorrang geven in de lotingprocedure. Er moeten ook rugzakwoningen gebouwd worden. De instrumenten starterleningen en maatschappelijk gebonden eigendom moeten meer worden ingezet om jonge starters financieel de mogelijkheid te bieden in Hillegom een woning te kopen. GroenLinks is tegenstander van bebouwing van bollengrond en kostbaar veenweidegebied. Het 2650 km2 oppervlakte aan bollengrond in de regio moet gehandhaafd blijven. Het omspuiten van veenweidegebied om door bebouwing verloren gegaan bollenareaal te compenseren moet met kracht worden tegengegaan. De Zanderijgebieden moeten open blijven. Verdere verrommeling van het gebied tussen spoor en vaart, de polders aan de noordoostkant van Hillegom en tussen Stationsweg en Pastoorslaan moet worden tegengegaan. GroenLinks pleit voor het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden tot goedkope woonunits. Het woonruimteverdeelsysteem woonzicht moet worden afgeschaft. Als dit niet in regioverband te realiseren valt zou Hillegom zich hieruit moeten terugtrekken en een zelfstandig woonruimteverdeelsysteem gaan ontwikkelen. In een woonruimteverdeelsysteem moet de doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd en zijn er voor iedereen gelijke kansen op een goede passende en geschikte woning. GroenLinks blijft voorstander van uitplaatsing van Draka Interfoam.

4 Werken en Economie, olie in de gemeentemachine Nieuwe bedrijven moeten zich bij voorkeur vestigen in leegstaande gebouw, in voormalige bollenbedrijven of op de huidige, bestaande bedrijfsterreinen. Nieuw te vestigen bedrijven moeten voldoen aan de hoogste milieueisen. GroenLinks wil alleen lid blijven van de GOM als het inzet op het open houden van het gebied en afzien van uitbreiding van bedrijfsruimten in het bollengebied. Het winkelaanbod moet diverser. De uren van de bedrijfscontactfunctionaris moeten worden uitgebreid om in kunnen zetten op een versterking en uitbreiding van de plaatselijke middenstand. Het toerisme moet worden gestimuleerd, dit kan door diverse recreatieve routes te versterken. De verblijfsmogelijkheden voor toeristen moeten worden uitgebreid. Dit kan door stimuleren van Couch-surfen en het inrichten van een stuk grond tot (natuur) camping. Er kan een kortingspas ingevoerd worden voor toeristische attracties in Hillegom en omgeving. De Stichting Hillegom Promotie zou alleen op basis van een zorgvuldig uitgewerkt programma en een bijbehorende begroting subsidie moeten krijgen. Ook zou nauwe samenwerking met andere verenigingen verplicht moeten worden en bij georganiseerde evenementen zou het resultaat gemeten moeten worden. Snel aanvangen met bouwplannen als op het Ringvaartterrein en de aanpassing van de N208 zorgen voor een investering in de plaatselijke economie, maar ook in duurzaamheid, omdat natuurlijk gewerkt zou moeten worden met zoveel mogelijk duurzame producten. De economische crisis pakken we aan door groene banen te creëren. Denk hierbij aan het isoleren van bestaande woningen, een warmtenet aanleggen en windmolens bouwen. Zonder goede mobiliteit staat alles stil Het college van Hillegom moet met kracht lobbyen voor een aantakking op de Zuidtangent. Vrachtverkeer moet als het aan GroenLinks ligt uit het centrum worden geweerd. De gemeente moet met de IRH een zogenaamde aanleveringstijd afspreken. Het centrum van Hillegom moet buiten de levertijden afgesloten worden voor (vracht) auto s. Dit voorkomt onnodig verkeer in het centrum en helpt winkelinbraken te voorkomen. GroenLinks streeft naar uitplaatsing van vervoersbedrijven naar een voor hen gunstiger, bijv. langs de A4. Een bewaakte fietsenstalling in het dorp zou mensen stimuleren op de fiets naar het centrum te komen. Bij de stalling kan een fietsverhuurpunt komen Voor de bewaking kan gebruik worden gemaakt van de inzet van mensen via de Maregroep. Er moet meer aandacht zijn voor veilige fiets/schoolroutes. Hillegom moet om autogebruik tegen te gaan deelnemen aan de landelijke autovrije zondag. Een strengere handhaving in 30 of 50 km gebieden is noodzakelijk omdat juist in deze zones de zwakkere verkeersdeelnemers gebruik van het wegdek. Zij moeten te allen tijde extra beschermd worden tegen het (vracht)autoverkeer. Alles en iedereen in beweging, belangrijk en leuk De sportpas moet (her) ingevoerd worden voor jong en oud, bedoeld om ruim kennis te kunnen maken met verschillende sporten. GroenLinks is voorstander van het behoud van sportpark Zanderij. Aanleg van een andere accommodatie zou kapitaalsvernietiging zijn. Voetbalvereniging Sizo hoeft van GroenLinks niet te verhuizen als men dat niet zelf wil. Voor GroenLinks is gedwongen fusie van verenigingen onwenselijk, het moet een eigen keuze van de clubs zijn. Om het gebruik van de sportvelden te verbeteren moet een rooster komt ingevoerd vergelijkbaar met de sporthal. Hillegom moet meer doen om openluchtrecreatie mogelijk te maken. Wandel- fiets- step skate- kano- en andere toeristische routes moeten het hele jaar door toegankelijk zijn en (beter) bewegwijzerd worden. 4

5 Kunst en Cultuur als bindweefsel in de gemeente De Jozefkerk zou een uitstekende locatie zijn voor een eigen Cultureel Centrum. Hier kunnen optredens en uitvoeringen gegeven worden en door de week ook als oefenruimte dienst doen. GroenLinks zal zich verzetten tegen de sloop van kerk en bijbehorende pastorie. Hillegom zou Kunst in de Polder een plek moeten aanbieden om het aanbod op gebied van kunst op een niveau te brengen dat past bij ons dorp. Kunstwerken tentoonstellen in etalages van leegstaande winkelpanden verlevendigt het straatbeeld. Het volgen van muzieklessen of andere vormen van culturele educatie moet worden gestimuleerd. Aanbieders van deze lessen moeten een soort proefabonnement in voeren. Hillegom moet haar eigen cultureel erfgoed bewaken en bewaren. Slopen in historisch gebied betekent verlies van karakteristieke dorpsgezichten, dit moet worden tegengegaan. GroenLinks wenst geen hoogbouw in Patrimonium. Verloedering en verval van monumentale panden wordt tegengegaan door stimuleren tot herstel en onderhoud. Historische bollenschuren kunnen heel goed onderdeel vormen van nieuwe bouwplannen. Waar nieuwbouw gerealiseerd wordt tussen bestaande bebouwing moet beter worden ingezet op de passendheid van de nieuwe gebouwen in de omgeving. De adviezen van de welstandscommissie moeten een zwaarder wegend karakter krijgen. Hillegom moet meer kunstwerken plaatsen. De inwoners zouden bij de besluitvorming betrokken kunnen worden middels een burgerkunstpanel. Vinden we de schatkist van Hillegom? GroeunLinks wenst een evenwichtige verdeling van de NUON gelden over een aantal jaren zodat het wegvallen van de ca. 1 miljoen aan dividend van de energiemaatschappij wordt gecompenseerd. De NUONgelden moeten aan alle Hillegomse inwoners ten goede komen. Wij zijn voorstander van een fonds waar de NUONgelden worden geparkeerd, en rente opleveren. GroenLinks wil de belastingverhoging beperken tot de inflatiecorrectie wat de zaken betreft die geen invloed hebben op het milieu. De legestarieven voor zaken die een negatieve invloed hebben op het milieu, als overlast door hondenpoep, het kappen van bomen en het parkeren van vrachtwagens willen we verhogen. Door hogere legesinkomsten kunnen we bijv. extra invalidenparkeerplaatsen, het plaatsen van meer hondenpoepbakken, het voor inwoners kosteloos beschikbaar maken van raadsstukken en het aanstellen van meer boa s dekken. Grote projecten moeten eerst door de Rekenkamer zijn doorberekend en goed bevonden voordat ze aan de raad te worden voorgelegd. Dat beperkt het risico van budgetoverschrijdingen. Gemeentelijke taken mogen alleen uitbesteed worden als dat goedkoper is, betere service garandeert en er absoluut geen andere mogelijkheid bestaat. De inhuur van dure, externe bureaus moet worden beperkt tot keren dat vast staat dat het niet goedkoper kan worden uitgevoerd of anders ingevuld kan worden. Jaarlijks moet beter worden gecontroleerd of subsidie is uitgegeven aan het doel waar het bedoeld was. Wat GroenLinks betreft treden we als gemeente Hillegom terug uit Holland Rijnland. Door het opzeggen van de samenwerking kunnen we veel geld overhouden (meer dan euro per jaar). De brandweer moet bij herhaald vals alarm de veroorzaker ervan de rekening kunnen sturen. 5

6 Van Luisteren en Leren naar Laat Groen niet Links liggen De gemeenteraad moet de zeggenschap terugkrijgen over alle kaders en beleidsstukken. De gemeenteraad moet naast het gebruikelijke spreekrecht voor het publiek een maandelijks inloopspreekuur invoeren voor de inwoners. Samenwerken tussen Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is oke, maar fusie Nee! De communicatie van de gemeente met haar inwoners moet sterk verbeteren en geen éénrichtingsverkeer zijn. Ingediende zienswijzen moeten serieus genomen worden en bij afwijzing beter beargumenteerd worden gecommuniceerd met de indiener. Bij informatie of inspraakavonden moet alle informatie die beschikbaar ter inzage worden gelegd en waar nodig worden uitgelegd. Bij de vorming van het nieuwe college streven we naar een evenredige man/vrouwverdeling in het college. Na de verkiezingen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de grootste fractie het overleg te starten voor de vorming van een nieuw college en beginnen de onderhandelingen over een programma. Hoewel we veel onderwerpen hebben benoemd kunnen we ons voorstellen dat u er wellicht nog een belangrijk item in mist of ergens een vraag over heeft. Mocht u benieuwd zijn naar onze mening? We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze fractie. Stuur hiervoor een mail aan: of bel naar een van de fractieleden: Bas de Groot, tel: of Anita van Vliet, tel: Ten slotte roepen we u allen op om vooral gebruik te maken van uw democratisch recht. Ga stemmen op 3 maart Onze kandidatenlijst ziet er als volgt uit. 1. Anita van Vliet 2. Bas de Groot 3. William Daalderop 4. Marian Claasen - Zeeman 5. Maria Huibers 6. Willy van der Veldt 7. Dennis Brouwer 8. Jan Kamerbeek 9. Willem Schniedewind 6 Anita Bas William Marian Maria Willy Dennis Jan Willem GroenLinks: POLITIEK MET PASSIE

Laat Groen niet Links liggen!!

Laat Groen niet Links liggen!! 1 Laat Groen niet Links liggen!! Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad periode 2010 2014 GroenLinks Hillegom Hillegom, februari 2010. Beste kiezers, Over niet al te lange tijd mag u weer van uw democratische

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Invulling voormalig gemeentehuis Delden

Invulling voormalig gemeentehuis Delden Invulling voormalig gemeentehuis Delden Resultaten peiling 5 Hofpanel 30 juni 2009 Inleiding De gemeente Hof van Twente neemt dit najaar een beslissing over een nieuwe invulling van de locatie van het

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Oud-Beijerland, 24 en 25 oktober 2015 D66, PvdA & GroenLinks Aanleiding Op 4 november wordt de Begroting 2015 in de gemeenteraad van Oud-Beijerland behandeld.

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Resultaten Brainstormen en Clusteren

Resultaten Brainstormen en Clusteren Pagina: 1 Resultaten Brainstormen en Clusteren Item 1: Waarover maak je je zorgen als je denkt aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge? Item-Informatie: Waarover maak je je zorgen

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit:

Raadsstuk. 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. De raad der gemeente Haarlem besluit: Raadsstuk Onderwerp Vaststellen SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Fietsznfabriek Nummer 2016/500469 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken Afdeling GOB

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad V E R K I EZ I N G S P R O G R A M M A Partij voor Ouderen en Veiligheid Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

B en W.nr d.d

B en W.nr d.d B en W.nr. 13.0126 d.d. 12-2-2013 Onderwerp Evaluatie Voorziening Boomregeling Wijk (Bomenfonds) besluiten: 1. bijgesloten brief inzake de evaluatie van Voorziening Boomregeling Wijk (Bomenfonds) aan de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur Amsterdam, 11 april 2012 Partij voor de Dieren (fractie Amsterdam) Amsterdam, april 2012 Inleiding Amsterdam is een stad

Nadere informatie

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 BUURTONDERZOEK De Put Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 Hierbij gaven 44 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt, hoe zij de veiligheid ervaren, en of zij nu,

Nadere informatie

Kansen zien voor een #MooiDongen

Kansen zien voor een #MooiDongen 1-5 Kansen zien voor een #MooiDongen Voorzitter, Voor ons ligt de begroting 2017 van de Gemeente Dongen. Goed samenspel, betere toekomst, de titel van deze begroting is voor het CDA bijzonder aansprekend.

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

Raadpleging burgers over inrichting van Centrum van Leende

Raadpleging burgers over inrichting van Centrum van Leende Dorpsraad Leende Raadpleging burgers over inrichting van Centrum van Leende Inhoudsopgave Aanleiding.... 3 Beëindiging vorige project.... 3 Opstart nieuwe project.... 3 Raadpleging bevolking.... 3 Werkwijze...

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014 VERKIEZINGSDEBAT Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid www.sbnoordduinen.nl 6 maart 2014 PROGRAMMA 20.00 uur Opening door Johan van der Plas. Deelnemers stellen zichzelf voor

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren.

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren. Pagina 1 van 8 PLUS S = Schone straten V = Veiligheid K = Kindvriendelijk R = Rustige woonomgeving L = Levendigheid / Gezellig H = Woningen N = Milieu/Natuur/Groe W = Winkelaanbod C = Sociale cohesie D

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering

Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering Initiatiefvoorstel (Groene) Ruimte voor verbetering Gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Den Haag Aangepaste versie juni 2013 1 Alles van waarde is weerloos Lucebert 1942-1994 2 Inleiding Natuur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Een unieke B&B in een uniek dorp. Annerveenschekanaal. Idee gebruik sportveld AVK 12-0012

Een unieke B&B in een uniek dorp. Annerveenschekanaal. Idee gebruik sportveld AVK 12-0012 Idee gebruik sportveld AVK Annerveenschekanaal Situatie Omgeving Hermes AVK was de voetbalvereniging in Annerveenschekanaal. Opgericht in 1967 ging de club in 2010 ter ziele. Sindsdien staat het clubgebouw

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer Vraag vooraf Wat is het belangrijkste dat met de uitvoering van de Wabo de afgelopen 2 jaar is bereikt voor onze gemeenschap? Reflectie eerste uitwerking Raadscommissie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Groener bouwen. groener leven

Groener bouwen. groener leven Groener bouwen groener leven ontspannen in een gezonde buitenruimte daktuinen en gevelbegroening waterbuffering onderscheidend vermogen waarde toevoegen Groener bouwen betekent het inrichten van de buitenruimte

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

All you need is. Rijkevoort. Lijst 8

All you need is. Rijkevoort. Lijst 8 All you need is Lijst 8 Van Belangengroep naar LOF De molen van heeft altijd in het logo van de Belangengroep gestaan. Herkenbaar en beeldbepalend naast de Kerk. Dat is onze molen Luctor et Emergo en daar

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie