Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, HAVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO"

Transcriptie

1 Klas 1 en 11, HAVO Oktober 214

2 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier. Het examendossier is een verzameling toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten, die je in het kader van het examenprogramma moet hebben gedaan; deze verzameling vormt in feite je schoolexamen. Pas wanneer je àlle toetsen en opdrachten hebt voltooid kun je deelnemen aan het centraal schriftelijk examen. In dit boekje kun je tevens al je behaalde cijfers bijhouden; daarmee behoud je niet alleen zèlf het overzicht van wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen, maar ook je klassenleraar, je decaan, je ouders, etc. kunnen dan je examenvorderingen volgen. De verantwoordelijkheid voor het invullen van dit boekje ligt overigens bij jezelf. We vragen je speciale aandacht voor de handelingsdelen: bij veel vakken zullen die als één geheel worden beschouwd en beoordeeld. Een handelingsdeel kan pas worden afgetekend als het naar behoren (NB) is afgesloten, of kan alleen worden afgesloten met voldoende of goed, dit staat telkens vermeld onder het kopje Handelingsdeel. Dit boekje kun je zien als een opsomming van rechten en plichten, die je in het kader van je schoolexamen hebt. Als je het examenreglement ernaast legt, weet je precies wat er allemaal kan en mag. Dat examenreglement vormt met dit boekje een onlosmakelijk geheel; beide worden ook aan jullie ouders en aan de inspectie van het onderwijs aangeboden. Niet alle vakken zijn voor jouw examenprogramma van belang; dat hangt samen met je sector- of profielkeuze. Lees het boekje goed door en ga op zoek naar de gegevens, die voor jou van belang zijn. Bespreek het boekje een keer samen met je medeleerlingen en je klassenleraar. Als je er niet uitkomt, raadpleeg dan je klassenleraar. Per vak tref je steeds de volgende kolommen aan: In welke klas wordt het onderdeel afgesloten een korte omschrijving van wat geleerd of beheerst moet worden hoe wordt het onderdeel afgesloten: schriftelijk () of mondeling (M) in percentages wordt aangegeven hoe zwaar de onderdelen tellen (2 betekent bijvoorbeeld, dat het betreffende onderdeel voor 2% meetelt, ofwel één vijfde deel van je uiteindelijke schoolexamencijfer uitmaakt); hier staat of het onderdeel onder de herkansingsregeling valt. Onder het kopje onder aan de bladzijde staan vervolgens eventuele opmerkingen over de herkansingsregeling bij dit betreffende vak. Wanneer je ziek bent of om een andere duidelijk aanwijsbare reden de toets niet kan maken moet per binnen één werkweek een herkansing worden aangevraagd bij de examencommissie: Zie ook het examenreglement. Wij stellen het erg op prijs, als jullie eventuele op- en aanmerkingen en verbeteringen n.a.v. dit boekje aan de laatste ondertekenaar van deze toelichting doorgeven! Veel succes en studieplezier! Mevr. L. Belger en mevr. M. Verbeeten Namens het lerarencollege van het Karel de Grote College, de examencommissie eptember 214

3 Nederlands Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens Periode Middeleeuwen/Poëtica 5 Periode Parzival/Biografie 5 Periode Wereldliteratuur Een literair werk lezen in overleg met de docent 1 Uiteenzetting chrijven van een informatieve tekst aan de hand van bronnen. chrijven van een recensie 1 2 Ja Begrijpend lezen Analyseren van een essay. lotopdracht schrijfvaardigheid Essay schrijven, TW 2. 'literatuur' Zie pta literatuur. Het cijfer voor deze toets is het E - cijfer voor het vak Literatuur. 2 3 Handelingsdeel De handelingsdelen moetn naar behoren (NB) worden afgesloten. Fictiedossier 1 8 literaire werken Fictiedossier 2 minimaal 8 werken Geen opmerkingen. 2

4 Engels Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens E-cijfer chrijfvaardigheid 1 8 Formele brief Luistervaardigheid 1 8 Kijk/luister - of luistertoets preekvaardigheid 1, groepsmondeling M 8 Mondelinge toets: Uitspraak, gespreksvaardigheid, grammatica, woor denschat en inhoud boek Leesvaardigheid 8 Tekstbegrip Gemiddelde methode toetsen 8 chrijfvaardigheid 2 12 Klas 11 Klas 11 Luistervaardigheid 2 12 Een kijk/luister - of luistertoets. preekvaardigheid 2 M 12 Individuele mondelinge toets: Uitspraak, gespreksvaardigheid, woor denschat, grammatica en inhoud boek. Leesvaardigheid 12 Tekstbegrip Gemiddelde methodetoetsen 12 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Literatuur 1 2 literaire werken Literatuur 2 1 Literair werk Geen opmerkingen. 3

5 Frans Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens Luistervaardigheid 1 voortgangstoets Luistervaardigheid 2 voortgangstoets Luistervaardigheid 3 havo - examen preekvaardigheid 1 begrippen en grammatica preekvaardigheid 2 presentatie/project preekvaardigheid 3 mondeling chrijfvaardigheid 1 begrippen en grammatica chrijfvaardigheid 2 brief/informeel verslag chrijfvaardigheid 3 brief/formeel verslag Gemiddelde voortgangstoetsen Leesvaardigheid 3%, methodetoetsen 2% Luistervaardigheid 4 havo - examen Luistervaardigheid 5 Havo - examen preekvaardigheid 4 project/presentatie/dialoog preekvaardigheid 5 mondeling (individueel) chrijfvaardigheid 4 begrippen en grammatica, informele brief chrijfvaardigheid 5 formele brief Gemiddelde voortgangstoetsen leesvaardigheid 2%, methode toetsen 3% M M M M Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Literatuurdossier + verwerkingsopdracht Literatuurdossier + verwerkingsopdracht Geen opmerkingen. 4

6 Duits Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens E-cijfer Luistervaardigheid 1 1 preekvaardigheid 1 M 1 chrijfvaardigheid 1 1 Gemiddelde idioom 5 Luistervaardigheid 2 2 preekvaardigheid 2 M 2 chrijfvaardigheid 2 2 Gemiddelde idioom 5 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Vaardighedendossier en 2 literaire werken Vaardighedendossier en 2 literaire werken + 11 Literatuur (4 literaire werken) Geen opmerkingen. 5

7 Literatuur Dit vak wordt tijdens de lessen Nederlands afgesloten. choolexamens Het fictiedossier van het vak Nederlands moet naar behoren (NB) zi jn afgesloten. 'literatuur' Het E - cijfer voor literatuur is gelijjk aan het cijfer voor de toets 'li teratuur' van het vak Nederlands, zie pta Nederlands. Geen opmeringen. 6

8 Aardrijkskunde Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens E-cijfer Periode Hoofdonderwijs 'Water en lucht' Topo 5%, 45%, schrift 5%. Hoofdonderwijs 'Cartografie en plaatsbepaling' 5%, schrift 5% Wereld: 'Wereldbeeld' Aarde: 'Klimaat en landschap' 8 Leefomgeving: 'tedelijke gebieden' 7 Leefomgeving: 'Wateroverlast' 7 Wereld: 'Globalisering' 13 Aarde: 'Endogene en exogene processen' 14 Gebieden: 'Indonesië' 14 Praktische opdracht Onderzoeksvaardigheden M 5 Geen herkansingen 7

9 Geschiedenis Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens E-cijfer Periode 19e en 2e eeuw 5 Periode China 5 Tijdvak 1,2,3 5 Tijdvak 1,2,3,4,5 5 Tijdvak 6,7 5 Tijdvak 1 t/m 7 1 Ja Periode Historische context De Republiek 15 Periode Examentraining tijdvak 1 t/m 1 15 Ja Tijdvak 8, 9, 1 5 Duitsland 15 Koude Oorlog 15 Geen opmerkingen. 8

10 Economie choolexamens E-cijfer Periode Markt en overheid 1 Werk 1 Jong & oud 1 Vervoer 1 Verdienen & uitgeven 1 Europa 1 Tentamen 1 Werk, verdienen & uitgeven, jong & oud Tentamen 2 Europa, markt & overheid, vervoer 2 2 Ja Ja Van de twee tentamens uit mag i.o.m. de docent er één herk anst worden, mits het behaalde cijfer lager is dan 5,5 9

11 Maatschappijleer Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. choolexamens E-cijfer pluriforme samenleving 2 rechtsstaat 2 Eindcijfer Politiek Dit programma start in klas 9 4 Praktische opdracht Nieuwsanalyse en presentatie M 2 Handelingsdeel Maatschappelijke stage Verslag en presentatie Ideële stage Verslag en presentatie M M Per leerjaar mag 1 onderdeel herkanst worden. 1

12 Biologie Dit vak wordt in periodes en in vaklessen gegeven. choolexamens In de berekening van de cijfers kunnen practicumverslagen meegewog en worden. Periode De organen van de romp 1 Periode Ecologie 1 E-cijfer Cellen en celcyclus Deel 1: 3+4 Celcyclus en DNA Deel 1: 4+5 Erfelijkheid Deel 1: 6 Gedrag Deel 2: 1 Huid en afweer Deel 2: 6, Deel 1: 7 Hormonen Deel 2: 9 tofwisseling; Lever en nieren; Enzymen Deel 1: 2, Deel 2: 8 Voortplanting; Voeding; Ademhaling; Transport Deel 1: 2, Deel 2:1,2,3,4 Zintuigen; Zenuwstelsel; pieren Deel 2: 7+8 Evolutie; Afweer; Ecologie Deel 1: Geen herkansingen 11

13 cheikunde Dit vak wordt in periodes en in vaklessen gegeven. choolexamens Periode Zouten, zuren en basen 1 E-cijfer periode cheiden en reageren en Bouwstenen van stoffen 'Chemie overal' hoofdstuk 1 en 2 toffen en reacties en Moleculaire stoffen 'Chemie overal' hoofdstuk 3 en 4 Zouten en zout-oplossingen en Reacties van zouten 'Chemie overal' hoofdstuk 5 en 6 Periode tofkringlopen Elementen in hun samenhang Koolstofverbindingen 'Chemie overal' hoofdstuk 7 Zuren en basen 'Chemie overal' hoofdstuk 8 Energieproductie, Polymeren en Duurzaam produceren 'Chemie overal' hoofdstuk 9, 1 en periodes kunnen niet herkanst worden 2. leerling heeft recht op één herkansing totaal 3. herkansen kan alleen als cijfer < 5,5 12

14 Wiskunde A Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. choolexamens periode H1: Handig tellen 1 H2: Tabellen en grafieken 1 H4: tatistiek 1 H5: Veranderingen 1 H6: Kansrekenen 1 H7: Allerlei formules 1 H8: Normale verdeling 2 H9: Rekenen met kansen 2 H1: Groei 2 H11: Kansverdeling 2 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. Periode Periode Functies en grafieken 1 De stof van hoofdstuk 3 komt hierin aan de orde. Zowel de toetsen als het periodeschrift tellen mee in de beoordeling. tereometrie Het periodeschrift wordt meegewogen in de beoordeling. Geen van de onderdelen is herkansbaar. 13

15 Wiskunde B Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. choolexamens Functies en grafieken 1 De stof van hoofdstuk 1 komt hierin aan de orde. Zowel de toetsen als het periodeschrift tellen mee in de beoordeling. H2: Oppervlakte en inhoud 1 H3: Verg. en ongelijkheden 1 H4: Veranderingen 1 H5: Werken met formules 1 H6: De afgeleide 1 H7: Exp. en logaritmen 1 H8: Goniometrie 2 H9: Allerlei functies 2 H1: Doorsneden 2 H11: Groei 2 H12: Differentiaalrekening 2 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. periode tereometrie De stof van hoofdstuk 2 komt hierin aan de orde. Zowel de toetsen als het periodeschrift tellen mee in de beoordeling. Geen van de onderdelen is herkansbaar. 14

16 Natuurkunde Dit vak wordt gegeven in periodes en vaklessen. choolexamens Gemiddelde eerste trimester 2 Gemiddelde tweede trimester 2 Gemiddelde derde trimester 2 Gemiddelde eerste trimester 2 Gemiddelde tweede trimester 2 Handelingsdeel De handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. periode Electriciteit periode Atoom en kernfysica periode Optica Per leerjaar mag er 1 toets naar keuze herkanst worden. 15

17 Lichamelijke Opvoeding Dit vak wordt alleen in vaklessen gegeven. Bij deelname aan de les sen van minder dan 8% moeten er lessen worden ingehaald. Bij lang durige absentie moet er een werkstuk worden gemaakt. choolexamens Dit vak heeft alleen handelingsdelen. Handelingsdeel Alle handelingsdelen moeten naar behoren (NB) worden afgesloten. D e eindbeoordeling is 'voldoende' of 'goed'. Gemiddelde van alle beoordelingen Deelname aan de lessen van ten minste 8% vereist. Doelspelen, ter ugslagspelen, slag - en loopspelen, turnen, atletiek, zelfverdediging, bewegen op muziek, keuzeactiviteiten, observatieopdrachten. portoriëntatie Begeleiding bij sportdag klas 7, 8 of 9 Gemiddelde van alle beoordelingen Deelname aan de lessen van ten minste 8% vereist. Doelspelen, ter ugslagspelen, slag - en loopspelen, turnen, atletiek, zelfverdediging, bewegen op muziek, keuzeactiviteiten. Zelfstandig lesgeven Lichamelijke opvoeding: ontwerpen, uitvoeren, aanpassen. Eindbeoordeling portoriëntatie Duurloop Trainingsschema maken volgens uitleg en einddoel lopen van 2 of 3 minuten, eventueel met een te rennen afstand. 16

18 Cult. en kunstz. vorming Dit vak wordt in samenwerking met de vakken 'Kunst Algemeen' en 'K unst pecialisatie' afgesloten. Het gemiddelde cijfer van de onder delen moet hoger zijn dan 5,5. Indien dit niet het geval is, moet de leerlingen aan vullende opdrachten maken. choolexamens Kunstdossier klas 9 2 culturele actviteiten Kunstdossier 2 Culturele activiteiten, beiden gekoppeld aan kunstspecialisatie Verslag culturele activiteit 1 Gekoppeld aan kunstspecialisatie Verslag culturele activiteit 2 Gekoppeld aan kunstspecialisatie Gemiddelde cijfer verslagen Eindbeoordeling Handelingsdeel Eindverslag/reflectie is gekoppeld aan de kunstspecialisatie en en diit onderdeel moet V (oldoende) of G(oed) afgesloten worden. Verslagen en opdrachten dienen binnen de gestelde termijn ingeleve rd te worden en zijn niet herkansbaar. 17

19 Kunst algemeen Dit vak wordt in periodes en vaklessen gegeven. Het is de theoreti sche component van het vak 'Kunst'. De praktijk wordt gegeven bij de kunst specialisatievakken (Kunst Beeldend, Kunst Dans, Kunst Drama of Ku nst Muziek). choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het vak 'Kunst Algemeen' voor 2% mee. Periode Kunstgeschiedenis 25 Ontwikkeling van de beeldende kunst, theater, dans en muziek en de moderne kunst van 19 tot 194. Gemiddelde toetsen vaklessen Massacultuur Gemiddelde toetsen vaklessen en over de examenonderwerpen. Termen, begrippen en stijlkenme rken Geen opmerkingen. 18

20 Kunst beeldend Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Module tekenen 1 Vormonderzoek Boetseren en beeldhouwen. Uitwerken vormonderzoek tot eigen beeld Uitvoeren eigen beeldhouwerk, passend in zelf gekozen omgeving. Ma teriaalkeuze is vrij. Onderzoek en ontwerp lichtobject Onderzoek en uitvoering lichtobject 25 Presentatie eigen werk Tentoonstelling en logboek. 5 Geen opmerkingen. 19

21 Kunst muziek Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Presentatie zingen en spelen 25 Muziekgeschiedenis 15 Ja Onderzoek muziekstijlen 15 Presentatie zingen en spelen 25 Componeren en uitvoeren van een muziekstuk 2 Geen opmerkingen 2

22 Kunst drama Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Dramatheorie 2 Geschiedenis van het westerse theater, drama en maatschappij, bete kenis van drama, beschouwen van drama. Monoloog 25 praktisch: werkhouding, spel, regie, ontwerpen, vormgeving. Monolo og theoretisch: op basis van een bekeken voorstelling, reflectieversl agen Analyse dramatisch werk Reflectieontwikkeling op gebied van spel, regie en vormgeven. Jeugdvoorstelling pel, regie, schrijven, ontwerpen, vormgeving, reflectie Geen opmerkingen. 21

23 Kunst dans Dit vak wordt alleen gegeven in vaklessen. Het is een van de kunst specialisaties die gekozen kunnen worden in en 12. Het is de praktijkcomponet van het vak 'Kunst'. De theorie wordt gegeven bij het vak 'Kunst A lgemeen'. choolexamens Het eindcijfer voor de specialisatie en het eindcijfer voor het va k 'Kunst Algemeen' vormen samen het eindcijfer 'Kunst'. Hierbij te lt het cijfer van de specialisatie voor 8% mee. Werkstuk over danssoort Geschiedenis en maatschappelijke positie. Dansvoorstelling Observatie, beschrijving en analyse Praktische opdracht Presentatie verplichte en/of vrije figuren 7 Geen opmerkingen. 22

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen

Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen Nederlandse Taalunie Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen Een stand van zaken auteurs: Martijn Nicolaas Steven Vanhooren eindredactie: Nederlandse Taalunie Nederlandse Taalunie Het literatuuronderwijs

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen

LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen Onderzoek naar de sturing door schoolleiders en de effecten daarvan op het

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Toetsen

Eerste Hulp Bij Toetsen research center voor examinering en certificering Eerste Hulp Bij Toetsen Grip op toetskwaliteit universiteit twentel Toetsen maken, afnemen, beoordelen en evalueren Hoe doe ik dit en hoe kan dit beter?

Nadere informatie

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie