Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Jaarverslag Nationale ombudsman 2000 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 Deel I BEELD VAN DE OVERHEID 15 1 De overheid, gezien door de Nationale ombudsman in Inleiding Termijnen voor het bestuur De meest toegepaste beoordelingscriteria in Voortvarendheid Actieve informatieverstrekking Overeenstemming met algemeen verbindende voorschriften Belangenafweging/redelijkheid Interne klachtbehandeling door bestuursorganen Klachtherkenning Hoorplicht Andere aspecten 29 Deel II DE NATIONALE OMBUDSMAN IN Wetgeving; ambt; bureau Wetgeving c.a De Wet Nationale ombudsman Geen wijziging van de Wet Nationale ombudsman Bij de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman Besluit bestuursorganen WNo en Wob Ministeriële besluiten Verdere verbreiding van externe klachtvoorzieningen bij gemeenten Verwarring over het gebruik van de naam ombudsman in de publieke sector Ambt Benoeming nieuwe substituut-ombudsman Ontslag zittende substituut-ombudsman Benoemingsduur van de substituut-ombudsman Nevenfuncties ambtsdragers Het Bureau Nationale ombudsman Personeel Financiën Bedrijfsvoering 43 3 Het werk van de Nationale ombudsman in cijfers De te behandelen zaken Afgedane zaken Cijfers afgedane zaken Onderzoek uit eigen beweging Doorlooptijden verzoekschriften Afgedane zaken per gebied De conclusie van de Nationale ombudsman Reden voor de klacht; beoordeling door de Nationale ombudsman Algemeen De beoordeling in de rapporten De reden voor de klacht in tussentijds afgedane zaken De meest voorkomende problemen in de afgedane zaken De effecten van het werk van de Nationale ombudsman Enkele achtergrondkenmerken van indieners van verzoekschriften 60 4 Effecten van het werk van de Nationale ombudsman Soorten effecten Actie door de overheid Op het gebied van de politie Op het gebied van Algemene Zaken Op het gebied van Buitenlandse Zaken Op het gebied van Justitie Op het gebied van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Op het gebied van Financiën Op het gebied van Defensie 70 KST51119 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

2 4.2.9 Op het gebied van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Op het gebied van Verkeer en Waterstaat Op het gebied van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Op het gebied van de waterschappen Op het gebied van de provincies Op het gebied van de gemeenten 74 5 Nationale ombudsman en omgeving Staten-Generaal Bestuursorganen; andere instanties Voorlichting Publieksvoorlichting Overige activiteiten Buitenlandse betrekkingen Voordrachten; publicaties 81 Deel III BEELD VAN HET IN 2000 VERRICHTE ONDERZOEK 83 6 Beoordeling verzoekschriften op bevoegdheid en ontvankelijkheid; telefonische verzoeken om informatie Inleiding Cijfermatig overzicht van de verwerking van de verzoekschriften in het kader van de toetsing op bevoegdheid en ontvankelijkheid De toetsing van de verzoekschriften Artikel 1a: Bevoegdheid naar bestuursorgaan Artikel 16: Bevoegdheidsafbakening naar gedraging Inleiding Onbevoegdheid Nationale ombudsman ten aanzien van het algemeen regeringsbeleid (artikel 16, onder a) Onbevoegdheid Nationale ombudsman ten aanzien van algemeen verbindende voorschriften (artikel 16, onder b) Onbevoegdheid Nationale ombudsman bij openstaan van een wettelijk geregelde administratiefrechtelijke voorziening (artikel 16, onder c) Onbevoegdheid Nationale ombudsman bij rechterlijk toezicht (artikel 16, onder g) Artikel 14: Ontvankelijkheid; discretionaire bevoegdheid Nationale ombudsman Inleiding Kennelijke ongegrondheid van het verzoek (artikel 14, onder b) Onvoldoende belang (artikel 14, onder c) Verzoeker een ander dan degene jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden (artikel 14, onder d) Wettelijk geregelde klachtvoorziening (artikel 14, onder f) Geen gebruik gemaakt van openstaande bestuursrechtelijke voorziening (artikel 14, onder g) Klacht eerst zelf voorleggen aan bestuursorgaan (artikel 14, onder i) Samenhangende gedragingen in lopende procedures (artikel 14, onder j en k) Diversen Buitenwettelijke verzoekschriften Behandeling van klachten en verzoeken om informatie per telefoon en Politie en openbaar ministerie 103 7A Politie 103 7A.1 Inleiding 103 7A.1.1 Algemeen; cijfers 103 7A.1.2 Praktijkcontacten 104 7A.2 Toepassing van bepalingen betreffende de verdachte 104 7A.3 Vrijheidsbenemende dwangmiddelen 106 7A.4 Overige dwangmiddelen 109 7A.4.1 Binnentreden 109 7A.4.2 Huiszoeking en doorzoeken auto s 113 7A.4.3 Handboeien en fouilleren 114 7A.4.4 Inbeslagneming 117 7A.5 Politie en het ondergaan van maatregelen op basis van vrijwilligheid 118 7A.6 Geweldgebruik 118 7A.6.1 Arrestatieteam 118 7A.6.2 Vuurwapengebruik 120 7A.6.3 Diensthond/wapenstok/fysiek geweld 122 7A.7 Verblijfsomstandigheden van arrestanten 126 7A.8 Legitimatie 131 7A.9 Informatie 131 7A.9.1 Vastleggen van informatie 131 7A.9.2 Signaleringen 134 7A.9.3 Verstrekken van informatie 134 7A.10 Opsporing: optreden naar aanleiding van aangiften en meldingen 138 7A.10.1 Aangiften en meldingen 138 7A.10.2 Inrichting opsporingsonderzoek 146 7A.11 Bejegening 148 7A.11.1 Houding en uitlatingen (taalgebruik) 148 7A.11.2 Niet nakomen toezeggingen 151 7A.12 Hulpverlening 151 7A.12.1 Slachtofferhulp 151 7A.12.2 Burenruzies 151 7A.12.3 Overig 152 7A.13 Politieoptreden en verkeer 153 7A.13.1 Aanrijdingen 153 7A.13.2 Wegslepen 156 7A.13.3 Politie en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) 156 7A.13.4 Overig 156 7A.14 Openbare orde 160 7A.15 Minderjarigen 160 7A.16 Vreemdelingendiensten 161 7A.16.1 Algemeen 161 7A.16.2 Enkele zaken 162 7A.17 Klachtbehandeling 163 7A.17.1 De kwaliteit van interne klachtbehandeling 163 7A.17.2 De behandeling van klachten 164 7A.17.3 Enkele rapporten 165 7A.18 Schadevergoeding 168 7A.19 Politieoptreden en het civiel recht 171 7A.20 Administratieve organisaties 171 7A.21 Overige rapporten op het terrein van de politie 172 7A.21.1 Bijzondere opsporingsambtenaren 172 7A.21.2 Rijksrecherche 174 7A.21.3 Overige 174 7B Openbaar ministerie 178 7B.1 Algemeen; cijfers 178 7B.2 Inbeslagneming 179 7B.3 Opsporing 180 7B.4 Vervolging 182 7B.5 Tenuitvoerlegging straffen 183 7B.6 Schadevergoeding 183 7B.7 De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) 185 7B.8 Slachtoffers van delicten 186 7B.9 Informatieverstrekking 187 7B.10 Administratieve organisatie 190 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

3 7B.11 Klachtbehandeling door het openbaar ministerie 191 7B.12 Overige 191 7B.13 Millinxbuurt Ministerie van Algemene Zaken Cijfers Het Ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken Algemeen; cijfers Het Ministerie Het Bureau Visadienst en de Visadienst Overige zaken Ambassades en consulaten Legalisatie en verificatie van documenten Overige zaken Justitie A Ministerie van Justitie A.1 Algemeen; cijfers A.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst A.2.1 Algemene onderwerpen A Cijfers A De behandeling door de Nationale ombudsman van klachten over de IND A Nieuwe aanpak van klachten door de Nationale ombudsman A Klachtenregeling IND; veranderde werkwijze met betrekking tot het kenbaarheidsvereiste A Instroom A Bezwaarzaken A Tussenberichten A.2.2 Visa en machtigingen tot voorlopig verblijf A.2.3 Asielverzoeken; verzoeken om een vergunning tot verblijf of een vergunning tot vestiging A.2.4 Naturalisaties A.2.5 Adviescommissie voor vreemdelingenzaken A.2.6 Overige verzoekschriften op het terrein van de IND A.2.7 Interventies op het terrein van de IND A.3 Griffies van gerechten A.4 Gevangeniswezen en TBS A.4.1 Algemeen A.4.2 Gevangeniswezen A.5 Centraal Justitieel Incasso Bureau A.5.1 Tenuitvoerlegging van straffen A.5.2 De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) A.5.3 Overige A.6 Raad voor de Kinderbescherming A.7 Schadevergoeding A.8 Overige rapporten op het terrein van het Ministerie van Justitie B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Justitie B.1 Raden voor Rechtsbijstand B.2 Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers B.3 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen B.4 Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie B.5 Commissie en secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven B.6 Nederlandse Orde van Advocaten B.7 Orden van advocaten in de verschillende arrondissementen B.8 Overige zelfstandige bestuursorganen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A.1 Cijfers A.2 Binnenlandse Veiligheidsdienst A.3 USZO-Zoetermeer A.4 Korps landelijke politiediensten B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen A Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen A.1 Cijfers A.2 USZO-Groningen A.3 Overige zaken op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen B.1 Informatie Beheer Groep; OV-Studentenkaart BV B.1.1 Cijfers B.1.2 Studiefinanciering B.1.3 Tegemoetkoming studiekosten B.1.4 Lesgeld B.1.5 Telefonische bereikbaarheid B.2 Overige zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen B.2.1 Op het terrein van onderwijs en onderzoek B.2.2. Dienst omroepbijdragen B.2.3 Overige bestuursorganen Financiën A Ministerie van Financiën A.1 Cijfers A.2 Belastingdienst A.2.1 Inleiding A.2.2. Schadevergoeding; rentevergoeding A.2.3 Behandelingsduur A.2.4 Informatieverstrekking A.2.5 Heffing A Controle A Ambtshalve vermindering A Hardheidsclausule A Onjuiste aanslagen A Belastingteruggaaf A Overige zaken op het terrein van de heffing A.2.6 Invordering A Verrekening A Betalingsregeling A Kwijtschelding A Gebruik van dwangmiddelen A.2.7 Douane A.2.8 Overige zaken op het terrein van de Belastingdienst A.3 Ministerie van Financiën anderszins A.3.1 Dienst Domeinen A.3.2 Dienst omroepbijdragen A.3.3 Overige zaken op het terrein van het Ministerie van Financiën B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Financiën Ministerie van Defensie Cijfers USZO-Defensie Koninklijke Marechaussee Overige zaken op het terrein van het Ministerie van Defensie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer A Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer A.1 Cijfers A.2 Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting 306 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

4 15A.2.1 Algemeen A.2.2 Individuele huursubsidie A.2.3 Inspectie van de Volkshuisvesting A.3 Directoraat-Generaal Milieubeheer A.4 Overige zaken met betrekking tot het Ministerie B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer B.1 Huurcommissies B.2 Dienst voor het kadaster en de openbare registers Verkeer en Waterstaat A Ministerie van Verkeer en Waterstaat A.1 Cijfers A.2 Uitgebrachte rapporten B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Verkeer en Waterstaat B.1 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen B.2 Dienst Wegverkeer B.3 Overige Ministerie van Economische Zaken Cijfers Afgehandelde zaken in Landbouw, Natuurbeheer en Visserij A Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij A.1 Cijfers A.2 Afgehandelde zaken in B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Sociale Zaken en Werkgelegenheid A Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid A.1 Cijfers A.2 Afgedane zaken B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid B.1 Bestuursorganen op het terrein van de sociale zekerheid B.1.1 Cijfers B.1.2 Landelijk instituut sociale verzekeringen B Behandelingsduur B Informatieverstrekking B Dienstverlening; bejegening; klachtbehandeling B Rentevergoeding en schadevergoeding B Overige klachten B.1.3 Sociale Verzekeringsbank B.2 Arbeidsvoorzieningsorganisatie B.2.1 Cijfers B.2.2 Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening B Ontslagvergunningen B Bemiddeling en scholing Volksgezondheid, Welzijn en Sport A Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.1 Cijfers A.2 Uitgebrachte rapporten B Zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B.1 Pensioen- en Uitkeringsraad B.2 Ziekenfondsen en Zorgverzekeraars Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie Cijfers Waterschappen Cijfers Afgedane zaken Behandelingsduur Invordering Kosten van invordering Kwijtschelding Overige zaken met betrekking tot invordering Schadevergoeding Overige zaken Provincies Algemeen De aansluiting van de provincies Cijfers Het werk van de Nationale ombudsman op het terrein van de provincies Gemeenten Algemeen Aangesloten gemeenten Cijfers Aangesloten gemeenschappelijke regelingen Het werk van de Nationale ombudsman op het terrein van gemeenten Zaken die in onderzoek zijn genomen Rapporten Interventies Buiten onderzoek gebleven zaken 392 Deel IV BIJLAGEN Personeelsbezetting per 31 december Kamerstukken c.a. inzake de Nationale ombudsman Uitgebrachte rapporten Vermelding van rapporten in vakbladen in Klachtsamenvatting en oordeel per rapport Publicaties Nationale ombudsman Publicaties van de Nationale ombudsman Publicaties over de Nationale ombudsman Toelichting op de beoordelingscriteria van de Nationale ombudsman Bestuursorganen binnen de bevoegdheid van de Nationale ombudsman Grondwet; Wet Nationale ombudsman Artikel 78a van de Grondwet Wet Nationale ombudsman 451 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

5 WOORD VOORAF Dit verslag betreft het eerste volle jaar van de ambtsperiode van mr. R. Fernhout als Nationale ombudsman, een ambsperiode die op 1 oktober 1999 is aangevangen. Aan het einde van het verslagjaar is het Bureau Nationale ombudsman verhuisd naar een mooi, gerenoveerd pand aan de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag. Het is een transparant gebouw met veel glas en opvallende, grote openstaande deuren, die de openheid en toegankelijkheid van het instituut willen symboliseren. Het verslagjaar bracht een wisseling van de wacht van de substituut-ombudsman. Het jaar werd gekenmerkt door een aanzienlijke stijging van het aantal verzoekschriften, maar ook door de keuze voor een nadere profilering en positionering van de Nationale ombudsman. Het aantal aangesloten gemeenten steeg niet onaanzienlijk, al zal de realisering van het perspectief van een ombudsfunctie in alle gemeenten per 1 januari 2002 nog veel energie vergen. Daarnaast werd de Nationale ombudsman in het verslagjaar opnieuw geconfronteerd met ombudsinitiatieven in de publieke sector die niet alleen zijn naam, maar ook zijn bevoegdheid raken. Met het oog op de behandeling van dit jaarverslag in de Tweede Kamer eindigt dit woord vooraf met een overzicht van enkele aandachtspunten. Wisseling van de wacht Op 30 september 2000 legde mevrouw mr. L. de Bruin haar ambt neer na een ambtsperiode van zeven jaar (kamerstukken II , , nr. 1). Zij heeft zich bij de aanvang van de ambtsperiode van mr. R. Fernhout bereid verklaard om nog tot 1 oktober 2000 het ambt van substituutombudsman te blijven uitoefenen, ook al biedt de Wet Nationale ombudsman op zichzelf nog geen mogelijkheid tot verlenging van de ambtstermijn voor de duur van een jaar (zie Jaarverslag 1999, blz. 7). Voor de continuïteit van de werkzaamheden zeker bij het aantreden van een nieuwe Nationale ombudsman en voor het inwerken van de nieuwe substituut-ombudsman heeft de verlengde ambtsperiode haar waarde bewezen. Inmiddels heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de parlementaire behandeling van het Jaarverslag 1999 de toezegging gedaan dat bij de eerstvolgende wijziging van de Wet Nationale ombudsman een voorstel zal worden gedaan voor aanpassing van de wet op het punt van de verlenging van de benoemingsduur van de substituut-ombudsman (kamerstukken II , , nr. 4). De Tweede Kamer heeft aan mevrouw De Bruin op de meest eervolle wijze ontslag verleend als substituut-ombudsman, met dank voor de door haar in dit ambt bewezen diensten (Handelingen II 1999/2000, 6 juni 2000, blz ). Als substituut-ombudsman heeft mevrouw De Bruin, vanuit haar eerste verantwoordelijkheid voor het onderzoeksproces, een belangrijke rol vervuld bij de vormgeving van het onderzoek en de wijze van verslaglegging. Daarnaast heeft zij met haar inzicht en adviezen bijgedragen aan de uiteindelijke beoordeling door de Nationale ombudsman van de gedraging waarover werd geklaagd. Op 10 februari 2000 heeft de Nationale ombudsman aan de voorzitter van de Tweede Kamer ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman een lijst van aanbeveling van drie kandidaten voor de benoeming tot substituut-ombudsman doen toekomen, daarbij geadviseerd door mevrouw drs. M. W. M. Vos-van Gortel, lid van de Raad van State, en mr. N. A. M. Schipper, president van het gerechtshof te Amsterdam en substituut-ombudsman van (kamerstukken II , , nr. 1). Overeenkomstig deze lijst van aanbeveling heeft de Tweede Kamer op 24 februari 2000 mevrouw mr. S. J. E. Horstink-von Meyenfeldt met ingang van 1 mei 2000 benoemd tot substituut- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

6 ombudsman (Handelingen II 1999/2000, 24 februari 2000, blz ). Op 4 april 2000 is mevrouw Horstink als zodanig beëdigd (Handelingen II 1999/2000, 4 april 2000, blz ). Met haar ruime ervaring bij het openbaar ministerie brengt mevrouw Horstink niet alleen grote onderzoeksdeskundigheid mee, maar is ook sprake van een wederzijdse aanvulling van kennis en ervaring tussen de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman. De cijfers van de Nationale ombudsman In 2000 zijn 8242 verzoekschriften ontvangen. Ten opzichte van 1999, in welk jaar 7681 verzoekschriften werden ontvangen, is dit een stijging van 7,3%. In het voorwoord bij het Jaarverslag 1999 werd de verwachting uitgesproken, dat na de opvallende stijging in 1998 (8437 verzoekschriften) veroorzaakt door een sterke instroom van IND-klachten, vanaf 1999 een zekere «stabilisatie» zou zijn ingetreden. Die verwachting is niet bewaarheid. Een stijging van 7,3% is aanzienlijk en niet toe te schrijven aan incidentele ontwikkelingen bij een of enkele bestuursorganen. Bij meerdere bestuursorganen neemt het aantal klachten toe. Het aantal IND-klachten is weliswaar niet opnieuw explosief gestegen (1998: 2352; 1999: 1693 en 2000: 1805), maar de stijging is nog steeds zeer aanzienlijk. Er heeft bovendien een verschuiving plaatsgevonden naar klachten over de bij de IND ondergebrachte Visadienst en het Bureau Visadienst. Aangezien het tot de bevoegdheid van de Minister van Buitenlandse Zaken behoort om te beslissen op visumaanvragen en aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf heeft zich met name bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken een sterke stijging van het aantal klachten voorgedaan. Een andere opvallende stijging heeft plaatsgevonden op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid, met name bij de uitvoeringsinstellingen Gak en Cadans. Ook het aantal klachten over de politie is opnieuw gestegen evenals het aantal klachten over de gemeenten, zij het dat dit laatste niet verrassend is gezien het toegenomen aantal gemeenten dat zich bij de Nationale ombudsman heeft aangesloten. Er is in 2000 op het Bureau Nationale ombudsman weer veel werk verzet. Het aantal afgedane zaken is van 7404 in 1999 gestegen naar 8172 in Ondanks de stijging van het aantal verzoeken met 7,3% is door het extra aantal afgedane zaken de werkvoorraad maar met 4% gestegen. Ook heeft zich een verschuiving voorgedaan in de wijze waarop in onderzoek genomen zaken (in totaal 3094) worden afgedaan. In bijna 88% van deze zaken kon het onderzoek na een interventie bij het bestuursorgaan tussentijds worden beëindigd, terwijl slechts in 12% het onderzoek met een rapport is afgesloten. In 1999 waren deze percentages nog 81,5 respectievelijk 18,5%. De relatief snelle interventiemethode heeft op deze wijze weer meer terrein gewonnen. Aangezien tussentijdse beëindiging met name plaatsvindt omdat het bestuursorgaan na interventie bereid is om alsnog op afdoende wijze aan verzoeker tegemoet te komen (in bijna 90% van de gevallen) is deze ontwikkeling positief te duiden. Verzoeker krijgt op korte termijn waarom zij of hij vraagt, terwijl de werklast voor het Bureau Nationale ombudsman en de bestuurslast voor het bestuursorgaan lager zijn dan bij een onderzoek dat eindigt met een rapport. In een beperkt aantal gevallen (ruim 6%) beëindigt de Nationale ombudsman een onderzoek ook tussentijds, omdat tijdens het onderzoek is gebleken dat verder onderzoek niet zinvol meer is. Het aantal rapporten is gedaald van 534 in 1999 tot 379 in Deze daling valt deels te verklaren uit de grotere bereidheid van bestuursorganen om mee te werken aan een interventie, maar wordt ook veroorzaakt door het feit dat de stijging van de werkvoorraad met name zaken betreft die voor het merendeel nog tot een rapport zullen leiden. Waar een gedraging (bijvoorbeeld een bejegeningsklacht) zich in beginsel Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

7 niet leent voor een interventie of waar een interventie is mislukt, blijft beëindiging van het onderzoek door middel van een rapport aangewezen. Het percentage beoordelingen «niet behoorlijk» in de rapporten is gestegen van 46,5% in 1999 naar 60,5% in De verklaring hiervoor is deels gelegen in het feit dat in 2000 in relatief veel zaken rapport is uitgebracht na een (bij voorbaat) mislukte interventie, welke zaken vrijwel steeds gegrond zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval bij klachten over het Bureau Medische Advisering van de IND (zie hoofdstuk 10A, 10A.2.1.2, onder c, en 10A.2.3). Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat in 2000 in minder politiezaken rapport is uitgebracht (zie hoofdstuk 7A, 7A.1.1), terwijl deze rapporten over het algemeen een genuanceerder beoordelingsresultaat hebben. Taak en functie van de Nationale ombudsman Het aantreden van nieuwe ambtsdragers vraagt om een nadere reflectie op taak en functie van het Bureau Nationale ombudsman in de toekomst. Zoals reeds in het voorwoord bij het Jaarverslag 1999 is aangegeven, zijn de voorbereidingen daartoe in december 1999 gestart. Op 30 mei 2000 heeft een bureaubrede discussiedag plaatsgevonden over thema s als de toegankelijkheid van de Nationale ombudsman, de begrijpelijkheid van brieven en rapporten, de optimalisering van het onderzoeksinstrumentarium en de positionering van de Nationale ombudsman. Wat betreft de positionering van de Nationale ombudsman ligt het accent van de werkzaamheden thans op onderzoek op verzoek. Van de bevoegdheid tot onderzoek uit eigen beweging is tot nu toe uit capaciteitsoverwegingen maar beperkt gebruik gemaakt. Wel ging het steeds om grote, aandachttrekkende onderzoeken (1996: TBS-passanten; 1997: Eemland ziekenhuis; 1998: ambtsberichten in asielzaken; 1999: AP-23 mijn). Besloten is tot een heroriëntering op dit punt. Nu het interne klachtrecht wettelijk is geregeld en in toenemende mate ook feitelijk wordt gerealiseerd, ligt de toegevoegde waarde van de Nationale ombudsman naast zijn rol als externe klachtinstantie voor die gevallen waar het interne klachtrecht geen soelaas heeft geboden meer en meer in onderzoek uit eigen beweging naar (structurele) problemen bij de overheid. Kerntaak blijft zonder meer het onderzoek op verzoek, al sluit een nadere accentuering van onderzoek uit eigen beweging wel aan bij de boven gesignaleerde ontwikkeling dat onderzoek op verzoek in toenemende mate (met positief resultaat) eindigt in interventies. Daarnaast zullen ook structurele problemen die tijdens het onderzoek naar individuele klachten naar voren komen, nadrukkelijker dan voorheen op de kaart worden gezet. Een kanttekening die hierbij wel past is dat de selectie van structurele problemen in dergelijke gevallen vrij willekeurig is, namelijk afhankelijk van een individuele klacht. Een keuze voor een nadere positionering in de richting van meer onderzoek uit eigen beweging betekent dat daartoe in de toekomst meer onderzoekscapaciteit dan tot nu toe wordt ingezet. Bovendien is besloten binnen het Bureau een structuur voor de selectie van onderwerpen te creëren die er in uitmondt dat jaarlijks een plan wordt opgesteld waarin binnen de beschikbare onderzoekscapaciteit ruimte wordt gereserveerd voor enerzijds thematisch onderzoek uit eigen beweging (naar een aantal op voorhand geselecteerde onderwerpen) en anderzijds actueel onderzoek uit eigen beweging (waartoe op basis van bij de Nationale ombudsman voorhanden actuele informatie kan worden besloten). Inmiddels zijn vooruitlopend op deze nieuwe structuur in 2000 reeds vier onderzoeken uit eigen beweging gestart, te weten het onderzoek naar de opvangomstandigheden in de aanmeldcentra voor asielzoekers (zie hoofdstuk 10A, 10A.2.3), het onderzoek naar de uitvoering van het Verdrag Nederland-Marokko inzake de overbrenging van gevonniste Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

8 personen (zie hoofdstuk 10A, 10A.8) en twee kleinere onderzoeken: het ene naar de informatieverstrekking over competentieoverdracht bij de Belastingdienst (hoofdstuk 13A, 13A.2.4) en het andere naar de naleving door de griffie van de vreemdelingenkamer van de Haagse rechtbank van de verplichtingen zoals deze voorvloeien uit de voor deze kamer geldende Richtlijnen voor behandeling van verzoeken en beroepen (hoofdstuk 10A, 10A.2.6). Over deze onderzoeken zal in de loop van 2001 worden gerapporteerd. Wat betreft de optimalisering van het onderzoeksinstrumentarium is in het voorwoord bij het Jaarverslag 1999 reeds gewezen op het voornemen hoorzittingen een plaats te geven in het onderzoek, met name daar waar in het kader van de interne klachtbehandeling reeds een min of meer volledig dossier voorhanden is. Tot nu toe wordt het onderzoek gekenmerkt door een voornamelijk schriftelijk proces van hoor en wederhoor. Met behulp van hoorzittingen kan de behandeling van een zaak door de Nationale ombudsman aanmerkelijk worden bespoedigd door hoor en wederhoor in de tijd te laten samenvallen. De verwachting is dat de duur van het onderzoek op deze wijze aanzienlijk kan worden teruggebracht. Daarnaast kunnen hoorzittingen geëigend zijn als instrument voor het vaststellen van de feiten in situaties waarin dat schriftelijk niet goed mogelijk is. Inmiddels is besloten tot een pilot op het terrein van het openbaar ministerie en de politie. De keuze voor deze terreinen is gelegen in het feit dat aan de procedure bij de Nationale ombudsman veelal een uitvoerig en grondig klachtonderzoek is vooraf gegaan, op basis van welke rapportage de Nationale ombudsman zo nodig nadere informatie inwint. Verzoeken die in aanmerking komen voor de pilot zijn zaken waarin sprake is van verschillende lezingen of interpretatieverschillen of waarin feiten niet helder uit het dossier naar voren komen. Na evaluatie van de pilot in de loop van 2001 zal worden beslist over eventuele aanpassingen en uitbreiding naar andere terreinen van onderzoek. Ook is recentelijk een proces in gang gezet om de begrijpelijkheid van brieven en rapporten te vergroten. Eigen aan de boven geschetste ontwikkeling dat vaak de meer ingewikkelde onderzoeken met een rapport worden afgesloten, hebben de rapporten veelal een aanzienlijke omvang. Die omvang wordt vooral veroorzaakt door het verslag van bevindingen, dat een weergave vormt van de vastgestelde feiten, het proces van hoor en wederhoor en van het onderzoek door de Nationale ombudsman. Het verslag van bevindingen vormt de grondslag voor de beoordeling, conclusie en eventueel aanbeveling door de Nationale ombudsman. Toch is besloten ten behoeve van de inzichtelijkheid de volgorde van het rapport vanaf 1 maart 2001 in die zin te wijzigen, dat beoordeling, conclusie en aanbeveling niet langer aan het einde van het rapport worden opgenomen, maar aan het begin na de weergave van de klacht. Op deze wijze wordt bij eerste kennisneming van het rapport reeds duidelijk hoe over de klacht is geoordeeld. De toegankelijkheid van de Nationale ombudsman als laagdrempelig instituut voor alle geledingen in onze maatschappij wordt enerzijds bepaald door de bekendheid met functie en werkterrein van de Nationale ombudsman en anderzijds door de wijze waarop verzoekers, die de Nationale ombudsman hebben weten te vinden, worden benaderd. In het Jaarverslag 1999 is weergegeven dat uit onderzoek blijkt dat de Nationale ombudsman niet alleen nog onvoldoende, maar ook niet op de juiste manier bekend is. Er is daarom besloten om structureel, doelgericht en planmatig te werken aan een hogere en juistere bekendheid van de Nationale ombudsman. Daartoe is aan de Nationale ombudsman voor de komende drie jaren een budget toegekend. Na proefcampagnes in 2000 in Overijssel en Gelderland zal in 2001 een landelijke campagne van start gaan. Op basis van ervaringen uit de proefcampagnes is er voor gekozen in de landelijke campagne alleen de «kernelementen» van bevoegdheid Tweede Kamer, vergaderjaar , , nrs

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 635 Jaarverslag Nationale ombudsman 1995 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 7 1 Prestaties en problemen 7 2 Het werkaanbod bij de Nationale

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

R aci d. 17 Hèil 2011 XMD OP. Gemeente Wormer!and. de Nationale ombudsman

R aci d. 17 Hèil 2011 XMD OP. Gemeente Wormer!and. de Nationale ombudsman ^ R aci d XMD OP 17 Hèil 11 de Nationale ombudsman Gemeente Wormer!and Hierbij ontvangt u liet verslag van de Nationaie ombudsman over 1, dat vandaag is aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Professioneel behandelen van bezwaarschriften

Professioneel behandelen van bezwaarschriften Professioneel behandelen van bezwaarschriften Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGBK/B&I/Interactie Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

EENVOUDIG VERGUNNEN Advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen

EENVOUDIG VERGUNNEN Advies van de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen Ten geleide Ter uitvoering van een daartoe strekkend kabinetsbesluit heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken in de zomer van 2004 de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen ingesteld en hem de opdracht

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie