Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011"

Transcriptie

1 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open Outdoor Ultimate. Het gestelde in dit reglement is te allen tijde aanvullend op de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NFB. Artikel 2. Definities In dit reglement verstaan we onder : Bestuur het Dagelijks Bestuur van de bond. Bond de in Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Frisbee Bond (NFB). Bondslid persoon die via een bondsvereniging of individueel de bondscontributie betaalt. Competitie de Nederlandse competitie in Outdoor Ultimate van de bond. Competitiedag speeldatum én speelplaats én speelschema. Digitaal via of via daarvoor ingerichte formulieren op Internet. Gastspeler niet-bondslid dat door een team uitgenodigd wordt aan de competitie deel te nemen. Hele Competitie elk team uit een divisie ontmoet daarin elk ander team uit die divisie tweemaal. Round Robin elk team uit een divisie ontmoet daarin elk ander team uit die divisie eenmaal. Team de gezamenlijkheid waarin een aantal leden deelneemt aan de competitie. Verenigingsteam een team dat afgevaardigd is door een bondsvereniging. Werkgroep de Werkgroep Ultimate van de bond. Artikel 3. Grondslag Dit reglement is op 26 maart 1986 vastgesteld conform de bondsstatuten. Al hetgeen daarin is bepaald, is hier onverminderd van toepassing. Op de bondsledenvergadering van 8 februari 2004 is besloten tot een andere Outdoor competitie opzet, waarna dit reglement op 21 maart 2004 opnieuw is vastgesteld. De laatste ingrijpende verandering werd vastgesteld op de bondsledenvergadering van 30 maart Artikel 4. Betrokkenen Al wat in dit reglement bepaald wordt, geldt voor die bondsleden en gastspelers die deelnemen aan de competitie. Artikel 5. Speelperiode 5.1 De competitie wordt gespeeld tussen 1 april en 1 juli. 5.2 De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 6. Aanmelding 6.1 Een team dat wil deelnemen aan de competitie of een team dat heeft deelgenomen aan de vorige competitie en weer wil deelnemen, dient zich voor 1 maart bij de werkgroep te melden. 6.2 Indien een bondsvereniging twee of meer teams voor de competitie aanmeldt, dient tevens te worden aangegeven in welke volgorde de teams moeten worden geklasseerd. 6.3 Verenigingsteams die aan de competitie deelnemen doen dat onder hun verenigingsnaam. Indien van een bondsvereniging twee of meer teams aan de competitie deelnemen, krijgen deze teams een rangnummer achter de verenigingsnaam. En wel in de volgorde van de in lid 2 vermelde klassering. 6.4 Een team dat geen verenigingsteam is, wordt pas geacht te zijn aangemeld na ontvangst van het bedrag bedoeld in artikel 18. Tevens dienen zij lid 6 in acht te nemen. 6.5 Elk team dient uiterlijk één week voor de eerste competitiedag te melden welke twee leden als contactpersonen op zullen treden. Tevens dient dan een teamlijst met de naam van alle teamleden te zijn bijgevoegd. Deze lijst is de enige grond waarop beslist wordt of een speler gerechtigd is om voor een team uit te komen. De contactpersonen vertegenwoordigen alle leden van hun team in contacten met de werkgroep, voor zover die contacten de competitie aangaan. 6.6 Verenigingsteams die aan de competitie deelnemen dienen afgevaardigd te zijn door een bondsvereniging. Nieuwe verenigingen dienen binnen 36 maanden bondsvereniging te worden. Na deze periode worden nietbondsverenigingteams uitgesloten van de competitie. 6.7 Elk tijdig aangemeld team, dat aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft het recht deel te nemen aan de competitie. 6.8 In bijzondere gevallen kan de werkgroep ontheffing verlenen aan de in lid 1 vermelde termijn. Versie 2, 2011 pagina 1/6

2 Artikel 7. Permanente Teamsamenstelling 7.1 Een speler maakt deel uit van een team als deze speler voorkomt op de teamlijst genoemd in artikel 6 lid Een team bestaat ten hoogste uit 21 spelers. Een speler kan slechts van 1 team deel uitmaken. Het team moet de intentie hebben om met voldoende spelers op alle competitiedagen aanwezig te zijn. 7.3 Een team dient met minimaal 5 spelers van de officiële teamlijst te verschijnen voor een wedstrijd. 7.4 Indien door het toetreden van spelers tot een team gedurende de competitie het aantal spelers van het betreffende team boven het in lid 2 genoemde aantal uitkomt, kan aan de werkgroep toestemming worden gevraagd om deze afwijking te laten bestaan tot aan het einde van de competitie. Artikel 8. Wijzigingen Teamsamenstelling 8.1 Het permanent toetreden tot of het eenmalig meespelen met een ander team tijdens de competitie is alleen mogelijk met schriftelijke of digitale toestemming van de werkgroep. 8.2 Een tijdelijke verandering in de teamsamenstelling is mogelijk indien van een bondsvereniging meerdere teams deelnemen aan de competitie. In dat geval zijn alle bondsleden van de bondsvereniging, die deel uitmaken van een team van die bondsvereniging, gerechtigd gedurende de competitie op 1 competitiedag in 1 hoger geklasseerd team van die bondsvereniging te spelen, maar alleen dan wanneer deze niet in dezelfde divisie speelt. 8.3 Een tijdelijke verandering in de teamsamenstelling is ook mogelijk door het tijdelijk toevoegen van een bondlid welke voor geen enkel competitieteam op de teamlijst staat. Een bondslid is gerechtigd gedurende de competitie op 1 competitiedag in slechts 1 team uit de competitie mee te spelen. 8.4 Deze extra speler dient dan uitdrukkelijk op de spelerslijst van het wedstrijdformulier van die dag vermeld te worden met voor- en achternaam en vermelding "BONDSLID". Indien dit niet gebeurt verliest het team alle wedstrijden op die dag reglementair met Tevens is hier lid 1 van kracht. 8.5 De vereniging van het team, waarin deze extra speler meespeelt, is per speler per competitiedag de gastspelerbijdrage verschuldigd, welke te voldoen is aan het einde van de competitie 8.6 Het maximale aantal bondsleden, dat binnen de eigen of van een andere bondsvereniging tijdelijk aan een team mag worden toegevoegd (zoals beschreven in lid 2 en 3), bedraagt per competitiedag 1, indien van de officiële spelerslijst 10 of meer spelers deelnemen aan de wedstrijden, of 2, indien van de officiële spelerslijst 5, 6, 7, 8 of 9 spelers deelnemen aan de wedstrijden. Tevens is hier lid 1 van kracht. 8.7 Per team per wedstrijd dienen minimaal 7 voor dat team gerechtigde spelers aanwezig te zijn. Zie ook artikel 9 lid Indien een team met 6 of minder gerechtigde spelers voor een wedstrijd aanwezig is, wordt die wedstrijd als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 2 van kracht. 8.9 Indien een team een wedstrijd speelt zonder dat dit team voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel, wordt de wedstrijd als reglementair met 15-0 verloren beschouwd Elk team is zelf verantwoordelijk voor het controleren en eventueel aannvullen van de spelerslijsten op een competitiedag. Tevens is elk team zelf verantwoordelijk voor het invullen van de spirit-scores en het tekenen van de scorekaarten op een competitiedag De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 9. Gastspelers 9.1 Elk team kan een niet-bondslid uitnodigen als gastspeler deel te nemen aan een competitiedag. Het meespelen van een gastspeler is alleen mogelijk met schriftelijke of digitale toestemming van de werkgroep. 9.2 Een gastspeler moet op de spelerslijst van het wedstrijdformulier van die dag met voor- en achternaam genoteerd worden en uitdrukkelijk vermeld worden als "GAST". Indien dit niet gebeurt verliest het team alle wedstrijden op die dag reglementair met Een gastspeler wordt gedefinieerd als een gerechtigde speler, mits wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in lid 1 en De vereniging van het team, waarin de gastspeler meespeelt, is per gastspeler per competitiedag de gastspelerbijdrage verschuldigd, welke te voldoen is aan het einde van de competitie. 9.5 Een persoon kan per competitie slechts éénmaal (op één dag, bij één team) als gastspeler deelnemen. Als de gastspeler voor de 2 e keer tijdens dezelfde competitie meespeelt, wordt deze toegevoegd aan de officiële teamlijst van het team, waarvoor hij die 2 e keer meespeelt, waarbij de speler tevens de contributie voor de gehele competitie moet voldoen. De gastspeler mag de eerste maal dus voor een ander team uitkomen dan de volgende dagen. Tevens is hier artikel 8 lid 1 van kracht. Versie 2, 2011 pagina 2/6

3 9.6 Het maximale aantal gastspelers, samen met de bondsleden die tijdelijk aan het team mogen worden toegevoegd (zoals beschreven in artikel 8 lid 2 en 3), bedraagt per competitiedag 2. Zie ook artikel 8 lid 6. Artikel 10. Competitie-indeling 10.1 De werkgroep bepaalt voorafgaande aan de competitie, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de competitie, de indeling en zo mogelijk 2 weken voor de competitie het wedstrijdschema. Eventuele noodzakelijke aanvullingen op of verbeteringen van dit reglement worden ook uiterlijk 4 weken voor aanvang van de competitie bepaald De divisie-indeling aan het begin van het seizoen vindt plaats volgens de rangschikking na de laatste ronde van het voorgaande seizoen, na het verwerken van promotie- en degradatie-schuivingen volgens artikel 13 lid 8 en lid Nieuwe teams worden in principe onder aan de divisie-indeling volgens lid 2 geplaatst en beginnen daardoor in de laagste divisie. Afhankelijk van de teamlijst kan de werkgroep een nieuw team hoger indelen De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 11. Organisatie-verantwoordelijkheid 11.1 De wedstrijden worden gespeeld op de wijze als bepaald in dit Competitie Reglement Een organiserend team is dat team dat door de competitiesecretaris wordt aangeschreven Het organiserende team is verantwoordelijk voor het volledig invullen van de scorekaarten (die door de werkgroep beschikbaar gesteld worden), alsmede voor het binnen 3 werkdagen opsturen van deze en de spelerslijsten naar de competitiesecretaris. Indien het organiserende team aan het bovenstaande niet voldoet, is de werkgroep gerechtigd bij dit team wedstrijdpunten in mindering te brengen Een contactpersoon van het organiserende team dient tevens aan het eind van de competitiedag de uitslagen, zoals genoteerd op de scorekaarten, digitaal te versturen naar 11.5 Het organiserende team dient dit Competitie Reglement, alsmede het geldende exemplaar van de officiële Nederlandse spelregels voor Ultimate (februari 2010, negende editie), op de plaats waar gespeeld wordt voor een ieder ter inzage te hebben liggen. Zie ook artikel Het organiserende team dient het wedstrijdschema van de betreffende competitiedag, voorzien van aanvangstijden en veldnummers, op een centrale plaats bij de speellocatie ten toon te stellen Het organiserende team is verantwoordelijk voor een duidelijke tijdswaarneming tijdens de wedstrijden Het organiserende team is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de betreffende competitiedag. Indien het organiserende team hieraan niet voldoet, dit ter beoordeling van de werkgroep, is de werkgroep gerechtigd bij dit team wedstrijdpunten in mindering te brengen. Onder een ordentelijk verloop worden verstaan een tijdige aanvang van de wedstrijden en een accommodatie die voldoet aan de eisen genoemd in artikel 18, alsmede een correcte rapportage van de wedstrijduitslagen, spelerslijsten en spiritwaarderingen. Artikel 12. Competitiedagen 12.1 De vaste speeldag voor competitiewedstrijden is zondag. Alle speeldata van de competitie worden vastgesteld door de werkgroep, niet later dan 4 weken voor aanvang van de competitie Afwijking van lid 1 is dan alleen mogelijk als zowel de werkgroep, alsmede alle betrokken verenigingen hun toestemming verlenen De werkgroep dient met de geografische planning van de competitiedagen zoveel mogelijk rekening te houden met de vestigingsplaats van de deelnemende teams. Competitiedagen worden in Nederland georganiseerd Speelplaats en speelschema worden minstens 1 week van tevoren door de competitiesecretaris vastgesteld Deelnemende teams worden geacht 1 of meerdere competitiedagen te organiseren Afmelding van een team voor een bepaalde competitiedag dient minimaal 1 week tevoren te geschieden bij de competitiesecretaris en het organiserende team. De te spelen wedstrijden worden dan als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht Indien de afmelding van een team voor een bepaalde competitiedag binnen de termijn van 1 week geschiedt, worden de te spelen wedstrijden ook als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht Bij niet afmelden en niet aanwezig zijn van een team op een competitiedag, worden de door het betreffende team te spelen wedstrijden als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht. Versie 2, 2011 pagina 3/6

4 Artikel 13. Competitie-opzet 13.1 De werkgroep heeft de intentie de divisies uit 5 teams te laten bestaan. In de huidige competitie zullen echter alle divisies uit vier teams bestaan Om de divisies vol te krijgen kan de werkgroep buitenlandse teams voor de competitie uitnodigen. Deze buitenlandse teams hebben de volgende competitie niet automatisch recht op een hernieuwde uitnodiging. In eerste instantie zal de werkgroep Nederlandse teams laten voorgaan. Dit jaar zijn er geen buitenlandse teams De competitie bestaat dit jaar uit vier speeldagen. Op iedere dag wordt een ronde wordt gespeeld. In elke ronde wordt een Round Robin, oftewel halve competitie gespeeld. Zie 13.9 voor promotie / degradatie regels Voor alle divisies geldt : a) De officiële speelduur van de wedstrijden is, inclusief time-outs en inclusief een pauze van 5 minuten, voor de 1 e tot en met 4 e divisie respectievelijk 70, 65, 60, 55, 50 en 45 minuten (3 wedstrijden per dag). b) Elk team heeft recht op 1 time-out per speelhelft. Time-outs duren 2 minuten. c) De pauze gaat in wanneer het eerste van de 2 teams 8 punten behaalt. d) Een team kan de wedstrijd binnen de officiële speelduur winnend afsluiten als het 15 punten met een verschil van 2 punten heeft gescoord. Als een team punten haalt en het verschil bedraagt op dat moment minder dan 2 punten, wordt doorgespeeld tot: 1 van de teams een score heeft bereikt die 2 punten hoger ligt dan die van het andere team. 1 van de teams 18 punten heeft gescoord Als bij het verstrijken van de officiële speelduur geen beslissing (als in 13.4d vernoemd) is gevallen wordt het punt sowieso uitgespeeld, maar altijd na een check als bedoeld in de spelregels. Het team dat na dat uitgespeelde punt de meeste punten gescoord heeft, heeft de wedstrijd gewonnen, mits er tenminste een verschil van 2 punten is. Anders wordt er doorgespeeld tot 1 van de teams een score heeft bereikt die 2 punten hoger is dan de hoogste score na het verstrijken van de officiële speelduur èn het uitgespeelde punt. Maar zodra een team 18 punten heeft gescoord, heeft dat team gewonnen De geplande tijd tussen de wedstrijden van een team bedraagt tenminste 40 minuten Het winnende team krijgt 2 wedstrijdpunten en het verliezende team krijgt 0 wedstrijdpunten De plaats in de rangschikking van een divisie per ronde wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria : a) Het aantal wedstrijdpunten. b) De behaalde wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijden. c) Het puntensaldo in de onderlinge wedstrijden. d) Het totale puntensaldo van alle gespeelde wedstrijden. e) Het totaal aantal vóór gescoorde punten van alle gespeelde wedstrijden. Als meer dan 2 teams gelijk eindigen gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat als 1 team afvalt aan de hand van een criterium de overblijvende teams onderling worden gerangschikt aan de hand van bovenstaande lijst, weer beginnend bij a) Na elke ronde vindt promotie en degradatie plaats Na afloop van een ronde krijgen de teams in de 1 e divisie punten voor het bepalen van de overall winnaar van de competitie. Ieder team krijgt een aantal punten gelijk aan de behaalde wedstrijdpunten in die ronde. De promovendus uit de 2 e divisie krijgt hetzelfde aantal punten als het team met het laagste aantal punten dat in de 1 e divisie blijft Het team met de meeste punten na 4 ronden is Nederlands kampioen Outdoor Ultimate. Als aan het einde van de competitie meerdere teams een gelijk aantal punten hebben gelden de criteria van artikel 13 lid 8 vanaf b. Artikel 14. Spelregels De competitie wordt gespeeld volledig conform de officiële Nederlandse spelregels voor Ultimate, voor zover dit Competitie Reglement geen wijzigingen op die spelregels bepaalt. Er wordt gespeeld volgens de versie februari 2010 negende uitgave. Artikel 15. Spirit of the Game 15.1 Over de hele competitie zal een verkiezing gehouden worden welk team het meest volgens de Spirit of the Game gespeeld heeft Per wedstrijd zal elk team zijn spiritpunten voor deze verkiezing doorgeven aan de werkgroep op het wedstrijd-formulier. Per wedstrijd zijn er 1 tot en met 10 punten te vergeven aan het andere team Aan het eind van de competitie maakt de werkgroep de uitslag van de Spirit of the Game bekend. Versie 2, 2011 pagina 4/6

5 Artikel 16. Kleding 16.1 Elk team moet uiterlijk één week voor de eerste competitiedag aan de werkgroep meedelen in welke kleur shirt gespeeld zal gaan worden door het team Elk team behoort tijdens iedere competitiedag naast het normale speelshirt een reserveshirt in een andere kleur bij zich te hebben Indien 2 teams in dezelfde kleur shirt spelen, moet in onderling overleg bepaald worden welk team in het reserveshirt zal gaan spelen De kleding van een team zal zo uniform mogelijk zijn, zowel in kleur als in opdruk. Uitzondering bij de opdruk vormen eventuele rugnummers. Artikel 17. Afgelasting 17.1 Indien een organiserend team een competitiedag dient af te gelasten, dient daarvan zo snel mogelijk de voorzitter van de werkgroep op de hoogte te worden gesteld Het organiserende team is verantwoordelijk voor het berichten van de andere teams indien een competitiedag geen doorgang kan vinden Redenen voor afgelasting kunnen zijn de weersgesteldheid en de terreingesteldheid Indien het genoemde onder lid 3.a. reden is voor afgelasting, dient de organiserende vereniging minimaal 2 weken van tevoren alle betrokkenen te hebben ingelicht Indien het genoemde onder lid 3.b. of 3.c. reden is voor afgelasting, dient de organiserende vereniging alle betrokkenen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 21:00 uur van de voorafgaande zaterdag, op de hoogte te hebben gesteld. Indien de afgelasting geschiedt na het genoemde tijdstip, kan de organiserende vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de door de andere teams gemaakte reiskosten, dit ter beoordeling van de werkgroep Na afgelasting zal de werkgroep een nieuwe speeldatum en / of speelplaats voor de betreffende speeldag aanwijzen en / of een nieuw speelschema voorstellen. Artikel 18. Accommodatie 18.1 De accommodatie waar de wedstrijden gespeeld worden, dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de spelregels en in dit Competitie Reglement De accommodatie dient te beschikken over kleedkamers, warme douches en een EHBO-trommel. Daarnaast is een kantine zéér gewenst Afwijkingen van het bovenstaande zijn slechts dan mogelijk als de werkgroep daarvoor toestemming heeft verleend. Indien dit het geval is, dient de organiserende vereniging dit tijdig door te geven aan de deelnemende teams. Artikel 19. Kosten 19.1 Door alle aan de competitie deelnemende teams dient via hun vereniging het veldhuurvoorschot te worden voldaan. De actuele bedragen worden in de clubdirectory gepubliceerd. De bondspenningmeester stuurt vooraf aan de competitie een factuur naar de verenigingen Door alle aan de competitie deelnemende spelers dient via hun vereniging de contributiebijdrage te worden voldaan. De actuele bedragen worden in de clubdirectory gepubliceerd. De bondspenningmeester stuurt na afloop van de competitie een factuur naar de verenigingen Bij het niet tijdig betalen van deze bedragen gaat een boetesysteem in werking Alle kosten met betrekking tot de reguliere organisatie van een competitiedag kunnen worden gedeclareerd bij de bondspenningmeester. Deze kosten zullen achteraf worden verrekend over alle aan de competitie deelnemende teams. De bondspenningmeester stuurt na afloop een verrekeningsfactuur naar de verenigingen Declaratie van gemaakte kosten dient te gebeuren aan de hand van het veldhuur-declaratieformulier en onder overlegging van (kopieën van) originele bonnen en facturen Teams die zich na de start van de competitie afmelden, dienen zich wel aan de financiële verplichtingen van die competitie te houden. Artikel 20. Boetes 20.1 Door een team aan te melden voor de competitie wordt ervan uitgegaan dat dit team aan alle competitiedagen zal deelnemen. Naast de in artikel 12 lid 6, 7 en 8 vermelde regeling betreffende het reglementair verliezen Versie 2, 2011 pagina 5/6

6 van wedstrijden en het in mindering brengen van wedstrijdpunten, is er een geldelijke boeteregeling bij het niet (tijdig) afmelden en / of niet verschijnen op een competitiedag : a) Een team dat, zonder zich af te melden, niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 100,- b) Een team dat zonder tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 75,-. c) Een team dat met tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 50, Een team dat met minstens 5 spelers, die volgens de officiële spelerslijst van het team (dus zonder tijdelijke uitbreidingen) speelgerechtigd zijn, wèl verschijnt op een competitiedag, maar niet genoeg speelgerechtigde spelers heeft, krijgt geen geldboete. Artikel 21. De werkgroep 21.1 De namen en contactgegevens van de werkgroepsleden worden gepubliceerd in de clubdirectory De voorzitter is contactpersoon en de verantwoordelijke voor die zaken die de competitiedagen aangaan Bij ziekte of vakantie van de voorzitter wordt deze vervangen door een werkgroepslid Het adres van de Werkgroep Ultimate is Artikel 22. Verzekering De bond heeft voor alle bondsleden die aan de competitie deelnemen een aanvullende WA-verzekering afgesloten. Artikel 23. Overig In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de werkgroep, gehoord hebbende alle betrokkenen, met als uitgangspunt voor haar beslissingen de Spirit of the Game en de Fair Play gedachte. Van een besluit op grond van dit artikel wordt door de werkgroep een mededeling gedaan aan de betreffende verenigingen. Artikel 24. Wijzigingen De werkgroep heeft volgens besluit van de bondsledenvergadering van 21 maart 2004 tot 2 weken voor aanvang van de competitie het recht om artikel 13 en/of 15 te wijzigen indien het aantal aangemelde teams dit verlangt. Voor alle andere wijzigingen is een besluit op de bondsledenvergadering nodig. Artikel 25. Beroep Tegen besluiten van de werkgroep genomen op basis van dit reglement staat binnen twee weken nadat dit besluit genomen is, beroep open volgens de beroepsprocedure welke beschreven is in het Huishoudelijk Reglement. Versie 2, 2011 pagina 6/6

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND

T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND T.Z.V.B. REGLEMENT TILBURGSE ZAALVOETBALBOND AUGUSTUS 2006 REGLEMENT KOMPETITIEWEDSTRIJDEN ARTIKEL 01: ALGEMEEN Het bestuur van de T.Z.V.B. is belast met het vaststellen van en het houden van toezicht

Nadere informatie

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Hoofdstuk II: Hoofdstuk III: Hoofdstuk IV: Hoofdstuk V: Definities, afkortingen en algemene bepalingen Art. 1: Definities en afkortingen

Nadere informatie

www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016

www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016 www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016 Doel Maascourt Daviscupcompetitie: Het blijft moeilijk voor spelers om in de winterperiode veel wedstrijden te spelen. Behoudens een korte periode in het

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...2

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

REGLEMENT VAN COMPETITIE

REGLEMENT VAN COMPETITIE REGLEMENT VAN COMPETITIE COMPETITIE...II ORGANISATIE VAN DE OFFICIËLE COMPETITIE... III DEELNAME AAN DE OFFICIËLE COMPETITIE...IV VOORWAARDEN...IV TEAMS... V INVALLERS UIT ANDERE TEAMS...VI INVALLERS EIGEN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG COMPETITIEREGLEMENT (Deel III) AFDELING LIMBURG Werkgroep Competitiezaken Maurice Kemp, (Voorz.), Jan Krewinkel, (Secr.), Frank Moonen, (ACL), Wiel Schers (jeugdlicenties), Rik Wijnands, (Controle NAS)

Nadere informatie

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi

VV Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Schagen Janneke Mandemaker Toernooi Zaterdag 8 juni 2013 Pag. 2 van 21 Janneke Mandemaker 2013 Beste voetballers, voetballiefhebbers en supporters, Ik heet u namens de Toernooicommissie en alle meewerkende

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Reglement SuperLeague Nederland Seizoen 2015-2016

Reglement SuperLeague Nederland Seizoen 2015-2016 1. ORGANISATIE a. De verantwoordelijkheid van de organisatie van de SuperLeague Nederland (SLN) berust bij het bestuur van de Nederlandse Darts Bond (NDB). b. Het bestuur stelt voor deze competitie een

Nadere informatie

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016

Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 Wedstrijdreglement huisleagues seizoen 2015-2016 In dit reglement gebruikte afkortingen: WS = Wedstrijdsecretariaat LV = League Voorzitter TC = Teamcaptain BvHL = Bowling vereniging Haarlemmerliede 1.

Nadere informatie

D.F.H.G.H. Huishoudelijk Reglement

D.F.H.G.H. Huishoudelijk Reglement D.F.H.G.H. Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Duur Artikel 2. Doel Artikel 3. Middelen Artikel 4. 1. De federatie draagt de naam: Dart Federatie Het Groene Hart, bij afkorting genaamd: D.F.H.G.H. 1. De

Nadere informatie

Voorwaarden en richtlijnen Opstapcompetitie. laagdrempelige competitie voor beginnende spelers

Voorwaarden en richtlijnen Opstapcompetitie. laagdrempelige competitie voor beginnende spelers Voorwaarden en richtlijnen Opstapcompetitie laagdrempelige competitie voor beginnende spelers INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 H1 OPZET EN BEPALINGEN OPSTAPCOMPETITIE... 4 1.1 Doel... 4 1.1.1 Doel Badminton

Nadere informatie

NFB Disc Golf Tour. Beknopte Handleiding competitie dag.

NFB Disc Golf Tour. Beknopte Handleiding competitie dag. NFB Disc Golf Tour Beknopte Handleiding competitie dag. Tijdstip Wat Bijzonderheden Voorbereiding 6 maanden Locatie kiezen Parcours ontwerpen. 6 maanden Toestemming vragen voor de gekozen locatie Bij gemeente

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Vademecum en reglement. Voorcompetitie IDC Zaalhockey topklasse Oost. Seizoen 2012-2013

Vademecum en reglement. Voorcompetitie IDC Zaalhockey topklasse Oost. Seizoen 2012-2013 Vademecum en reglement Voorcompetitie IDC Zaalhockey topklasse Oost Seizoen 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Organisatie voorcompetitie... 2 2. Locaties en speeldata voorcompetitie... 2 3. Adressen hallen...

Nadere informatie

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider!

1.2 Bij geschilpunten én wanneer men het niet eens is met de gang van zaken op de schaakavond benadert men de jeugdleider! Dit reglement is bedoeld om een aantal regels met betrekking tot het jeugdschaken duidelijk op een rijtje te zetten. Dit reglement geeft tevens de nodige informatie omtrent de activiteiten die er plaatsvinden.

Nadere informatie

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013.

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013. 1 HUISLEAGUE-REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. De Bowlingvereniging BARNEVELD organiseert meerdere bowlingcompetities (huisleagues) die wekelijks (behoudens feest- herdenking- en toernooidagen) worden

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan

Nadere informatie

Continental 7x7 35/45+ voetbal

Continental 7x7 35/45+ voetbal Continental 7x7 35/45+ voetbal 7x7 35/45+ Na- en Voorjaarsreeks Reeks van toernooien op vrijdagavond Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze niet meer iedere zaterdag en zondag actief willen zijn.

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INDOOR DAMESTENNISCOMPETITIE WINTER 2015-2016 DONDERDAG EN VRIJDAG EDITIE

INSCHRIJFFORMULIER INDOOR DAMESTENNISCOMPETITIE WINTER 2015-2016 DONDERDAG EN VRIJDAG EDITIE INSCHRIJFFORMULIER INDOOR DAMESTENNISCOMPETITIE WINTER 2015-2016 DONDERDAG EN VRIJDAG EDITIE In het winterseizoen, van begin oktober 2015 t/m eind maart 2016, organiseren wij op de donderdag en vrijdagochtend

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Programmaboekje knvb.nl 1. Voorwoord 7 tegen 7 toernooi voor vrouwenteams uit Alkmaar e.o. De KNVB organiseert in samenwerking met Sportbureau Alkmaar

Nadere informatie

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar.

Artikel 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende kalenderjaar. Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Van Slag Algemeen Artikel 1. De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van volleybalvereniging Van Slag

Nadere informatie

Dutch Career Cup Draaiboek

Dutch Career Cup Draaiboek Dutch Career Cup Draaiboek Indoortoernooi Almere 20 februari 2015 Inleiding In dit document treft u informatie voor het aankomende indoor Dutch Career Cup op 20 februari 2015 in Almere. Graag verzoeken

Nadere informatie

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Competitie instructie Een competitiewedstrijd wordt gespeeld door 3 personen en bestaat uit 3 singles per persoon op een avond en één dubbel. Bij een viermans team is

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012

WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012 WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012 1. De spelleiding is in handen van het team genoemd op het speelschema. Genoemd team is verantwoordelijk voor het omroepen/afroepen van de wedstrijden

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Speelreglement BeNe-league

Speelreglement BeNe-league Speelreglement BeNe-league 1. Deelname aan de BeNe-league staat open voor leden (verenigingen, stichtingen) van de KBIJF (Koninklijke Belgische IJshockey Federatie) en de NIJB (Nederlandse IJshockey Bond).

Nadere informatie

FRIESE DARTS BOND. Wedstrijdreglement

FRIESE DARTS BOND. Wedstrijdreglement COMPETITIE Artikel 1 1. In de periode van september tot juni van het daaropvolgende jaar wordt er een competitie georganiseerd, hierna te noemen de reguliere competitie. Tevens wordt er een bekercompetitie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen een minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.

De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen een minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan. KORFBAL 8x8 artikel 1. artikel 2. artikel 3. artikel 4. artikel 5. artikel 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van het IKF, tenzij

Nadere informatie

Hemelvaarttoernooi Donderdag 14 mei 2015

Hemelvaarttoernooi Donderdag 14 mei 2015 Deelnemende teams: - RCL - FC Zoetermeer - Oliveo - RVC 33 - UVS - Alphia - DCV - V.v. Oegstgeest - Hazerswoude Boys - DSO - DWO - DSVP - Wilhelmus - Soccer Boys - Stompwijk - Oosterhout - RKAVV - Voorschoten

Nadere informatie

Informatie Upward Zaalhockey 2015-2016

Informatie Upward Zaalhockey 2015-2016 Informatie Upward Zaalhockey 2015-2016 De competitieopzet Dit jaar zijn de districten Oost- en Noord Nederland voor de zaal samengevoegd. De poule indeling is grotendeels nog gescheiden, maar na het overgangsseizoen

Nadere informatie

AANMELDEN TEAMLEDEN (door contactpersoon)

AANMELDEN TEAMLEDEN (door contactpersoon) AANMELDEN TEAMLEDEN (door contactpersoon) Surf naar www.recreatievoetbal.nl. Linksboven klik je op Aanmelden. Voer hier je je emailadres en wachtwoord in. Klik na het invoeren op Aanmelden. Je bent nu

Nadere informatie

HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016

HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016 HUISLEAGUE REGLEMENT 2015-2016 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen en opzet. Artikel 1. Algemeen 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan, die door de NBV in bowlingcentrum Olround worden

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Programmaboekje Regio Groningen Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Versie 14 januari Wijzigingen: Wedstrijden Poule Gro F2, E1 en E2 van 2 februari te Lewenborg zijn verplaatst naar Sporthal Hoogkerk

Nadere informatie

Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd.

Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd. Nieuwegein, 20 mei 2014 Aan: Geïnteresseerde verenigingen voor deelname aan de landelijke B-competitie (2014-2015); de Eredivisie B-Jeugd. Inleiding Geachte heer/mevrouw, In het seizoen 2014-2015 gaat

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE AFDELINGSCOMPETITIE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III. mei 2001 (concept)

COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE AFDELINGSCOMPETITIE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III. mei 2001 (concept) COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE AFDELINGSCOMPETITIE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III mei 2001 (concept) Deel III. Reglement voor de afdelingscompetitie ZuidWest Daar waar in dit reglement

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE

RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Organisatie RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 5 Organisatie 5.1 Stap 5 A Aanwijzen verenigingsscheidsrechters

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

Deelname formulier heren

Deelname formulier heren Deelname formulier heren Roois Beachsoccer - Pinksterweekend zondag en maandag 24 & 25 mei 2015 Deelname formulier heren Beach Soccer Rooi Gedurende het pinksterweekend, zaterdag, zondag en maandag 23,

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III

COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III Uitgave juni 2002 Deel III. Reglement voor de afdelingscompetitie ZuidWest Daar waar in dit reglement staat vermeldt speler/hij

Nadere informatie

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Informatie voor bij de Junioren competitie Seizoen 2014-2015 VERSIE 9 september 2014 Competitie Software Ook dit jaar wordt er voor de competitie

Nadere informatie

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO.

Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. Reglement Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Organisatie De doelgroep Blaasmuziek van de landelijke muziekorganisatie KNMO. b. ONHK De

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE. Deelnemers Artikel 1 Groepen personen kunnen zich inschrijven als deelnemer van de stichting en de positie van zaalvoetbalteam verkrijgen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DARTS SPORT WEST NEDERLAND

WEDSTRIJDREGLEMENT DARTS SPORT WEST NEDERLAND 1 WEDSTRIJDREGLEMENT DARTS SPORT WEST NEDERLAND September 2012 COMPETITIES 2 art. 1.1 art. 1.2 art. 1.3 art. 2. In de periode liggende tussen 1 september en 31 mei van het daaropvolgende jaar wordt een

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT DBZP

COMPETITIEREGLEMENT DBZP COMPETITIEREGLEMENT DBZP 1. COMPETITIE 1.1 In de periode tussen 1 september en 31 mei van het daarop volgende jaar wordt een competitie georganiseerd, genaamd de wintercompetitie. 1.2 Het bestuur kan andere

Nadere informatie

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club

Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Reglement Paren Competitie Bleiswijkse Bridge Club Indeling van de competitie 1. Indeling van de lijnen geschiedt na toepassing van promotie en degradatie volgens het bereikte resultaat uit de voorgaande

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI INHOUDSOPGAVE: Welkomstwoord voorzitter toernooicommissie 3 Mededelingen 4 Arbitrage 5 Sportiviteit 6 Toernooireglement 7-8 Kleedkamers / Velden 9 Sponsors 10 Indeling en

Nadere informatie

1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING 1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING Aan het eind van de afgelopen competitie werden wij geconfronteerd met de volgende zaken: Er degradeerden meer teams uit de 3 e divisie dan er vanuit de 1 e klasse mogen

Nadere informatie

Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi

Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi Tex Town Tigers Jeugd Lente Toernooi 26 & 27 maart 2016 textowntigers.nl 5 e Jeugd Lentetoernooi TEX TOWN TIGERS 2016 PROGRAMMA Zaterdag en zondag 26 en 27 maart 2016 Sportpark Kroedkotten- Kotkampweg

Nadere informatie