Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat MK AMSTERDAM Registratienummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240"

Transcriptie

1 Inspectierapport IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat MK AMSTERDAM Registratienummer: Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: Type onderzoek: Nader onderzoek Status: definitief Datum vaststellen inspectierapport: IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

2 Inhoudsopgave Het onderzoek Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Personeel en groepen Veiligheid en gezondheid Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Op 11 mei 2015 is er, op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsbesluit dat is genomen door de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is een documentenonderzoek en een onaangekondigd onderzoek op locatie. Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Beschouwing Kinderdagverblijf IJsterk Plancius is een locatie van IJsterk Kinderopvang B.V. Het kinderdagverblijf bestaat uit vier verticale groepen. Het team bestaat uit elf vaste beroepskrachten en vanaf 1 december 2014 is er een nieuwe locatiemanager gestart bij het kinderdagverblijf. Ten tijde van het jaarlijks inspectiebezoek d.d. 22 september 2014 is gebleken dat niet aan alle kwaliteitseisen werd voldaan. Er zijn een aantal overtredingen geconstateerd en op 4 februari 2015 is hier een aanwijzing voor opgelegd door Bureau Handhaving Kinderopvang. Advies aan college van B&W De houder heeft de eerder geconstateerde overtredingen hersteld. De toezichthouder adviseert om de handhaving af te sluiten. IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan Tijdens het jaarlijks onderzoek op 22 oktober 2014 bleek dat de beschrijving van het vierogenprincipe op de groep 'Strandbal' in het pedagogisch werkplan niet voloende was. Deze groep bevindt zich op de eerste verdieping, in tegenstelling tot de andere drie groepen die op de begane grond gevestigd zijn. De leidinggevende heeft op 7 mei 2015 een aangepast pedagogisch werkplan aan de toezichthouder gestuurd. Hierin staat nu beschreven dat alle groepen met babyfoons werken als er een beroepskracht alleen op een groep werkzaam is. Op deze wijze wordt voldoende beschreven hoe het vierogenprincipe gewaarborgd wordt. Voorschoolse educatie Alle beroepskrachten, met uitzondering van één beroepskracht die langdurig afwezig is en momenteel niet wordt ingezet, hebben de Basistraining voor voorschoolse educatie afgerond en zijn in het bezit van een certificaat. Er wordt in het kindercentrum gewerkt aan de hand van het programma Piramide. De beroepskrachten werken aan de hand van een jaarplanning voor de thema's. Voorafgaand aan de start van een nieuw thema vindt er een teamoverleg plaats waarin gezamenlijk de activiteiten worden vastgesteld. Deze worden samengesteld op basis van de ontwikkelingsgebieden van de kinderen en vastgelegd in een 'kalender'. In elke groep wordt per kind bijgehouden hoeveel uur voorschoolse educatie het kind per week ontvangt. Op dit formulier worden de activiteiten beschreven die zijn uitgevoerd en hoeveel tijd daaraan is besteed. Gebruikte bronnen: - Pedagogisch beleidsplan, versie januari Afschriften van de VVE-certificaten, ontvangen op 11 mei Notulen teamoverleg, ontvangen op 7 mei Gesprek met de beroepskrachten en de leidinggevende op 11 mei Registratieformulieren uren VVE, ingezien op 11 mei Activiteitenkalender thema Lente 2015, ontvangen op 7 mei Activiteitenkalender thema ziek en gezond, ontvangen op 7 mei Inspectieonderzoek IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

5 Personeel en groepen Beroepskracht-kind-ratio Tijdens het inspectiebezoek op 11 mei 2015 en in de zienswijze op het inspectierapport d.d. 22 september 2014 verklaart de leidinggevende dat er geen rondleidingen voor ouders meer worden gegeven door beroepskrachten tussen 9.30 uur en uur. Dit gebeurde in verband met de langdurige afwezigheid van de manager. Vanaf december 2014 is er een nieuwe manager werkzaam op de locatie die de rondleidingen zelf doet. Hierdoor wordt er niet meer afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio buiten de toegestane tijden. Gebruikte bronnen: - Verklaring van de leidinggevende tijdens het inspectiebezoek op 11 mei Verklaring in de zienswijze in het inspectierapport d.d. 22 september 2014 IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

6 Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Tijdens het jaarlijks onderzoek op 22 september 2014 blijkt dat er er samenhang ontbreekt tussen de gezondheidsrisico's in de praktijk en de te nemen maatregelen. Er zijn onvoldoende passende maatregelen met betrekking tot de overdracht van ziektekiemen via de handen en via voeding. Tijdens het inspectiebezoek op 11 mei 2015 blijkt dat er in de groepen 'Strandhuis' en 'Zeester' nu lage wastafels zijn geplaatst voor de kinderen, zodat zij zelfstandig hun handen kunnen wassen. Zeep en handdoeken zijn ook beschikbaar voor de kinderen. Met betrekking tot het voedingsbeleid heeft de toezichthouder tijdens het bezoek op 11 mei 2015 beoordeeld of de koelkasten schoon zijn en of er in alle koelkasten een thermometer aanwezig is. Dit was niet het geval tijdens het jaarlijks onderzoek op 22 september Alle koelkasten zijn schoon en worden volgens de verklaringen van enkele beroepskrachten wekelijks gereinigd. De leidinggevende verklaart dat er met registratieformulieren wordt gewerkt voor de schoonmaak van de koelkasten; deze worden echter niet gebruikt door de beroepskrachten. In de groepen 'Zeester' 'Strandbal' en 'Zeepaard' ontbreken thermometers in de koelkasten. De leidinggevende verklaart deze punten meteen op te zullen pakken. Bij het jaarlijks onderzoek zal dit opnieuw beoordeeld worden. De beroepskrachten worden over het gezondheidsbeleid geinformeerd tijdens de groepsoverleggen. Dit is terug te zien in de notulen van deze overleggen waarin het veiligheids- en gezondheidbeleid een vast onderdeel is. De leidinggevende verklaart dat zij het nieuwe plan van aanpak gezondheid aan de beroespkrachten heeft gegeven om door te nemen. De bijbehorende brief van de leidinggevende aan de beroepskrachten heeft de toezichthouder op 7 mei 2015 ontvangen van de leidinggevende. Meldcode kindermishandeling In de notulen van het werkoverleg is te zien dat de meldcode een vast onderdeel is van de groepsoverleggen. De beroepskrachten hebben de meldcode zelfstandig doorgenomen zoals te zien is op de 'aftekenlijsten meldcode'. Tevens is de meldcode opnieuw onder de aandacht gebracht doordat het stappenplan is uitgeprint en in de toiletruimte van de beroepskrachten is opgehangen. De nieuwe sociale kaart van de locatie met de juiste gegevens heeft de toezichthouder op 7 mei 2015 van de leidinggevende ontvangen. Vierogenprincipe Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 22 september 2014 bleek de uitvoering van het vierogenprincipe niet voldoende. De groep 'Strandbal' bevindt zich op de eerste verdieping, in tegenstelling tot de andere drie groepen die op de begane grond gevestigd zijn en zicht op elkaar hebben. Tijdens het inspectiebezoek op 11 mei 2015 blijkt dat alle groepen met babyfoons werken als er een beroepskracht alleen op een groep werkzaam is. De groep 'Strandbal' zet de ontvanger van de babyfoon bij de leidinggevende of een van de andere groepen neer als er een beroepskracht alleen op de groep staat. Gebruikte bronnen: - Inspectiebezoek op 11 mei Gesprek met de beroepskrachten en de leidinggevende - Notulen werkoverleg - Aftekenlijsten meldcode IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

7 Ouderrecht Oudercommissie Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 22 september 2014 bleek dat niet alle wijzigingen in beleid ter advies waren voorgelegd aan de oudercommissie. De leidinggevende heeft advies gevraagd aan de oudercommissie over het pedagogisch beleidsplan van de locatie. Dit is te lezen in de notulen van de oudercommissievergadering op 28 januari 2015 en het bericht van de ledinggevende d.d. 29 januari 2015 aan de oudercommissieleden. Gebruikte bronnen: - Notulen OC vergadering d.d. 28 januari bericht aan de oudercommissie met adviesvraag over het pedagogsich beleidsplan IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

8 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. Voorschoolse educatie Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Personeel en groepen Beroepskracht-kind-ratio De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. Meldcode kindermishandeling De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Vierogenprincipe De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Ouderrecht Oudercommissie De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

9 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : IJsterk Plancius Vestigingsnummer : Website : Aantal kindplaatsen : 59 Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Ja Gegevens houder Naam houder : IJsterk Kinderopvang B.V. Adres houder : Postbus Postcde en plaats : 1001 LJ AMSTERDAM KvK nummer : Website : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang Postadres : Postbus 2200 Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S. Mars Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam : Gemeente Amsterdam Postadres : Amstel 1 Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM Planning Datum inspectiebezoek : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststellen inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder en oudercommissie : Verzenden inspectierapport naar gemeente : Openbaar maken inspectierapport : IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

10 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 163, derde lid, wordt de houder bij een nader onderzoek niet nogmaals in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. IJsterk Plancius - Nader onderzoek /10

Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503

Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503 Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OOSTSTELLINGWERF

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Onderaannemers in de jeugdzorg

Onderaannemers in de jeugdzorg Onderaannemers in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2013 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit moet blijken. Onderzoek naar de validiteit van het Veldinstrument observatie kindercentrum

Pedagogische kwaliteit moet blijken. Onderzoek naar de validiteit van het Veldinstrument observatie kindercentrum Pedagogische kwaliteit moet blijken Onderzoek naar de validiteit van het Veldinstrument observatie kindercentrum Sardes 2014 Pedagogische kwaliteit moet blijken Onderzoek naar de validiteit van het Veldinstrument

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie