Financieel jaarverslag Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn"

Transcriptie

1 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2014 Alphen aan den Rijn, 22 juni 2015 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Postbus AA Alphen aan den Rijn KvK

2 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 2 / 13 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. JAARVERSLAG 1.1 Algemeen Meerjarencijfers Bestuurdersverklaring 5 2. SAMENSTELLINGSVERKLARING 6 3. JAARREKENING 3.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor de financiële verslaggeving Toelichting op balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over OVERIGE GEGEVENS 4.1 Resultaatbestemming 13

3 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 3 / JAARVERSLAG 1.1 Algemeen Naam en zetel Sticht ing Hulpf Doelstelling De statutaire doelstelling luidt als volgt (art. 2): De stichting heeft ten doel financiële ondersteuning te geven aan non-profitorganisaties en projecten in binnen- en buitenland, die vanuit de christelijke zendingsvisie en naastenliefde mensen in nood helpen om een menswaardig leven te krijgen en een levende relatie met God op te bouwen door Jezus Christus. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het financieren van noodhulp en projektmatige hulp aan gemelde organisaties. Vermogen Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door (art. 3 statuten): - subsidies en andere bijdragen; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - alle andere verkrijgingen en baten. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit: naam maatschappelijke functie functie geb.jr. J.S. van den Bosch directeur van High Flight Group en The Media Company B.V. voorzitter 1950 mevr.ds. A. Haasnoot predikante van de PKN te Rijnsburg 1973 mevr. drs. A.B.F. Hoek-van Kooten arts-publicist te Veenendaal 1949 prof.dr. B.J.G. Reitsma bijzonder hoogleraar theologie aan de VU te Amsterdam 1965 ds. W. Tamboer predikant van de Meerkerk, baptistengemeente te Hoofddorp secretaris 1955 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar volgens een vastgesteld rooster. De selectie en benoeming van bestuursleden geschiedt door stemming van het zittende bestuur. Algemeen Nut Beogende Instelling Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen heeft van de belastingdienst de ANBI beschikking ontvangen. Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Keurmerk RfB Het financieel jaarverslag van Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen voldoet aan de gestelde criteria zoals voorgeschreven door de Stichting Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RfB). Het RfB heeft aan Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen een keurmerk van financiële betrouwbaarheid verleend. Het keurmerk van Stichting RfB geeft u de zekerheid dat er zorgvuldig met het door u gegeven geld wordt omgegaan door de organsiatie waar u het aan geeft.

4 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 4 / Meerjarencijfers K K K K K K Resultaat Ontvangen giften Betaalde giften Saldo giften Opbrengst beleggingen Opbrengst liquide middelen Kosten eigen organisatie Overige kosten en opbrengsten Saldo baten en lasten Vermogen jaarultimo Effecten Vorderingen en schulden Liquide middelen Reserves en Fondsen Bestemmingsreserve Birma Continuïteitsreserve Kengetallen Betaalde./. Ontvangen giften % 82% 46% 69% 53% 80% 154% Kosten eigen organisatie./. Ontv.giften % 1,7% 3,7% 5,7% 1,6% 3,4% 2,6% Cont.reserve./. Betaalde giften n 10,2 5,5 4,8 4,7 1, Ontvangen giften

5 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 5 / Bestuurdersverklaring De in de jaarrekening verantwoorde ontvangen giften betreffen ontvangen collectegelden op door Beter-uit Reizen georganiseerde reizen en op de Beter-uit vakantieparken alsmede overige giften. Met eventuele wensen van de gevers wordt nadrukkelijk rekening gehouden. Ontvangen giften worden zoveel als mogelijk bruto verantwoord. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen is gelieerd aan Beter-uit Reizen (statutaire naam: High Flight International B.V.) te Alphen aan den Rijn. De achterban is te allen tijde bevoegd inzicht te verkrijgen in de financiële positie en de statuten van de Stichting. Een financieel jaarverslag zal op verzoek kosteloos toegezonden worden. De bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding voor verrichte werkzaamheden voor de Stichting. De bestuurders van de Stichting hebben zich ervan overtuigd, dat de door de Stichting aan (buitenlandse) organisaties overgemaakte gelden worden aangewend in het kader van de doelstelling van de Stichting. Aan relevante wettelijke bepalingen is voldaan. Er zijn geen adressen van begunstigers of vriendenkringen gekocht, verkocht, gehuurd of geruild. Ook in 2014 heeft het Hulpfonds weer een groot aantal zendings- en hulpverleningsprojecten ondersteund. Door middel van donaties aan de doelen in binnen- en buitenland verleent het Hulpfonds directe hulpverlening. In het afgelopen jaar is één bestuursvergadering gehouden. In deze bestuursvergadering zijn de volgende zaken aan de orde geweest: - ondersteuning projecten - goedkeuring jaarrekening - beleggingsbeleid - voornemens voor volgend jaar - samenstelling bestuur

6 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 6 / SAMENSTELLINGSVERKLARING Aan: Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de in bijgaand gewaarmerkt verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van de werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 "Fondsenwervende instellingen". Middelburg, 22 juni 2015 Joosse Accountants Belastingadviseurs B.V. w.g. drs. P.W. Joosse RA

7 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 7 / JAARREKENING 3.1 Balans per 31 december 2014 (na bestemming van het resultaat) A C T I V A Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen P A S S I V A Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Birma Kortlopende schulden Nog te betalen kosten Staat van baten en lasten over B A T E N Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Som der baten L A S T E N Betaalde giften Besteed aan doelstellingen Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo baten en lasten RESULTAATBESTEMMING Naar Continuïteitsreserve

8 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 8 / Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Effecten De beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de beurskoers per balansdatum. De overige effecten worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde en hebben een looptijd van maximaal één jaar. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Giften Ontvangen en betaalde giften worden verantwoord in het jaar waar aan zij kunnen worden toegerekend (veelal het jaar van ontvangst/betaling). Resultaat beleggingen Het resultaat uit beleggingen betreft het (on-)gerealiseerde resultaat op effecten alsmede de rentebaten over de liquide middelen. Verbonden partijen Tot de verbonden partijen behoren de tot de High Flight International Holding-groep behorende vennootschappen: handelsnaam * High Flight International BV Beter-uit Reizen * La Draille SARL Beter-uit Vakantiepark La Draille * Hopla SARL Beter-uit Vakantiepark Walsdorf * Ferienpark Gottsdorf GMBH Beter-uit Vakantiepark Bayerwald High Flight Holland Aid Co., Ltd Op 31 juli 2006 is High Flight Holland Aid Co., Ltd opgericht. De vennootschap is gevestigd te Chiangmai, Thailand. Aandeelhouders bij de oprichting waren bestuursleden van Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen en bestuursleden van New Life Center in Thailand. Op 16 juni 2008 zijn de aandelen van de bestuursleden van Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen overgedragen aan natuurlijke personen in Thailand die betrokken zijn bij New Life Center. Doelstelling van de vennootschap is het bevorderen van de hulpverlening van New Life Center door middel van het ter beschikking stellen van hiervoor aangekochte gronden en gebouwen. De vennootschap ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage vanuit Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen op basis van gemaakte kosten.

9 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 9 / Toelichting op balans per 31 december A C T I V A Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Rekening Courant Beter-uit Reizen Rekening Courant La Draille Rekening Courant Walsdorf Rekening Courant Bayerwald Verbonden partijen Nog te ontvangen collecten Vooruitbetaalde kosten Effecten (aandelen en obligaties) Vastrentende waarden n n Optimix Eurorente fonds Optimix Income Fund SKY Hrbr Gl. Fds. US Shrt Duration High Yld Neuberger Berman Emerging mrkt. Debt Blend F&C Global Convertible Bond Mixfondsen Optimix Mix Fund Alternative investments Vermeer Mid Volatility Fund Vermeer Low Volatility Fund Aandelen Optimix America Fund Optimix Wereld Aandelen Fonds Optimix Europe Fund Optimix Emerging Markets Fund PROShares S&P 500 dividend Add Value Fund NV Nomur ETF-Topix Wisdom Tree Japan Hedged Equity Fund Franklin Templeton Frontier Mkts IA Liquide middelen Rabobank betaalrekening Optimix beleggingsrekening

10 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 10 / 13 P A S S I V A Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Birma Saldo per 1 januari Mutaties - - Saldo per 31 december Totaal De Continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Met deze reserve kan het Hulpfonds ook in minder goede tijden zijn activiteiten voortzetten. De Bestemmingsreserve Birma is door het Bestuur bepaald en bedoeld om opvang voor kansarmen in Birma te bieden. Kortlopende schulden Nog te betalen posten Rente / bankkosten Accountantskosten

11 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 11 / Toelichting op de staat van baten en lasten over Baten uit eigen fondsenwerving Collecten Beter-uit Groepsreizen Collecten Beter-uit Vakantiepark La Draille Collecten Beter-uit Vakantiepark Walsdorf Collecten Beter-uit Vakantiepark Bayerwald Collecten Beter-uit Vakantiepark Vell Emporda Giften Baten uit beleggingen Ongerealiseerd koersresultaat effecten Gerealiseerd koersresultaat effecten Dividend effecten Rentebaten liquide middelen Bankkosten Kosten beheer en administratie Kosten RfB keurmerk Verzekeringen Promotiekosten Accountantskosten In 2014 zijn evenals in 2013 geen administratiekosten doorberekend door High Flight International B.V. Bezoldiging en financiële relaties bestuurders Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen toegekend, noch leningen of garanties verstrekt.

12 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 12 / Betaalde giften Mercy Ships Vrienden van de Hoop St. De Karavaan / Groep Slootweg Youth With A Mission / Jeugd met een Opdracht BEZ/Onze Hoop St. Dutch Foundation CAA Wycliff Bijbelvertalers Sheepfold Kerk Vell Emporda Bible League NL Ark Mission Schild van Geloof HGJB Hart voor Kinderen YOY Zomerkampen St. Gaandeweg Ev. Werkverband Protestante kerk Wijkkas Sionskerk Gevangenzorg Nederland De Tamboerijn New Hope Vrienden van Veladzic Joni & Friends St. Andeweg St. Alpha St. Juhasz New Life Center Foundation Henri Nouwen Stichting Diaconie Hervormde Gemeente Oostendam St. Coree World Aid JW Support Children Asking Somphob - 86 Zendingsmedewerker Demmendaal - 40 Voedselbank - 40 Dorcas Tot en met mei 2015 zijn giften gedaan aan Joni & Friends ( ), Mercy Ships ( ) en diverse andere goede doelen (ad bijna ), derhalve in totaal bijna

13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 13 / OVERIGE GEGEVENS 4.1 Resultaatbestemming Het saldo van baten en lasten over het boekjaar is als volgt bestemd: is toegevoegd aan de Continuïteitsreserve. Alphen aan den Rijn, 22 juni 2015 w.g. w.g. w.g. J.S. van den Bosch ds. W. Tamboer prof.dr. B.J.G. Reitsma w.g. drs. A.B.F. Hoek-van Kooten w.g. ds. A. Haasnoot

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Apóllos- Toerusting voor Leiders te Veenendaal (statutair gevestigd te Amersfoort)

Financieel verslag 2013. Stichting Apóllos- Toerusting voor Leiders te Veenendaal (statutair gevestigd te Amersfoort) Financieel verslag 2013 Stichting Apóllos- Toerusting voor Leiders te Veenendaal (statutair gevestigd te Amersfoort) INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport BLZ 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Jaarverslag 67 e actiejaar

Jaarverslag 67 e actiejaar Jaarverslag 67 e actiejaar Cefina jaarrekening 2013-2014 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag Bestuur Leden van de Raad van Toezicht Jaarrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013-2014 Controleverklaring

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie