3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber Missie en statutaire doelstelling Ontwikkelingen in Financiële ontwikkelingen Financiën Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens 3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring Aanvullende gegevens en specifiacties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 28 2 van 30

3 1. ALGEMEEN 1.1 BESTUURLIJKE SAMENSTELLING EN STICHTINGSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2014 Raad van Toezicht Drs. B.J.M. Verwaaijen Mevr.drs. M.A.L. van Beuningen Drs. H.H.J. Bol Mr. J.P. van Dijken Prof.dr. R.A.H. van der Meer Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans Voorzitter Bestuur Mr. B.J.M. Peters tot 1 maart 2015 Drs. R.P.J. van Disseldorp vanaf 1 maart 2015 Team Fondsenwerving UMC Utrecht Mw. drs. C.M. Vonk-Dorenbos, directeur fondsenwerving Drs. M. Houterman, senior projectleider, Vrienden UMC Utrecht Mw. S.T. Olde Kalter, senior projectleider, Vrienden WKZ Mw. S.M. Hosmar, projectmedewerker Dhr. B. Peulers, MA, communicatiemedewerker Mw. P. Schaap, medewerker klant/projectadministratie Mw. J. De Boer-Guldenmond, secretaresse / administratief medewerker Financiële administratie UMC Utrecht A.H. Wassink, hoofd Administratie Derden L. Boven, medewerker Administratie Derden Vestigingsplaats Utrecht Internet / Accountant Ernst & Young Accountants LLP Kamer van Koophandel Utrecht Inschrijvingsnummer van 30

4 1.2 MISSIE EN STATUTAIRE DOELSTELLING Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek in de krachtens wetsduiding rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), gevestigd te Utrecht; b het (financieel ) ondersteunen en bevorderen van; - zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten behoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek); - patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen verblijf); - projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek door en voor studenten c d e casu quo assistenten/onderzoekers in opleiding; - de behandeling en verpleging van zieke kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, deel uitmakend van het UMC Utrecht en het ondersteunen van het verrichten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied; het werven van sponsorgelden voor zaken die voor het UMC Utrecht als extra comptabel zijn aan te merken alsmede het doelmatig beheren van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en dergelijke; het organiseren van symposia en conferenties; het participeren in projecten waarvan de netto-opbrengsten ten goede komen aan wetenschappelijke projecten in het UMC Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van beleggingen en investeringen. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij de financiering vanuit het regulier budget van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN 2014 Stichting Vrienden UMC Utrecht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en werft voor twee doelen/merkennamen: Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (kinderen) Vrienden UMC Utrecht (volwassenen) Doel is meer onderzoek en vernieuwingen binnen het UMC Utrecht te realiseren en de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor waardevolle projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit van: wetenschappelijk onderzoek (1), zorginnovatie (2), patiëntenwelzijn (3) en onderwijs (4). 4 van 30

5 Waarom bestaan wij? Ook in de toekomst zal het UMC Utrecht de zorguitdagingen slechts voor een deel zelf kunnen bekostigen. De vergrijzing zal zorgen voor gemiddeld hogere zorgkosten per persoon. Daarnaast beperken opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid de mogelijkheden. Samen met betrokken relaties en donateurs wordt gezorgd voor méér. Méér geld en aandacht om te kunnen (blijven) uitblinken als kennis- en zorginstelling op nationaal en internationaal niveau. Want dat kan betekenisvol zijn voor ons allemaal. Nu, en in de toekomst. Vrienden UMC Utrecht (voor volwassenen) werkt vanuit het motto Delen zorgt voor meer! Vrienden WKZ (voor kinderen) hanteert Helpen beter maken als motto. Vrienden UMC Utrecht en Vrienden WKZ legt de verbinding tussen patiënten, onderzoekers en zorgverleners in het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Werving In 2014 is 1,8 miljoen geworven via Vrienden UMC Utrecht en 1,1 miljoen via Vrienden WKZ. Totale inkomsten uit fondswerving bedragen 2,9 miloen euro (groei 2,3% t.o.v. 2013). Hiervoor zijn relaties aangegaan met vermogens- en familiefondsen, particulieren, bedrijven en serviceclubs. Vrienden UMC Utrecht Uit de schaduw treden was het motto in Om zo zichtbaarheid van het goede doel in het ziekenhuis en in de regio te vergroten: leuk, ludiek, laagdrempelig. Daarom is een Vrienden UMC Utrecht promotievideo ontwikkeld (in natura gesponsord door Lukkien). In het ziekenhuis is eveneens gewerkt aan de zichtbaarheid via de Ik geef om campagne op centrale plekken waar patiënten, bezoekers en medewerkers komen. In de regio Utrecht zijn mailingen verstuurd ten behoeve van onderzoek naar knie-artrose en borstkanker, de focusprojecten van 2014 (respons 1,0%). Het aantal donateurs is daardoor gegroeid naar ruim 700 (eenmalige & vaste donateurs). Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor een extern opiniepanel. Dit Vrienden UMC Utrecht panel heeft eind 2014 vorm gekregen. Diverse acties derden heeft circa opgebracht en de werving onder fondsen en stichtingen 1,5 miljoen. Dit jaar zijn geen inkomsten uit nalatenschappen en nieuwe lijfrenteschenkingen ontvangen. Iedere twee jaar wordt de Catharijneconferentie georganiseerd. In 2014 vond de dertiende editie plaats met het thema Into the Future. De conferentie werd door de gasten met een cijfer 8,5 gewaardeerd. De conferentie brengt kennis binnen het UMC Utrecht naar buiten. Op de conferentie is de Catharijneprijs (t.w.v ) uitgereikt aan prof.dr. Willem Mali, hoogleraar Radiologie. De planning voor de opening van het gastenverblijf voor oncologische patiënten is uitgesteld van eind 2014 naar juli De geworven gelden in 2013 zijn behouden gebleven voor dit project. 5 van 30

6 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis Na het lustrumjaar van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 2013 (125 jarig bestaan) was de doelstelling voor 2014 om de positieve energie en zichtbaarheid te continueren, hetgeen tot groei in donateurs en inkomsten voor het nieuwe focusproject (kinderhartonderzoek) zou leiden. De positieve energie en zichtbaarheid is voortgezet, en heeft tot gelijke inkomsten geleid. Een knappe prestatie vanwege het ontbreken van een lustrumjaar en campagne. Het nieuwe project kinderhartonderzoek kost meer tijd om voor te werven (onder zowel vermogensfondsen als particulieren) dan het kinder-intensive-care project van het lustrumjaar. Zonder de vele lustrumactiviteiten is er een vergelijkbaar resultaat neergezet als in 2013; 1,1 miljoen euro. In 2014 is een Vrienden WKZ promotiefilm gemaakt in samenwerking met de nieuwe ambassadeur Barry Atsma (de film is in natura gesponsord door Lukkien). De groep vaste donateurs is gegroeid met 17% en via een wervende direct mail actie in het najaar is een stimulans gegeven aan het aantal nieuwe (eenmalige) donateurs. Via tientallen acties derden is opgehaald. Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor deelname aan een extern opiniepanel. Eind 2014 heeft dit Vrienden WKZ klantenpanel vorm gekregen. 6 van 30

7 1.4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen over de Samenvatting resultaten 2010 t/m Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal tbv fondsenwerving Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Beheer en administratie Som der lasten Resultaat Kostenperc. eigen fondswerving 2,24% 0,63% 0,25% 0,40% -0,12% Kostenperc. beheer en admin. 0,64% 0,47% 0,18% 0,43% 1,27% Inkomsten fondsenwerving per doel Vrienden WKZ Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden UMC Totaal baten fondsenwerving van 30

8 Beleggingsresultaat Dividend Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen Beleggingsresultaat Kosten beleggingen en bank Netto beleggingsresultaat FINANCIËN 2014 In 2014 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving , in 2013 was dit Aan projecten is in toegezegd. In 2013 bedroeg de toezegging De hoge toezeggingen in 2013 werden voor 1,5 miljoen veroorzaakt door het project "Neurooncologsich hersentumor research" In 2014 is een bedrag van ontvangen voor een project. Dit project zal echter direct bij het UMC Utrecht worden ondergebracht. In de jaarrekening is genoemd bedrag opgenomen onder "terug te betalen subsidie". Bij één van de lijfrentes is eind december een termijnbetaling van vervallen zonder dat er geld is ontvangen. In totaal moet op deze lijfrente nog worden ontvangen. Betrokkene heeft aangegeven het bedrag te verlagen tot De stichting heeft aangegeven dit niet te willen gezien de aangegane verplichtingen. Op basis van juridisch advies lijkt de stichting juridisch in haar gelijk te staan. De stichting is, wanneer nodig, bereid juridische stappen te ondernemen om het resterende geld binnen te krijgen. In 2014 is een voorziening van opgenomen voor de verwachte oninbaarheid van de vorderingen en overlopende activa. In 2013 was dit 0 (nul) Nieuw dit jaar is dat de marketing en communicatiekosten voor werving betaald zijn door de stichting (promotiefolders en direct mail actie). Het beleggingsresultaat, inclusief rentebaten op de liquide middelen, bedroeg in positief. In 2013 was dit een resultaat van is hiermee ten opzichte van 2013 een goed beleggingsjaar geweest. Er wordt onderzocht om de effectenportefeuille onder te brengen bij een externe fondsenwerver en te laten beheren conform de afspraken die het WKZ Fonds heeft gemaakt voor het beheer van haar vermogen. Deze afspraken bevatten o.a. zaken als maatschappelijk verantwoord beleggen. In totaal is het financiële jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van In 2013 was dit een negatief resultaat van vooral ten gevolge van de toezegging van 1,5 miljoen aan het project "Neuro-oncologisch hersentumor research". Eind 2014 bedroegen de reserves en fondsen ( ). De reserve nog toe te wijzen aan projecten nam af van in 2013 tot in van 30

9 2. Jaarrekening 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Pagina nummer Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves en fondsen Reserves Algemene reserve Reserve nog toe te wijzen aan projecten Kortlopende schulden Projecten Overige kortlopende schulden Totaal passiva van 30

10 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Baten Pagina nummer Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen en bank Beheer en Administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat van 30

11 2.3 KASSTROOMOVERZICHT pag. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Niet gerealiseerd resultaat effecten Overige mutaties effecten Veranderingen werkkapitaal - Vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden - Crediteuren + overlopende passiva Projecten Mutatie geldmiddelen Samenstelling geldmiddelen: Liquide middelen per 31 december Liquide middelen per 1 januari Balansmutatie geldmiddelen van 30

12 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met richtlijn C1 Kleine organisaties -zonder- winststreven zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op historische kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. De organisatie kent twee merken te weten: - Vrienden WKZ - Vrienden UMC Utrecht Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Effecten De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 12 van 30

13 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Rentebaten en rentelasten wordt tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost. Opbrengsten en kosten Opbrengsten worden geboekt op het moment dat deze ontvangen worden. Opbrengsten uit fondsenwerving waaraan geen bestemming is meegegeven worden door middel van de resultaatverdeling verwerkt onder de reserve nog toe te wijzen aan projecten. Kosten besteed aan doestellingen worden verantwoord indien een gift wordt ontvangen waaraan een bestemming is meegegeven of indien de stichting een verplichting is aangegaan door middel van een getekend contract. Giften en legaten Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten uit lijfrenten worden genomen op moment van opmaak van de akte. 13 van 30

14 2.5 TOELICHTING BALANS Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te ontvangen dividendbelasting R.C. Elisabeth von Freyburg Stichting R.C. S. Bueninck Stichting Voorziening oninbaar RC Stichtingen Te onvangen rente Lening UMC Utrecht Overige vorderingen De overige vorderingen bestaan voor uit nog te ontvangen termijnen van verschillende lijfrentes. Eind 2013 was dit De lening verstrekt aan het UMC Utrecht is voor onbepaalde tijd aangegaan en kent aan het eind van ieder kwartaal een opzeggingstermijn van 1 maand. Over de geldlening wordt een rente gerekend van EURIBOR 3 maanden + 75 basispunten. Effecten Beleggingsfondsen Obligatiefondsen Voor een uitsplitsing van de effecten wordt verwezen naar de effectenstaat opgenomen onder de aanvullende gegevens en specificaties. (bijlage 4.1) Liquide middelen Banken Spaarrekeningen De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de stichting. 14 van 30

15 Reserves en Fondsen Stand Resultaat Stand Reserves Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal reserves van 30

16 Kortlopende schulden Projecten Vrienden WKZ Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie en vrijval Stand 31 december Vrienden UMC Utrecht Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie Stand 31 december Speerpunt Child Health Stand 1 januari Toevoegingen 0 0 Facturatie Stand 31 december In de bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen aan de projecten van respectievelijk Vrienden WKZ en Vrienden UMC Utrecht. Overige kortlopende schulden Crediteuren Terug te betalen subsidie Te ontvangen facturen Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verplichtingen per balansdatum Geen. 16 van 30

17 2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Fondsenwerving Vrienden WKZ Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Overige financiers Vrienden UMC Utrecht Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Nalatenschappen Overige financiers De Vrienden WKZ heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 74%), Alle acties derden zorgen voor 17% van de inkomsten (2013: 17%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen. De Vrienden UMC Utrecht heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 89%) 12% van overige financiers (2013: 5%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen ontvangen. Vrienden WKZ heeft vele schenkingen in natura ontvangen. Speelgoed en dergelijke gaan niet meer via Fondsenwerving maar rechtststreeks via de Padagogische Zorg. Daarnaast hebben de Vrienden WKZ en de Vrienden UMC Utrecht in natura ontvangen van: - Zuidam Uithof Drukkerijen voor het leveren van drukwerk - Lukkien voor het maken van een promotievideo en -film 17 van 30

18 Beleggingsresultaat Dividend Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen en vorderingen In bijlage 4.1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het resultaat beleggingen. Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht van 30

19 In bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de bestedingen aan de Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten beleggingen en bank Kosten beheer en administratie Accountants- en advieskosten Catharijne Prijs Kantoorkosten Dotatie voorziening oninbaar r/c stichtingen Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden in dienst (2013: 0). Overige informatie De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratie ten behoeve van de stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door het UMC Utrecht. 19 van 30

20 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Bestemming van het resultaat Resultaatbestemming 2014 Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening van 30

21 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. De jaarrekening is opgemaakt op Utrecht, Utrecht, Bestuur Raad van Toezicht w.g. Drs. R.P.J. van Disseldorp w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen w.g. Mw.drs. M.A.L. van Beuningen w.g. Drs. H.H.J. Bol w.g Mr. J.P. van Dijken w.g. Prof.dr. R.A.H. van der Meer w.g. Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans 21 van 30

22 3.4 Accountantsverklaring 22 van 30

23 23 van 30

24 4. Aanvullende gegevens en specificaties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 24 van 30

25 4.1 Effectenstaat per 31 december 2014 Beleggingsfondsen Aantal / Aantal / Koers Balans Aankoop Balans Dividend Koers Ongerealiseerd Gerealiseerd nominaal nominaal tegen de Verkoop tegen de over winst/ resultaat resultaat koers op koers op transactie verlies BNP Paris Gbl High Income Fd , BNP Paribas Gbl Property Sec Fd , A BNP Pb/Obam , Robeco , Totaal Beleggingsfondsen Obligatiefondsen BNP Paribas Euro Obligatie , Parworld-Track EM GOV-BD , Triodos Groenfonds , A BNP/Bond Eur Plus , BNP PB LI Bond Europe PL , Rorento , Totaal obligatiefondsen Totaal effecten Beleggingsrekening Liquiditeiten Beleggingsrekening ,92 Liquiditeiten Beleggingsrekening , ,07 Totaal Beleggingsportefeuille van 30

26 4.2 Overzicht projecten Vrienden WKZ Projectnr. Projectnaam Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facturatie Projectsaldo Kinder-intensive-care Stamcelproject WKZ Drome(n)daris knuffelberen (afd. OK) 2010 doorlopend Dagbehandeling Kameleon Nextgen genetica Spel-observatie kamer neuropsychologie Bewust belonen 2012 doorlopend Voorlichtingsfilm kinderhartcentrum Gastrostoma bij kinderen Sinterklaasfeest 2012 doorlopend Kerstversiering 2012 doorlopend Kindertheater / Dieren Doos van herinnering Parent DVD en handboek 2012 niet bekend Speelgoed/tijdschr. poliklinieken 2012 niet bekend Decoreren draaideuren Kanjerkralen 2012 doorlopend MRI onderzoek pasgeborenen Het Digitale Kinderhuidhuis Kinderen met JIA en Jia Gass Uvetis Renovatie stiltecentrum Ernstig eczeem Serious Game Voorlichtingsfilm ICT unit 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Braun 2013 niet bekend Prof. Schoof GAS study Uveitis An observation st of Immu NextGen Genetica II Instructiefilm SCT Unit Bank Johanna Niemeijer Tuin Timmers/Raaijmakers Kinderhart 2014 in etalage Epilepsie 2014 in etalage Gastroschisis Fonds Kindercardio 2013 geen ovk Speeldakterras Pedagogische Zorg Zepa Challenge Kinderwagen Dolfijn Vroege gen. Screening Dravet Syndroom Prik-App (etalageprojerct) 2014 in etalage Stemmenpoli 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Klijn 2014 n.v.t van 30

27 Projectnr. Projectnaam Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facturatie Projectsaldo Kinemoto apparaat Insight in the cataractogenic effect of Geboortecentrum 2014 in etalage SMA Onderzoek (Spieren voor Spieren) Speelgoed Pedagogische Zorg 2014 n.v.t AML nieuwe behandelstrategiën Psych-tool Allergie Kindersportcentrum 2014 in etalage DM actie Renovatie kleine speelkamer WKZ 2014 niet bekend Project Noes niet bekend Asselbergs (Kinderhartonderzoek) 2014 niet bekend Totaal projecten Reserve toe te wijzen aan projecten Beschikbaar voor projecten van 30

28 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facuratie Projectsaldo Project-nr. Project Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Sterk verlaagd adamts-13 op sumba eilanden en de relatie tot malaria en zijn complicaties (Fijnheer, R) Sterk verlaagd adamts-13 op sumba eilanden en de relatie tot malaria en zijn complicaties (Fijnheer, R) Betere diagnostiek en snellere behandeling van thrombotische thrombocytopenische purpura (Fijnheer, R) Betere diagnostiek en snellere behandeling van thrombotische thrombocytopenische purpura (Fijnheer, R) Statins: a novel drug to treat lung ischemia-reperfusion injury (Kesecioglu, J.) Is progression of arteriosclerosis in ESRD patints inhibited by nocturnal hemosialysis or renal tranplantation (Verhaar, M.C.) De relatie tussen vaccinaties en het Dravet-syndroom (SMEI) (Brilstra, E.A.) Development of visual functions in children affected by brain diseases (Porro, G./ Imhof, S.M.) Delirium onderzoek in IC-Centrum (Slooter, A.J.C.) Onderzoek naar genetische oorzaken van epileptische hersenziekten met 'next generation sequencing' (Brilstra, E.A./ Lindhout D.) Prognostiek na een TIA of klein herseninfarct (Kappelle, L.J.) De rol van elektrohysterografie in het begrijpen van de uteriene contractiliteit tijdens de partus (Vasak, B.) Identifying hereditary breast cancer based on tissue biomarkers (Diest, P.J. van) Nw. technologie ALS onderzoek (Berg, L.H. van den ) Borstkankeronderzoek UMCU (Diest, P.J. van / Wall, E. van der) Schildklierkanker (Vriens, M.R.) Nieuwe middelen die de immuunrespons tegen B-cel maligriteiten verbetert (Donk, N.W.C. van de) Optimale zorg voor voedingsproblemen bij kinderen met schisis (Breugen, C.) The intraductal approach to prevention of breast cancer: 2011 and beyond (Diest, P.J. van) Het nut en effectiviteit van preoperatieve ademspiertraining (Backx, F.J.G.) Individuele genoom-mutatie analyse voor kankerbehandeling op maat (Voest, E.E.) Personalized Cancer Care for Invasive Lobular Carcinoma; preclinical inhibition of Rock and EGFR (Derksen, P.W.B.) Vroeggeboorte door vaatafwijkingen bij de moeder (Oudijk, M.A.) ALS-onderzoek (Berg, L.H. van den) Moedersterfte bij zwangerschapsvergiftiging voorkomen in Ghana (Grobbee, D.E.) 2013 doorlopend van 30

29 Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facuratie Projectsaldo Project-nr. Project Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Pathologisch onderzoek (borstkankeronderzoek) (Diest, P.J. van) Netvlies-en macula-aandoeningen; correlaties tussen anatomisch en functioneel herstel na behandeling (Van Leeuwen, R.) Individueel behandeleffect bij vasculaire patiënten voorspellen op basis van klinische trials (Visseren, F.L.J.) Down syndroom screening, een verklaring voor de Noord Europese verschillen in deelname (uptake) (Crombag, N.M.T.H.) Zwangere vrouwen met diabetes (Frankx, A) Medische infrastructuur CPCT (Voest, E.E.) Identificatie van de te kleine foetus a terme met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit (Vasak, B.) Nierontwikkeling uit stamcellen (Verhaar, M.C./Geijsen N.) Help een hersenbloeding voorkomen (Rinkel, G.J.E./Ruigrok Y.M.) 2014 in etalage Kunnen we voorspellen welke reumapatiënt goed en welke patiënt minder goed gaat reageren op een biological? (Bijlsma, J.W.J.) Darmkanker - Kanker Stamcellen (Kranenburg, O) Neuro-oncologisch hersentumor research (Robe, P.A. / Seute, T) itwin - Identification of novel genetic risk factors for sporadic ALS by whole genome sequencing identical twins (Es, M. van) Gastenverblijf Cancer Center (Wall, E., van der) Stamcellen in de nier (Rookmaker, M.B.) Skin toxicity-zorgpad (Koldenhof, J.) Tepelvochtstudie vervolg (Diest, P.J. van) Dat Beloof Ik - deel 3 (Braak, E.W.M.T. ter) Steun doelgerichte medische behandeling tijdens operaties (Waal. E. de) Oncogenese Ovarium Carnicoom (Verheijen, R.H.M.) Allogene Stamceltransplantatie (Kuball, J.H.E.) Game voor behandeling bij psychose (Palmen, S.J.M.C.) 2014 in etalage Simvastatin addition (Sommer, I.E.C.) Nederlanse Borstkanker Project (NBCP) (Diest, P.J. van / Linn S.C.) Onderzoek diagnostisch gat bij uveitis patienten (De Groot, J.D.F./Ossewaarde, J.) Diverse ontvangsten (n.v.t.) Prednisolone addition for patients with recent onset psychotic disorder: the role of immune-modulating strategies in treatment of psychosis (Sommer, I.E.C.) Gewrichtsdistractie voor knie-artrose (Lafeber, F.P.J.G.) 2013 in etalage Innovatieve borstkankerbehandeling (Moonen, C.T.W.) 2013 in etalage Pentaco trial (Wisse, R.P.L.) Keratoconus Study (Wisse, R.P.L.) CAIRO3 Study (Koopman, M) Tricals (Berg, L.H. van den ) Behandeling van PXE-patiënten (Spiering, W.) ipsc Technology (Berg, L.H. van den ) van 30

30 Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facuratie Projectsaldo Project-nr. Project Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Oogheelkundig Onderzoek (geen) 2014 doorlopend Analyse van genetische risicofactoren bij verschillende subtypes van cerebrovasculair accidenten (CVA) (Kappelle, L.J.) Herinrichting de Brink (de Bruin, J./Jacobs, D.) Extracellulaire Vesicles voor Diagnostiek en Moleculaire Profiling van Glioblastomen (Broekman, M.L.D.) Relatie primaire darmtumoren en uitzaaiingen (Kranenburg, O.W.) Mutations in Factor XII that cause hereditary angioedema enhance activation by plasmin (Maas, C) SSc onderzoek (Radstake, T.R.D.) DM actie tbv Moonen (Moonen, C.T.W.) DM actie tbv Lafeber (Lafeber, F.P.J.G.) Breast Cancer Metastais (Diest, P.J. van) CI Research (Grolman) (Grolman, W.) Hersentumoren 2014 doorlopend Steun afd. Hematologie Hersenaneurysma Subtotaal projecten UMC. Reserve nog toe te voegen aan projecten Beschikbaar voor projecten Het verschil van 101 tussen ontvangsten + herallocatie versus besteed aan doelstelling wordt veroorzaakt door een ontvangst die doorgestort moest worden en niet gerelateerd\ is aan een project. 30 van 30

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber 2014 3 1.2 Missie en statutaire doelstelling 4 1.3 Ontwikkelingen in 2014 4 1.4 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Jaarbericht 2011. 3 april, 2012

Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Jaarbericht 2011. 3 april, 2012 Te Amsterdam Jaarbericht 2011 3 april, 2012 1 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina Jaarbericht 2011 Jaarverslag 1 Inleiding 3 2 Doelstelling 3 3 Strategie en missie 3 4 Organisatie 4 5 Projectorganisatie

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. Stichting Natuur en Milieu Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht

Jaarrekening 2009. Stichting Natuur en Milieu Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Jaarrekening 2009 Stichting Natuur en Milieu Stichting Natuur en Milieu Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 4 2 Jaarrekening 2009 2.1 Balans per 31 december 2009 7 2.2

Nadere informatie

Inhoud. Barcode For Life: Jaarverslag 2011 2

Inhoud. Barcode For Life: Jaarverslag 2011 2 Jaarverslag 2011 Inhoud Algemeen... 3 Missie en Doelstellingen... 3 Successen in 2011... 5 Projecten... 6 Project procedures... 6 Project evaluatie/resultaten... 7 De ambassadeurs van de stichting... 8

Nadere informatie

Jaarverslag Barcode for Life 2013. Pag. 1

Jaarverslag Barcode for Life 2013. Pag. 1 Jaarverslag Barcode for Life 2013. Pag. 1 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. BARCODE FOR LIFE... 3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 3 UNICITEIT VAN BARCODE FOR LIFE... 4 HISTORIE... 5 3. RESULTATEN 2013... 6 FINANCIËN...

Nadere informatie

Inhoud. 3 Overige gegevens 35 3.1 Gebeurtenissen na balansdatum 36 3.2 Controleverklaring 37

Inhoud. 3 Overige gegevens 35 3.1 Gebeurtenissen na balansdatum 36 3.2 Controleverklaring 37 Samengevoegd financieel jaarverslag 2014 1 Inhoud 1 Bestuursverslag 05 1.1 Algemeen 06 1.2 Samenstelling Raad van Toezicht en (Raad van) Bestuur 07 1.3 Kwaliteit van de organisatie 08 1.4 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 3 2. Verslag Raad van Toezicht 7 3. Missie, visie en doelstellingen 8 4. Onderzoek en behandeling 9 5. Donaties 12 6. Fondsenwerving,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Stichting AMC Foundation Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam. Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM 1

JAARVERSLAG 2013. Stichting AMC Foundation Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam. Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM 1 JAARVERSLAG 2013 Stichting AMC Foundation Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Stichting AMC Foundation, AMSTERDAM 1 INHOUD 1. Bestuursverslag 2 1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. JAARVERSLAG 2012 pag 1

JAARREKENING 2012. JAARVERSLAG 2012 pag 1 JAARREKENING JAARVERSLAG pag 1 JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 10 Staat van baten en lasten 18 Kasstroomoverzicht 31 Bijlage: Controleverklaring

Nadere informatie

1. Algemeen... 3. 2. Barcode for Life... 3. Missie en doelstellingen... 3. Uniciteit van Barcode for Life... 4. Historie... 5. 3. Resultaten 2012...

1. Algemeen... 3. 2. Barcode for Life... 3. Missie en doelstellingen... 3. Uniciteit van Barcode for Life... 4. Historie... 5. 3. Resultaten 2012... Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Barcode for Life... 3 Missie en doelstellingen... 3 Uniciteit van Barcode for Life... 4 Historie... 5 3. Resultaten 2012... 6 Financiën... 6 Resultaten werving... 6 Resultaten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING RABOBANK FOUNDATION

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING RABOBANK FOUNDATION FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING RABOBANK FOUNDATION Inhoudsopgave Verslag door Raad van Toezicht 3 Verslag door Bestuur 4 Statutaire grondslag Rabobank Foundation 6 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Bestuursverslag Bestuursverslag 2 5 Verantwoordingsverklaring 6 8. Jaarrekening 2009 Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Kasstroomoverzicht 11

Bestuursverslag Bestuursverslag 2 5 Verantwoordingsverklaring 6 8. Jaarrekening 2009 Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Kasstroomoverzicht 11 Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag Bestuursverslag 2 5 Verantwoordingsverklaring 6 8 Jaarrekening 2009 Balans 9 Staat van baten en lasten 10 Kasstroomoverzicht 11 Toelichtingen Grondslagen

Nadere informatie

Fondsenwervingsplan Stichting Vrienden UMC Utrecht 2013 2015

Fondsenwervingsplan Stichting Vrienden UMC Utrecht 2013 2015 Fondsenwervingsplan Stichting Vrienden UMC Utrecht 2013 2015 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis Vrienden UMC Utrecht 1. Missie De Stichting Vrienden UMC Utrecht is, met de merken Vrienden UMC Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM

Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Jaarrekening 2014 Stichting Fight cancer AMSTERDAM Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 2 Jaarverslag directie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 10

Nadere informatie

Phelps Stichting voor spastici Jaarverslag 2013

Phelps Stichting voor spastici Jaarverslag 2013 Phelps Stichting voor spastici Jaarverslag 2013 Raad van toezicht: W.G. Boswinkel J. Liese M. Verhagen Bestuur: T. van der Beeke, voorzitter T. Schaaf, secretaris P. in de Rijp, waarnemend penningmeester

Nadere informatie

Stichting FairWork JAARREKENING 2012

Stichting FairWork JAARREKENING 2012 Stichting FairWork JAARREKENING 2012 Weteringschans 259 1017 XJ Amsterdam T: 020-7600809 E: info@fairwork.nu www.fairwork.nu 20 augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Directieverslag 3 A. Inrichting van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2010. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2010. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2010 Hulphond Nederland 30 maart 2011 1 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2010 5 Directieverslag 2010 6 Activiteitenverslag 2010 7 Toekomstvisie 7 Begroting 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Namens het bestuur van de Achmea Foundation,

JAARVERSLAG 2014. Namens het bestuur van de Achmea Foundation, pagina 1 JAARVERSLAG 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Achmea Foundation. Het jaar 2014 was voor de Foundation een overgangsjaar, in de eerste plaats omdat we gedurende het

Nadere informatie

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013

SAMEN TEGEN KANKER. Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam Jaaroverzicht 2013 Onderzoekprojecten: 375 Donaties: 4.463.000 Onderzoekprojecten: Promoties: 35 470 Promoties: 40 Wetenschappelijke Onderzoekers: 450 artikelen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Financieel katern

Jaarverslag 2012. Financieel katern Jaarverslag 2012 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012 5 Kasstroomoverzicht 2012 6 Verschillenanalyse

Nadere informatie

NSGK Jaarrekening 2014. 18 maart 2015

NSGK Jaarrekening 2014. 18 maart 2015 NSGK Jaarrekening 2014 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Balans na resultaatbestemming... 2 1.1 Activa... 2 1.2 Passiva... 3 2 Staat van baten en lasten... 4 2.1 Baten... 4 2.2 Lasten... 5 2.3 Kengetallen...

Nadere informatie

Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Beleidsplan

Stichting VUmc CCA Te Amsterdam. Beleidsplan Stichting VUmc CCA Te Amsterdam Beleidsplan INHOUDSOPGAVE BELEIDSPLAN Pagina Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Het doel van de instelling 4 - Missie en Doel 4 - Doelgroep 4 - Uitgangspunten en kernbeginselen

Nadere informatie

Stichting Muziek Jong voor Oud [JAARVERSLAG]

Stichting Muziek Jong voor Oud [JAARVERSLAG] 2013 Stichting Muziek Jong voor Oud [JAARVERSLAG] Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van: Stichting Muziek Jong voor Oud Hekerdelstraat 1 6343 AL Klimmen T 06 50127810 E info@muziekjongvooroud.nl I

Nadere informatie

Stichting Stelvio for Life

Stichting Stelvio for Life Stichting Stelvio for Life Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Missie en doelstellingen... 3 Verslag Stelvio for Life editie 2 2013... 5 Toekomst... 6 Bestuur en Raad van Toezicht... 7 Jaarrekening

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie