Wijzigingsblad BRL 1905

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsblad BRL 1905"

Transcriptie

1 Wijzigingsblad BRL 1905 Mortels voor metselwerk Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1905 d.d Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen Mortels voor metselwerk d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Dit wijzigingsblad is door het bestuur van SKGIKOB Certificatie BV en Kiwa BMC B.V. bindend verklaard per Geldigheid kwaliteitsverklaringen Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 1905 Mortels voor Metselwerk d.d en vervangt wijzigingsblad BRL 1905 d.d Wijzigingen uit het wijzigingsblad BRL 1905 d.d zijn in dit wijzigingsblad opgenomen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van die versie (incl. wijzigingsblad d.d ) van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op NLBSB certificaten die op basis van (incl. wijzigingsblad d.d ) van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven blijven hun geldigheid behouden. Omschrijving van de wijziging Vanwege de implementatie van de Verordening bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen. Het betreft de modelkwaliteitsverklaringen, de paragrafen t.a.v. de CEmarkering de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te geven kwaliteitsverklaringen en de tabel met essentiële kenmerken zoals die moet worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring. De erkenning op de aansluiting met het Bouwbesluit is komen te vervallen. Algemeen Vervang in alle teksten van de BRL de term Nationale Beoordelingsrichtlijn door Beoordelingsrichtlijn. Vervang in alle teksten van de BRL daar waar bedoeld wordt KOMO productcertificaat deze term door KOMO kwaliteitsverklaring. Voeg de onderstaande par toe: 1.2 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit Wegens het vervallen van hoofdstuk 4 Bouwbesluit gerelateerde eisen kunnen op basis van deze BRL in het kader van het Bouwbesluit geen erkende attesten worden afgegeven. Voeg de onderstaande par. 1.3 toe: 1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm EN 9982 van toepassing.

2 Voeg de onderstaande par toe): 1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de Prestatieverklaring van de betreffende producent Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken Ten aanzien van de overige kenmerken dient door een aanvrager (producent/leverancier), in het kader van eterne controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: NENENISO/IEC voor inspectieinstellingen NENENISO/IEC voor certificatie instellingen die systemen certificeren NENENISO/IEC voor laboratoria NENENISO/IEC óf NENEN 45011* voor certificatie instellingen die producten certificeren Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. * NENENISO/IEC is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NENEN vervangen, Hiervoor is door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld. Voeg de onderstaande par. 1.5 toe: 1.5 Kwaliteitsverklaring Op basis van de KOMOsystematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: KOMO kwaliteitsverklaring, voor private producteisen De uitspraken die in deze kwaliteitsverklaring moeten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 6 en 7 van deze beoordelingsrichtlijn KOMO BBK kwaliteitsverklaring of NLBSB productcertificaat, voor publiekrechtelijke producteisen van het Besluit bodemkwaliteit De uitspraken de KOMO BBK kwaliteitsverklaring of het NLBSB productcertificaat moeten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 5 en 7 van deze beoordelingsrichtlijn In de KOMO BBKkwaliteitsverklaring mogen géén verwijzingen naar de KOMO kwaliteitsverklaring worden opgenomen. Een KOMO BBKkwaliteitsverklaring mag alleen worden afgegeven in combinatie met een KOMO kwaliteitsverklaring. Op de website van de Stichting KOMO ( staan de model KOMO kwaliteitsverklaringen vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen. Doordat wijzigingen van de indeling en/of teksten worden afgestemd met de HCB wordt tevens voldaan aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Bouwkwaliteit ( Op de website van de Stichting Bouwkwaliteit ( staan de NLBSB modelkwaliteitsverklaringen vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 2 van 12

3 Wijzig de bestaande par. 3.1): 3.1 Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: A. Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn.. B. Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn Toelatingsonderzoek voor KOMO BBK kwaliteitsverklaring/nlbsb productcertificaat Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO BBK kwaliteitsverklaring of een NLBSB productcertificaat voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoort de Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 en bijlage G van deze beoordelingsrichtlijn Bepaling van de milieuhygiënische kenmerken Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van essentiële kenmerken In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMOkwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm(en) Ten behoeve van de overige productkenmerken Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: Beoordeling van het productieproces Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKBschema Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKBschema. Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 van deze beoordelingsrichtlijn Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO BBK kwaliteitsverklaring/nlbsb productcertificaat Ten behoeve van het verkrijgen van KOMO BBK kwaliteitsverklaring of het NLBSB productcertificaat voert de certificatie instelling onderzoek uit voor zover dat betrekking heeft op de kenmerken zoals opgenomen in hoofdstuk 5 en bijlage G van deze beoordelingsrichtlijn. Tot het onderzoek behoren: Beoordeling van het productieproces Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKBschema Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures De certificatieinstelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende schema voor de interne kwaliteitsbewaking (IKBschema). Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 en bijlage G van deze beoordelingsrichtlijn. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 3 van 12

4 Vervang de tekst van par 3.5 door: 3.5 Uitbreiding van het certificaat Uitbreiding van een certificaat met een nog niet gecertificeerde mortel vindt plaats nadat de producent op basis van een geschiktheidsonderzoek zoals beschreven in heeft aangetoond dat de te certificeren mortel aan de in 6.2. genoemde eisen voldoet. Vervang de tekst van hoofdstuk 4 door: De inhoud van hoofdstuk 4 BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN is komen te vervallen. Vervang in hoofdstuk 5 de volgende tekst: bijlage F door bijlage G Vervang de tekst van par 3.5 door: 6.2 Producteisen Aan (lichtgewicht) lijm en metselmortels worden aanvullende eisen gesteld in bijlage F. Voegmortels dienen in aanvulling tevens te voldoen aan 7 van CURAanbeveling 61. In aanvulling op bovenstaande eisen kan het bedrijf, eventueel op vraag van de afnemer, kenmerken van de mortel facultatief declareren in de productspecificatie en deze kenmerken onderdeel laten zijn van de certificatie van de mortel, zie bijlage J. Vervang de tekst van par door: Initieel productonderzoek De producent dient op basis van onderzoek van ten minste 6 monsters aan te tonen dat de te certificeren mortels aan de in 6.2. genoemde eisen voldoen. Van één van de 6 monsters dient, voor zover van toepassing, de krimp, het gloeiverlies, de hechtsterkte de voeghardheid, de waterabsorptiecoëfficiënt, de waterdampdoorlatendheid en de thermische geleidbaarheid te worden bepaald. (Voor de waterdampdoorlatendheid en de thermische geleidbaarheid kan een waarde worden opgegeven zonder onderzoek zoals aangegeven in NENEN 9982.) Dit monster dient uit de productie te zijn genomen. De overige 5 monsters mogen ook als laboratoriummonsters worden vervaardigd. Laboratoriummonsters dienen te worden samengesteld uit grondstofmonsters van verschillende grondstofleveringen, dan wel uit grondstofmonsters genomen uit de grondstofopslag op verschillende productiedagen. Onder grondstoffen wordt in dit geval alleen verstaan: cement, toeslagmaterialen en vulstoffen. Indien geen gebruik gemaakt wordt van laboratoriummonsters, dienen monsters uit de productie van verschillende productiedagen te worden genomen. Het geschiktheidsonderzoek ten behoeve van het initieel productonderzoek wordt per product uitgevoerd. Het recept van de mortel dient op papier of digitaal te worden vastgelegd. Het recept dient te worden beheerd conform Per recept dienen conform grenswaarden te worden vastgelegd voor alle relevante eigenschappen. Vervang tabel 2a door: Tabel 2a Schema productcontrole eigenschap (lichtgewicht) lijmmortel (lichtgewicht) metselmortel voegmortel droge mortelfase korrelverdeling zand 6 ) gehalte organisch materiaal houdbaarheid 4 ) 1 ) 2 ) Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 4 van 12

5 plastische fase spreidmaat / waterbehoefte volumieke massa luchtgehalte verwerkingstijd open tijd verharde fase volumieke massa buigtreksterkte voeghardheid 3 ) 7 ) 3 ) 7 ) 5 ) 5 ) 1 ) Ten minste 1 per jaar op een in overleg met de certificatieinstelling vastgestelde selectie van mortels die representatief is voor alle gecertificeerde mortels van het betreffende bedrijf. 2 ) Indien het gloeiverlies meer dan 1% bedraagt zal de brandklasse moeten worden bepaald volgens NENEN ) Voor mortels waaraan een binding vertragende hulpstof is toegevoegd moet de opgegeven verwerkingstijd worden gecontroleerd door middel van controle van de spreidmaat aan het einde van de verwerkingstijd. 4 ) Minimaal eenmaal per jaar per mortelkwaliteit (uitsluitend voor droge mortels die verpakt worden geleverd). De mortel dient aan het einde van de opgegeven houdbaarheid nog aan alle eisen van NENEN 9982 en bijlage F c.q. NENEN 9982 en CURAanbeveling 61 te voldoen. 5 ) Minimaal 1 per jaar per mortel, zie bijlage D. 6 ) Voor lijmmortels betreft het de toetsing van de grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal. 7 ) Alleen voor lichtgewicht mortel. Vervang par door: Faciliteiten Voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de procescontrole en de productcontrole dient het bedrijf te beschikken over een aparte doelmatige ruimte, die is ingericht als laboratorium. In dit laboratorium dient de apparatuur aanwezig te zijn voor uitvoering van de, voor zover relevant, in tabel 1 en 2 omschreven proeven. In overleg met de certificatieinstelling kunnen proeven eventueel aan derden worden uitbesteed. De bepaling van de buigtreksterkte dient plaats te vinden op een drukbank die voldoet aan de eisen van NENEN De drukbank dient ten minste om de twee jaar te worden gecontroleerd door een ter zake deskundige instantie, ter beoordeling door de certificatieinstelling. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 5 van 12

6 Vervang par door: Eterne controle Ten behoeve van essentiële kenmerken In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm Ten behoeve van de overige productkenmerken In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek controles plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn Eterne controle voor de KOMO BBK kwaliteitsverklaring/nlbsb productcertificaat Door de certificatie instelling vinden periodiek controles plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in bijlage G van deze beoordelingsrichtlijn Controlebezoeken Na afgifte van het (tijdelijk) certificaat zal de certificatieinstelling controlebezoeken uitvoeren om na te gaan of het bedrijf nog voldoet aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn. Ten behoeve van de controle door de certificatieinstelling dient het bedrijf laboratoriumaccommodatie en personeel ter beschikking te stellen, indien dit tijdens het controlebezoek wordt gewenst. Controlebezoeken vinden in de regel onaangekondigd plaats. Tijdens een controlebezoek kunnen door of onder toezicht van de certificatieinstelling monsters worden getrokken ten behoeve van onderzoek in het laboratorium van de producent op het voldoen aan de producteisen. Het aantal controlebezoeken bij een producent bedraagt als regel 5 per jaar. Het College van Deskundigen kan de frequentie aanpassen. Indien het kwaliteitssysteem van het bedrijf is gecertificeerd op basis van NENENISO 9001 of 9002 en de certificatieinstelling inzage heeft in de rapporten van de in het kader van de certificatie van het kwaliteitssysteem uitgevoerde audits, kan de certificatieinstelling besluiten het aantal controlebezoeken te reduceren tot 4 per jaar. Bij een leverancier conform 2.4, die de betreffende mortels zonder herverpakken of andere bewerkingen op de markt brengt, bedraagt het aantal controlebezoeken 1 per jaar. Indien een leverancier conform 2.4 de betreffende mortels herverpakt bedraagt het aantal controlebezoeken 2 per jaar. In geval daartoe aanleiding bestaat, kan de certificatieinstelling besluiten etra controlebezoeken af te leggen. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 6 van 12

7 Vervang hoofdstuk 9 door: 9. DOCUMENTEN Dit hoofdstuk bevat een overzicht van in deze beoordelingsrichtlijn genoemde normen en overige documenten, betrekking hebbend op metsel en voegmortels. Het vermelde jaartal heeft steeds betrekking op de uitgiftedatum dan wel de datum van de laatste aanvulling of wijziging van het desbetreffende document. ISO 4316:1977 Surface active agents Determination of ph of aqueous solutions Potentiometic method NENEN 1971:2011 Cement Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten NENEN 4501:2012 Vliegas voor beton. Definitie, specificaties en conformiteitscriteria NENEN 4131:2011 Metselcement Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria NENEN 4591:2010 Bouwkalk; Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria NENEN 9343:2009 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel Deel 3: Hulpstoffen voor mortel voor metselwerk Definities, eisen, conformiteit, markering en aanduidingen, inclusief aanvulling A1:2012 NENEN 9982:2010 Specificaties voor mortels voor metselwerk; Deel 2: Metselmortel NENEN 1008:2002 Aanmaakwater voor beton; Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton:2002 NEN 3550:2012 Gewone cementsoorten volgens NENEN 1971, met aanvullende speciale eigenschappen; Definities en eisen NENEN :2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 11: Algemene belastingen Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen, inclusief correctieblad C1:2011, inclusief nationale bijlage NB:2011 NENEN :2006 Eurocode 6 Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk Deel 11: Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk, inclusief correctieblad C1:2011, inclusief nationale bijlage NB:2011 NENENISO 9001:2008 Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen:2008, inclusief correctieblad C1:2009 NENEN 13139:2002 Toeslagmaterialen voor mortel, correctieblad C1:2006 NENENISO/IEC17025:2005 Algemene eisen voor de competentie van beproevings en kalibratielaboratoria, inclusief correctieblad C1:2007 NENENISO/IEC17065:2012 Conformiteitsbeoordeling Eisen voor certificatieinstellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten NENEN 45501:1996 Metrologische aspecten van nietautomatische weeginstrumenten:1996 Europese Richtlijn 2009/23/EG: "Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende nietautomatische weegwerktuigen". MID 2004/22/EEG (Measurement Instrument Directive, ABI.EU NR.L 135 S.1) Recommendation of the International Organisation of Legal Metrology (O.I.M.L) R 51 edition 1996 for accuracy class Y(a) and Y(b) Metrologiewet (Stb.2006,137) Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 7 van 12

8 Vervang tabel E.1 door: Tabel E.1 toegestane afwijkingen voor (lichtgewicht) lijmmortels eigenschap testmethode toetsingscriterium maimale afwijking van de normwaarde c.q. streefwaarde voor individuele waarnemingen ondergrens bovengrens droge mortelfase korrelverdeling zand NENEN B + 0 % (m/m) gehalte org. mat. receptuur A houdbaarheid regulier onderzoek chloridegehalte NENEN A plastische fase spreidmaat / waterbehoefte NENEN *) B 5 mm + 15 mm verwerkingstijd NENEN spreidmaatmethode B open tijd NENEN B verharde fase volumieke massa (alleen voor lichtgewicht mortels) NENEN B + 20 kg/m 3 buigtreksterkte NENEN A 0,5 N/mm2 toetsing aan: NENEN 9982 / bijlage F: tabel F.1 *) Bij levering van mortel dient met de gespecificeerde maimale waterdosering ten minste de gespecificeerde spreidmaat te worden behaald. Indien dit niet het geval is, is de waterbehoefte van de mortel niet conform. Op basis van deze vaststelling wordt zonder verder onderzoek geconcludeerd dat de mortel niet aan de eisen voldoet. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 8 van 12

9 Vervang tabel E.2 door: Tabel E.2 toegestane afwijkingen voor (lichtgewicht) metselmortels eigenschap testmethode toetsingscriterium maimale afwijking van de normwaarde c.q. streefwaarde voor individuele waarnemingen ondergrens bovengrens droge mortelfase korrelverdeling zand NENEN B 2 % (V/V) + 2 % (V/V) houdbaarheid regulier onderzoek chloridegehalte NENEN A plastische fase watervasthoudend vermogen Ontw. NENEN **) B 5 %(m/m) + 5 %(m/m) spreidmaat / waterbehoefte NENEN *) B 5 mm + 15 mm volumieke massa NENEN B 40 kg/m 3 luchtgehalte NENEN B + 2 % (V/V) verwerkingstijd NENEN spreidmaatmethode B verharde fase volumieke massa (alleen voor lichtgewicht mortels) NENEN B + 20 kg/m 3 toetsing aan: NENEN 9982 / bijlage F: tabel F.2 *) Bij levering van mortel dient met de gespecificeerde maimale waterdosering ten minste de gespecificeerde spreidmaat te worden behaald. Indien dit niet het geval is, is de waterbehoefte van de mortel niet conform. Op basis van deze vaststelling wordt zonder verder onderzoek geconcludeerd dat de mortel niet aan de eisen voldoet. **) Of een door de producent opgestelde interne methode Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 9 van 12

10 Vervang tabel E.3 door: Tabel E.3 toegestane afwijkingen voor voegmortels (aanvullend op de toetsing aan NENEN 9982) eigenschap testmethode toetsingscriterium maimale afwijking van de normwaarde c.q. streefwaarde voor individuele waarnemingen ondergrens bovengrens droge mortelfase korrelverdeling NENEN B houdbaarheid regulier onderzoek plastische fase spreidmaat / waterbehoefte NENEN *) B 5 mm + 15 mm verwerkingstijd bijlage D, par. D.7 B verharde fase volumieke massa NENEN B voeghardheid VH15 VH25 VH35 VH45 CUR61 / Bijlage D A 2 3 toetsing aan: CURAanbeveling 61 *) Bij levering van mortel dient met de gespecificeerde maimale waterdosering ten minste de gespecificeerde spreidmaat te worden behaald. Indien dit niet het geval is, is de waterbehoefte van de mortel niet conform. Op basis van deze vaststelling wordt zonder verder onderzoek geconcludeerd dat de mortel niet aan de eisen voldoet. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 10 van 12

11 Vervang bijlage F door: BIJLAGE F AANVULLENDE EISEN VOOR METSELMORTELS EN LIJMMORTELS Tabel F.1 Aanvullende eisen voor (lichtgewicht) lijmmortels voegtype prestatieeisen voor lijmmortels *) morteltoepassingstype A (buiten) B (binnen) Dikke Dunne Dikke Dunne lijmvoegen lijmvoegen lijmvoegen lijmvoegen Beproevingsmethode eigenschap eenheid droge mortel fase ma. korrelgrootte mm EN gloeiverlies %(m/m) 2,5 2,5 2,5 2,5 Bij 625 o C plastische fase open tijd min. baksteen betonsteen cellenbeton kalkzandsteen verwerkingstijd uren baksteen betonsteen cellenbeton 2 zomer 4 zomer 4 2 winter 2 winter 2 kalkzandsteen 2 zomer 4 zomer 4 2 winter 2 winter 2 verharde fase buigtreksterkte N/mm 2 baksteen 4,5 4,5 4,5 4,5 betonsteen 4,5 4,5 4,5 4,5 cellenbeton 2,5 2,5 2,5 2,5 kalkzandsteen 4,5 4,5 4,5 4,5 Kruisproef N/mm 2 1 dag keramische binnenblokken hollewandblokken vooralsnog geen eis baksteen 0,2 0,2 0,2 0,2 kalkzandsteen 0,2 0,2 0,2 0,2 7 dagen kalkzandsteen 0,3 0,3 0,3 0,3 28 dagen keramische binnenblokken hollewandblokken vooralsnog geen eis baksteen 0,6 0,6 0,6 0,6 betonsteen 0,6 0,6 0,6 0,6 cellenbeton 0,3 0,3 0,3 0,3 kalkzandsteen 0,4 0,4 0,4 0,4 Na aansluitend 1 dag onderdompeling in water met een temperatuur van20 ± 2 o C.Voor kalkzandsteen op een ouderdom van 50% van de in de tabel aangegeven waarde 1,7 en 28 dagen. Voor baksteen en betonsteen op een ouderdom van 28 dagen. EN EN EN Testen op beoogde voegdikte Kruisproef (bijlage A NEN 6790) Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 11 van 12

12 Tabel F.2 Aanvullende eisen voor (lichtgewicht) metselmortels prestatieeisen voor metselmortel *) morteltoepassingstype A (buiten) B (binnen) dunne medium dikke dunne medium voegtype metselvoeg metselvoeg metselvoeg metselvoeg metselvoeg eigenschap droge mortel fase eenheid dikke metselvoeg beproevingsmethode ma. korrelgrootte mm EN plastische fase spreidmaat mm De geprefabriceerde natte specie dient op het moment van levering een spreidmaat te hebben die niet meer dan 10 mm afwijkt van een opgegeven spreidmaat. Indien er niets wordt opgegeven moet de spreidmaat mm bedragen luchtgehalte % (v/v) EN verwerkingstijd uren EN verharde fase Kruisproef 28 dagen N/mm 2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Testen op beoogde voegdikte. Kruisproef zie bijl. A NEN 6790 *) De prestatie eisen gelden bij een waterdosering die een door de leverancier vermelde spreidmaat oplevert met een maimale afwijking van 10 mm. Bij het ontbreken van deze informatie geldt dat de eisen gelden voor een mortel die is aangemaakt met een hoeveelheid water die een spreidmaat van mm oplevert. Vervang de tekst van bijlage I door: De inhoud van bijlage I is komen te vervallen. Vervang de tekst van bijlage J.1 door: J.1 Inleiding Metselmortels dienen te voldoen aan 5 van NENEN 9982 en aan van NENEN inclusief Nationale bijlage. Voor metselmortels voor dunne lagen worden aanvullende eisen gesteld in bijlage F. Voegmortels dienen te voldoen aan 7 van CURAanbeveling 61. In aanvulling op deze verplichte eisen voor mortels kan het bedrijf, eventueel op vraag van de afnemer, kenmerken van de mortel facultatief declareren in de productspecificatie en deze kenmerken onderdeel laten zijn van de certificatie van de mortel. In deze bijlage wordt de werkwijze hiervoor beschreven. Wijzigingsblad BRL Mortels voor metselwerk pag. 12 van 12

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0703

Wijzigingsblad BRL 0703 Wijzigingsblad BRL 0703 Kunststof gevelelementen 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Kunststof Gevelelementen d.d. 31 december 2014.

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014 Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 2506 d.d. 29-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep. Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep

CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep. Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep CE en KOMO. Resultaten CE werkgroep Ton van Beek IKOB-BKB Voorzitter CE-werkgroep Goed materiaal voorkomt problemen 2 Inhoud Inleiding Opdracht CE werkgroep Kaders Uitwerking 3 Dit zit er achter een certificaat

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN AEC GRANULAAT ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON

BEOORDELINGSRICHTLIJN AEC GRANULAAT ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON BRL 2507 d.d. 27-08-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO (attest met) productcertificaat AEC GRANULAAT ALS TOESLAGMATERIAAL VOOR BETON Techniekgebied H3 Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN. Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 BRL 0809 d.d. 15-5-2014 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN Vastgesteld door CvD SKH d.d. 28-02-2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL BRL 1804 d.d. 30-03-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VULSTOF VOOR TOEPASSING IN BETON EN MORTEL Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

BRL 5060 d.d. 2004-03-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR STAALVEZELBETON

BRL 5060 d.d. 2004-03-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR STAALVEZELBETON BRL 5060 d.d. 2004-03-18 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR STAALVEZELBETON Op 15-04-2004 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave: Certificatie-instelling

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0203

Wijzigingsblad BRL 0203 Wijzigingsblad BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar CE-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit

KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar CE-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit KOMO betekent kwaliteit voor de bouw. Maar E-markering dan? ir. Ger J.M. Mars Stichting Bouwkwaliteit Stichting BouwKwaliteit (SBK) Stichting BouwKwaliteit (SBK) coördineert en harmoniseert de kwaliteitsborging

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

CE-markering, NL-BSB en KOMO

CE-markering, NL-BSB en KOMO CE-markering, NL-BSB en KOMO Hoe zit dat nu met al de merken die van toepassing zijn op producten die door de leden van NeMO op de markt zijn gebracht? Nederlandse Mortel Organisatie NeMO Pagina 1 van

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23863/07 Vervangt K23863/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-03-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Appel Beton Opmeer B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

CPR en onafhankelijke kwaliteitsborging

CPR en onafhankelijke kwaliteitsborging CPR en onafhankelijke kwaliteitsborging Informatiebijeenkomst voor de Branchevereniging Breken en Sorteren 17 februari 2015 Erik-Jan de Bont, Certificatiemanager PROGRAMMA Wat wil ik met u delen? Welke

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor een KWALITEITSVERKLARING. voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN BRL 1708 26-01-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor een KWALITEITSVERKLARING voor BAMBOE HALFFABRICATEN VOOR EXTERIEUR EN INTERIEUR TOEPASSINGEN Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH d.d. 31-10-2014

Nadere informatie

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren

CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren CE-markering voor de Branche Breken en Sorteren BRBS Recycling CE markering op bouwproducten I. Algemeen II. Informatie CE markering III. Mandaat toeslagmaterialen IV. Prestatieverklaring V. Verplichtingen

Nadere informatie

Jurgen Lutterman. SGS Intron

Jurgen Lutterman. SGS Intron Jurgen Lutterman SGS Intron OVER ONS n Kernactiviteiten: inspectie, controle, analyse en certificering n Bijdragen aan: Verbeteren van kwaliteit Reduceren van risico s Vergroten van productiviteit Nakomen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2352 23 april 2014 Beoordelingsrichtlijn Voor een KOMO kwaliteitsverklaring voor Betonnen heipalen Inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 7 februari 2014

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG

Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Support gevelstenen CE SPECIFICATIEFORMULIER UITLEG Per 1 april 2006 dient de Europese productnorm NEN-EN 771-1 Specificaties voor metselstenen Deel 1: Baksteen gehanteerd te worden. De invoering van Europese

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR VLOERLUIKEN. Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit BRL 3300 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR VLOERLUIKEN Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring 8Nummer K55022/03 Vervangt K55022/02 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Fingo N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL BRL 1801 d.d. 16 maart 2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO productcertificaat voor BETONMORTEL Vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels d.d. 16 februari 2016 Aanvaard door

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015.

Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH 03-04-2015. BRL 4103 d.d. 03-12-2015 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR DE KOMO KWALITEITSVERKLARING VOOR HOUTEN EN HOUTACHTIGE GEVELBEKLEDING(SYSTEMEN) EN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR GEVELDELEN VOORZIEN VAN HOUTEN EN

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2013 23 augustus 2012 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor gevulkaniseerde rubberproducten voor koud en heet niet-drinkwater toepassingen Techniekgebied F2: leidingsystemen voor

Nadere informatie

Betonson Prefab B.V. Productielocatie Haatlanderdijk 47 Meridiaan 2. 8263 AP Kampen Postbus 167. Tel. 0383 39 52 22 2800 AD Gouda

Betonson Prefab B.V. Productielocatie Haatlanderdijk 47 Meridiaan 2. 8263 AP Kampen Postbus 167. Tel. 0383 39 52 22 2800 AD Gouda KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K81012/04 Vervangt K81012/03 Uitgegeven 2015-03-12 d.d. 2015-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Betonson Prefab B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde literatuur Geraadpleegde literatuur Normen NEN-EN 196-1, Beproevingsmethoden voor cement Deel 1: Bepaling van de sterkte(en) (2005) NEN-EN 196-2, Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische analyse van cement

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. Vastgesteld door CvD van SKH d.d. 26-03-2010 BRL 1706 d.d. 09-09-2010 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "D.M.V. KUNSTHARS EN GLASVEZELWAPENING VERLENGDE/HERSTELDE HOUTCONSTRUCTIES" Techniekgebied:E8 Vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn 13 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding Vastgesteld door CvD Afbouw d.d. 6 november 2012 Aanvaard

Nadere informatie

GEOBLOCK - Keurmerken

GEOBLOCK - Keurmerken GEOBLOCK - Keurmerken GEOBLOCK producten voor de GWW keurmerk. Naast isolatiemateriaal en van verpakkingen wordt EPS vaak gebruikt als licht ophoogmateriaal voor de GWW. De specifieke eigenschappen van

Nadere informatie

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501

WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 WB 9501 Wijzigingsblad d.d. 4 december 2014 bij BRL 9501 Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 4 december 2014 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn Inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014 BRL 2360 16 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat en/of NL-BSB productcertificaat voor Straatbaksteen Vastgesteld door

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0506 26 juli 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Stekken- en doorkoppelbakken Vastgesteld door CvD (Wapeningsmaterialen) d.d. 28 maart 2012 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2316 2006-12-15 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Vloeistofdichte prefab elementen van beton Techniekgebied H7: Betonproducten Vastgesteld door CvD Ongewapende

Nadere informatie

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K810/02 Vervangt K810/01 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-06-19 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Orion Beton B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

KOMO CERTIFICATIE EN DE CE-markering VAN BOUWPRODUCTEN. 1. De uitgangspunten voor de CE-markering

KOMO CERTIFICATIE EN DE CE-markering VAN BOUWPRODUCTEN. 1. De uitgangspunten voor de CE-markering KOMO CERTIFICATIE EN DE CE-markering VAN BOUWPRODUCTEN 1. De uitgangspunten voor de CE-markering De Europese Richtlijn Op 21 december 1988 is de Richtlijn Bouwproducten van kracht geworden voor producten

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen

Bouwbesluit 2012. CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Bouwbesluit 2012 CE-markering en Erkende kwaliteitsverklaringen Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 BETEC 110

PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 BETEC 110 PRESTATIEVERKLARING According bijlage III van de verordening (EU) No 305/2011 1. Unieke identificatiecode van het producttype: BETEC 110 No.: DEYS-7380-01 EN 1504-6: ZA.1 2. Type-, partij- of serienummer,

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d.

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN. Techniekgebied B3. Vastgesteld door CvD Hout d.d. BRL 2339 d.d. 06-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN Techniekgebied B3 Vastgesteld door CvD Hout d.d. 04-06-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Alles over de CE-markering

Alles over de CE-markering Alles over de CE-markering Met CE-label zijn SILKA en YTONG nu e tra makkelijk verhandelbaar. De letters CE kent u vast. Ze staan op het etiket van veel producten die in Europa worden verkocht. Dus ook

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Bepalingen voor de producent

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Bepalingen voor de producent TRA 651 BENOR-certificatie van metselmortel Bepalingen voor de producent TRA 651 Uitgave 2.0 Toepassingsreglement van prestatiemetselmortel volgens NBN EN 998-2 en prestatievoegmortel aanvullend volgens

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Techniekgebied H1 Vastgesteld door het CvD Gietvloeren d.d. 2006-05-25

Techniekgebied H1 Vastgesteld door het CvD Gietvloeren d.d. 2006-05-25 BRL 4308 d.d. 20060515 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR EEN MENGSEL OF SPECIE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN CALCIUMSULFAATGEBONDEN GIETVLOEREN Techniekgebied H1 Vastgesteld

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Criteria 73/06. Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton

Criteria 73/06. Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton Criteria 73/06 2006-03-31 Criteria 73/06 Eisen te stellen aan het kwaliteitssysteem voor een productcertificaat voor elementen van vooraf vervaardigd constructief beton Uitgave: Kiwa N.V. Criteria 73/06

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1009 15 februari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Gipskartonplaat Vastgesteld door CvD Afbouw d.d. 1 november 2011 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL

BEOORDELINGSRICHTLIJN BETONMORTEL BRL 1801 d.d. 8-4-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO productcertificaat BETONMORTEL Vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels op 22 november 2012 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28032013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op 28032013 door

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn 2012-12-13 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor EPS vormstukken voor thermische isolatie van pannendaken Vastgesteld door CvD (Isolatiematerialen en Dakbedekkingen)

Nadere informatie

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan?

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? Jacques Mertens Csilla Csoke Bent u het bevoegd gezag? CE-Markering regelgeving Csilla Csoke Regelgeving 1. Bouwbesluit: veiligheidsniveau bepalen

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

10 Hulpstoffen en toevoegingen

10 Hulpstoffen en toevoegingen 10 Hulpstoffen en toevoegingen 10.1 Definitie Een hulpstof is een stof die, als regel bij een toevoeging in hoeveelheden gelijk aan of minder dan 5% (m/m) van de cementhoeveelheid, een significante wijziging

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1504 28 november 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Dakbedekkingsystemen van metalen elementen met dakpanvorm en hulpstukken Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 september 2011 voor het Kiwa productcertificaat voor het aandeel biomassa in brandstoffen voor de productie van hernieuwbare energie Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9903 d.d. 10-10-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET PRODUCTCERTIFICAAT VOOR TREKBANDZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

COBc-dag 2011 CE markering en kwaliteitsverklaringen in de NL bouwpraktijk

COBc-dag 2011 CE markering en kwaliteitsverklaringen in de NL bouwpraktijk COBc-dag 2011 CE markering en kwaliteitsverklaringen in de NL bouwpraktijk Amsterdam 10 november 2011 Ir. J.R. Kuil KIWA Certificatie instituut Aangewezen als Notified Body 0620 Voor richtlijn bouwproducten

Nadere informatie

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026

BDA Verklaring. Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdrachtgever : J.F. Kennedylaan 59, NL-5555 XC Valkenswaard, Opdrachtnr. : 08-G-0026 Opdracht : Onderzoek naar de duurzame functionaliteit van 3Fpanel gevelpanelen en boeiboorddelen alsmede de kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid

Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid Enkele type certificaten: Procescertificaat NL-BSB en KOMO certificaat Productcertificaat Systeemcertificaat Certificaat van vakbekwaamheid CE-markering managementsysteemcertificaat Fabrikant eigen verklaring

Nadere informatie

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK

BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK BRL 2826 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO- PROCESCERTIFICAAT VERVAARDIGING VAN METSEL- EN LIJM- WERKCONSTRUCTIES EN/OF VOEGWERK Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

De kwaliteitsstandaard van. Stichting KOMO. Vastgesteld door het bestuur van Stichting KOMO d.d. 15 september 2010

De kwaliteitsstandaard van. Stichting KOMO. Vastgesteld door het bestuur van Stichting KOMO d.d. 15 september 2010 De kwaliteitsstandaard van Stichting KOMO Vastgesteld door het bestuur van Stichting KOMO d.d. 15 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Betrokken partijen en commissies... 4 3. Procedure voor

Nadere informatie

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012

KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN. Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 BRL 9901 d.d. 27-09-2012 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR PRODUCTCERTIFICAAT VOOR AFVALZAKKEN Vastgesteld door GCvD Afvalzakken d.d. 03-08-2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie