Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, HAVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO"

Transcriptie

1 Klas 11 en 12, HAVO Oktober 214

2 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier. Het examendossier is een verzameling toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten, die je in het kader van het examenprogramma moet hebben gedaan; deze verzameling vormt in feite je schoolexamen. Pas wanneer je àlle toetsen en opdrachten hebt voltooid kun je deelnemen aan het centraal schriftelijk examen. In dit boekje kun je tevens al je behaalde cijfers bijhouden; daarmee behoud je niet alleen zèlf het overzicht van wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen, maar ook je klassenleraar, je decaan, je ouders, etc. kunnen dan je examenvorderingen volgen. De verantwoordelijkheid voor het invullen van dit boekje ligt overigens bij jezelf. We vragen je speciale aandacht voor de handelingsdelen: bij veel vakken zullen die als één geheel worden beschouwd en beoordeeld. Een handelingsdeel kan pas worden afgetekend als het naar behoren (NB) is afgesloten, of kan alleen worden afgesloten met voldoende of goed, dit staat telkens vermeld onder het kopje Handelingsdeel. Dit boekje kun je zien als een opsomming van rechten en plichten, die je in het kader van je schoolexamen hebt. Als je het examenreglement ernaast legt, weet je precies wat er allemaal kan en mag. Dat examenreglement vormt met dit boekje een onlosmakelijk geheel; beide worden ook aan jullie ouders en aan de inspectie van het onderwijs aangeboden. Niet alle vakken zijn voor jouw examenprogramma van belang; dat hangt samen met je sector- of profielkeuze. Lees het boekje goed door en ga op zoek naar de gegevens, die voor jou van belang zijn. Bespreek het boekje een keer samen met je medeleerlingen en je klassenleraar. Als je er niet uitkomt, raadpleeg dan je klassenleraar. Per vak tref je steeds de volgende kolommen aan: In welke klas wordt het onderdeel afgesloten een korte omschrijving van wat geleerd of beheerst moet worden hoe wordt het onderdeel afgesloten: schriftelijk () of mondeling (M) in percentages wordt aangegeven hoe zwaar de onderdelen tellen (2 betekent bijvoorbeeld, dat het betreffende onderdeel voor 2% meetelt, ofwel één vijfde deel van je uiteindelijke schoolexamencijfer uitmaakt); hier staat of het onderdeel onder de herkansingsregeling valt. Onder het kopje onder aan de bladzijde staan vervolgens eventuele opmerkingen over de herkansingsregeling bij dit betreffende vak. Wanneer je ziek bent of om een andere duidelijk aanwijsbare reden de toets niet kan maken moet per binnen één werkweek een herkansing worden aangevraagd bij de examencommissie: Zie ook het examenreglement. Wij stellen het erg op prijs, als jullie eventuele op- en aanmerkingen en verbeteringen n.a.v. dit boekje aan de laatste ondertekenaar van deze toelichting doorgeven! Veel succes en studieplezier! Mevr. L. Belger en mevr. M. Verbeeten Namens het lerarencollege van het Karel de Grote College, de examencommissie eptember 214

3 Nederlands Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens Periode Periode Parzival zie ook pta ckv Wereldliteratuur Een literair werk lezen in overleg met de docent E-cijfer 1 1 Uiteenzetting chrijven van een informatieve tekst aan de hand van bronnen. chrijven van een recensie 1 2 Begrijpend lezen M Analyseren van een essay. lotopdracht schrijfvaardigheid Essay schrijven, TW 2 'literatuur' Zie pta literatuur. Het cijfer voor deze toets is het E - cijfer voor het vak Literatuur. 2 3 Handelingsdeel De handelingsdelen moetn naar behoren (NB) worden afgesloten. Fictiedossier 1 8 literaire werken Fictiedossier 2 minimaal 8 werken Geen opmerkingen. 2

4 Engels Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens E-cijfer chrijfvaardigheid 1 8 Formele brief Luistervaardigheid 1 8 Gemiddelde beoordeling 2 toetsen: kijk/luister - of luistertoets preekvaardigheid 1, groepsmondeling M 8 mondelinge toets: Uitspraak, gespreksvaardigheid, grammatica, woor denschat en inhoud boek Leesvaardigheid 8 Tekstbegrip Gemiddelde methode toetsen 8 chrijfvaardigheid 2 12 Klas 12 Klas 12 Luistervaardigheid 2 12 Een kijk/luister - of luistertoets. preekvaardigheid 2 M 12 Individuele mondelinge toets: Uitspraak, gespreksvaardigheid, woor denschat, grammatica en inhoud boek. Leesvaardigheid 12 Tekstbegrip Gemiddelde methodetoetsen 12 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Literatuur 1 2 literaire werken Literatuur 2 1 Literair werk Geen opmerkingen. 3

5 Frans Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens Luistervaardigheid 1 voortgangstoets Luistervaardigheid 2 voortgangstoets Luistervaardigheid 3 havo - examen preekvaardigheid 1 begrippen en grammatica preekvaardigheid 2 presentatie preekvaardigheid 3 mondeling chrijfvaardigheid 1 begrippen en grammatica chrijfvaardigheid 2 brief/opstel chrijfvaardigheid 3 brief/opstel Gemiddelde voortgangstoetsen Leesvaardigheid 3%, methodetoetsen 2% Luistervaardigheid 4 Havo - examen Luistervaardigheid Havo - examen preekvaardigheid 4 begrippen en grammatica preekvaardigheid mondeling chrijfvaardigheid 4 begrippen en grammatica chrijfvaardigheid brief/opstel Gemiddelde voortgangstoetsen leesvaardigheid 2%, methodetoetsen 3% M M M Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Literatuurdossier + verwerkingsopdracht Literatuurdossier + verwerkingsopdracht Geen opmerkingen. 4

6 Duits Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens E-cijfer Luistervaardigheid 1 1 preekvaardigheid 1 M 1 chrijfvaardigheid 1 1 Gemiddelde idioom Luistervaardigheid 2 2 preekvaardigheid 2 M 2 chrijfvaardigheid 2 2 Gemiddelde idioom Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Vaardighedendossier en 2 literaire werken Vaardighedendossier en 2 literaire werken + 12 Literatuur (4 literaire werken) Geen opmerkingen.

7 Literatuur Dit vak wordt tijdens de lessen Nederlands afgesloten. choolexamens Het fictiedossier van het vak Nederlands moet naar behoren (NB) zi jn afgesloten. 'literatuur' Het E - cijfer voor literatuur is gelijjk aan het cijfer voor de toets 'li teratuur' van het vak Nederlands, zie pta Nederlands. Geen opmeringen. 6

8 Aardrijkskunde Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens E-cijfer klas 1 Periode Periode Hoofdonderwijs 'Water en lucht' Topografie %, 4%, schrift %. Hoofdonderwijs 'Cartografie en plaatsbepaling' 1 1 Wereld: 'Wereldbeeld' 7 Aarde: 'Klimaat en landschap' 7 Leefomgeving: 'tedelijke gebieden' 7 Leefomgeving: 'Wateroverlast' 7 Onderzoeksvaardigheden 4 Periode Hoofdonderwijs chrift %, toets % Wereld: 'Globalisering' 1 12 Aarde: 'Endogene en exogene processen' 13 Gebieden: 'Indonesië' 13 Geen herkansingen 7

9 Geschiedenis Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens klas 1 Periode klas 1 Periode periode periode Oude culturen 1 Gezinsvorming, godsdienst, filosofie, rechtspraak, samenlevingsver banden. Oude culturen 2 Gezinsvorming, godsdienst, filosofie, rechtspraak, samenlevingsver banden. 'ismen' 1 Wereldoorlog 1, Interbellum, gezinsgeschiedenis, imperialisme, fem inisme, socialisme, sociale vraagstukken, politieke geschiedenis. Moderne geschiedenis Wereldgeschiedenis, wereldoorlog II, koude oorlog, moderne geschie denis na WOII. E-cijfer 1 klas 1 Hoofdstuk 1 klas 1 Hoofstuk 2 klas 1 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Praktische opdracht Keuzeopdracht M Presentatie n.a.v. keuze uit een aantal onderwerpen uit het histor isch overzicht. Reader geschiedenis M Keuze uit 4 onderwerpen. 1 1 Ja Geen opmerkingen. 8

10 Economie Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. choolexamens E-cijfer ociale zekerheid 7, Ontwikkelingseconomie 7, Gemiddelde deeltoetsen Jong & oud, vervoer, werk, verdienen & uitgeven. choolexamen I Jong & oud, vervoer choolexamen II Werk, verdienen & uitgeven choolexamen III Europa, markt & overheid Gemiddelde deeltoetsen Europa, markt & overheid Ja Ja Ja Van de 3 schoolexamens mag er slechts 1 herkanst worden. 9

11 Maatschappijleer Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens Eindcijfer klas 1 Politiek Dit programma start in klas 9 E-cijfer 4 pluriforme samenleving 2 rechtsstaat 2 Praktische opdracht Nieuwsanalyse en presentatie 1 M 2 Handelingsdeel Maatschappelijke stage klas 1 Verslag en presentatie Ideële stage Verslag en presentatie M M Per leerjaar mag 1 onderdeel herkanst worden. 1

12 Biologie Dit vak wordt in periodes en in vaklessen gegeven. choolexamens In de berekening van de cijfers kunnen practicumverslagen meegewog en worden. Periode Ecologie 1 Periode Ordening en Evolutie Periode en 7.1 en 7.2 uit het boek. E-cijfer 1 RTV 1 RTV 1 RTV 1 RTV 2 RTV 2 RTV 3 RTV 3 RTV 1 RTV 2 RTV 2 RTV 3 Hoofdstuk 7 De afweer Hoofdstuk 3 en 4 Cellen en levenscyclus van cellen. Hoofdstuk 2 Voortplanting. Hoofdstuk Invloed van het DNA. Hoofdstuk 6 Erfelijkheid Hoofdstuk 8 Leven van de zon. Hoofdstuk 9 truktuur in de natuur. Hoofdstuk 1 t/m 4- deel 2 tofwisseling, ademhaling, voeding en transport. Alles in 1 toets. Hoofdstuk en 6- deel 2 Lever en nieren en grens tussen binnen en buiten. Hoofdstuk 7- deel 1 Afweer. Hoofdstuk 7 t/m 1- deel 2 Zintuigen, zenuwstelsel, hormonen en gedrag Geen herkansingen 11

13 cheikunde Dit vak wordt in periodes en in vaklessen gegeven. choolexamens Periode tofkringlopen Elementen en hun samenhang E-cijfer 1 periode cheiden en reageren en Bouwstenen van stoffen 'Chemie overal' hoofdstuk 1 en 2 toffen en reacties en Moleculaire stoffen 'Chemie overal' hoofdstuk 3 en 4 Zouten en zoutoplossingen en Reacties van zouten 'Chemie overal' hoofdstuk en 6 Metalen Koolstofverbindingen 'Chemie overal' hoofdstuk 7 Zuren en basen 'Chemie overal' hoofdstuk 8 Energieproductie, Polymeren, Duurzaam produceren 'Chemie overal' hoofdstuk 9, 1 en periodes kunnen niet herkanst worden 2. leerling heeft recht op één herkansing totaal 3. herkansen kan alleen als cijfer <, 12

14 Wiskunde A Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. choolexamens e-cijfer periode H1: Handig tellen 1 H2: Tabellen en grafieken 1 H3: Lineaire modellen 1 H4: tatistiek 1 H: Veranderingen 1 H6: Kansrekenen 1 H7: Allerlei formules 1 H8: Normale verdeling 1 H9: Rekenen met kansen 1 H1: Groei 1 H11: Kansverdeling 1 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Periode Periode Periode tatistiek Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. Projectieve Meetkunde Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. Wiskunst Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. 1 Geen van de onderdelen is herkansbaar 13

15 Wiskunde B Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. choolexamens e-cijfer H1: Formules en grafieken 1 H2: Oppervlakte en inhoud 1 H3: Verg. en ongelijkheden 1 H4: Veranderingen 1 H: Werken met formules 1 H6: De afgeleide 1 H7: Exp. en logaritmen 1 H8: Goniometrie 1 H9: Allerlei functies 1 H1: Doorsneden 1 H11: Groei 1 H12: Differentiaalrekening 1 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Periode periode Periode tatistiek Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. Projectieve Meetkunde Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. Wiskunst Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. Geen van de onderdelen is herkansbaar 14

16 Natuurkunde Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens Gemiddelde eerste trimester 2 Gemiddelde tweede trimester 2 Gemiddelde derde trimester 2 Gemiddelde eerste trimester 2 Gemiddelde tweede trimester 2 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. periode Electriciteit periode Atoom en kernfysica periode Optica Per leerjaar mag er 1 toets naar keuze herkanst worden. 1

17 Lichamelijke Opvoeding Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. Bij deelname aan de les sen van minder dan 8% moeten er lessen worden ingehaald. Bij lang durige absentie moet er een werkstuk worden gemaakt. choolexamens Dit vak heeft alleen handelingsdelen. Handelingsdeel Alle handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. D e eindbeoordeling is 'voldoende' of 'goed'. Gemiddelde van alle beoordelingen Deelname aan de lessen van ten minste 8% vereist. Doelspelen, ter ugslagspelen, slag - en loopspelen, turnen, atletiek, zelfverdediging, bewegen op muziek, keuzeactiviteiten, observatieopdrachten. Duurloop Trainingsschema maken volgens uitleg en einddoel lopen van 2 of 3 minuten, eventueel met een te rennen afstand. Turnopdracht Keuze uit twee van de volgende onderdelen: ringen zwaaien, ringen stil, trampolinespringen en lange mat. portoriëntatie Begeleiding bij sportdag klas 7, 8 of 9 Gemiddelde van alle beoordelingen Deelname aan de lessen van ten minste 8% vereist. Doelspelen, ter ugslagspelen, slag - en loopspelen, turnen, atletiek, zelfverdediging, bewegen op muziek, keuzeactiviteiten. Zelfstandig lesgeven Lichamelijke opvoeding: ontwerpen, uitvoeren, aanpassen. Eindbeoordeling 16

18 Cult. en kunstz. vorming Dit vak wordt in samenwerking met de vakken 'Kunst Algemeen' en 'K unst pecialisatie' afgesloten. In totaal moeten er 1 onderdelen gemaakt worden. Het gemiddelde c ijfer van deze onderdelen moet hoger zijn dan,. Indien dit niet het geval is, moet de leerlingen aanvullende opdrachten maken. choolexamens klas 1 Kunstdossier 4 culturele actviteiten Verslag culturele activiteit 1 Gekoppeld aan kunstspecialisatie Verslag culturele activiteit 2 Gekoppeld aan kunstspecialisatie Gemiddelde cijfer verslagen 2 2 Handelingsdeel Eindverslag/reflectie Is gekoppeld aan de kunstspecialisatie en wordt bij KUA ingeleverd. Dit onderdeel moet V(oldoende) of G(oed) afgesloten worden. Verslagen en opdrachten dienen binnen de gestelde termijn ingeleve rd te worden en zijn niet herkansbaar. 17

19 Kunst algemeen Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. Het is de theoreti sche component van het vak 'Kunst'. De praktijk wordt gegeven bij de kunst specialisatievakken (Kunst Beeldend, Kunst Dans, Kunst Drama of Ku nst Muziek). choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het vak 'Kunst Algemeen' voor 2% mee. Periode Periode Kunstgeschiedenis 2 Ontwikkeling van de beeldende kunst, theater, dans en muziek van R enaissance, Barok en Gouden Eeuw. Kunstgeschiedenis 2 Ontwikkeling van de beeldende kunst, theater, dans en muziek van h et Neoclassisicme tot en met de moderne kunst tot 194. Gemiddelde toetsen vaklessen Massacultuur. Gemiddelde toetsen vaklessen en over de examenonderwerpen. Termen, begrippen en stijlkenme rken. 2 2 Geen opmerkingen. 18

20 Kunst beeldend Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. RTV 1 Module tekenen 1 RTV 2 RTV 3/4 RTV 1 Vormonderzoek Boetseren en beeldhouwen. Uitwerken vormonderzoek tot eigen beeld Uitvoeren eigen beeldhouwerk, passend in zelf gekozen omgeving. Ma teriaalkeuze is vrij. Onderzoek en ontwerp lichtobject RTV 2/3 Onderzoek en uitvoering lichtobject 2 RTV 3 Presentatie eigen werk Tentoonstelling en logboek. Geen opmerkingen. 19

21 Kunst muziek Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Presentatie zingen en spelen 2 Muziekgeschiedenis 1 Ja Onderzoek muziekstijlen 1 Presentatie zingen en spelen 2 Componeren en uitvoeren van een muziekstuk 2 Geen opmerkingen 2

22 Kunst drama Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Dramatheorie 2 Geschiedenis van het westerse theater, drama en maatschappij, bete kenis van drama, beschouwen van drama. Monoloog 2 praktisch: werkhouding, spel, regie, ontwerpen, vormgeving. Monolo og theoretisch: op basis van een bekeken voorstelling, reflectieversl agen Analyse dramatisch werk Reflectieontwikkeling op gebied van spel, regie en vormgeven. Jeugdvoorstelling pel, regie, schrijven, ontwerpen, vormgeving, reflectie. 2 3 Geen opmerkingen. 21

23 Kunst dans Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Werkstuk over danssoort Geschiedenis en maatschappelijke positie. Dansvoorstelling Observatie, beschrijving en analyse. 1 1 Praktische opdracht Presentatie verplichte en/of vrije figuren 7 Geen opmerkingen. 22

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen

Eerste Hulp Bij Toetsen research center voor examinering en certificering Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit universiteit twentel Toetsen maken, afnemen, beoordelen en evalueren Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar

De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar De Nieuwste School De praktijk na ruim één schooljaar Ontwikkeld door OMO en APS Januari 2007 APS-OMO Colofon Tekst: Sebo Ebbens Eindredactie: Elise Schouten Lay-out: APS, Publishing Service Centre Foto

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

De Hollandse Schoolkunst

De Hollandse Schoolkunst De Hollandse Schoolkunst De Hollandse Schoolkunst Mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie De Hollandse Schoolkunst Mogelijkheden en beperkingen Schoolkunst: stilleven, leerling Schoolkunst

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Mondiale vorming en wereldburgerschap

Mondiale vorming en wereldburgerschap KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 70 Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild Derriks Ewoud de Kat Mondiale vorming en wereldburgerschap Wiel Veugelers Mechtild

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie