Laat Groen niet Links liggen!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat Groen niet Links liggen!!"

Transcriptie

1 Laat Groen niet Links liggen!! Samenvatting Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad periode GroenLinks Hillegom Hillegom, februari Beste kiezers, Over niet al te lange tijd mag u weer de gemeenteraad te kiezen. Een belangrijk recht, want met uw stem bepaalt u wie de komende 4 jaar deel uit gaat maken van de gemeenteraad. Den Haag legt steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten en het gaat om een enorme hoeveelheid geld die nodig is om een hele gemeente te laten draaien. De verdeling van dat geld wordt in de gemeenteraad bepaald dus is het van het grootste belang dat daarin mensen zitten die naar uw wensen luisteren, weten wat u wilt en daar ook naar handelen. GroenLinks is een partij van bewogen mensen die zich voortdurend onder de mensen begeven om te horen wat er speelt, wat men wil of niet wil. Een partij die telkens de kat de bel aanbindt en signalen afgeeft. Een partij die niet houdt van bureaucratie en geregeerd worden door ambtenaren. In de onderstaande samenvatting van ons programma vindt u puntsgewijs, zonder uitleg onze mening over vele onderwerpen. Mocht u toch meer willen lezen van onze argumenten dan kunt u ons volledige verkiezingsprogramma terugvinden op de website of ons bellen en een versie in de bus krijgen. Ons telefoonnummer vindt u onderaan deze samenvatting. We hopen van harte dat u voldoende aanknopingspunten zult vinden om op 3 maart uw stem aan ons te gunnen. Op onze kandidatenlijst staan mensen die met beide benen midden in de samenleving staan en goed weten wat er allemaal moet gebeuren om een socialer, leefbaarder, (verkeers) veiliger, cultureler, milieubewuster en groener Hillegom te krijgen. GroenLinks gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg en wil gestalte te geven aan de wensen van vele Hillegommers. Om te bewijzen dat het ook anders en beter kan. Voor u!! Geeft u ons die kans? Wij zijn er klaar voor!! Met vriendelijke groeten Hoogachtend, Anita van Vliet Lijsttrekker GroenLinks Hillegom Nieuw beleid voor een beter milieu Stimuleren van het gebruik van groene stroom Waar mogelijk in de gemeente, plaatsen van windmolens. De aanschaf en het gebruik van zonnepanelen en andere alternatieve energieleveranciers te stimuleren. In overleg met grote energieleveranciers moeten we bewerkstelligen dat inwoners minder hoeven te betalen voor het terugleveren van energie. Instellen van een Duurzaamheidslening waardoor eigenaren van woningen financieel ondersteund worden wanneer ze die duurzamer willen maken. Het terugdringen van landbouwgif in de bollensector Samen met deskundige en verantwoordelijke instanties agrariërs bewegen alleen milieuvriendelijke en biologisch verantwoorde bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het beleid van afkoppelen (afvoer van hemelwater via open water) wordt versneld ingevoerd. Invoeren van een stimuleringsprogramma om tuinen van bewoners die verhard zijn met bijvoorbeeld tegels om te zetten in onverharde tuinen.

2 2 Krachtiger stelling nemen tegen toename van geluidshinder van vertrekkende en landende vliegtuigen. Gescheiden afvalinzameling verbeteren en verbreden. Ondergrondse afvalcontainers aanleggen Huis aan huis ophalen van papier en kleding Strenger handhavingsbeleid op het verspreiden van zwerfafval en de hondenpoepvervuiling. Aanvragen voor reclame uitingen aan gevels lantaarnpalen etc uiterst terughoudend beoordelen. Bij de diverse bouwprojecten de eis stellen om alleen met milieuvriendelijk materialen te werken. De jeugd heeft de toekomst, goed onderwijs en kinderopvang zijn van het grootste belang Meer scholen moeten zogenaamde brede scholen worden. Op alle scholen moeten weer vakleerkrachten voor gymnastiek, sport, muziek en creatieve vakken ingezet worden. De aanstelling van een conciërge op elke school verbetert de veiligheid, sociale controle en hygiëne op scholen. Scholen moeten opnieuw schoolzwemmen invoeren. Voedingsleer moet aandacht krijgen binnen het lespakket. Met de politie Hollands Midden/Veilig Verkeer kan een lespakket met verkeers en veiligheidslessen worden samengesteld; met de EHBO organisatie lessen in levensreddende handelingen Alle kinderdagverblijven moeten beschikken over een binnenspeelruimte en buitenruimte met gras, water en zand. Op peuterspeelzalen en in kinderdagverblijven is het belangrijk dat er gekwalificeerde leid(st)ers voor de groepen staan om Vroeg en Voorschoolse educatie in het Nederlands te geven. De gemeente kan een helpende hand bieden in het gezamenlijk inkopen van scholing voor de leid(st)ers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Wij willen lokale leerplichthandhaving en geen Regionaal Bureau Leerplicht. We zijn voorstander van de plaatselijke vestiging van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Iedereen blij in een Veilige en Leefbare woonomgeving. Er moeten meer BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaren) komen. Hillegom moet weer een zelfstandige vestiging van de politie krijgen. Voor de balie van dit kantoor kan de gemeente een ambtenaar beschikbaar stellen of vrijwilligers van de politie ingezet worden. De jeugdcriminaliteit kan aangepakt worden door alle diensten die iets met jongeren of veiligheid te maken hebben met elkaar samen te laten werken. Het vrijwilligersbeleid van de Brandweer Hillegom moet worden versterkt. De jeugdleden van de brandweer moeten gestimuleerd worden door te stromen naar de brandweer. Uitbreiding en renovatie van de brandweerkazerne, zodat deze weer aan alle eisen voldoet. De smeerolie in de samenleving, Zorg en Sociale Samenhang zijn voor GroenLinks heel belangrijk. De WMO adviesraad moet gekwalificeerd adviesrecht krijgen. Ditzelfde geldt voor het Seniorenplatform en belangenorganisaties van gehandicapten GroenLinks vindt dat er zo spoedig mogelijk in Hillegom een eigen dokterspost moet komen. Dit kan al snel in het gezondheidscentrum. Voor vele inwoners, en met name ouderen(organisaties) is zo n goed bereikbaar medisch steunpunt feitelijk een noodzaak. De huisraad van uitgezette mensen moet door de gemeente worden opgeslagen. In de wintermaanden zouden mensen niet afgesloten mogen worden van gas, water en licht of uit huis gezet worden. Mensen die niet lezen of schrijven moeten door de gemeente geholpen worden om de drempelvrees te overwinnen voor het volgen van lessen lezen en schrijven. Ter verbetering van de integratie zouden fietslessen opgenomen moeten worden in het inburgerings- en participatieprogramma. Het bedrag van welzijnssubsidies moet omhoog om het verenigingsleven te stimuleren.

3 Er moet een dierenambtenaar komen die klachten over dierenmishandeling, slechte opvang van dieren et cetera afhandelt en dierenbeleid ontwikkelt. Dieren moeten worden ontzien bij het maken van bouwplannen. 3 Respectvol groenbeleid Het kappen van bomen moet weer volledig vergunningsplichtig worden. Zieke bomen moeten voordat een kapvergunning wordt verleend worden onderzocht of de boom beter kan worden gered door middel van goed gespecialiseerd onderhoud. Voor iedere gekapte boom of groen dat bebouwd wordt moet binnen de gemeente gelijke compensatie gevonden worden of een nieuwe boom geplant worden. Een Gemeentelijk Bomenfonds moet worden gecreëerd om meer bomen te kunnen planten. In het beplantingsbeleid moet meer diversiteit van het groen worden opgenomen. Bij de inrichting van wijken en groengebieden worden nestelvoorzieningen aangelegd voor in het wild levende dieren, zoals vlinderstruiken, heggen, en dakpannen voor broedvogels. Alle veenweidegebieden, de Elsbroekerpolder, de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder moeten een permanente, beschermde groenstatus krijgen. Dit moet in de diverse structuurvisies opgenomen worden. In de landschappelijk unieke veenweidegebieden mag geen enkele bebouwing, infrastructurele en recreatieve voorziening meer toegestaan mogen worden. De Ecologische hoofdverbindingen zijn belangrijk en moeten beschermd worden. Open water moet worden voorzien van natuurlijke oevers waar planten ongehinderd kunnen groeien en waar niet wordt gemaaid. Langs de oevers moet riet worden geplant. In wijken moet meer groen komen door toevoeging van groene daken, groene gevels en bomen. Bij de inrichting van de openbare ruimte krijgen bomen leeftijdbestendige groeiplaatsen en wordt geïnvesteerd in grote, toekomstbestendige bomen door het bij het planten van bomen al voldoende ruimte te bieden voor worteling en groei. Betere verdeling van schaars goed, Wonen en Ruimte Groeien naar inwoners is onwenselijk. GroenLinks wil een beter en socialer woning(bouw) beleid voor haar inwoners. De gemeente Hillegom moet projectontwikkelaars verplichten bij ontwikkeling van alle nieuwe bouwplannen tot 50% sociale woningbouw (huur en koop). Is die partij daartoe niet bereid dan gaat de deal niet door. Bij nieuwbouwprojecten moet de maximale bouwhoogte gesteld worden op 4 verdiepingen hoog. Alle nieuwbouwwoningen zijn vanaf 2015 energieneutraal. De gemeente moet bij nieuwbouwplannen vooral overeenkomsten sluiten met ontwikkelaars die zogenaamde Tympaanwoningen (goedkope startersunits) kunnen realiseren. Nieuwbouwwoningen moeten generatieproof opgeleverd worden. Bij starterprojecten moet de gemeente haar inwoners voorrang geven in de lotingprocedure. Er moeten ook rugzakwoningen gebouwd worden. De instrumenten starterleningen en maatschappelijk gebonden eigendom moeten meer worden ingezet om jonge starters financieel de mogelijkheid te bieden in Hillegom een woning te kopen. GroenLinks is tegenstander van bebouwing van bollengrond en kostbaar veenweidegebied. Het 2650 km2 oppervlakte aan bollengrond in de regio moet gehandhaafd blijven. Het omspuiten van veenweidegebied om door bebouwing verloren gegaan bollenareaal te compenseren moet met kracht worden tegengegaan. De Zanderijgebieden moeten open blijven. Verdere verrommeling van het gebied tussen spoor en vaart, de polders aan de noordoostkant van Hillegom en tussen Stationsweg en Pastoorslaan moet worden tegengegaan. GroenLinks pleit voor het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden tot goedkope woonunits. Het woonruimteverdeelsysteem woonzicht moet worden afgeschaft. Als dit niet in regioverband te realiseren valt zou Hillegom zich hieruit moeten terugtrekken en een zelfstandig woonruimteverdeelsysteem gaan ontwikkelen. In een woonruimteverdeelsysteem moet de doorstroming op de woningmarkt worden bevorderd en zijn er voor iedereen gelijke kansen op een goede passende en geschikte woning. GroenLinks blijft voorstander van uitplaatsing van Draka Interfoam.

4 Werken en Economie, olie in de gemeentemachine Nieuwe bedrijven moeten zich bij voorkeur vestigen in leegstaande gebouw, in voormalige bollenbedrijven of op de huidige, bestaande bedrijfsterreinen. Nieuw te vestigen bedrijven moeten voldoen aan de hoogste milieueisen. GroenLinks wil alleen lid blijven van de GOM als het inzet op het open houden van het gebied en afzien van uitbreiding van bedrijfsruimten in het bollengebied. Het winkelaanbod moet diverser. De uren van de bedrijfscontactfunctionaris moeten worden uitgebreid om in kunnen zetten op een versterking en uitbreiding van de plaatselijke middenstand. Het toerisme moet worden gestimuleerd, dit kan door diverse recreatieve routes te versterken. De verblijfsmogelijkheden voor toeristen moeten worden uitgebreid. Dit kan door stimuleren van Couch-surfen en het inrichten van een stuk grond tot (natuur) camping. Er kan een kortingspas ingevoerd worden voor toeristische attracties in Hillegom en omgeving. De Stichting Hillegom Promotie zou alleen op basis van een zorgvuldig uitgewerkt programma en een bijbehorende begroting subsidie moeten krijgen. Ook zou nauwe samenwerking met andere verenigingen verplicht moeten worden en bij georganiseerde evenementen zou het resultaat gemeten moeten worden. Snel aanvangen met bouwplannen als op het Ringvaartterrein en de aanpassing van de N208 zorgen voor een investering in de plaatselijke economie, maar ook in duurzaamheid, omdat natuurlijk gewerkt zou moeten worden met zoveel mogelijk duurzame producten. De economische crisis pakken we aan door groene banen te creëren. Denk hierbij aan het isoleren van bestaande woningen, een warmtenet aanleggen en windmolens bouwen. Zonder goede mobiliteit staat alles stil Het college van Hillegom moet met kracht lobbyen voor een aantakking op de Zuidtangent. Vrachtverkeer moet als het aan GroenLinks ligt uit het centrum worden geweerd. De gemeente moet met de IRH een zogenaamde aanleveringstijd afspreken. Het centrum van Hillegom moet buiten de levertijden afgesloten worden voor (vracht) auto s. Dit voorkomt onnodig verkeer in het centrum en helpt winkelinbraken te voorkomen. GroenLinks streeft naar uitplaatsing van vervoersbedrijven naar een voor hen gunstiger, bijv. langs de A4. Een bewaakte fietsenstalling in het dorp zou mensen stimuleren op de fiets naar het centrum te komen. Bij de stalling kan een fietsverhuurpunt komen Voor de bewaking kan gebruik worden gemaakt van de inzet van mensen via de Maregroep. Er moet meer aandacht zijn voor veilige fiets/schoolroutes. Hillegom moet om autogebruik tegen te gaan deelnemen aan de landelijke autovrije zondag. Een strengere handhaving in 30 of 50 km gebieden is noodzakelijk omdat juist in deze zones de zwakkere verkeersdeelnemers gebruik van het wegdek. Zij moeten te allen tijde extra beschermd worden tegen het (vracht)autoverkeer. Alles en iedereen in beweging, belangrijk en leuk De sportpas moet (her) ingevoerd worden voor jong en oud, bedoeld om ruim kennis te kunnen maken met verschillende sporten. GroenLinks is voorstander van het behoud van sportpark Zanderij. Aanleg van een andere accommodatie zou kapitaalsvernietiging zijn. Voetbalvereniging Sizo hoeft van GroenLinks niet te verhuizen als men dat niet zelf wil. Voor GroenLinks is gedwongen fusie van verenigingen onwenselijk, het moet een eigen keuze van de clubs zijn. Om het gebruik van de sportvelden te verbeteren moet een rooster komt ingevoerd vergelijkbaar met de sporthal. Hillegom moet meer doen om openluchtrecreatie mogelijk te maken. Wandel- fiets- step skate- kano- en andere toeristische routes moeten het hele jaar door toegankelijk zijn en (beter) bewegwijzerd worden. 4

5 Kunst en Cultuur als bindweefsel in de gemeente De Jozefkerk zou een uitstekende locatie zijn voor een eigen Cultureel Centrum. Hier kunnen optredens en uitvoeringen gegeven worden en door de week ook als oefenruimte dienst doen. GroenLinks zal zich verzetten tegen de sloop van kerk en bijbehorende pastorie. Hillegom zou Kunst in de Polder een plek moeten aanbieden om het aanbod op gebied van kunst op een niveau te brengen dat past bij ons dorp. Kunstwerken tentoonstellen in etalages van leegstaande winkelpanden verlevendigt het straatbeeld. Het volgen van muzieklessen of andere vormen van culturele educatie moet worden gestimuleerd. Aanbieders van deze lessen moeten een soort proefabonnement in voeren. Hillegom moet haar eigen cultureel erfgoed bewaken en bewaren. Slopen in historisch gebied betekent verlies van karakteristieke dorpsgezichten, dit moet worden tegengegaan. GroenLinks wenst geen hoogbouw in Patrimonium. Verloedering en verval van monumentale panden wordt tegengegaan door stimuleren tot herstel en onderhoud. Historische bollenschuren kunnen heel goed onderdeel vormen van nieuwe bouwplannen. Waar nieuwbouw gerealiseerd wordt tussen bestaande bebouwing moet beter worden ingezet op de passendheid van de nieuwe gebouwen in de omgeving. De adviezen van de welstandscommissie moeten een zwaarder wegend karakter krijgen. Hillegom moet meer kunstwerken plaatsen. De inwoners zouden bij de besluitvorming betrokken kunnen worden middels een burgerkunstpanel. Vinden we de schatkist van Hillegom? GroeunLinks wenst een evenwichtige verdeling van de NUON gelden over een aantal jaren zodat het wegvallen van de ca. 1 miljoen aan dividend van de energiemaatschappij wordt gecompenseerd. De NUONgelden moeten aan alle Hillegomse inwoners ten goede komen. Wij zijn voorstander van een fonds waar de NUONgelden worden geparkeerd, en rente opleveren. GroenLinks wil de belastingverhoging beperken tot de inflatiecorrectie wat de zaken betreft die geen invloed hebben op het milieu. De legestarieven voor zaken die een negatieve invloed hebben op het milieu, als overlast door hondenpoep, het kappen van bomen en het parkeren van vrachtwagens willen we verhogen. Door hogere legesinkomsten kunnen we bijv. extra invalidenparkeerplaatsen, het plaatsen van meer hondenpoepbakken, het voor inwoners kosteloos beschikbaar maken van raadsstukken en het aanstellen van meer boa s dekken. Grote projecten moeten eerst door de Rekenkamer zijn doorberekend en goed bevonden voordat ze aan de raad te worden voorgelegd. Dat beperkt het risico van budgetoverschrijdingen. Gemeentelijke taken mogen alleen uitbesteed worden als dat goedkoper is, betere service garandeert en er absoluut geen andere mogelijkheid bestaat. De inhuur van dure, externe bureaus moet worden beperkt tot keren dat vast staat dat het niet goedkoper kan worden uitgevoerd of anders ingevuld kan worden. Jaarlijks moet beter worden gecontroleerd of subsidie is uitgegeven aan het doel waar het bedoeld was. Wat GroenLinks betreft treden we als gemeente Hillegom terug uit Holland Rijnland. Door het opzeggen van de samenwerking kunnen we veel geld overhouden (meer dan euro per jaar). De brandweer moet bij herhaald vals alarm de veroorzaker ervan de rekening kunnen sturen. 5

6 Van Luisteren en Leren naar Laat Groen niet Links liggen De gemeenteraad moet de zeggenschap terugkrijgen over alle kaders en beleidsstukken. De gemeenteraad moet naast het gebruikelijke spreekrecht voor het publiek een maandelijks inloopspreekuur invoeren voor de inwoners. Samenwerken tussen Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is oke, maar fusie Nee! De communicatie van de gemeente met haar inwoners moet sterk verbeteren en geen éénrichtingsverkeer zijn. Ingediende zienswijzen moeten serieus genomen worden en bij afwijzing beter beargumenteerd worden gecommuniceerd met de indiener. Bij informatie of inspraakavonden moet alle informatie die beschikbaar ter inzage worden gelegd en waar nodig worden uitgelegd. Bij de vorming van het nieuwe college streven we naar een evenredige man/vrouwverdeling in het college. Na de verkiezingen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de grootste fractie het overleg te starten voor de vorming van een nieuw college en beginnen de onderhandelingen over een programma. Hoewel we veel onderwerpen hebben benoemd kunnen we ons voorstellen dat u er wellicht nog een belangrijk item in mist of ergens een vraag over heeft. Mocht u benieuwd zijn naar onze mening? We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze fractie. Stuur hiervoor een mail aan: of bel naar een van de fractieleden: Bas de Groot, tel: of Anita van Vliet, tel: Ten slotte roepen we u allen op om vooral gebruik te maken van uw democratisch recht. Ga stemmen op 3 maart Onze kandidatenlijst ziet er als volgt uit. 1. Anita van Vliet 2. Bas de Groot 3. William Daalderop 4. Marian Claasen - Zeeman 5. Maria Huibers 6. Willy van der Veldt 7. Dennis Brouwer 8. Jan Kamerbeek 9. Willem Schniedewind 6 Anita Bas William Marian Maria Willy Dennis Jan Willem GroenLinks: POLITIEK MET PASSIE

Laat Groen niet Links liggen!!

Laat Groen niet Links liggen!! 1 Laat Groen niet Links liggen!! Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad periode 2010 2014 GroenLinks Hillegom Hillegom, februari 2010. Beste kiezers, Over niet al te lange tijd mag u weer van uw democratische

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad V E R K I EZ I N G S P R O G R A M M A Partij voor Ouderen en Veiligheid Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren. Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Bouwen aan de Hoofdgroenstructuur Amsterdam, 11 april 2012 Partij voor de Dieren (fractie Amsterdam) Amsterdam, april 2012 Inleiding Amsterdam is een stad

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Resultaten Brainstormen en Clusteren

Resultaten Brainstormen en Clusteren Pagina: 1 Resultaten Brainstormen en Clusteren Item 1: Waarover maak je je zorgen als je denkt aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge? Item-Informatie: Waarover maak je je zorgen

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN

BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN BESTEMMINGSPLAN BRINK EN ORDEN De gemeente Apeldoorn werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Brink en Orden. Tegelijkertijd maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In deze brochure

Nadere informatie

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014

VERKIEZINGSDEBAT. Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid. www.sbnoordduinen.nl. 6 maart 2014 VERKIEZINGSDEBAT Stichting Belangenbehartiging Noordduinen Wijkvereniging De Zuid www.sbnoordduinen.nl 6 maart 2014 PROGRAMMA 20.00 uur Opening door Johan van der Plas. Deelnemers stellen zichzelf voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO

SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO SAMENVATTING VISIE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TONSELSE VELD 2014 GEMEENTE ERMELO 20 oktober 2015 SAMENVATTING 1 WAAROM DE BEWONERSGROEP TONSELSE VELD ER IS De Bewonersgroep Tonselse

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel

Realisatie kleedgebouw RKDVC. Collegevoorstel Raad Onderwerp: Realisatie kleedgebouw RKDVC V200900285 Collegevoorstel Inleiding: Er zijn al jaren capaciteitsproblemen op het voetbalcomplex van RKDVC. Op 22 mei 2007 heeft de gemeenteraad een krediet

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff Steller: J.

Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff Steller: J. Voorstel tot het al of niet aanwijzen van gemeentelijk beschermde dorpsgezichten. Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

gemeente Mijn bezwaren tegen het ontwerp bestemmingplan Tiel Zuid, onderdeel rondweg zijn:

gemeente Mijn bezwaren tegen het ontwerp bestemmingplan Tiel Zuid, onderdeel rondweg zijn: De heer M. Mulder Stekelbaars 12 4007 NB T1EL gemeente '13.009197 Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tiel T.a.v. afdeling Stadsontwikkeling Postbus 6325 4000 HH TIEL Tiel, 1 september

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Groener bouwen. groener leven

Groener bouwen. groener leven Groener bouwen groener leven ontspannen in een gezonde buitenruimte daktuinen en gevelbegroening waterbuffering onderscheidend vermogen waarde toevoegen Groener bouwen betekent het inrichten van de buitenruimte

Nadere informatie

Een unieke B&B in een uniek dorp. Annerveenschekanaal. Idee gebruik sportveld AVK 12-0012

Een unieke B&B in een uniek dorp. Annerveenschekanaal. Idee gebruik sportveld AVK 12-0012 Idee gebruik sportveld AVK Annerveenschekanaal Situatie Omgeving Hermes AVK was de voetbalvereniging in Annerveenschekanaal. Opgericht in 1967 ging de club in 2010 ter ziele. Sindsdien staat het clubgebouw

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving

Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Een mooie tuin draagt bij aan een fijne woonomgeving Regels en richtlijnen tuinonderhoud 2 Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt voor een groot deel ook bepaald

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Terugblikken en vooruit kijken

Nieuwsbrief. Terugblikken en vooruit kijken Nieuwsbrief Informatie: Wim Jaspers Hans van Tulden november 2013 N O V E M B E R 2 0 1 3 Marco Stolwijk Frans Venmans Secretariaat Lijst S-H: Maike Koppens Ploegstraat 55A Someren-Heide In dit nummer:

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014 EN (TOELICHTING OP) BEGROTING 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 EN (TOELICHTING OP) BEGROTING 2014 Delftse Natuurwacht Linnauespad 3 2616 LT Delft email: vragen@natuurwacht.nl internet: www.natuurwacht.nl ACTIVITEITENPLAN 2014 EN (TOELICHTING OP) BEGROTING 2014 1 Inleiding Ook in 2014 wil de Delftse

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015.

Openbare ruimte. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. September 2015. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Openbare ruimte September 2015 De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe visie op de openbare ruimte.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het Evenementenbeleid gemeente Lingewaard 1. Samenvatting In Lingewaard worden veel grote en kleine evenementen georganiseerd.

Nadere informatie

Ten slotte: Vergeet vooral niet van uw democratisch recht gebruik te maken en ga stemmen op 3 maart a.s.!!

Ten slotte: Vergeet vooral niet van uw democratisch recht gebruik te maken en ga stemmen op 3 maart a.s.!! Nieuwsbrief afd. Hillegom / Lisse 1 Jaargang 5, nr 16, februari 2010 Voor u ligt de vijftiende nieuwsbrief van de afdeling Hillegom / Lisse van GroenLinks. In deze nieuwsbrief zullen we: - Nog even een

Nadere informatie

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN Privé: Kantoor&Atelier&Studio: van der Helstpark 43 Paulus Potterlaan 24a 1399 GH Muiderberg 1399 XB Muiderberg telefoon : 0294-26 14 55 1 email : w.hofman17@upc.nl whofman2@gmail.com wiebehofman@muidermuizenfortmuseum.nl

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Parkeren op eigen terrein

Parkeren op eigen terrein Parkeren op eigen terrein Het Noordwestelijk Villagebied is een bijzonder deel van Hilversum. Een combinatie van historische villaparken en wijken, met een uitgesproken groen karakter. Niet voor niets

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagpaleis Ukkepuk (KDV) Louise de Colignylaan 9 3136NL VLAARDINGEN Registratienummer 841690650

Inspectierapport Kinderdagpaleis Ukkepuk (KDV) Louise de Colignylaan 9 3136NL VLAARDINGEN Registratienummer 841690650 Inspectierapport Kinderdagpaleis Ukkepuk (KDV) Louise de Colignylaan 9 3136NL VLAARDINGEN Registratienummer 841690650 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Vlaardingen Datum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie