3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber Missie en statutaire doelstelling Ontwikkelingen in Financiële ontwikkelingen Financiën Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens 3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring Aanvullende gegevens en specifiacties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 28 2 van 30

3 1. ALGEMEEN 1.1 BESTUURLIJKE SAMENSTELLING EN STICHTINGSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2014 Raad van Toezicht Drs. B.J.M. Verwaaijen Mevr.drs. M.A.L. van Beuningen Drs. H.H.J. Bol Mr. J.P. van Dijken Prof.dr. R.A.H. van der Meer Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans Voorzitter Bestuur Mr. B.J.M. Peters tot 1 maart 2015 Drs. R.P.J. van Disseldorp vanaf 1 maart 2015 Team Fondsenwerving UMC Utrecht Mw. drs. C.M. Vonk-Dorenbos, directeur fondsenwerving Drs. M. Houterman, senior projectleider, Vrienden UMC Utrecht Mw. S.T. Olde Kalter, senior projectleider, Vrienden WKZ Mw. S.M. Hosmar, projectmedewerker Dhr. B. Peulers, MA, communicatiemedewerker Mw. P. Schaap, medewerker klant/projectadministratie Mw. J. De Boer-Guldenmond, secretaresse / administratief medewerker Financiële administratie UMC Utrecht A.H. Wassink, hoofd Administratie Derden L. Boven, medewerker Administratie Derden Vestigingsplaats Utrecht Internet / Accountant Ernst & Young Accountants LLP Kamer van Koophandel Utrecht Inschrijvingsnummer van 30

4 1.2 MISSIE EN STATUTAIRE DOELSTELLING Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek in de krachtens wetsduiding rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), gevestigd te Utrecht; b het (financieel) ondersteunen en bevorderen van; - zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten behoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek); - patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen verblijf); - projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek door en voor studenten c d e casu quo assistenten/onderzoekers in opleiding; - de behandeling en verpleging van zieke kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, deel uitmakend van het UMC Utrecht en het ondersteunen van het verrichten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied; het werven van sponsorgelden voor zaken die voor het UMC Utrecht als extra comptabel zijn aan te merken alsmede het doelmatig beheren van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en dergelijke; het organiseren van symposia en conferenties; het participeren in projecten waarvan de netto-opbrengsten ten goede komen aan wetenschappelijke projecten in het UMC Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van beleggingen en investeringen. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij de financiering vanuit het regulier budget van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN 2014 Stichting Vrienden UMC Utrecht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en werft voor twee doelen/merkennamen: Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (kinderen) Vrienden UMC Utrecht (volwassenen) Doel is meer onderzoek en vernieuwingen binnen het UMC Utrecht te realiseren en de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor waardevolle projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit van: wetenschappelijk onderzoek (1), zorginnovatie (2), patiëntenwelzijn (3) en onderwijs (4). 4 van 30

5 Waarom bestaan wij? Ook in de toekomst zal het UMC Utrecht de zorguitdagingen slechts voor een deel zelf kunnen bekostigen. De vergrijzing zal zorgen voor gemiddeld hogere zorgkosten per persoon. Daarnaast beperken opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid de mogelijkheden. Samen met betrokken relaties en donateurs wordt gezorgd voor méér. Méér geld en aandacht om te kunnen (blijven) uitblinken als kennis- en zorginstelling op nationaal en internationaal niveau. Want dat kan betekenisvol zijn voor ons allemaal. Nu, en in de toekomst. Vrienden UMC Utrecht (voor volwassenen) werkt vanuit het motto Delen zorgt voor meer!, Vrienden WKZ (voor kinderen) hanteert Helpen beter maken als motto. Vrienden UMC Utrecht en Vrienden WKZ legt de verbinding tussen patiënten, onderzoekers en zorgverleners in het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Werving In 2014 is 1,8 miljoen geworven via Vrienden UMC Utrecht en 1,1 miljoen via Vrienden WKZ. Totale inkomsten uit fondswerving bedragen 2,9 miljoen (groei 2,3% t.o.v. 2013). Hiervoor zijn relaties aangegaan met vermogens- en familiefondsen, particulieren, bedrijven en serviceclubs. Vrienden UMC Utrecht Uit de schaduw treden was het motto in Om zo zichtbaarheid van het goede doel in het ziekenhuis en in de regio te vergroten: leuk, ludiek, laagdrempelig. Daarom is een Vrienden UMC Utrecht promotievideo ontwikkeld (in natura gesponsord door Lukkien). In het ziekenhuis is eveneens gewerkt aan de zichtbaarheid via de Ik geef om campagne op centrale plekken waar patiënten, bezoekers en medewerkers komen. In de regio Utrecht zijn mailingen verstuurd ten behoeve van onderzoek naar knie-artrose en borstkanker, de focusprojecten van 2014 (respons 1,0%). Het aantal donateurs is daardoor gegroeid naar ruim 700 (eenmalige & vaste donateurs). Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor een extern opiniepanel. Dit Vrienden UMC Utrecht panel heeft eind 2014 vorm gekregen. Diverse acties derden heeft circa opgebracht en de werving onder fondsen en stichtingen 1,5 miljoen. Dit jaar zijn geen inkomsten uit nalatenschappen en nieuwe lijfrenteschenkingen ontvangen. Iedere twee jaar wordt de Catharijneconferentie georganiseerd. In 2014 vond de dertiende editie plaats met het thema Into the Future. De conferentie werd door de gasten met een cijfer 8,5 gewaardeerd. De conferentie brengt kennis binnen het UMC Utrecht naar buiten. Op de conferentie is de Catharijneprijs (t.w.v ) uitgereikt aan prof.dr. Willem Mali, hoogleraar Radiologie. De planning voor de opening van het gastenverblijf voor oncologische patiënten is uitgesteld van eind 2014 naar juli De geworven gelden in 2013 zijn behouden gebleven voor dit project. 5 van 30

6 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis Na het lustrumjaar van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 2013 (125 jarig bestaan) was de doelstelling voor 2014 om de positieve energie en zichtbaarheid te continueren, hetgeen tot groei in donateurs en inkomsten voor het nieuwe focusproject (kinderhartonderzoek) zou leiden. De positieve energie en zichtbaarheid is voortgezet, en heeft tot gelijke inkomsten geleid. Een knappe prestatie vanwege het ontbreken van een lustrumjaar en campagne. Het nieuwe project kinderhartonderzoek kost meer tijd om voor te werven (onder zowel vermogensfondsen als particulieren) dan het kinder-intensive-care project van het lustrumjaar. Zonder de vele lustrumactiviteiten is er een vergelijkbaar resultaat neergezet als in 2013; 1,1 miljoen. In 2014 is een Vrienden WKZ promotiefilm gemaakt in samenwerking met de nieuwe ambassadeur Barry Atsma (de film is in natura gesponsord door Lukkien). De groep vaste donateurs is gegroeid met 17% en via een wervende direct mail actie in het najaar is een stimulans gegeven aan het aantal nieuwe (eenmalige) donateurs. Via tientallen acties derden is opgehaald. Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor deelname aan een extern opiniepanel. Eind 2014 heeft dit Vrienden WKZ klantenpanel vorm gekregen. 6 van 30

7 1.4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen over de laatste 5 jaar. Samenvatting resultaten 2010 t/m Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal tbv fondsenwerving Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Beheer en administratie Som der lasten Resultaat Kostenperc. eigen fondswerving 2,24% 0,63% 0,25% 0,40% -0,12% Kostenperc. beheer en admin. 0,64% 0,47% 0,18% 0,43% 1,27% Inkomsten fondsenwerving per doel Vrienden WKZ Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden UMC Totaal baten fondsenwerving van 30

8 Beleggingsresultaat Dividend Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen Beleggingsresultaat Kosten beleggingen en bank Netto beleggingsresultaat FINANCIËN 2014 In 2014 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving , in 2013 was dit Aan projecten is in toegezegd. In 2013 bedroeg de toezegging De hoge toezeggingen in 2013 werden voor 1,5 miljoen veroorzaakt door het project "Neurooncologisch hersentumor research" In 2014 is een bedrag van ontvangen voor een project. Dit project zal echter direct bij het UMC Utrecht worden ondergebracht. In de jaarrekening is genoemd bedrag opgenomen onder "terug te betalen subsidie". Bij één van de lijfrentes is eind december een termijnbetaling van vervallen zonder dat er geld is ontvangen. In totaal moet op deze lijfrente nog worden ontvangen. Betrokkene heeft aangegeven het bedrag te verlagen tot De stichting heeft aangegeven dit niet te willen gezien de aangegane verplichtingen. Op basis van juridisch advies lijkt de stichting juridisch in haar gelijk te staan. De stichting is, wanneer nodig, bereid juridische stappen te ondernemen om het resterende geld binnen te krijgen. In 2014 is een voorziening van opgenomen voor de verwachte oninbaarheid van de vorderingen en overlopende activa. In 2013 was dit 0 (nul). Nieuw dit jaar is dat de marketing en communicatiekosten voor werving betaald zijn door de stichting (promotiefolders en direct mail actie). Het beleggingsresultaat, inclusief rentebaten op de liquide middelen, bedroeg in positief. In 2013 was dit een resultaat van is hiermee ten opzichte van 2013 een goed beleggingsjaar geweest. Er wordt onderzocht om de effectenportefeuille onder te brengen bij een externe fondsenwerver en te laten beheren conform de afspraken die het WKZ Fonds heeft gemaakt voor het beheer van haar vermogen. Deze afspraken bevatten o.a. zaken als maatschappelijk verantwoord beleggen. In totaal is het financiële jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van In 2013 was dit een negatief resultaat van vooral ten gevolge van de toezegging van 1,5 miljoen aan het project "Neuro-oncologisch hersentumor research". Eind 2014 bedroegen de reserves en fondsen ( ). De reserve nog toe te wijzen aan projecten nam af van in 2013 tot in van 30

9 2. Jaarrekening 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Pagina nummer Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves en fondsen Reserves Algemene reserve Reserve nog toe te wijzen aan projecten Kortlopende schulden Projecten Overige kortlopende schulden Totaal passiva van 30

10 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Baten Pagina nummer Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen en bank Beheer en Administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat van 30

11 2.3 KASSTROOMOVERZICHT pag. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Niet gerealiseerd resultaat effecten Overige mutaties effecten Veranderingen werkkapitaal - Vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden - Crediteuren + overlopende passiva Projecten Mutatie geldmiddelen Samenstelling geldmiddelen: Liquide middelen per 31 december Liquide middelen per 1 januari Balansmutatie geldmiddelen van 30

12 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met richtlijn C1 Kleine organisaties -zonder- winststreven zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op historische kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. De organisatie kent twee merken, te weten: - Vrienden WKZ - Vrienden UMC Utrecht Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Effecten De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 12 van 30

13 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Rentebaten en rentelasten wordt tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost. Opbrengsten en kosten Opbrengsten worden geboekt op het moment dat deze ontvangen worden. Opbrengsten uit fondsenwerving waaraan geen bestemming is meegegeven worden door middel van de resultaatverdeling verwerkt onder de reserve nog toe te wijzen aan projecten. Kosten besteed aan doestellingen worden verantwoord indien een gift wordt ontvangen waaraan een bestemming is meegegeven of indien de stichting een verplichting is aangegaan door middel van een getekend contract. Giften en legaten Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten uit lijfrenten worden genomen op moment van opmaak van de akte. 13 van 30

14 2.5 TOELICHTING BALANS Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te ontvangen dividendbelasting R.C. Elisabeth von Freyburg Stichting R.C. S. Bueninck Stichting Voorziening oninbaar RC Stichtingen Te onvangen rente Lening UMC Utrecht Overige vorderingen De overige vorderingen bestaan voor uit nog te ontvangen termijnen van verschillende lijfrentes. Eind 2013 was dit De lening verstrekt aan het UMC Utrecht is voor onbepaalde tijd aangegaan en kent aan het eind van ieder kwartaal een opzeggingstermijn van 1 maand. Over de geldlening wordt een rente gerekend van EURIBOR 3 maanden + 75 basispunten. Effecten Beleggingsfondsen Obligatiefondsen Voor een uitsplitsing van de effecten wordt verwezen naar de effectenstaat opgenomen onder de aanvullende gegevens en specificaties. (bijlage 4.1) Liquide middelen Banken Spaarrekeningen De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de stichting. 14 van 30

15 Reserves en Fondsen Stand Resultaat Stand Reserves Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal reserves van 30

16 Kortlopende schulden Projecten Vrienden WKZ Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie en vrijval Stand 31 december Vrienden UMC Utrecht Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie Stand 31 december Speerpunt Child Health Stand 1 januari Toevoegingen 0 0 Facturatie Stand 31 december In de bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen aan de projecten van respectievelijk Vrienden WKZ en Vrienden UMC Utrecht. Overige kortlopende schulden Crediteuren Terug te betalen subsidie Te ontvangen facturen Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verplichtingen per balansdatum Geen. 16 van 30

17 2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Fondsenwerving Vrienden WKZ Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Overige financiers Vrienden UMC Utrecht Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Nalatenschappen Overige financiers De Vrienden WKZ heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 74%), Alle acties derden zorgen voor 17% van de inkomsten (2013: 17%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen. De Vrienden UMC Utrecht heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 89%) 3% van overige financiers (2013: 5%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen ontvangen. Vrienden WKZ heeft vele schenkingen in natura ontvangen. Speelgoed en dergelijke gaan niet meer via Fondsenwerving maar rechtststreeks via de Padagogische Zorg. Daarnaast hebben de Vrienden WKZ en de Vrienden UMC Utrecht in natura ontvangen van: - Zuidam Uithof Drukkerijen voor het leveren van drukwerk - Lukkien voor het maken van een promotievideo en -film 17 van 30

18 Beleggingsresultaat Dividend Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen en vorderingen In bijlage 4.1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het resultaat beleggingen. Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht van 30

19 In bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de bestedingen aan de Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten beleggingen en bank Kosten beheer en administratie Accountants- en advieskosten Catharijne Prijs Kantoorkosten Dotatie voorziening oninbaar r/c stichtingen Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden in dienst (2013: 0). Overige informatie De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratie ten behoeve van de stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door het UMC Utrecht. 19 van 30

20 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Bestemming van het resultaat Resultaatbestemming 2014 Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening van 30

21 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. De jaarrekening is opgemaakt op 23 april 2015 Utrecht, Utrecht, Bestuur Raad van Toezicht w.g. Drs. R.P.J. van Disseldorp w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen w.g. Mw.drs. M.A.L. van Beuningen w.g. Drs. H.H.J. Bol w.g Mr. J.P. van Dijken w.g. Prof.dr. R.A.H. van der Meer w.g. Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans 21 van 30

22 Y Building a better working world Cont ole e larin van de on fhankelij e accountan Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, waarbij beide aansluiting is gezocht met richtlijn Cl Kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 22 van 30

23 Pagina 2 Building a better working world Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 waarbij aansluiting is geconstateerd met richtlijn Cl Kleine organisaties zonder winststreven. Amsterdam, 23 april 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. Y.M. Jansen RA 23 van 30

24 4. Aanvullende gegevens en specificaties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 24 van 30

25 4.1 Effectenstaat per 31 december 2014 Beleggingsfondsen Aantal / Aantal / Koers Balans Aankoop Balans Dividend Koers Ongerealiseerd Gerealiseerd nominaal nominaal tegen de Verkoop tegen de over winst/ resultaat resultaat koers op koers op transactie verlies BNP Paris Gbl High Income Fd , BNP Paribas Gbl Property Sec Fd , A BNP Pb/Obam , Robeco , Totaal Beleggingsfondsen Obligatiefondsen BNP Paribas Euro Obligatie , Parworld-Track EM GOV-BD , Triodos Groenfonds , A BNP/Bond Eur Plus , BNP PB LI Bond Europe PL , Rorento , Totaal obligatiefondsen Totaal effecten * Beleggingsrekening Liquiditeiten Beleggingsrekening ,92 ** Liquiditeiten Beleggingsrekening ,15 ** ,07 Totaal Beleggingsportefeuille * opgenomen onder de effecten. ** opgenomen onder de liquide middelen. 25 van 30

26 4.2 Overzicht projecten Vrienden WKZ Projectnr. Projectnaam Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facturatie Projectsaldo Kinder-intensive-care Stamcelproject WKZ Drome(n)daris knuffelberen (afd. OK) 2010 doorlopend Dagbehandeling Kameleon Nextgen genetica Spel-observatie kamer neuropsychologie Bewust belonen 2012 doorlopend Voorlichtingsfilm kinderhartcentrum Gastrostoma bij kinderen Sinterklaasfeest 2012 doorlopend Kerstversiering 2012 doorlopend Kindertheater / Dieren Doos van herinnering Parent DVD en handboek 2012 niet bekend Speelgoed/tijdschr. poliklinieken 2012 niet bekend Decoreren draaideuren Kanjerkralen 2012 doorlopend MRI onderzoek pasgeborenen Het Digitale Kinderhuidhuis Kinderen met JIA en Jia Gass Uvetis Renovatie stiltecentrum Ernstig eczeem Serious Game Voorlichtingsfilm ICT unit 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Braun 2013 niet bekend Prof. Schoof GAS study Uveitis An observation st of Immu NextGen Genetica II Instructiefilm SCT Unit Bank Johanna Niemeijer Tuin Timmers/Raaijmakers Kinderhart 2014 in etalage Epilepsie 2014 in etalage Gastroschisis Fonds Kindercardio 2013 geen ovk Speeldakterras Pedagogische Zorg Zepa Challenge Kinderwagen Dolfijn Vroege gen. Screening Dravet Syndroom Prik-App (etalageprojerct) 2014 in etalage Stemmenpoli 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Klijn 2014 n.v.t van 30

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

Meerwaarde. Jaarverslag 2012

Meerwaarde. Jaarverslag 2012 Meerwaarde Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 CertiQ B.V. 1 Meerwaarde 3 2 Corporate Governance Code 4 3 Resultaten 2012 5 3.1 Kerncijfers 5 3.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 6

Nadere informatie

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland

Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW Soa Aids Nederland Jaarrekening Jaarrekening Stichting Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland De jaarrekening in dit jaarverslag geeft de

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN

JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN JAARVERSLAG 2010 NAZORGFONDS GESLOTEN STORTPLAATSEN Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Jaarstukken 2010 Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur d.d. 7 juni 2011 Voorzitter, Secretaris, prof. dr. W.B.H.J.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Vereniging Aegon Postbus 202 2501 CE s-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: secretariaat@verenigingaegon.

JAARVERSLAG 2014. Vereniging Aegon Postbus 202 2501 CE s-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: secretariaat@verenigingaegon. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Vereniging Aegon Postbus 202 2501 CE s-gravenhage Telefoon: 070-3448288 Fax: 070-3477929 E-mail: secretariaat@verenigingaegon.nl Statutair gevestigd te s-gravenhage Handelsregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie