3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber Missie en statutaire doelstelling Ontwikkelingen in Financiële ontwikkelingen Financiën Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting balans Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens 3.1 Bestemming van het resultaat Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Controleverklaring Aanvullende gegevens en specifiacties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 28 2 van 30

3 1. ALGEMEEN 1.1 BESTUURLIJKE SAMENSTELLING EN STICHTINGSGEGEVENS PER 31 DECEMBER 2014 Raad van Toezicht Drs. B.J.M. Verwaaijen Mevr.drs. M.A.L. van Beuningen Drs. H.H.J. Bol Mr. J.P. van Dijken Prof.dr. R.A.H. van der Meer Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans Voorzitter Bestuur Mr. B.J.M. Peters tot 1 maart 2015 Drs. R.P.J. van Disseldorp vanaf 1 maart 2015 Team Fondsenwerving UMC Utrecht Mw. drs. C.M. Vonk-Dorenbos, directeur fondsenwerving Drs. M. Houterman, senior projectleider, Vrienden UMC Utrecht Mw. S.T. Olde Kalter, senior projectleider, Vrienden WKZ Mw. S.M. Hosmar, projectmedewerker Dhr. B. Peulers, MA, communicatiemedewerker Mw. P. Schaap, medewerker klant/projectadministratie Mw. J. De Boer-Guldenmond, secretaresse / administratief medewerker Financiële administratie UMC Utrecht A.H. Wassink, hoofd Administratie Derden L. Boven, medewerker Administratie Derden Vestigingsplaats Utrecht Internet / Accountant Ernst & Young Accountants LLP Kamer van Koophandel Utrecht Inschrijvingsnummer van 30

4 1.2 MISSIE EN STATUTAIRE DOELSTELLING Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a het (financieel) ondersteunen en bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek in de krachtens wetsduiding rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), gevestigd te Utrecht; b het (financieel) ondersteunen en bevorderen van; - zorginnoverende projecten en activiteiten (waaronder begrepen medische apparatuur ten behoeve van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek); - patiëntenservices (gericht op het welzijn en veraangenamen verblijf); - projecten ten behoeve van onderwijs, opleiding en onderzoek door en voor studenten c d e casu quo assistenten/onderzoekers in opleiding; - de behandeling en verpleging van zieke kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, deel uitmakend van het UMC Utrecht en het ondersteunen van het verrichten van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op dit gebied; het werven van sponsorgelden voor zaken die voor het UMC Utrecht als extra comptabel zijn aan te merken alsmede het doelmatig beheren van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en dergelijke; het organiseren van symposia en conferenties; het participeren in projecten waarvan de netto-opbrengsten ten goede komen aan wetenschappelijke projecten in het UMC Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van beleggingen en investeringen. De stichting richt zich uitsluitend op projecten waarbij de financiering vanuit het regulier budget van het UMC Utrecht ontbreekt of niet toereikend is. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN 2014 Stichting Vrienden UMC Utrecht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en werft voor twee doelen/merkennamen: Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis (kinderen) Vrienden UMC Utrecht (volwassenen) Doel is meer onderzoek en vernieuwingen binnen het UMC Utrecht te realiseren en de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dit wordt bereikt door fondsen te werven voor waardevolle projecten, waarvoor het reguliere budget (gedeeltelijk) tekort schiet. Projecten die bijdragen aan de kwaliteit van: wetenschappelijk onderzoek (1), zorginnovatie (2), patiëntenwelzijn (3) en onderwijs (4). 4 van 30

5 Waarom bestaan wij? Ook in de toekomst zal het UMC Utrecht de zorguitdagingen slechts voor een deel zelf kunnen bekostigen. De vergrijzing zal zorgen voor gemiddeld hogere zorgkosten per persoon. Daarnaast beperken opgelegde bezuinigingen vanuit de overheid de mogelijkheden. Samen met betrokken relaties en donateurs wordt gezorgd voor méér. Méér geld en aandacht om te kunnen (blijven) uitblinken als kennis- en zorginstelling op nationaal en internationaal niveau. Want dat kan betekenisvol zijn voor ons allemaal. Nu, en in de toekomst. Vrienden UMC Utrecht (voor volwassenen) werkt vanuit het motto Delen zorgt voor meer!, Vrienden WKZ (voor kinderen) hanteert Helpen beter maken als motto. Vrienden UMC Utrecht en Vrienden WKZ legt de verbinding tussen patiënten, onderzoekers en zorgverleners in het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Werving In 2014 is 1,8 miljoen geworven via Vrienden UMC Utrecht en 1,1 miljoen via Vrienden WKZ. Totale inkomsten uit fondswerving bedragen 2,9 miljoen (groei 2,3% t.o.v. 2013). Hiervoor zijn relaties aangegaan met vermogens- en familiefondsen, particulieren, bedrijven en serviceclubs. Vrienden UMC Utrecht Uit de schaduw treden was het motto in Om zo zichtbaarheid van het goede doel in het ziekenhuis en in de regio te vergroten: leuk, ludiek, laagdrempelig. Daarom is een Vrienden UMC Utrecht promotievideo ontwikkeld (in natura gesponsord door Lukkien). In het ziekenhuis is eveneens gewerkt aan de zichtbaarheid via de Ik geef om campagne op centrale plekken waar patiënten, bezoekers en medewerkers komen. In de regio Utrecht zijn mailingen verstuurd ten behoeve van onderzoek naar knie-artrose en borstkanker, de focusprojecten van 2014 (respons 1,0%). Het aantal donateurs is daardoor gegroeid naar ruim 700 (eenmalige & vaste donateurs). Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor een extern opiniepanel. Dit Vrienden UMC Utrecht panel heeft eind 2014 vorm gekregen. Diverse acties derden heeft circa opgebracht en de werving onder fondsen en stichtingen 1,5 miljoen. Dit jaar zijn geen inkomsten uit nalatenschappen en nieuwe lijfrenteschenkingen ontvangen. Iedere twee jaar wordt de Catharijneconferentie georganiseerd. In 2014 vond de dertiende editie plaats met het thema Into the Future. De conferentie werd door de gasten met een cijfer 8,5 gewaardeerd. De conferentie brengt kennis binnen het UMC Utrecht naar buiten. Op de conferentie is de Catharijneprijs (t.w.v ) uitgereikt aan prof.dr. Willem Mali, hoogleraar Radiologie. De planning voor de opening van het gastenverblijf voor oncologische patiënten is uitgesteld van eind 2014 naar juli De geworven gelden in 2013 zijn behouden gebleven voor dit project. 5 van 30

6 Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis Na het lustrumjaar van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 2013 (125 jarig bestaan) was de doelstelling voor 2014 om de positieve energie en zichtbaarheid te continueren, hetgeen tot groei in donateurs en inkomsten voor het nieuwe focusproject (kinderhartonderzoek) zou leiden. De positieve energie en zichtbaarheid is voortgezet, en heeft tot gelijke inkomsten geleid. Een knappe prestatie vanwege het ontbreken van een lustrumjaar en campagne. Het nieuwe project kinderhartonderzoek kost meer tijd om voor te werven (onder zowel vermogensfondsen als particulieren) dan het kinder-intensive-care project van het lustrumjaar. Zonder de vele lustrumactiviteiten is er een vergelijkbaar resultaat neergezet als in 2013; 1,1 miljoen. In 2014 is een Vrienden WKZ promotiefilm gemaakt in samenwerking met de nieuwe ambassadeur Barry Atsma (de film is in natura gesponsord door Lukkien). De groep vaste donateurs is gegroeid met 17% en via een wervende direct mail actie in het najaar is een stimulans gegeven aan het aantal nieuwe (eenmalige) donateurs. Via tientallen acties derden is opgehaald. Onder de nieuwsbriefabonnees is een oproep gedaan voor deelname aan een extern opiniepanel. Eind 2014 heeft dit Vrienden WKZ klantenpanel vorm gekregen. 6 van 30

7 1.4 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de financiële ontwikkelingen over de laatste 5 jaar. Samenvatting resultaten 2010 t/m Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal tbv fondsenwerving Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Besteed aan doelstellingen Kosten werving baten Beheer en administratie Som der lasten Resultaat Kostenperc. eigen fondswerving 2,24% 0,63% 0,25% 0,40% -0,12% Kostenperc. beheer en admin. 0,64% 0,47% 0,18% 0,43% 1,27% Inkomsten fondsenwerving per doel Vrienden WKZ Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Sub-totaal Vrienden UMC Totaal baten fondsenwerving van 30

8 Beleggingsresultaat Dividend Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen Beleggingsresultaat Kosten beleggingen en bank Netto beleggingsresultaat FINANCIËN 2014 In 2014 bedroegen de opbrengsten uit fondsenwerving , in 2013 was dit Aan projecten is in toegezegd. In 2013 bedroeg de toezegging De hoge toezeggingen in 2013 werden voor 1,5 miljoen veroorzaakt door het project "Neurooncologisch hersentumor research" In 2014 is een bedrag van ontvangen voor een project. Dit project zal echter direct bij het UMC Utrecht worden ondergebracht. In de jaarrekening is genoemd bedrag opgenomen onder "terug te betalen subsidie". Bij één van de lijfrentes is eind december een termijnbetaling van vervallen zonder dat er geld is ontvangen. In totaal moet op deze lijfrente nog worden ontvangen. Betrokkene heeft aangegeven het bedrag te verlagen tot De stichting heeft aangegeven dit niet te willen gezien de aangegane verplichtingen. Op basis van juridisch advies lijkt de stichting juridisch in haar gelijk te staan. De stichting is, wanneer nodig, bereid juridische stappen te ondernemen om het resterende geld binnen te krijgen. In 2014 is een voorziening van opgenomen voor de verwachte oninbaarheid van de vorderingen en overlopende activa. In 2013 was dit 0 (nul). Nieuw dit jaar is dat de marketing en communicatiekosten voor werving betaald zijn door de stichting (promotiefolders en direct mail actie). Het beleggingsresultaat, inclusief rentebaten op de liquide middelen, bedroeg in positief. In 2013 was dit een resultaat van is hiermee ten opzichte van 2013 een goed beleggingsjaar geweest. Er wordt onderzocht om de effectenportefeuille onder te brengen bij een externe fondsenwerver en te laten beheren conform de afspraken die het WKZ Fonds heeft gemaakt voor het beheer van haar vermogen. Deze afspraken bevatten o.a. zaken als maatschappelijk verantwoord beleggen. In totaal is het financiële jaar 2014 afgesloten met een positief resultaat van In 2013 was dit een negatief resultaat van vooral ten gevolge van de toezegging van 1,5 miljoen aan het project "Neuro-oncologisch hersentumor research". Eind 2014 bedroegen de reserves en fondsen ( ). De reserve nog toe te wijzen aan projecten nam af van in 2013 tot in van 30

9 2. Jaarrekening 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Pagina nummer Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen Totaal activa Passiva Reserves en fondsen Reserves Algemene reserve Reserve nog toe te wijzen aan projecten Kortlopende schulden Projecten Overige kortlopende schulden Totaal passiva van 30

10 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Baten Pagina nummer Eigen fondsenwerving Acties derden Nalatenschappen Beleggingsresultaat Overige baten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen en bank Beheer en Administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat van 30

11 2.3 KASSTROOMOVERZICHT pag. Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Niet gerealiseerd resultaat effecten Overige mutaties effecten Veranderingen werkkapitaal - Vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden - Crediteuren + overlopende passiva Projecten Mutatie geldmiddelen Samenstelling geldmiddelen: Liquide middelen per 31 december Liquide middelen per 1 januari Balansmutatie geldmiddelen van 30

12 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met richtlijn C1 Kleine organisaties -zonder- winststreven zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, gebaseerd op historische kostprijzen. Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden genomen wanneer deze voorzienbaar zijn, de opbrengsten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. De organisatie kent twee merken, te weten: - Vrienden WKZ - Vrienden UMC Utrecht Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Effecten De effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de resultatenrekening verantwoord worden. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 12 van 30

13 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Rentebaten en rentelasten wordt tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost en passiefpost. Opbrengsten en kosten Opbrengsten worden geboekt op het moment dat deze ontvangen worden. Opbrengsten uit fondsenwerving waaraan geen bestemming is meegegeven worden door middel van de resultaatverdeling verwerkt onder de reserve nog toe te wijzen aan projecten. Kosten besteed aan doestellingen worden verantwoord indien een gift wordt ontvangen waaraan een bestemming is meegegeven of indien de stichting een verplichting is aangegaan door middel van een getekend contract. Giften en legaten Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten uit lijfrenten worden genomen op moment van opmaak van de akte. 13 van 30

14 2.5 TOELICHTING BALANS Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te ontvangen dividendbelasting R.C. Elisabeth von Freyburg Stichting R.C. S. Bueninck Stichting Voorziening oninbaar RC Stichtingen Te onvangen rente Lening UMC Utrecht Overige vorderingen De overige vorderingen bestaan voor uit nog te ontvangen termijnen van verschillende lijfrentes. Eind 2013 was dit De lening verstrekt aan het UMC Utrecht is voor onbepaalde tijd aangegaan en kent aan het eind van ieder kwartaal een opzeggingstermijn van 1 maand. Over de geldlening wordt een rente gerekend van EURIBOR 3 maanden + 75 basispunten. Effecten Beleggingsfondsen Obligatiefondsen Voor een uitsplitsing van de effecten wordt verwezen naar de effectenstaat opgenomen onder de aanvullende gegevens en specificaties. (bijlage 4.1) Liquide middelen Banken Spaarrekeningen De liquide middelen zijn vrij beschikbaar op naam van de stichting. 14 van 30

15 Reserves en Fondsen Stand Resultaat Stand Reserves Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal reserves van 30

16 Kortlopende schulden Projecten Vrienden WKZ Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie en vrijval Stand 31 december Vrienden UMC Utrecht Stand 1 januari Toevoegingen Facturatie Herallocatie Stand 31 december Speerpunt Child Health Stand 1 januari Toevoegingen 0 0 Facturatie Stand 31 december In de bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de toevoegingen en onttrekkingen aan de projecten van respectievelijk Vrienden WKZ en Vrienden UMC Utrecht. Overige kortlopende schulden Crediteuren Terug te betalen subsidie Te ontvangen facturen Overlopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen Verplichtingen per balansdatum Geen. 16 van 30

17 2.6 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Fondsenwerving Vrienden WKZ Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Overige financiers Vrienden UMC Utrecht Fondsen, stichtingen, bedrijven Acties derden Nalatenschappen Overige financiers De Vrienden WKZ heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 74%), Alle acties derden zorgen voor 17% van de inkomsten (2013: 17%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen. De Vrienden UMC Utrecht heeft in % van de inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen van fondsen, stichtingen en bedrijven (2013: 89%) 3% van overige financiers (2013: 5%). Er zijn in 2014 geen inkomsten uit nalatenschappen ontvangen. Vrienden WKZ heeft vele schenkingen in natura ontvangen. Speelgoed en dergelijke gaan niet meer via Fondsenwerving maar rechtststreeks via de Padagogische Zorg. Daarnaast hebben de Vrienden WKZ en de Vrienden UMC Utrecht in natura ontvangen van: - Zuidam Uithof Drukkerijen voor het leveren van drukwerk - Lukkien voor het maken van een promotievideo en -film 17 van 30

18 Beleggingsresultaat Dividend Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Rente effectenrekening Rente liquide middelen en vorderingen In bijlage 4.1 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van het resultaat beleggingen. Lasten Besteed aan doelstellingen Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht van 30

19 In bijlagen 4.2 en 4.3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de bestedingen aan de Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Kosten beleggingen en bank Kosten beheer en administratie Accountants- en advieskosten Catharijne Prijs Kantoorkosten Dotatie voorziening oninbaar r/c stichtingen Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden in dienst (2013: 0). Overige informatie De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratie ten behoeve van de stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door het UMC Utrecht. 19 van 30

20 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Bestemming van het resultaat Resultaatbestemming 2014 Algemene reserve Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Reserve nog toe te wijzen aan projecten Vrienden WKZ Vrienden UMC Utrecht Totaal Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening van 30

21 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Vaststelling en goedkeuring door het Bestuur en Raad van Toezicht van het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. De jaarrekening is opgemaakt op 23 april 2015 Utrecht, Utrecht, Bestuur Raad van Toezicht w.g. Drs. R.P.J. van Disseldorp w.g. Drs. B.J.M. Verwaaijen w.g. Mw.drs. M.A.L. van Beuningen w.g. Drs. H.H.J. Bol w.g Mr. J.P. van Dijken w.g. Prof.dr. R.A.H. van der Meer w.g. Mw.drs. M.H. van Velthuizen-Lormans 21 van 30

22 Y Building a better working world Cont ole e larin van de on fhankelij e accountan Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, waarbij beide aansluiting is gezocht met richtlijn Cl Kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 22 van 30

23 Pagina 2 Building a better working world Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 waarbij aansluiting is geconstateerd met richtlijn Cl Kleine organisaties zonder winststreven. Amsterdam, 23 april 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. Y.M. Jansen RA 23 van 30

24 4. Aanvullende gegevens en specificaties 4.1 Effectenstaat per 31 december Overzicht projecten Vrienden WKZ 4.3 Overzicht projecten Vrienden UMC Utrecht 24 van 30

25 4.1 Effectenstaat per 31 december 2014 Beleggingsfondsen Aantal / Aantal / Koers Balans Aankoop Balans Dividend Koers Ongerealiseerd Gerealiseerd nominaal nominaal tegen de Verkoop tegen de over winst/ resultaat resultaat koers op koers op transactie verlies BNP Paris Gbl High Income Fd , BNP Paribas Gbl Property Sec Fd , A BNP Pb/Obam , Robeco , Totaal Beleggingsfondsen Obligatiefondsen BNP Paribas Euro Obligatie , Parworld-Track EM GOV-BD , Triodos Groenfonds , A BNP/Bond Eur Plus , BNP PB LI Bond Europe PL , Rorento , Totaal obligatiefondsen Totaal effecten * Beleggingsrekening Liquiditeiten Beleggingsrekening ,92 ** Liquiditeiten Beleggingsrekening ,15 ** ,07 Totaal Beleggingsportefeuille * opgenomen onder de effecten. ** opgenomen onder de liquide middelen. 25 van 30

26 4.2 Overzicht projecten Vrienden WKZ Projectnr. Projectnaam Toekenning Einddatum Saldo Ontvangsten Herallocatie en vrijval Overige mutaties Facturatie Projectsaldo Kinder-intensive-care Stamcelproject WKZ Drome(n)daris knuffelberen (afd. OK) 2010 doorlopend Dagbehandeling Kameleon Nextgen genetica Spel-observatie kamer neuropsychologie Bewust belonen 2012 doorlopend Voorlichtingsfilm kinderhartcentrum Gastrostoma bij kinderen Sinterklaasfeest 2012 doorlopend Kerstversiering 2012 doorlopend Kindertheater / Dieren Doos van herinnering Parent DVD en handboek 2012 niet bekend Speelgoed/tijdschr. poliklinieken 2012 niet bekend Decoreren draaideuren Kanjerkralen 2012 doorlopend MRI onderzoek pasgeborenen Het Digitale Kinderhuidhuis Kinderen met JIA en Jia Gass Uvetis Renovatie stiltecentrum Ernstig eczeem Serious Game Voorlichtingsfilm ICT unit 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Braun 2013 niet bekend Prof. Schoof GAS study Uveitis An observation st of Immu NextGen Genetica II Instructiefilm SCT Unit Bank Johanna Niemeijer Tuin Timmers/Raaijmakers Kinderhart 2014 in etalage Epilepsie 2014 in etalage Gastroschisis Fonds Kindercardio 2013 geen ovk Speeldakterras Pedagogische Zorg Zepa Challenge Kinderwagen Dolfijn Vroege gen. Screening Dravet Syndroom Prik-App (etalageprojerct) 2014 in etalage Stemmenpoli 2014 in etalage Moyamoya onderzoek. Dr. Klijn 2014 n.v.t van 30

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22

3.1 Bestemming van het resultaat 20 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 20 3.3 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 21 3.4 Controleverklaring 22 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens per 31 decmber 2014 3 1.2 Missie en statutaire doelstelling 4 1.3 Ontwikkelingen in 2014 4 1.4 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Elisabeth von Freyburg Stichting

Elisabeth von Freyburg Stichting JAARVERSLAG 2013 Elisabeth von Freyburg Stichting 19-3-2014 / 14:03 1 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN Pagina 1.1 Bestuurlijke samenstelling en stichtingsgegevens 3 1.2 Verslag Bestuur 3 2. JAARREKENING

Nadere informatie

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.

Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey. Postbus 7883 1008 AB Amsterdam Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 10 00 Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 Fax: +31 88 407 10 05 1083 HP Amsterdam ey.com Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant EY Ernst S Young Accountants LLP Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel: +31 88 407 10 00 Fax: +31 88 407 48 00 ey.com 2014-02637 Gemeente Goes Ingekomen d.d. 2 3 MEI

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2012, voorzien van onze controleverklaringen d.d. 19 maart 2013. III I NS&Ô NG Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 4187 www.ey.nl VERTROUWELIJK Het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant = f~4st~ SV 5613 AM Eindhoven Postbus 455 5600 AL Eindhoven Tel.: +31 (0)88-407 1000 Fax: +31 (0)88-407 1005 wwwey.nl Aan de Gemeenteraad van de gemeente Sint Anthonis T.a.v. de heer Keijzer Postbus 40

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

"Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Prof.Dr.Dorgelolaan 12 5613 AM Eincihoven, Nettierlands Postbus 455 5600 AL Eindtioven, Nettierlands Gemeente Eindhov Tel: +31 88 407 10 00 Fax:+31 88 407 48 00 ey.com ontvangen 2 8 APR.15 De gemeenteraad

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen

Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant Aan: de gemeente Nijmegen Ernst & Voung Accountants LLP Tel: 1-31 (0)88-407 1000 Meander 861 Fax: +31 (0)88-407 6005 6825 MH Arnhem Www.ey.com - Postbus 30116 Building a better 6803 AC Arnhem Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door het dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88 407 1000 Meander 861 Fax: +31 88407 6005 6825 MH Arnhem, Netherlands ey.com Postbus 30116 6803 AC Arnhem, Netherlands VERTROUWELIJK Het bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

"Controlever ank. e accountant

Controlever ank. e accountant TeL 4-31 88 407 10 00 Prot.Dr.Dorgelolaan 12 Fax: +31 88 407 48 01 561.3 AM Eindhoven, Netherlands ey.com Postbus 455 5600 AL Eindhoven, Netherlands Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden UMC Utrecht Jaarbeeld 2012-2013

Stichting Vrienden UMC Utrecht Jaarbeeld 2012-2013 1 jaarbeeld 2012 2013 Stichting Vrienden UMC Utrecht 2 3 4 5 Inleiding Nieuwe Stichting Vrienden UMC Utrecht Stichting Vrienden van het UMC Utrecht is de goede-doelen organisatie voor het UMC Utrecht en

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENSTELVERKLARING... 4 2. ALGEMEEN... 4 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015... 6 4. STAAT

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie