Toepassingsvoorschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassingsvoorschriften"

Transcriptie

1 TPV/CE Versie april 2012 Toepassingsvoorschriften TOELICHTING EN INSTRUCTIES M.B.T CERTIFICATIE EISEN behorende bij de KOMO beoordelingsrichtlijnen voor: Betonstraatstenen Betontegels (daktegels) Betonbanden Techniekgebied H7: Betonproducten Vastgesteld door CvD Ongewapende Betonproducten d.d. 10 november 2011 Uitgave: Kiwa Nederland B.V.

2 TPV/CE Versie april 2011 Toepassingsvoorschriften TOELICHTING EN INSTRUCTIES M.BT CERTIFICATIE EISEN behorende bij de KOMO beoordelingsrichtlijnen voor: Betonstraatstenen Betontegels (daktegels) Betonbanden Techniekgebied H7: Betonproducten Vastgesteld door CvD Ongewapende Betonproducten d.d. 10 november 2011 Uitgave: Kiwa Nederland B.V.

3 Inleiding De toepassingsvoorschriften voor KOMO/certificatie eisen zijn opgesteld door de unit Infrastructuur en Mobiliteit en de Technische Commissie van de brancheorganisatie BeST, waarin belanghebbende partijen op het gebied van Ongewapende Betonproducten zijn vertegenwoordigd. Deze toepassingsvoorschriften vallen onder het beheer van het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten van Kiwa. De toepassingsvoorschriften zullen door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met de volgende certificatiedocumenten: - Europese normen NEN-EN 1338, 1339 en 1340; - KOMO beoordelingsrichtlijnen BRL 2312, 2313, 2314, 2315; - IKB-schema s Algemeen en Productgebonden; - Technische Specificaties van de producenten; - Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het KOMO-productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle. De toepassingsvoorschriften moeten in combinatie met de desbetreffende beoordelingsrichtlijnen en onderstaande NEN-EN normen worden gehanteerd, alsmede de bijbehorende IKB-schema's. Hierin zijn afspraken en instructies vastgelegd om eenduidigheid in de werkwijze voor de volgende certificatieregelingen van ongewapende betonproducten te waarborgen: Europese normen NEN-EN Betonstraatstenen 1338 Betontegels 1339 Betonbanden 1340 Certificatieregeling BRL Betonstraatstenen 2312 Betontegels 2313 Betonbanden 2314 Daktegels 2315 Kiwa Nederland B.V. Sir W. Churchill-laan 273 Postbus Kiwa Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Onverminderd de aanvaarding van deze toepassingsvoorschriften door het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten berusten alle rechten bij Kiwa. Het gebruik van deze toepassingsvoorschriften door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

4 - Inhoud Inhoud 2 1 Aanvraag Toelatingsonderzoek Uitbreidingsonderzoek Monsternemingsschema Monstername betonstraatstenen, beton(dak)tegels, en betonbanden 3 2 Uitvoering uitbreidingsonderzoeken Algemeen Uitbreiding naar aanleiding van een nieuwe sterkte- en/of oppervlaktefamilie Uitbreiding naar aanleiding van nieuwe formaten in een bestaande familie Uitbreiding naar aanleiding van een niet genormeerde grondstof Uitbreiding nav wijzigingen in grondstoffen Oppervlaktebehandeling Uitbreiding naar aanleiding van een nieuwe/aangepaste/verplaatste machine of productielocatie 11 3 Monstername, ouderdom en conditionering van producten door KOMO producenten conform de Europese bestratingnormen 12 4 Overeenkomstigheidsprocedure 14 5 Werkinstructie verificatie CE en KOMO bij grondstoffen (versie ) 15 6 Werkinstructie Sterkte- en oppervlaktefamilie 17 7 Reguliere en extra monstername 22 8 Aanvullende info meet- en beproevingsapparatuur 24 Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

5 1 Aanvraag Een aanvraag voor een certificaat (toelating) of uitbreiding van het productcertificaat wordt in behandeling genomen op basis van het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie:2008, de betreffende beoordelingsrichtlijn met bijbehorende Europese norm, de IKB-schema s, technische specificatie van de producent en dit toepassingsvoorschrift. 1.1 Toelatingsonderzoek Er is sprake van een toelatingsonderzoek als een producent niet in het bezit is van een certificaat voor het betreffende product. Voorafgaand aan de start van het toelatingsonderzoek kan op verzoek van de producent een oriënterend bezoek worden gebracht. 1.2 Uitbreidingsonderzoek Er is sprake van een uitbreidingsonderzoek als een producent nieuwe formaten, sterkte- of oppervlaktefamilies, grondstoffen, oppervlaktebehandelingen, machines of productielocaties onder een vigerend KOMO-productcertificaat wilt brengen. 1.3 Monsternemingsschema Bij een toelating of uitbreiding dienen de aantal monsternemingen en overeenkomstigheidscriteria volgens tabel 7 van NEN-EN 1338, tabel 9 van NEN-EN 1339 of tabel 6 van NEN-EN 1340, plaats te vinden. Hierbij moeten de in de tabel aangegeven aantallen in één keer aan alle eisen voldoen en wordt er geen extra monster beproefd. Uiterlijk Eigenschap Toelating / Uitbreiding Aantal stenen, (dak)tegels en banden Visuele beoordeling Vorm en afmetingen 8 1) Dikte van de deklaag 8 Buig-/splijttreksterkte en breuklast Slijtbestandheid 3 Vorstdooizoutbestandheid 3 Glij/slipweerstand (facultatief) 1) Deze betonproducten mogen ook voor verdere proeven gebruikt worden Monstername betonstraatstenen, beton(dak)tegels, en betonbanden Een monster wordt uit een representatieve productiehoeveelheid getrokken, bij voorkeur uit minimaal een halve dagproductie. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

6 2 Uitvoering uitbreidingsonderzoeken 2.1 Algemeen Een uitbreiding van het certificaat moet altijd schriftelijk (of per ) bij Kiwa worden aangevraagd. De verplichting geldt indien de producent een: andere sterkte- en/of oppervlaktefamilies onder certificaat wilt brengen; andere formaten in een bestaande familie onder certificaat wilt brengen; andere niet genormeerde grondstoffen in KOMO producten wilt toepassen; andere cementsoort, vulstof en/of hulpstof in een bestaande familie wilt verwerken; andere oppervlaktebehandelingen wilt toepassen op gecertificeerde producten; (nieuwe) machines of nieuwe productielocaties t.b.v. KOMO in gebruik gaat nemen of gaat verplaatsen. 2 typen uitbreidingen Er wordt onderscheid gemaakt in een "klein" of "groot" uitbreidingsonderzoek. Op basis van de schriftelijke aanvraag wordt, met in achtneming van de in deze paragraaf opgenomen voorwaarden, vastgesteld of de aanvraag onder een kleine of grote uitbreiding valt. Kleine uitbreiding: Bij een kleine uitbreiding worden de benodigde onderzoeken, conform de vigerende norm, door de producent zelf uitgevoerd. Onder de benodigde onderzoeken wordt verstaan alle beproevingen met uitzondering van vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. In bepaalde gevallen zal door Kiwa worden aangegeven of de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid moeten plaatsvinden. De resultaten moeten schriftelijk aan Kiwa worden overlegd. Kiwa zal schriftelijk bevestigen of de in de aanvraag genoemde wijziging onder certificaat geleverd kan worden (bijvoorbeeld: een nieuw product, bestaande familie of machine). Grote uitbreiding: Bij een grote uitbreiding worden de benodigde onderzoeken in het bijzijn van en door Kiwa uitgevoerd. Onder de benodigde onderzoeken wordt verstaan alle beproevingen met uitzondering van vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. In bepaalde gevallen zal door Kiwa worden aangegeven of de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid moeten plaatsvinden. Beproevingen in het kader van een grote uitbreiding mogen in het laboratorium van de fabriek worden uitgevoerd. Bij uitbesteding moeten deze worden uitgevoerd bij een erkend extern laboratorium. De bevindingen worden door Kiwa gerapporteerd. Na afronding van de uitbreiding zal Kiwa schriftelijk bevestigen of, en vanaf welke datum, het nieuwe product, familie of machine onder certificaat geleverd kan worden. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

7 2.2 Uitbreiding naar aanleiding van een nieuwe sterkte- en/of oppervlaktefamilie Er is sprake van een groot uitbreidingsonderzoek als de producent een nieuwe familie onder certificaat wil brengen. De indeling in een sterkte- of oppervlaktefamilie wordt toegelicht in hoofdstuk 6 van dit toepassingsvoorschrift. Van het aangeboden assortiment, welk deel uitmaakt van de nieuwe familie, worden tenminste twee verschillende monsters van verschillende productiedata door Kiwa beproefd. Indien de monsters aan de eisen voldoen, mag de familie onder certificaat worden geleverd. Bij een groot uitbreidingsonderzoek naar aanleiding van alleen een nieuwe sterktefamilie dienen de 2 monsters van verschillende productiedata door Kiwa op de aspecten van de norm te worden beproefd, exclusief de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. Bij een groot uitbreidingsonderzoek naar aanleiding van een nieuwe oppervlaktefamilie dienen de 2 monsters van verschillende productiedata door Kiwa op de aspecten van de norm te worden beproefd, inclusief de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. De vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid moet op 1 van de 2 monsters plaatsvinden (3 elementen). Bij een groot uitbreidingsonderzoek naar aanleiding van een nieuwe sterkte- en oppervlaktefamilie, zoals producten zonder deklaag, dienen de 2 monsters op de aspecten van de norm te worden beproefd, inclusief de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. De vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid moet op 1 van de 2 monsters plaatsvinden (3 elementen). 2.3 Uitbreiding naar aanleiding van nieuwe formaten in een bestaande familie Er is sprake van een uitbreidingsonderzoek op formaten als de producent in het bezit is van het betreffende productcertificaat maar nieuwe afmetingen van dit product onder het certificaat wilt brengen. De producent geeft schriftelijk aan onder welke (bestaande) sterkte- en oppervlaktefamilie de nieuwe formaten zullen vallen. In dit kader zullen bij een uitbreiding alle aspecten van de norm worden onderzocht, met uitzondering van de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. Van de bestaande oppervlaktefamilie moet zijn aangetoond dat deze aan de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid voldoet (zie jaarlijkse of 2-jaarlijkse type test, uitgevoerd vanaf 1 februari 2005). Betonstraatstenen Uitgaande van de reeds gecertificeerde formaten stenen, zoals vastgelegd in de Technische Specificatie van de producent, moet een groot uitbreidingsonderzoek worden uitgevoerd: als één van beide oppervlaktematen (lengte of breedte) meer dan 30% afwijkt van de bestaande maten; als de dikte meer dan ± 20 mm afwijkt van een reeds gecertificeerde dikte; als het andere dan rechthoekige formaten betreft (bijv. H-profiel, zeskantstenen, T-profiel etc.). Voor afwijkende profielen moeten de beproevingsmethoden en meetplaatsen op tekening worden vastgelegd. Voor nieuwe formaten die binnen de bovengenoemde grenzen vallen, geldt een kleine uitbreiding. Betontegels / daktegels Uitgaande van de reeds gecertificeerde formaten tegels, zoals vastgelegd in de Technische Specificatie van de producent, moet een groot uitbreidingsonderzoek worden uitgevoerd: als één van beide oppervlaktematen (lengte of breedte) meer dan 30 % afwijkt van de bestaande maten; als de dikte meer dan ± 20 mm afwijkt van een reeds gecertificeerde dikte; als het andere dan rechthoekige formaten betreft (b.v. I-profiel, visbek, zeskanttegels). Voor afwijkende profielen moeten de beproevingsmethoden en meetplaatsen vooraf door de producent op tekening worden vastgelegd. Voor nieuwe formaten die binnen de bovengenoemde grenzen vallen, geldt een kleine uitbreiding. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

8 Betonbanden Uitgaande van de reeds gecertificeerde betonbanden, zoals vastgelegd in de Technische Specificatie van de producent, moet een groot uitbreidingsonderzoek worden uitgevoerd: als de oppervlaktematen (hoogte en/of breedte) meer dan 30 % afwijken van de reeds bestaande gecertificeerde maten; als de lengte meer dan 30 % afwijkt van de nominale maat. Voor nieuwe formaten die binnen de bovengenoemde grenzen vallen, geldt een kleine uitbreiding. Hulpstukken behorende bij banden Uitgaande van de reeds gecertificeerde hulpstukken bij betonbanden, zoals vastgelegd in de Technische Specificatie van de producent, moet een groot uitbreidingsonderzoek worden uitgevoerd bij een: afwijkend type hulpstuk binnen een groep (zie de 4 groepsindelingen in het IKB-schema betonbanden); geheel nieuwe groep (bijv. bochtbanden zijn gecertificeerd, inritbanden en hoekstukken nog niet). Voor fabrikanten die sinds de overgang naar de Europese norm NEN-EN 1340 in 2005 nog geen hulpstukken hebben gecertificeerd, geldt altijd een grote uitbreiding per groep (zie groepsindeling in IKB-schema betonbanden). 2.4 Uitbreiding naar aanleiding van een niet genormeerde grondstof Indien een producent een alternatieve niet genormeerde grondstof wilt toepassen, dient middels een door het College van Deskundigen Ongewapende Betonproducten vastgestelde procedure aangetoond te worden dat: de grondstof en eindproduct aan de wettelijke eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voldoen; een ingestelde commissie van deskundigen een uitspraak doet over de duurzaamheid van het product met de alternatieve grondstof; het eindproduct bij voortduur voldoet aan de gestelde eisen in de normen NEN-EN 1338, 1339 en Bij uitbreiding naar aanleiding van een niet genormeerde grondstof is er sprake van een groot uitbreidingsonderzoek. Van het aangeboden assortiment worden tenminste twee verschillende monsters, eventueel afkomstig van 2 verschillend families en van verschillende productiedata door Kiwa getrokken en beproefd. Indien door toepassing van de grondstof een nieuwe oppervlaktefamilie ontstaat, dienen tevens de vorstdooizout- en slijtbestandheid te worden beproefd. Zie de hierna weergegeven procedure voor het in behandeling nemen van een nieuwe (niet genormeerde) grondstof. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

9 Schriftelijke aanvraag indienen bij Kiwa Vergezeld van bijvoorbeeld: - Productinfoblad - Technisch blad - BBK rapporten - Labo. rapporten grondstof - Labo. rapporten eindproduct - overig In behandeling nemen van de aanvraag Binnen 1 week: Gemotiveerd Ja/Nee schriftelijk antwoord naar aanvrager. Bij Ja, inclusief schriftelijke procedure en offerte/ kostenspecificatie 1. Totaal onbekende grondstof, niet genormeerd 2. Bekende grondstof, valt niet binnen de clusterregeling Besluit Bodemkwaliteit Onderzoek door Kiwa op BBK en eindproduct Éénduidige formulering van de aanvraag: Éénduidige specificatie grondstof Toepassingsgebied ongewapend betonproduct Typen ongewapende betonproducten Productiewijze Instellen van een commissie van deskundigen en belanghebbenden: Onafhankelijke deskundigen (onderzoeksinstellingen en geaccrediteerde laboratoria) Toetsende instantie Producent(en) Leverancier grondstoffen Eventueel afnemers Commissie samenstelling Binnen 1 maand na ontvangst getekende offerte Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

10 Inventarisatie bestaande (inter)nationale regelgeving en praktijkervaring: Betreffende grondstof in dezelfde of verwant toepassingsgebied Verwante grondstoffen Schriftelijk van bevindingen Uit te voeren door de commissie Typen uit te voeren onderzoeken: BBK uitloogonderzoek eindproduct met maximale % betreffende grondstof Aanvullende BBK uitloogonderzoeken op betreffende grondstof Onderzoeken betreffende grondstof conform (inter)nationale regelgeving Aanwezigheid wet- en regelgeving (bijv. CE) Duurzaamheidsonderzoek via onderzoeksinstellingen en geaccrediteerde laboratoria etc.. Uitbreidingsonderzoeken op ongewapende betonproducten conform betreffende (inter)nationale normen Per grondstof wordt door de commissie bepaald welke onderzoeken moeten plaatsvinden Voor het duurzaamheidsonderzoek wordt een plan van aanpak en tijdspad opgesteld (externe deskundigen) Bevindingen en eindrapport opstellen door de commissie: Formele toets door commissie binnen Kiwa Uitslag voorleggen en bespreken met aanvrager (producent) Bij afkeur: Project schriftelijk beëindigen Maximale duur behandeling project na aanvang: 6 maanden Duur > 6 maanden, van het project wordt schriftelijk door Kiwa naar de aanvrager vastgelegd Opname goedgekeurde grondstof in een Kiwa database van grondstoffen, toe te passen in KOMO ongewapende betonproducten Opstellen werkinstructie m.b.t. vervolg controles en bijbehorende frequenties. Terugkoppeling praktijkervaring na enkele jaren Bepalen noodzaak tot aanpassingen Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

11 2.5 Uitbreiding nav wijzigingen in grondstoffen Algemeen De aanvrager geeft schriftelijk aan onder welke sterkte- en oppervlaktefamilie de gewijzigde samenstelling(en) valt. In dit kader vindt bij een grote uitbreiding toetsing conform de norm plaats. Bij een oppervlaktefamilie en door en door producten is dit inclusief de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. Cement, vulstoffen en hulpstoffen voor gecertificeerde cementen die al in de bestaande familie zijn opgenomen zijn en een gelijke of hogere sterkteklasse hebben, en vulstoffen volstaat een kleine uitbreiding (incl. opmerking); voor gecertificeerde cementen die al in de bestaande familie zijn opgenomen zijn en een lagere sterkteklasse hebben, geldt een grote uitbreiding (incl. opmerking); voor niet gecertificeerde cementen en vulstoffen geldt een grote uitbreiding (incl. opmerking); voor hulpstoffen die de eigenschappen van de beton(specie) significant veranderen en/of die niet gecertificeerd zijn geldt een grote uitbreiding; voor de overige hulpstoffen volstaat een kleine uitbreiding. Opmerking: Indien sprake is van wijziging in deklagen en door en door beton, dan geldt ook de uitvoering van de beproeving van de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid; Toeslagmaterialen bij niet eerder gebruikte natuurlijke toeslagmaterialen, welke vallen onder NEN-EN 12620, NEN 5905, NEN-EN en NEN 3543, geldt een kleine uitbreiding. voor niet eerder gebruikte onnatuurlijke toeslagmaterialen geldt een grote uitbreiding; voor niet eerder gebruikte lichtgewicht toeslagmaterialen geldt een grote uitbreiding; voor niet eerder gebruikt recycletoeslagmateriaal geldt een grote uitbreiding; bij wijzigingen in de toegepaste maximale hoeveelheid recycletoeslagmateriaal, meer dan 10 % (m/m per m 3 ) van het maximum, geldt een grote uitbreiding. Bij toeslagmaterialen welke niet eerder gebruikt zijn en niet vallen onder NEN-EN 12620, NEN 5905 en NEN-EN , geldt artikel 2.4. Beton- en menggranulaat (NEN-EN in combinatie met NEN 5905) en BRL 2506 Voor de toepassing en / of verhoging van het percentage van een beton- of menggranulaat in de betonmengsels dient de producent een aanvraag voor een uitbreidingsonderzoek in te dienen. Voor het in behandeling nemen van een uitbreidingsonderzoek, dient de producent het volgende schriftelijk op te geven: hoeveel procent (m/m per m 3 ) toeslagmateriaal vervangen wordt door een granulaat; korrelgradering van het granulaat; soort granulaat (beton- of menggranulaat, eigen- of vreemd granulaat); of het vervangende toeslagmateriaal aan het oppervlak komt; hoe de bedrijfscontrole op het toegevoegde percentage granulaat plaatsvindt; voor welke typen/formaten het uitbreidingsonderzoek van toepassing is. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

12 Ingangscontrole beton- en menggranulaat Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van "eigen" vervangend toeslagmateriaal en "vreemd" vervangend toeslagmateriaal. "Eigen" vervangend toeslagmateriaal (betongranulaat) is materiaal afkomstig van betonproducten, die op de fabriek zijn geproduceerd. Indien dit materiaal naar een (eigen) brekerij wordt verstuurd, mag er bij de brekerij geen vermenging plaatsvinden met ander "vreemd" toeslagmateriaal. Dit zal in een verklaring tussen brekerij en producent worden vastgelegd. Voor eigen betongranulaat wordt er vanuit gegaan dat dit aan de eisen van NEN 5905 voldoet. Er zal wel een visuele inspectie op het granulaat plaatsvinden door de inspecteur op verontreinigingen. De producent voert een zeefanalyse uit i.v.m. de bepaling van de D max. "Vreemd" vervangend toeslagmateriaal (beton- of menggranulaat) is al het materiaal dat niet afkomstig is van het eigen bedrijf. Indien het granulaat afkomstig is van een gecertificeerde brekerij, conform BRL 2506 BSA beton- en menggranulaat voor de betonbouw, dan zal een visuele inspectie op het granulaat plaatsvinden door de inspecteur op verontreinigingen. De producent dient tevens het geldige certificaat aan Kiwa te overleggen. Indien de brekerij "vreemd" vervangend toeslagmateriaal levert en niet is gecertificeerd, dan dient de producent een keuringsrapport aan Kiwa te overleggen. Kiwa geeft aan welke aspecten van de NEN 5905 moeten worden onderzocht. Tweemaal per jaar moet een keuringsrapport beschikbaar zijn, waaruit blijkt dat het granulaat voldoet aan NEN Certificering eindproduct met beton- of menggranulaat ( 10% m/m per m 3 ) Indien bij deklaag producten in het onderbeton meng- of betongranulaat 10 % (m/m per m 3 ) wordt toegepast, dan zal een klein uitbreidingsonderzoek plaatsvinden op één product uit de familie waartoe de samenstelling behoort. Exclusief vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. Indien beton- en menggranulaat < 10 % (m/m per m 3 ) in de samenstelling wordt toegepast, welke tot aan het bovenvlak reikt, vindt er een kleine uitbreiding plaats op één product uit de familie waartoe de samenstelling behoort. Tevens dient er een onderzoek op vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid uitgevoerd te worden. Verhoging beton- of menggranulaat in gecertificeerde eindproducten (> 10% m/m per m 3 ) Indien bij bestaande KOMO producten met een deklaag het maximale percentage van het toegepaste granulaat in het onderbeton wordt verhoogd, vindt er voor elke verhoging, die meer dan 10% m/m per m 3 van het maximum bedraagt, een grote uitbreiding plaats, anders geldt een kleine uitbreiding. De uitbreiding vindt plaats op twee producten uit de familie waartoe de samenstelling behoort, exclusief de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. Indien bij bestaande KOMO producten zonder een deklaag het maximale percentage van het toegepaste granulaat wordt verhoogd, vindt er voor elke verhoging, die meer dan 10% m/m per m 3 van het maximum bedraagt, een grote uitbreiding plaats, anders geldt een kleine uitbreiding. De uitbreiding vindt plaats op twee producten uit de familie waartoe de samenstelling behoort, inclusief de vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid. Toepassing beton- of menggranulaat of ECO granulaat voor het Milieukeurmerk van Stichting Milieukeur De voorwaarden voor het verkrijgen van een Milieukeurmerk zijn vastgelegd in de betreffende beoordelingsrichtlijn en het certificatieschema van Stichting Milieukeur. 2.6 Oppervlaktebehandeling Bij het toepassen van een oppervlaktebehandeling, die niet eerder onder certificaat werd toegepast, geldt een grote uitbreiding, inclusief een onderzoek op vorstdooizoutbestandheid en slijtbestandheid op 1 formaat uit die familie. Onder oppervlaktebehandelingen wordt verstaan uitwassen, slijpen, polijsten etc. Hierdoor ontstaat altijd een nieuwe oppervlaktefamilie. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

13 2.7 Uitbreiding naar aanleiding van een nieuwe/aangepaste/verplaatste machine of productielocatie Nieuwe machine, aangepaste of verplaatste machine Er is altijd sprake van een groot uitbreidingsonderzoek als de producent een nieuwe machine in gebruik neemt of een bestaande productie machine significant aanpast of verplaatst. Onder een nieuwe productie machine wordt verstaan een machine die ingekocht is of zelf nieuw is gebouwd, of een bestaande productie machine die significant is aangepast of verplaatst. Indien één van bovengenoemde situaties voorkomt, moet dat schriftelijk aan Kiwa worden gemeld en volgt een groot uitbreidingsonderzoek. Er worden tenminste twee monsters, bij voorkeur uit verschillende families, van het aangeboden assortiment die qua nominale maat het verst uit elkaar liggen op alle aspecten van de norm beproefd met inbegrip van de vorstdooizoutbestandheid en de slijtbestandheid. Indien deze achter elkaar aan alle eisen voldoen, mogen de producten van de machine onder certificaat worden geleverd. Toelichting significant aangepast : Significante aanpassingen van productiemachines (bijv. aanpassingen trillers, vulwagens en productiemachines, zullen per geval in onderling overleg tussen producent en Kiwa beoordeelt worden Bestaande niet KOMO-machine of een ander KOMO assortiment Er is sprake van een groot uitbreidingsonderzoek als de producent KOMO producten wil gaan produceren op een bestaande niet KOMO-machine (nog niet onder certificaat vallende machine). Onder een bestaande niet KOMO-machine wordt bijvoorbeeld verstaan een machine die handelskwaliteit (NL-BSB producten) produceert. Er is sprake van een groot uitbreidingsonderzoek als de producent een bestaand KOMO assortiment producten wil gaan produceren op een andere KOMO-machine. Bijvoorbeeld op een bestaande KOMO stenenmachine wilt de producent nu ook KOMO banden gaan produceren. Indien deze situaties zich voordoen moet dat schriftelijk aan Kiwa worden gemeld en volgt een groot uitbreidingsonderzoek. Er worden tenminste twee monsters, uit verschillende families, van het aangeboden assortiment die qua nominale maat het verst uit elkaar liggen op alle aspecten van de norm beproefd, met inbegrip van de vorstdooizoutbestandheid en de slijtbestandheid. Indien deze achter elkaar aan alle eisen voldoen, mogen de producten van de machine onder certificaat worden geleverd. Nieuwe productielocatie Er is altijd sprake van een groot uitbreidingsonderzoek als de producent een nieuwe productielocatie in gebruik neemt. Of een nieuwe productielocatie onder het vigerende certificaat of onder een nieuw certificaat valt, wordt in overleg met de producent bepaald. Als de producent er de voorkeur aan geeft om de productielocatie onder het vigerende certificaat te brengen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: de producent en de eigenaar van de producentlocatie moeten één en dezelfde rechtspersoon zijn; het product moet voldoen aan dezelfde norm / BRL als de onder het certificaat vallende producten; de Kiwa-inspecteur moet beide locaties tijdens zijn controlebezoek kunnen bezoeken. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

14 3 Monstername, ouderdom en conditionering van producten door KOMO producenten conform de Europese bestratingnormen In de Europese bestratingnormen is er geen beproevingsouderdom en conditioneringswijze vastgelegd. Kiwa heeft voor zijn certificatieregelingen in overleg met de TC BeST het volgende besloten: Voor de controleproef is een ouderdom van 7 dagen gekozen. Dit om het productieproces te beoordelen, tijdig bij te stellen en inzicht te krijgen in de sterkteontwikkeling. Hierbij is ervan uitgegaan dat de onderzoeken per machine worden uitgevoerd. Voor de verhardingsproef is een ouderdom van 35 verhardingsdagen gekozen. Dit betekent dat de betonproducten, beproefd in overeenstemming met de 3 Europese normen, na 35 verhardingsdagen aan de gestelde eisen moeten voldoen. Alleen voor de vorstdooizoutbestandheid geldt dit niet, aangezien de beproevingsaanvang, conform de 3 Europese normen, tussen 28 en 35 dagen na productie moet plaatsvinden. De verhardingsproef geldt per machine in overeenstemming met de Europese normen. Het is mogelijk de 7 daagse controleproef te laten vervallen (facultatief), indien de producent een eerdere beproevingsouderdom dan 35 dagen vaststelt en met Kiwa overeenkomt. Hierbij moet gedacht worden aan een eerdere beproevingsouderdom zoals 7, 14 of maximaal 21 dagen. Deze afspraak wordt in de Technische Specificatie opgenomen. Daarnaast zal de fabrikant de gewijzigde beproevingsouderdom op zijn vrachtbrief. Controleproef (interne kwaliteitsbewaking): De producten moeten binnen 2 dagen na fabricage worden bemonsterd en gelijk in water of een vochtige ruimte bij een temperatuur van 20 ± 5 C worden geplaatst. In de vochtige ruimte moet op alle vlakken van de producten een waterfilm aanwezig zijn. Voor de sterkte geldt dat deze 7 dagen na fabricage dient te worden bepaald. Verhardingsproef (voldoen aan de eisen van de Europese normen): De producten moeten binnen een periode van 2 tot 34 verhardingsdagen na fabricage worden bemonsterd en in de buitenlucht worden bewaard onder klimatologische omstandigheden die zo goed mogelijk gelijk zijn aan die op het tasveld. o De producten kunnen a-select van de pakketteerbaan of uit de droogkamers worden getrokken; o Indien de producten (bijv. betonstraatstenen) uit de pakketten op het tasveld worden getrokken, moet dit altijd uit de 2 e laag gebeuren; o Indien de getrokken producten buiten worden opgeslagen, moet dit op een locatie die niet wordt blootgesteld aan fel zonlicht of harde wind (bijv. afschermen m.b.v. houten verticale panelen). Voorafgaand aan de bepaling van de sterkte moeten de producten 24 ± 3 uur onder water of in een vochtige ruimte worden geplaatst, waarbij een temperatuur van 20 ± 5 C wordt gehandhaafd. In de vochtige ruimte moet op alle vlakken van de producten een waterfilm aanwezig zijn. Deze waterfilm kan met een nevelinstallatie worden verkregen. Voor de afmetingen, sterkte en slijtbestandheid geldt dat deze uiterlijk 35 verhardingsdagen na fabricage dienen te worden bepaald 1 ). Indien tijdens de eerste 34 verhardingsdagen, de gemiddelde etmaaltemperatuur 2 ) gedurende één of meer dagen beneden de 5 C ligt, hoeven deze dagen niet worden meegeteld voor de verharding. De eigenschappen kunnen ook eerder dan 35 verhardingsdagen worden bepaald. Hiervoor geldt dan hoofdstuk 4 van dit toepassingsvoorschrift. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

15 De afmetingen, sterkte en slijtbestandheid moeten na 35 verhardingsdagen aan de eisen/toleranties/gekozen klassen van de desbetreffende Europese bestratingnorm voldoen. 1) Indien de producten eerder dan 35 verhardingsdagen worden vrijgegeven, gelden de voorwaarden van art en van de Europese normen NEN-EN 1338, 1339 en ) Onder de gemiddelde etmaaltemperatuur wordt het rekenkundige gemiddelde verstaan van de minimum- en maximumtemperatuur gemeten van s ochtends 9.00 uur tot de volgende ochtend 9 uur. De gemiddelde etmaal temperatuur mag ook via een erkend weerstation verkregen worden (evt. via internet). Conditionering en beproevingsouderdom van producten t.b.v. de vorstdooizoutbestandheid De Europese bestratingnormen geven aan dat de proefstukken worden voorbereid en vervolgens worden onderworpen aan 28 vries-dooicycli. Hierbij moeten de proefstukken minimaal 28 en maximaal 35 dagen oud zijn. Vooraf aan de vries-dooicycli moeten de proefstukken worden geconditioneerd. De wijze en tijdstip van conditionering is niet vastgelegd in de Europese bestratingnormen. Voor een éénduidige conditionerings- en beproevingswijze is Kiwa met de TC BeST het volgende overeengekomen. De producten moeten binnen 2 dagen na fabricage worden bemonsterd en tot 21 dagen ouderdom in een ruimte worden bewaard bij een temperatuur > 15 C en een relatieve vochtigheid van 65 ± 10%. Vervolgens de conditionering volgens bijlage D, art. D.5 van de Europese bestratingnormen NEN-EN 1338, 1339 en 1340 aanhouden. Bewaar de proefstukken na 21 dagen gedurende (168 ± 5) uur in een geklimatiseerde ruimte bij een temperatuur van (20 ± 2) C, een relatieve vochtigheid van (65 ± 10) % en een verdampingssnelheid in de eerste (240 ± 5) minuten van (200 ± 100) g/m²; Onderwerp de proefstukken vervolgens aan 28 vries-dooicycli. Opmerking: Door toepassing van bovengenoemde conditionering en beproevingsouderdom kunnen betonproducten ook in de winterperiode, bij temperaturen lager dan 5 C, eerder worden beproefd en is er een tijdswinst van minimaal 1 week door eerder voorbereiden van proefstukken. Mocht de gemiddelde etmaaltemperatuur voor de bemonstering van de proefstukken vanuit het tasveld lager zijn dan 5 C, dan worden deze dagen niet meegeteld voor de verharding. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

16 4 Overeenkomstigheidsprocedure In onderstaand stroomschema is vastgelegd hoe te handelen bij de vastgestelde beproevingsouderdom van 35 dagen of een eerdere door de producent vastgestelde en door Kiwa goedgekeurde beproevingsouderdom. Het leveren of blokkeren van producten welke nog niet aan de normeisen voldoen met de daarbij behorende terugname procedures is in onderstaand stroomdiagram weergegeven. Overeenkomstigheidscriteria conform NEN-EN 1338, 1339 en 1340 Productie Producent stelt beproevingsouderdom < 35 dagen vast. bijvoorbeeld 14 dagen nee Levering na vastgestelde beproevingsouderdom bijvoorbeeld 15 dagen ja Beproeven op vastgestelde ouderdom n = 2,4,8 of 16 bijvoorbeeld 13 dagen goed ¹) fout ¹ ) Resultaat Vrijgave Beslissing Afleveren Blokkeren Beproeving op 35 dagen ² ) Beproeven na x dagen n = 8 of 16 n = 2,4,8 of 16 n = 8 of 16 < 35 dagen goed ¹) fout ¹ ) Resultaat goed ¹) Resultaat fout ¹ ) Geen actie Terugname procedure opstarten Vrijgave > 35 dagen afkeur ¹) Omschakelingsprocedure conform bijlage A5. ² ) Eerdere beproeving dan 35 dagen is ook mogelijk. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

17 5 Werkinstructie verificatie CE en KOMO bij grondstoffen (versie ) De grondstoffen, zoals cement, toeslagmaterialen, vul-, hulp- en kleurstoffen welke bij de bereiding van betonspecie worden toegepast, dienen voorzien te zijn van een CE-markering. Afhankelijk van het nivo van CE-markering (AoC), welke is aangegeven in de annex ZA van de desbetreffende Europese productnormen, is sprake van certificering (AoC-nivo 1+ en 2+) of markering (AoCnivo 3 en 4). Dit betekent dat bij een AoC-nivo van 1+ en 2+ een notified body (erkende certificatie instelling) een FPC-certificaat dient af te geven, terwijl bij een AoC-nivo 3 en 4 er slechts sprake is van een producent eigenverklaring (conformiteitverklaring) In de Guidance Paper D CE Markering under the Construction Product Papers (CPD) is in paragraaf 5.1 aangegeven dat een producent op verzoek een CE conformiteitcertificaat/verklaring moet verstrekken. Dit verzoek is met name voor het bevoegd gezag. In kader van de certificering wordt hier niet op gecontroleerd. KOMO-gecertificeerde grondstoffen dienen voorzien te zijn van een geldig KOMO certificaat 1 De volgende normen met bijbehorende (CE-) niveaus zijn voor de grondstoffen van toepassing: Cement: EN 197-1; AoC 1+ Toeslagmaterialen: EN 12620; AoC 2+ of 4 Lichte toeslagmaterialen: EN ; AoC 2+ of 4 Hulpstoffen: EN 934-2; Aoc 2+ (toepassing: betonmortel en prefabbeton) Vulstoffen inert type I: EN 12620; AoC 2+ of 4 Vulstoffen met bindmiddelfunctie type II: EN 450, EN en EN 15167; AoC 1+ Kleurstoffen: EN 12878; AoC 2+ Voor KOMO gecertificeerde cementen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 KOMO Certificaat: Geldig certificaat Voor CE-gemarkeerde cementen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Keuringsrapport (1x per kwartaal) Voor KOMO gecertificeerde toeslagmaterialen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 KOMO Certificaat: Geldig certificaat Voor CE-gemarkeerde toeslagmaterialen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Zeefanalyse (1x per kwartaal) Voor KOMO gecertificeerde hulpstoffen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 KOMO Certificaat: Geldig certificaat Verwerkingsrichtlijn Voor CE-gemarkeerde hulpstoffen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Verwerkingsrichtlijn Voor niet CE-gemarkeerde hulpstoffen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 Verwerkingsrichtlijn 1) Voor de ingangscontrole van grondstoffen in het kader van Besluit bodemkwaliteit gelden aanvullende eisen, zie hiervoor het document Toelichting raamschema Interne Kwaliteitsbewaking ) Op de leveringsdocumenten dient de link met CE gemaakt te worden. Bij een AoC niveau 1+ of 2+ naar het CE conformiteitcertificaat. Bij een AoC niveau 4 volstaat alleen het CE teken. 3) Op een CE-markering (productinformatieblad) worden door een leverancier de grenzen aangegeven waarbinnen een product wordt geleverd. Bij bepaalde hulp/vulstoffen wordt de CE-markering op de verpakking vermeld. (b.v. kleurstoffen). Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

18 Voor KOMO gecertificeerde vulstoffen type I (inert) gelden de volgende verificaties (bijv. steenmeel): Ontvangstbon (elke levering) 2 KOMO Certificaat: Geldig certificaat Voor CE-gemarkeerde (natuurlijke) vulstoffen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Voor CE-gemarkeerde (niet natuurlijke) vulstoffen gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Keuringsrapport (1x per kwartaal) Voor vulstoffen type I (kleurstoffen) gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Verwerkingsrichtlijn Voor KOMO gecertificeerd vulstof type II met bindmiddelfunctie gelden de volgende verificaties (bijv. vliegas/silica fume): Ontvangstbon (elke levering) 2 KOMO Certificaat: Geldig certificaat Voor CE-gemarkeerd vulstof gelden de volgende verificaties: Ontvangstbon (elke levering) 2 CE-markering (productinformatieblad) 3 Keuringsrapport (1x per kwartaal) 1) Voor de ingangscontrole van grondstoffen in het kader van Besluit bodemkwaliteit gelden aanvullende eisen, zie hiervoor het document Toelichting raamschema Interne Kwaliteitsbewaking ) Op de leveringsdocumenten dient de link met CE gemaakt te worden. Bij een AoC niveau 1+ of 2+ naar het CE conformiteitcertificaat. Bij een AoC niveau 4 volstaat alleen het CE teken. 3) Op een CE-markering (productinformatieblad) worden door een leverancier de grenzen aangegeven waarbinnen een product wordt geleverd. Bij bepaalde hulp/vulstoffen wordt de CE-markering op de verpakking vermeld. (b.v. kleurstoffen). Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

19 6 Werkinstructie Sterkte- en oppervlaktefamilie Sterktefamilies De belangrijkste factoren die invloed hebben op de sterkte van producten zijn de cementsoort, grondstoffen, vulstoffen, hulpstoffen, cementgehalte in relatie tot mengselsamenstelling en de productiemethoden. De indeling van een betonproduct in een sterktefamilie, vervaardigd met dezelfde soort grondstoffen en productiemethoden, ongeacht de afmetingen en kleur heeft betrekking op: onderbeton; de splijttreksterkte en buigtreksterkte; producten met dezelfde bestanddelen, m.u.v. kleur. Sterktefamilies worden samengesteld op grond van: D max van het mengsel 1). Na vaststelling van het aantal mengsels met verschillende D max wordt de indeling gemaakt op basis van onderstaande grondstoffen die in de mengsels voorkomen: o Cement sterkteklassen conform NEN-EN en/of NEN 3550 (normsterkteklassen 32,5, 42,5 en 52,5); o Combinatie van cement sterkteklassen; o Toeslagmaterialen conform NEN-EN en/of NEN 5905 (er hoeft geen onderscheid gemaakt te worden in de materialen die in deze norm zijn opgenomen); o Lichtgewicht toeslagmaterialen conform NEN-EN en/of NEN 3543 (er hoeft geen onderscheid gemaakt te worden in de materialen die in deze norm zijn opgenomen); o Toeslagmaterialen niet behorend tot NEN-EN 12620/NEN 5905 of NEN-EN /NEN 3543; o Vulstoffen (er hoeft geen onderscheid gemaakt te worden in vulstoffen); o Hulpstoffen (er hoeft geen onderscheid gemaakt te worden in hulpstoffen); o Productiemethoden (indelen in bijv. stationaire automatische machines, niet stationaire machines met kantelproducties en handmatige producties). 1) D max: de grootste korrelafmeting van een mengsel is de denkbeeldige zeefopening waar alle korrels nog net doorheen gaan. De interval van de D max mag hierbij oplopen met 2 mm. Oppervlaktefamilies (heeft betrekking op producten met en zonder een deklaag) Bij de oppervlaktefamilies moeten twee verschillende grootheden vorstdooizoutbestandheid en de slijtbestandheid in één familie worden gevangen. De invloed van de betonsamenstelling op de vorstdooizoutbestandheid en de slijtbestandheid zijn niet vergelijkbaar. Zo heeft de betonsamenstelling, (D max, cementgehalte, vulstof, verdichting) grote invloed op de poriënstructuur en dus op de vorstdooizout-bestandheid en vooral de toeslagmaterialen hebben een grote invloed op de slijtbestandheid. Om aan beide eisen te voldoen moeten de factoren, die invloed op de kwaliteit hebben, gecombineerd worden. De indeling van een betonproduct in een oppervlaktefamilie, waarvan de betonsamenstelling hetzelfde hoofdgranulaat bevat en met dezelfde oppervlaktebehandeling van het eindproduct, ongeacht de afmetingen en kleur, heeft betrekking op: de slijtbestandheid en vorstdooizoutbestandheid; deklaagproducten maar ook producten zonder een deklaag (zie bijv. stenen); dezelfde oppervlaktebehandeling, bijv: onbewerkt, uitgewassen, structuur, strooilaag, geslepen, gepolijst, textuur. Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

20 Oppervlaktefamilies worden samengesteld op grond van: o D max van het mengsel 1) op hele mm; Na vaststellen van het aantal mengsels met verschillende D max wordt de indeling gemaakt op basis van onderstaande grondstoffen die in de mengsels voorkomen: o Cementsoort (CEM I, CEM II enz.); o Combinatie van cementsoorten; o Toeslagmaterialen 2) ; o Oppervlaktebehandeling 3). 1) Dmax: de grootste korrelafmeting van een mengsel is de denkbeeldige zeefopening waar alle korrels nog net doorheen gaan. De interval van de Dmax mag hierbij oplopen met 2 mm. 2) Voor toeslagmaterialen geldt het hoofdgranulaat (geen zand), zoals natuurlijk riviergrind, gebroken graniet, porfier, basalt of kalksteen, welke het grootste percentage van het mengsel inneemt. 3) Voor oppervlaktebehandeling geldt uitgewassen, polijsten, stralen enz). De meest gebruikte schaal werd ontwikkeld door Friedrich Mohs. De Mohs-hardheid van een vaste stof geeft aan op een schaal van 1 tot 10 hoe hard een materiaal is. De hardheid kan bepaald worden met een sclerometer door te zien welke stof de andere een kras kan toebrengen. De hoogste waarde is 10,0 die wordt toegekend aan diamant. Met een diamant kan iedere andere stof gekrast worden. Mohs selecteerde tien welbekende mineralen voor zijn schaal, maar bij latere metingen bleek dat zijn schaal niet lineair is. Men kan namelijk in een laboratorium ook een absolute hardheid bepalen. Cluster Mohshardheid Mineralen volgens de hardheidschaal van Mohs Absolute Hardheid Nvt 1 Talk (Mg 3Si 4O 10(OH) 2) 1 2 Gips (CaSO 4 2H 2O) Calciet (CaCO 3) 9 4 Fluoriet (CaF 2) Apatiet (Ca 5(PO 4) 3(OH-,Cl-,F-)) 48 6 Orthoklaas (KAlSi 3O 8) 72 7 Kwarts (SiO 2) Topaas (Al 2SiO 4(OH-,F-) 2) Korundum (Al 2O 3) 400 Nvt 10 Diamant (C) 1500 Opmerking: De indeling van mohshardheden in clusters zijn niet samengesteld door opgedane ervaring of verkregen door onderzoek.de Mohshardheid kan bij de leverancier van de materialen worden opgevraagd of door intern/extern onderzoek worden verkregen. Bepalen van de families: Sterktefamilies Oppervlaktefamilie Stap Bepalend voor familie Stap Bepalend voor familie 1 D max 1 D max 2 Cement sterkteklassen (of 2 Cementsoort (soort of combinatie) combinatie) 3 Toeslagmaterialen (NEN-EN en/of NEN-EN 13055) 3 Hoofdgranulaat (Geclusterd o.b.v. hardheid van Mohs) of andere toeslagmaterialen 4 Hulpstof 4 Oppervlaktebehandeling 5 Vulstof 6 Productiemethoden Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

21 Bepaling van D max De grootste korrelafmeting is van belang omdat de korrelverdeling van het gehele mengsel hiervan afhankelijk is (min of meer fictieve maat). Opmerking: Bepaling (nieuwe) Dmax bij toelating of wijziging. Met de wijziging van D max ontstaat er automatisch een nieuwe indeling in oppervlakte- en / of sterktefamilies. Definitie grootste korrelafmeting: De grootste korrelafmeting van een toeslagmateriaal (of mengsel van toeslagmaterialen) is de denkbeeldige zeefopening waar alle korrels nog net doorheen gaan (D max). Werkwijze van de bepaling van D max: Zet de zeeflijn van het mengsel uit in een diagram met langs de horizontale as een verdeling volgens lineaire schaal. Bepaal de snijpunten van de zeeflijn met de gestippelde lijnen die respectievelijk cumulatieve zeefdoorvallen van 15% en 85% aangeven. Trek door deze snijpunten een rechte lijn en bepaal waar deze lijn de 100% lijn snijdt. De gevonden (fictieve) zeefmaat wordt afgerond tot het dichtstbijzijnde aantal hele millimeters. Dit is de D max. van het mengsel. Als echter de zeefdoorval op de grootste zeef kleiner is dan 85%, dan is het extrapoleren van de zeeflijn tot het snijpunt met de 85%-lijn niet op verantwoorde wijze te doen. Maak dan gebruik van tussenzeven, zoals C 11,2 of C 5,6. D max 0 0, (5,6) 8 (11,2) % 85% Cum. zeefdoorval in % (m/m) 15% 0%-lijn Lineaire schaal NEN 2560 Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

22 Voorbeeld sterktefamilies Stap 1: Grootste korrel: Dmax: 8 mm Stap 2: Cementsterkteklasse, bijv. 52,5 Stap 2: Cementsterkteklasse, bijv.42,5 Stap 2: Cementsterkteklasse, combinatie, bijv. 52,5 en 42,5 Stap 3: Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Bijv. Zand/Grind/ Betongranulaat Stap 3a (combinatie): Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Licht Toeslagmateriaal (EN /3543) V.M. < 2000 kg/m 3 Bijv. Lytag Stap 3b (combinatie): Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Licht Toeslagmateriaal (EN /3543) V.M. < 2000 kg/m 3 Overig toeslagmateriaal Bijv. glas Stap 3: Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Bijv. Zand/Grind/ Betongranulaat Stap 3a (combinatie): Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Licht Toeslagmateriaal (EN /3543) V.M. < 2000 kg/m 3 Bijv. Lytag Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Bijv. Zand/Grind/ Betongranulaat Stap 4a (combinatie): Toeslagmateriaal (EN 12620/5905) V.M. > 2000 kg/m 3 Licht Toeslagmateriaal (EN /3543) V.M. < 2000 kg/m 3 Bijv. Lytag Hulpstof Bijv. Plastificeerder Hulpstof Geen Hulpstof Bijv. Plastificeerder Hulpstof Bijv. Plastificeerder Hulpstof Geen Hulpstof Bijv. Plastificeerder Hulpstof Geen Stap 5: Vulstof Poederkoolvliegas Stap 5: Vulstof Poederkoolvliegas Stap 5: Vulstof Geen Stap 5: Vulstof Poederkoolvliegas Stap 5: Vulstof Poederkoolvliegas Stap 5: Vulstof Poederkoolvliegas Stap 5: Vulstof Poederkoolvliegas Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden (Kantel/handmatige mallen) Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden MASA 1 en 2 (Stationaire automatsche machine) Stap 6: Productiemethoden (Kantel/handmatige mallen) Sterktefamilie 1 Sterktefamilie 2 Sterktefamilie 3 Sterktefamilie 4 Sterktefamilie 5 Sterktefamilie 6 Sterktefamilie 7 Sterktefamilie 8 Sterktefamilie 9 voor familie 1 voor familie 2 voor familie 3 voor familie 4 voor familie 5 voor familie 6 voor familie 7 voor familie 8 voor familie 9 Voor Dmax van 8 mm zijn in totaal 9 sterktefamilies Deze 6 stappen voor elke Dmax uitvoeren Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

23 Voorbeeld oppervlaktefamilies Stap 1: Grootste korrel: Dmax: 4 mm Stap 2: Cementsoort, bijv. CEM I Stap 2: Cementsoort, bijv. CEM III Stap 2: Cementsoort combinatie, bijv. CEM I + III Stap 3: Hoofdgranulaat (Hardheid: Mohs) Cluster 1 Stap 3: Hoofdgranulaat (Hardheid: Mohs) Cluster 2 Stap 3: Hoofdgranulaat (Hardheid: Mohs) Cluster 1 Stap 3: Hoofdgranulaat (Hardheid: Mohs) Cluster 2 Stap 3: Hoofdgranulaat (Hardheid: Mohs) Cluster 1 Stap 3: Hoofdgranulaat (Hardheid: Mohs) Cluster 2 Oppvl.structuur Open structuur Oppvl.structuur Open structuur Oppvl.structuur Geen Oppvl.structuur Open structuur Oppvl.structuur Geslepen Oppvl.structuur Geen Oppvl.structuur Open structuur Oppvl.structuur geslepen Oppvl.structuur Geen Oppervlakte familie 1 Oppervlakte familie 2 Oppervlakte familie 3 Oppervlakte familie 4 Oppervlakte familie 5 Oppervlakte familie 6 Oppervlakte familie 7 Oppervlakte familie 8 Oppervlakte familie 9 voor familie 1 voor familie 2 voor familie 3 voor familie 4 voor familie 5 voor familie 6 voor familie 7 voor familie 8 voor familie 9 Voor Dmax van 8 mm zijn in totaal 9 oppervlaktefamilies Deze 4 stappen voor elke Dmax uitvoeren Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

24 7 Reguliere en extra monstername Onderstaande tabellen zijn opgesteld ter verduidelijking en geven een overzicht van de in NEN-EN 1338, 1339 en 1340 aangegeven overeenkomstigheidscriteria voor producten en omschakelingsprocedure (uit respectievelijk artikel en bijlage A.5 van genoemde normen). Normale keuring 8 elementen (Extra) verlaagd naar normaal 2 of 4 naar 8 elementen 2 ) Normaal naar verlaagd 8 naar 4 elementen 1 ) Verscherpte keuring 16 elementen 2 ) Verlaagd naar extra verlaagd 4 naar 2 elementen 1 ) 1) Geldt alleen als de voorgaande opeenvolgende 10 monsters zijn aanvaard. Dit geldt voor zowel afmetingen als voor sterkte. 2) Geldt als een monster niet aan de gestelde eisen voldoet. Dit geldt voor zowel afmetingen als voor sterkte. Vorm en afmetingen (individuele eisen) Onderstaand zijn de overeenkomstigheidscriteria voor producten en de omschakelingsprocedure, met betrekking tot vorm en afmeting, in tabelvorm weergegeven. Betreft extra verlaagde keuring van 2 elementen, beproeving op dezelfde dagproductie. Betreft verlaagde keuring van 4 elementen, beproeving uit dezelfde dagproductie. 1 van de 2 voldoet niet. Extra monster trekken van 6 elementen. 1 van de 4 voldoet niet. Extra monster trekken van 4 elementen. Monster bestaat uit 2 elementen In totaal 8 elementen Het extra monster van 6 elementen voldoet, partij is aanvaard. Van het extra monster voldoet 1 van 6 elementen niet (in totaal 2 van 8 voldoen niet). Opnieuw uit dezelfde dagproductie een 2 e extra monster trekken van 8 elementen. Monster bestaat uit 4 elementen In totaal 8 elementen Het extra monster van 4 elementen voldoet, partij is aanvaard. Van het extra monster voldoet 1 van 4 elementen niet (in totaal 2 van 8 voldoen niet). Opnieuw uit dezelfde dagproductie een 2 e extra monster trekken van 8 elementen. In totaal 16 elementen Van het 2 e extra monster van 8 elementen voldoen allen, partij is aanvaard. In totaal 16 elementen Van het 2 e extra monster van 8 elementen voldoen allen, partij is aanvaard. Anders afkeur Anders afkeur Betreft normale keuring van 8 elementen, beproeving uit dezelfde dagproductie. Betreft verscherpte keuring van 16 elementen, beproeving uit dezelfde dagproductie: Monster bestaat uit 8 elementen 2 van de 8 voldoen niet. Extra monster trekken van 8 elementen. In totaal 16 elementen Het extra monster van 8 elementen voldoet, partij is aanvaard. Anders afkeur Monster bestaat uit 16 elementen Maximaal 2 van de 16 voldoen niet, partij is aanvaard. Geen extra monster mogelijk Anders afkeur Toepassingsvoorschriften KOMO, versie

01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking

01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking BRL 5070 01 Toelichting Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking Dit document licht het IKB (interne kwaliteitsbewaking)-schema van BRL 5070 Vooraf vervaardigde betonproducten d.d. 16 april 2015 nader toe

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312 1 januari 2005 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen Techniekgebied H7: Betonproducten Vastgesteld door CvD Ongewapende Betonproducten

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2314 1 mei 2016 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Betonbanden Vastgesteld door CvD (Ongewapende betonproducten) d.d. 17 maart 2016 Aanvaard door de KOMO Keurings- en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1905

Wijzigingsblad BRL 1905 Wijzigingsblad BRL 1905 Mortels voor metselwerk 16042015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1905 d.d. 17012011. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het Gezamenlijk College

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2313 1 mei 2016 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Betontegels Vastgesteld door CvD (Ongewapende betonproducten) d.d. 17 maart 2016 Aanvaard door de KOMO Keurings- en Toetsingscommissie

Nadere informatie

Toepassingsvoorschriften

Toepassingsvoorschriften TPV/BM Versie 2016.02 23 september 2016 Toepassingsvoorschriften TOELICHTING EN INSTRUCTIES M.B.T. BEPROEVINGS METHODEN behorende bij de KOMO beoordelingsrichtlijnen voor: Betonstraatstenen Betontegels

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

CPR en onafhankelijke kwaliteitsborging

CPR en onafhankelijke kwaliteitsborging CPR en onafhankelijke kwaliteitsborging Informatiebijeenkomst voor de Branchevereniging Breken en Sorteren 17 februari 2015 Erik-Jan de Bont, Certificatiemanager PROGRAMMA Wat wil ik met u delen? Welke

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

Baumineral (1704) Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven.

Baumineral (1704) Het overzicht van geattesteerde combinaties van poederkoolvliegas / cement is na deze toelichting weergegeven. Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels poederkoolvliegas/ pagina 1 van 8 TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER BRL 1802 d.d. 24 juni 2016 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

tijdsbesteding productcertificatie BRL 1801 Betonmortel (14 maart 2013)

tijdsbesteding productcertificatie BRL 1801 Betonmortel (14 maart 2013) Kiwa BMC B.V. Sir Winston Churchill-laan 7 88 EA Rijsw ijk P.O. box 70, 80 AB Rijsw ijk tel + 70 444440 fax + 70 44440 E-mail bmc@kiw a.nl Website www.kiwabmc.nl Rijswijk, 4 oktober 04 NV/pl/not/_oktober_04

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Berekenen van betonsamenstellingen

Hoofdstuk 2: Berekenen van betonsamenstellingen Hoofdstuk 2: Berekenen van betonsamenstellingen 1 Berekenen van betonsamenstellingen A: Inventarisatie van de eisen B: Keuze van de materialen Geldt voor alle betontypen, zie dictaat BBT C: Ontwerpen van:

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL BRL 1804 d.d. 30-03-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014 Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 2506 d.d. 29-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

Bestekomschrijving - Chateaubanden - Saxum

Bestekomschrijving - Chateaubanden - Saxum Bestekomschrijving Voor de afmetingen en kleuren van deze lijnvormige elementen verwijzen we naar de volgende pagina s. De vervaardiging van de lijnvormige elementen gebeurt volgens het principe van de

Nadere informatie

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd.

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 1 van 11 MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 2 van 11 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 van 11 PAR 1.01

Nadere informatie

Raamovereenkomst Leveren betonnen bestratingsmaterialen

Raamovereenkomst Leveren betonnen bestratingsmaterialen Raamovereenkomst Leveren betonnen bestratingsmaterialen besteknummer 2015.091.049 6 april 2016 Inhoud BESTEK 2015.091.049... 2 1. MERKNAMEN... 2 2. GEBRUIK VAN PALLETS... 2 3. HOUTPRODUCTEN... 2 4. VAN

Nadere informatie

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon Ronald Diele Schagen Infra MIO Asfaltcentrale Schagen Infra BCH Betoncentrale Schagen Infra Terug naar Pioneering bijeenkomst op 26 april jl. Sessie over hergebruik

Nadere informatie

Toepassingsvoorschriften

Toepassingsvoorschriften TPV/BM Versie 2012.01 1 april 2012 Toepassingsvoorschriften TOELICHTING EN INSTRUCTIES M.B.T. BEPROEVINGS METHODEN behorende bij de KOMO beoordelingsrichtlijnen voor: Betonstraatstenen Betontegels (daktegels)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2320 21 maart 2014 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Grasbetontegels Vastgesteld door CvD (College van Deskundigen Ongewapende betonproducten) d.d. 5-11-2013 Aanvaard door

Nadere informatie

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de. Stichting KOMO

Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de. Stichting KOMO Reglement voor gebruik beeld- en woordmerk van de Stichting KOMO Vastgesteld door het bestuur van de Stichting KOMO dd. 7-4-2016 Voorwoord Dit reglement voor het gebruik van het KOMO -beeldmerk en KOMO

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

Interpretatiedocument voor de certificatieschema s

Interpretatiedocument voor de certificatieschema s Versie: 2017-01 1 november 2017 Interpretatiedocument voor de certificatieschema s behorende bij de Kiwa-/KOMO productbeoordelingsrichtlijnen voor: Leidingsystemen Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren BRBS Recycling CE markering op bouwproducten I. Algemeen II. Informatie CE markering III. Mandaat toeslagmaterialen IV. Prestatieverklaring V. Verplichtingen

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

Rijswijk, NV\\t\ks\ Overzicht van ernstige en niet-ernstige tekortkomingen

Rijswijk, NV\\t\ks\ Overzicht van ernstige en niet-ernstige tekortkomingen Overzicht van ernstige en niet-ernstige tekortkomingen Kiwa BMC B.V. Sir Winston Churchill-laan 273 2288 EA Rijswijk Postbus 70, 2280 AB Rijswijk tel: 070-414 4440 fax: 070-414 4420 E-mail: bmc@kiwa.nl

Nadere informatie

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure cementgebonden af Producent van Bedrijfsbrochure Bedrijfsinformatie Logistiek / Export Stoterbeton.nl Stoter Beton B.V. is sinds 1936 gespecialiseerd in het vervaardigen van cementgebonden afstandhouders.

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL IN BETON BRL 9340 d.d. 2007-01-10 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR EEN COMBINATIE VAN GEMALEN GEGRANULEERDE HOOGOVENSLAK, POEDERKOOLVLIEGAS EN PORTLANDCEMENT VOOR TOEPASSING ALS BINDMIDDEL

Nadere informatie

REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen)

REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen) REFERENTIE BETONMORTELS Aan: Daaf de Kok (De betonketen) Van: 16-maart- 2016 Betreft: Referentie betonmortels 1. Inleiding In opdracht van het Netwerk Betonketen zijn er referentiebetonmengsels voor het

Nadere informatie

Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels gemalen slak/vliegas/cement

Door Kiwa op basis van BRL 1802 afgegeven attesten voor mengsels gemalen slak/vliegas/cement pagina 1 van 11 TOELICHTING VOOR DE ATTESTGEBRUIKER BRL 1802 d.d. 25 april 2014 geeft een aantal randvoorwaarden waaraan een geattesteerde betonsamenstelling dient te voldoen. Daarnaast geeft BRL 1802

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL BRL 1801 d.d. 8-4-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO productcertificaat BETONMORTEL Vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels op 22 november 2012 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN AEC GRANULAAT ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON

BEOORDELINGSRICHTLIJN AEC GRANULAAT ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON BRL 2507 d.d. 27-08-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO (attest met) productcertificaat AEC GRANULAAT ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON Techniekgebied H3 Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Vervangt. d.d. Pagina. Hulpstukken voor vrij verval binnenriolering - PVC-U. Wavin Nederland BV

Vervangt. d.d. Pagina. Hulpstukken voor vrij verval binnenriolering - PVC-U. Wavin Nederland BV KOMO productcertificaat Nummer K24859/05 Vervangt K24859/04 Uitgegeven 2014-10-15 d.d. 2013-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis van BRL 52100

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel Fax WATERDOORLATENDE BETONSTRAATSTENEN EN -TEGELS

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel Fax WATERDOORLATENDE BETONSTRAATSTENEN EN -TEGELS PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Kiwa BMC B.V. Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda Telefoon: 0182 532 300

Kiwa BMC B.V. Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda Telefoon: 0182 532 300 Kiwa BMC B.V. CERTIFICATIE Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda Telefoon: 0182 532 300 Telefax: 0182 570 216 EU Notified Body (0956) REGLEMENT CERTIFICERING FACTORY PRODUCTION CONTROL

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

KOMO. B.V. De Meteoor. attest-met-productcertificaat. Stelcon bedrijfsvloerplaten van constructief beton

KOMO. B.V. De Meteoor. attest-met-productcertificaat. Stelcon bedrijfsvloerplaten van constructief beton KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2392/08 Vervangt K2392/07 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2009-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 B.V. De Meteoor VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Jurgen Lutterman. SGS Intron

Jurgen Lutterman. SGS Intron Jurgen Lutterman SGS Intron OVER ONS n Kernactiviteiten: inspectie, controle, analyse en certificering n Bijdragen aan: Verbeteren van kwaliteit Reduceren van risico s Vergroten van productiviteit Nakomen

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie. Zie beschrijving art. 1.4 (IKB. Max. gehalte NEN-EN 1917 art art. 5.2.

Hoofdgroep Onderwerp Aspect Methode Frequentie Registratie. Zie beschrijving art. 1.4 (IKB. Max. gehalte NEN-EN 1917 art art. 5.2. blad 1 van 7 Beton P1 Mengselsamenstelling NEN 7035 art. 4.2 en NEN-EN 206-1 art. 5 P2 Besluit bodemkwaliteit BRL 9202 art. 2.2 en 3.3 Vergelijking van de mengselsamenstellingen met de getoetste samenstellingen

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5070 31 maart 2008 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB productcertificaat voor Vooraf vervaardigde elementen van Beton Vastgesteld door CvD (Constructief Beton) d.d. 7 februari 2008. Aanvaard

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL BRL 1801 d.d. 16 maart 2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO productcertificaat voor BETONMORTEL Vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels d.d. 16 februari 2016 Aanvaard door

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn 13 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding Vastgesteld door CvD Afbouw d.d. 6 november 2012 Aanvaard

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2340 31 december 2014 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO kwaliteitsverklaring voor Betonmetselstenen Vastgesteld door CvD Ongewapende betonproducten d.d. 18 november 2014. Aanvaard door het Bestuur

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K75730/02 Vervangt K75730/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

attest-met-productcertificaat Nummer K75730/02 Vervangt K75730/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K75730/02 Vervangt K75730/01 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2013-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Struyk Verwo Infra B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K2416/10 Vervangt K2416/09 Uitgegeven 2016-07-01 d.d. 2012-05-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Wernink vloeistofdichte bedrijfsvloerplaten Struyk Verwo Infra

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 1 Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116: 12 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton is te raadplegen of te bestellen (digitaal en op papier) op www.cur-aanbevelingen.nl

Nadere informatie

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010)

Algemeen overzicht bewijsvoering Prestatie-termijnen Hoofdcode (Std. 2010) GRONDWERKEN 220321 220321 Leveren grond. Kwaliteitsverklaringen korrelverdeling - milieukwaliteit - bewijs van oorsprong - Zand in zandbed: < 63 um maximaal 15%; < 20 um max. 3%; org. stof max. 3% Zand

Nadere informatie

Criteria 73/06. Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton

Criteria 73/06. Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton Criteria 73/06 2006-03-31 Criteria 73/06 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton Uitgave: Kiwa N.V. Criteria 73/06

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

GEOBLOCK - Keurmerken

GEOBLOCK - Keurmerken GEOBLOCK - Keurmerken GEOBLOCK producten voor de GWW keurmerk. Naast isolatiemateriaal en van verpakkingen wordt EPS vaak gebruikt als licht ophoogmateriaal voor de GWW. De specifieke eigenschappen van

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten)

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten) Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 21 Tijd : 14. tot 17. uur (18 minuten) Het deelexamen bestaat uit 9 open vragen. Indien een open vraag volledig juist is beantwoord, zal dit worden gewaardeerd

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

thema De invloed van de CPR op de rol van productcertificaten Productcertificatie of CE-markering? Productcertificatie of CE-markering

thema De invloed van de CPR op de rol van productcertificaten Productcertificatie of CE-markering? Productcertificatie of CE-markering thema 1 De invloed van de CPR op de rol van productcertificaten Productcertificatie of CE-markering? 56 3 2016 Productcertificatie of CE-markering Jan Klapwijk KIWA 1 Kwaliteitskeurmerken voor bouwmaterialen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Dirk Van Loo, COPRO Jean Wustenberghs, CRIC-OCCN Certificatie? Nieuwe reglementering Overheidsopdrachten KB Uitvoering 1/07/2013, art.41/42: De producten mogen

Nadere informatie

CEM III voor betonverhardingen

CEM III voor betonverhardingen Duurzaamheid II CEM III voor betonverhardingen Werner Remarque CEMEX Keuze van Cement De Europese cementnorm EN 197-1 kent 27 cementtypes. In Nederland zijn volgens NEN 8005 (Nederlandse invulling van

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON Voor de beste betonproducten Pour les meilleurs produits en béton TOEPASSINGSREGLEMENT BENOR TR 21-601 Uitgave 4 2016 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON www.probeton.be INHOUD INHOUD

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie