Wijzigingsblad BRL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015"

Transcriptie

1 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d en vervangt het wijzigingsblad d.d Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Tegelwerken d.d Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d Dit wijzigingsblad is door het bestuur van SKG-IKOB Certificatie BV bindend verklaard per Geldigheid kwaliteitsverklaringen Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 1010 d.d en vervangt Wijzigingsblad BRL 1010 d.d Wijzigingen uit het wijzigingsblad BRL 1010 d.d zijn in dit wijzigingsblad opgenomen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van BRL 1010 d.d en Wijzigingsblad BRL 1010 d.d zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op NL-BSB certificaten die op basis van die versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven blijven hun geldigheid behouden. Omschrijving van de wijziging Vanwege de implementatie van de Verordening bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen. Het betreft de modelkwaliteitsverklaringen, de par. t.a.v. de CE-markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te geven kwaliteitsverklaringen en de tabel met niet-essentiële kenmerken zoals die kan worden opgenomen in de kwaliteitsverklaring. De aansluiting met het Bouwbesluit 2012 is komen te vervallen. Algemeen Vervang in alle teksten van de BRL de term Nationale Beoordelingsrichtlijn door Beoordelingsrichtlijn. Vervang in alle teksten van de BRL de term KOMO attest-met-productcertificaat door KOMO kwaliteitsverklaring. Vervang hoofdstuk 1 door: 1 INLEIDING 1.1* Onderwerp De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en bij de instandhouding van een KOMO kwaliteitsverklaring. Voor de eisen voor het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit of voor het behalen van een NL-BSB productcertificaat voor drooggeperste keramische wand- en vloertegels wordt verwezen naar bijlage 4 van deze BRL. 1.2 Toepassingsbgebied Deze Beoordelingsrichtlijn is van toepassing op drooggeperste keramische wand- en vloertegels conform NEN-EN Drooggeperste keramische tegels worden verkregen door een fijn gemalen mengsel dat is vormgegeven met behulp van persing af te bakken waardoor een keramische verbinding tot stand wordt gebracht. Drooggeperste keramische tegels worden aangeduid als B1a, B1b, BIIa, BIIb of BIII. Het NL-BSB productcertificaat verklaart alleen dat wordt voldaan aan de milieuhygiënische eisen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, terwijl de KOMO kwaliteitsverklaring verklaart dat ook aan bouwtechnische producteisen en toepassingen wordt voldaan. De eisen die van toepassing zijn op alleen een NL-BSB productcertificaat worden in de inhoudsopgave aangeduid met een *.

2 1.3 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit T.a.v. het Bouwbesluit hoofdstuk (hoofdstuk 2) kunnen geen erkende attesten worden afgegeven. 1.4 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm EN van toepassing. 1.5 Kwaliteitsverklaring Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: KOMO kwaliteitsverklaring, voor private producteisen De uitspraken die in deze kwaliteitsverklaring moeten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4, 5, 7 en 8 van deze beoordelingsrichtlijn. NL-BSB productcertificaten, voor publiekrechtelijke producteisen van het Besluit bodemkwaliteit De uitspraken die in deze NL-BSB productcertificaten moeten zijn gebaseerd op de hoofdstukken 3, 7 en 8 van deze beoordelingsrichtlijn Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de KOMO modelkwaliteitsverklaringen vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven KOMO kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen. Doordat wijzigingen van de indeling en/of teksten worden afgestemd met de HCB wordt tevens voldaan aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl). Voor de NL-BSB productcertificaat wordt verwezen naar de website van de Stichting Bouwkwaliteit (www.bouwkwaliteit.nl). Vervang de tekst van hoofdstuk 2 door: De inhoud van hoofdstuk 2 BOUWBESLUIT GERELATEERDE EISEN EN BEPALINGSMETHODEN is komen te vervallen. Vervang hoofdstuk 4 door: 4 Producttechnische eisen 4.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de technische eisen die relevant zijn voor de KOMO kwaliteitsverklaring voor de toepassing van drooggeperste keramische wand- en vloertegels. De technische eisen zijn ontleend aan de NEN-EN De producten dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de relevante Annex van de NEN-EN voor producten zoals omschreven in tabel 1. Tabel 1 Groep BIa E 0,5% (annex G) Groep BIIa (conform annex J) 3% < E 6% Drooggeperst Groep BIb 0,5% < E 3 % (annex H) * groep BIII omvat alleen geglazuurde tegels. Groep BIIb (annex K) 6% < E 10% Groep BIII * (annex L) E > 10% Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 2 van 9

3 4.2 Beproevingsmethoden In voornoemde productnorm wordt verwezen naar separate normen voor beproevingsmethoden. De normen zoals omschreven in tabel 2 zijn van kracht. Tabel 2 Eigenschap vloertegel s wandtegels testmethode Dimensies en oppervlaktekwaliteit Lengte en breedte x x NEN-EN-ISO Dikte x x NEN-EN-ISO Rechtheid van de zijden x x NEN-EN-ISO Rechthoekigheid x x NEN-EN-ISO Oppervlakte vlakheid (kromming en scheluwte) x x NEN-EN-ISO Oppervlakte kwaliteit x x NEN-EN-ISO Stroefheid* x CEN/TS Fysische eigenschappen Water absorptie x x NEN-EN-ISO Buigsterkte x x NEN-EN-ISO Breukkracht* x x NEN-EN-ISO Weerstand tegen afschuring ongeglazuurde tegels x NEN-EN-ISO Weerstand tegen afschuring geglazuurde tegels x NEN-EN-ISO Weerstand tegen haarscheuren in geglazuurde tegels x x NEN-EN-ISO Vries/dooiweerstand* (Voor buiten toepassingen) x x NEN-EN-ISO Chemische eigenschappen Weerstand tegen vlekken glazuurde tegels x x NEN-EN-ISO Weerstand tegen lage concentraties zuren en basen/ x x NEN-EN-ISO logen Weerstand tegen huishoudelijke schoonmaak artikelen en x x NEN-EN-ISO zwembad zouten * Essentiële Kenmerken die onder CE markering worden gedeclareerd in de prestatieverklaring behorende bij het betreffende product. Deze eigenschappen mogen niet in de kwaliteitsverklaring worden opgenomen. Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 3 van 9

4 5. Aanvullende privaatrechtelijke eisen In dit hoofdstuk zijn aanvullende privaatrechtelijke eisen opgenomen die gelden ten opzicht van de NEN-EN Deze eisen zijn in nauw overleg met de verwerkende bedrijven tot stand gekomen en sluiten aan op de Nederlandse praktijk. 5.1 Geometrische eigenschappen Voor alle dimensies zoals omschreven in tabel 2 (zie paragraaf 4.2) is het mogelijk om nauwere grenzen en grenswaarden op te geven. Deze grenzen en grenswaarden kunnen aansluiten bij andere verwerkingsadviezen en documenten en dienen tenminste in millimeters (daadwerkelijke afwijking) te worden opgegeven. De bepalingsmethode is conform NEN-EN Toelichting: Het is hiermee bijvoorbeeld mogelijk aan te sluiten op BRL 1017 en URL met betrekking tot het toepassingsgebied voor tegelgroep I of tegelgroep II conform de bijlagen van URL Haarscheuren Er worden geen aanvullende eisen gesteld aan de bepalingsmethoden voor de weerstand tegen haarscheuren in geglazuurde tegels. Wel gelden er aanvullende frequenties op de controle op dit item ten opzichte van de NEN-EN (zie ook paragraaf 7.4.3). Vervang de tekst van hoofdstuk 6 door: De inhoud van hoofdstuk 6 INHOUD KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT is vervangen door de in paragraaf 1.5 van dit wijzigingsblad opgenomen bepalingen. Vervang par. 7.1 door: 7.1 Algemene eisen Algemene eis kwaliteitszorg De directie van de producent is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en draagt de zorg voor een passende organisatie, voldoende middelen en bekwaam personeel in een operationeel systeem van kwaliteitszorg. Dit systeem ligt vast in een kwaliteitshandboek met zodanige procedures en instructies dat de producten zullen voldoen aan de gestelde eisen. Tijdens de productie moet, indien van toepassing, de milieuhygiënische kwaliteit van de keramische tegels worden gecontroleerd. Hiertoe moet de producent regelmatig monsters nemen en onderzoeken conform de in bijlage 4 genoemde methoden. De certificatie-instelling voert tijdens de controlebezoeken toezicht uit op de monsterneming Ten behoeve van essentiële kenmerken In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm. Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 4 van 9

5 Vervang de bestaande par. 8.3 door: 8.3 Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: A. Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn.. B. Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn. C. Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn Toelatingsonderzoek voor het NL-BSB productcertificaat Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn Bepaling van de milieuhygiënische kenmerken. Voeg de onderstaande par toe Beoordeling van het kwaliteitssysteem Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring Ten behoeve van essentiële kenmerken In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMOkwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm(en) Ten behoeve van de overige productkenmerken Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO -kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: Beoordeling van het productieproces Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 van deze beoordelingsrichtlijn Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het NL-BSB productcertificaat Ten behoeve van het verkrijgen van de NL-BSB productcertificaat voert de certificatie instelling onderzoek uit voor zover dat betrekking heeft op de kenmerken zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn. Tot het onderzoek behoren: Beoordeling van het productieproces Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 5 van 9

6 Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures De certificatie-instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende schema voor de interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema). Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 van deze beoordelingsrichtlijn. Vervang paragraaf 8.4 door: 8.4 Periodieke controle Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 2 controlebezoeken per jaar en 4 verificatieonderzoeken per jaar. Over wijziging van de controlefrequentie adviseert het College van Deskundigen van de certificatie-instelling op basis van door het College separaat opgestelde criteria. Verificatielaboratoria dienen te voldoen aan de eisen uit NEN-EN-ISO/IEC Indien de producent beschikt over een kwaliteitssysteemcertificaat dat is afgegeven door een andere door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling, dan kan deze instelling worden ingeschakeld als inspectie-instituut en rapporteert zij aan de certificatie-instelling die het productcertificaat afgeeft. In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm. In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek controles plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. In relatie tot de externe controle voor het NL-BSB productcertificaat vindt door de certificatie instelling periodiek controles plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in hoofdstuk 3 van deze beoordelingsrichtlijn. Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 6 van 9

7 Vervang hoofdstuk 9 door: 9 Overzicht documenten Normen NEN 6061 NVN 7303 NEN 7360 NEN Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen, inclusief wijzigingsblad A3: Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Monsterneming. Monsterneming van vormgegeven en monolitische materialen 1997 Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen Termen en definities, inclusief wijzigingsblad A1: Uitloogkarakteristieken Bepaling van de uitloging van anorganische componenten uit vormgegeven en monolitische materialen met een diffusieproef Vaste grond- en steenachtige materialen NEN-EN Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag inclusief wijzigingsblad A1:2009 NEN-EN Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen en merken NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 1: Monsterneming en grondslagen voor de aanvaarding NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 2: Bepaling van afmetingen en opper-vlaktehoedanigheid NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 3: Bepaling van de wateropneming, schijnbare porositeit, schijnbare relatieve dichtheid en bulkdichtheid NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 4: Bepaling van de buigsterkte en de breukkracht NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 6: Bepaling van de weerstand tegen afslijting van ongeglazuurde tegels NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 7: Bepaling van de weerstand tegen afschuring van het oppervlak van geglazuurde tegels inclusief correctieblad C1:1999 NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 11: Bepaling van de weerstand tegen haarscheuren in geglazuurde tegels NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 12: Bepaling van de vorstbestandheid NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 13: Bepaling van de chemische bestandheid NEN-EN-ISO Keramische tegels - Deel 14: Bepaling van de weerstand tegen vlekken NEN-E-ISO/IEC Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria inclusief correctieblad C1:2007 DIN Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Nassbelastete Barfussbereiche Schiefe Ebene DIN Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren Schiefe Ebene Opmerkingen: -In de kwaliteitsverklaring kan naast voornoemde documenten, verwezen worden naar andere (eisen stellende) documenten. Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 7 van 9

8 Nationale Beoordelingsrichtlijnen BRL 1017 Het aanbrengen van tegelwerk op een ondergrond met mortel (uitgave IKOB- BKB) URL Uitvoeringsrichtlijn voor het aanbrengen van wand- en vloertegels in reguliere toepassingen (uitgave IKOB-BKB) Opmerking: Raadpleeg voor de juiste datum de website van IKOB-BKB (www.ikobkb.nl). Overige documenten TCKI/99/1256 TCKI-rapport: Bouwstoffenbesluit keramische industrie, toelatingsonderzoeken clusterregeling TCKI/04/233 TCKI-rapport: Bouwstoffenbesluit keramische industrie, verificatie verkorte uitloogproef TCKI/06/844 TCKI-rapport: Bouwstoffenbesluit keramische industrie, verificatie verkorte uitloogproef TNO-MEP-R 97/284 TNO-rapport: Een verkorte uitloogproef voor bouwkeramische producten, het aantonen van de gelijkwaardigheid met de diffusieproef TNO-MEP-R 97/357 TNO-rapport: Onderbouwend rapport Milieucertificering Bouwkeramiek AP04 Accreditaitieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 8, Raad voor Accreditatie, Utrecht Vervang Bijlage 1 door: Bijlage 1. Deze bijlage is komen te vervallen. Vervang Bijlage 2 door: Bijlage 2. Deze bijlage is komen te vervallen. Vervang Bijlage 3 door: Bijlage 3; Overzicht frequentie onderzoek Beperkt onderzoek Bij een beperkt onderzoek worden de eisen met betrekking tot de afmetingen, rechthoekigheid, rechtheid van de kanten, vlakheid en wateropneming geverifieerd. Volledig onderzoek Bij een volledig onderzoek worden alle eisen geverifieerd met uitzondering van de stroefheid. Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 8 van 9

9 Type van de beproeving Beperkte beproeving Volledige beproeving a) aspecten Bepalingsnorm Frequentie per jaar Groep I en II Groep III a) b) a) b) Lengte en breedte NEN-EN-ISO Rechtheid van de zijden NEN-EN-ISO Rechthoekigheid NEN-EN-ISO Oppervlakte vlakheid NEN-EN-ISO Lengte en breedte NEN-EN-ISO Rechtheid van de zijden NEN-EN-ISO Rechthoekigheid NEN-EN-ISO Oppervlakte vlakheid NEN-EN-ISO Haarscheurbestandheid NEN-EN-ISO Vlekbestandheid / GL NEN-EN-ISO a) Minimaal uit te voeren door extern laboratorium b) totaal uit te voeren verificaties GL = geglazuurd Drooggeperste keramische wand- en vloertegels pag. 9 van 9

voor het GASTEC QA product certificaat voor

voor het GASTEC QA product certificaat voor BRL GASTEC QA 195 10 april 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 195 voor het GASTEC QA product certificaat voor Versie 1.4 gasgestookte hogedrukreinigers met een lage emissiewaarde voor stikstofoxiden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 BALLAST EN GRANULATEN VOOR HET SPOOR Naam Datum Handtekening Technisch voorstel E. MOTTE ing. 27.08.2007 (S) Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Rapport R.2013/ERB R011

Rapport R.2013/ERB R011 Rapport R.2013/ERB R011 Erkende technische oplossingen: deemed to satify / tot nut en genoegen van de gebruiker - quick scan van de ontwikkeling van erkende technische oplossingen die voldoen aan het Bouwbesluit

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOORWOORD F - 1 01.02.07

VOORWOORD F - 1 01.02.07 VOORWOORD 1 De Europese luchtvaartsystemen hebben zich in het verleden ontwikkeld met grote verschillen in structuur en details. Om deze reden was het noodzakelijk geharmoniseerde eisen te formuleren.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status Inhoud 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?...3 2 Wat is een CUR-Aanbeveling?...4 3 Opstellen van een CUR-Aanbeveling...6 2 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie