Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011"

Transcriptie

1 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open Outdoor Ultimate. Het gestelde in dit reglement is te allen tijde aanvullend op de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NFB. Artikel 2. Definities In dit reglement verstaan we onder : Bestuur het Dagelijks Bestuur van de bond. Bond de in Utrecht gevestigde vereniging Nederlandse Frisbee Bond (NFB). Bondslid persoon die via een bondsvereniging of individueel de bondscontributie betaalt. Competitie de Nederlandse competitie in Outdoor Ultimate van de bond. Competitiedag speeldatum én speelplaats én speelschema. Digitaal via of via daarvoor ingerichte formulieren op Internet. Gastspeler niet-bondslid dat door een team uitgenodigd wordt aan de competitie deel te nemen. Hele Competitie elk team uit een divisie ontmoet daarin elk ander team uit die divisie tweemaal. Round Robin elk team uit een divisie ontmoet daarin elk ander team uit die divisie eenmaal. Team de gezamenlijkheid waarin een aantal leden deelneemt aan de competitie. Verenigingsteam een team dat afgevaardigd is door een bondsvereniging. Werkgroep de Werkgroep Ultimate van de bond. Artikel 3. Grondslag Dit reglement is op 26 maart 1986 vastgesteld conform de bondsstatuten. Al hetgeen daarin is bepaald, is hier onverminderd van toepassing. Op de bondsledenvergadering van 8 februari 2004 is besloten tot een andere Outdoor competitie opzet, waarna dit reglement op 21 maart 2004 opnieuw is vastgesteld. De laatste ingrijpende verandering werd vastgesteld op de bondsledenvergadering van 30 maart Artikel 4. Betrokkenen Al wat in dit reglement bepaald wordt, geldt voor die bondsleden en gastspelers die deelnemen aan de competitie. Artikel 5. Speelperiode 5.1 De competitie wordt gespeeld tussen 1 april en 1 juli. 5.2 De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 6. Aanmelding 6.1 Een team dat wil deelnemen aan de competitie of een team dat heeft deelgenomen aan de vorige competitie en weer wil deelnemen, dient zich voor 1 maart bij de werkgroep te melden. 6.2 Indien een bondsvereniging twee of meer teams voor de competitie aanmeldt, dient tevens te worden aangegeven in welke volgorde de teams moeten worden geklasseerd. 6.3 Verenigingsteams die aan de competitie deelnemen doen dat onder hun verenigingsnaam. Indien van een bondsvereniging twee of meer teams aan de competitie deelnemen, krijgen deze teams een rangnummer achter de verenigingsnaam. En wel in de volgorde van de in lid 2 vermelde klassering. 6.4 Een team dat geen verenigingsteam is, wordt pas geacht te zijn aangemeld na ontvangst van het bedrag bedoeld in artikel 18. Tevens dienen zij lid 6 in acht te nemen. 6.5 Elk team dient uiterlijk één week voor de eerste competitiedag te melden welke twee leden als contactpersonen op zullen treden. Tevens dient dan een teamlijst met de naam van alle teamleden te zijn bijgevoegd. Deze lijst is de enige grond waarop beslist wordt of een speler gerechtigd is om voor een team uit te komen. De contactpersonen vertegenwoordigen alle leden van hun team in contacten met de werkgroep, voor zover die contacten de competitie aangaan. 6.6 Verenigingsteams die aan de competitie deelnemen dienen afgevaardigd te zijn door een bondsvereniging. Nieuwe verenigingen dienen binnen 36 maanden bondsvereniging te worden. Na deze periode worden nietbondsverenigingteams uitgesloten van de competitie. 6.7 Elk tijdig aangemeld team, dat aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft het recht deel te nemen aan de competitie. 6.8 In bijzondere gevallen kan de werkgroep ontheffing verlenen aan de in lid 1 vermelde termijn. Versie 2, 2011 pagina 1/6

2 Artikel 7. Permanente Teamsamenstelling 7.1 Een speler maakt deel uit van een team als deze speler voorkomt op de teamlijst genoemd in artikel 6 lid Een team bestaat ten hoogste uit 21 spelers. Een speler kan slechts van 1 team deel uitmaken. Het team moet de intentie hebben om met voldoende spelers op alle competitiedagen aanwezig te zijn. 7.3 Een team dient met minimaal 5 spelers van de officiële teamlijst te verschijnen voor een wedstrijd. 7.4 Indien door het toetreden van spelers tot een team gedurende de competitie het aantal spelers van het betreffende team boven het in lid 2 genoemde aantal uitkomt, kan aan de werkgroep toestemming worden gevraagd om deze afwijking te laten bestaan tot aan het einde van de competitie. Artikel 8. Wijzigingen Teamsamenstelling 8.1 Het permanent toetreden tot of het eenmalig meespelen met een ander team tijdens de competitie is alleen mogelijk met schriftelijke of digitale toestemming van de werkgroep. 8.2 Een tijdelijke verandering in de teamsamenstelling is mogelijk indien van een bondsvereniging meerdere teams deelnemen aan de competitie. In dat geval zijn alle bondsleden van de bondsvereniging, die deel uitmaken van een team van die bondsvereniging, gerechtigd gedurende de competitie op 1 competitiedag in 1 hoger geklasseerd team van die bondsvereniging te spelen, maar alleen dan wanneer deze niet in dezelfde divisie speelt. 8.3 Een tijdelijke verandering in de teamsamenstelling is ook mogelijk door het tijdelijk toevoegen van een bondlid welke voor geen enkel competitieteam op de teamlijst staat. Een bondslid is gerechtigd gedurende de competitie op 1 competitiedag in slechts 1 team uit de competitie mee te spelen. 8.4 Deze extra speler dient dan uitdrukkelijk op de spelerslijst van het wedstrijdformulier van die dag vermeld te worden met voor- en achternaam en vermelding "BONDSLID". Indien dit niet gebeurt verliest het team alle wedstrijden op die dag reglementair met Tevens is hier lid 1 van kracht. 8.5 De vereniging van het team, waarin deze extra speler meespeelt, is per speler per competitiedag de gastspelerbijdrage verschuldigd, welke te voldoen is aan het einde van de competitie 8.6 Het maximale aantal bondsleden, dat binnen de eigen of van een andere bondsvereniging tijdelijk aan een team mag worden toegevoegd (zoals beschreven in lid 2 en 3), bedraagt per competitiedag 1, indien van de officiële spelerslijst 10 of meer spelers deelnemen aan de wedstrijden, of 2, indien van de officiële spelerslijst 5, 6, 7, 8 of 9 spelers deelnemen aan de wedstrijden. Tevens is hier lid 1 van kracht. 8.7 Per team per wedstrijd dienen minimaal 7 voor dat team gerechtigde spelers aanwezig te zijn. Zie ook artikel 9 lid Indien een team met 6 of minder gerechtigde spelers voor een wedstrijd aanwezig is, wordt die wedstrijd als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 2 van kracht. 8.9 Indien een team een wedstrijd speelt zonder dat dit team voldoet aan de voorwaarden genoemd in dit artikel, wordt de wedstrijd als reglementair met 15-0 verloren beschouwd Elk team is zelf verantwoordelijk voor het controleren en eventueel aannvullen van de spelerslijsten op een competitiedag. Tevens is elk team zelf verantwoordelijk voor het invullen van de spirit-scores en het tekenen van de scorekaarten op een competitiedag De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 9. Gastspelers 9.1 Elk team kan een niet-bondslid uitnodigen als gastspeler deel te nemen aan een competitiedag. Het meespelen van een gastspeler is alleen mogelijk met schriftelijke of digitale toestemming van de werkgroep. 9.2 Een gastspeler moet op de spelerslijst van het wedstrijdformulier van die dag met voor- en achternaam genoteerd worden en uitdrukkelijk vermeld worden als "GAST". Indien dit niet gebeurt verliest het team alle wedstrijden op die dag reglementair met Een gastspeler wordt gedefinieerd als een gerechtigde speler, mits wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in lid 1 en De vereniging van het team, waarin de gastspeler meespeelt, is per gastspeler per competitiedag de gastspelerbijdrage verschuldigd, welke te voldoen is aan het einde van de competitie. 9.5 Een persoon kan per competitie slechts éénmaal (op één dag, bij één team) als gastspeler deelnemen. Als de gastspeler voor de 2 e keer tijdens dezelfde competitie meespeelt, wordt deze toegevoegd aan de officiële teamlijst van het team, waarvoor hij die 2 e keer meespeelt, waarbij de speler tevens de contributie voor de gehele competitie moet voldoen. De gastspeler mag de eerste maal dus voor een ander team uitkomen dan de volgende dagen. Tevens is hier artikel 8 lid 1 van kracht. Versie 2, 2011 pagina 2/6

3 9.6 Het maximale aantal gastspelers, samen met de bondsleden die tijdelijk aan het team mogen worden toegevoegd (zoals beschreven in artikel 8 lid 2 en 3), bedraagt per competitiedag 2. Zie ook artikel 8 lid 6. Artikel 10. Competitie-indeling 10.1 De werkgroep bepaalt voorafgaande aan de competitie, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de competitie, de indeling en zo mogelijk 2 weken voor de competitie het wedstrijdschema. Eventuele noodzakelijke aanvullingen op of verbeteringen van dit reglement worden ook uiterlijk 4 weken voor aanvang van de competitie bepaald De divisie-indeling aan het begin van het seizoen vindt plaats volgens de rangschikking na de laatste ronde van het voorgaande seizoen, na het verwerken van promotie- en degradatie-schuivingen volgens artikel 13 lid 8 en lid Nieuwe teams worden in principe onder aan de divisie-indeling volgens lid 2 geplaatst en beginnen daardoor in de laagste divisie. Afhankelijk van de teamlijst kan de werkgroep een nieuw team hoger indelen De werkgroep kan, indien zij dat noodzakelijk acht, van het bovenstaande afwijken. Artikel 11. Organisatie-verantwoordelijkheid 11.1 De wedstrijden worden gespeeld op de wijze als bepaald in dit Competitie Reglement Een organiserend team is dat team dat door de competitiesecretaris wordt aangeschreven Het organiserende team is verantwoordelijk voor het volledig invullen van de scorekaarten (die door de werkgroep beschikbaar gesteld worden), alsmede voor het binnen 3 werkdagen opsturen van deze en de spelerslijsten naar de competitiesecretaris. Indien het organiserende team aan het bovenstaande niet voldoet, is de werkgroep gerechtigd bij dit team wedstrijdpunten in mindering te brengen Een contactpersoon van het organiserende team dient tevens aan het eind van de competitiedag de uitslagen, zoals genoteerd op de scorekaarten, digitaal te versturen naar 11.5 Het organiserende team dient dit Competitie Reglement, alsmede het geldende exemplaar van de officiële Nederlandse spelregels voor Ultimate (februari 2010, negende editie), op de plaats waar gespeeld wordt voor een ieder ter inzage te hebben liggen. Zie ook artikel Het organiserende team dient het wedstrijdschema van de betreffende competitiedag, voorzien van aanvangstijden en veldnummers, op een centrale plaats bij de speellocatie ten toon te stellen Het organiserende team is verantwoordelijk voor een duidelijke tijdswaarneming tijdens de wedstrijden Het organiserende team is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van de betreffende competitiedag. Indien het organiserende team hieraan niet voldoet, dit ter beoordeling van de werkgroep, is de werkgroep gerechtigd bij dit team wedstrijdpunten in mindering te brengen. Onder een ordentelijk verloop worden verstaan een tijdige aanvang van de wedstrijden en een accommodatie die voldoet aan de eisen genoemd in artikel 18, alsmede een correcte rapportage van de wedstrijduitslagen, spelerslijsten en spiritwaarderingen. Artikel 12. Competitiedagen 12.1 De vaste speeldag voor competitiewedstrijden is zondag. Alle speeldata van de competitie worden vastgesteld door de werkgroep, niet later dan 4 weken voor aanvang van de competitie Afwijking van lid 1 is dan alleen mogelijk als zowel de werkgroep, alsmede alle betrokken verenigingen hun toestemming verlenen De werkgroep dient met de geografische planning van de competitiedagen zoveel mogelijk rekening te houden met de vestigingsplaats van de deelnemende teams. Competitiedagen worden in Nederland georganiseerd Speelplaats en speelschema worden minstens 1 week van tevoren door de competitiesecretaris vastgesteld Deelnemende teams worden geacht 1 of meerdere competitiedagen te organiseren Afmelding van een team voor een bepaalde competitiedag dient minimaal 1 week tevoren te geschieden bij de competitiesecretaris en het organiserende team. De te spelen wedstrijden worden dan als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht Indien de afmelding van een team voor een bepaalde competitiedag binnen de termijn van 1 week geschiedt, worden de te spelen wedstrijden ook als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht Bij niet afmelden en niet aanwezig zijn van een team op een competitiedag, worden de door het betreffende team te spelen wedstrijden als reglementair met 15-0 verloren beschouwd. Tevens is hier artikel 20 lid 1 van kracht. Versie 2, 2011 pagina 3/6

4 Artikel 13. Competitie-opzet 13.1 De werkgroep heeft de intentie de divisies uit 5 teams te laten bestaan. In de huidige competitie zullen echter alle divisies uit vier teams bestaan Om de divisies vol te krijgen kan de werkgroep buitenlandse teams voor de competitie uitnodigen. Deze buitenlandse teams hebben de volgende competitie niet automatisch recht op een hernieuwde uitnodiging. In eerste instantie zal de werkgroep Nederlandse teams laten voorgaan. Dit jaar zijn er geen buitenlandse teams De competitie bestaat dit jaar uit vier speeldagen. Op iedere dag wordt een ronde wordt gespeeld. In elke ronde wordt een Round Robin, oftewel halve competitie gespeeld. Zie 13.9 voor promotie / degradatie regels Voor alle divisies geldt : a) De officiële speelduur van de wedstrijden is, inclusief time-outs en inclusief een pauze van 5 minuten, voor de 1 e tot en met 4 e divisie respectievelijk 70, 65, 60, 55, 50 en 45 minuten (3 wedstrijden per dag). b) Elk team heeft recht op 1 time-out per speelhelft. Time-outs duren 2 minuten. c) De pauze gaat in wanneer het eerste van de 2 teams 8 punten behaalt. d) Een team kan de wedstrijd binnen de officiële speelduur winnend afsluiten als het 15 punten met een verschil van 2 punten heeft gescoord. Als een team punten haalt en het verschil bedraagt op dat moment minder dan 2 punten, wordt doorgespeeld tot: 1 van de teams een score heeft bereikt die 2 punten hoger ligt dan die van het andere team. 1 van de teams 18 punten heeft gescoord Als bij het verstrijken van de officiële speelduur geen beslissing (als in 13.4d vernoemd) is gevallen wordt het punt sowieso uitgespeeld, maar altijd na een check als bedoeld in de spelregels. Het team dat na dat uitgespeelde punt de meeste punten gescoord heeft, heeft de wedstrijd gewonnen, mits er tenminste een verschil van 2 punten is. Anders wordt er doorgespeeld tot 1 van de teams een score heeft bereikt die 2 punten hoger is dan de hoogste score na het verstrijken van de officiële speelduur èn het uitgespeelde punt. Maar zodra een team 18 punten heeft gescoord, heeft dat team gewonnen De geplande tijd tussen de wedstrijden van een team bedraagt tenminste 40 minuten Het winnende team krijgt 2 wedstrijdpunten en het verliezende team krijgt 0 wedstrijdpunten De plaats in de rangschikking van een divisie per ronde wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria : a) Het aantal wedstrijdpunten. b) De behaalde wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijden. c) Het puntensaldo in de onderlinge wedstrijden. d) Het totale puntensaldo van alle gespeelde wedstrijden. e) Het totaal aantal vóór gescoorde punten van alle gespeelde wedstrijden. Als meer dan 2 teams gelijk eindigen gelden dezelfde criteria, met dien verstande dat als 1 team afvalt aan de hand van een criterium de overblijvende teams onderling worden gerangschikt aan de hand van bovenstaande lijst, weer beginnend bij a) Na elke ronde vindt promotie en degradatie plaats Na afloop van een ronde krijgen de teams in de 1 e divisie punten voor het bepalen van de overall winnaar van de competitie. Ieder team krijgt een aantal punten gelijk aan de behaalde wedstrijdpunten in die ronde. De promovendus uit de 2 e divisie krijgt hetzelfde aantal punten als het team met het laagste aantal punten dat in de 1 e divisie blijft Het team met de meeste punten na 4 ronden is Nederlands kampioen Outdoor Ultimate. Als aan het einde van de competitie meerdere teams een gelijk aantal punten hebben gelden de criteria van artikel 13 lid 8 vanaf b. Artikel 14. Spelregels De competitie wordt gespeeld volledig conform de officiële Nederlandse spelregels voor Ultimate, voor zover dit Competitie Reglement geen wijzigingen op die spelregels bepaalt. Er wordt gespeeld volgens de versie februari 2010 negende uitgave. Artikel 15. Spirit of the Game 15.1 Over de hele competitie zal een verkiezing gehouden worden welk team het meest volgens de Spirit of the Game gespeeld heeft Per wedstrijd zal elk team zijn spiritpunten voor deze verkiezing doorgeven aan de werkgroep op het wedstrijd-formulier. Per wedstrijd zijn er 1 tot en met 10 punten te vergeven aan het andere team Aan het eind van de competitie maakt de werkgroep de uitslag van de Spirit of the Game bekend. Versie 2, 2011 pagina 4/6

5 Artikel 16. Kleding 16.1 Elk team moet uiterlijk één week voor de eerste competitiedag aan de werkgroep meedelen in welke kleur shirt gespeeld zal gaan worden door het team Elk team behoort tijdens iedere competitiedag naast het normale speelshirt een reserveshirt in een andere kleur bij zich te hebben Indien 2 teams in dezelfde kleur shirt spelen, moet in onderling overleg bepaald worden welk team in het reserveshirt zal gaan spelen De kleding van een team zal zo uniform mogelijk zijn, zowel in kleur als in opdruk. Uitzondering bij de opdruk vormen eventuele rugnummers. Artikel 17. Afgelasting 17.1 Indien een organiserend team een competitiedag dient af te gelasten, dient daarvan zo snel mogelijk de voorzitter van de werkgroep op de hoogte te worden gesteld Het organiserende team is verantwoordelijk voor het berichten van de andere teams indien een competitiedag geen doorgang kan vinden Redenen voor afgelasting kunnen zijn de weersgesteldheid en de terreingesteldheid Indien het genoemde onder lid 3.a. reden is voor afgelasting, dient de organiserende vereniging minimaal 2 weken van tevoren alle betrokkenen te hebben ingelicht Indien het genoemde onder lid 3.b. of 3.c. reden is voor afgelasting, dient de organiserende vereniging alle betrokkenen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 21:00 uur van de voorafgaande zaterdag, op de hoogte te hebben gesteld. Indien de afgelasting geschiedt na het genoemde tijdstip, kan de organiserende vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de door de andere teams gemaakte reiskosten, dit ter beoordeling van de werkgroep Na afgelasting zal de werkgroep een nieuwe speeldatum en / of speelplaats voor de betreffende speeldag aanwijzen en / of een nieuw speelschema voorstellen. Artikel 18. Accommodatie 18.1 De accommodatie waar de wedstrijden gespeeld worden, dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de spelregels en in dit Competitie Reglement De accommodatie dient te beschikken over kleedkamers, warme douches en een EHBO-trommel. Daarnaast is een kantine zéér gewenst Afwijkingen van het bovenstaande zijn slechts dan mogelijk als de werkgroep daarvoor toestemming heeft verleend. Indien dit het geval is, dient de organiserende vereniging dit tijdig door te geven aan de deelnemende teams. Artikel 19. Kosten 19.1 Door alle aan de competitie deelnemende teams dient via hun vereniging het veldhuurvoorschot te worden voldaan. De actuele bedragen worden in de clubdirectory gepubliceerd. De bondspenningmeester stuurt vooraf aan de competitie een factuur naar de verenigingen Door alle aan de competitie deelnemende spelers dient via hun vereniging de contributiebijdrage te worden voldaan. De actuele bedragen worden in de clubdirectory gepubliceerd. De bondspenningmeester stuurt na afloop van de competitie een factuur naar de verenigingen Bij het niet tijdig betalen van deze bedragen gaat een boetesysteem in werking Alle kosten met betrekking tot de reguliere organisatie van een competitiedag kunnen worden gedeclareerd bij de bondspenningmeester. Deze kosten zullen achteraf worden verrekend over alle aan de competitie deelnemende teams. De bondspenningmeester stuurt na afloop een verrekeningsfactuur naar de verenigingen Declaratie van gemaakte kosten dient te gebeuren aan de hand van het veldhuur-declaratieformulier en onder overlegging van (kopieën van) originele bonnen en facturen Teams die zich na de start van de competitie afmelden, dienen zich wel aan de financiële verplichtingen van die competitie te houden. Artikel 20. Boetes 20.1 Door een team aan te melden voor de competitie wordt ervan uitgegaan dat dit team aan alle competitiedagen zal deelnemen. Naast de in artikel 12 lid 6, 7 en 8 vermelde regeling betreffende het reglementair verliezen Versie 2, 2011 pagina 5/6

6 van wedstrijden en het in mindering brengen van wedstrijdpunten, is er een geldelijke boeteregeling bij het niet (tijdig) afmelden en / of niet verschijnen op een competitiedag : a) Een team dat, zonder zich af te melden, niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 100,- b) Een team dat zonder tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 75,-. c) Een team dat met tijdige afmelding (1 week van tevoren) niet op een competitiedag verschijnt, krijgt een geldboete van 50, Een team dat met minstens 5 spelers, die volgens de officiële spelerslijst van het team (dus zonder tijdelijke uitbreidingen) speelgerechtigd zijn, wèl verschijnt op een competitiedag, maar niet genoeg speelgerechtigde spelers heeft, krijgt geen geldboete. Artikel 21. De werkgroep 21.1 De namen en contactgegevens van de werkgroepsleden worden gepubliceerd in de clubdirectory De voorzitter is contactpersoon en de verantwoordelijke voor die zaken die de competitiedagen aangaan Bij ziekte of vakantie van de voorzitter wordt deze vervangen door een werkgroepslid Het adres van de Werkgroep Ultimate is Artikel 22. Verzekering De bond heeft voor alle bondsleden die aan de competitie deelnemen een aanvullende WA-verzekering afgesloten. Artikel 23. Overig In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de werkgroep, gehoord hebbende alle betrokkenen, met als uitgangspunt voor haar beslissingen de Spirit of the Game en de Fair Play gedachte. Van een besluit op grond van dit artikel wordt door de werkgroep een mededeling gedaan aan de betreffende verenigingen. Artikel 24. Wijzigingen De werkgroep heeft volgens besluit van de bondsledenvergadering van 21 maart 2004 tot 2 weken voor aanvang van de competitie het recht om artikel 13 en/of 15 te wijzigen indien het aantal aangemelde teams dit verlangt. Voor alle andere wijzigingen is een besluit op de bondsledenvergadering nodig. Artikel 25. Beroep Tegen besluiten van de werkgroep genomen op basis van dit reglement staat binnen twee weken nadat dit besluit genomen is, beroep open volgens de beroepsprocedure welke beschreven is in het Huishoudelijk Reglement. Versie 2, 2011 pagina 6/6

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves:

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie