VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. "

Transcriptie

1 VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 <Firmanaam> Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: <naam> (functie, bedrijf) Controle: <naam> (functie, bedrijf) H. Scholte ( HVK Arbode) A.A.W. Sprengers (SHEQ-adviseur, AEB) Autorisatie: J. Pothuis (Manager SHEQ) Document revisie Aard wijziging Revisienr.: Datum: Naam: Paraaf: Div veranderingen TD, Visser De wijzigingen t.o.v. de vorige uitgave zijn niet gemarkeerd.

2 Naam project Onderhoudsstop juni 2015 (Verbrandingslijn 11) Adres project Werkzaamheden Naam Opdrachtgever Contactpersoon AEB Directievoering Contactpersoon aannemer Adres (hoofd) aannemer postcode / plaats contactpersoon telefoon Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam AEB Amsterdam Exploitatie BV. (hierna genoemd: AEB) Maarten Visser Projectleider Groot Onderhoud AEB Nummer VCA certificaat <invullen> en datum geldig tot Rode tekst in tabel aanvullen door aannemer Een kopie van de goedgekeurde en getekende hardcopy van dit VGM-plan is aanwezig bij het revisieteam van AEB en bij de aannemer. Pagina 2 van 16

3 Inhoud Naam project Projectgegevens Omschrijving werkzaamheden: Namen en adressen van betrokken partijen: Overige projectgegevens <aanvullen> Coördinatie en samenwerking Samenwerking andere (onder)aannemers Overleg Opleiding, voorlichting en instructie werknemers (onder)aannemers Risico's Algemeen Projectspecifieke aanvullingen Risico s door conflicterende werkzaamheden Persoonlijke beschermingsmiddelen Algemeen Bedrijfshulpverlening Bedrijfshulpverleners AEB Functie Namen Nood-/oogdouche Blusmiddelen Bedrijfsnoodplan Milieu zaken Afvalstoffen beheer Toxische stoffen Bouwplaatsvoorzieningen AEB Veiligheids- & Gedragsregels Werkvergunningen Belangrijke telefoonnummers <aanvullen> Pagina 3 van 16

4 1. Projectgegevens In dit VGM-deelplan van <aannemer> wordt door <aannemer> beschreven hoe veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu tijdens de werkzaamheden zijn uitgewerkt en welke maatregelen er zijn getroffen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te borgen. Hiervoor heeft <aannemer> het standaard VGM deelplan aangevuld en ingevuld. Vanuit de scope van onze werkzaamheden hebben wij alle risico s in kaart gebracht. In dit VGM deelplan van <aannemer> zijn voor deze risico s maatregelen beschreven. Deze maatregelen gelden als basis voor de door ons aan te vragen werkvergunningen. De aanvrager van onze werkvergunningen is bekend met inhoud van dit VGM deelplan. In overleg 1.1 Omschrijving werkzaamheden: De basis voor de werkzaamheden wordt bepaald door de scope van onze werkzaamheden/opdracht. De werkzaamheden die binnen dit VGM-deel plan beschreven worden zijn: <hier vermelden wat de belangrijkste werkzaamheden zijn> De werkzaamheden bestaan uit de volgende stappen: <hier vermelden welke specifieke werkzaamheden (zo specifiek mogelijk) worden uitgevoerd, de basis is de scope en de aanbesteding, zie ook tabel 5.2 nummer 19> 1.2 Namen en adressen van betrokken partijen: Opdrachtgever(s): Naam : AEB Amsterdam Adres : Australiëhavenweg 21 Postcode/plaats Contactpersoon : 1045 BA Amsterdam : <invullen> Telefoon : Fax : Aannemer: Naam : <invullen> Adres : Postcode/plaats : Naam projectleider : Telefoon : Fax : Naam uitvoerder : Telefoon : Fax : Naam VGM-coördinator : Telefoon : Fax : Pagina 4 van 16

5 1.3 Overige projectgegevens <aanvullen> geplande aanvangsdatum van het project: <dag, maand, jaar en evt. tijdstip> geplande einddatum van het project: <dag, maand, jaar en evt. tijdstip> geplande projecttijd:. Dagen standaard werktijden zijn van tot (vb tot uur) overwerk vindt plaats van tot. maximaal aantal werknemers betrokken bij dit project: ca... personen De werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd met: <geef hier aan welke aannemers gelijktijdig aan dezelfde installatie werken, of er sprake is van conflicterende werkzaamheden en hoe deze worden ondervangen>. 2 Coördinatie en samenwerking 2.1 Samenwerking andere (onder)aannemers In de tabel zijn de gegevens opgenomen van eventuele onderaannemers die <aannemer> heeft ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast zijn de gegevens van andere aannemers opgenomen indien sprake is/ kan zijn van conflicterende werkzaamheden met onze werkzaamheden.. De volgende (onder)aannemers zijn bij de werkzaamheden betrokken. <Aanvullen of n.v.t invullen> Naam (onder) aannemer x x x x Uit te voeren werkzaamheden (bestek doc.) 1 e verantwoordelijke op het werk Start / einde van werkzaamheden 2.2 Overleg Ten einde een goede afstemming van de werkzaamheden te borgen vindt op de volgende momenten overleg plaats. <controleren of aannemer bij genoemde vergaderingen aanwezig zal zijn, en zo nodig tabel aanpassen> Naam vergadering Frequentie (evt. data) Deelnemers Agendapunten Kick-off meeting 22 mei uur Grondstoffenkamer Hoofdgebouw Dagelijks afstemmingsoverleg Voor aanvang projecten Alle betrokken aannemers Veiligheidskundige AEB TD AEB Produktie AEB schoonmaak Dagelijks om 09:00 uur AEB Alle aannemers VGM Algemene zaken Voortgang Planning wzh Afstemming wzh VGM Algemene zaken Voortgang Planning wzh Afstemming wzh Pagina 5 van 16

6 Intern afstemmingsoverleg / technisch en werkvergunningen Dagelijks om uur AEB Algemene zaken VGM QA/QC Voortgang Werkvergunningen Evaluatie na afronding Nader te bepalen Na afloop werkzaamheden bij AEB Alle betrokken firma s Veiligheidskundige AEB TD AEB Productie Evaluatie veiligheidsprestatie Evaluatie stop Verbeteringen 3. Opleiding, voorlichting en instructie werknemers (onder)aannemers Naam VCA Basis of gelijkwaardig VOL-VCA of gelijkwaardig Poortfilm AEB met toets AEB veiligheids en gedragsregels Toolboxmeetings Start-Werk bespreking <aanvullen bij specifieke opleidingen> Instructie door Doel / inhoud Afspraken Extern Basisvoorlichting Alle uitvoerende medewerkers moeten deze opleiding met goed gevolg hebben gehaald. Extern Veiligheidsvoorlichting leidinggevenden Alle operationeel leidinggevenden moeten deze opleiding met goed gevolg hebben gehaald. AEB Risico s bij AEB Alle betrokkenen voor aanvang werkzaamheden AEB, aannemer Aannemer Aannemer Kennis nemen van de bij AEB geldende regels, zie HS Toolbox-onderwerp aangedragen door AEB of eigen invulling Instructie omtrent veiligheid en kwaliteit Bij betreding van AEB worden deze uitgereikt aan de medewerkers. Inclusief gouden regels AEB Wordt wekelijks door de aannemer georganiseerd. Voornemen tot toolbox wordt in 9.00 uur overleg aangekondigd. Medewerkers AEB kunnen aanwezig zijn. Dagelijkse of per shift instructies omtrent veiligheid en kwaliteit <Kopieën van verslagen van de voorlichting en instructie worden tijdens de revisie van lijn.. overhandigd aan.> <De certificaten e.d. van de gevolgde vakopleidingen zijn vastgelegd en/of opgeslagen bij..> Pagina 6 van 16

7 4. Toezicht en veiligheidsinspecties en/of keuringen Omschrijving Frequentie Door wie Opmerkingen Werkplekinspecties OOG-rondes Inspectie besloten ruimte (MVK) Werkplekinspecties aannemer Algemeen toezicht (kwaliteit, arbo en milieu) Arbeidsmiddelen, zoals: elektrisch gereedschap, ladders, trappen, valgordel, heftrucks, hoogwerkers, volgelaatmaskers, takels, stroppen, lasapparatuur enz. Min. 1x/dag Min. 1x per week Dagelijks doorlopend Aannemer (voorman), Veiligheidskundige AEB Aannemer (voorman), Veiligheidskundige AEB Voorman, houder werkvergunning Zonewacht Invulling vindt vanuit AEB plaats Algemeen toezicht (veiligheid/kwaliteit/ kwantiteit) Algemeen toezicht (veiligheid/kwaliteit/ kwantiteit) Alleen registratie bij afwijkingen. Jaarlijks Externe deskundige Registratie van de middelen die <aannemer> bij AEB aanwezig heeft. Firmanaam aangebracht op arbeidsmiddel, en aantoonbaar gekeurd, in goede staat verkerend. Op verzoek tonen overzicht aanwezige middelen. De aanvrager van de uit te voeren werkzaamheden wordt op de betreffende werkvergunning en het tekeningblad benoemd. Deze aanvrager is de eerstverantwoordelijke persoon die aangesproken moet worden inzake de naleving van de genoemde maatregelen, zoals vermeld in dit VGM-deelplan als op de werkvergunning/tekenblad. 5. Risico's 5.1 Algemeen Door het tekenen van het VGM deelplan hebben wij van, <aannemer>, aangegeven dat wij bekend zijn met de inhoud van het VGM plan van AEB dat voor deze projecten is opgesteld. Bovendien zijn wij bekend met de documenten die daaraan gekoppeld zijn. Het VGM plan van deze revisie en de daarbij behorende procedures staan op de website van AEB onder: <Hieronder graag alleen de relevante risico s beschrijven van de werkzaamheden van uw firma. Niet relevante risico s verwijderen. Onder 5.2 (nr. 19) is ruimte om de specifieke werkzaamheden, arbo-risico s en maatregelen in te vullen. Het VGM deelplan wordt hierop beoordeeld. Vul in de kolom bij elke maatregel de naam van de firma of de persoon in die als eerst verantwoordelijke geldt> Pagina 7 van 16

8 Nr Arborisico s Maatregelen 1 Brand, ongevallen algemeen 2 Geluid bij lawaaiige bewerkingen norm: >80dB(A) Medewerkers voor aanvang geïnstrueerd over BHV voorzieningen ter plaatse Zo weinig mogelijk brandgevaarlijke producten en werkwijzen Draagbare telefoon aanwezig, noodnummer bekend bij alle monteurs ter plaatse Brandbare stoffen verwijderen of afdekken Brandblusser aanwezig op werkplek bij open vuur werkzaamheden (zoals lassen, snijden) Bij lawaaiige bewerkingen wordt gehoorbescherming gedragen 3 Snijgevaar Werkhandschoenen zijn verplicht beschikbaar gesteld Medewerkers geïnstrueerd over het belang van gebruik van werkhandschoenen, juiste gereedschap en veilige werkmethodes Goed onderhouden gereedschap EHBO middelen in nabijheid 4 Blootstelling aan glasen steenwol 5 Onveilige situaties op toegangspaden en wegen Stofmaskers, wegwerphandschoenen en overalls met lange mouwen verplicht beschikbaar Zoveel mogelijk steenwol met extra goede hechting van de vezels Aanvoer in zo gesloten mogelijke verpakking, verpakking zo kort mogelijk voor montage verwijderen Steenwol zoveel mogelijk ingeseald verwerken Steenwol niet zagen maar op maat snijden Bij sloopwerk glas- en steenwol zo snel mogelijk opruimen Orde en netheid Afspraken met aannemer over vrijhouden toegangspaden (en PBM vrije looproute) Veilige looproute van parkeerterrein naar AEB Oogronden niet parkeren en rijden op kabelgoten in verlaadstraat EERST verantwoordelijke Monteur Monteur Monteur Magazijn firma Inkoop firma Monteur Monteur Monteur Monteur Pagina 8 van 16

9 Nr Arborisico s Maatregelen 6 Vluchtwegen Tevoren vluchtwegen in installatie nagegaan Monteurs hierover geïnstrueerd Waar nodig afspraken met aannemer / opdrachtgever over noodverlichting 7 Klimaat (tocht, koude, warmte) 8 Overlast van andere aannemers Vluchtwegen vrijhouden, materiaal aan één zijde looppad opstellen Waar nodig afspraken over werken bij gesloten ramen Afspraken over rust & drinken Door afspraken tevoren met aannemers zoveel mogelijk beperken (vooral door fasering van werk van AEB en coördinatie in 9.00 uur overleg) 9 Orde en netheid Dagelijks toezicht door oogronden Periodieke veiligheidsinspecties 10 Gevaar gereedschappen 11 Valgevaar op steigers en ladders Instructie medewerkers over juist gebruik, algemeen vakmanschap, Basisveiligheid VCA opleiding Alle (elektrische) machines, hulpmiddelen en gereedschappen worden minimaal jaarlijks gekeurd Veilige steigers en ladders (gekeurd, conform instructie gemonteerd, voorzien van steigerkaart) Monteurs bij toolbox meeting geïnstrueerd over juist gebruik middelen 12 Stof Geschikte adembescherming verplicht bij betreden installatiedelen en bij (De-)montage van isolatie 13 Verlichting Tevoren beoordeeld of aanvullende verlichting nodig is Benodigde verlichting is aanwezig 14 Valgevaar Aanbrengen stevige/harde valbeveiliging (afdekken gaten) Afzetten met stevige afzettingen van steigermateriaal (geen lint) Gebruik van valgordels (instructie) EERST verantwoordelijke Revisie coördinator AEB Uitvoerder Firma Keuringsbevoegde steigerbouwfirma AEB en firma Pagina 9 van 16

10 Nr Arborisico s Maatregelen 15 Vallende lading Deugdelijk, gekeurd hijsmateriaal Op begane grond tijdens hijs- en hefwerkzaamheden helm dragen Hijsgebied afgezet lint met firmanaam (of label) Hijswerkzaamheden worden uitgevoerd door voldoende onderricht personeel Toezicht aanwezig en begeleiding last Niet hijsen boven windkracht 6 16 Tillen Zoveel als mogelijk gebruik van mechanische tilen transporthulpmiddelen (kraan, heftruck, verreiker, deurenwippers) Zware pakketten zo mogelijk overpakken Alle monteurs hebben til instructie ontvangen Bij ontwerp van constructies en onderdelen zo mogelijk gewichten van zware onderdelen beperkt 17 Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Medewerkers geïnstrueerd over juiste werkwijze Productinformatiebladen aanwezig bij opslagplaats of (voertuig) aannemer Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en dragen (controle) EERST verantwoordelijke Kraanbedrijf/firma Monteur Leverancier/exp. Werkvoorbereiders firma Medewerkers 5.2 Project/klus specifieke aanvullingen, aanvullen op basis van scope/werkkaarten Nr Arborisico's Maatregelen EERST verantwoordelijke 18 Conflicterende werkzaamheden 19 Overige specifieke risico s X X Enz Werkgebied afschermen Planning aanpassen Afstemming met omringende aannemers (zie tabel 2.1) en 9.00 overleg Geef hier de getroffen maatregelen aan X X Enz Aanvrager werkvergunning in overleg met teamleider Invullen per maatregel <Indien voor dit project (een) hijsplan(nen) is/zijn opgesteld, voeg dat/deze als bijlage toe en geef dat hier aan. Als bijlage is toegevoegd.anders tekst verwijderen. Geef hier aan als er voor dit project/het werk/voor welke werkzaamheden (een) Taak Risico Analyse(s) of RI&E is/zijn opgesteld. Als een TRA(TRA S) is (zijn) of RI&E toegevoegd aan dit VGM Deelplan is het niet noodzakelijk om nummer 19 geheel in te vullen. Pagina 10 van 16

11 Een verwijzing naar de TRA s/ RI&E volstaat dan:> 1. TRA 2. TRA 3. TRA Of RI&E <Voeg deze als bijlage toe>. 5.3 Risico s door conflicterende werkzaamheden < benoem hier de risico s die in de omgeving van het werk kunnen plaatsvinden, waarmee u als aannemer rekening moet houden, zie tabel 2,1.> è AANLEG WARMTESYSTEEM IN VERBAND MET UITBREIDING WESTPOORTWARMTE AAN OOSTZIJDE LIJN Persoonlijke beschermingsmiddelen 6.1 Algemeen Type Voor welke werkzaamheden Toelichting Veiligheidsschoenen/-laarzen Standaard werkkleding Type: S3 Veiligheidshelm Standaard werkkleding Ongeacht locatie Veiligheidsbril Standaard werkkleding Ongeacht locatie Ruimzichtbril/lasbril Werkkleding Zuurbestendige overall Tijdens las- en slijpwerkzaamheden Volledig gesloten, lichaamsbedekkende werkkleding. Standaard werkkleding Ogen moeten rondom goed afgeschermd zijn. Geen korte broek en blote armen Werkhandschoenen Standaard werkkleding Leder of rubberen handschoenen Volgelaatsmasker met geschikte filterbus Bij doseren chemicaliën Veiligheidslaarzen Bij doseren chemicaliën Type S5 Zuurbestendige niet doorlatend pak Chemicaliënbestendige handschoenen Aanvullende PBM s Lint bedrukt met firmanaam Bij doseren chemicaliën Bij werken met chemicaliën en afvalwaterstromen Aanvullen op basis van specifieke risico s Bij waarschuwing gevaar / niet toegankelijk Bestand tegen de volgende chemicaliën: Koppeling met tabel 5.2 Eventueel met label, firma, beschrijving werkzaamheden en telefoonnummer. Directie <firma> zorgt voor gratis verstrekking van de PBM, onderhouden deze conform voorschrift en regelgeving en zorgen voor tijdige vervanging. Pagina 11 van 16

12 7. Bedrijfshulpverlening 7.1 Bedrijfshulpverleners AEB In geval van een incident of calamiteit wordt gebruik gemaakt van de noodorganisatie van AEB. AEB beschikt daartoe over de volgende functionarissen: Functie Ploegleider Bedrijfshulpverlening Medewerkers met EHBO-diploma Ademluchtdragers Eigen medewerkers Namen Alle AEB Teamleiders Productie Alle AEB Teamleden Productie Vanuit meetwacht minimaal 2 per ploeg Vanuit meetwacht minimaal 4 per ploeg Beschrijf BHV/EHBO functie en taken medewerkers van firma Inschakelen van BHV-organisatie moet bij een calamiteit direct plaatsvinden door het algemene alarmnummer van AEB te bellen: Vast AEB-telefoontoestel: 111. Via overige telefoontoestellen en mobiele telefoon: Nood-/oogdouche Tijdens de werkzaamheden is onder handbereik een oogdouche aanwezig. Binnen 15 meter van de medewerkers moet een (mobiele) nooddouche aanwezig zijn. 7.3 Blusmiddelen Als blusmiddelen noodzakelijk zijn, wordt dit aangegeven (inclusief type) in dit VGM-deelplan, de TRA s of de RI&E en op de werkvergunning. In de installatie zijn blusmiddelen aanwezig. Deze worden alleen in het geval van een calamiteit gebruikt. Als blusmiddelen (AEB of eigen) worden gebruikt, moet dit direct worden gemeld aan de teamleider productie en de contactpersoon van AEB. Er wordt een dan incidentmelding aangemaakt (via de KAM monitor op Intranet van AEB), waarna het blusmiddel wordt vervangen. Wij zorgen voor voldoende eigen blusmiddelen waardoor oneigenlijk gebruik van AEB blusmiddelen zal zijn uitgesloten. 7.4 Bedrijfsnoodplan Het Bedrijfsnoodplan en relevante procedures kunnen wij in zien bij de Meetwacht of op het AEB-Intranet, via de afdelingspagina van SHEQ. Pagina 12 van 16

13 8. Milieu zaken 8.1 Afvalstoffen beheer Tijdens onze werkzaamheden komen de volgende afvalstoffen vrij. Naam afvalstof Opslagwijze Naam verwerker X X X Enz Voor de (tijdelijke) opslag en afvoer van restmaterialen en afvalstoffen wordt overleg gevoerd met de contactpersoon van het revisieteam of de afdeling SHEQ van AEB. 8.2 Gevaarlijke stoffen Indien wij als aannemer zelf gevaarlijke stoffen meebrengen t.b.v. de uitvoering van onze werkzaamheden, dan zijn deze producten beschreven, zijn de risico s bepaald en de maatregelen vastgelegd in dit VGM-deelplan. Van elke gevaarlijke stof hebben een MSDSblad op de AEB-locatie beschikbaar. Voorafgaand aan de projecten is bij onze contactpersoon bij AEB aangegeven welke stoffen en/of gasflessen en in welke hoeveelheden deze worden opgeslagen. In overleg is een geschikte locatie voor de opslag gezocht. De gevaarlijke stoffen worden in de daarvoor bestemde opslaglocaties opgeslagen. Deze voldoen aan de PGS 15 eisen. In de installatie wordt slechts een dagvoorraad opgeslagen. Medewerkers die met de toxische stoffen moeten werken worden door ons adequaat geïnstrueerd. In onderstaande tabel hebben wij de gevaarlijke stoffen opgenomen die <aannemer> aanwezig heeft en wil gebruiken tijdens de projecten. Naam gevaarlijke stof Hoeveelheid Opslagwijze Locatie opslag X X X Enz <Indien er sprake is van eventueel aanvullende afspraken over het opslaan van de gevaarlijke stoffen en gasflessen, dan deze hier graag opnemen> Pagina 13 van 16

14 9. Bouwplaatsvoorzieningen (graag verwijderen wat niet van toepassing is) Collectieve voorziening Instandhouding door Toezicht door Opmerkingen / toelichting Verkeersvoorzieningen AEB X Vanaf half uur voor aanvang tot half uur na afloop van werkdag alle paden en trappenhuizen goed toegankelijk (vrij van obstakels, voldoende verlicht) Sanitaire voorzieningen Schaft- en kleedvoorzieningen Geen open kozijnen en deursponningen Bouwelektra Contractor X Noodverlichting AEB X Steigers Hertel X Blusmiddelen AEB X EHBO-voorzieningen AEB X Mededelingenbord AEB X Overig AEB X Sanitaire voorzieningen dienen te voldoen aan het Arbobesluit Toiletten dienen voldoende schoon gemaakt te worden AEB X Voldoende zitgelegenheid Voldoende schoongemaakt Per monteur tenminste 1 kleedhaakje in een aparte kleedruimte AEB X Branddeuren alleen op magneet in open stand X Pagina 14 van 16

15 10. AEB Veiligheids- & Gedragsregels Regels Toezicht door Toelichting / verwijzing Toegangsregeling Terreinbeveiliging Zie toegangsregels AEB Verkeersregels AEB Zie terreinregels AEB Parkeren op terrein alleen met parkeerkaart Niet parkeren op, en rijden over, kabelgoten verlaadstraat. Procedure bij ongevallen BHV-er, afdeling SHEQ Procedure incidenten Bedrijfshulpverlening Afdeling SHEQ Zie bedrijfsnoodplan Identificatieplicht Terreinbeveiliging Zie toegangsregels AEB Bezoekersregeling Terreinbeveiliging Zie toegangsregels AEB Afvoer afval AEB en firma s Zie hoofdstuk afvalstoffen Voorschriften uit vergunningen Alcohol & Drugs AEB teamleider/projectc oordinator Terreinbeveiliging, aannemer Voor de werkzaamheden is de procedure werkvergunningen van toepassing. Alcohol & Drugs beleid AEB is bepalend. De regels zijn vastgelegd in de AEB Veiligheids- en gedragsregels. Deze zijn in 3 talen beschikbaar (Nederlands, Duits, Engels). Iedere medewerker van een aannemer die werkzaamheden uitvoert ontvangt deze regels en tekent, na lezen, voor het begrepen hebben van deze regels. Nieuw zijn de GOUDEN veiligheidsregels. Dit zijn de zogenaamde lifesaving rules en dienen onder alle omstandigheden te worden gerespecteerd. Daarnaast moet iedere medewerker de poortfilm zien (herhaling 1x/jaar) met aanvullend een toetsing. Dit wordt geregistreerd of hiervan wordt aantekening gemaakt in het veiligheidspaspoort. Iedere medewerker die bij AEB komt werken moet in het bezit zijn van een geldig diploma Basis Veiligheid (VCA) of Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). De gegevens van medewerkers, nodig om tijdig een toegangspas te verkrijgen worden 24 uur voor aankomst van de medewerkers, alle noodzakelijke bestanden per aan de beveiliging toegezonden. Niet tijdig toesturen van deze stukken kan vertraging betekenen bij de afgifte toegangspassen. Het veilig bewaren van geld, persoonlijke bezittingen en waardevolle eigendommen van medewerkers in de kluisjes in het bouwhuis is niet gegarandeerd. AEB adviseert om daar een afgesloten ruimte op kantoor van de aannemer voor in te richten. Wij zijn bekend met het alcohol& drugsbeleid van AEB. Onder invloed van, het in bezit hebben van, alsmede het gebruik van Alcohol en/of drugs op het terrein van AEB is verboden. Het beleid van AEB is daarin leidend. Overtreding van dit beleid zal leiden tot ontzegging van de toegang tot AEB. Bij herhaalde overtreding zal de aannemer toegang tot AEB kunnen worden ontzegd. Indien relevant: graag aanvullen met eigen beleid en/of controle op gebruik van alcohol en/of drugs. Pagina 15 van 16

16 11. Werkvergunningen De rol van toezichthouder bij uitvoering werkvergunning wordt ingevuld door de aanvrager van de werkvergunning, zo nodig in samenwerking met de beheerder van de installatie. In de praktijk zal dit dus geen grote aanpassingen in de werkwijze behoeven. De controle van de uit te geven werkvergunningen is sinds de revisie van maart 2015 aangescherpt. De volgende medewerkers van <aannemer> zijn door AEB gemachtigd om een werkvergunning aan te vragen: Naam: Telefoonnummer Naam: Telefoonnummer < Verder kunnen hier eventueel aanvullende afspraken over het gebruik en uitgifte van werkvergunningen worden opgenomen. In ieder geval is voor de werkzaamheden de procedure Werkvergunningen en de procedure Taak Risico Analyse van toepassing.> 12. Belangrijke telefoonnummers <invullen/aanvullen> AEB Amsterdam Intern Alarmnummer: 111 of Ploegleider BHV: ( ) 6241 (Teamleider Produktie) Plaatsvervangend PL BHV: ( ) 6240 (Teamleider Produktie) AEB Receptie hoofdingang: ( ) 6119-( ) 6299 AEB contactpersoon dag 06- (naam) AEB contactpersoon avond/nacht 06- (naam) Toegang Poort 4: ( ) 6173 Aannemer Projectleider: 06- (naam) Coördinatoren/Voormannen 06- (naam) 06- (naam) Contactpersonen onderaannemers* 06- (naam) 06- (naam) VGM coördinator aannemer: 06- (naam) Alarm extern 112 mag alleen door of namens de Teamleider Productie worden gebeld in verband met de coördinatie van de BHV-organisatie. Ambulance: 112 Brandweer: 112 Politie: 112 Arbeids(inspectie ISZW) (alleen te bellen door afdeling SHEQ *: indiening van toepassing Pagina 16 van 16

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 Bijlage I; Addendum SABIC op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 CONTENTS 1 INTRODUCTIE... 3 2 GENERIEKE WERK CONDITIES VOOR DE SITE GELEEN... 3 2.1 WERK UREN... 3 2.2 TOEGANGSPASSEN...

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten 02 Inhoud 1. Inleiding 03 2. De aanpak van het onderzoek 04 2.1 Doel

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie