Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011"

Transcriptie

1 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open Outdoor Ultimate. Het gestelde in dit reglement is te allen tijde aanvullend op de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NFB. Artikel 2. Definities In dit reglement verstaan we onder : Bestuur het Dagelijks Bestuur van de bond. Bond de in Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Frisbee Bond (NFB). Bondslid persoon die via een bondsvereniging of individueel de bondscontributie betaalt. Competitie de Nederlandse competitie in Outdoor Ultimate van de bond. Competitiedag speeldatum én speelplaats én speelschema. Digitaal via of via daarvoor ingerichte formulieren op Internet. Gastspeler niet-bondslid dat door een team uitgenodigd wordt aan de competitie deel te nemen. Hele Competitie elk team uit een divisie ontmoet daarin elk ander team uit die divisie tweemaal. Round Robin elk team uit een divisie ontmoet daarin elk ander team uit die divisie eenmaal. Team de gezamenlijkheid waarin een aantal leden deelneemt aan de competitie. Verenigingsteam een team dat afgevaardigd is door een bondsvereniging. Werkgroep de Werkgroep Ultimate van de bond. Artikel 3. Grondslag Dit reglement is op 26 maart 1986 vastgesteld conform de bondsstatuten. Al hetgeen daarin is bepaald, is hier onverminderd van toepassing. Op de bondsledenvergadering van 8 februari 2004 is besloten tot een andere Outdoor competitie opzet, waarna dit reglement op 21 maart 2004 opnieuw is vastgesteld. De laatste ingrijpende verandering werd vastgesteld op de bondsledenvergadering van 30 maart Artikel 4. Betrokkenen Al wat in dit reglement bepaald wordt, geldt voor die bondsleden en gastspelers die deelnemen aan de competitie. Artikel 5. Speelperiode 5.1 De competitie wordt gespeeld tussen 1 april en 1 juli. 5.2 De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 6. Aanmelding 6.1 Een team dat wil deelnemen aan de competitie of een team dat heeft deelgenomen aan de vorige competitie en weer wil deelnemen, dient zich voor 1 maart bij de werkgroep te melden. 6.2 Indien een bondsvereniging twee of meer teams voor de competitie aanmeldt, dient tevens te worden aangegeven in welke volgorde de teams moeten worden geklasseerd. 6.3 Verenigingsteams die aan de competitie deelnemen doen dat onder hun verenigingsnaam. Indien van een bondsvereniging twee of meer teams aan de competitie deelnemen, krijgen deze teams een rangnummer achter de verenigingsnaam. En wel in de volgorde van de in lid 2 vermelde klassering. 6.4 Een team dat geen verenigingsteam is, wordt pas geacht te zijn aangemeld na ontvangst van het bedrag bedoeld in artikel 18. Tevens dienen zij lid 6 in acht te nemen. 6.5 Elk team dient uiterlijk één week voor de eerste competitiedag te melden welke twee leden als contactpersonen op zullen treden. Tevens dient dan een teamlijst met de naam van alle teamleden te zijn bijgevoegd. Deze lijst is de enige grond waarop beslist wordt of een speler gerechtigd is om voor een team uit te komen. De contactpersonen vertegenwoordigen alle leden van hun team in contacten met de werkgroep, voor zover die contacten de competitie aangaan. 6.6 Verenigingsteams die aan de competitie deelnemen dienen afgevaardigd te zijn door een bondsvereniging. Nieuwe verenigingen dienen binnen 36 maanden bondsvereniging te worden. Na deze periode worden nietbondsverenigingteams uitgesloten van de competitie. 6.7 Elk tijdig aangemeld team, dat aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft het recht deel te nemen aan de competitie. 6.8 In bijzondere gevallen kan de werkgroep ontheffing verlenen aan de in lid 1 vermelde termijn. Versie 2, 2011 pagina 1/6

2 Artikel 7. Permanente Teamsamenstelling 7.1 Een speler maakt deel uit van een team als deze speler voorkomt op de teamlijst genoemd in artikel 6 lid Een team bestaat ten hoogste uit 21 spelers. Een speler kan slechts van 1 team deel uitmaken. Het team moet de intentie hebben om met voldoende spelers op alle competitiedagen aanwezig te zijn. 7.3 Een team dient met minimaal 5 spelers van de officiële teamlijst te verschijnen voor een wedstrijd. 7.4 Indien door het toetreden van spelers tot een team gedurende de competitie het aantal spelers van het betreffende team boven het in lid 2 genoemde aantal uitkomt, kan aan de werkgroep toestemming worden gevraagd om deze afwijking te laten bestaan tot aan het einde van de competitie. Artikel 8. Wijzigingen Teamsamenstelling 8.1 Het permanent toetreden tot of het eenmalig meespelen met een ander team tijdens de competitie is alleen mogelijk met schriftelijke of digitale toestemming van de werkgroep. 8.2 Een tijdelijke verandering in de teamsamenstelling is mogelijk indien van een bondsvereniging meerdere teams deelnemen aan de competitie. In dat geval zijn alle bondsleden van de bondsvereniging, die deel uitmaken van een team van die bondsvereniging, gerechtigd gedurende de competitie op 1 competitiedag in 1 hoger geklasseerd team van die bondsvereniging te spelen, maar alleen dan wanneer deze niet in dezelfde divisie speelt. 8.3 Een tijdelijke verandering in de teamsamenstelling is ook mogelijk door het tijdelijk toevoegen van een bondlid welke voor geen enkel competitieteam op de teamlijst staat. Een bondslid is gerechtigd gedurende de competitie op 1 competitiedag in slechts 1 team uit de competitie mee te spelen. 8.4 Deze extra speler dient dan uitdrukkelijk op de spelerslijst van het wedstrijdformulier van die dag vermeld te worden met voor- en achternaam en vermelding "BONDSLID". Indien dit niet gebeurt verliest het team alle wedstrijden op die dag reglementair met Tevens is hier lid 1 van kracht. 8.5 De vereniging van het team, waarin deze extra speler meespeelt, is per speler per competitiedag de gastspelerbijdrage verschuldigd, welke te voldoen is aan het einde van de competitie 8.6 Het maximale aantal bondsleden, dat binnen de eigen of van een andere bondsvereniging tijdelijk aan een team mag worden toegevoegd (zoals beschreven in lid 2 en 3), bedraagt per competitiedag 1, indien van de officiële spelerslijst 10 of meer spelers deelnemen aan de wedstrijden, of 2, indien van de officiële spelerslijst 5, 6, 7, 8 of 9 spelers deelnemen aan de wedstrijden. Tevens is hier lid 1 van kracht. 8.7 Per team per wedstrijd dienen minimaal 7 voor dat team gerechtigde spelers aanwezig te zijn. Zie ook artikel 9 lid Indien een team met 6 of minder gerechtigde spelers voor een wedstrijd aanwezig is, wordt die wedstrijd als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 2 van kracht. 8.9 Indien een team een wedstrijd speelt zonder dat dit team voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel, wordt de wedstrijd als reglementair met 15-0 verloren beschouwd Elk team is zelf verantwoordelijk voor het controleren en eventueel aannvullen van de spelerslijsten op een competitiedag. Tevens is elk team zelf verantwoordelijk voor het invullen van de spirit-scores en het tekenen van de scorekaarten op een competitiedag De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 9. Gastspelers 9.1 Elk team kan een niet-bondslid uitnodigen als gastspeler deel te nemen aan een competitiedag. Het meespelen van een gastspeler is alleen mogelijk met schriftelijke of digitale toestemming van de werkgroep. 9.2 Een gastspeler moet op de spelerslijst van het wedstrijdformulier van die dag met voor- en achternaam genoteerd worden en uitdrukkelijk vermeld worden als "GAST". Indien dit niet gebeurt verliest het team alle wedstrijden op die dag reglementair met Een gastspeler wordt gedefinieerd als een gerechtigde speler, mits wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in lid 1 en De vereniging van het team, waarin de gastspeler meespeelt, is per gastspeler per competitiedag de gastspelerbijdrage verschuldigd, welke te voldoen is aan het einde van de competitie. 9.5 Een persoon kan per competitie slechts éénmaal (op één dag, bij één team) als gastspeler deelnemen. Als de gastspeler voor de 2 e keer tijdens dezelfde competitie meespeelt, wordt deze toegevoegd aan de officiële teamlijst van het team, waarvoor hij die 2 e keer meespeelt, waarbij de speler tevens de contributie voor de gehele competitie moet voldoen. De gastspeler mag de eerste maal dus voor een ander team uitkomen dan de volgende dagen. Tevens is hier artikel 8 lid 1 van kracht. Versie 2, 2011 pagina 2/6

3 9.6 Het maximale aantal gastspelers, samen met de bondsleden die tijdelijk aan het team mogen worden toegevoegd (zoals beschreven in artikel 8 lid 2 en 3), bedraagt per competitiedag 2. Zie ook artikel 8 lid 6. Artikel 10. Competitie-indeling 10.1 De werkgroep bepaalt voorafgaande aan de competitie, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de competitie, de indeling en zo mogelijk 2 weken voor de competitie het wedstrijdschema. Eventuele noodzakelijke aanvullingen op of verbeteringen van dit reglement worden ook uiterlijk 4 weken voor aanvang van de competitie bepaald De divisie-indeling aan het begin van het seizoen vindt plaats volgens de rangschikking na de laatste ronde van het voorgaande seizoen, na het verwerken van promotie- en degradatie-schuivingen volgens artikel 13 lid 8 en lid Nieuwe teams worden in principe onder aan de divisie-indeling volgens lid 2 geplaatst en beginnen daardoor in de laagste divisie. Afhankelijk van de teamlijst kan de werkgroep een nieuw team hoger indelen De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 11. Organisatie-verantwoordelijkheid 11.1 De wedstrijden worden gespeeld op de wijze als bepaald in dit Competitie Reglement Een organiserend team is dat team dat door de competitiesecretaris wordt aangeschreven Het organiserende team is verantwoordelijk voor het volledig invullen van de scorekaarten (die door de werkgroep beschikbaar gesteld worden), alsmede voor het binnen 3 werkdagen opsturen van deze en de spelerslijsten naar de competitiesecretaris. Indien het organiserende team aan het bovenstaande niet voldoet, is de werkgroep gerechtigd bij dit team wedstrijdpunten in mindering te brengen Een contactpersoon van het organiserende team dient tevens aan het eind van de competitiedag de uitslagen, zoals genoteerd op de scorekaarten, digitaal te versturen naar 11.5 Het organiserende team dient dit Competitie Reglement, alsmede het geldende exemplaar van de officiële Nederlandse spelregels voor Ultimate (februari 2010, negende editie), op de plaats waar gespeeld wordt voor een ieder ter inzage te hebben liggen. Zie ook artikel Het organiserende team dient het wedstrijdschema van de betreffende competitiedag, voorzien van aanvangstijden en veldnummers, op een centrale plaats bij de speellocatie ten toon te stellen Het organiserende team is verantwoordelijk voor een duidelijke tijdswaarneming tijdens de wedstrijden Het organiserende team is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de betreffende competitiedag. Indien het organiserende team hieraan niet voldoet, dit ter beoordeling van de werkgroep, is de werkgroep gerechtigd bij dit team wedstrijdpunten in mindering te brengen. Onder een ordentelijk verloop worden verstaan een tijdige aanvang van de wedstrijden en een accommodatie die voldoet aan de eisen genoemd in artikel 18, alsmede een correcte rapportage van de wedstrijduitslagen, spelerslijsten en spiritwaarderingen. Artikel 12. Competitiedagen 12.1 De vaste speeldag voor competitiewedstrijden is zondag. Alle speeldata van de competitie worden vastgesteld door de werkgroep, niet later dan 4 weken voor aanvang van de competitie Afwijking van lid 1 is dan alleen mogelijk als zowel de werkgroep, alsmede alle betrokken verenigingen hun toestemming verlenen De werkgroep dient met de geografische planning van de competitiedagen zoveel mogelijk rekening te houden met de vestigingsplaats van de deelnemende teams. Competitiedagen worden in Nederland georganiseerd Speelplaats en speelschema worden minstens 1 week van tevoren door de competitiesecretaris vastgesteld Deelnemende teams worden geacht 1 of meerdere competitiedagen te organiseren Afmelding van een team voor een bepaalde competitiedag dient minimaal 1 week tevoren te geschieden bij de competitiesecretaris en het organiserende team. De te spelen wedstrijden worden dan als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht Indien de afmelding van een team voor een bepaalde competitiedag binnen de termijn van 1 week geschiedt, worden de te spelen wedstrijden ook als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht Bij niet afmelden en niet aanwezig zijn van een team op een competitiedag, worden de door het betreffende team te spelen wedstrijden als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht. Versie 2, 2011 pagina 3/6

4 Artikel 13. Competitie-opzet 13.1 De werkgroep heeft de intentie de divisies uit 5 teams te laten bestaan. In de huidige competitie zullen echter alle divisies uit vier teams bestaan Om de divisies vol te krijgen kan de werkgroep buitenlandse teams voor de competitie uitnodigen. Deze buitenlandse teams hebben de volgende competitie niet automatisch recht op een hernieuwde uitnodiging. In eerste instantie zal de werkgroep Nederlandse teams laten voorgaan. Dit jaar zijn er geen buitenlandse teams De competitie bestaat dit jaar uit vier speeldagen. Op iedere dag wordt een ronde wordt gespeeld. In elke ronde wordt een Round Robin, oftewel halve competitie gespeeld. Zie 13.9 voor promotie / degradatie regels Voor alle divisies geldt : a) De officiële speelduur van de wedstrijden is, inclusief time-outs en inclusief een pauze van 5 minuten, voor de 1 e tot en met 4 e divisie respectievelijk 70, 65, 60, 55, 50 en 45 minuten (3 wedstrijden per dag). b) Elk team heeft recht op 1 time-out per speelhelft. Time-outs duren 2 minuten. c) De pauze gaat in wanneer het eerste van de 2 teams 8 punten behaalt. d) Een team kan de wedstrijd binnen de officiële speelduur winnend afsluiten als het 15 punten met een verschil van 2 punten heeft gescoord. Als een team punten haalt en het verschil bedraagt op dat moment minder dan 2 punten, wordt doorgespeeld tot: 1 van de teams een score heeft bereikt die 2 punten hoger ligt dan die van het andere team. 1 van de teams 18 punten heeft gescoord Als bij het verstrijken van de officiële speelduur geen beslissing (als in 13.4d vernoemd) is gevallen wordt het punt sowieso uitgespeeld, maar altijd na een check als bedoeld in de spelregels. Het team dat na dat uitgespeelde punt de meeste punten gescoord heeft, heeft de wedstrijd gewonnen, mits er tenminste een verschil van 2 punten is. Anders wordt er doorgespeeld tot 1 van de teams een score heeft bereikt die 2 punten hoger is dan de hoogste score na het verstrijken van de officiële speelduur èn het uitgespeelde punt. Maar zodra een team 18 punten heeft gescoord, heeft dat team gewonnen De geplande tijd tussen de wedstrijden van een team bedraagt tenminste 40 minuten Het winnende team krijgt 2 wedstrijdpunten en het verliezende team krijgt 0 wedstrijdpunten De plaats in de rangschikking van een divisie per ronde wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria : a) Het aantal wedstrijdpunten. b) De behaalde wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijden. c) Het puntensaldo in de onderlinge wedstrijden. d) Het totale puntensaldo van alle gespeelde wedstrijden. e) Het totaal aantal vóór gescoorde punten van alle gespeelde wedstrijden. Als meer dan 2 teams gelijk eindigen gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat als 1 team afvalt aan de hand van een criterium de overblijvende teams onderling worden gerangschikt aan de hand van bovenstaande lijst, weer beginnend bij a) Na elke ronde vindt promotie en degradatie plaats Na afloop van een ronde krijgen de teams in de 1 e divisie punten voor het bepalen van de overall winnaar van de competitie. Ieder team krijgt een aantal punten gelijk aan de behaalde wedstrijdpunten in die ronde. De promovendus uit de 2 e divisie krijgt hetzelfde aantal punten als het team met het laagste aantal punten dat in de 1 e divisie blijft Het team met de meeste punten na 4 ronden is Nederlands kampioen Outdoor Ultimate. Als aan het einde van de competitie meerdere teams een gelijk aantal punten hebben gelden de criteria van artikel 13 lid 8 vanaf b. Artikel 14. Spelregels De competitie wordt gespeeld volledig conform de officiële Nederlandse spelregels voor Ultimate, voor zover dit Competitie Reglement geen wijzigingen op die spelregels bepaalt. Er wordt gespeeld volgens de versie februari 2010 negende uitgave. Artikel 15. Spirit of the Game 15.1 Over de hele competitie zal een verkiezing gehouden worden welk team het meest volgens de Spirit of the Game gespeeld heeft Per wedstrijd zal elk team zijn spiritpunten voor deze verkiezing doorgeven aan de werkgroep op het wedstrijd-formulier. Per wedstrijd zijn er 1 tot en met 10 punten te vergeven aan het andere team Aan het eind van de competitie maakt de werkgroep de uitslag van de Spirit of the Game bekend. Versie 2, 2011 pagina 4/6

5 Artikel 16. Kleding 16.1 Elk team moet uiterlijk één week voor de eerste competitiedag aan de werkgroep meedelen in welke kleur shirt gespeeld zal gaan worden door het team Elk team behoort tijdens iedere competitiedag naast het normale speelshirt een reserveshirt in een andere kleur bij zich te hebben Indien 2 teams in dezelfde kleur shirt spelen, moet in onderling overleg bepaald worden welk team in het reserveshirt zal gaan spelen De kleding van een team zal zo uniform mogelijk zijn, zowel in kleur als in opdruk. Uitzondering bij de opdruk vormen eventuele rugnummers. Artikel 17. Afgelasting 17.1 Indien een organiserend team een competitiedag dient af te gelasten, dient daarvan zo snel mogelijk de voorzitter van de werkgroep op de hoogte te worden gesteld Het organiserende team is verantwoordelijk voor het berichten van de andere teams indien een competitiedag geen doorgang kan vinden Redenen voor afgelasting kunnen zijn de weersgesteldheid en de terreingesteldheid Indien het genoemde onder lid 3.a. reden is voor afgelasting, dient de organiserende vereniging minimaal 2 weken van tevoren alle betrokkenen te hebben ingelicht Indien het genoemde onder lid 3.b. of 3.c. reden is voor afgelasting, dient de organiserende vereniging alle betrokkenen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 21:00 uur van de voorafgaande zaterdag, op de hoogte te hebben gesteld. Indien de afgelasting geschiedt na het genoemde tijdstip, kan de organiserende vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de door de andere teams gemaakte reiskosten, dit ter beoordeling van de werkgroep Na afgelasting zal de werkgroep een nieuwe speeldatum en / of speelplaats voor de betreffende speeldag aanwijzen en / of een nieuw speelschema voorstellen. Artikel 18. Accommodatie 18.1 De accommodatie waar de wedstrijden gespeeld worden, dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de spelregels en in dit Competitie Reglement De accommodatie dient te beschikken over kleedkamers, warme douches en een EHBO-trommel. Daarnaast is een kantine zéér gewenst Afwijkingen van het bovenstaande zijn slechts dan mogelijk als de werkgroep daarvoor toestemming heeft verleend. Indien dit het geval is, dient de organiserende vereniging dit tijdig door te geven aan de deelnemende teams. Artikel 19. Kosten 19.1 Door alle aan de competitie deelnemende teams dient via hun vereniging het veldhuurvoorschot te worden voldaan. De actuele bedragen worden in de clubdirectory gepubliceerd. De bondspenningmeester stuurt vooraf aan de competitie een factuur naar de verenigingen Door alle aan de competitie deelnemende spelers dient via hun vereniging de contributiebijdrage te worden voldaan. De actuele bedragen worden in de clubdirectory gepubliceerd. De bondspenningmeester stuurt na afloop van de competitie een factuur naar de verenigingen Bij het niet tijdig betalen van deze bedragen gaat een boetesysteem in werking Alle kosten met betrekking tot de reguliere organisatie van een competitiedag kunnen worden gedeclareerd bij de bondspenningmeester. Deze kosten zullen achteraf worden verrekend over alle aan de competitie deelnemende teams. De bondspenningmeester stuurt na afloop een verrekeningsfactuur naar de verenigingen Declaratie van gemaakte kosten dient te gebeuren aan de hand van het veldhuur-declaratieformulier en onder overlegging van (kopieën van) originele bonnen en facturen Teams die zich na de start van de competitie afmelden, dienen zich wel aan de financiële verplichtingen van die competitie te houden. Artikel 20. Boetes 20.1 Door een team aan te melden voor de competitie wordt ervan uitgegaan dat dit team aan alle competitiedagen zal deelnemen. Naast de in artikel 12 lid 6, 7 en 8 vermelde regeling betreffende het reglementair verliezen Versie 2, 2011 pagina 5/6

6 van wedstrijden en het in mindering brengen van wedstrijdpunten, is er een geldelijke boeteregeling bij het niet (tijdig) afmelden en / of niet verschijnen op een competitiedag : a) Een team dat, zonder zich af te melden, niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 100,- b) Een team dat zonder tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 75,-. c) Een team dat met tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 50, Een team dat met minstens 5 spelers, die volgens de officiële spelerslijst van het team (dus zonder tijdelijke uitbreidingen) speelgerechtigd zijn, wèl verschijnt op een competitiedag, maar niet genoeg speelgerechtigde spelers heeft, krijgt geen geldboete. Artikel 21. De werkgroep 21.1 De namen en contactgegevens van de werkgroepsleden worden gepubliceerd in de clubdirectory De voorzitter is contactpersoon en de verantwoordelijke voor die zaken die de competitiedagen aangaan Bij ziekte of vakantie van de voorzitter wordt deze vervangen door een werkgroepslid Het adres van de Werkgroep Ultimate is Artikel 22. Verzekering De bond heeft voor alle bondsleden die aan de competitie deelnemen een aanvullende WA-verzekering afgesloten. Artikel 23. Overig In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de werkgroep, gehoord hebbende alle betrokkenen, met als uitgangspunt voor haar beslissingen de Spirit of the Game en de Fair Play gedachte. Van een besluit op grond van dit artikel wordt door de werkgroep een mededeling gedaan aan de betreffende verenigingen. Artikel 24. Wijzigingen De werkgroep heeft volgens besluit van de bondsledenvergadering van 21 maart 2004 tot 2 weken voor aanvang van de competitie het recht om artikel 13 en/of 15 te wijzigen indien het aantal aangemelde teams dit verlangt. Voor alle andere wijzigingen is een besluit op de bondsledenvergadering nodig. Artikel 25. Beroep Tegen besluiten van de werkgroep genomen op basis van dit reglement staat binnen twee weken nadat dit besluit genomen is, beroep open volgens de beroepsprocedure welke beschreven is in het Huishoudelijk Reglement. Versie 2, 2011 pagina 6/6

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde Ultimate competities van alle soorten en divisies. Het gestelde

Nadere informatie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie

Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie Aanvullend Reglement NFB Indoor Competitie 2015-2016 1. Algemeen 1.1. Dit aanvullend competitiereglement is een toevoeging op het basisreglement voor de Ultimate competitie, september 2015 en beschrijft

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven versie 2016-01 In de TLE wordt gespeeld naar de strekking van de tafeltennissport, daardoor zijn de belangrijkste regels van de ITTF en NTTB van toepassing.

Nadere informatie

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND AUGUSTUS 2006 REGLEMENT KOMPETITIEWEDSTRIJDEN ARTIKEL 01: ALGEMEEN Het bestuur van de T.Z.V.B. is belast met het vaststellen van en het houden van toezicht

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

AANVULLEND COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOL WEST 2

AANVULLEND COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOL WEST 2 A. Spelsoorten & Wedstrijdpunten A.1 De 1ste klasse speelt: 2 x 9-ball (race to 7), 1 x 10-ball (race to 7), 1 x 8-ball (race to 6), 1 x 10-ball koppel (race to 6) en 1 x 14.1 (race to 60) De 2e klasse

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

Brochure SBN Mix competitie

Brochure SBN Mix competitie Brochure SBN Mix competitie Seizoen 2015 Uitgegeven door Squash Bond Nederland Deze brochure bevat informatie over de SBN Mix competitie 2015, een competitievorm voor teams georganiseerd door Squash Bond

Nadere informatie

Heren en dames standaardteams

Heren en dames standaardteams Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie seizoen 2017-2018 Inleiding: invoering Promotieklasse met invang van seizoen 2018-2019 In de zomer van 2016 heeft het bondsbestuur van de KNHB na aankondiging

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017

Officiële. NPB padelcompetitie. voorjaar 2017 Nederlandse PadelBond Officiële NPB padelcompetitie voorjaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 5 5. Aanmelding

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Hoofdstuk II: Hoofdstuk III: Hoofdstuk IV: Hoofdstuk V: Definities, afkortingen en algemene bepalingen Art. 1: Definities en afkortingen

Nadere informatie

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND REGIO TWENTE SALLAND SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND Voorwoord In Nederland worden op groot aantal locaties door verenigingen bowls gespeeld. Het is van belang in Nederland eenheid

Nadere informatie

Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel

Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel Datum :22-08-2015 1 Regelement huisleague Bowlingvereniging Tiel 2 Paragraaf 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. 1. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 Artikel 1 Europees ticket 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Najaarscompetitie 2016 Versie 1.2, 24 augustus 2016 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de najaarscompetitie 2016. Hierin vindt u veel informatie over de

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016

www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016 www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016 Doel Maascourt Daviscupcompetitie: Het blijft moeilijk voor spelers om in de winterperiode veel wedstrijden te spelen. Behoudens een korte periode in het

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2016-2017 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Reglement Reguliere Competitie Hoofdstuk 1: Algemeen 1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet-

Nadere informatie

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL artikel 1. artikel 2 artikel 3. artikel 4. artikel 5. artikel 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND. Opgericht 18 september 1959. NAAM EN ZETEL. 1 1. De vereniging is genaamd "ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND", hierna te noemen "A.B.T.T.B.",

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Inhoud: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Algemeen Competitie opzet Competitiewedstrijden Deelname eisen Startgemeenschappen Teamsamenstelling

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2017-2018 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

NPB padelcompetitie. najaar 2017

NPB padelcompetitie. najaar 2017 Nederlandse PadelBond NPB padelcompetitie najaar 2017 Inhoudsopgave: Nederlandse Padelbond Onderwerp: pagina 1. Inleiding 3 2. Competitieniveaus 4 3. Speeldata 4 4. Speeltijden 6 5. Aanmelding team(s)

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE VOC B TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS

PROGRAMMABOEKJE VOC B TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS PROGRAMMABOEKJE VOC B TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS Zaterdag 20 mei Start 09:00 uur Locatie: Sportpark de Bosrand te Vroomshoop Programmaboekje B toernooi zaterdag 20 mei. Voor u ligt het programmaboekje

Nadere informatie

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen.

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. REGELS VOOR DE HOEKSCHE WAARD COMPETITIE. In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. Junioren: 1. BN-competitiespelers(sters)

Nadere informatie

OM4U JO15 en JO13 jeugd toernooi 2017

OM4U JO15 en JO13 jeugd toernooi 2017 Inhoudsopgave 1. Deelnemende verenigingen 2 2. Toernooi reglement 3 3. Veldindeling JO15 en JO13 toernooi zaterdag 3 juni 2017 4 4. Poule-indeling en wedstrijdschema JO13-teams zaterdag 3 juni 5 5. Poule-indeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE C TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS

PROGRAMMABOEKJE C TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS PROGRAMMABOEKJE C TOERNOOI VROOMSHOOPSE BOYS Zaterdag 3 juni Start 09:00 uur Locatie: Sportpark de Bosrand te Vroomshoop Programmaboekje C toernooi zaterdag 3 juni 2017. Voor u ligt het programmaboekje

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

Dames Jeugd Challenge

Dames Jeugd Challenge Dames Jeugd Challenge < 16 jaar, < 14 jaar, < 12 jaar Speelschema Ronde 1 = nr. 2 voorgaande challenge nummer 3 voorgaande challenge Ronde 2 = verliezer ronde 1 winnaar voorgaande challenge Ronde 3 = winnaar

Nadere informatie

Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities

Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities 2016-2017 Nieuwegein, 19 oktober 2016 Competitieleiding Alle wedstrijden in de Landelijke A en B, Super B en IDC-competities

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Competitiereglement SV Amsterdam West

Competitiereglement SV Amsterdam West Competitiereglement SV Amsterdam West Algemeen 1. Hij=zij; hem=haar; speler=speelster; zijn=haar; tegenstander=lid. 2. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen. 3.

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe Reglement Biljartbond Zuid-Drenthe Oosterhesselen, april 2015 Beste sportvrienden, Onze biljartbond is opgericht op 8 november 1953. De vorige versie van ons reglement dateerde alweer van 15 jaar terug.

Nadere informatie

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periodekampioenschappen eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 Artikel 1 1. De competitie in de eerste divisie kent vier perioden,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden.

Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Competitie reglement Algemene Bepalingen Tenzij aangegeven geldt het reglement voor zowel paren als viertal wedstrijden. Artikel 1: Begrippen Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling EINDTOERNOOIEN 1 e klasse B en C -JEUGD VELDKORFBAL 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: 1. Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie; 2. Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 8 Zitvolleybalcompetitie

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 8 Zitvolleybalcompetitie 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 8 Zitvolleybalcompetitie Inhoud 3.8.1 Algemeen... 2 3.8.2 Opbouw... 2 3.8.3 Inschrijven... 3 3.8.4 Samenstellen team... 4 3.8.5 Deelname aan een wedstrijd... 4 3.8.6 Wijzigen

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Voorjaarscompetitie 2017

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Voorjaarscompetitie 2017 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Voorjaarscompetitie 2017 Versie 1.01, 21 januari 2017 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de voorjaarscompetitie 2017. Hierin vindt u veel informatie over

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE

KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE KONINKLIJKE BELGISCHE GOLF FEDERATIE SRI-1 INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE HEREN EN DAMES 2017 DIVISIE 1 ALLE CATEGORIEËN 22, 23, 29, 30 april en 1 mei 2017 * SPECIFIEK REGLEMENT * De Algemene Reglementen

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys Deelnemende verenigingen 1. Veensche Boys A 2. Veensche Boys B 3. Sparta Nijkerk A 4. Sparta Nijkerk B 5. SO Soest 6. Terschuurse Boys 7. Elspeet 8. Otterlo Locatie

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! Inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Jeugdzaalvoetbalcompetitie Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2017 2018 REGIO EMMEN E.O. / REGIO ASSEN E.O. Algemene bepalingen en de belangrijke spelregels ALGEMENE BEPALINGEN Organisatie De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën

Nadere informatie