3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber Missie en statutaire doelstelling Ontwikkelingen in Financiële ontwikkelingen Financiën Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens 3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring Aanvullende gegevens en specifiacties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 28 2 van 30

3 1. ALGEMEEN 1.1 BESTUURLIJKE SAMENSTELLING EN STICHTINGSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2014 Raad van Toezicht Drs. B.J.M. Verwaaijen Mevr.drs. M.A.L. van Beuningen Drs. H.H.J. Bol Mr. J.P. van Dijken Prof.dr. R.A.H. van der Meer Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans Voorzitter Bestuur Mr. B.J.M. Peters tot 1 maart 2015 Drs. R.P.J. van Disseldorp vanaf 1 maart 2015 Team Fondsenwerving UMC Utrecht Mw. drs. C.M. Vonk-Dorenbos, directeur fondsenwerving Drs. M. Houterman, senior projectleider, Vrienden UMC Utrecht Mw. S.T. Olde Kalter, senior projectleider, Vrienden WKZ Mw. S.M. Hosmar, projectmedewerker Dhr. B. Peulers, MA, communicatiemedewerker Mw. P. Schaap, medewerker klant/projectadministratie Mw. J. De Boer-Guldenmond, secretaresse / administratief medewerker Financiële administratie UMC Utrecht A.H. Wassink, hoofd Administratie Derden L. Boven, medewerker Administratie Derden Vestigingsplaats Utrecht Internet / Accountant Ernst & Young Accountants LLP Kamer van Koophandel Utrecht Inschrijvingsnummer van 30

4 1.2 MISSIE EN STATUTAIRE DOELSTELLING Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek in de krachtens wetsduiding rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), gevestigd te Utrecht; b het (financieel ) ondersteunen en bevorderen van; - zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten behoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek); - patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen verblijf); - projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek door en voor studenten c d e casu quo assistenten/onderzoekers in opleiding; - de behandeling en verpleging van zieke kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, deel uitmakend van het UMC Utrecht en het ondersteunen van het verrichten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied; het werven van sponsorgelden voor zaken die voor het UMC Utrecht als extra comptabel zijn aan te merken alsmede het doelmatig beheren van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en dergelijke; het organiseren van symposia en conferenties; het participeren in projecten waarvan de netto-opbrengsten ten goede komen aan wetenschappelijke projecten in het UMC Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van beleggingen en investeringen. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij de financiering vanuit het regulier budget van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN 2014 Stichting Vrienden UMC Utrecht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en werft voor twee doelen/merkennamen: Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (kinderen) Vrienden UMC Utrecht (volwassenen) Doel is meer onderzoek en vernieuwingen binnen het UMC Utrecht te realiseren en de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor waardevolle projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit van: wetenschappelijk onderzoek (1), zorginnovatie (2), patiëntenwelzijn (3) en onderwijs (4). 4 van 30

5 Waarom bestaan wij? Ook in de toekomst zal het UMC Utrecht de zorguitdagingen slechts voor een deel zelf kunnen bekostigen. De vergrijzing zal zorgen voor gemiddeld hogere zorgkosten per persoon. Daarnaast beperken opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid de mogelijkheden. Samen met betrokken relaties en donateurs wordt gezorgd voor méér. Méér geld en aandacht om te kunnen (blijven) uitblinken als kennis- en zorginstelling op nationaal en internationaal niveau. Want dat kan betekenisvol zijn voor ons allemaal. Nu, en in de toekomst. Vrienden UMC Utrecht (voor volwassenen) werkt vanuit het motto Delen zorgt voor meer! Vrienden WKZ (voor kinderen) hanteert Helpen beter maken als motto. Vrienden UMC Utrecht en Vrienden WKZ legt de verbinding tussen patiënten, onderzoekers en zorgverleners in het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Werving In 2014 is 1,8 miljoen geworven via Vrienden UMC Utrecht en 1,1 miljoen via Vrienden WKZ. Totale inkomsten uit fondswerving bedragen 2,9 miloen euro (groei 2,3% t.o.v. 2013). Hiervoor zijn relaties aangegaan met vermogens- en familiefondsen, particulieren, bedrijven en serviceclubs. Vrienden UMC Utrecht Uit de schaduw treden was het motto in Om zo zichtbaarheid van het goede doel in het ziekenhuis en in de regio te vergroten: leuk, ludiek, laagdrempelig. Daarom is een Vrienden UMC Utrecht promotievideo ontwikkeld (in natura gesponsord door Lukkien). In het ziekenhuis is eveneens gewerkt aan de zichtbaarheid via de Ik geef om campagne op centrale plekken waar patiënten, bezoekers en medewerkers komen. In de regio Utrecht zijn mailingen verstuurd ten behoeve van onderzoek naar knie-artrose en borstkanker, de focusprojecten van 2014 (respons 1,0%). Het aantal donateurs is daardoor gegroeid naar ruim 700 (eenmalige & vaste donateurs). Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor een extern opiniepanel. Dit Vrienden UMC Utrecht panel heeft eind 2014 vorm gekregen. Diverse acties derden heeft circa opgebracht en de werving onder fondsen en stichtingen 1,5 miljoen. Dit jaar zijn geen inkomsten uit nalatenschappen en nieuwe lijfrenteschenkingen ontvangen. Iedere twee jaar wordt de Catharijneconferentie georganiseerd. In 2014 vond de dertiende editie plaats met het thema Into the Future. De conferentie werd door de gasten met een cijfer 8,5 gewaardeerd. De conferentie brengt kennis binnen het UMC Utrecht naar buiten. Op de conferentie is de Catharijneprijs (t.w.v ) uitgereikt aan prof.dr. Willem Mali, hoogleraar Radiologie. De planning voor de opening van het gastenverblijf voor oncologische patiënten is uitgesteld van eind 2014 naar juli De geworven gelden in 2013 zijn behouden gebleven voor dit project. 5 van 30

6 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis Na het lustrumjaar van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 2013 (125 jarig bestaan) was de doelstelling voor 2014 om de positieve energie en zichtbaarheid te continueren, hetgeen tot groei in donateurs en inkomsten voor het nieuwe focusproject (kinderhartonderzoek) zou leiden. De positieve energie en zichtbaarheid is voortgezet, en heeft tot gelijke inkomsten geleid. Een knappe prestatie vanwege het ontbreken van een lustrumjaar en campagne. Het nieuwe project kinderhartonderzoek kost meer tijd om voor te werven (onder zowel vermogensfondsen als particulieren) dan het kinder-intensive-care project van het lustrumjaar. Zonder de vele lustrumactiviteiten is er een vergelijkbaar resultaat neergezet als in 2013; 1,1 miljoen euro. In 2014 is een Vrienden WKZ promotiefilm gemaakt in samenwerking met de nieuwe ambassadeur Barry Atsma (de film is in natura gesponsord door Lukkien). De groep vaste donateurs is gegroeid met 17% en via een wervende direct mail actie in het najaar is een stimulans gegeven aan het aantal nieuwe (eenmalige) donateurs. Via tientallen acties derden is opgehaald. Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor deelname aan een extern opiniepanel. Eind 2014 heeft dit Vrienden WKZ klantenpanel vorm gekregen. 6 van 30

7 1.4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen over de Samenvatting resultaten 2010 t/m Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal tbv fondsenwerving Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Beheer en administratie Som der lasten Resultaat Kostenperc. eigen fondswerving 2,24% 0,63% 0,25% 0,40% -0,12% Kostenperc. beheer en admin. 0,64% 0,47% 0,18% 0,43% 1,27% Inkomsten fondsenwerving per doel Vrienden WKZ Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden UMC Totaal baten fondsenwerving van 30

8 Beleggingsresultaat Dividend Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen Beleggingsresultaat Kosten beleggingen en bank Netto beleggingsresultaat FINANCIËN 2014 In 2014 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving , in 2013 was dit Aan projecten is in toegezegd. In 2013 bedroeg de toezegging De hoge toezeggingen in 2013 werden voor 1,5 miljoen veroorzaakt door het project "Neurooncologsich hersentumor research" In 2014 is een bedrag van ontvangen voor een project. Dit project zal echter direct bij het UMC Utrecht worden ondergebracht. In de jaarrekening is genoemd bedrag opgenomen onder "terug te betalen subsidie". Bij één van de lijfrentes is eind december een termijnbetaling van vervallen zonder dat er geld is ontvangen. In totaal moet op deze lijfrente nog worden ontvangen. Betrokkene heeft aangegeven het bedrag te verlagen tot De stichting heeft aangegeven dit niet te willen gezien de aangegane verplichtingen. Op basis van juridisch advies lijkt de stichting juridisch in haar gelijk te staan. De stichting is, wanneer nodig, bereid juridische stappen te ondernemen om het resterende geld binnen te krijgen. In 2014 is een voorziening van opgenomen voor de verwachte oninbaarheid van de vorderingen en overlopende activa. In 2013 was dit 0 (nul) Nieuw dit jaar is dat de marketing en communicatiekosten voor werving betaald zijn door de stichting (promotiefolders en direct mail actie). Het beleggingsresultaat, inclusief rentebaten op de liquide middelen, bedroeg in positief. In 2013 was dit een resultaat van is hiermee ten opzichte van 2013 een goed beleggingsjaar geweest. Er wordt onderzocht om de effectenportefeuille onder te brengen bij een externe fondsenwerver en te laten beheren conform de afspraken die het WKZ Fonds heeft gemaakt voor het beheer van haar vermogen. Deze afspraken bevatten o.a. zaken als maatschappelijk verantwoord beleggen. In totaal is het financiële jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van In 2013 was dit een negatief resultaat van vooral ten gevolge van de toezegging van 1,5 miljoen aan het project "Neuro-oncologisch hersentumor research". Eind 2014 bedroegen de reserves en fondsen ( ). De reserve nog toe te wijzen aan projecten nam af van in 2013 tot in van 30

9 2. Jaarrekening 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Pagina nummer Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves en fondsen Reserves Algemene reserve Reserve nog toe te wijzen aan projecten Kortlopende schulden Projecten Overige kortlopende schulden Totaal passiva van 30

10 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Baten Pagina nummer Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen en bank Beheer en Administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat van 30

11 2.3 KASSTROOMOVERZICHT pag. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Niet gerealiseerd resultaat effecten Overige mutaties effecten Veranderingen werkkapitaal - Vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden - Crediteuren + overlopende passiva Projecten Mutatie geldmiddelen Samenstelling geldmiddelen: Liquide middelen per 31 december Liquide middelen per 1 januari Balansmutatie geldmiddelen van 30

12 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met richtlijn C1 Kleine organisaties -zonder- winststreven zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op historische kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. De organisatie kent twee merken te weten: - Vrienden WKZ - Vrienden UMC Utrecht Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Effecten De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 12 van 30

13 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Rentebaten en rentelasten wordt tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost. Opbrengsten en kosten Opbrengsten worden geboekt op het moment dat deze ontvangen worden. Opbrengsten uit fondsenwerving waaraan geen bestemming is meegegeven worden door middel van de resultaatverdeling verwerkt onder de reserve nog toe te wijzen aan projecten. Kosten besteed aan doestellingen worden verantwoord indien een gift wordt ontvangen waaraan een bestemming is meegegeven of indien de stichting een verplichting is aangegaan door middel van een getekend contract. Giften en legaten Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten uit lijfrenten worden genomen op moment van opmaak van de akte. 13 van 30

14 2.5 TOELICHTING BALANS Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te ontvangen dividendbelasting R.C. Elisabeth von Freyburg Stichting R.C. S. Bueninck Stichting Voorziening oninbaar RC Stichtingen Te onvangen rente Lening UMC Utrecht Overige vorderingen De overige vorderingen bestaan voor uit nog te ontvangen termijnen van verschillende lijfrentes. Eind 2013 was dit De lening verstrekt aan het UMC Utrecht is voor onbepaalde tijd aangegaan en kent aan het eind van ieder kwartaal een opzeggingstermijn van 1 maand. Over de geldlening wordt een rente gerekend van EURIBOR 3 maanden + 75 basispunten. Effecten Beleggingsfondsen Obligatiefondsen Voor een uitsplitsing van de effecten wordt verwezen naar de effectenstaat opgenomen onder de aanvullende gegevens en specificaties. (bijlage 4.1) Liquide middelen Banken Spaarrekeningen De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de stichting. 14 van 30

15 Reserves en Fondsen Stand Resultaat Stand Reserves Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal reserves van 30

16 Kortlopende schulden Projecten Vrienden WKZ Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie en vrijval Stand 31 december Vrienden UMC Utrecht Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie Stand 31 december Speerpunt Child Health Stand 1 januari Toevoegingen 0 0 Facturatie Stand 31 december In de bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen aan de projecten van respectievelijk Vrienden WKZ en Vrienden UMC Utrecht. Overige kortlopende schulden Crediteuren Terug te betalen subsidie Te ontvangen facturen Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verplichtingen per balansdatum Geen. 16 van 30

17 2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Fondsenwerving Vrienden WKZ Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Overige financiers Vrienden UMC Utrecht Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Nalatenschappen Overige financiers De Vrienden WKZ heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 74%), Alle acties derden zorgen voor 17% van de inkomsten (2013: 17%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen. De Vrienden UMC Utrecht heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 89%) 12% van overige financiers (2013: 5%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen ontvangen. Vrienden WKZ heeft vele schenkingen in natura ontvangen. Speelgoed en dergelijke gaan niet meer via Fondsenwerving maar rechtststreeks via de Padagogische Zorg. Daarnaast hebben de Vrienden WKZ en de Vrienden UMC Utrecht in natura ontvangen van: - Zuidam Uithof Drukkerijen voor het leveren van drukwerk - Lukkien voor het maken van een promotievideo en -film 17 van 30

18 Beleggingsresultaat Dividend Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen en vorderingen In bijlage 4.1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het resultaat beleggingen. Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht van 30

19 In bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de bestedingen aan de Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten beleggingen en bank Kosten beheer en administratie Accountants- en advieskosten Catharijne Prijs Kantoorkosten Dotatie voorziening oninbaar r/c stichtingen Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden in dienst (2013: 0). Overige informatie De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratie ten behoeve van de stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door het UMC Utrecht. 19 van 30

20 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Bestemming van het resultaat Resultaatbestemming 2014 Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening van 30

21 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. De jaarrekening is opgemaakt op Utrecht, Utrecht, Bestuur Raad van Toezicht w.g. Drs. R.P.J. van Disseldorp w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen w.g. Mw.drs. M.A.L. van Beuningen w.g. Drs. H.H.J. Bol w.g Mr. J.P. van Dijken w.g. Prof.dr. R.A.H. van der Meer w.g. Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans 21 van 30

22 3.4 Accountantsverklaring 22 van 30

23 23 van 30

24 4. Aanvullende gegevens en specificaties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 24 van 30

25 4.1 Effectenstaat per 31 december 2014 Beleggingsfondsen Aantal / Aantal / Koers Balans Aankoop Balans Dividend Koers Ongerealiseerd Gerealiseerd nominaal nominaal tegen de Verkoop tegen de over winst/ resultaat resultaat koers op koers op transactie verlies BNP Paris Gbl High Income Fd , BNP Paribas Gbl Property Sec Fd , A BNP Pb/Obam , Robeco , Totaal Beleggingsfondsen Obligatiefondsen BNP Paribas Euro Obligatie , Parworld-Track EM GOV-BD , Triodos Groenfonds , A BNP/Bond Eur Plus , BNP PB LI Bond Europe PL , Rorento , Totaal obligatiefondsen Totaal effecten Beleggingsrekening Liquiditeiten Beleggingsrekening ,92 Liquiditeiten Beleggingsrekening , ,07 Totaal Beleggingsportefeuille van 30

26 4.2 Overzicht projecten Vrienden WKZ Projectnr. Projectnaam Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facturatie Projectsaldo Kinder-intensive-care Stamcelproject WKZ Drome(n)daris knuffelberen (afd. OK) 2010 doorlopend Dagbehandeling Kameleon Nextgen genetica Spel-observatie kamer neuropsychologie Bewust belonen 2012 doorlopend Voorlichtingsfilm kinderhartcentrum Gastrostoma bij kinderen Sinterklaasfeest 2012 doorlopend Kerstversiering 2012 doorlopend Kindertheater / Dieren Doos van herinnering Parent DVD en handboek 2012 niet bekend Speelgoed/tijdschr. poliklinieken 2012 niet bekend Decoreren draaideuren Kanjerkralen 2012 doorlopend MRI onderzoek pasgeborenen Het Digitale Kinderhuidhuis Kinderen met JIA en Jia Gass Uvetis Renovatie stiltecentrum Ernstig eczeem Serious Game Voorlichtingsfilm ICT unit 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Braun 2013 niet bekend Prof. Schoof GAS study Uveitis An observation st of Immu NextGen Genetica II Instructiefilm SCT Unit Bank Johanna Niemeijer Tuin Timmers/Raaijmakers Kinderhart 2014 in etalage Epilepsie 2014 in etalage Gastroschisis Fonds Kindercardio 2013 geen ovk Speeldakterras Pedagogische Zorg Zepa Challenge Kinderwagen Dolfijn Vroege gen. Screening Dravet Syndroom Prik-App (etalageprojerct) 2014 in etalage Stemmenpoli 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Klijn 2014 n.v.t van 30

27 Projectnr. Projectnaam Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facturatie Projectsaldo Kinemoto apparaat Insight in the cataractogenic effect of Geboortecentrum 2014 in etalage SMA Onderzoek (Spieren voor Spieren) Speelgoed Pedagogische Zorg 2014 n.v.t AML nieuwe behandelstrategiën Psych-tool Allergie Kindersportcentrum 2014 in etalage DM actie Renovatie kleine speelkamer WKZ 2014 niet bekend Project Noes niet bekend Asselbergs (Kinderhartonderzoek) 2014 niet bekend Totaal projecten Reserve toe te wijzen aan projecten Beschikbaar voor projecten van 30

28 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facuratie Projectsaldo Project-nr. Project Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Sterk verlaagd adamts-13 op sumba eilanden en de relatie tot malaria en zijn complicaties (Fijnheer, R) Sterk verlaagd adamts-13 op sumba eilanden en de relatie tot malaria en zijn complicaties (Fijnheer, R) Betere diagnostiek en snellere behandeling van thrombotische thrombocytopenische purpura (Fijnheer, R) Betere diagnostiek en snellere behandeling van thrombotische thrombocytopenische purpura (Fijnheer, R) Statins: a novel drug to treat lung ischemia-reperfusion injury (Kesecioglu, J.) Is progression of arteriosclerosis in ESRD patints inhibited by nocturnal hemosialysis or renal tranplantation (Verhaar, M.C.) De relatie tussen vaccinaties en het Dravet-syndroom (SMEI) (Brilstra, E.A.) Development of visual functions in children affected by brain diseases (Porro, G./ Imhof, S.M.) Delirium onderzoek in IC-Centrum (Slooter, A.J.C.) Onderzoek naar genetische oorzaken van epileptische hersenziekten met 'next generation sequencing' (Brilstra, E.A./ Lindhout D.) Prognostiek na een TIA of klein herseninfarct (Kappelle, L.J.) De rol van elektrohysterografie in het begrijpen van de uteriene contractiliteit tijdens de partus (Vasak, B.) Identifying hereditary breast cancer based on tissue biomarkers (Diest, P.J. van) Nw. technologie ALS onderzoek (Berg, L.H. van den ) Borstkankeronderzoek UMCU (Diest, P.J. van / Wall, E. van der) Schildklierkanker (Vriens, M.R.) Nieuwe middelen die de immuunrespons tegen B-cel maligriteiten verbetert (Donk, N.W.C. van de) Optimale zorg voor voedingsproblemen bij kinderen met schisis (Breugen, C.) The intraductal approach to prevention of breast cancer: 2011 and beyond (Diest, P.J. van) Het nut en effectiviteit van preoperatieve ademspiertraining (Backx, F.J.G.) Individuele genoom-mutatie analyse voor kankerbehandeling op maat (Voest, E.E.) Personalized Cancer Care for Invasive Lobular Carcinoma; preclinical inhibition of Rock and EGFR (Derksen, P.W.B.) Vroeggeboorte door vaatafwijkingen bij de moeder (Oudijk, M.A.) ALS-onderzoek (Berg, L.H. van den) Moedersterfte bij zwangerschapsvergiftiging voorkomen in Ghana (Grobbee, D.E.) 2013 doorlopend van 30

29 Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facuratie Projectsaldo Project-nr. Project Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Pathologisch onderzoek (borstkankeronderzoek) (Diest, P.J. van) Netvlies-en macula-aandoeningen; correlaties tussen anatomisch en functioneel herstel na behandeling (Van Leeuwen, R.) Individueel behandeleffect bij vasculaire patiënten voorspellen op basis van klinische trials (Visseren, F.L.J.) Down syndroom screening, een verklaring voor de Noord Europese verschillen in deelname (uptake) (Crombag, N.M.T.H.) Zwangere vrouwen met diabetes (Frankx, A) Medische infrastructuur CPCT (Voest, E.E.) Identificatie van de te kleine foetus a terme met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit (Vasak, B.) Nierontwikkeling uit stamcellen (Verhaar, M.C./Geijsen N.) Help een hersenbloeding voorkomen (Rinkel, G.J.E./Ruigrok Y.M.) 2014 in etalage Kunnen we voorspellen welke reumapatiënt goed en welke patiënt minder goed gaat reageren op een biological? (Bijlsma, J.W.J.) Darmkanker - Kanker Stamcellen (Kranenburg, O) Neuro-oncologisch hersentumor research (Robe, P.A. / Seute, T) itwin - Identification of novel genetic risk factors for sporadic ALS by whole genome sequencing identical twins (Es, M. van) Gastenverblijf Cancer Center (Wall, E., van der) Stamcellen in de nier (Rookmaker, M.B.) Skin toxicity-zorgpad (Koldenhof, J.) Tepelvochtstudie vervolg (Diest, P.J. van) Dat Beloof Ik - deel 3 (Braak, E.W.M.T. ter) Steun doelgerichte medische behandeling tijdens operaties (Waal. E. de) Oncogenese Ovarium Carnicoom (Verheijen, R.H.M.) Allogene Stamceltransplantatie (Kuball, J.H.E.) Game voor behandeling bij psychose (Palmen, S.J.M.C.) 2014 in etalage Simvastatin addition (Sommer, I.E.C.) Nederlanse Borstkanker Project (NBCP) (Diest, P.J. van / Linn S.C.) Onderzoek diagnostisch gat bij uveitis patienten (De Groot, J.D.F./Ossewaarde, J.) Diverse ontvangsten (n.v.t.) Prednisolone addition for patients with recent onset psychotic disorder: the role of immune-modulating strategies in treatment of psychosis (Sommer, I.E.C.) Gewrichtsdistractie voor knie-artrose (Lafeber, F.P.J.G.) 2013 in etalage Innovatieve borstkankerbehandeling (Moonen, C.T.W.) 2013 in etalage Pentaco trial (Wisse, R.P.L.) Keratoconus Study (Wisse, R.P.L.) CAIRO3 Study (Koopman, M) Tricals (Berg, L.H. van den ) Behandeling van PXE-patiënten (Spiering, W.) ipsc Technology (Berg, L.H. van den ) van 30

30 Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facuratie Projectsaldo Project-nr. Project Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Oogheelkundig Onderzoek (geen) 2014 doorlopend Analyse van genetische risicofactoren bij verschillende subtypes van cerebrovasculair accidenten (CVA) (Kappelle, L.J.) Herinrichting de Brink (de Bruin, J./Jacobs, D.) Extracellulaire Vesicles voor Diagnostiek en Moleculaire Profiling van Glioblastomen (Broekman, M.L.D.) Relatie primaire darmtumoren en uitzaaiingen (Kranenburg, O.W.) Mutations in Factor XII that cause hereditary angioedema enhance activation by plasmin (Maas, C) SSc onderzoek (Radstake, T.R.D.) DM actie tbv Moonen (Moonen, C.T.W.) DM actie tbv Lafeber (Lafeber, F.P.J.G.) Breast Cancer Metastais (Diest, P.J. van) CI Research (Grolman) (Grolman, W.) Hersentumoren 2014 doorlopend Steun afd. Hematologie Hersenaneurysma Subtotaal projecten UMC. Reserve nog toe te voegen aan projecten Beschikbaar voor projecten Het verschil van 101 tussen ontvangsten + herallocatie versus besteed aan doelstelling wordt veroorzaakt door een ontvangst die doorgestort moest worden en niet gerelateerd\ is aan een project. 30 van 30

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber 2014 3 1.2 Missie en statutaire doelstelling 4 1.3 Ontwikkelingen in 2014 4 1.4 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Elisabeth von Freyburg Stichting

Elisabeth von Freyburg Stichting JAARVERSLAG 2013 Elisabeth von Freyburg Stichting 19-3-2014 / 14:03 1 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens 3 1.2 Verslag Bestuur 3 2. JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Vrienden UMC Utrecht Jaarbeeld 2012-2013

Stichting Vrienden UMC Utrecht Jaarbeeld 2012-2013 1 jaarbeeld 2012 2013 Stichting Vrienden UMC Utrecht 2 3 4 5 Inleiding Nieuwe Stichting Vrienden UMC Utrecht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENSTELVERKLARING... 4 2. ALGEMEEN... 4 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015... 6 4. STAAT

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag boekjaar 2006

Jaarverslag boekjaar 2006 Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org info@steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam

Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=tab Jaarrekening 2014 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 2 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2014 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden

Jaarrekening 2013. Stichting Steunfonds. Familie van der Linden Jaarrekening 2013 van de Stichting Steunfonds Familie van der Linden Inhoudsopgave bladzij 1. Waarderingsgrondslagen 1 2. Balans 2 3. Staat van baten en lasten 3 4. Toelichting balans 4 5. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2005

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2005 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2005 JAARREKENING 2005 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2005 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17215115 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk JAARREKENING 2015

Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk JAARREKENING 2015 Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk JAARREKENING 2015 23 mei 2016 Documenteigenaar: RvB Archiefcode: 16026a Versiedatum: 23-05-2016, definitief Pagina 1 van 10 Jaarrekening 2015 Stichting Van

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2014 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 1 Verslag Toelichting op het verslag Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2013

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2013 TE FINANCIEEL VERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 1 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012

Stichting Voor en Door Kunstenaars te Laren. Jaarrekening 2012 te Laren Jaarrekening 2012 INHOUD 1. ALGEMEEN Pagina 2. JAARREKENING 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 4 2.2 Resultatenrekening over 2012 5 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 2.4

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS

STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS STICHTING VRIENDEN VAN MARIKENHUIS Rapport inzake de jaarstukken 2013-2014 Nijmegen, augustus 2015 1/5 Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag van het bestuur Algemene informatie

Nadere informatie

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum

Stichting Turing Foundation. Jaarrekening 2014. Definitief datum Stichting Turing Foundation Jaarrekening 2014 Definitief datum Stichting Turing Foundation Amsterdam Financieel Verslag januari t/m december 2014 INHOUD Balans 1 Staat van Baten en Lasten 2 Kasstroom overzicht

Nadere informatie

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2006

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven. financieel verslag 2006 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven financieel verslag 2006 JAARREKENING 2006 1 Stichting Universiteitsfonds Eindhoven 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2006 (NA RESULTAATBESTEMMING)

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het

Stichting Vrienden van het Stichting Vrienden van het Korthagenhuis Jaarverslaggeving 2012 25 sep 13 Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 2 1,1 Balans 2010, 2011 en 2012 2 1,2 Resultatenrekening over 2010, 2011 en 2012 3 1,3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Lauwershof. Jupiterstraat CA OUDORP

Jaarrekening Stichting Vrienden van Lauwershof. Jupiterstraat CA OUDORP Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Lauwershof Jupiterstraat 10 1829 CA OUDORP INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 4 1.1.3

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie