Nederlandse Frisbee Bond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Frisbee Bond"

Transcriptie

1 Nederlandse Frisbee Bond Jaarverslag 2000 Nederlandse Frisbee Bond Postbus AA Utrecht tel: (antwoordapparaat)

2 De foto s in dit jaarverslag zijn gemaakt door René Westenberg.

3 Voorwoord. De Nederlandse Frisbee Bond heeft het millennium jaar overleefd. Dat is een mogelijke conclusie die getrokken zou kunnen worden uit de gebeurtenissen in 2000: dalende aantallen leden en verenigingen, veel kaderwisselingen, onderbezette werkgroepen en moeizaam lopende competities met weinig teams. Toch zou dit een onterecht negatieve interpretatie zijn. Want hoewel deze zaken een groot probleem vormen en in toenemende mate veel aandacht vergen, zijn er wel degelijk veel positieve ontwikkelingen te melden. Zo kent Disc Golf een redelijk groei en zorgen de open trainingen van de nationale teams voor een verhoging van het spelniveau in Nederland en een betere continuïteit voor de afvaardiging naar Europese en wereld kampioenschappen. Ook vindt de NFB steeds beter de weg naar de pers en kan een toename in media aandacht geconstateerd worden. En tenslotte zijn de contacten met de internationale organisaties EFDF en WFDF sterk toegenomen, onder andere door het promotie materiaal dat door de WPP ontwikkeld is. Al deze positieve ontwikkelingen zijn te danken aan de groep vrijwilligers die veel van hun tijd beschikbaar stellen voor de NFB en zonder wie de NFB niet kan functioneren. Dit jaarverslag beschrijft de sportieve evenementen en de organisatorische ontwikkelingen van de NFB in 2000, waaraan zij ieder hun bijdrage hebben geleverd. Erik Bassie Voorzitter Nederlandse Frisbee Bond

4 De Nederlandse Frisbee Bond. Organisatie. Het hoogste orgaan binnen de Nederlandse Frisbee Bond wordt gevormd door de Bonds Leden Vergadering, waarin alle Bondsverenigingen naar rato van hun leden stemrecht hebben. De Bonds Leden Vergadering beslist over het te voeren beleid. Dit beleid wordt voorbereid en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Bonds Bestuur, dat bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de verschillende werkgroepen. De belangrijkste activiteiten van de NFB worden uitgevoerd door de verschillende werkgroepen, daarin aangestuurd door hun respectievelijke voorzitters. Het Dagelijks Bestuur coördineert de verschillende werkgroepen en bewaakt de lopende en initieert waar nodig nieuwe activiteiten. Naast de genoemde onderdelen kent de NFB nog de Raad van Commissarissen en het Verenigingen Overleg. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het bestuur. Bij gelegenheid treedt zij ook op als commissie van beroep. Het Verenigingen Overleg bestaat uit de vergadering van de vertegenwoordigers van de Bonds Verenigingen, zij kan daarmee advies geven aan het Bonds Bestuur en de Bonds Leden Vergadering. Bonds Leden Vergadering Raad van Commissarissen Bonds Bestuur Verenigingen Overleg Dagelijks Bestuur Werkgroep Publiciteit & Promotie Werkgroep Ultimate Werkgroep Discgolf Werkgroep Internationaal Frisbee Werkgroep Bonds Bureau Ook dit jaar had de NFB te maken met een toenemend kader tekort. Dit had met name tot gevolg dat het Dagelijks Bestuur, in tegenstelling tot wat gewenst is, steeds meer uitvoerende taken moest overnemen en als gevolg daarvan minder tijd aan belangrijke zaken zoals beleid en algemene promotie van de frisbee sporten kon besteden. Dit wordt versterkt door het ontbreken dan wel aftreden van de voorzitters van de werkgroepen, waardoor het volledige Bonds Bestuur aan het eind van het jaar nog slechts uit de 3 DB-leden bestond. Ook de belangstelling voor de Bonds Leden Vergaderingen liet een dalende lijn zien. Kende de BLV van 19 maart een opkomst van 4 verenigingen en in totaal 14 personen (inclusief de kaderleden), de BLV van 24 september trok wederom nog minder belangstelling met een opkomst van slechts 1 vereniging en maar 9 personen. Verenigingen en Leden. De NFB kent 4 categorieën leden: Bonds Verenigingen: (frisbee) verenigingen en hun leden Individuele Leden: leden die niet zijn aangesloten bij een Bonds Vereniging Ereleden: op grond van hun verdiensten tot erelid benoemde personen Ondersteunende Leden: personen of instanties die de NFB financieel steunen.

5 Nederlandse Frisbee Bond Individuele Leden Bonds Verenigingen Ereleden Ondersteunende Leden > Verenigings Leden 344 Ondanks de inspanningen om groei te realiseren verminderde het aantal leden van de NFB. Niet alleen daalde het aantal personen naar 372 (individuele leden + verenigingsleden), ook werden 3 Bonds Verenigingen opgeheven als gevolg van terugloop in hun ledenaantal waarmee hun aantal op 20 kwam (bondsverenigingen + één vereniging in oprichting). Dagelijks Bestuur. Naast het voeren van de financiële- en leden administratie coördineert het Dagelijks Bestuur de verschillende werkgroepen en bewaakt zij de activiteiten. Hiervoor vergadert het DB ongeveer één keer per maand in Utrecht. Deze vergaderingen worden meestal aan een thema opgehangen. In 2000 vergaderde het Dagelijks Bestuur 11 keer met de volgende hoofdthema's: 10 januari overleg met de WU 7 februari WK Ultimate, voorbereiding BLV 28 februari WK Ultimate, voorbereiding BLV 3 april nabespreking BLV, nationale teams, Nederlandse Katholieke Sportstichting 1 mei overleg met de Raad van Commissarissen 29 mei algemene zaken 3 juli overleg met de WU 30 juli voorbereiding BLV, voorbereiding WFDF congres 28 augustus voorbereiding BLV, nabespreking WK Ultimate 20 november nabespreking BLV, nationale toernooien, internet site NFB 18 december jaarverslag, ronde van de toekomst, kwaliteit indoor zalen. Tijdens de vergaderingen is ook regelmatig gesproken over de voortgang en de problemen met het laten drukken van nieuwe NFB schijven. Door lang volhouden is het uiteindelijk gelukt om schijven te krijgen met de tekst 'Nederlandse Frisbee Bond' er op. Naast vergaderen werd dit jaar ook een niet frisbee activiteit met de kaderleden ondernomen. Deze kadermiddag, verder georganiseerd door O Double Seven, betrof een excursie naar de Hertog Jan brouwerij en proeverij in Arcen, gevolgd door een etentje in Venlo. Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is met name belast met toezicht op het bestuur. Op financieel gebied uit dit zich vooral door het controleren van de boekhouding, welke zij in februari tijdens Devils' Heaven hebben uitgevoerd (over 1999). Op de Bonds Leden Vergadering leidde dit vervolgens tot het goedkeuren van het financieel verslag over Behalve toezicht heeft de Raad van Commissarissen ook de formele functie van Commissie van Beroep, maar net als in voorgaande jaren hoefde de NFB hiervan geen gebruik te maken. Naast hun formele taken dient de Raad van Commissarissen door hun lange frisbee (bestuurs) ervaring ook als adviesorgaan voor het (dagelijks) bestuur. De meeste contacten tussen het DB en de RvC vonden plaats door het bijpraten tijdens frisbee activiteiten zoals

6 competitiedagen en Beker Kampioenschappen. Daarnaast was de DB-vergadering van 1 mei speciaal gewijd aan overleg met de commissarissen. Hierbij werd met name gesproken over een mogelijke wijziging van de contributie structuur voor de NFB, alsmede over het gebruik van het woord frisbee in relatie tot de naam van de NFB en het laten drukken van nieuwe schijven. Werkgroepen. De meeste activiteiten van de NFB worden uitgevoerd door de verschillende werkgroepen, die idealiter bestaan uit een voorzitter en een aantal werkgroepsleden. Elke werkgroep richt zich daarbij op een afgebakend gebied. Werkgroep Publiciteit en Promotie De WPP richt zich op de promotie van de NFB en de frisbee sporten in het algemeen en van de grote toernooien in het bijzonder, en probeert hiervoor zoveel mogelijk publiciteit te krijgen. Helaas trad de voorzitter op 1 januari af zodat de WPP dit jaar uit slechts 2 werkgroepsleden bestond. De activiteiten werden daarom noodgedwongen voornamelijk beperkt tot het uitbrengen van persberichten. Aan het gericht promoten van de NFB en haar sporten kon hierdoor helaas echter te weinig tijd worden besteed. Werkgroep Ultimate De belangrijkste taak van de WU is het organiseren van de beide Ultimate competities. Bij de outdoor competitie wordt iedere divisie geleid door een eigen competitie secretaris, dit met name als gevolg van de tijdsduur en omvang van de outdoor. De indoor competitie wordt daarentegen juist door één competitie secretaris geleid vanwege de problematiek van het verdelen van het beperkte aanbod van indoor zalen. Naast de competities is de WU ook verantwoordelijk voor het wedstrijdgedeelte van de Beker Kampioenschappen Ultimate, waarvan de organisatie verder door verenigingen wordt gedaan. De voorzitter heeft, behalve het aansturen van de WU, verder nog als taak het beheren van de frisbee kalender, waarop alle Ultimate activiteiten maar ook de activiteiten van alle andere frisbee sporten worden bijgehouden en ingedeeld. Gezien het belang van Ultimate binnen de NFB, het grootste deel van de leden speelt Ultimate, is het bijzonder jammer dat de WU een groot verloop in werkgroepsleden kende. Na een dringende oproep kreeg de WU gelukkig nog net op tijd voldoende outdoor competitie secretarissen. Ook de voorzitter trad dit jaar af, en helaas kon slechts tijdelijk een opvolger gevonden worden. Sinds oktober wordt een deel van WU taken dan ook noodgedwongen door het DB waargenomen. Werkgroep Disc Golf De WDG richt zich met name op Disc Golf: het organiseren van de competities (wintertour) en het bekerkampioenschap (Dutch Open). Behalve Disc Golf vallen van oudsher ook alle overige onderdelen, zoals Double Disc Court en de individuele onderdelen, onder de WDG. De WDG kende dit jaar geen wijzigingen in samenstelling, zodat het ontbreken van een voorzitter geen probleem vormde. Dankzij de actieve inzet van de werkgroepsleden en het bekender worden van deze sport door een actief publicatie beleid is Disc Golf nu een snel groeiende sport geworden binnen de NFB.

7 Werkgroep Internationaal Frisbee Tot de taken van de WIF behoren alle contacten betreffende internationale frisbee toernooien en de contacten met de overkoepelende bonden EFDF en WFDF. Het enige werkgroepslid, ook de WIF heeft al lange tijd geen voorzitter meer, onderhield de contacten tussen de nationale teams en de organisaties van Europese- en Wereld Kampioenschappen. Onder andere door het toenemende gebruik van en internet is de noodzaak van een centraal aanspreekpunt om informatie aan de nationale teams en het bestuur door te geven verminderd, voor Erik Bogaard reden om eindelijk te kunnen aftreden. Sinds september kent de WIF dan ook geen leden meer. Het DB is ondertussen gestart met het herdefiniëren van de taken van de WIF, waarna gezocht zal worden naar nieuwe werkgroepsleden. Werkgroep Bonds Bureau De WBB heeft tot taak het uitvoeren van de dagelijkse (secretariële) werkzaamheden zoals de post distribueren en het bijhouden van de leden administratie. Enige jaren geleden is echter geconstateerd dat de communicatie tussen WBB en DB zodanig veel inspanning kostte, dat het beter was om deze taken weer door het DB te laten uitvoeren. Hierbij speelde, en dit speelt nog steeds, dat het beschikbare kader daardoor effectiever op andere gebieden actief kon zijn. Gevolg is dat de WBB sindsdien geen invulling meer heeft. Financiën. Het jaar 2000 kende, net als vorige jaren, een niet echt enerverend jaar. Ondanks de terugval aan inkomsten uit de contributie is er wederom een De nieuwe NFB-schijf, een ontwerp van Hinderik de Keijzer. financieel overschot. Dit komt doordat het kader een groot deel van de uitgaven niet kan doen door een tekort aan tijd en menskracht. Wel is er een nieuwe voorraad schijven aangevoerd, waarvan in de laatste vier maanden van het jaar een redelijk deel al verkocht is. World Flying Disc Federation. De WFDF is op wereldniveau de overkoepelende bond van de nationale frisbee verenigingen. Sinds de oprichting van de WFDF in 1985 is de NFB bij deze organisatie aangesloten. Doorgaans houdt de WFDF haar jaarvergadering tijdens een van de WK s. Dit jaar was dat tijdens de WUGC in Heilbronn. De NFB werd daar door de bestuursleden Erik Bassie en Jeroen Pouwels vertegenwoordigd. Een aantal van de zaken, die op deze vergadering werden besproken: - Acht nieuwe landen zijn toegelaten als lid van de WFDF: Ierland, Letland, Rusland, Hongkong, Spanje, Slowakije, Brazilië en Zuid-Afrika. - De WFDF heeft zich aangesloten bij worldsport.com. Naast een mogelijkheid om de frisbee sport via deze website bekendheid te geven, levert dit de komende tijd ook een groot bedrag aan advertentiegelden op. Tijdens de vergadering is gediscussieerd hoe dit geld kan worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van de frisbee sport. Met name verbetering van de communicatie tussen de WFDF en haar leden is een belangrijk punt. - Het Wereld Kampioenschap Ultimate voor clubteams in 2002 is in principe toegewezen aan Hawaï.

8 Doordat de afgelopen twee jaar het WFDF congres in Europa werd gehouden, was de NFB in staat een delegatie daar naar toe te sturen. Dit heeft de communicatie met het WFDF bestuur duidelijk verbeterd. Naast de bovengenoemde zaken zijn in het WFDF kader de World Games van augustus 2001 belangrijk. Deze worden gehouden in Akita in Japan. Voor de eerste keer zal de frisbee sport als officiële medaille sport onderdeel van dit evenement zijn. Dit is een belangrijke erkenning voor de sport. Er zal worden gestreden in de onderdelen Ultimate en Disc Golf. Plaatsing was mogelijk via de wereldkampioenschappen van dit jaar. Ons land is niet in staat geweest een plaats te bemachtigen.

9 Bondsverenigingen. Bondsverenigingen: Airbreakers Rotterdam Arnhemse Meisjes m/v Arnhem BFrisBee2 s Nijmegen Crunch Amsterdam Disc Devils Twente (DDT) Enschede Flying High Tilburg Force Elektro Delft Gronicall Dizziness Groningen Hulk Den Haag Icecream Headache Ipipoerax Ultimate Light City Flyers (LCF) Eindhoven O Double Seven Venlo Red Lights Amsterdam De Rest van Nederland Tiel en Omstreken Frisbeevereniging (TOF) Tiel Utregse Frisbie Organisatie (UFO) Utrecht Vernuft Wageningse Frisbee Vereniging (WAF) Wageningen In oprichting: Provincie Utrecht Disc Sports (PUDS) Nieuwegein Afgemeld: Discmen Enkhuizen FIOS Leiden Metropolitan Basement Foundation Vries

10 Ultimate. Spelregels. In maart werden door de WFDF nieuwe spelregels voor ultimate bekend gemaakt. Enkele in het oog springende nieuwe regels hebben te maken met de pull (beginworp) en de brickregel. Een goede pull wordt beloond, doordat de schijf ook in de end-zone moet worden gespeeld vanaf de plaats waar hij terecht komt. Een slechte pull wordt bestraft, doordat de brick-regel is uitgebreid. De NFB heeft deze nieuwe regels overgenomen en een nieuwe Nederlandse vertaling uitgebracht. Het nieuwe spelregelboekje is in april onder alle NFB-leden verspreid. Nieuwe WFDF spelregels met betrekking tot observers zijn door de NFB bewust niet overgenomen. Door het feit dat de spelers zelf verantwoordelijk zijn voor een correct en eerlijk verloop van het spel, onderscheidt ultimate zich van de meeste andere (team)sporten. De kans is groot dat het invoeren van observers hier afbreuk aan zal doen. Bij wedstrijden, die onder verantwoordelijkheid van de NFB zijn georganiseerd, zijn dan ook geen observers aanwezig. Indoor competitie. De indoor competitie 1999/2000 vond plaats van november tot februari. De wedstrijden werden in vier maandelijkse speeldagen afgewerkt. Er waren drie divisies met respectievelijk 10, 8 en 9 teams. De eerste kampioensteams van het nieuwe millennium werden: 1 e divisie: Red Lights 1 2 e divisie: BFrisBee2 s 1 3 e divisie: Flying High 2 In november ging de nieuwe indoor competitie van start. Er zijn drie divisies met respectievelijk 10, 10 en 9 teams. Er is dus een stijging in het aantal teams. Voor de eerste keer is er nu ook een Belgisch team (Freezzz-Beezzz uit Brugge) in de Nederlandse competitie toegelaten. Zij starten in de 1 e divisie. De vorige indoor competitie verliep helaas wat rommelig. Veel zaken werden vrij laat geregeld en de communicatie naar de verenigingen toe was niet optimaal. Dit wekte hier en daar wat irritatie op. De vraag kwam dan ook weer op, of het wel verstandig is, de gehele indoor competitie door maar één competitie secretaris te laten organiseren. In de praktijk blijkt dit wel de beste oplossing, omdat er bij het maken van het programma nog wel eens wat met de beschikbare zalen tussen de divisies geschoven moet worden. Outdoor competitie. De outdoor competitie werd gespeeld van april tot oktober. Er is een dalende tendens in het aantal deelnemende teams. Het was deze keer nog net mogelijk om in drie divisies te spelen; de kans is echter groot dat we volgend jaar terug moeten gaan naar twee divisie. Dit jaar kwamen er respectievelijk 7, 6 en 6 teams uit in de drie divisies. De kampioenen: 1 e divisie: Red Lights Spirit Of the Game: UFO 2 e divisie: DDT Spirit Of The Game: Crunch 2 3 e divisie: WAF Spirit Of The Game: Gronical Dizziness 2 Bekertoernooien. Het NBK indoor (25-26 maart) was na een jaar afwezigheid weer terug op de vertrouwde plaats: sporthal Valkenhuizen in Arnhem. De organisatie was ook nu weer in handen van frisbee vereniging Arnhemse Meisjes m/v. Onder de 24 deelnemende teams waren ook wat nieuwe gezichten. Een team van enthousiaste studenten van ROC Rijn IJssel College (CIOS)

11 deed mee onder de naam Onverslaan Eiwit en won de Spirit Of The Game. Ook deed een juniorenteam mee, dat mogelijk naar het WK in Heilbronn zou worden uitgezonden. De finale ging tussen Red Lights 1 en TOF. De Amsterdammers wonnen afgetekend. Het NBK outdoor (16-17 september) vond plaats in Enschede en werd georganiseerd door DDT, dat hiermee haar tweede lustrum luister bij zette. Evenals vorig jaar werden ook nu weer enkele buitenlandse teams uitgenodigd. Onder de 18 deelnemende teams waren twee Duitse en een Belgisch team. DDT zette een all stars team met oud-dtt-spelers in; dit bleef echter zonder succes. De finale ging tussen Red Lights en het Duitse Feldrenner. Het werd een spannende wedstrijd op hoog niveau. Met haalde Red Lights na de indoor titel nu ook de outdoor titel binnen. Feldrenner won de Spirit Of The Game. Nationale teams. Van 6 tot 12 augustus werden in Heilbronn (Duitsland) de Wereld Kampioenschappen Ultimate en Guts voor landenteams gehouden. Omdat het toernooi nu redelijk in de buurt was, werd geprobeerd om een zo groot mogelijke delegatie af te vaardigen: een herenteam (open klasse), een damesteam, een gemengd team (co-ed klasse) en een juniorenteam. Uiteindelijk bleek het slechts mogelijk om een heren en een dames team op de been te brengen. Het nationale damesteam in Heilbronn Het nationale herenteam in Heilbronn Dankzij sponsoring van Promotex konden de teams in een mooie nieuwe outfit op de velden verschijnen. Het herenteam behaalde een 11 e plaats en het damesteam een 9 e plaats. Geen slecht resultaat, zeker gezien het feit dat in beide teams veel nieuwe internationals mee deden. De nieuwe wereldkampioenen werden: Open divisie: Verenigde Staten Spirit Of The Game: Ierland Dames divisie: Canada Spirit Of The Game: Australië Co-ed divisie: Verenigde Staten Spirit Of The Game: Engeland Masters divisie: Verenigde Staten Spirit Of The Game: Japan Junioren Open: Zweden Spirit Of The Game: Japan Junioren Meisjes: Verenigde Staten Spirit Of The Game: Verenigde Staten Op basis van de klasseringen op dit toernooi werden ook de plaatsen voor de World Games in 2001 vergeven. Echter, omdat Nederland geen gemengd team had ingeschreven, kwamen wij niet voor een plaats in aanmerking. Voor de komende jaren wil de WFDF een cyclus van vier jaar aanhouden voor de grote toernooien. In 2001 vinden de World Games plaats in Akita (Japan). Daarna volgen in 2002 de Wereld Kampioenschappen voor clubteams in Hawaii. Het volgende WK voor landenteams volgt dan weer in Waarschijnlijk is er in 2001 ook nog een Europees Kampioenschap in Tsjechië. Internationale toernooien. Nederland heeft een behoorlijke traditie met internationale toernooien die door verenigingen in het land worden georganiseerd. Op 26 en 27 februari organiseerde Disc Devils Twente in Enschede het Devils Heaven indoor ultimate toernooi. Deelnemende teams kwamen uit Nederland, België, Duitsland, Denemar-

12 ken, Zwitserland en Italie. Het toernooi werd gewonnen door Red Lights uit Amsterdam. De Spirit Of The Game was voor LCF uit Eindhoven. Op 8 en 9 juli organiseerde Crunch in Hargen aan de Noord-Hollandse kust haar jaarlijkse strand toernooi. Er deden zestien teams uit Nederland en België mee. Ook dit toernooi werd door de Amsterdamse Red Lights gewonnen. Helaas konden twee toernooien dit jaar niet doorgaan, vanwege problemen met de accommodatie. Daarom was er geen Harbour toernooi (normaal in juni in Rotterdam) en ook geen VIP toernooi (normaal in november in Eindhoven). Hopelijk zijn deze toernooien volgend jaar weer terug op de kalender. Nederlandse Studenten Kampioenschappen. De twee NSK toernooien worden niet door de NFB georganiseerd, maar door Nederlandse Studenten Sport Stichting (NSSS). Omdat er echter veel studenten onder de Nederlandse frisbeespelers zijn, verdienen deze toernooien ook hier een plaatsje. Op 30 januari vond in Enschede het NSK indoor ultimate plaats. Er waren 10 deelnemende teams. Winnaar werd het team van de organiserende vereniging Disc Devils Twente. Zij versloegen in de finale het Utrechtse Olympos met De Spirit Of the Game prijs was voor BFrisBee2 s. Op 10 juni was het de beurt aan Olympos om in Utrecht het NSK outdoor ultimate te organiseren. De finale werd een herhaling van het indoor kampioenschap: DDT Olympos. De Enschedeers wonnen deze keer met 7-4.

13 Disc Golf. Algemeen. In de loop van het jaar werden de mogelijkheden om in Nederland Disc Golf te spelen, weer uitgebreid. In het Roel Langerak park in Rotterdam werd een permanente course van 12 holes aangelegd. Ook in Nieuwegein zijn vergevorderde plannen om een course aan te leggen in het park Oudegein. Naar verwachting zal dit in de loop van 2001 beschikbaar komen. Ook zijn er twee buitensportcentra, die over een eigen course beschikken en Disc Golf in hun programma hebben opgenomen. Het gaat hier om het Ski & Skate Center in Bergschenhoek en Outdoorcentrum Akkermans in Steenbergen. De laatste course is in de loop van dit jaar geopend. Hopelijk kunnen via deze nieuwe courses veel mensen kennis maken met Disc Golf. De nieuwe courses zijn opgenomen in de nieuwe NFB Disc Golf wintertour. De meeste wedstrijddagen van de tour vinden echter nog steeds plaats in parken, waar een ten behoeve van de wedstrijd een course wordt opgebouwd. Hiertoe beschikt de NFB over een aantal pole-holes. Disc Golf wintertour. De Disc Golf wintertour vormt de NFB competitie voor dit onderdeel. Tussen september en mei is er iedere eerste zaterdag van de maand een wedstrijddag ergens in het land. Omdat het aantal Disc Golf spelers in Belgie te gering is voor een eigen competitie, doen een aantal Belgische spelers aan de NFB winter tour mee. In het seizoen 1999/2000 waren er negen wedstrijddagen in Schoorl, Enschede, Rijswijk, Groningen, Rotterdam, Nijmegen, Nieuwegein, Tilburg en Bergschenhoek. In totaal deden 53 spelers en speelsters aan een of meer wedstrijddagen mee. De eindstand werd berekend op basis van voor iedere speler de zeven beste resultaten over de negen wedstrijddagen. Laurens Benschop uit Rotterdam kon zijn nationale titel prolongeren voor Arthur Haverkamp (Rotterdam) en Erik Schmiemann (Wageningen). Het seizoen 2000/2001 ging van start op 7 oktober in Enschede. Het aantal wedstrijddagen is uitgebreid, waardoor er nu ook een paar keer op de derde zaterdag van de maand wordt gespeeld. Ten opzichte van het voorgaande seizoen zijn Delft (Delftse Hout), Rotterdam (permanent parkoers in het Roel Langerak park) en Steenbergen (outdoorcentrum Akkermans) aan het schema toegevoegd. Bergschenhoek is afgevallen. Wereldkampioenschappen. Van 1-6 augustus werden de wereldkampioenschappen Disc Golf gehouden in Ann Arbor (Michigan, Verenigde Staten). Het was een groot toernooi met in totaal 800 deelnemers. Nederland werd vertegenwoordigd in de Pro klasse door Laurens Benschop, Arthur Benschop en Rick de Man. Laurens eindigde als 187 e en Arthur als 209 e. Rick kwam in de einduitslag helaas niet voor, omdat hij niet voldoende rondes gespeeld heeft. Een overzicht van de winnaars in de Pro klasse: Open divisie: Ken Climo Verenigde Staten Heren Masters divisie: Jim Meyers Heren Grand Masters divisie: Tom Monroe Heren Sr. Grand Masters divisie: Will Maxham Dames divisie: Juliana Bower Verenigde Staten Dames Masters divisie: Tita Ugalde Verenigde Staten In 2001 vinden de wereldkampioenschappen plaats in St. Paul (Verenigde Staten). Een ander belangrijk evenement in 2001 is de World Games in Akita (Japan). Plaatsen voor dit

14 toernooi werden vergeven op basis van de resultaten in Ann Arbor. Nederland heeft zich hier niet bij kunnen voegen. De Eurotour en de Dutch Open. De Eurotour is in zekere zin het Europese equivalent van de NFB wintertour. In de periode april tot september worden in verschillende landen toernooien gehouden. De resultaten van die toernooien worden opgeteld en de speler met het beste totaal is winaar van de Eurotour. Sinds 1999 is de Eurotour gesplitst in een noordelijke tour, die zich met name in Scandinavië afspeelt, en een zuidelijke tour in West-Europa. In 2000 vormden de volgende toernooien de Eurotour South: Namen (B), Berlijn (D), Straatsburg (F), Bergschenhoek (NL), Söhnstetten (D), Beaminster (GB), Gstaad (CH). De Nederlandse bijdrage aan de Eurotour south was de Dutch Open, van 9-11 juni in Bergschenhoek. Dit toernooi valt niet onder de directe verantwoordelijkheid van de NFB; het is wel het belangrijkste internationale toernooi in het jaar. Er deden deze keer 44 spelers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en zelfs de Verenigde Staten en Canada mee. Er werd in verschillende divisie gespeeld. In de open divisie kon de Laurens Benschop zijn titel van vorig jaar niet prolongeren; hij werd deze keer derde. Een overzicht van de winaars: Open divisie: Michael Kobella Duitsland Open amateur divisie: Matthias Behrendt Duitsland Masters divisie: Benji Schneider Zwitserland Dames divisie: Florence Peraudeau Frankrijk Dames amateur divisie: Tanja Höll Duitsland Junioren divisie: Robert Delisle Jr Verenigde Staten Voor het eindklassement van de Eurotour south telden voor iedere speler de vier beste resultaten van de zeven toernooien mee. De open divisie werd gewonnen door de Duitser Michael Kobella. Erik Schiemann eindigde als beste Nederlander op de zevende plaats. Een overzicht van de resultaten van de Nederlandse spelers: Open divisie: 7 Erik Schmiemann 8 Peter Bos 19 Laurens Benschop 32 Arthur Haverkamp 45 Gabriel Mostert 53 Hans Bos 82 Rob Mertens 92 Tom van den Heuvel 110 Nick Zaal 128 Joop de Rooij Master divisie: 4 Paul Bezooijen 12 John Notenboom Dames divisie: 13 Daphne Vonsee De-minst-nachtblinde-Disc-Golfer Op 17 maart was het Wageningse sportcentrum De Bongerd het toneel voor een nachtelijk Disc Golf toernooi. Voor de tweede keer organiseerde de plaatselijke frisbee vereniging WAF een toernooi om vast te stellen wie zich De-Minst-Nachtblinde-Disc-Golfer van Nederland mag noemen. Op twee punten wijkt zo n toernooi af van een reguliere wedstrijd: de poleholes zijn herkenbaar door middel van night glow sticks en de spelers mogen alleen lichtgevende schijven (glow-in-the-dark en moonlighters) gebruiken. Deze keer waren er 27 deelnemers. Laurens Benschop werd de winnaar bij de heren en Sylvia van Nierop bij de dames.

15 Overige onderdelen van de frisbeesport. Naast Ultimate en Disc Golf kent de frisbee sport nog een achttal onderdelen. Dit jaar heeft de NFB geen activiteit op dit gebied kunnen organiseren. Wel besteedden sommige verenigingen tijdens trainingen of onderlinge toernooien aandacht aan deze minder bekende onderdelen. Op 9 april organiseerde WAF in Wageningen een open club kampioenschap voor de individuele onderdelen. De deelnemers konden zich hier meten in accuracy, distance, Maximum- Time-Aloft en Throw-Run-Catch. De winnaars van het toernooi werden Bert Brader en Sylvia van Nierop. De NFB zelf had nog het voornemen om op 3 en 4 juni een internationaal Double Disc Court toernooi te organiseren tijdens de Axxion Days op Papendal. Gezien de belangstelling voor de Axxion Days van vorig jaar, zou dit een unieke mogelijkheid zijn geweest, om onze sport onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Helaas echter, werden de Axxion Days op het laatste moment afgelast. In juli vond aan de Nedereindse Plas voor de vierde keer het Disctivity evenement plaats. Dit wordt jaarlijks georganiseerd door Mike Ocon (IJsselsteinse Disctivity Center). Alle officiële en ook enkele niet officiële onderdelen van de frisbee sport komen hier aan de orde. En voor de deelnemers is er zelfs de mogelijkheid om aan de plas te blijven kamperen. Wegens drukke werkzaamheden van Mike bleef de opzet wat beperkt; er waren dan ook niet zo veel kampeerders. Een hoogtepunt was de deelname van 150 schoolkinderen (van vier IJsselsteinse scholen) aan het onderdeel patchoque. Dit is een (niet officiële) spelvorm, bedacht door Dan Roddick en Mike Ocon, speciaal bedoeld om grote groepen mensen met de frisbee sport kennis te laten maken. Disctivity #5 zal in juli 2001 plaats vinden.

16 Communicatie, Publiciteit en Promotie. De Flow en de Disc Golf Nieuwsbrief. De Flow is het bondsblad van de Nederlandse Frisbee Bond. Hierin is nieuws te vinden over alle aspecten van de frisbee sport: aankondigingen en verslagen van toernooien en competities, bestuursmededelingen, berichten van verenigingen, enzovoort. Het feit dat de redactieleden goede fotografen zijn, blijkt uit de vele foto s van nationale en internationale toernooien, die de pagina s meestal opsieren. Het blad wordt toegestuurd aan alle leden van de NFB. Dit jaar is de Flow vier maal verschenen. Dit is iets minder dan de zes keer, die aanvankelijk gepland was. Dit was een gevolg van het aantreden van een nieuwe redactie in de tweede helft van het jaar. Naast de Flow is er voor de Disc Golf gemeenschap ook nog de Disc Golf Nieuwsbrief. Aangezien Disc Golf niet in verenigingsverband, maar individueel wordt beoefend, is deze vorm gekozen om de spelers te informeren over toernooien en competities. In de loop van de tijd is dit blad echter ook uitgegroeid tot een nieuwsblad, speciaal gericht op Disc Golf. De Disc Golf Nieuwsbrief is dit jaar ook vier maal verschenen. NFB Website. Al enige jaren heeft de Nederlandse Frisbee Bond een eigen website, waarop belangstellenden informatie over de frisbee sport in Nederland en over de NFB kunnen vinden. Omdat er geen webmaster beschikbaar was, is de site zo veel mogelijk onderhoudsvrij opgezet. Dit betekent dat er geen actuele informatie zoals aankondigingen en uitslagen van competities en toernooien te vinden is. Echter, voor de doelgroep, mensen die onbekend zijn met de frisbee sport, is dit geen beperking. Binnen de frisbee gemeenschap is er echter wel een behoefte ontstaan om actuele informatie op een centrale plaats op het internet te kunnen vinden. Om hierin te voorzien heeft de redactie van het bondsblad de Flow een website opgezet, waar deze informatie wordt verzameld en beschikbaar gemaakt: de on-line versie van de Flow. In de tweede helft van dit jaar heeft de NFB de eerste stappen gezet om haar internet activiteiten wat professioneler op te zetten. Nadat de NFB website de afgelopen jaren wat tussen (gratis) providers heeft gezworven, is nu een contract gesloten met een vaste provider Rokscom. Daarbij is tevens een claim gelegd op de domeinnamen en In het komende jaar zal hier een nieuwe NFB website verschijnen, die zowel de oude NFB website als de Flow website zal vervangen. Het internet speelt een belangrijke rol bij de communicatie binnen de NFB. Zowel leden van verenigingen als kaderleden van de bond maken veel gebruik van . Internationaal wordt met de World Flying Disc Federation vrijwel uitsluitend via gecommuniceerd. Binnen Nederland is er, op initiatief van een van de verenigingen, een mailing list opgezet. Individuele spelers kunnen zich hierop abonneren; als iemand een stuurt, wordt dit doorgestuurd naar alle abonnees. Hoewel de discussies op dit forum bij tijd en wijle van een bedenkelijk niveau zijn, blijkt dit toch in een behoefte te voorzien. Nadat de mailing list een aantal jaren bij de TU Eindhoven ondergebracht is geweest, is deze nu verplaatst naar topica.com Het NFB bestuur heeft nog in beraad of de mailing list binnen de NFB activiteiten moet worden getrokken. Het is in ieder geval niet de bedoeling om alle informatie uitwisseling met spelers en verenigingen via deze weg plaats te gaan laten vinden. Publiciteit en Promotie. Nadat er in de voorgaande jaren veel tijd is geïnvesteerd in het maken van promotiemateriaal voor de NFB, kan daar nu volop gebruikt van worden gemaakt bij werving en promotie. Met name is er een serie folders gemaakt, die elk een van de onderdelen van de frisbeesport

17 beknopt in een of twee pagina s uitleggen. Deze folders zijn inmiddels ook in Engels vertaald en aan de World Flying Disc Federation aangeboden als promotiemateriaal. De series folders zijn in PDF-formaat beschikbaar vanaf de websites van respectievelijk de NFB en de WFDF. In januari hebben we de provinciale sportraden een informatie pakket over de frisbee sport toegestuurd. Mogelijk kunnen zij een bijdrage leveren aan het bekend maken van onze sport. Van Sport Fryslân kregen we de mogelijkheid om een artikel over de frisbee sport in hun blad te schrijven. In maart wijdde het tijdschrift FitForFun een artikel aan indoor Ultimate. Ook heeft dit blad gedurende enige maanden frisbee activiteiten in de agenda in het blad op de website vermeld. Helaas bestaat het blad nu niet meer. Ook Veronica digitaal wist de frisbee sport te vinden. Zij besteedden op de actieve pagina s van hun website (active.veronica.nl) aandacht aan Ultimate. Bij de landelijke en lokale media is zowel door de NFB als door verenigingen en individuele spelers aandacht voor de frisbee sport gevraagd. Zo zijn voor alle NFB toernooien persberichten rond gestuurd. We zijn er niet in geslaagd om de aandacht van de landelijke media te trekken. Wel hebben een aantal lokale kranten aandacht besteed aan bijvoorbeeld spelers die met de nationale teams aan het WK in Duitsland deelnamen. Vanaf het najaar maken we nu ook de kleinere evenementen via persberichten bekend bij de lokale en regionale media. We zijn begonnen met het aankondigen van de wedstrijddagen van de Disc Golf winter tour. Later zullen hier de wedstrijddagen van de Ultimate competitie bij komen. Het lijkt er op, dat deze manier van publiciteit zoeken meer effect heeft dan het benaderen van de landelijke media.

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3

Inhoudsopgave. Basketballkalender 2011 NBB. Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave + kalender 2011 2 Voorwoord Jan-Wim Stals 3 Topsport Nationale teams mannen 4 Nationale teams vrouwen 6 Nationale teams rolstoelbasketball 8 CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord JAARVERSLAG 2002 Voorwoord Milieucentrum Utrecht bevind zich als belangenbarhartiger van milieu en duurzaamheid in een volop in ontwikkeling zijnde enigszins hectische en dynamische stad. Toch bestaat

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1)

MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep MAPS: M inutes and AP pendice S...#16 (96.1) Verslag: 1. Opening 16 e NTG bijeenkomst 5 september 1995...1 2. Verslag NTG bijeenkomst van 24 mei 1995...1 3. Ingekomen

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie