GERYT COSTIJNSZ., BALJUW VAN NOORDWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GERYT COSTIJNSZ., BALJUW VAN NOORDWIJK 1513-1521"

Transcriptie

1 GERYT COSTIJNSZ., BALJUW VAN NOORDWIJK In haar artikel "Schenkers van glasramen aan de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk(erhout) in de zestiende eeuw" in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 45 (1991), p , behandelt Geertruida de Moor op p. 74 Gerrit Costijnsz., baljuw van Noordwijk, als schenker van een glasraam 1513/14. Zij acht deze identiek met Gherijt Costijnsz. in Vlaardingerambacht, genoemd in een artikel van H. den Boer, "Brouck te Vlaardingen. Deel B" in Ons Voorgeslacht, jg. 46 (1991), p , aldaar 134. Uit een charter in het archief van de abdij van Rijnsburg blijkt evenwel dat Geryt Costijnsz., de schenker van het glasraam, op 2 mei 1538 nog optreedt als man en voogd van Alijdt Pieter de bastaert van Treslongen weduwe, met wie hij volgens de rekeningen van de abdij Leeuwenhorst reeds in 1513/14 gehuwd was. Deze Geryt Costijnsz. is voor 2 juli 1539 overleden. Hij kan niet dezelfde zijn als Geryt Costijnsz. in Vlaardingerambacht, die tussen 11 jan (GA Vlaardingen, oud-archief, nr. 273, p. 172) en 28 jan overleden is en wiens zoon (waarschijnlijk uit zijn tweede huwelijk met Pietertgen Jansdr.) Jan Gerritsz. Brouck in 1563 "oudt 29 jaeren" was 1. Geryt Costijnsz., de schenker van het glasraam, is blijkens het wapen op zijn zegel een zoon van Costijn Jansz., schepen van Delft; de vader van Geryt Costijnsz. in Vlaardingerambacht daarentegen is een zekere Costijn, van wie wij slechts de kinderen kennen 2. Deze rectificatie is tevens een goede aanleiding om de mededelingen van mevrouw De Moor, voorzover betrekking hebbend op de schenker van het glasraam, met enige genealogische gegevens aan te vullen. Costijn Jansz., op 30 juni 1494 "oudt 66" (GA Rotterdam, oud-archief, nr. 4080, fol. 253), op 15 maart 1503 "oudt wesende 75 jaren" (Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, uitgegeven door W.S. Unger, dl. 3, 1931, p. 211), schepen van Delft , 1479, 1486, 1490, 1491, 1494, 1495, , veertigraad van Delft 1476, weesmeester van Delft 1503, ovl. na 1 maart 1505 (NA, archief van het klooster St. Agatha te Delft, nr. 138), begr. en memorie Delft Oude Kerk (GA Delft, archieven van de

2 parochiekerken , nr. 16, p. 20); tr. N.N. Reinier Boitet e.a., Beschrijving der stadt Delft, 1729, p. 81, Namen ende Wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft, zedert den Jaare 1476 [...]. Ex sigillis et antiquis monumentis collegit et delineavit Wilh[elmu]s van der Lely I.U.D. Hend[ricus] de Leth fecit et excudit anno 1738 Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MCCCCXCIIII. Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde door R. Fruin, 1876, p. 260 J.C. Overvoorde, Archieven van de kerken [van Leiden], 1915, dl. 1, p , p. 100, 101, 198, 199, 205, 206, , 214 (abusievelijk als Jan Costijn Jansz.), , 346, 420, 520, 522, 523, 525, 526, 561 J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters [van Leiden], 1917, dl. 2, p. 112, 196, 209 J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers en W.G. Feith, De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, 1920, p. 388, 429 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, jg. 43 (1920), dl. 1, p. 341, 349, 357 Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, uitgegeven door W.S. Unger, dl. 3, 1931, p. 211 De Nederlandsche Leeuw, jg. 55 (1937), kol. 411, 412, jg. 103 (1986), kol. 182, jg. 111 (1994), kol. 320, 321, 323 Ons Voorgeslacht, jg. 18 (1963), p. 16, jg. 23 (1968), p. 280, 282, jg. 24 (1969), p. 133, 134, 139, 141, jg. 32 (1977), p. 361, jg. 35 (1980), p. 574, 624, jg. 39 (1984), p. 130, 575, 577 (ook abusievelijk als Jan Costijn Jansz.), jg. 41 (1986), p. 578, 579, jg. 42 (1987), p. 260, 433, 470, 483, 484, 490, 498, 623, 631, jg. 44 (1989), p. 280, jg. 45 (1990), p. 425, 436, jg. 46 (1991), p. 20, 22, 24, 33, 39, 41, 43, 47, 52, jg. 49 (1994), p. 392, jg. 52 (1997), p. 659, 774 Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit Holland, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel, dl. 2, 1964, dossier 189 Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën [dl. 1, 1966: en procesbundels (dossiers)] berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, dl. 1, 1966, p. 455, 456 Inventaris en beschrijving van de Noord Nederlandse processtukken (dossiers) behorende tot de fondsen Aanzienlijke Geslachten, "Procesbundels tot 1504" en Eerste Aanleg, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel, dl. 1, 1968, E.A. dossier 168 Kerkelijke archieven. Inventarissen onder redactie van dr. J.P. van Dooren, dl. 4: Hervormde gemeente Rijswijk (Z.H.), vervaardigd door H. Winkelman, 1970, p. 67 P.C.M. Schölvinck, Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad Processen uit het archief van de Grote Raad (Parlement) van Mechelen met betrekking tot instellingen en bewoners van Delft en Delfland, 1986, p. 15, 77, 216 Gens Nostra, jg. 42 (1987), p. 441 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 45 (1991),

3 p. 74 G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus - Jaeger in stamreeksen, , p. 856, 857, 1184, losbladige aanvullingen 2002, stamreeks 649, losbladige aanvullingen 2003, stamreeks 649 J.H. de Vey Mestdagh, Liber sigillorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, , 1995, dl. 1, p. 47, dl. 2, p. 17 (zegelafb.) Kinderen: 1. Jan Costijnsz., havenmeester op Delfshaven 1505, schepen van Delft , , ovl. voor 12 nov (Archief van het huis Twickel, nr. 8066); tr. Lijsbeth, ovl. na 1523 (De Wapenheraut, jg. 6 (1902), p. 26). Nageslacht, dat mogelijk de naam Van der Rijs aanneemt, die in de zeventiende eeuw in Delft voorkomt. Reinier Boitet e.a., Beschrijving der stadt Delft, 1729, p (p. 119 aangeduid als "Jan Costynsz vander Rys") De Wapenheraut, jg. 6 (1902), p , p. 529, 532 De Nederlandsche Leeuw, jg. 55 (1937), kol. 412, jg. 111 (1994), kol. 321 Ons Voorgeslacht, jg. 18 (1963), p. 15, jg. 42 (1987), p. 463 A.J. Brunt, Inventaris van het huisarchief Twickel , 1993, p G.M. van Aalst, Regesten van het fonds Wassenaar in het huisarchief Twickel, , 1998, p Geryt Costijnsz., op 5 okt "oudt 50 jaeren" (NA, archief van de grafelijkheidsrekenkamer, registers, nr. 648*, fol. 247), kerkmeester van de Oude Kerk te Delft 1495, landgifter van Hof van Delft 1508, binnenhavenmeester van Delft 1509, baljuw van 3 Noordwijk , welgeboren man van Rijnland 1524, 1525, 1528, 1535, ovl. tussen 2 mei 1538 (NA, archief van de abdij van Rijnsburg, nr. 426) en 2 juli 1539 (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 3264, akte 109; met dank aan Drs. [sinds 2002: Dr.] M.S.F. Kemp); tr. 1e Maritgen, overluid Delft Oude Kerk tussen mei 1509 en mei 1510 (GA Delft, archieven van de parochiekerken , nr. 92), dochter van Jacob Harmansz. en Margriete (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 480, 1497, akte 124, 1498, akte 116); tr. 2e voor 27 nov (NA, archief van de abdij Leeuwenhorst, nr. 121, p. 19, nr. 121 a, p. 19) Alijdt Danelsdr., ovl. na 2 mei 1538 (NA, archief van de abdij van Rijnsburg, nr. 426), dochter van Danel Joostenz. en Griete (GA Leiden, rechterlijk archief, nr. 76, huwelijksvoorwaarden , akte [101] d.d. 16 aug. 1533) en weduwe van Pieter bastaard van

4 Treslong (NA, archief van de abdij van Rijnsburg, nr. 426, charter van 2 mei 1538), baljuw van Noordwijk, die op 22 nov "onlanx" overleden was (NA, archief van de grafelijkheidsrekenkamer, registers, nr. 492, fol. 89v). Kinderen: 1. zoon, tot priester gewijd 1513/14 (NA, archief van de abdij Leeuwenhorst, nr. 121, p. 83, nr. 121 a, p. 83); mogelijk identiek met 2. Mr. Jacob Gerytsz., ovl. voor 11 jan (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 1664, akte van 12 jan. 1529). 3. Costijn / Korsten / Kersten Gerytsz., ovl. tussen 30 okt (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 1266, fol , nr. 3262, akte 76) en 22 juni 1534 (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 3262, akte 76); tr. Machtelt, ovl. na 16 febr (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 3262, akte 76). Nageslacht. 4. Clara Gerytsdr., ovl. na 26 nov (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 3264, akte 109). Simon van Leeuwen, Costumen, keuren, ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland, 1667, p. 76, 78, 80, 83 Reinier Boitet e.a., Beschrijving der stadt Delft, 1729, p. 119 Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV. Uitgegeven van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde door R. Fruin, 1866, p. 316 Rechtsbronnen der stad Schiedam, uitgegeven door K. Heeringa, 1904, p. 168 De Wapenheraut, jg. 14 (1910), p. 268 Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 5e reeks dl. 3 (1916), p. 58 De Nederlandsche Leeuw, jg. 55 (1937), kol. 412, jg. 111 (1994), kol (kol. 320 zegelafb.) Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, uitgegeven door Maria Hüffer, dl. 1, 1951, p. 553 Ons Voorgeslacht, jg. 15 (1960), p. 87, 88, jg. 29 (1974), p. 305, jg. 35 (1980), p. 573, jg. 41 (1986), p. 553, jg. 42 (1987), p. 475, jg. 49 (1994), p. 341, jg. 60 (2005), p. 204 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, dl. 45 (1991), p. 54, 74, 84, 95 Oscar van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in Holland, 1993, p. 167, 470 Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio ( ), 1994, p. 633 G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus - Jaeger in stamreeksen, , p. 1185, losbladige aanvullingen 2002, stamreeks 649 De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van

5 Rijnland ( ). Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden, samengesteld door J.H.M. Sloof, 1999, p. 409, 427 Jeroen Salman, Harrie Salman en Wim Hekkens (red.), Aan zee en op de geest. Een nieuwe geschiedenis van Noordwijk [buitenzijde band: Noordwijk. Aan zee en op de geest], 2011, p. 87, Alijt / Aleit Costijnsdr., ovl. Delft (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 480, 1497, akte 55) omstreeks 1484, voor 19 okt (Algemeen Rijksarchief te Brussel, archief van de Grote Raad van Mechelen, beroepen uit Holland, dossier 189, e), begraven en memorie Delft Oude Kerk (GA Delft, archieven van de parochiekerken , nr. 16, p. 13); tr. omstreeks 1480 (Algemeen Rijksarchief te Brussel, archief van de Grote Raad van Mechelen, beroepen uit Holland, dossier 189, e) Lou(we)rys Heynricxz., "van Delfgau", schout van Hof van Delft 1477 (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 474, fol. 95v-96), schepen van Delft 1491, ovl. tussen 6 juli 1504 (NA, archief van het klooster St. Bartholomeus te Delft, nr. 3, fol ) en 11 okt (GA Rotterdam, oudarchief, nr. 1890, fol. 212v-213), zoon van Heynrick (Heyn) Aerntsz. en Hillegont (NA, archief van het Hof van Holland, nr. 529, fol. 222v-227; met dank aan P. Flippo); hij hertr. voor 21 mei 1493 (NA, archief van het klooster St. Agatha te Delft, nr. 73) Lijsbeth Dircxdr. [van Alckemade]. Simon van Leeuwen, Batavia illustrata, 1685, p. 834, 841, 842 Reinier Boitet e.a., Beschrijving der stadt Delft, 1729, p , p. 98, 204, , 213, 247, 307 J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters [van Leiden], 1917, dl. 2, p. 180 J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers en W.G. Feith, De archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, 1920, p. 197 Rotterdams Jaarboekje, 6e reeks jg. 9 (1961), p. 196 Ons Voorgeslacht, jg. 17 (1962), p. 2, 84, jg. 26 (1971), p. 251, jg. 27 (1972), p , jg. 30 (1975), p. 175, jg. 33 (1978), p. 584, 644, jg. 35 (1980), p. 574, jg. 39 (1984), p. 575, 577, 578, 580, jg. 41 (1986), p. 557, jg. 42 (1987), p. 256, 257, jg. 46 (1991), p. 8, 12, 24, 32, 47, jg. 49 (1994), p. 383, 392, jg. 52 (1997), p. 629 Inventaris en beschrijving van de processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit Holland, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel, dl. 2, 1964, dossier 189 Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën [dl. 1, 1966: en procesbundels (dossiers)] berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, dl. 1, 1966, p. 250, 455, 456 Inventaris en beschrijving van de Noord Nederlandse processtukken (dossiers) behorende tot de fondsen Aanzienlijke Geslachten, "Procesbundels tot 1504" en Eerste Aanleg, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Algemeen Rijksarchief Brussel, dl. 1, 1968, E.A. dossier 168

6 C. Hoek, Rotterdam en omgeving aan het einde van de Middeleeuwen. Beschouwingen rond een vogelvluchtkaart uit het jaar 1512, 1972, p. 23 P.C.M. Schölvinck, Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad Processen uit het archief van de Grote Raad (Parlement) van Mechelen met betrekking tot instellingen en bewoners van Delft en Delfland, 1986, p. 15, 77, 216 De Nederlandsche Leeuw, jg. 111 (1994), kol. 322, 323, jg. 120 (2003), kol. 167/168, 169 Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio ( ), 1994, p. 119 Costijn Jansz. had een zuster; deze tr. voor 15 april 1479 (NA, archief van het klooster St. Agatha te Delft, nr. 136) Mathijs Andriesz., schepen van Delft 1467, , , veertigraad van Delft 1476, ovl. 1484; hij was vermoedelijk weduwnaar van N.N., begr. Delft Oude Kerk (GA Delft, archieven van de parochiekerken , nr. 34, p. 37; zie ook een gedeeltelijk doorgehaalde inschrijving van 1446 in nr. 33, p. 41). De zuster van Costijn Jansz. is mogelijk Geertruyt, ovl. voor 3 nov als weduwe van Mathijs Andriesz. (Arysz.), gegoed in Kethel (NA, archief van het klooster St. Agatha te Delft, nr. 45). Reinier Boitet e.a., Beschrijving der stadt Delft, 1729, p. 81, Namen ende wapenen der Ed. Agtbaare Heeren Veertigh Raaden der Stad Delft, zedert den jaare 1476 [...]. Ex sigillis et antiquis monumentis collegit et delineat Wilhelmus van der Lely I.U.D., 1738, blad , p. 199, 419 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, jg. 43 (1920), dl. 1, p. 349 Ons Voorgeslacht, jg. 27 (1972), p. 240, jg. 35 (1980), p. 356, 358, 359, 362, 570, 636, 643, jg. 39 (1984), p. 332, 575, jg. 41 (1986), p. 575, jg. 42 (1987), p. 459, 460 De Nederlandsche Leeuw, jg. 103 (1986), kol. 182, jg. 111 (1994), kol. 323 Gens Nostra, jg. 42 (1987), p. 441 Oscar van den Arend, Zeven lokale baljuwschappen in Holland, 1993, p. 60 G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus - Jaeger in stamreeksen, , p. 856, 857, 1184, losbladige aanvullingen 2002, stamreeks 649

7 1. Algemeen Rijksarchief te Brussel, archief van de Grote Raad van Mechelen, beroepen uit Holland, dossier 711. Dat de eerste vrouw van Geryt Costijnsz. in Vlaardingerambacht een dochter van Mees Cornelisz. zou zijn geweest, blijkt hier niet uit; wel dat Mees Willemsz., schout van Vlaardingen, een oom van de eerste vrouw van Geryt Costijnsz. en een neef van Mees Cornelisz. was. Het jaartal [15]63 treft men aan in de handtekening aan het slot van I, x. 2. Daar de voornaam Costijn in de zestiende eeuw enigszins in onbruik raakt, kunnen beide Geryt Costijnsz. ook voorkomen met het patronymicum Korstensz., Kerstensz., Korstantsz. of Kerstantsz. 3. De vermelding als welgeboren man van Rijnland en baljuw van Noordwijk in 1535 in Simon van Leeuwen, Costumen, keuren, ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland, 1667, p. 83, is aldus op te vatten dat hij als oud-baljuw van Noordwijk tot de welgeboren mannen van Rijnland gerekend werd. In 1535 werd het baljuwsambt vervuld door Joost van Wijngaerden (NA, archief van de grafelijkheidsrekenkamer, registers, nr. 493, fol v, 255v-256).

GENERATIE XVII. kwartieren 65536-131071

GENERATIE XVII. kwartieren 65536-131071 GENERATIE XVII kwartieren 65536-131071 69268 Dirck Heynricxz. Weyman, glazenmaker, glasschilder, ouderman van het steenbikkersgilde, meenteman en raad van Utrecht, ovl. tussen 1 maart 1503 (RA in Utrecht,

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

CATHARINA VAN FOREEST

CATHARINA VAN FOREEST CATHARINA VAN FOREEST Op de Karel de Grote-site (www.kareldegrote.nl) is één van de excursiones gewijd aan Catharina van Foreest. Daarin trekt Maarten van der Tas haar bestaan in twijfel. Na bestudering

Nadere informatie

GENERATIE XIV. kwartieren 8192-16383

GENERATIE XIV. kwartieren 8192-16383 GENERATIE XIV kwartieren 8192-16383 8584 Mathijs Daemsz. *, ovl. tussen 1570 (Streekarchief Midden- Holland, gemeente Ouderkerk aan den IJssel, rechterlijk archief, nr. 6, p. 16) en 30 jan. 1584 (Streekarchief

Nadere informatie

P(I)ETER BASTAARD VAN EGMOND (VERMELD 1425-1473) EN MAGISTER J(OH)AN BASTAARD VAN EGMOND (VERMELD 1442-1468)

P(I)ETER BASTAARD VAN EGMOND (VERMELD 1425-1473) EN MAGISTER J(OH)AN BASTAARD VAN EGMOND (VERMELD 1442-1468) P(I)ETER BASTAARD VAN EGMOND (VERMELD 1425-1473) EN MAGISTER J(OH)AN BASTAARD VAN EGMOND (VERMELD 1442-1468) P(i)eter bastaard van Egmond *, richter van Veluwe, rentmeester te Hattem en burggraaf op het

Nadere informatie

Wel brengt de literatuur Rembrandts voorgeslacht van moederszijde

Wel brengt de literatuur Rembrandts voorgeslacht van moederszijde REMBRANDT VERWANT MET PHILIPS VAN LEYDEN Wel brengt de literatuur Rembrandts voorgeslacht van moederszijde 1 met vooraanstaande Leidse families in verband, maar vreemd genoeg is dit aspect nooit goed onderzocht.

Nadere informatie

GENERATIE XIII. kwartieren 4096-8191

GENERATIE XIII. kwartieren 4096-8191 GENERATIE XIII kwartieren 4096-8191 4292 Jan Mathijsz. (Thijsz.), schipper, nadien steenbakker en kalkbrander, op 1 aug. 1601 "oudt ontrent 50 jaren" (Streekarchief Midden-Holland, gemeente Gouda, notariële

Nadere informatie

VOOROUDERS VAN DE LEIDSE BURGEMEESTER ADRIAEN HENDRICXZ. VAN TETRODE (+ 1625)

VOOROUDERS VAN DE LEIDSE BURGEMEESTER ADRIAEN HENDRICXZ. VAN TETRODE (+ 1625) VOOROUDERS VAN DE LEIDSE BURGEMEESTER ADRIAEN HENDRICXZ. VAN TETRODE (+ 1625) 1 Voor veel genealogen is Clara van Sparwoude een begrip. De bekende Delftse erflaatster overleed in 1615. Drie eeuwen lang

Nadere informatie

GENERATIE XII. kwartieren 2048-4095

GENERATIE XII. kwartieren 2048-4095 GENERATIE XII kwartieren 2048-4095 2118 Willem van Seyst *, ovl. na 1 dec. 1641 (doop van kind van kw. 1059 Wijk bij Duurstede geref.). * Vader van kw. 1059 blijkens doopinschr. van kind van kw. 1059 Wijk

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

"+ S FLORENT[II DE BRABAN]TIA" luidt het omschrift van één van de

+ S FLORENT[II DE BRABAN]TIA luidt het omschrift van één van de VAN BRABANT (LEIDEN EN WESTLAND, VEERTIENDE EEUW) "+ S FLORENT[II DE BRABAN]TIA" luidt het omschrift van één van de 1 twee zegels aan een charter van 21 februari 1324, waarbij de oorkonder "ic Florens

Nadere informatie

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW

BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW BOERENFAMILIES RUYCHROCK IN DE OMGEVING VAN DEN HAAG IN DE ZEVENTIENDE EEUW Voordracht gehouden op 15 januari 1983 1 De vorige sprekers hebben uw aandacht gevraagd voor het adellijke geslacht Ruychrock,

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan,

Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan, Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan, 1963-1973 Archief Delft 511 Collectie D.P. Oosterbaan 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Delftse biografieën. Hans Nagtegaal

Delftse biografieën. Hans Nagtegaal Delftse biografieën Hans Nagtegaal Het gemeentearchief Delft heeft zijn site http://collectie-delft.nl/ in 2012 uitgebreid met een unit Delftse biografieën. In deze unit vindt men biografieën van Delftenaren,

Nadere informatie

GENERATIE XV. kwartieren 16384-32767

GENERATIE XV. kwartieren 16384-32767 GENERATIE XV kwartieren 16384-32767 17184 Jan Huychenz. *. * Blijkens een aanduiding van kw. 8592 als Andries Jan Huychenz.z. (GA Rotterdam, rechterlijk archief, nr. 497, p. 165). 17232 Pieter Govertsz.,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel,

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, 1509-1975 Archief Delft 587 Collectie C.D. Goudappel 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht van de familiebanden.

Nadere informatie

DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT

DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT DE WAPENSTEEN VAN DE GOUDEN LEEUW DOOR J. SPRUIT J* ^ TAAR aanleiding van het verzoek van den redacteur ^L van dit Jaarboekje, om een onderzoek te willen in- X ^1 stellen naar een steen in een putmuur

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Johan Anthonij van Kinschot. door H.K. Nagtegaal

De 14 kwartieren van Mr. Johan Anthonij van Kinschot. door H.K. Nagtegaal De 14 kwartieren van Mr. Johan Anthonij van Kinschot door H.K. Nagtegaal 1 Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed inzicht hoe sommige geslachten breuken in hun

Nadere informatie

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD DOOR W. KRAAL In hetftotterdtfrasc/i /a^rboe/e/e 1995 is een artikel verschenen over de relatie tussen de families Van Cralingen en Van

Nadere informatie

De Delftse bestuurder Cornells van Dorp (ca. 1425-1503) en zijn gezin

De Delftse bestuurder Cornells van Dorp (ca. 1425-1503) en zijn gezin De Delftse bestuurder Cornells van Dorp (ca. 1425-1503) en zijn gezin drs. G. de Moor Inleiding Op 3 juli 1428 vond de 'Zoen van Delft' plaats. Door deze verzoening van de strijdende partijen kwam er een

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN

DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN DE GRAFKELDER VAN DE NED. HERV. KERK TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN In den zomer van het jaar kwam bij de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Koudekerk een kleine grafkelder aan het licht. Daar deze grafkelder

Nadere informatie

HET GESLACHT 'S GRAVESANDE TE DELFT, ZIJN HERKOMST EN ZIJN WAPEN (GEVIERENDEELD, 1 EN 4 VLAANDEREN, 2 EN 3 HOLLAND)

HET GESLACHT 'S GRAVESANDE TE DELFT, ZIJN HERKOMST EN ZIJN WAPEN (GEVIERENDEELD, 1 EN 4 VLAANDEREN, 2 EN 3 HOLLAND) HET GESLACHT 'S GRAVESANDE TE DELFT, ZIJN HERKOMST EN ZIJN WAPEN (GEVIERENDEELD, 1 EN 4 VLAANDEREN, 2 EN 3 HOLLAND) Met medewerking van G.L. van Eendenburg, P. Flippo en Ir. F. Kwekel In zijn Armorial

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

Tussen Rijn en Lek 1987 1. - Dl.21 1-12-TUSSENSTAND ONDERZOEK VAN BEMMEL 1. Inleiding. In dit tijdschrift (1985, No. 3) heb ik een verzoekgedaan mij gegevens ter hand te stellen betreffende de familie

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

Goede voorgangers van de Juridische faculteit.

Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Goede voorgangers van de Juridische faculteit. Welverdiend is de goede naam, waarin de Leidsche zich op het gebied der rechtswetenschap mag verheugen, en groot is het aantal beroemde rechtsgeleerden, wier

Nadere informatie

De wapenschilden van Cuijk en Grave

De wapenschilden van Cuijk en Grave De wapenschilden van Cuijk en Grave Het wapenschild van de familie van Cuyck Aernt Van Buchel reproduceerde in zijn Monumenta drie verschillende wapenschilden van de van Cuycks 1 : In goud twee dwarsbalken

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Van Wieringen

Nieuwsbrief Familie Van Wieringen Nieuwsbrief Familie Van Wieringen NIEUWSBRIEF JAARGANG 8, NUMMER 30 SEPTEMBER 2015 Wat bevat de Nieuwsbrief? De Nieuwsbrief geeft gewoonlijk informatie over de volgende onderwerpen: Aanvullingen op de

Nadere informatie

II - 1. MARGRIETE CORNELISDR, van Hof van Delft, dr. van Cornelis Hillebrantsz en Katherin Dircx

II - 1. MARGRIETE CORNELISDR, van Hof van Delft, dr. van Cornelis Hillebrantsz en Katherin Dircx II - 1 JOOST HILLEBRANTSZ, geb. ca. 1491, schout van Hof van Delft (1532), 1 ambachtsbewaarder van Hof van Delft (1522, 1528, 1534, 1536, 1550), 2 schout van Biesland (1553, 1555), 3 begr. Delft 17.4.1558

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810

Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Nummer Toegang: 480 Inventaris van het archief van de weeskamer van Voorburg. 1606-1810 Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 480 480 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Inventaris van de registers en stukken afkomstig van de Abdij Leeuwenhorst,

Inventaris van de registers en stukken afkomstig van de Abdij Leeuwenhorst, Nummer archiefinventaris: 3.18.17.01 Inventaris van de registers en stukken afkomstig van de Abdij Leeuwenhorst, 1410-1571 Auteur: J. Bruggeman Nationaal Archief, Den Haag 1935 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude

Het geslacht  VREUGDENHIL  en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de Familie Heydra Omstreeks het jaar 1870 woonde als jong gehuwd paar Leonardus (Leen Heydra, de zoon van Johannes Heydra en Anna de Vette, op de flinke en oude boerderij

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK,

LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, LENEN VAN DE HOFSTEDE SINT-MAARTENSDIJK, 1365-1703 door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Inleiding Van het

Nadere informatie

Van een Leidsch Notaris en een

Van een Leidsch Notaris en een Van een Leidsch Notaris en een In de genealogische lover het geslacht Sitter maakt Mr. J. H. de Sitter melding van een zekeren Nicolaas, geboren uit het huwelijk van Guillaume of Wilhelmus de Sitter met

Nadere informatie

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987)

Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Stamreeks Catharina Jacoba Warmond (1916-1987) Rudolph Ladan Rotterdam, 2014 1 Warmond I. Simon Jansz van Teilingen (geboren vóór 1418 - overleden 1438/39) II. Willem Simonsz (geboren vóór 1438/39 - overleden

Nadere informatie

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN

DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN DOOP,- TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN, 1574-1811 (1812-1922) Kethel en Spaland, 1622-1811 (1812-1848) Oud- en Nieuw-Mathenesse, Nieuwland c.a., 1723-1811 INHOUDSOPGAVE DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFREGISTERS SCHIEDAM,

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Jan van der Heyden te Leiden.

Jan van der Heyden te Leiden. Jan van der Heyden te Leiden. Het is bekend dat Jan van Heyden relaties met Leiden heeft. Hij leverde brandspuiten aan deze stad en organiseerde er straatverlichting. Leidsche stadsgezichten van zijn hand

Nadere informatie

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg Nummer Toegang: 440 Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg 1602-1811 Algemeen rijksarchief, Den Haag Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 440 440 3 I N H O

Nadere informatie

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808]

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Archief Delft 243 St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde 3 I N

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 561 INVENTARIS VAN DE COLLECTIE VAN DER HAMMEN 1974-1990 DOOR L. VAN DER HAMMEN SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 INVENTARIS... 3 I. Algemeen...

Nadere informatie

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen

Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen Parenteel van Heer Willem Brederode van Teijlingen 1 Heer Willem Brederode van Teijlingen is geboren in 1167 in Santpoort Slot Brederode. Notitie bij Heer: vermeld in 1174 Heer: (1) trouwde, 31 of 32 jaar

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel

Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Nummer archiefinventaris: 3.19.81 Inventaris van de collectie Kopieën Leenregisters Huis Twickel Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Generatie III Claes HEYNRICXZ., geb. ca. 1355, lid Kerstmisgilde te Haarlem, overl. mogelijk kort na 1431, tr. N.N.

Generatie III Claes HEYNRICXZ., geb. ca. 1355, lid Kerstmisgilde te Haarlem, overl. mogelijk kort na 1431, tr. N.N. Het geslacht " VOOG(D)T " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde te

Nadere informatie

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) De volgende series microfilms en fiches zijn vanaf 16-12-2013 te raadplegen op de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) Kast 8 lade 1 1.01.05 Staten Generaal film 1896-2726 lade 2 1.01.05

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

CORNELIS SAFTLEVEN, GEBOREN TE GORCUM IN 1607, OVERLEDEN TE ROTTERDAM IN 1681 DOOR DR. E. WIERSUM

CORNELIS SAFTLEVEN, GEBOREN TE GORCUM IN 1607, OVERLEDEN TE ROTTERDAM IN 1681 DOOR DR. E. WIERSUM CORNELIS SAFTLEVEN, GEBOREN TE GORCUM IN 1607, OVERLEDEN TE ROTTERDAM IN 1681 DOOR DR. E. WIERSUM E eenige aanwijzing voor Cornelis Saftleven's geboorte te Gorcum is de vermelding in het Rotterdamsche

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kartuizers te Antwerpen

Inventaris van het archief van de Kartuizers te Antwerpen BE-A0511_106751_104755_DUT Inventaris van het archief van de Kartuizers te Antwerpen Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

7 Genealogische varianten geslacht Bokel

7 Genealogische varianten geslacht Bokel "de Leeuw Weenen" Naamsverklaring Stamboom de Leeuw Weenen Stamboom de Leeuw tot de Leeuw Weenen Stamboom Weena tot de Leeuw Weenen Stamboom Bokel tot Weena (7 varianten) Het verhaal de familiestamboom

Nadere informatie

Thomas van der Wilt. RKDimages

Thomas van der Wilt. RKDimages RKDimages Thomas van der Wilt De anatomische les van Abraham Cornelisz. van Bleyswijck (1686-1761) met zelfportret, 1727 gedateerd Delft,, inv./cat.nr. PDS 277 + Leaflet Map data OpenStreetMap contributors,

Nadere informatie

Het invulscherm bestaat uit acht velden, die vaak, maar niet altijd, voorkomen:

Het invulscherm bestaat uit acht velden, die vaak, maar niet altijd, voorkomen: Invoerinstructies Missing Links: 80.000 minuten inleiding Fijn dat u meedoet met het on line beter beschikbaar krijgen van de oude notariële protocollen van Leiden en omgeving van 1564 tot 1811. Al enkele

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Willem van der Lelij door H.K. Nagtegaal

De 14 kwartieren van Mr. Willem van der Lelij door H.K. Nagtegaal De 14 kwartieren van Mr. Willem van der Lelij door H.K. Nagtegaal Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht van de familiebanden. De basis van deze kwartierstaat

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

Nummer Toegang: G006. Collectie Hieronymus van Beverningh ( ) en Bruno van der Dussen ( ).

Nummer Toegang: G006. Collectie Hieronymus van Beverningh ( ) en Bruno van der Dussen ( ). Nummer Toegang: G006 Collectie Hieronymus van Beverningh (1614-1690) en Bruno van der Dussen (1660-1721). Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 G006 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J. de Riemer

Inventaris van het archief van J. de Riemer Nummer archiefinventaris: 3.20.49 Inventaris van het archief van J. de Riemer Auteur: B. van 't Hoff Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.20.49 Riemer,

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 156 Archiefnaam: RIEP Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 156 Archiefnaam: RIEP Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief P.J.N.M. Riep Archiefnummer: 156 Archiefnaam: RIEP Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1933-1985 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis 1577-1856 Archief Delft 153 Hof van Delftse Sluis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie